Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012

2 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn København K Stilling Refererer til Løn- og ansættelsesforhold Direktør Rektor Stillingen besættes i lr. 36 med mulighed for tillæg. Ansættelsen vil ske på åremål. Ansættelsestidspunkt 1. januar Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til direktør Lars Muusmann, / eller Rektor Mikkel Bogh, Materialer Rekrutteringsprocessens forløb Se Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborgs hjemmesider, og for yderligere materialer. Stillingen opslås i: Politiken samt en række relevante portaler på nettet, herunder og Ansøgningsfrist: 8. november 2012 kl Ansættelsessamtaler: 1. samtale den 19. november Test hos MUUSMANN den 27. november samtale den 30. november

3 Om Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Charlottenborg har til huse i historiske bygninger på Kongens Nytorv. Attraktive bygninger med en attraktiv placering i midten af København, udgør rammerne for den fremadrettede udvikling af Kunsthal Charlottenborg. Kunsthal Charlottenborg er med sine 1400 udstillings-kvadratmeter et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Europa, hvor der præsenteres et ambitiøst program bestående af udstillinger og events. De mange forskellige aktiviteter retter sig mod et bredt publikum både i og omkring København, som gør Charlottenborg til dét centrale samlingspunkt for samtidskunst i byen. Kunsthallen skal tjene som udstillingssted for dansk og international kunst fra nyere tid samt være et mødested for begivenheder og uddannelsesaktiviteter med relation til dansk og international samtidskunst. Kunsthallen kan derudover anvendes til andre formål til gavn for kunstnere og kunstens brugere. Kunsthal Charlottenborg og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er med virkning fra 1. september 2012 fusioneret til en samlet organisation på initiativ af Kulturministeriet. Kunsthal Charlottenborg er derfor nu en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Billedkunstskolerne er en internationalt orienteret uddannelses- og forskningsinstitution der viderefører en mere end 250 år gammel tradition for udvikling af billedkunstnerisk talent og virksomhed til højeste niveau med udgangspunkt i den enkelte studerendes selvstændige arbejde. Der er igennem tiderne blevet uddannet og udklækket toneangivende kunstnere fra Caspar David Friedrich og Bertel Thorvaldsen over Vilhelm Hammershøi til Olafur Eliasson, Kirstine Roepstorff og Jesper Just. Kunstakademiets Billedkunstskoler har i dag ca. 200 studerende og 50 ansatte, hvoraf de 22 er kunstneriske og akademiske medarbejdere. Den kunstneriske undervisning varetages af en stor stab af professorer og lektorer med billedkunstnerisk baggrund, som suppleres af andre ansatte med høj kompetence inden for en bred vifte af tekniske og andre discipliner. Dertil kommer et stort antal kunstneriske og akademiske gæstelærere fra ind- og udland. Ved fusionen tilgodeses blandt andet at den uddannelse, forskning og udvikling, der sker på Billedkunstskolerne, indgår i et tættere samspil med Kunsthal Charlottenborgs udstillinger. Hensigten er, at Kunsthal Charlottenborg samtidig skal være et udstillingssted for en bredere offentlighed med kunstnerisk autonomi og spillerum. Samspillet mellem skolerne og Kunsthal Charlottenborg skal medvirke til at bringe Charlottenborg helt i front nationalt og internationalt - på den kunstneriske scene i København. Charlottenborg har undergået store forandringer. Der er ikke efter fusionen udarbejdet en ny vision for Kunsthal Charlottenborg. Visionen, som den nye direktør skal være med til at udarbejde, forventes blandt andet være præget af høje kunstneriske ambitioner og et stærkt fokus på internationale netværk med andre kulturinstitutioner, for derigennem at realisere målet om at genskabe Charlottenborg som et fyrtårn indenfor den danske kunstverden. 3

4 Kunsthal Charlottenborg er udfordret af reducerede bevillinger, og der er derfor et stort fokus på, at der skal arbejdes målrettet med at konsolidere økonomien. Direktøren refererer til rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthallen har som følge af fusionen ikke egen bestyrelse, men indgår som en enhed under Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Der er mulighed for at knytte et råd (advisory board) til Charlottenborg. Direktørens hovedopgaver og primære ledelsesfunktioner Direktøren skal stå i spidsen for Kunsthal Charlottenborg og styrke respekten og legitimiteten omkring institutionen, som en velanskrevet kunst- og kulturinstitution nationalt og internationalt. Charlottenborgs image og profil skal styrkes - båret af et højt kunstnerisk niveau. Charlottenborgs nye direktør træder derfor ind i en organisation, hvor det kunstneriske indhold vægtes højt gerne baseret på nye ideer og nye tilgange. Charlottenborg skal udvikles så både danske og udenlandske kunstinteresserede tiltrækkes i større omfang end det er tilfældet p.t. Direktøren skal spille en afgørende rolle i at sikre en kunstnerisk scene, der er nysgerrig, eksperimenterende og udfordrende, der har bred appel og et kunstnerisk niveau, der tiltrækker kunstkendere. Der skal skabes udstillingsmæssige og kunstneriske succeser, der kan profilere Charlottenborg. Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi, der skal medvirke til at genskabe de gode historier om Charlottenborg. Direktøren har ansvaret for at udarbejde udstillingsplaner og forslag til udstillingsbudgetter indenfor de fastlagte rammer. Direktøren har ligeledes ansvaret for programvalg og tilrettelæggelse af udstillingerne. Økonomien skal styrkes og konsolideres. Som konsekvens af faldende bevillinger og færre besøgende, skal der fokuseres på at tilvejebringe finansiering via fonde og anden ekstern finansiering, fx sponsorater. Derudover forventes indtægter fra besøgende forøget markant. Aktivitetsniveauet udgør således en vanskelig, men positiv udfordring for den nye direktør. Det er væsentligt, at direktøren har forudsætninger og interesse for denne del af ledelsesopgaven. Direktøren skal varetage Charlottenborgs interesser nationalt og internationalt, og være i stand til at fungere professionelt og med gennemslagskraft i politiske, administrative og faglige sammenhænge. Direktøren skal kunne agere i en politisk kontekst, herunder i det helt nødvendige samspil og dialog med offentlige myndigheder. Med reference til rektor skal direktøren indgå i et ledelsesteam sammen med den øvrige ledelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Direktøren har ansvaret for Charlottenborgs daglige ledelse og skal samtidig arbejde målrettet for helheden, således at den nye samlede institution udvikles som en sammenhængende kunst- og videnorganisation, der på de faglige og kunstneriske felter får en tydelig plads i forskning, uddannelse, udstilling og udvikling - nationalt og internationalt. 4

5 Direktøren skal medvirke til at skabe et professionelt samarbejde med alle øvrige aktører på institutionen, således at målene realiseres i fællesskab. Samspillet skal fokusere på de strategiske indsatser, således at Charlottenborgs kerneydelser udvikles, og der følges op på mål, strategier og handleplaner. Direktøren skal kunne skabe holdånd og ejerskab til projektet hos de tilknyttede medarbejdere, således at der i et konstruktivt samspil skabes den optimale udvikling. Direktøren skal sikre, at Charlottenborg fortsat udvikler sig som en attraktiv og spændende arbejdsplads, der fremadrettet kan tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Den samlede opgaveportefølje og udfordring forudsætter således en direktør, der er i stand til at agere på et strategisk, innovativt og udviklingsorienteret niveau. Direktørens baggrund og erfaring Direktøren skal have en relevant kunstfaglig baggrund, og dermed have en bred kulturel og kunstnerisk profil og gerne en solid erfaring fra arbejde på en kulturinstitution eller lignende. Det er desuden væsentligt, at direktøren har erfaring med udstillingsvirksomhed, gerne som kurator. Et stort kendskab til og erfaring med den nationale og internationale kunstverden, og indsigt i samspil med det omgivende (kunst-) samfund, er afgørende. Udover et solidt kendskab til den danske kunst- og kulturverden, skal direktøren også være internationalt orienteret og gerne have internationale relationer og erfaringer. Den nye direktør skal ligeledes have erfaring med og flair for administrative opgaver og funktioner, herunder budget- og økonomistyring, samt kontakt til myndigheder. Det er ønskeligt, at den nye direktør har ledelsesmæssig erfaring, men dette er ikke en forudsætning. Direktøren kan være et ledertalent på vej. Det tillægges desuden vægt, hvis direktøren har erfaring med at operere i og med forandringsprocesser. Erfaringer med strategisk orienterede opgaver skal være en vigtig del af bagagen, hvor strategi omsættes til handling og målrettet følges op. Det er desuden væsentligt, at direktøren har erfaring med innovation og udvikling af kultur- og kulturelle sammenhænge. Erfaring fra politisk styrede organisationer, eller samspil med disse, udgør en vigtig erfaring. Erfaring med fundraising og tilvejebringelse af andre former for ekstern finansiering, vil være en særdeles relevant erfaring, idet der forventes en meget aktiv indsats på dette felt. Direktøren skal desuden være fortrolig med at arbejde netværksorienteret. Det forventes at direktøren har erfaring med intern og ekstern kommunikation, herunder profilerende aktiviteter, eller alternativt demonstrere potentiale for sådanne aktiviteter. 5

6 Direktørens personlige kompetencer Direktøren skal fungere som Kunsthal Charlottenborgs leder, og være den faglige spydspids, der kan sætte klare rammer og mål for den udvikling og konsolidering, som ønskes for Kunsthal Charlottenborg. Samtidig skal direktøren være en uegennyttig personlighed, der med engagement vil brænde igennem og kæmpe for at Charlottenborg bliver en tydelig aktør på den danske kunstscene. Den nye direktør skal være en udadvendt, lyttende og empatisk leder, som er i besiddelse af betydelige sociale kompetencer og personlig integritet. Åbenhed og nysgerrighed skal ligeledes være en tydelig del af personligheden. Direktøren skal være strategisk tænkende, med et handlingsorienteret fokus, kombineret med flair for økonomi og styring samt for den politiske kontekst. Direktøren skal brænde for opgaven og udstråle engagement, vilje og en positiv tro på Kunsthal Charlottenborgs muligheder. Når mål og strategi udvikles og realiseres, skal den nye direktør sætte retning, være initiativrig og fungere innovativt og udviklingsorienteret. Herunder skal den iderigdom, og den erfaring og viden, der udspringer fra medarbejderne, anvendes fremadrettet. Direktøren skal have et ægte engagement i medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder og arbejde målrettet for at fremme en kultur, hvor der er et godt arbejdsmiljø med plads til udvikling og nytænkning. Det er vigtigt, at den nye direktør har ledelsesmæssige ambitioner og tør sætte tydelige mål for Kunsthal Charlottenborg. Direktøren skal være en samlende figur med stærke kommunikative evner, der både kan samle institutionen indadtil, og være udadvendt og synlig i kommunikation og formidling i forhold til Charlottenborgs mange interessenter og netværk. Med den nye struktur er det væsentligt, at direktøren indgår i et tæt og udviklende samarbejde med Billedkunstskolernes rektor og de kunstfaglige medarbejdere. Direktøren skal være anerkendende, åben og tilgængelig. For at realisere mål og strategi er det væsentligt, at direktøren skaber resultater gennem samspil og samarbejde med andre, hvor stærke relationer og dialog er fremherskende. Kompetencer i forhold til opbygning og udbygning af succesfulde netværk og alliancer skal fremstå centralt i profilen, herunder skal direktøren formå at tiltrække lokale, nationale og internationale ressourcer og muligheder. Direktøren skal i praksis kunne omsætte sine erfaringer og visioner for Kunsthal Charlottenborg til konkrete handlinger, og derigennem skabe den kunstneriske udvikling, der skal sikre Charlottenborg en plads indenfor kunst og kultur nationalt og internationalt. For kandidater til stillingen gennemføres en vurdering af de samlede ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer i forhold til at opfylde de krav og forventninger, som fremgår af nærværende stillings- og personprofil. 6

7 Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 7

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere