Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015

2 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard Aarhus C Stilling Refererer til Ansættelsen Yderligere oplysninger Skoleleder Bestyrelsesformanden Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation med et lønniveau i intervallet kr. Tiltrædelse: 1. august 2015 Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Trine Aarskov Friis, telefon , konstitueret skoleleder Peter Bisgaard, telefon , eller hos MUUSMANN, telefon Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. maj 2015 kl Ansøgning sendes til mrk. Skoleleder, Forældreskolen. Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtale mandag den 8. juni Test hos MUUSMANN torsdag den 11. juni samtale onsdag den 24. juni

3 Kort om Forældreskolen Forældreskolen er en privatskole beliggende i Aarhus med en lang og glorværdig historie. Skolen oprettedes i 1867 som P.M. Albecks Pogeskole. Skolen opnåede hurtigt stor succes og vækst og måtte ad flere omgange skifte adresse for at skabe plads til de mange nye elever. I 1935 overtog skolen faciliteterne på Marselis Boulevard, hvor skolen stadig er placeret. Elevtallet har siden da været 528. De fysiske rammer er blevet udvidet med købet af Rungstedvej 4 samt Rungstedvej 8-10, der huser såvel klasselokaler som skolens bibliotek og SFO Lindehuset. Skolen står netop over for afslutning af et byggeprojekt, hvor der bl.a. etableres nye idrætsfaciliteter samt mediatek/bibliotek. Navnet Forældreskolen kom til i 1926, efter skolen overgik til at være et aktieselskab med elevernes forældre som aktionærer. I 1929 kom den næste større forandring i skolens historie, da den blev åbnet for piger. I dag lægges der stor vægt på, at der er en lige fordeling af piger og drenge i klasserne. I de tidlige år var der et tæt samarbejde med Katedralskolen i Aarhus, og i 1872 blev der indgået en kontrakt, hvor skolen blev en fuldstændig og udelukkende Forberedelsesanstalt til Katedralskolen. Den kontraktlige alliance mellem institutionerne er i dag ophørt, men der er stadig fokus på, at eleverne skal videre i uddannelsessystemet med en stærk og bred faglig bagage. Forældreskolen lægger vægt på at holde fast i pædagogiske traditioner som afsæt for fornyelse, således skolen udgør et velkonsolideret, moderne skolemiljø, der ser fremad, og hvor eleverne er i stand til at møde fremtidens udfordringer. Forældreskolen rummer 25 klasser fra klasse og en SFO. Der er fokus på, at klasserne ikke har mere end elever og god plads til den enkelte elev. Hvert år oprettes en ny 7. klasse og en ny 8. klasse med elever fra skolens venteliste. Skolefritidsordningen Lindehuset dækker elever i klasse. Forældreskolen har en daglig ledelse bestående af skolelederen, en viceskoleleder, en pædagogisk leder for SFO og klasse samt en pædagogisk leder for klasse. Den pædagogiske lederstilling for klasse er nyoprettet. Skolens ledelse er velfungerende, og alle i ledelsesorganisationen har entydigt ansvar og kompetence. 3

4 Ledelsesstrukturen på Forældreskolen ser således ud: Skolelederen fungerer som den udadvendte figur og den person, som omverdenen identificerer med Forældreskolen. Skolens bestyrelse består af forældrerepræsentanter. Bestyrelsen er aktiv og velfungerende og har et tæt og godt samarbejde med skolens ledelse. Skolen vægter faglighed og professionalisme højt og har en række holdninger og forventninger til sig selv, til eleverne, til forældre, til medarbejderne og til andre interessenter. Disse holdninger og forventninger baserer sig i høj grad på at udvise respekt for hinanden. På Forældreskolen forventes der et konstruktivt og positivt samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og elever for at skabe et trygt og udviklende skolemiljø, hvor alle trives. Forældreskolen uddanner unge, der typisk er motiverede og studieparate. Det fremgår bl.a. af prøver og eksamensresultater, ligesom overgangsfrekvenser mellem Forældreskolen og gymnasiet er høje, og mange af eleverne får en videregående uddannelse. Skolen står stærkt i konkurrencen om eleverne. Dette skyldes en række forhold, hvoraf nogle er skolens stærke kulturelle værdier, en meget høj faglighed og skarp profil, ligesom skolens klassekvotienter vurderes positivt af forældre og elever. Lærerkorpset er velfungerende og kompetent. Høj faglighed og stærke undervisningskompetencer har højeste prioritet. Alle lærere på Forældreskolen underviser i fag, hvor de enten er linjefagsuddannede eller har mange års undervisningserfaring. Skolen har de seneste år været præget af forskellige udfordringer i det interne samspil, og det er derfor en væsentlig opgave for den nye skoleleder at se fremad, styrke det tværgående 4

5 samarbejde og motivere til udvikling ud fra skolens stærke værdigrundlag og formål om at skabe de bedst mulige betingelser for eleverne. Idet skolen er en privatskole, tilvejebringes midlerne dels fra forældrebetaling og dels via offentlige tilskud. De offentlige tilskud forventes reduceret i de kommende år, hvorfor skolens samlede ledelse har en udfordring med at sikre et nyt finansieringsgrundlag for skolen. Skolen har i dag en god og velkonsolideret økonomi. Forældreskolen prioriterer samarbejde og samspil med det lokale miljø. Skolen ønsker at fremstå som en kendt og synlig og velfungerende aktør i nærmiljøet. Værdigrundlag Forældreskolens aktiviteter baserer sig på et værdigrundlag, som ikke blot danner rammen om skolens undervisningsmæssige og pædagogiske aktiviteter, men om det samlede liv på skolen: Forældreskolen er kendetegnet ved et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau Forældreskolen hviler på et fundament af engagement, tillid, respekt og loyalitet mellem skole, elever og forældre Forældreskolens formål Mens værdigrundlaget beskriver det fundament og de ideer, skolen er baseret på, udtrykker skolens formål det fremadrettede perspektiv og de mål, skolen vil tilstræbe eller opnå. Formålet er specificeret i følgende punkter: Vi vil være en velorganiseret skole Vi vil en engageret og målrettet undervisning Vi vil en undervisning på et højt fagligt niveau Vi vil selvstændighed, handlekraft og livsduelighed Vi vil respekt for traditioner og åbenhed for forandring Vi vil bevidstgøre om det danske demokratiske og kulturelle grundlag Vi vil en god omgangstone og en hensynsfuld adfærd Vi vil en uhøjtidelig stemning af tillid, glæde og humør Vi vil et forpligtende samarbejde mellem alle skolens parter Vi vil et trygt miljø, hvor der er gensidig respekt for forskelligheder Skolelederens opgaver og funktion Skolelederen er den samlende figur på Forældreskolen og har ansvaret for at skabe retning, rammer og råderum for, at kerneopgaven med at skabe et trygt og inspirerende læringsmiljø for eleverne med et højt fagligt niveau får de bedst mulige vilkår. 5

6 Skolen har et positivt omdømme og har opnået gode resultater, som bygger på et stærkt og mangeårigt fundament. Skolens faglige profil er baseret på stærke og gennemprøvede pædagogiske læringsprincipper og præges samtidig af et ønske om at være i front omkring faglig udvikling. Skolelederen skal sikre, at denne tilstand opretholdes og udvikles. Forældreskolen skal være synlig, hvilket i stor udstrækning også sikres gennem skolelederens eksterne aktiviteter. Skolelederen skal have en tæt og positiv kontakt med eleverne. Skolelederen skal udstråle motivation for ledelsesopgaven, menneskeligt overskud og lyst til at være tæt på elevernes aktiviteter. Det betyder bl.a., at skolelederen skal være synlig i SFO en og i klasserne og forstå vigtigheden af denne aktivitet samt fra tid til anden finde tid til deltagelse i skolens arrangementer, fester og forældremøder m.v. Arbejdet skal være præget af engagement og sådan, at både elever og medarbejdere mærker og fornemmer en skoleleder, der vil eleverne og skolen, og som giver plads til elev- og medarbejderdrevne udviklingsinitiativer. Skolelederen og ledergruppen skal praktisere en åben og tillidsskabende lederstil på skolen, hvor elever og lærere tydeligt ser skolens værdier og holdninger udmøntet. Skolelederen skal repræsentere en ledelsesstil, hvor der dels vises omsorg og forståelse for den enkelte, samtidig med at skolelederen tydeligt skal kunne stille krav og udtrykke forventninger på en klar og professionel måde, således at alle er klar over mål og retning. Det er vigtigt, at skolelederen har en reel og tydelig interesse for alle aktiviteter og enheder på skolen, ligesom skolelederen skal være i stand til at fungere i de forskellige sammenhænge på skolen. I den henseende skal skolelederen være inspirator og foregangsmand for én samlet kultur på skolen. På Forældreskolen arbejdes der for at skabe en frugtbar kultur, hvor medarbejdere og ledere trives i velfungerende og dynamiske pædagogiske rammer. Det forudsættes, at skolelederen har en nærværende og tillidsfuld relation til medarbejderne. I denne sammenhæng kan det nævnes, at der er stor variation og mangfoldighed i medarbejdergruppen. Lærerteamet består af et godt mix af yngre og erfarne lærere. Det er væsentligt, at skolelederen udviser respekt, lydhørhed og imødekommenhed over for hele gruppen. I ledergruppen er det også skolelederen, der sikrer, at gruppen arbejder målrettet og udviklingsorienteret i henhold til skolens grundlag og sådan, at ledergruppen agerer professionelt og tydeligt i forhold til skolens mangeartede ledelsesopgaver. Skolelederen skal især have fokus på at sikre klare linjer og implementere de strategiske mål. Arbejdet skal præges af klarhed, enkelhed og af en udfoldet delegering af ansvar og kompetence. Skolens bestyrelse er en aktiv og engageret partner i skolens liv. Skolelederen skal være i stand til at etablere en god og tillidsfuld relation til bestyrelsen og herunder se mulighederne i den sparring og viden, som repræsenteres i bestyrelsen. Skolelederen skal kunne fungere professionelt blandt stærke og kompetente bestyrelsesmedlemmer og i den sammenhæng formå at bruge bestyrelsen på en sådan måde, at bestyrelsesarbejdet giver størst mulig effekt i skolens drift og udvikling. 6

7 I forhold til skolens eksterne miljø er skolelederen ansigtet udadtil. Skolelederen skal i alle relevante eksterne sammenhænge f.eks. over for potentielle forældre, andre skoler, kommunen og pressen være aktiv og synlig for på den måde at skabe viden og positiv opmærksomhed om skolen. Derudover skal skolelederen fungere som en dygtig og balanceret forhandler, f.eks. i forhold til overenskomstmæssige spørgsmål og opgaver, men også i andre former for forhandlinger med f.eks. kommune, ministerium og andre interessenter. Personlige kvalifikationer Den nye skoleleder for Forældreskolen skal være en moderne leder med en åben, anerkendende og tillidsfuld ledelsesstil, der kan stimulere til tæt samarbejde i ledelses- og medarbejdergruppen. Skolelederen skal kunne identificere sig med Forældreskolens værdier og mål om at udvikle eleverne gennem f.eks. høj faglighed, gode processer, rum til personlig udvikling, samarbejde og gensidig tillid til hinanden og ikke mindst have evnen til at følge op og selv agere som rollemodel i det daglige arbejde. Målorientering, fremsyn og interesse for at skabe plads til udvikling, aktivitet og debat skal være tydelige karakteristika i skolelederens personlige kompetenceprofil. Det betyder også, at skolelederen skal have lyst til at skabe muligheder for elevers og medarbejderes indflydelse på skolens liv. Forældreskolens nye skoleleder skal være en robust og handlekraftig leder med personlig integritet og karisma. Skolelederen skal balancere i et felt, hvor der på den ene side skal værnes om det grundlæggende fundament og på den anden side er et udviklingskrav og ønske om at være på forkant med nye teknologier og undervisningsmetoder/-former. Forældreskolens nye skoleleder skal kunne skabe resultater både på den korte og lange bane gennem målrettede strategiske og pædagogiske indsatser, som i høj grad tilvejebringes gennem lydhørhed over for alle involverede parter og konstruktive samspil med ledere og medarbejdere. Skolelederen skal have interesse for og indsigt i økonomiske og administrative forhold og have forståelse for skolen som en selvfinansierende organisation. Som selvejende institution er skolen afhængig af en sund økonomi, som formår at rejse nødvendig kapital til eks. udviklings- og vedligeholdelsesprojekter. Skolelederen skal derfor have forståelse og interesse for forretning og potentielle indtægtskilder. Dette forhold kalder på en ledelsesindsats, der først og fremmest er innovativ og forretningsorienteret. Den nye skoleleder skal have stærke kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer, således budskaber kommer klart og professionelt igennem til såvel elever, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Indsigt i og erfaring med komplekse forhandlingsopgaver er en fordel. Den rette kandidat skal have ledererfaring, gerne fra uddannelsessektoren. Det forventes endvidere, at skolelederen har undervisningserfaring og en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Erfaring fra private undervisningstilbud er en fordel. Skolelederen skal have erfaring 7

8 med, hvorledes velfungerende og udviklingsorienterede pædagogiske miljøer fungerer og udvikles. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 8

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere