Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)"

Transkript

1 Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK ) Naturturimse I/S anmoder om indhentning af tilbud for udarbejdelse af en Friluftslivs-applikation for Det Sydfynske Øhav. Indhentningen af tilbud sker i henhold til de grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, ikkediskrimination, gennemsigtighed, fri bevægelighed og proportionalitet og har til formål at sikre gennemsigtighed også i forhold til ydelser, der ikke overstiger Tilbudslovens grænse på kr eller er undtaget iht. udbudsdirektivets bilag II B. Tilbudslovens afsnit 2 finder ikke anvendelse. Indhold Baggrund... 2 Præsentation af udbyder - Naturturisme I/S... 2 Udviklingsopgaven... 3 Overordnede krav til applikationen... 3 Proces... 4 Tilbuddets indhold... 5 Beløbsramme... 5 Udførelsesperiode... 5 Tildelingskriterier... 5 Tilbudsprocedure... 6 Bilagsmateriale /6

2 Baggrund Det Sydfynske Øhav besidder en natur- og kulturarv af international værdi. Store lavvandede områder, et utal af småøer og en varieret kystlinje, skaber et landskab, som de fleste mennesker finder smukt og indbydende. Samlet giver det uden tvivl Danmarks bedste ramme for et varieret maritimt friluftsliv. Både for turisten og den lokale beboer er friluftsliv vigtigt. Det er veldokumenteret, at gode friluftsmuligheder flytter både turister og tilflyttere og øhavets styrkeposition ligger i at tiltrække brugere, som kommer pga. områdets unikke natur. De fleste friluftsfolk har efterhånden en smartphone, som ved hjælp af GPS signal, kortbaggrund og online databaser, kan servicere brugere med oplysninger der er svære at levere i trykte medier. Det giver nogle særlige muligheder for at understøtte og fremme mulighederne for friluftsliv i Det Sydfynske Øhav, og for at tiltrække nye målgrupper. Disse muligheder ønsker Naturturisme I/S at realisere gennem udvikling af en friluftslivs-applikation for Det Sydfynske Øhav. Applikationen skal sikre en let og overskuelig tilgang til tematiseret information om infrastruktur, støttefaciliteter og aktivitetsmuligheder indenfor forskellige former for friluftsliv. Naturturisme I/S og de fire sydfynske kommuner har en strategisk målsætning om at udvikle friluftslivet i Øhavet, hvilket applikationen skal understøtte. Applikationen er bl.a. et væsentligt element i realiseringen af Friluftsstrategien for det Sydfynske Øhav, en strategi der fokuserer på et moderne friluftsliv, som kan udøves hele året (se bilag). Ydermere indgår digital formidling som et centralt punkt i Formidlingsstrategien for det Sydfynske Øhav (se bilag). Målet er, at applikationen bliver et værktøj til friluftsudøveren i stil med lommekniven, pagajen og soveposen - et funktionelt værktøj som virker og hvor alt overflødigt er udeladt. Applikationen skal gøre det nemmere, sjovere, mere sikkert og mere oplevelsesrigt at udøve friluftsliv i Det Sydfynske Øhav. Naturturisme I/S ønsker ydermere, at applikationen skal være nyskabende og virke inspirerende for friluftslivsrelaterede applikationer i resten af landet. Præsentation af udbyder - Naturturisme I/S Naturturisme I/S er et tværkommunalt interessentskab, ejet af de fire sydfynske kommuner - Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn. Siden 2002 har Naturturisme I/S udviklet og etableret en lang række aktiviteter og faciliteter inden for friluftslivet. Vores arbejde er både målrettet naturen, lokalbefolkningen og områdets turister. Bestyrelsen i Naturturisme I/S består udover kommunerne af interessenter fra landbruget, skovbruget, Staten, Region Syddanmark, turistbranchen, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Information om Naturturisme I/S og vores arbejde findes på 2/6

3 Udviklingsopgaven Leverandørens opgave består i flg. elementer fordelt på to projektfaser: 1. Leverandøren skal udarbejde forslag til design og brugergrænseflade, inklusiv specifikationsbeskrivelse og proof of concept, af friluftslivs-applikationen. 2. På baggrund af enighed mellem leverandør og Naturturisme I/S om det fremkomne forslag udarbejdet i fase 1 (se note nedenfor), skal leverandøren udvikle, teste og lancere selve applikationen i to sprogversioner - dansk og engelsk. Ydermere skal leverandøren sikre teknisk tilpasning og opdatering af applikationen i 1 år fra lanceringsdatoen i henhold til feedback fra Naturturisme I/S og den respons som sidstnævnte modtager fra brugere af applikationen. Tilpasningerne vil foretages én gang i kvartalet (dvs. i fire omgange). Note: I tilfælde af at enighed ikke kan nås mellem leverandør og Naturturisme I/S om det fremkomne forslag udarbejdet i projektfase 1, er det muligt for Naturturisme I/S at afbryde samarbejdet med leverandøren. Det allerede producerede materiale står i et sådan tilfælde til fri afbenyttelse for Naturturisme I/S i dennes videre projektarbejde. Overordnede krav til applikationen Den overordnede tanke med applikationen er, at friluftslivsudøvere, på baggrund af smartphonens GPS signal og kortgrundlag af høj kvalitet, skal kunne lokalisere og søge fakta oplysninger (inklusiv billeder) om lokaliteter og støttefaciliteter til deres specifikke friluftsinteresser. Applikationen skal have en brugerflade som gør det muligt for forskellige brugergrupper at blive præsenteret for forskellige informationslag (f.eks. vil lystfiskeren kun blive præsenteret for information der har relevans for hans/hendes aktivitet). Applikationen skal indeholde information om bl.a.: Hotspots for friluftslivs-aktiviteter (primært lystfiskeri, undervandsjagt, dykning, kite- og windsurf, kajak og vandring); Overnatningsmuligheder (naturlejrpladser, shelters og campingpladser); Ruteforslag (forhåndsdefinerede vandre- og kajakruter); Sanitære forhold (f.eks. toilet, vand, lægehjælp, apotek, sygehus, hjertestarter); Klargøringsfaciliteter (slæbesteder, kajakisætningssteder, tilrigningspladser, mv.); Services (parkering, indkøb, grejudlejning, turistinformation, mv.); Beskyttede områder hvor færdsel er begrænset eller forbudt; Lokale vind og vejr forhold (f.eks. vejrudsigter, strømforhold, tidevandstabel); Applikationen skal dække et geografisk område på ca. 50 x 50 km indeholdende Langeland, Ærø, småøerne i det Sydfynske Øhav og den Sydfynske kyststrækning 10 km ind i landet. Applikationen skal kunne anvendes overalt i øhavsområdet uanset datadækning. Det betyder, at applikationen skal kunne fungere som en offline applikation, således at den, efter at være blevet downloaded, kan fungere alene ved hjælp af GPS-signal, kortgrundlaget og downloadede datalag. Derved vil det altid være muligt at opdatere ens position i forhold til land eller en ønsket facilitet, eksempelvis en lejrplads. 3/6

4 Applikationen skal i både online og offline tilstand kunne vise et brugervenligt kortgrundlag af høj kvalitet (baseret på Geodatastyrelsens (Kort og Matrikelstyrelsens) typografiske kort) og kunne vise points of interest (POI) på kortet i både punkt-, linje- og fladeformat. Til hvert POI skal der være mulighed for at knytte både tekst og billeder. Applikationen skal også være i stand til at drage fordel af de muligheder der ligger i at være online med telefonen (f.eks. kunne trække på webbaserede kort- og datatjenester, f.eks. yr.no, ifm.fcoo.dk, hjertestarter.dk). En friluftslivs-database er under opbygning af Naturturisme I/S i samarbejde med de fire Sydfynske Kommuner. Databasen vil med tiden blive knudepunkt på tværs af Øhavet for al relevant information vedrørende friluftsliv og vil komme til at indeholde geografisk data, tekst og billeder. Applikationen skal kunne trække dynamisk data fra denne database ligesom den skal kunne trække fra andre datakilder. Applikationen skal have en brugervenlig backend, der tillader at Naturturisme I/S (og dennes samarbejdspartnere) selv kan supportere indholdssiden løbende. Applikationen skal laves til både IOS og Android platforme således at den fremstår som native app til begge. Leverandøren er ansvarlig for, at de færdige applikationsversioner godkendes og lanceres på App Store og Google Play. Der sigtes efter en betalingsapplikation, som økonomisk skal sikre den fremtidige drift af applikationen. Applikationen skal udvikles og udgives i både en dansk og en engelsk version. Det er en forudsætning, at Naturturisme I/S og de fire Sydfynske Kommuner får det fulde ejerskab til den udviklede applikation og alt indhold. Samt at kommenteret kode og alle rettigheder hertil overdrages til Naturturisme I/S og de fire Sydfynske Kommuner, så videreudvikling på applikation muliggøres efter ophøret af indeværende projekt. Proces Begge faser skal udføres i tæt samarbejde med Naturturisme I/S. Eventuelt vil en arbejdsgruppe med repræsentanter for de væsentligste interessenter og aktører blive etableret af Naturturisme I/S med det formål at give leverandøren sparring i dennes arbejde med applikationen. Planen for løsning af opgaven vil være som flg.: Indgåelse af kontrakt Løsning af projektfase 1 Tilpasning og godkendelse fra projektpartnere af leverandørens løsningsforslag Produktion Test af beta-version af projektpartnere Justeringer Lancering til App Store og Google Play Løbende tilpasning kvartalsvis Løbende lancering af opdaterede versioner på App Store og Google Play 4/6

5 Tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: Oplæg til tilrettelæggelse, metode, arbejdsproces (herunder hvorledes leverandøren forventer at sikre et godt samarbejde med de øvrige aktører i projektet) samt tidsplan jævnfør opgavebeskrivelse; Redegørelse for tilbudsgivers og de til projektet tilknyttede medarbejderes erfaring med tilsvarende opgaver, inklusiv fyldestgørende dokumentation og eksempler; Overordnet forslag til opgaveløsning, inklusiv applikationens brugergrænseflade og funktionaliteter; Samlet pris ekskl. moms med estimeret timeforbrug til gennemførelse af de enkelte opgaveelementer i de to projektfaser; Eksempler på relevante tilkøb, inklusiv pris (ekskl. moms) på tillægstimer ved tilkøb (er der tale om forskellige timesatser bedes dette specificeres); Kontaktperson og kontaktoplysninger vedrørende opgaven. Beløbsramme Den samlede beløbsramme for udviklingsopgaven er kr. eksklusiv moms. Udførelsesperiode Fase 1: skal være udført tilfredsstillende senest den 3. oktober Fase 2: senest den 6. januar 2014 skal en betaversion (inklusiv begge sprog versioner) af applikationen være klar til test i både IOS og Android format. Den endelige applikation skal være lanceret på App Store og Google Play senest den 4. marts Løbende teknisk tilpasning og opdatering af applikationen skal udføres i perioden 1 år fra lancering af applikationen, mindst én gang i kvartalet. Tildelingskriterier Tildelingen foretages på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra flg. Underkriterier med indbyrdes vægtning: Pris (vægtes med 30%) Pris vurderes ud fra den samlede tilbudspris, herunder det antal timer som tilbudsgiver vil anvende på en forsvarlig løsning af opgaven. Prisen skal være inkl. samtlige omkostninger. Erfaring (vægtes med 40%) Der lægges i vurderingen af leverandør vægt på leverandørens: 5/6

6 erfaring (inklusiv de til projektet tilknyttede medarbejderes erfaring) med udvikling af applikationer som på fornuftigvis kan vurderes at være sammenlignelige (i indhold og funktionalitet) med den ønskede Friluftslivs-applikation; erfaring med brug af off-line kort, geografisk data og multiple datakilder i udvikling af applikationer; Løsningsforslag (vægtes med 30%) Der lægges i vurderingen vægt på leverandørens evne til at forstå projektets indhold og komme med innovative og brugbare løsningsforslag. Tilbudsprocedure Nærværende anmodning om indhentning af tilbud er offentliggjort på og den 4. juli Tilbud på opgaven sendes elektronisk som pdf-fil til Naturturisme I/S senest den 26. august 2013 til mærket: Tilbud Friluftslivs-applikation i emnefeltet. Eventuelle spørgsmål stilles skriftligt til projektkoordinator Kewin Friis Kamelarczyk på Indkomne spørgsmål og tilhørende svar offentliggøres i anonymiseret form på frem til den 19. august Pga. ferie besvares spørgsmål ikke i perioden fra den 19. juli og frem til den 12. august Underretning om valg af leverandør til opgaven sker senest den 3. september Bilagsmateriale Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav udarbejdet af Naturturisme I/S Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav udarbejdet af Naturturisme I/S 6/6

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform

Afrapportering fra arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform Afrapportering fra arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform 11. oktober 2010 2/87 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppen om udformning af en central annonceringsplatform...6

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Bilag 1 Kravspecifikation Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Bilag 1 Kravspecifikation Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Opfordringsbrev vedr. Nabohjælps indsats og tilstedeværelse på Facebook

Opfordringsbrev vedr. Nabohjælps indsats og tilstedeværelse på Facebook Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Opfordringsbrev vedr. Nabohjælps indsats og tilstedeværelse på Facebook Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden (TF)

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere