BERETNING FOR ÅRET 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FOR ÅRET 2014"

Transkript

1 Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK II BERETNING FOR ÅRET BESTYRELSEN 1.a. Bestyrelsesmedlemmer Efter den ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig med følgende ansvarsområder: Peder Andersen BNA 47 Formand, korrespondance, kontakt til advokat, planlagt vedligeholdelse og fællesarealet Jes Petersen BNA 23 Regnskab, økonomi, lønninger og kontakt med bank og revision samt planlagt vedligeholdelse Tommy Pedersen BNA 43 Attestering af fakturaer, reparationer og daglig vedligeholdelse, garageporte og elevatorer samt kontakt til inspektør Mikael Thulin BNA 37 IT-ansvarlig herunder bredbånd og YouSee, reparationer, daglig vedligeholdelse, servicekontrakter Anette Korsner BNA 41 Referent, vedtægter, husorden og fællesarealet På generalforsamlingen blev følgende valgt til suppleanter: Robert Sørensen, BNA 33 Kurt Hagemann, BNA 23 Erik Sparring, BNA 25 Til kritisk revisor blev valgt: Vibeke Bache, BNA 25 1.b. Mødeaktivitet Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling holdt 11 bestyrelsesmøder, hvoraf ét har været med suppleanter og kritisk revisor. Vi har endvidere deltaget i 3 møder om fællesarealet med Park I, Park III og Højhuset. Det ene møde omhandlede alene vedtagelse af budget og de 2 andre beslutning om vedligeholdelse og forbedringer samt sikkerhed. Derudover har bestyrelsen haft møder med KUBEN Management, rådgivende Ingeniørfirma Rostgaard A/S, Per Aarsleff A/S, bankforbindelser og diverse leverandører. Side 1 af 10

2 2. EJENDOMMENS DRIFT 2.a. Inspektørfunktionen Bestyrelsen har igen i år været særdeles tilfreds med inspektør Henrik Tilsteds varetagelse af sine opgaver for ejerforeningen. Arbejdet består i daglig vedligeholdelse og tilsyn med bygningerne, varmeanlæg, elevator og garageporte, endvidere tømning af renovationsbeholderne, udskiftning af elpærer, planeklipning, beskæring af buske og træer samt snerydning, saltning og fejning. Herudover har inspektøren visse administrative funktioner. Inspektøren deltager endvidere i bestyrelsesmøderne. Topkem ApS har afløst ved ferie og sygdom, og den løsning virker tilfredsstillende. 2.b. Forsikringer Ejendommens forsikringer har i 2014 været i Topdanmark og omfattede følgende dækninger: Ejendomsforsikring bygningsbrand øvrig bygningsbeskadigelse insekt- og svampeskade udvidet rørskade glas og sanitet husejeransvar låseomlægning efter tyveri af nøgler ved indbrud retshjælp og bestyrelsesansvar Erhvervsforsikring brand-, tyveri-, vandskade samt øvrig skade på inventar og øvrigt løsøre herunder itudstyr i bestyrelses- og inspektørkontoret Lovpligtig arbejdsskadeforsikring arbejdsulykke og erhvervssygdom for inspektør og medhjælp Lovpligtig ansvarsforsikring ansvarsforsikring for traktor Vi har været meget tilfredse med den betjening, som vi har fået af Topdanmark i årets løb, såvel med service som med behandling af vore skader. Der har været et mindre antal skader end forventet, hvilket betyder, at vi har tjent på kontoen Forsikringsselvrisiko. Ved Arbejdsskadestyrelsen har vi tegnet: sygeforsikring dækkende lønudgifter ved sygdom 2.c. Indbetalinger og restancer I 2014 har 5 lejligheder skiftet ejer. Ved årsskiftet 2014/2015 var 3 lejlighed sat til salg. Pr. 31. december 2014 var der ingen restancer vedrørende fællesudgifter mv. Ved udgangen af 2014 var 111 af 120 ejere tilmeldt betaling via Nets Betalingsservice. Det vil lette vores bogføring meget, hvis alle tilmeldte sig Nets Betalingsservice. Side 2 af 10

3 2.d. Vedtægter og Husorden Bestyrelsen har i nogle få tilfælde rettet henvendelse til beboere for at gøre opmærksom på, at husordenen ikke har været overholdt. I næsten alle tilfælde er problemet straks blevet rettet. Vi har dog stadig et generelt problem med at overholde gældende anvisninger og regler om håndtering af affald og om brug af de opstillede containere. Vores inspektør spilder tid på omsortering af forkert anbragt affald. Det vil komme os alle til gode, hvis dette ikke var nødvendigt. Frederiksberg Kommune kan pålægge os et gebyr på 500 kr. pr. gang, hvor vi ikke har sorteret vort affald korrekt. I grove tilfælde kan det endda blive kr. Vi har derfor et økonomisk incitament til at sortere korrekt og efterkomme kommunens og bestyrelsens anvisninger. Somme tider er en beholder helt fyldt, og så skal der ikke placeres affald ved siden af beholderen; affaldet skal i sådanne tilfælde i beholderen til almindeligt affald. Vores vedtægter og Husordenen samt "Orientering om bebyggelsen" ligger på ejerforeningens hjemmeside Her vil der være adgang til den sidste ny version af dokumenterne. 2.e. Renholdelse mv. Topkem ApS har forestået rengøringen efter gældende kontrakt for 2014, og har i årets løb leveret en stabil arbejdskraft med et godt resultat. Henrik Tilsted har været opmærksom på kvaliteten. Plantefirmaet Terje Valsø har vedligeholdt vore plantekasser i foyererne med et fint resultat. Der bliver udskiftet planter løbende hen over året med planter svarende til årstiden, så de altid ser indbydende ud. Gartnerfirmaet Jantzen har stået for opretning af fliser ved garageindkørslerne. De har ligeledes klippet rosenbuske mv. 2.f. Fællesantenneanlægget Leveringen af tv, radio, internet samt telefoni fra YouSee er forløbet tilfredsstillende i løbet af 2014, hvor der igen er flere kanaler, der er blevet opgraderet til HD-kvalitet. Alle beboere har fortsat adgang til fuldpakken, der nu består af i alt 61 kanaler, hvoraf 44 er i HD-kvalitet. YouSee har i løbet af 2014 endnu engang øget hastighederne på vores bredbåndsforbindelser uden at sætte prisen op. Alternativt har man som kunde kunnet bibeholde sin hastighed og få en lavere pris. Derudover har YouSee i efteråret 2014 lanceret YouSee Play, som er et helt nyt univers, der samler hele det store udvalg af tv, film, serier og musik ét sted. Fremover er YouSee Play stedet, hvor man kan gå på opdagelse i masser af tv-kanaler, hundredvis af film, populære serier og millioner af musiknumre. Man kan få adgang til YouSee Play på alle platforme: På dit tv med tv-boksen, på pc samt på mobil og tablet via to nye apps, der hedder YouSee Play Tv & Film og YouSee Play Musik. De kan begge downloades gratis fra Apple s App Store eller Google s Google Play. Husk, at man som YouSee kunde kan lave fordelagtige aftaler vedr. fastnet- og mobiltelefoni. For yderligere information om YouSee og deres tilbud henviser bestyrelsen til YouSee s kundeservice på telefon eller hjemmesiden Side 3 af 10

4 Vi har i adskillige år desuden henvist til Expert forretningen på Nordens Plads, men butikken er som bekendt desværre lukket. Vi kan dog i stedet henvise til den tidligere ejers søn, Christian Bøje Jørgensen, der har startet Bøjes Radio Hjemmeservice. Christian kan kontaktes på telefon eller via hjemmesiden 2.g. Planlagt vedligeholdelse 2014 var følgende vedligeholdelsesprojekter medtaget på budgettet med henblik på gennemførelse: Renovering af vestterrasser Der er i årets løb gennemført renovering af 5 terrasser. Projektet fortsætter i de kommende år, indtil alle terrasser er blevet renoveret. Der er i perioden i alt blevet renoveret 97 vestterrasser. Arbejde ifølge tilstandsrapport Der er i årets løb blevet foretaget afsluttende reparationer i overensstemmelse med tilstandsrapportens konstateringer. Det har omhandlet diverse murerarbejder, bl.a. for udbedring af sætningsskader på alle tre blokke, maling og fugearbejder samt renovering af gulve på 6 østaltaner. Renovering af faldstammer mv. Der har i årets løb været en del mødevirksomhed og samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rostgaard A/S vedrørende forberedelse af udbudsmateriale for projektet, hvorfor bestyrelsen har besluttet at bogføre udgifterne hertil på en særskilt konto. Traktor (til sne og græs) Traktoren blev leveret umiddelbart efter årsskiftet og har virket tilfredsstillende. Udskiftning af ventiler i varmecentral I overensstemmelse med beslutningen på sidste års generalforsamling blev der i løbet af foråret foretaget en udskiftning af de store ventiler i varmecentralen. Faldsikring på tage I forbindelse med et garantieftersyn af tagbelægningen blev ejerforeningen belært om, at man ifølge Arbejdstilsynet ikke må færdes på tagene, uden der er etableret en faldsikring. Bestyrelsen kunne naturligvis ikke undlade at efterkomme en sådan belæring og igangsatte etableringen. Bestyrelsen besluttede at afholde udgiften over Grundfonden, idet bestyrelsen sidestillede nødvendigheden af arbejdets udførelse (= ellers kunne ingen komme på taget, heller ikke eventuelle reparatører) med de situationer, der er omfattet af vedtægternes 7, stk. 5. Det blev samtidig meddelt, at Arbejdstilsynet kræver, at en sådan faldsikring kontrolleres hvert år, hvorfor vi har indgået en servicekontrakt herom. Udskiftning af skydevinduer i gavllejligheder I overensstemmelse med beslutningen på sidste års generalforsamling blev den sidste halvdel af skydevinduerne på vestterrasserne ud mod fællesanlægget udskiftet i sommerens løb. Side 4 af 10

5 2.h. Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside har adressen Hjemmesiden bliver opdateret af bestyrelsen og det er bestyrelsens klare mål at, hjemmesiden kun indeholder opdaterede oplysninger til beboerne. Vi har i 2014 også startet et nyhedsbrev med det formål på sigt at kunne informere alle beboere elektronisk, og ikke som nu ved omdeling af 120 dokumenter i papirformat. Vi mangler ca. 30 % mailadresser. De første par gange bestyrelsen rundsender information vil det ske både på papir og i nyhedsbrevet. Derefter vil kun de beboere, der ikke har en mailadresse få informationer på papir. 3. VAND- OG ENERGIFORBRUG Varmeforbrug Domus Vista Park II har i de seneste 3 år haft følgende varmeforbrug: Varmeforbrug MWh Målte graddage GD Der har af det angivne forbrug været brugt 300 MWh til opvarmning af brugsvand svarende til 19,7 % af varmeforbruget. Ifølge Brunata er landsgennemsnittet 30 % for boligejendomme. Et normalår er GD. Varmeforbruget i 2014 svarer til 0,62 MWh/GD, hvilket er på niveau med end årene 2013 og 2012, hvor det var henholdsvis 0,61 og 0,62 MWh/GD. Bestyrelsen finder, at funktionen og pasningen af varmecentralen har været tilfredsstillende. Der har ikke i 2014 været betalt afgift som følge af utilstrækkelig afkøling af returvandet. Vand- og el-forbrug Vand- og el-forbruget i Domus Vista Park II har i de sidste 3 år været således: Vandforbrug m3 El-forbrug kwh Vandforbruget er i 2014 på niveau med 2013, og det svarer til et gennemsnitligt forbrug på 73,8 m³ pr. bolig, hvilket stadig er lavere end landsgennemsnittet. Det gennemsnitlige forbrug var i ,9 m³ pr. år pr. person iflg. DANVAs statistik. El-forbruget er faldet det sidste år, hvilket tillægges, at vi har fået udskiftet mange pærer i opgangene og i garageanlægget til LED-pærer. 4. VARMEMÅLERE Resultatet af 15. års varmeforbrug i de enkelte lejligheder blev fjernaflæst af Brunata primo april Idet der henvises til Beretning for året 2013, pkt. 4, bestilte bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2014 en revurdering af det først modtagne notat fra det rådgivende ingeniørfirma KUBEN Side 5 af 10

6 Management, hvor bestyrelsen samtidig ønskede en medinddragen af varmeregnskabsåret 2013/14, hvis resultat forelå i juni måned 2014, for også at få en vurdering af de tre år med de nye varmemålere. Bestyrelsen modtog det endelige notat fra KUBEN Management medio oktober 2014, hvor der blev givet følgende konklusion: Det skønnes at det seneste varmeregnskab 2013/2014 generelt er rimeligt retvisende, og ovennævnte analyser indikerer ikke at det skulle være mindre retvisende end tidligere regnskaber. Dette udelukker naturligvis ikke, at der kan forekomme målere i bygningen, som ikke måler korrekt, ligesom der antageligt også er forekommet defekte målere, da den gamle type målere blev benyttet. d fra tidligere nævnte vurderinger skønnes at sandsynligheden for, at der er sket fejl ved måling og/eller opgørelse af varmeforbruget i det seneste varmeregnskab 2013/2014 er størst i nedenstående lejligheder. I bestræbelserne på at gøre varmefordelingsregnskaberne så retvisende som muligt, kan det derfor være formålstjenligt at få kontrolleret målerne og beregningerne af varmeforbruget i disse lejligheder. Notatet fra KUBEN Management blev sendt til Brunata A/S med henblik på at få deres vurdering af notatet, hvilket medførte følgende kommentar: Ud fra det foreliggende datagrundlag må vi tilslutte os konklusionen at varmeregnskabet er rimeligt retvisende og i denne henseende ikke afviger fra tidligere regnskaber. Hvad angår muligheden for en sikker fastlæggelse af varmeforbruget i de enkelte lejligheder ved montering af energimålere på de enkelte radiatorer, er den noget hypotetisk også af andre årsager end de økonomiske: Det vil være vanskeligt at finde (kommercielt gængse) målere der med tilstrækkelig nøjagtighed ville kunne måle så små varmemængder uden konstant at være i den nedre del af det for måleren forudsete måleområde (hvor unøjagtigheden er forholdsvis stor). Bl.a. derfor benyttes energimålere sædvanligvis kun ved måling af hele lejlighedsforbrug eller forbrug for større gulvvarmearealer. Foranlediget af korrespondancen med Finn Kurt Mark følte bestyrelsen det nødvendigt at indhente et juridisk responsum fra advokat Henrik Oehlenschlæger med henblik på at få det lovgivningsmæssige grundlag mv. klarlagt. Dette responsum forelå primo november 2014, hvorfra følgende skal citeres på dette sted: om at redegøre for, hvorledes ejerforeningen er stillet i forhold til lovgivning og vedtægter ved fordeling af varmeudgifter og har bedt mig om at beskrive særskilt, hvorledes egentligt forbrug og årlige omkostninger skal og kan fordeles. Den nærmere tekniske beregning af fordelinger og korrektion, herunder stillingtagen til, hvorledes der indenfor grænsen på 60% af den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsomkostningerne skal ske fordeling efter fordelingsmåling, tilkommer det ikke mig at tage stilling til. Der er tale om et spørgsmål, der reguleres af ejerforeningens bestyrelse i samarbejde med varmefordelingsfirmaet og med rekurs til generalforsamlingen. Skrivelserne fra KUBEN Management, Brunata A/S og advokat Henrik Oehlenschlæger vil blive lagt på ejerforeningens hjemmeside i forbindelse med uddelingen af materialet til generalforsamlingen, således at man har mulighed for at læse pågældende skrivelser i deres fulde udstrækning i perioden op til generalforsamlingen. Aflæsningen for varmeregnskabsåret 2014/15 vil som vanligt blive udført primo april. Bestyrelsen forventer også i 2015 at have resultatet klar til regulering ved indbetalingen for juli kvartal. A conto varmebidrag Bestyrelsen forventer blandt andet som følge af, at Frederiksberg Forsyning fjernaflæser vor måler og på baggrund heraf fastsætter den kvartalsvise a conto betaling for fjernvarmeleverancen at den samlede a conto indbetaling fra ejerne med stor sandsynlighed kan dække de Side 6 af 10

7 samlede udgifter for indeværende varmeregnskabsår (2014/15), hvilket dog intet siger om, hvorledes den enkelte lejligheds varmeregnskab vil blive afviklet. Bestyrelsen har efterfølgende vurderet det kommende varmeregnskabsår (2015/16). Frederiksberg Forsyning meddeler på sin hjemmeside, at MWh-prisen fra 1. januar 2015 er faldet til 488,40 kr. (= 10,7 %), medens belastningsafgiften fra samme dato er uændret 20,63 kr. pr. m². Med det rullende gennemsnit for de seneste 10 års forbrug som grundlag for det kommende varmeregnskabsårs forbrug vurderer bestyrelsen på baggrund af ovenfor anførte prisnedsættelse, at ejernes a conto indbetalinger kan nedsættes med 9,2 % til de beløb, der fremgår af budgetforslagets side 3 (Kvartalsvis opkrævning fra 1. april 2015). Bestyrelsen har endvidere besluttet, at der fra 1. april 2015 ikke længere regnskabsteknisk skal overføres et beløb fra varmeregnskabet til driftsregnskabet til dækning af opvarmning af varmt brugsvand, idet det har vist sig, at varmeregnskabet fra Brunata indeholder en funktion til dette formål, således at den enkelte ejers andel af forbruget til opvarmning af varmt brugsvand særskilt vil fremgå af det varmeregnskab, der aflægges for varmeregnskabsåret 2015/16. Bestyrelsen vil orientere nærmere herom til den tid (juni 2016). 5. FÆLLESAREALET MELLEM PARK I, II OG III SAMT HØJHUSET Fællesarealet har i 2014 været passet af Anlægsgartner Jantzen og været under tilsyn af Preben Thomsen, som tidligere har boet i Park III. Der er blevet strammet op overfor gartneren medhensyn til arbejdsrutiner og udførelsen af arbejdet. Efterfølgende har der været tilfredshed med arealets pasning og tilsyn. Udover klipning af træer og buske er der enkelte steder blevet plantet nye buske. Klinkerne ved hundegården er blevet omlagt. Snerydningen af gangstierne er aftalt fordelt mellem de 3 parker og højhuset, så der ikke skal betales særskilt herfor. Der har ikke været afholdt møder i sikkerhedsudvalget, da der har været relativt roligt på området. Budget 2015 Budgettet for 2014/15 er stort set identisk med det afsluttede regnskab for 2013/14, idet der ikke planlægges store ændringer. Der er i budgettet afsat penge til indkøb af et par nye bænksæt og en minitennisbane på den tidligere basketballbane. Endvidere vil legepladsen blive renoveret. Regnskabsåret går i øvrigt fra 1. oktober til 30. september. 6. DRIFTSRESULTAT FOR 2014 Ejerforeningens driftsresultat for 2014 udviser et driftsunderskud på kr., mens der var budgetteret med et driftsoverskud på kr. Den samlede, negative afvigelse fra budgettet på ca kr. stammer, som det fremgår af regnskabet, fra flere modsatrettede resultater, hvoraf kun de væsentlige kort skal anføres her: Side 7 af 10

8 Udgiften til løn mv. blev afviklet med et merforbrug på ca kr. Den samlede udgift til elektricitet, vand og renovation blev i alt ca kr. lavere. Omkostninger til forsikringer mv. blev ca kr. mindre end anslået, hvilket især skyldes, at der har været et mindre antal forsikringsbegivenheder end anslået med deraf følgende færre betalinger af selvrisici. Omkostninger til renholdelse blev ca kr. lavere end anslået. Der er afholdt ekstra rengøring af affaldscontainere og cykelrum samt afrensning af graffiti for ca kr., hvilket opvejes af, at der ingen udgifter var til snerydning, grus og salt. Der har været et merforbrug på ca kr. til driften af maskiner, mens øvrige konti under denne hovedkonto har haft et mindre forbrug på ca kr. Omkostninger til administration (regnskab og revision, bestyrelsesmøder, advokat mv.) blev afviklet i overensstemmelse med budgettet: ca. 200 kr. lavere end anslået. Udgifterne til generalforsamling og advokat blev større end forventet, da bestyrelsen ikke havde afsat midler nok til generalforsamlingens afvikling i Frederiksberg Hallen, og da vi måtte i retten i en principiel sag mod en af ejerne. Bestyrelsen har endvidere anskaffet en ny PC til inspektørkontoret, da den gamle ikke var tidssvarende. Øvrige konti under denne hovedkonto har haft et mindre forbrug, der modsvarer forannævnte merforbrug. Omkostninger til servicekontrakter blev samlet set ca kr. billigere end budgetteret, hvilket skyldes flere mindre afvigelser samt det forhold, at vor elektriker, der står for service af røglemmene i opgangene ikke nåede at udføre denne. Under planlagt vedligeholdelse er der et mindre forbrug på ca kr. De samlede reparationsomkostninger blev ca kr. dyrere end budgetteret, hvilket ret beset ikke er noget dårligt resultat, da der har været afholdt adskillige store udgifter over denne hovedkonto som f.eks. overgang til LED belysning i garager og trappeopgange for ca kr., en større, kompliceret reparation af elevatoren i nr. 27 for ca kr., udskiftning af tærede ventiler i nogle ingeniørgange for kr., maling af garageporte efter graffitiangreb for ca kr. og reparation af rør i garagen for ca kr. Vedligeholdelsen af fællesarealerne blev ca kr. billigere end budgetteret. Indtægterne blev ca kr. højere end budgetteret, som følge af at det er lykkedes for bestyrelsen at få en forrentning af vor konto på 0,125 % p.a., samt at gebyret for udfyldte oplysningsskemaer til ejendomsmæglere i forbindelse med deres salgsarbejde ikke budgetteres. Foreningens likviditet har i hele året været god. 7. GRUNDFOND Resultatopgørelsen for 2014 udviser et driftsoverskud på kr., hvilket medfører, at egenkapitalen i Grundfonden pr. 31. december 2014 er på kr. Der var i budgettet for 2014 medtaget 4 projekter, der i årets løb blev til 6, til finansiering via Grundfonden. Der var budgetteret med op til 10 renoveringer. Der blev foretaget 5. Der var budgetteret med omkostninger til færdiggørelse af arbejder i henhold til tilstandsrapporten samt betaling af firmaet Side 8 af 10

9 Christiansen & Essenbæk for de arbejder, der blev udført i 2013, men ikke faktureret så betids, at betalingen kunne medtages i regnskabet for dette år. Der var i øvrigt en vis uoverensstemmelse mellem Christiansen & Essenbæk og bestyrelsen/rostgaard A/S om fakturaens omfang og størrelse; men ved forhandlingerne herom opnåede bestyrelsen et for ejerforeningen tilfredsstillende resultat ( kr.). Færdiggørelsen af arbejder i henhold til tilstandsrapporten blev noget dyrere end forventet, da reparationen af gulve på 6 østaltaner beløb sig til kr. jfr. i øvrigt pkt. 2.g. Bestyrelsen skal med henvisning til vedtægternes 7, stk. 5., anmode om generalforsamlingens godkendelse af den afholdte udgift til Faldsikring på tagene på i alt kr. Bestyrelsen besluttede i foråret at placere kr. i Danske Toprente Erhverv med en bindingsperiode på 1 år, samt indsatte kr., der senere blev forøget med ½ mio. kr., på Danske Netopsparing Erhverv. Begge tiltag i forsøget på at få lidt flere renteindtægter. Vor investeringsrådgiver i Danske Bank kontaktede i efteråret 2014 bestyrelsen og anbefalede at overveje at sælge nogle eller alle vore obligationer, da man forudså kursfald og store udtrækninger som følge af de billige realkreditlån. Anbefalingen blev fulgt, hvorfor Grundfonden ved årets udgang alene har investeret de tidligere anskaffede investeringsbeviser. På baggrund af planerne om renovering af faldstammer mv. har bestyrelsen ikke til hensigt at reinvestere i andre værdipapirer. 8. EJERFORENINGENS ADVOKAT Ejerforeningens advokat, Henrik Oehlenschlæger, var igen dirigent ved den ordinære generalforsamling og har i årets løb fortsat stået for registreringen af ejerforeningens ejerpantebreve i forbindelse med ejerskifte, ligesom han har ydet konsultativ bistand til bestyrelsen i forbindelse med fortolkning af vedtægterne mv. Derudover har det været nødvendigt at føre en incassosag mod en ejer ved Frederiksberg Ret. 9. INFORMATIONER MV. Bestyrelsen har i årets løb udsendt informationer og opslag på tavlerne i opgangene om følgende emner: Bestyrelsens konstituering og arbejdsopgaver efter generalforsamlingen Bidrag til fællesudgifter, acontovarme og Grundfond Hjemmeside Husdyr Ventilationsanlægget Udvendig vedligeholdelse Oprydning i cykelrummene Rengøring af garagepladser Strømpeforing af faldstammer Beplantning af plantekummer Fodring af duer Faldsikring på tagene Containere i jul og nytår Generalforsamling Undgå indbrud 10. PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE Side 9 af 10

10 Bestyrelsen skal med nedenstående bemærkninger foreslå følgende vedligeholdelsesarbejder mv. gennemført i foreningsåret 2015: Renovering af vestterrasser Som de tidligere år vil der være en række terrasser, der skal have udskiftet dræn og membraner. Bestyrelsen vil inden for beløbsrammen lade det nødvendige antal renovere i løbet af den kommende sommer. Bestyrelsen ønsker som tidligere år et rammebeløb på kr., som foreslås afholdt af Grundfondens midler. Renovering af faldstammer Til dækning af forundersøgelse og konsulentbistand fra Rostgaard A/S ønsker bestyrelsen at afsætte et beløb på kr., som foreslås afholdt af Grundfondens midler. Ny REM installation mv. Bestyrelsen har konstateret, at REM forbindelserne 3 telefonnumre i alt har haft usædvanligt højt forbrug (= antal opkald til alarmcentralen) og har ved forespørgsel herom til OTIS fået oplyst, at anlæggene er gamle og ustabile, samt at de forekommende driftssvigt i værste fald vil kunne forhindre eventuelle nødopkald fra elevatorstolene. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på et mere moderne og driftssikkert system, der opererer på mobilbaseret teknologi. Tilbuddet på det nye anlæg andrager kr., hvortil kommer et forventeligt mindre beløb til telefonomlægning og SIM kort, der dog afholdes over driftsregnskabet, idet OTIS giver en dekort på grund af det meget høje opkaldsforbrug, og denne dekort godskrives kontoen for telefon mv. Tilbuddet er, da der er tale om en sikkerhedsmæssig sag og derfor hastende, accepteret. Bestyrelsen ønsker at afsætte et beløb på kr., som foreslås afholdt af Grundfondens midler. Side 10 af 10

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2

Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2 Ejerlejli g hedsforeni ngen Dommervaen get 4- L4, 4000 Roskilde www.dommervaenoet. dk Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2 Velkommen til nye medlemmer af foreningen siden sidste generalforsamling! Vi

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013

Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013 Indhold Historien kort fortalt side 2 1. Grundejerforeningen generelt side 4 2. Bestyrelse side 4 3. Vand og Varmeforsyning side 5 4. Bebyggelsens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere