BERETNING FOR ÅRET 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING FOR ÅRET 2014"

Transkript

1 Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK II BERETNING FOR ÅRET BESTYRELSEN 1.a. Bestyrelsesmedlemmer Efter den ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig med følgende ansvarsområder: Peder Andersen BNA 47 Formand, korrespondance, kontakt til advokat, planlagt vedligeholdelse og fællesarealet Jes Petersen BNA 23 Regnskab, økonomi, lønninger og kontakt med bank og revision samt planlagt vedligeholdelse Tommy Pedersen BNA 43 Attestering af fakturaer, reparationer og daglig vedligeholdelse, garageporte og elevatorer samt kontakt til inspektør Mikael Thulin BNA 37 IT-ansvarlig herunder bredbånd og YouSee, reparationer, daglig vedligeholdelse, servicekontrakter Anette Korsner BNA 41 Referent, vedtægter, husorden og fællesarealet På generalforsamlingen blev følgende valgt til suppleanter: Robert Sørensen, BNA 33 Kurt Hagemann, BNA 23 Erik Sparring, BNA 25 Til kritisk revisor blev valgt: Vibeke Bache, BNA 25 1.b. Mødeaktivitet Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling holdt 11 bestyrelsesmøder, hvoraf ét har været med suppleanter og kritisk revisor. Vi har endvidere deltaget i 3 møder om fællesarealet med Park I, Park III og Højhuset. Det ene møde omhandlede alene vedtagelse af budget og de 2 andre beslutning om vedligeholdelse og forbedringer samt sikkerhed. Derudover har bestyrelsen haft møder med KUBEN Management, rådgivende Ingeniørfirma Rostgaard A/S, Per Aarsleff A/S, bankforbindelser og diverse leverandører. Side 1 af 10

2 2. EJENDOMMENS DRIFT 2.a. Inspektørfunktionen Bestyrelsen har igen i år været særdeles tilfreds med inspektør Henrik Tilsteds varetagelse af sine opgaver for ejerforeningen. Arbejdet består i daglig vedligeholdelse og tilsyn med bygningerne, varmeanlæg, elevator og garageporte, endvidere tømning af renovationsbeholderne, udskiftning af elpærer, planeklipning, beskæring af buske og træer samt snerydning, saltning og fejning. Herudover har inspektøren visse administrative funktioner. Inspektøren deltager endvidere i bestyrelsesmøderne. Topkem ApS har afløst ved ferie og sygdom, og den løsning virker tilfredsstillende. 2.b. Forsikringer Ejendommens forsikringer har i 2014 været i Topdanmark og omfattede følgende dækninger: Ejendomsforsikring bygningsbrand øvrig bygningsbeskadigelse insekt- og svampeskade udvidet rørskade glas og sanitet husejeransvar låseomlægning efter tyveri af nøgler ved indbrud retshjælp og bestyrelsesansvar Erhvervsforsikring brand-, tyveri-, vandskade samt øvrig skade på inventar og øvrigt løsøre herunder itudstyr i bestyrelses- og inspektørkontoret Lovpligtig arbejdsskadeforsikring arbejdsulykke og erhvervssygdom for inspektør og medhjælp Lovpligtig ansvarsforsikring ansvarsforsikring for traktor Vi har været meget tilfredse med den betjening, som vi har fået af Topdanmark i årets løb, såvel med service som med behandling af vore skader. Der har været et mindre antal skader end forventet, hvilket betyder, at vi har tjent på kontoen Forsikringsselvrisiko. Ved Arbejdsskadestyrelsen har vi tegnet: sygeforsikring dækkende lønudgifter ved sygdom 2.c. Indbetalinger og restancer I 2014 har 5 lejligheder skiftet ejer. Ved årsskiftet 2014/2015 var 3 lejlighed sat til salg. Pr. 31. december 2014 var der ingen restancer vedrørende fællesudgifter mv. Ved udgangen af 2014 var 111 af 120 ejere tilmeldt betaling via Nets Betalingsservice. Det vil lette vores bogføring meget, hvis alle tilmeldte sig Nets Betalingsservice. Side 2 af 10

3 2.d. Vedtægter og Husorden Bestyrelsen har i nogle få tilfælde rettet henvendelse til beboere for at gøre opmærksom på, at husordenen ikke har været overholdt. I næsten alle tilfælde er problemet straks blevet rettet. Vi har dog stadig et generelt problem med at overholde gældende anvisninger og regler om håndtering af affald og om brug af de opstillede containere. Vores inspektør spilder tid på omsortering af forkert anbragt affald. Det vil komme os alle til gode, hvis dette ikke var nødvendigt. Frederiksberg Kommune kan pålægge os et gebyr på 500 kr. pr. gang, hvor vi ikke har sorteret vort affald korrekt. I grove tilfælde kan det endda blive kr. Vi har derfor et økonomisk incitament til at sortere korrekt og efterkomme kommunens og bestyrelsens anvisninger. Somme tider er en beholder helt fyldt, og så skal der ikke placeres affald ved siden af beholderen; affaldet skal i sådanne tilfælde i beholderen til almindeligt affald. Vores vedtægter og Husordenen samt "Orientering om bebyggelsen" ligger på ejerforeningens hjemmeside Her vil der være adgang til den sidste ny version af dokumenterne. 2.e. Renholdelse mv. Topkem ApS har forestået rengøringen efter gældende kontrakt for 2014, og har i årets løb leveret en stabil arbejdskraft med et godt resultat. Henrik Tilsted har været opmærksom på kvaliteten. Plantefirmaet Terje Valsø har vedligeholdt vore plantekasser i foyererne med et fint resultat. Der bliver udskiftet planter løbende hen over året med planter svarende til årstiden, så de altid ser indbydende ud. Gartnerfirmaet Jantzen har stået for opretning af fliser ved garageindkørslerne. De har ligeledes klippet rosenbuske mv. 2.f. Fællesantenneanlægget Leveringen af tv, radio, internet samt telefoni fra YouSee er forløbet tilfredsstillende i løbet af 2014, hvor der igen er flere kanaler, der er blevet opgraderet til HD-kvalitet. Alle beboere har fortsat adgang til fuldpakken, der nu består af i alt 61 kanaler, hvoraf 44 er i HD-kvalitet. YouSee har i løbet af 2014 endnu engang øget hastighederne på vores bredbåndsforbindelser uden at sætte prisen op. Alternativt har man som kunde kunnet bibeholde sin hastighed og få en lavere pris. Derudover har YouSee i efteråret 2014 lanceret YouSee Play, som er et helt nyt univers, der samler hele det store udvalg af tv, film, serier og musik ét sted. Fremover er YouSee Play stedet, hvor man kan gå på opdagelse i masser af tv-kanaler, hundredvis af film, populære serier og millioner af musiknumre. Man kan få adgang til YouSee Play på alle platforme: På dit tv med tv-boksen, på pc samt på mobil og tablet via to nye apps, der hedder YouSee Play Tv & Film og YouSee Play Musik. De kan begge downloades gratis fra Apple s App Store eller Google s Google Play. Husk, at man som YouSee kunde kan lave fordelagtige aftaler vedr. fastnet- og mobiltelefoni. For yderligere information om YouSee og deres tilbud henviser bestyrelsen til YouSee s kundeservice på telefon eller hjemmesiden Side 3 af 10

4 Vi har i adskillige år desuden henvist til Expert forretningen på Nordens Plads, men butikken er som bekendt desværre lukket. Vi kan dog i stedet henvise til den tidligere ejers søn, Christian Bøje Jørgensen, der har startet Bøjes Radio Hjemmeservice. Christian kan kontaktes på telefon eller via hjemmesiden 2.g. Planlagt vedligeholdelse 2014 var følgende vedligeholdelsesprojekter medtaget på budgettet med henblik på gennemførelse: Renovering af vestterrasser Der er i årets løb gennemført renovering af 5 terrasser. Projektet fortsætter i de kommende år, indtil alle terrasser er blevet renoveret. Der er i perioden i alt blevet renoveret 97 vestterrasser. Arbejde ifølge tilstandsrapport Der er i årets løb blevet foretaget afsluttende reparationer i overensstemmelse med tilstandsrapportens konstateringer. Det har omhandlet diverse murerarbejder, bl.a. for udbedring af sætningsskader på alle tre blokke, maling og fugearbejder samt renovering af gulve på 6 østaltaner. Renovering af faldstammer mv. Der har i årets løb været en del mødevirksomhed og samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rostgaard A/S vedrørende forberedelse af udbudsmateriale for projektet, hvorfor bestyrelsen har besluttet at bogføre udgifterne hertil på en særskilt konto. Traktor (til sne og græs) Traktoren blev leveret umiddelbart efter årsskiftet og har virket tilfredsstillende. Udskiftning af ventiler i varmecentral I overensstemmelse med beslutningen på sidste års generalforsamling blev der i løbet af foråret foretaget en udskiftning af de store ventiler i varmecentralen. Faldsikring på tage I forbindelse med et garantieftersyn af tagbelægningen blev ejerforeningen belært om, at man ifølge Arbejdstilsynet ikke må færdes på tagene, uden der er etableret en faldsikring. Bestyrelsen kunne naturligvis ikke undlade at efterkomme en sådan belæring og igangsatte etableringen. Bestyrelsen besluttede at afholde udgiften over Grundfonden, idet bestyrelsen sidestillede nødvendigheden af arbejdets udførelse (= ellers kunne ingen komme på taget, heller ikke eventuelle reparatører) med de situationer, der er omfattet af vedtægternes 7, stk. 5. Det blev samtidig meddelt, at Arbejdstilsynet kræver, at en sådan faldsikring kontrolleres hvert år, hvorfor vi har indgået en servicekontrakt herom. Udskiftning af skydevinduer i gavllejligheder I overensstemmelse med beslutningen på sidste års generalforsamling blev den sidste halvdel af skydevinduerne på vestterrasserne ud mod fællesanlægget udskiftet i sommerens løb. Side 4 af 10

5 2.h. Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside har adressen Hjemmesiden bliver opdateret af bestyrelsen og det er bestyrelsens klare mål at, hjemmesiden kun indeholder opdaterede oplysninger til beboerne. Vi har i 2014 også startet et nyhedsbrev med det formål på sigt at kunne informere alle beboere elektronisk, og ikke som nu ved omdeling af 120 dokumenter i papirformat. Vi mangler ca. 30 % mailadresser. De første par gange bestyrelsen rundsender information vil det ske både på papir og i nyhedsbrevet. Derefter vil kun de beboere, der ikke har en mailadresse få informationer på papir. 3. VAND- OG ENERGIFORBRUG Varmeforbrug Domus Vista Park II har i de seneste 3 år haft følgende varmeforbrug: Varmeforbrug MWh Målte graddage GD Der har af det angivne forbrug været brugt 300 MWh til opvarmning af brugsvand svarende til 19,7 % af varmeforbruget. Ifølge Brunata er landsgennemsnittet 30 % for boligejendomme. Et normalår er GD. Varmeforbruget i 2014 svarer til 0,62 MWh/GD, hvilket er på niveau med end årene 2013 og 2012, hvor det var henholdsvis 0,61 og 0,62 MWh/GD. Bestyrelsen finder, at funktionen og pasningen af varmecentralen har været tilfredsstillende. Der har ikke i 2014 været betalt afgift som følge af utilstrækkelig afkøling af returvandet. Vand- og el-forbrug Vand- og el-forbruget i Domus Vista Park II har i de sidste 3 år været således: Vandforbrug m3 El-forbrug kwh Vandforbruget er i 2014 på niveau med 2013, og det svarer til et gennemsnitligt forbrug på 73,8 m³ pr. bolig, hvilket stadig er lavere end landsgennemsnittet. Det gennemsnitlige forbrug var i ,9 m³ pr. år pr. person iflg. DANVAs statistik. El-forbruget er faldet det sidste år, hvilket tillægges, at vi har fået udskiftet mange pærer i opgangene og i garageanlægget til LED-pærer. 4. VARMEMÅLERE Resultatet af 15. års varmeforbrug i de enkelte lejligheder blev fjernaflæst af Brunata primo april Idet der henvises til Beretning for året 2013, pkt. 4, bestilte bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2014 en revurdering af det først modtagne notat fra det rådgivende ingeniørfirma KUBEN Side 5 af 10

6 Management, hvor bestyrelsen samtidig ønskede en medinddragen af varmeregnskabsåret 2013/14, hvis resultat forelå i juni måned 2014, for også at få en vurdering af de tre år med de nye varmemålere. Bestyrelsen modtog det endelige notat fra KUBEN Management medio oktober 2014, hvor der blev givet følgende konklusion: Det skønnes at det seneste varmeregnskab 2013/2014 generelt er rimeligt retvisende, og ovennævnte analyser indikerer ikke at det skulle være mindre retvisende end tidligere regnskaber. Dette udelukker naturligvis ikke, at der kan forekomme målere i bygningen, som ikke måler korrekt, ligesom der antageligt også er forekommet defekte målere, da den gamle type målere blev benyttet. d fra tidligere nævnte vurderinger skønnes at sandsynligheden for, at der er sket fejl ved måling og/eller opgørelse af varmeforbruget i det seneste varmeregnskab 2013/2014 er størst i nedenstående lejligheder. I bestræbelserne på at gøre varmefordelingsregnskaberne så retvisende som muligt, kan det derfor være formålstjenligt at få kontrolleret målerne og beregningerne af varmeforbruget i disse lejligheder. Notatet fra KUBEN Management blev sendt til Brunata A/S med henblik på at få deres vurdering af notatet, hvilket medførte følgende kommentar: Ud fra det foreliggende datagrundlag må vi tilslutte os konklusionen at varmeregnskabet er rimeligt retvisende og i denne henseende ikke afviger fra tidligere regnskaber. Hvad angår muligheden for en sikker fastlæggelse af varmeforbruget i de enkelte lejligheder ved montering af energimålere på de enkelte radiatorer, er den noget hypotetisk også af andre årsager end de økonomiske: Det vil være vanskeligt at finde (kommercielt gængse) målere der med tilstrækkelig nøjagtighed ville kunne måle så små varmemængder uden konstant at være i den nedre del af det for måleren forudsete måleområde (hvor unøjagtigheden er forholdsvis stor). Bl.a. derfor benyttes energimålere sædvanligvis kun ved måling af hele lejlighedsforbrug eller forbrug for større gulvvarmearealer. Foranlediget af korrespondancen med Finn Kurt Mark følte bestyrelsen det nødvendigt at indhente et juridisk responsum fra advokat Henrik Oehlenschlæger med henblik på at få det lovgivningsmæssige grundlag mv. klarlagt. Dette responsum forelå primo november 2014, hvorfra følgende skal citeres på dette sted: om at redegøre for, hvorledes ejerforeningen er stillet i forhold til lovgivning og vedtægter ved fordeling af varmeudgifter og har bedt mig om at beskrive særskilt, hvorledes egentligt forbrug og årlige omkostninger skal og kan fordeles. Den nærmere tekniske beregning af fordelinger og korrektion, herunder stillingtagen til, hvorledes der indenfor grænsen på 60% af den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsomkostningerne skal ske fordeling efter fordelingsmåling, tilkommer det ikke mig at tage stilling til. Der er tale om et spørgsmål, der reguleres af ejerforeningens bestyrelse i samarbejde med varmefordelingsfirmaet og med rekurs til generalforsamlingen. Skrivelserne fra KUBEN Management, Brunata A/S og advokat Henrik Oehlenschlæger vil blive lagt på ejerforeningens hjemmeside i forbindelse med uddelingen af materialet til generalforsamlingen, således at man har mulighed for at læse pågældende skrivelser i deres fulde udstrækning i perioden op til generalforsamlingen. Aflæsningen for varmeregnskabsåret 2014/15 vil som vanligt blive udført primo april. Bestyrelsen forventer også i 2015 at have resultatet klar til regulering ved indbetalingen for juli kvartal. A conto varmebidrag Bestyrelsen forventer blandt andet som følge af, at Frederiksberg Forsyning fjernaflæser vor måler og på baggrund heraf fastsætter den kvartalsvise a conto betaling for fjernvarmeleverancen at den samlede a conto indbetaling fra ejerne med stor sandsynlighed kan dække de Side 6 af 10

7 samlede udgifter for indeværende varmeregnskabsår (2014/15), hvilket dog intet siger om, hvorledes den enkelte lejligheds varmeregnskab vil blive afviklet. Bestyrelsen har efterfølgende vurderet det kommende varmeregnskabsår (2015/16). Frederiksberg Forsyning meddeler på sin hjemmeside, at MWh-prisen fra 1. januar 2015 er faldet til 488,40 kr. (= 10,7 %), medens belastningsafgiften fra samme dato er uændret 20,63 kr. pr. m². Med det rullende gennemsnit for de seneste 10 års forbrug som grundlag for det kommende varmeregnskabsårs forbrug vurderer bestyrelsen på baggrund af ovenfor anførte prisnedsættelse, at ejernes a conto indbetalinger kan nedsættes med 9,2 % til de beløb, der fremgår af budgetforslagets side 3 (Kvartalsvis opkrævning fra 1. april 2015). Bestyrelsen har endvidere besluttet, at der fra 1. april 2015 ikke længere regnskabsteknisk skal overføres et beløb fra varmeregnskabet til driftsregnskabet til dækning af opvarmning af varmt brugsvand, idet det har vist sig, at varmeregnskabet fra Brunata indeholder en funktion til dette formål, således at den enkelte ejers andel af forbruget til opvarmning af varmt brugsvand særskilt vil fremgå af det varmeregnskab, der aflægges for varmeregnskabsåret 2015/16. Bestyrelsen vil orientere nærmere herom til den tid (juni 2016). 5. FÆLLESAREALET MELLEM PARK I, II OG III SAMT HØJHUSET Fællesarealet har i 2014 været passet af Anlægsgartner Jantzen og været under tilsyn af Preben Thomsen, som tidligere har boet i Park III. Der er blevet strammet op overfor gartneren medhensyn til arbejdsrutiner og udførelsen af arbejdet. Efterfølgende har der været tilfredshed med arealets pasning og tilsyn. Udover klipning af træer og buske er der enkelte steder blevet plantet nye buske. Klinkerne ved hundegården er blevet omlagt. Snerydningen af gangstierne er aftalt fordelt mellem de 3 parker og højhuset, så der ikke skal betales særskilt herfor. Der har ikke været afholdt møder i sikkerhedsudvalget, da der har været relativt roligt på området. Budget 2015 Budgettet for 2014/15 er stort set identisk med det afsluttede regnskab for 2013/14, idet der ikke planlægges store ændringer. Der er i budgettet afsat penge til indkøb af et par nye bænksæt og en minitennisbane på den tidligere basketballbane. Endvidere vil legepladsen blive renoveret. Regnskabsåret går i øvrigt fra 1. oktober til 30. september. 6. DRIFTSRESULTAT FOR 2014 Ejerforeningens driftsresultat for 2014 udviser et driftsunderskud på kr., mens der var budgetteret med et driftsoverskud på kr. Den samlede, negative afvigelse fra budgettet på ca kr. stammer, som det fremgår af regnskabet, fra flere modsatrettede resultater, hvoraf kun de væsentlige kort skal anføres her: Side 7 af 10

8 Udgiften til løn mv. blev afviklet med et merforbrug på ca kr. Den samlede udgift til elektricitet, vand og renovation blev i alt ca kr. lavere. Omkostninger til forsikringer mv. blev ca kr. mindre end anslået, hvilket især skyldes, at der har været et mindre antal forsikringsbegivenheder end anslået med deraf følgende færre betalinger af selvrisici. Omkostninger til renholdelse blev ca kr. lavere end anslået. Der er afholdt ekstra rengøring af affaldscontainere og cykelrum samt afrensning af graffiti for ca kr., hvilket opvejes af, at der ingen udgifter var til snerydning, grus og salt. Der har været et merforbrug på ca kr. til driften af maskiner, mens øvrige konti under denne hovedkonto har haft et mindre forbrug på ca kr. Omkostninger til administration (regnskab og revision, bestyrelsesmøder, advokat mv.) blev afviklet i overensstemmelse med budgettet: ca. 200 kr. lavere end anslået. Udgifterne til generalforsamling og advokat blev større end forventet, da bestyrelsen ikke havde afsat midler nok til generalforsamlingens afvikling i Frederiksberg Hallen, og da vi måtte i retten i en principiel sag mod en af ejerne. Bestyrelsen har endvidere anskaffet en ny PC til inspektørkontoret, da den gamle ikke var tidssvarende. Øvrige konti under denne hovedkonto har haft et mindre forbrug, der modsvarer forannævnte merforbrug. Omkostninger til servicekontrakter blev samlet set ca kr. billigere end budgetteret, hvilket skyldes flere mindre afvigelser samt det forhold, at vor elektriker, der står for service af røglemmene i opgangene ikke nåede at udføre denne. Under planlagt vedligeholdelse er der et mindre forbrug på ca kr. De samlede reparationsomkostninger blev ca kr. dyrere end budgetteret, hvilket ret beset ikke er noget dårligt resultat, da der har været afholdt adskillige store udgifter over denne hovedkonto som f.eks. overgang til LED belysning i garager og trappeopgange for ca kr., en større, kompliceret reparation af elevatoren i nr. 27 for ca kr., udskiftning af tærede ventiler i nogle ingeniørgange for kr., maling af garageporte efter graffitiangreb for ca kr. og reparation af rør i garagen for ca kr. Vedligeholdelsen af fællesarealerne blev ca kr. billigere end budgetteret. Indtægterne blev ca kr. højere end budgetteret, som følge af at det er lykkedes for bestyrelsen at få en forrentning af vor konto på 0,125 % p.a., samt at gebyret for udfyldte oplysningsskemaer til ejendomsmæglere i forbindelse med deres salgsarbejde ikke budgetteres. Foreningens likviditet har i hele året været god. 7. GRUNDFOND Resultatopgørelsen for 2014 udviser et driftsoverskud på kr., hvilket medfører, at egenkapitalen i Grundfonden pr. 31. december 2014 er på kr. Der var i budgettet for 2014 medtaget 4 projekter, der i årets løb blev til 6, til finansiering via Grundfonden. Der var budgetteret med op til 10 renoveringer. Der blev foretaget 5. Der var budgetteret med omkostninger til færdiggørelse af arbejder i henhold til tilstandsrapporten samt betaling af firmaet Side 8 af 10

9 Christiansen & Essenbæk for de arbejder, der blev udført i 2013, men ikke faktureret så betids, at betalingen kunne medtages i regnskabet for dette år. Der var i øvrigt en vis uoverensstemmelse mellem Christiansen & Essenbæk og bestyrelsen/rostgaard A/S om fakturaens omfang og størrelse; men ved forhandlingerne herom opnåede bestyrelsen et for ejerforeningen tilfredsstillende resultat ( kr.). Færdiggørelsen af arbejder i henhold til tilstandsrapporten blev noget dyrere end forventet, da reparationen af gulve på 6 østaltaner beløb sig til kr. jfr. i øvrigt pkt. 2.g. Bestyrelsen skal med henvisning til vedtægternes 7, stk. 5., anmode om generalforsamlingens godkendelse af den afholdte udgift til Faldsikring på tagene på i alt kr. Bestyrelsen besluttede i foråret at placere kr. i Danske Toprente Erhverv med en bindingsperiode på 1 år, samt indsatte kr., der senere blev forøget med ½ mio. kr., på Danske Netopsparing Erhverv. Begge tiltag i forsøget på at få lidt flere renteindtægter. Vor investeringsrådgiver i Danske Bank kontaktede i efteråret 2014 bestyrelsen og anbefalede at overveje at sælge nogle eller alle vore obligationer, da man forudså kursfald og store udtrækninger som følge af de billige realkreditlån. Anbefalingen blev fulgt, hvorfor Grundfonden ved årets udgang alene har investeret de tidligere anskaffede investeringsbeviser. På baggrund af planerne om renovering af faldstammer mv. har bestyrelsen ikke til hensigt at reinvestere i andre værdipapirer. 8. EJERFORENINGENS ADVOKAT Ejerforeningens advokat, Henrik Oehlenschlæger, var igen dirigent ved den ordinære generalforsamling og har i årets løb fortsat stået for registreringen af ejerforeningens ejerpantebreve i forbindelse med ejerskifte, ligesom han har ydet konsultativ bistand til bestyrelsen i forbindelse med fortolkning af vedtægterne mv. Derudover har det været nødvendigt at føre en incassosag mod en ejer ved Frederiksberg Ret. 9. INFORMATIONER MV. Bestyrelsen har i årets løb udsendt informationer og opslag på tavlerne i opgangene om følgende emner: Bestyrelsens konstituering og arbejdsopgaver efter generalforsamlingen Bidrag til fællesudgifter, acontovarme og Grundfond Hjemmeside Husdyr Ventilationsanlægget Udvendig vedligeholdelse Oprydning i cykelrummene Rengøring af garagepladser Strømpeforing af faldstammer Beplantning af plantekummer Fodring af duer Faldsikring på tagene Containere i jul og nytår Generalforsamling Undgå indbrud 10. PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE Side 9 af 10

10 Bestyrelsen skal med nedenstående bemærkninger foreslå følgende vedligeholdelsesarbejder mv. gennemført i foreningsåret 2015: Renovering af vestterrasser Som de tidligere år vil der være en række terrasser, der skal have udskiftet dræn og membraner. Bestyrelsen vil inden for beløbsrammen lade det nødvendige antal renovere i løbet af den kommende sommer. Bestyrelsen ønsker som tidligere år et rammebeløb på kr., som foreslås afholdt af Grundfondens midler. Renovering af faldstammer Til dækning af forundersøgelse og konsulentbistand fra Rostgaard A/S ønsker bestyrelsen at afsætte et beløb på kr., som foreslås afholdt af Grundfondens midler. Ny REM installation mv. Bestyrelsen har konstateret, at REM forbindelserne 3 telefonnumre i alt har haft usædvanligt højt forbrug (= antal opkald til alarmcentralen) og har ved forespørgsel herom til OTIS fået oplyst, at anlæggene er gamle og ustabile, samt at de forekommende driftssvigt i værste fald vil kunne forhindre eventuelle nødopkald fra elevatorstolene. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på et mere moderne og driftssikkert system, der opererer på mobilbaseret teknologi. Tilbuddet på det nye anlæg andrager kr., hvortil kommer et forventeligt mindre beløb til telefonomlægning og SIM kort, der dog afholdes over driftsregnskabet, idet OTIS giver en dekort på grund af det meget høje opkaldsforbrug, og denne dekort godskrives kontoen for telefon mv. Tilbuddet er, da der er tale om en sikkerhedsmæssig sag og derfor hastende, accepteret. Bestyrelsen ønsker at afsætte et beløb på kr., som foreslås afholdt af Grundfondens midler. Side 10 af 10

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7 Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Revisor@idziak.dk Fanøvej 7 4600 Køge Tlf. 56 63 11 20 Fax 56 63 11 64 CVR nr. 71474828 OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER 2003 Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer Gårdlavet Aladdin Regnskabskommentarer 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger og erklæringer Den uafhængige revisors erklæring 3 Regnskab 1. januar - 31. december 2012 Regnskabskommentarer 4 Regnskab

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen  Fløngvænget - Bavneåsen  Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

HOLM Revision Registreret revisor FRR

HOLM Revision Registreret revisor FRR HOLM Revision Registreret revisor FRR Grundejerforeningen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.lo-2008-30.9-2009 Taastrup Hovedgade 50 2630 Taastrup Tlf.: 43991996 Fax: 43 99 10 49 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Å B R I N K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G B R E D E. Budget for periode 1. juni 2011-31. maj 2012

Å B R I N K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G B R E D E. Budget for periode 1. juni 2011-31. maj 2012 Å B R I N K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G I B R E D E Budget for periode 1. juni 2011-31. maj 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 5. oktober 2011 Som dirigent: 23. august 2004

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed HOLM Revision Registreret Revisionsvirksornhed MEDLEM AF DANSKE REVISORER Grundejerforeniilgen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011 Taastrup Hovedgade 50, 2.sal 2630 Taastrup Tlf.:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN Kirsebærdalen 1 11 8654 Bryrup CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2012 Dirigent 2 Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. maj 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik Fæster

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Højagerbo (matr.nr. 113-a Ballerup) Årsrapport for 2014 Administrator: Advokat Ulrik Møller Bymidten 36D 3500 Værløse Side 1 FORENINGSOPLYSNINGER: Foreningens navn: Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov. Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Mads M. Hedegaard - kasserer Torben Mikkelsen - bygningsansv., FU-medlem Jørn Larsen - regnskab Annette Andersen

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Noter... 7 Foreningsoplysninger

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Forslag a) Ændring af vedtægterne b) Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

E/F Hørsholm Park Hørsholm Park 1-16 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

E/F Hørsholm Park Hørsholm Park 1-16 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 E/F Hørsholm Park Hørsholm Park 1-16 2970 Hørsholm CVR nr. 76052719 Matr. nr. 8 c, Hørsholm by, Hørsholm Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 8-472/PEW

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere