Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi sikrer en bæredygtig fremtid"

Transkript

1 Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015

2 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem forskning. Mens vores virksomhed har udviklet og ændret sig, har vores holdning til vores kerneværdier været konstant. I dag ser vores kunder, partnere, medier og myndigheder i hele verden ikke kun på, hvad vi gør, men også hvordan vi gør det. Derfor er vores kerneværdier vigtigere end nogensinde før. Uanset hvilke krav vi bliver mødt med i løbet af en arbejdsdag, må intet komme imellem os og vores kerneværdier. Vi skal forpligte os til nul utilsigtede hændelser for hver eneste kerneværdi. Som hjælp til at forstå vores kerneværdier og dit personlige ansvar for at leve op til dem, har vi vores adfærdskodeks. Vores adfærdskodeks er et dynamisk dokument, der jævnligt bliver opdateret. Brug det hyppigt, så det bliver din rettesnor for, hvordan vi laver forretning i og på vegne af DuPont. Tak fordi du følger vores adfærdskodeks hver dag og hele tiden er med til at gøre DuPont til en af verdens mest beundrede virksomheder. Ellen Kullman Adfærdskodeks for DuPont 2

3 Indhold i kodekset Meddelelse fra CEO en... 2 Vores mål. Vores kerneværdier Om dette adfærdskodeks... 5 Ansvarsområder og overtrædelser... 7 Vi tilbyder vores kunder og forbrugere bæredygtige løsninger Gaver, repræsentation og betalinger Gaver og repræsentation Bestikkelse og returkommission Betalinger for produkter og tjenester Forretning på tværs af grænser Overholdelse af Eksportkontrol Told og import Anti-boykot/økonomisk boykot og handel med potentielt følsomme lande Beskyttelse af kunders, forbrugeres, leverandørers eller andre tredjeparters personoplysninger Vi skaber bæredygtig vækst for vores aktionærer Interessekonflikter Arbejde, ansættelse eller aktiviteter uden for virksomheden Insiderhandel Forretningsmuligheder i virksomheden Politiske bidrag eller aktiviteter Virksomhedens ejendele Computere og kommunikationssystemer Ikke-offentlige oplysninger Opfindelser Varemærker og ophavsrettigheder Dokumentation og rapportering Udgiftsrapportering og godtgørelse Afsked med virksomheden Sikring af bæredygtige procedurer for samfundet Konkurrenceprocedurer Konkurrentoplysninger Statslige forhold, forretninger med stater og rejsebetingelser for personer, som ikke er embedsmænd i USA Generelle forhold til embedsmænd Forretninger med det offentlige Rejser for embedsmænd uden for USA Miljøbeskyttelse og bæredygtighed Produktmæssig ansvarlighed Menneskerettigheder Kontakter med eksterne parter Et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere Respekt for mennesker Ligestilling og ligebehandling Mobning Fortrolighed og private oplysninger Sikkerhed og sundhed Supplerende oplysninger - Træf bedre beslutninger Få hjælp og giv udtryk for bekymringer Behandling af potentielle forseelser Korrigerende foranstaltninger og undersøgelser.. 39 Repressalier Virksomhedens etik og procedureprogram Adfærdskodeks for DuPont 3

4 Vores mål. Vores kerneværdier. VORES MÅL DuPont er en videnbaseret virksomhed, som arbejder med at finde bæredygtige, innovative og markedsdrevne løsning på nogle af verdens største udfordringer og sikre et bedre, mere sikkert og sundere liv for mennesker overalt. KERNEVÆRDIER Kerneværdierne hos DuPont udgør hjørnestenene for, hvem vi er, og hvad vi står for. De er: SIKKERHED OG SUNDHED Vi deler en personlig og professionel forpligtelse for at sikre sikkerhed og sundhed for vores medarbejdere, kontrahenter, kunder og mennesker på de steder, hvor vi opererer. MILJØMÆSSIG ANSVARLIGHED Vi finder vidensbaserede, bæredygtige løsninger for vores kunder, idet vi altid sørger for at beskytte miljøet og bevare jordens naturlige ressourcer både i dag og for fremtidens generationer. RESPEKT FOR MENNESKER Vi behandler vore medarbejdere og alle partnere med professionalisme, værdighed og respekt og skaber således et miljø, hvor mennesker kan bidrage, forny og udmærke sig. DEN HØJESTE ETISKE ADFÆRD Vi handler og udfører vores arbejde i henhold til de højeste etiske standarder og i overensstemmelse med al gældende lovgivning. Vi arbejder omhyggeligt på at blive respekteret som virksomhed over hele verden. Adfærdskodeks for DuPont 4

5 Om dette adfærdskodeks Hver enkelt handling fra hver eneste medarbejder hos DuPont har indflydelse på vores samlede omdømme som virksomhed. Vores måde at drive virksomhed på er lige så vigtig som vores forretningsområde. Medarbejdere hos DuPont driver forretning ved at følge DuPonts kerneværdier inden for sikkerhed og sundhed, miljømæssig ansvarlighed, den højeste etiske adfærd og respekt for mennesker. Vores kerneværdier styrer vores handlinger og har indvirkning på virksomhedens politikker og programmer. Vores kerneværdier er udmøntet i dette adfærdskodeks. I kodekset kan du læse om vores forventninger til alle medarbejdere vedrørende den måde vi driver forretning på, arbejder med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, arbejder for vores aktionærer og interagerer med vores samfund og hinanden. Kodekset fungerer som en vejledning til alle medarbejdere, når de skal træffe beslutninger, som skal afspejle DuPonts kerneværdier. En vigtig del af DuPonts etiske værdier er at sikre, at vi alle gør en indsats for at opretholde virksomhedens standarder. Enhver handling som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder gældende lovgivning eller regler, samt ethvert forsøg på at skjule manglende overholdelse af dette adfærdskodeks eller andre virksomhedspolitikker, er en overtrædelse af de etiske regler. Sådan bruger du dette adfærdskodeks 1. Lær kodeksets formål og indhold at kende. Forstå, hvordan de forskellige områder, som beskrives i kodekset, berører dine arbejdsaktiviteter. 2. Forstå dit ansvar, som beskrevet i Medarbejderansvar på side Lær, hvordan du bruger beslutningsværktøjer i Træf bedre beslutninger på side Kend ressourcerne til løsning af spørgsmål og etiske områder i overensstemmelse med Få hjælp, og giv udtryk for bekymringer på side 39. Det forventes, at medarbejdere til hver en tid følger gældende lovgivning, DuPonts adfærdskodeks samt andre virksomhedspolitikker. Bemærk Dette adfærdskodeks er en vejledning til at sikre en ensartet håndtering af virksomhedens regler, som påvirker vores aktiviteter. Det fungerer i bedste interesse for vores medarbejdere og interessenter. Virksomheden vil administrere kodekset retfærdigt og ansvarligt. Det er ikke en kontrakt eller en garanti for fortsat ansættelse. Virksomheden forbeholder sig retten til, til hver en tid, at modificere, ændre eller revidere en hvilken som helst del af kodekset efter behov. Væsentlige ændringer til kodekset vil blive kommunikeret bredt til medarbejdere og offentliggøres på virksomhedens webside. Dette adfærdskodeks gælder for alle virksomheder og datterselskaber under DuPont og for aktiviteter, hvor DuPont spiller en styrende rolle. Adfærdskodeks for DuPont 5

6 I sjældne tilfælde hvor det vil være hensigtsmæssigt at se bort fra kodekset, skal medlemmer af direktionen rette henvendelse til bestyrelsens Audit Komité, der tager stilling til, om der kan gives dispensation i sager, der forelægges af direktøren, mens øvrige medarbejdere skal rette henvendelse til DuPonts udvalg for Corporate Compliance (der sikrer overholdelse af regler i virksomheden), der tager stilling til, om der kan gives dispensation i sager, der forelægges af de øvrige medarbejdere. Repressalier Vi skal sørge for et miljø, hvor bekymringer og mulige problemer bringes op. DuPont vil ikke tolerere repressalier mod nogen, som i god tro giver udtryk for bekymring, rapporterer mistanke om forseelser eller kommer med oplysninger relateret til en undersøgelse om forseelser. Virksomheden vil undersøge ethvert tilfælde af mulige repressalier og irettesætte medarbejdere, som har udøvet repressalier mod nogen, der har rapporteret mulige forseelser. Adfærdskodeks for DuPont 6

7 Ansvarsområder og overtrædelser Medarbejderansvar Som medarbejder hos DuPont bliver vi betroet at sikre, at virksomhedens aktiviteter afspejler en ansvarlig forretningspraksis. Generelle ansvarsområder For at leve op til dette ansvar skal alle medarbejdere: Arbejde i overensstemmelse med DuPonts kerneværdier i hverdagens forretningsaktiviteter. Gøre sig bekendt med adfærdskodekset, virksomhedens politikker og procedurer. Overholde love, retningslinjer og virksomhedspolitikker i de virksomheder og lande, hvor medarbejdere arbejder. Såfremt en eller flere af disse ikke umiddelbart kan overholdes, skal du kontakte vores juridiske afdeling. Du må aldrig forsøge at dække over eller skjule en persons manglende overholdelse af lovgivning, retningslinjer eller virksomhedspolitikker eller -procedurer. Undlade nogensinde at anmode en anden part, f.eks. en ekstern agent, repræsentant, leverandør eller lønproducent om at udføre en handling, som en medarbejder hos DuPont ikke har tilladelse til. Stille spørgsmål eller give udtryk for bekymring om virksomhedens forretningspraksis til ledelsen eller andre, som er angivet under Få hjælp, og giv udtryk for bekymringer på side 39. Rapportere mistanke om overtrædelse af lovgivning, retningslinjer, dette adfærdskodeks eller andre virksomhedspolitikker og -procedurer, som beskrevet i Få hjælp, og giv udtryk for bekymringer på side 39, medmindre en sådan proces udgør en overtrædelse af lokal lovgivning. Samarbejde og levere komplette og nøjagtige oplysninger, som har relation til undersøgelser af tjenesteforseelser. Emnespecifikke ansvarsområder Medarbejdere skal følge gældende love og regler samt virksomhedens politikker. Særlige regler, der skal overholdes, omfatter følgende: Gaver og repræsentation Gaver af repræsentativ karakter bør kun i sjældne tilfælde gives eller udveksles, og kun når den pågældende handling ikke kan opfattes som et uretmæssigt forsøg på at påvirke den deltagende parts forretningsbeslutning. Bestikkelser og returkommission Der må aldrig, hverken direkte eller gennem tredjepart, tilbydes, leveres eller accepteres betalinger eller andre fordele, der kan opfattes som ulovlige eller uretmæssige. Adfærdskodeks for DuPont 7

8 Betaling for produkter og tjenester Sørg for, at værdien af virksomhedens betalinger til tredjepart altid er rimelige og aldrig kan misforstås og opfattes som upassende. Forretning på tværs af grænser Vær bekendt med lokale regler om eksport og import af produkter og tjenester og vær opmærksom på anti-boykot-krav i lande, hvor der handles produkter, teknologi eller tjenesteydelser. Personoplysninger om kunder, forbrugere, leverandører eller andre tredjeparter Beskyt DuPonts kunders, forbrugeres, leverandørers eller andre tredjeparters fortrolighed ved omhyggeligt at beskytte deres personoplysninger og kun videreformidle disse til andre, som er autoriseret til at modtage dem. Interessekonflikter Gør ledelsen opmærksom på eventuelle personlige interesser, som kan udgøre en mulig konflikt med virksomheder, som eksempelvis: Arbejde, aktiviteter og økonomiske interesser uden for virksomheden, håndtering og deling af interne oplysninger, forretningsmuligheder, som tilhører virksomheden, samt interessekonflikter, som involverer familiemedlemmer eller andre nære relationer. Sørg for, at politiske bidrag og aktiviteter ikke involverer virksomhedsmidler eller -aktiviteter. Virksomhedens aktiver Sørg for altid at anskaffe, benytte, dele eller afskaffe virksomhedens ejendele med DuPonts aktionærers interesse for øje og på en måde, som demonstrerer medarbejdernes ansvarlighed over for virksomhedens aktiver. Sådanne aktiver omfatter, men er ikke begrænset til: Computer- og kommunikationssystemer, ikke-offentlig information, immaterielle rettigheder (f.eks. patenter eller opfindelser, mærker, varemærker og ophavsret) samt dokumenter og udgiftsforespørgsler. Tilbagelevér alle virksomhedens ejendele, herunder skriftlig information, hvis du forlader virksomheden. Virksomhedsmidler Anvend kun virksomhedens økonomiske midler til autoriserede formål. Anmod aldrig om refusion af udgifter, som ikke er arbejdsrelaterede, eller om dobbeltrefusion. Sørg for, at dine rejseafregningsrapporter kun indeholder forretningsudgifter samt er korrekt godkendt. Virksomhedsinformation til udelukkende intern brug Beskyt altid sådanne oplysninger mod uautoriseret offentliggørelse til personer uden for virksomheder. Arbejdstid Brug ikke arbejdstiden til at arbejde for andre virksomheder eller for dine egne personlige interesser eller virksomhed. Tyveri, bedrageri afpresning eller underslæb Tag eller benyt aldrig ejendom eller andre aktiver, som tilhører virksomheden eller en anden person eller en anden virksomhed gennem tyveri, bedrageri, vildledning eller afpresning. Optegnelser og rapportering Sørg for at virksomhedsfortegnelser og dokumenter er korrekt oprettet og vedligeholdt, og at de udelukkende indeholder oplysninger, der er korrekte. Der må aldrig indgå forkerte/urigtige informationer i virksomhedens fortegnelser. Dæk aldrig over eller forsøg ikke at skjule fejl i virksomhedens fortegnelser. Konkurrencemetoder Benyt udelukkende passende metoder til at konkurrere med andre virksomheder og til at udvikle og fastholde relationer med kunder og leverandører. Adfærdskodeks for DuPont 8

9 Indsamling af information til konkurrencemæssige formål Der må kun indsamles information om DuPonts konkurrenter ved brug af korrekte metoder og aldrig ved brug af tyveri eller vildledende oplysninger eller ved brug af en anden person til uretmæssigt at indsamle sådanne oplysninger. Offentlige relationer I samarbejde med embedsmænd og andre offentligt ansatte skal det sikres, at forholdet mellem embedsmænd og medarbejdere følger lovgivningen og opfylder de krav, der er pålagt fra de lokale myndigheders side, og at alle registrerings- og rapporteringskrav er opfyldt. Sørg altid for, at handlinger ikke kan opfattes som upassende eller skaber en interessekonflikt for embedsmænd. Miljøbeskyttelse og bæredygtighed Miljøet skal beskyttes under udførelse af alle forretningsaktiviteter ved at minimere forureningen, reducere affaldsmængden og følge virksomhedspolitikker og politikker om bæredygtighed. Produktansvar Efterlev virksomhedens forpligtelse til at fungere som gode forvaltere af de produkter, tjenester og teknologier, som DuPont tilbyder sine kunder. Menneskerettigheder Efterlev virksomhedens politik vedr. menneskerettigheder, og sørg for, at virksomhedens aktiviteter på korrekt vis adresserer menneskerettighedsspørgsmål. Kontakter med eksterne parter Henvis forespørgsler fra eksterne samarbejdspartnere til de korrekte medarbejdere hos DuPont. Ligestilling og ligebehandling Træf beslutninger vedrørende medarbejderforhold på baggrund af evner og kvalifikationer og ikke på baggrund af køn, race, religion, alder eller andre forhold, på hvilken baggrund der ikke kan diskrimineres. Respekt for mennesker Behandl andre med respekt og deltag aldrig i nogen form for adfærd, der kan opfattes som chikanerende, fjendtlig eller respektløs. Fortrolighed og følsomme oplysninger Vis respekt for andres følsomme oplysninger og ejendom på samme måde, som du selv forventer at blive behandlet. Sikkerhed og sundhed Træf altid foranstaltninger for at sikre sikkerhed og sundhed. Lederansvar Ledere har en meget stor betydning for, hvordan deres medarbejdere udfører arbejdet. Medarbejdere tager typisk ved lære af deres ledere, uanset om deres metoder anses som passende eller upassende. Derfor har hver leder et yderligere ansvar for at: Sætte høje standarder for personlige handlinger. Kommunikere regelmæssigt og tydeligt om ansvarlige arbejdsmetoder og sørge for at de er overensstemmende med DuPonts kerneværdier. Behandle alle medarbejdere retfærdigt. Og hjælpe medarbejdere med at forstå, at en retfærdig behandling ikke nødvendigvis betyder, at alle medarbejdere skal behandles på samme måde. Adfærdskodeks for DuPont 9

10 Oplyse medarbejderne om lederens tilgængelighed for at hjælpe dem med etiske spørgsmål, overholdelse af regler eller om rapportering af mulige forsømmelser uden at skulle frygte repressalier. Behandle en medarbejders rapportering om mistanke om forsømmelser på en passende måde. Når en medarbejder stiller et spørgsmål eller gør sig overvejelser, som lederen ikke selv kan løse, skal der anmodes om hjælp fra Få hjælp, og giv udtryk for bekymringer på side 39. Reagere på situationer hvor en medarbejder har en interessekonflikt for at sikre, at forretningsbeslutninger træffes fuldt ud i virksomhedens interesse. Lederes ansvar i forhold til de nævnte emner fremgår af adfærdskodekset, således at alle medarbejdere kan gøre sig bekendt med virksomhedens forventning til ledere. Overtrædelser Etiske overtrædelser dækker over en række medarbejderhandlinger, som har forbindelse til ovennævnte ansvarsområder, og efterforskes af intern revision (Internal Audit). Sådanne overtrædelser omfatter, men er ikke begrænset til: Forkert opgivelse af officielle virksomhedsfortegnelser Underslæb Tyveri Interessekonflikter Bestikkelse, svindel eller upassende gaver Uretmæssig brug af virksomhedsmidler Overdreven udøvelse af ikke-virksomhedsrelaterede aktiviteter i arbejdstiden Kendskab til manglende overholdelse af gældende lovgivning og retningslinjer Fortielse af manglende overholdelse af virksomhedsprocedurer, -standarder eller -politikker Uautoriseret videresendelse af fortrolige oplysninger Videregivelse af falske oplysninger i forbindelse med efterforskning af virksomhedens forhold Andet Disse eksempler på forskellige typer af overtrædelser vil blive opdateret efter behov. Yderligere oplysninger kan findes under RESOURCES på DuPonts intranet. Adfærdskodeks for DuPont 10

11 Vi tilbyder vores kunder og forbrugere bæredygtige løsninger Virksomhedens succes afhænger af, hvor godt vi lever op til vore kunders og forbrugeres krav og forventninger. DuPont har forpligtet sig til at opfylde markedets forventninger om en ansvarlig adfærd. DuPonts kerneværdier afspejler, at vores interaktion med andre er lige så vigtig som det arbejde, vi udfører for dem. Vi benytter forsvarlige forretningsmetoder i alle kundeforhold for at kunne bevare vores kunders tillid og deres forretning på lang sigt. Hos DuPont udviser vi ansvarlighed, når vi udveksler gaver, repræsenterer, håndterer forretningsbetalinger, handler på tværs af grænser samt sikrer og beskytter vores kunders og forbrugeres fortrolige oplysninger. Vi gør dette med fokus på, hvordan vi behandler vores kunder og opfylder deres behov. I dette afsnit Gaver, repræsentation og betalinger Gaver og repræsentation Bestikkelse og returkommission Betalinger for produkter og tjenester Forretning på tværs af grænser Overholdelse af Eksportkontrol Told og import Anti-boykot/økonomisk boykot og handel med potentielt følsomme lande Beskyttelse af kunders, forbrugeres, leverandørers eller andre tredjeparters personlige oplysninger Adfærdskodeks for DuPont 11

12 Gaver, repræsentation og betalinger Vi har forpligtet os til at styrke alle vores relationer med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Vi giver ikke gaver eller afholder udgifter til repræsentation for at påvirke forretningsbeslutninger på uretmæssig vis, og vi foretager ikke betalinger, der er ulovlige eller uetiske. Vi skal i alle situationer udvise god dømmekraft og mådehold for at undgå en upassende adfærd. Gaver og repræsentation Virksomheden tilskynder til ikke at give eller modtage gaver, heller ikke hvis gaven opfattes at være i virksomhedens interesse. I tilfælde, hvor det er på sin plads at afholde udgifter til repræsentation, eller hvor der i sjældne tilfælde modtages eller gives en gave, skal medarbejderen sikre, at gaven eller repræsentationen: Er i overensstemmelse med sædvanlig regional forretningspraksis. Har et klart forretningsmæssigt formål. Ikke kan opfattes som bestikkelse eller uretmæssig betaling. Ikke tilbydes på upassende vis for at påvirke forretningsforholdet. Ikke overtræder gældende lovgivning eller etiske standarder. Ikke ville bringe virksomheden eller den pågældende medarbejder i forlegenhed, hvis anliggendet blev offentlig kendt. Er godkendt af vicedirektøren eller af den ansvarshavende leder, hvis værdien overstiger det af DuPont fastsatte high value amount i politikken om gaver og repræsentation. Værdien er fastsat pr. land. Der kan gælde strengere retningslinjer i lokale organisationer eller specifikke funktioner og i forbindelse med offentlige indkøb og forbindelse med embedsmænd. Det påhviler alle medarbejdere at anmode ledelsen om yderligere retningslinjer. For at forhindre konflikter i forbindelse med, at der gives gaver, kan det ofte være nyttigt at diskutere reglerne for, hvad der tilladt og ikke tilladt, i starten af et forretningssamarbejde. Der findes yderligere oplysninger under RESOURCES på DuPonts intranet. Bestikkelse og returkommission Bestikkelse og returkommission er ulovligt i stort set alle lande. Ethvert tilbud om betaling eller ydelse af tjenester, der har til formål at påvirke en forretnings- eller myndighedsbeslutning eller regeringshandling, kan betragtes som bestikkelse eller returkommission. En medarbejder må aldrig, hverken direkte eller gennem tredjepart, tilbyde, anmode om, acceptere eller indikere villighed til at acceptere en sådan betaling. Udvis forsigtighed, eftersom nogle ikke-kontante gaver kan opfattes som bestikkelse. Uofficielle betalinger til embedsmænd, kendt som smøring eller facilitation Adfærdskodeks for DuPont 12

13 payments, der foretages for at fremskynde myndighedernes rutinemæssige procedurer som fx papirarbejde eller udstedelse af tilladelser, er forbudt. Betalinger for produkter og tjenester Salgsrelaterede provisioner, prisnedslag, rabatter og præmier udgør en del af normale betalingstransaktioner. Medarbejdere skal undgå ulovlige eller uetiske betalinger og skal overholde gældende regler for regnskabsføring, valutaveksling, skat og bestikkelse samt regler om returkommission i forbindelse med det offentliges indkøb. Betalinger, som foretages eller modtages af virksomheden, skal være: Rimelige i værdi i forhold til de tilbudte produkter eller tjenester samt branchenormer. Konkurrencemæssigt forsvarlige. Korrekt dokumenteret, f.eks. i en indgået aftale. Dokumentation skal tydeligt definere transaktionens karakter og formål (når det ikke er praktisk muligt at indgå en skriftlig aftale, skal den pågældende forretningsenhed eller -funktion udarbejde et notat, som forklarer betalingen. Juridisk afdeling skal have tilsendt og gennemgå notatet.) Betalt mod modtagelse af en kvittering, som skal sendes til DuPonts bogholderi. Udstedt som check, bankoverførsel eller kreditnota til den forretningsenhed, som er angivet på salgsaftalen med leverandøren eller forretningsforbindelsen, salgsfakturaen eller betalingsvilkårene. Betalbar til forretningsenheden, ikke til individuelle medarbejdere eller agenter eller til en anden forretningsenhed. Udarbejdet og kun sendt til virksomheden eller dennes angivne arbejdssted eller bankkonto i det pågældende land som angivet i salgsaftalen eller salgsfaktura. Fri for nogen form for forfalskning, vildledende fremstilling eller tilsigtet overfakturering i noget dokument (herunder fakturaer, konsulatdokumenter, remburs osv.). Dette omfatter tilbageholdelse eller udeladelse af dokumenter eller af oplysninger i dokumenter og tilsigtet fejldirigering af dokumenter. Stilet til den forretningsenhed, som drager fordel af betalingen. Virksomheden skal tilbyde fuld gennemsigtighed for alle betalinger og skal ikke indsætte betalingen på en uvedkommende konto. En sådan handling kan opfattes som et forsøg på at unddrage udgiften kontrol. I overensstemmelse med standard, skriftlige handelsbetingelser, herunder aftaler om provision, prisnedslag, rabatter eller præmier. Den person, som godkender hver transaktion, er ansvarlig for at have fuld indsigt i og overblik over hele transaktionen for at sikre, at den er i behørig overensstemmelse med de ydelser, der er udvekslet samt med virksomhedens politik. Adfærdskodeks for DuPont 13

14 En betaling kræver generelt ikke særlig gennemgang eller skriftlig anmodning, hvis den foretages i samme land, som produktet eller tjenesten leveres i. Der bør kun være få undtagelser til ovennævnte krav. Medarbejderne må aldrig foretage betalinger, som ser ud til at være i strid med regnskabs- eller skattelovgivning og valutakontrolregler eller anden lovgivning og regler. Hvis du er i tvivl om en betalings lovlighed eller vil anmode om en undtagelse fra denne politik, skal du søge om godkendelse hertil hos juridisk afdeling og den ansvarlige controller. Adfærdskodeks for DuPont 14

15 Forretning på tværs af grænser Hvert enkelt land, hvor DuPont har aktiviteter, har særskilt lovgivning og særlige regler for virksomhedsdrift. Vi skal følge sådanne lokale regler, samtidig med at vi overholder DuPonts kerneværdier og lever op til vores standarder. Derfor skal vi alle være bekendt med de relevante love og regler. Især det sidste skal sikre DuPonts omdømme som en ansvarlig, global virksomhed. Overholdelse af Eksportkontrol Medarbejdere skal være bekendt med og følge national lovgivning og internationale regler for eksport af produkter, tjenesteydelser og teknologier fra ét land til et andet. Eksportregler gælder ikke kun overførsel af produkter mellem lande de kan også begrænse følgende: Brug af faglig viden uden for medarbejderens land, f.eks. i forbindelse med levering af teknisk assistance til andre. Overførsel af tekniske data til en person i andet land, f.eks. via internettet, , samtaler, møder eller databaseadgang. o Denne restriktion gælder såvel for deling af oplysninger med andre medarbejdere i virksomheden som for personer uden for virksomheden. o Overførsel af teknologi fra USA til personer uden for USA. Transport af virksomhedsaktiver af bestemt teknologisk karakter, f.eks. når en medarbejder tager en computer med på forretningsrejse til et andet land. Nogle eksporter kan kræve en statslig eksportlicens. I nogle tilfælde tillader lovgivning om eksportkontrol ikke virksomheder eller enkeltpersoner at handle direkte eller indirekte med bestemte lande, virksomheder eller enkeltpersoner. Disse regler gælder for transaktioner mellem DuPont og virksomhedens søsterselskaber, joint ventures og datterselskaber og mellem DuPont og andre virksomheder. Nogle gange kan eksportkontrol-lovgivning i bestemte regioner være i strid med hinanden. For at undgå problemer bør medarbejdere så tidligt som muligt kontakte juridisk afdeling for at få oplysninger om lokale love om eksport af produkter, tjenester og teknologi. Der findes yderligere oplysninger under RESOURCES på DuPonts intranet. Reeksport Den Amerikanske eksportkontrol-lovgivning gælder for eksport af produkter, tjenester og teknologi til andre lande og for reeksport af samme produkter eller teknologi til et tredje land. Adfærdskodeks for DuPont 15

16 Told og import Toldregler sikrer de enkelte landes indenlandske industrier, sikkerhed og handelsrettigheder, samtidig med at de forbyder, at varer kommer ind landet. Disse regler gælder for transaktioner mellem DuPont og virksomhedens søsterselskaber, joint ventures og datterselskaber og mellem DuPont og andre virksomheder. Reglerne kræver, at DuPont fastsætter den korrekte klassifikation, værdi og det korrekte oprindelsesland for alle virksomhedens importaktiviteter. Medarbejdere skal med behørig dokumentation kunne påvise, at DuPont har udvist passende omhu for at sikre, at virksomhedens import overholder lovgivningen. Dette kræver som minimum, at medarbejdere indrapporterer fuldstændige, nøjagtige og detaljerede oplysninger om alle importerede produkter, deres fremstillingssted og samlede omkostning. Stort set alle de lande, hvor DuPont har aktiviteter, stiller disse krav. Der findes yderligere oplysninger under RESOURCES på DuPonts intranet. Anti-boykot/økonomisk boykot og handel med potentielt følsomme lande Mange lande har love, som kræver, at en virksomhed enten kan nægte eller acceptere at handle med et andet land, dets virksomheder eller indbyggere. Lovgivningen i USA forbyder generelt amerikanske virksomheder og deres datterselskaber at respektere internationale boykots, som ikke er tiltrådt af den amerikanske regering. Sådanne love kan være vanskelige at forstå, især når de er i strid med hinanden. Medarbejdere, som er involveret i forretning på tværs af grænserne, skal være bekendt med DuPonts politik vedr. eksportkontrol og antiboykot. Politikken kræver, at medarbejdere indrapporterer henvendelser, som de anser for at kunne bruges til at boykotte et land eller en virksomhed. Medarbejderne skal altid kontakte juridisk afdeling i forbindelse med anliggender vedr. boykot eller antiboykot. Derudover har DuPont vedtaget en global politik om handel med potentielt følsomme lande. Formålet med denne politik er at sikre, at DuPont overholder alle multinationale love, der regulerer handlen og investeringen samt udenrigspolitiske forhold for USA og andre lande, hvor vi har aktiviteter. Politikken gælder for alle DuPonts virksomheder, herunder datterselskaber, joint ventures og søsterselskaber over hele verden og styrer alle påtænkte import- og eksporttransaktioner. Der findes yderligere oplysninger under RESOURCES på DuPonts intranet. Antiboykot-lovgivning i USA Lovgivningen i USA kræver, at landets virksomheder ikke deltager i den arabiske ligas boykot af Israel. Medarbejdere hos DuPont, som bliver bedt om at deltage i en boykot, der har relation til Israel, landets virksomheder eller indbyggere, skal med det samme kontakte juridisk afdeling for at få hjælp, før de foretager sig yderligere. Adfærdskodeks for DuPont 16

17 Beskyttelse af kunders, forbrugeres, leverandørers eller andre tredjeparters personoplysninger Vi er forpligtet til at beskytte personoplysninger, som virksomheden indsamler om vores kunder, forbrugere, leverandører eller andre tredjeparter. Medarbejdere, som arbejder med personloplysninger om kunder, forbrugere leverandører eller andre tredjeparter, skal være bekendt med gældende lovgivning i forbindelse med indsamling, overførsel og brug af personlige oplysninger. Afhængig af informationstype har nogle lande indført betydelige restriktioner for, hvordan virksomheder må behandle personoplysninger. Derudover kræver nogle landes love, virksomhedspolitikker og branchestandarder - som f.eks. sikkerhedsstandarden for data for betalingskort - sikkerhedskontroller af den fysiske og elektroniske beskyttelse af personoplysninger. Personoplysninger er defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger kan fx omfatte en kundes, forbrugers, leverandørs eller anden tredjeparts navn, fødselsdato, firma- eller privatadresse, arbejdseller privattelefonnummer, kreditkortnummer eller personnummer. Som global virksomhed skal DuPont overholde al gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. DuPonts politik om beskyttelse af personoplysninger (GIPP) beskriver vores bestræbelser på at beskytte personoplysninger. Ved overførsel af personoplysninger på tværs af landegrænser kræver gældende lovgivning muligvis, at virksomheden benytter aftaler til dataoverførsel, herunder standardklausuler, at vi har tilladelse fra kunde, forbruger, leverandør eller tredjepart eller en erklæring i forhold til Safe Harbor - principperne, som er vedtaget af EU, Schweiz og USA. Der findes yderligere oplysninger under RESOURCES på DuPonts intranet. Adfærdskodeks for DuPont 17

18 Vi skaber bæredygtig vækst for vores aktionærer At skabe bæredygtig vækst for vores aktionærer er ensbetydende med at kunne levere en god og stabil fortjeneste på deres investeringer. For at nå dette mål og samtidig følge vores kerneværdier, skal vi anvende og sikre virksomhedens værdier på bedste vis og imødegå eventuelle konflikter, som ikke er i virksomhedens interesse. Bæredygtig vækst for vores aktionærer giver DuPont de økonomiske ressourcer, der skal til for at kunne levere bedre løsninger til vores kunder og forbrugere. I dette afsnit Interessekonflikter Arbejde, ansættelse eller aktiviteter uden for virksomheden Insiderhandel Forretningsmuligheder i virksomheden Politiske bidrag eller aktiviteter Virksomhedens aktiver Computere og kommunikationssystemer Ikke-offentlige oplysninger Opfindelser Mærker, varemærker og ophavsrettigheder Dokumentation og rapportering Udgiftsrapportering og godtgørelse Afsked med virksomheden Adfærdskodeks for DuPont 18

19 Interessekonflikter Som medarbejdere skal vi sikre, at vores private gøremål og interesser ikke er i modstrid med vores ansvar over for virksomheden. Vi skal undgå enhver form for interessekonflikter. Det er ikke medarbejderens ansvar at beslutte, om der er en interessekonflikt. Men det er medarbejderens ansvar at give oplysning om en eventuel konflikt, således at ledelsen kan afklare forholdet. Interessekonflikter kan omfatte: Arbejde, ansættelse eller deltagelse i aktiviteter uden for virksomheden (se side 20). Brug af interne oplysninger og insiderhandel (se side 21). Forretningsmuligheder i virksomheden (se side 22). Politiske aktiviteter eller bidrag (se side 23). En medarbejder eller viden om familiemedlemmer, der har betydelige økonomiske interesser i en anden virksomhed, som aktivt handler med eller ønsker at handle med eller er en konkurrent til DuPont. En medarbejders familiemedlemmer, som modtager personlige fordele (f.eks. fra virksomhedens samarbejdspartnere) pga. medarbejderens rolle i virksomheden. Alle aftaler eller situationer, herunder familie eller andre nære relationer, der kan opfattes som om, medarbejderen tilskyndes til ikke at handle i virksomhedens bedste interesse. Det er imod virksomhedens politik, at en leder superviserer et familiemedlem eller danner par med en medarbejder, der rapporterer til den pågældende. En medarbejder, der kommer i en sådan situation, skal drøfte sagen med sin leder eller med personaleafdelingen. Familiemedlemmer eller personlige forhold Nærmeste familiemedlemmer omfatter børn, stedbørn, forældre, stedforældre, ægtefæller, søskende, svigermødre, svigerfædre, svigersønner, svigerdøtre, svogre, svigerinder, mostre, tanter, onkler, kusiner og fætre (sted- eller biologisk) og enhver person (ud over en lejer eller en medarbejder), som medarbejderen bor sammen med. I nogle tilfælde kan et forhold til et ikke-familiemedlem også udgøre en konflikt. Ovenstående eksempler er ikke udtømmende. Det er op til medarbejderens leder at foretage en vurdering i konkrete tilfælde af tvivl. En medarbejders leder skal bedømme hver enkelt situation. Undersøgelse af potentiel konflikt: Ledelsen undersøger, om en medarbejders personlige interesser kan påvirke eller se ud til at påvirke medarbejderens evne til at træffe forretningsbeslutninger, som er fuldt ud i virksomhedens interesse. Overvejelserne kan inkludere, om: Den eksterne interesse involverer forretning eller konkurrerer med medarbejderens opgaver, funktion eller placering eller med virksomhedens forretning. Adfærdskodeks for DuPont 19

20 Medarbejderens ansvarsområder involverer indgåelse eller påvirkning af forretningsbeslutninger på de områder, hvor den potentielle konflikt kan eksistere. Offentliggørelsen af den eksterne interesse på nogen måde kan bringe virksomheden i forlegenhed. Medarbejderen har adgang til virksomhedsoplysninger, som er potentielt er nyttige for den eksterne interesse. Medarbejderens familiemedlemmer spiller en aktiv, ledende eller beslutningstagende rolle i den eksterne interesse, hvor der eksisterer en mulig konflikt. Medarbejderen skal give oplysning om eller rette eventuelle spørgsmål i forbindelse med interessekonflikter til sin leder, Corporate Compliance Officer eller juridisk afdeling. En betydelig økonomisk interesse En betydelig økonomisk interesse er en direkte eller indirekte interesse efter en samlet afvejning for en medarbejder eller dennes familiemedlemmer i en anden virksomhed, som driver forretning, ønsker at drive forretning eller konkurrerer med DuPont. En betydelig økonomisk interesse er som minimum defineret som mere end: 1 % af en hvilken som helst aktieklasse i en virksomhed m.v. 10 % andel i en "privat" virksomhed, partnerskab eller sammenslutning. 5 % af medarbejderens samlede aktiver eller bruttoindkomst. Fremlæggelse og behandling af potentiel interessekonflikt Medarbejdere skal rettidigt og omhyggeligt forelægge ledelsen eventuelle interessekonflikter, så snart den potentielle konflikt kommer i betragtning eller opstår. Fremlæggelsen skal også ske ved den årlige certificering af forretningsetik. Din leder kan anmode om, at du fremlægger dine oplysninger skriftligt. Virksomheden behandler alle henvendelser og interessekonflikter fortroligt med undtagelse af tilfælde, hvor det er nødvendigt at handle anderledes for at beskytte virksomhedens interesse. Ledelsen undersøger sådanne anliggender med Ethics & Compliance Central og vil iværksætte tiltag for at eliminere potentielle konflikter. Arbejde, ansættelse eller aktiviteter uden for virksomheden Følgende situationer udgør potentielle interessekonflikter i forhold til de aktiviteter, som medarbejderen måtte have uden for virksomheden: Arbejde som direktør, direktion, partner, konsulent, leder eller i anden nøglerolle i en organisation, selvom der kun er tale om deltidsbeskæftigelse, som udfører eller sandsynligt udfører arbejde med eller konkurrerer med virksomheden. Adfærdskodeks for DuPont 20

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere