Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital."

Transkript

1 Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v., idet borgeren ikke var blevet tilbudt behandling inden for 2 måneder. Statsforvaltningen Hovedstadens brev til to borgere S TATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Vedrørende refusion af udgifter til behandling på privathospital I brev af 18. juli 2004 med bilag oversendt fra Folketingets Ombudsmand til Statsamtet København, Tilsynet klagede De på vegne af Deres datter [...] over Københavns Amts afslag af 18. juni 2004 på refusion af udgifter til Deres datters behandling på privathospital. Københavns Amt, Sygehusudvalget, fremkom i den anledning i brev af 2. november 2004 med en udtalelse i sagen. I brev af 12. november 2004 fremkom De med bemærkninger hertil. Statsamtet København, Tilsynet, fremkom i brev af 19. maj 2005 med en udtalelse i sagen. Tilsynet fandt bl.a. ikke, at Deres datter havde haft ret til vederlagsfri behandling efter frit-valgs-reglerne, jf. 17 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. 1 I brev af 16. august 2005 klagede De til Folketingets Ombudsmand over udtalelsen fra Statsamtet København, Tilsynet. JOURNAL NR.: /5 SAGSBEHANDLER:MBRKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag I den anledning anmodede Folketingets Ombudsmand i brev af 3. februar 2006 Statsamtet København, Tilsynet, om en udtalelse efter forud indhentet erklæring fra Københavns Amt og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed. 1 Bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v.

2 Statsamtet København, Tilsynet, anmodede i breve af 8. februar 2006 Københavns Amt og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udtalelser til sagen. Københavns Amt fremkom i brev af 3. marts 2006 med en udtalelse til sagen, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendte den 21. december 2006 en udtalelse i sagen. I brev af 22. januar 2007 fremsendte Statsforvaltningen Hovedstaden kopi til Dem af disse udtalelser. Statsforvaltningen meddelte Dem samtidig, at statsforvaltningen havde besluttet at genoptage sagen, hvilket samtidig blev meddelt til Folketingets Ombudsmand. Statsforvaltningen anmodede i brev af 22. januar 2007 Region Hovedstaden (tidligere Københavns Amt) om regionens eventuelle kommentarer til sagen og ministeriets udtalelse. I brev af 25. januar 2007 tilbagekaldte Folketingets Ombudsmand sin anmodning af 3. februar 2006 om en udtalelse. Ombudsmanden anmodede imidlertid om underretning om den udtalelse, som Statsforvaltningen Hovedstaden vil fremkomme med efter den fornyede behandling af sagen. Region Hovedstaden henholdt sig i brev af 1. marts 2007 til statsforvaltningen til Københavns Amts udtalelse af 3. marts Det er efter en fornyet gennemgang af sagen - Statsforvaltningen Hovedstadens opfattelse, at [...] i henhold til 17, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. var berettiget til behandling på et andet sygehus. Statsforvaltningen har således ikke fundet, at amtet oprindeligt tilbød [...] en påbegyndelse af et behandlingsforløb inden for ventetidsgarantien på 2 måneder fra den 1. december 2003, idet perioden fra den 5. til den 11. januar 2004, hvor [...] var bortrejst, efter statsforvaltningens opfattelse skal medtages i beregningen af 2 måneders fristen. Nedenfor følger først en sagsfremstilling og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse. Sagsfremstilling 1. Det fremgår af sagen, at [...] i brev modtaget på Gentofte Amtssygehus den 1. december 2003 af en gynækolog blev henvist til sygehusets gynækologiske afdeling med henblik på undersøgelse og behandling for et fibrom i livmoderen. SIDE 2

3 Den 10. december 2003 var [...] til undersøgelse hos en overlæge på Gentofte Amtssygehus, hvor hun blev opskrevet på venteliste til operation. Det fremgår af [...]s uddybende forklaring i et brev af 31. januar 2004 fra Dem til Sygehusudvalget i Københavns Amt, at overlægen til spørgsmålet om, hvor stor mulighed der ville være for at blive gravid og bære en graviditet, svarede, at muligheden i hvert fald var større, end hvis hun ikke blev opereret. Overlægen har i et brev af 10. marts 2004 til sygehusdirektionen for Amtssygehuset i Gentofte anført, at det under konsultationen den 10. december 2003 blev klart understreget, at en operation ikke ville kunne garantere, at hun kunne blive gravid, eller at en eventuel graviditet ville kunne forløbe ukompliceret. Københavns Amt har i sin udtalelse af 2. november 2004 til Statsamtet København oplyst, at [...] til forundersøgelsen oplyste, at hun var tjenstligt bortrejst i uge 2, 2004, hvorfor det blev aftalt, at operationen først kunne finde sted efter den 18. januar Amtet har i sin udtalelse af 3. marts 2006 i forlængelse heraf anført, at patienten ([...]) accepterede dette og ikke udtrykte ønske om at blive opereret hurtigst muligt, ligesom spørgsmålet om muligheden for henvisning til privathospital ikke blev forelagt overlægen ved denne lejlighed. De har i Deres klage af 18. juli 2004 bemærket, at der tilsyneladende slet ikke var nogen chance for at blive opereret i den uge, hvor [...] var bortrejst, hvorfor det nok havde været ganske unødvendigt at omtale den pålagte arbejdsrejse. Tværtimod havde [...] ved konsultationen den 10. december 2003 forhåbningsfuldt spurgt om, hvor hurtigt operation kunne finde sted på offentligt hospital. Svaret var: Vi kan under alle omstændigheder ikke gøre noget omkring jul, da vi kun tager de absolut mest akutte tilfælde i den periode. De har desuden i Deres udtalelse af 12. november 2004 anført, at fremstillingen af 2. november 2004 fra Københavns Amt forekommer fejlagtigt at fremhæve bemærkningen om arbejdsrejsen. Faktum er, at Deres datter efterspurgte hurtig indgriben (= operation) på Amtssygehuset i Gentofte, men af overlægen fik at vide, at det først kunne blive til noget efter den forestående jul/nytår. I den forbindelse omtalte Deres datter forretningsrejsen. Naturligvis gik helbredet forud for denne; det ville imidlertid være hensigtsmæssigt hurtigt at kunne meddele en evt. aflysning af hensyn til diverse aftaler (herunder afbestilling af flybillet, overnatning m.m.), og det blev ikke stillet i udsigt, at operationen kunne foretages tidligt i januar. SIDE 3

4 De har i Deres brev af 31. januar 2004 til Sygehusudvalget i Københavns Amt anført, at efter konsultationen var der mange ubesvarede spørgsmål og ved De nu senere en del uoplyste emner. Der udtryktes stor usikkerhed om muligheden for at blive gravid. Ved henvendelse til en privat bekendt, som har egen gynækologisk praksis i USA, blev der umiddelbart givet et langt mere optimistisk syn på udfaldet. [...] har i den uddybende forklaring i samme brev oplyst, at gynækologen benyttede sig af en meget opdateret teknik, som ikke indebar, at hun skar noget af livmoderen væk. I forlængelse heraf rettede [...] henvendelse til Privathospitalet Danmark, hvor hun var til konsultation den 17. december Det fremgår af [...]s uddybende forklaring i brevet til Sygehusudvalget, at det blev oplyst om operationen, at man giver en indsprøjtning ca. 4 uger før operationen for at sikre, at fibromet skrumper. Der laves et lille snit i den skal, der omkranser fibromet, og skræller indholdet væk. Snittet i livmoderen sys derefter sammen. Det blev desuden oplyst, at der ikke skulle være noget til hinder for, at [...] efterfølgende skulle kunne blive gravid og bære en fuld graviditet. Den 19. december 2003 modtog [...] en indkaldelse til operation på Gentofte Amtssygehus den 6. februar 2004 med indlæggelse den 5. februar Den 29. december 2003 ringede [...] til patientvejlederen på Amtssygehuset i Gentofte. [...] har i sin uddybende forklaring til Sygehusudvalget oplyst, at patientvejlederen bekræftede, at hun kunne benytte sig af 8 ugers reglen for operation på privathospital (uden egenbetaling). Patientvejlederen henviste [...] til sekretæren på gynækologisk afdeling, som ville kunne faxe henvisningen om operation til et privathospital. Umiddelbart derefter ringede [ ] til sekretæren på gynækologisk afdeling, som ligeledes bekræftede, at [...] kunne benytte sig af 8 ugers reglen, og lovede at faxe henvisningen om operation til Privathospitalet Danmark umiddelbart efter samtalen. Samme dag bekræftede [...] over for Privathospitalet Danmark, at hun kunne starte på behandling dér. Privathospitalet faxede samme dag en recept på en indsprøjtning, som skulle få muskelfibromet til at skrumpe før operation. [...] fik indsprøjtningen den 30. december Det fremgår af brevet af 16. marts 2004 fra Amtssygehuset i Gentoftes gynækologiske afdeling, at sygehussekretæren den 29. december 2003 faxede henvisningen fra [...]s gynækolog til Privathospitalet Danmark. SIDE 4

5 [...] har i sin uddybende forklaring i brevet af 31. januar 2004 til Sygehusudvalget oplyst, at hun umiddelbart efter nytår ringede til Privathospitalet Danmark for at sikre, at de havde modtaget henvisningen fra Amtssygehuset i Gentofte. Det havde de ikke. Privathospitalet oplyste, at de ikke havde modtaget betalingsgarantien. [...] ringede derefter til patientvejlederne på Amtssygehuset i Gentofte, som informerede [...] om, at henvisningen om operation (som sekretæren havde afsendt) i sig selv var en betalingsgaranti. Hun ringede derefter igen til sekretæren på gynækologisk afdeling, som også bekræftede dette, og at hun havde faxet henvisningen til privathospitalet, men afslog at faxe henvisningen igen. Det fremgår desuden af [...]s uddybende forklaring, at efter adskillige henvendelser angående genafsendelse af henvisning til Privathospitalet Danmark, blev hun den 8. januar 2004 kontaktet af den oven for nævnte overlæge på Amtssygehuset i Gentofte. Han ville vide, om [...] ønskede at gøre brug af 8 ugers operationsgarantien for operation pga. tidsoverskridelsen, eller om det også var fordi, hun ønskede at blive opereret et andet sted. [...] oplyste, at det var begge dele. Den 9. januar 2004 ringede [...] til den gynækologiske afdeling på Amtssygehuset i Gentofte for at bekræfte, at hun stadig ønskede at gøre brug af 8 ugers reglen for operation og blive opereret på privathospital. Den 10. januar 2004 modtog [...] en ny operationsdato fra Amtssygehuset i Gentofte. Denne dato var den 29. januar [...] mødte ikke op til operationen. Det fremgår af [...]s uddybende forklaring, at hun i perioden onsdag den 14. januar til søndag den 18. januar 2004 uden held forsøgte at komme i telefonisk kontakt med den omhandlede overlæge. Den 20. januar 2004 fik hun telefonisk kontakt med overlægen med henblik på at få verificeret, at der var sket en fejl ved henvisningen til Privathospitalet Danmark angående egenbetaling. [...] gav i den anledning udtryk for, at hun ønskede at benytte sig af den lovpligtige ret til operation på privathospital. Overlægen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at hun nu var tilbudt en ny operationsdato inden for de 8 uger. Den 13. januar 2004 faxede Amtssygehuset i Gentofte kopi af journalen på [...] til Privathospitalet Danmark. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at [...] havde et tilbud om operation på sygehuset inden for ventetidsgarantien på 60 dage. [...] blev opereret på Privathospitalet Danmark den 16. februar De har i Deres brev af 12. november 2004 til Statsamtet København oplyst, at den først fastsatte SIDE 5

6 operationsdato på Privathospitalet Danmark var den 2. februar De har desuden oplyst, at operationen blev udskudt af en ganske konkret årsag, nemlig at fibromet skønnedes at kunne skrumpe endnu mere ved forlænget forbehandling. Herved ville følgerne af indgrebet blive yderligere formindsket, hvilket viste sig at være korrekt. I brev af 31. januar 2004 anmodede De Sygehusudvalget i Københavns Amt om at refundere udgifterne til behandling af [...] på Privathospitalet Danmark. I brev af 12. februar 2004 præciserede De, at den samlede udgift havde været kr., heraf kr. til en konsultation samt kr. og 390 kr. til medicin til to forberedende behandlinger. Sygehusudvalget i Københavns Amt afslog i brev af 18. juni 2006 at dække udgifterne ved behandling på Privathospitalet Danmark. Sygehusudvalget anførte i sin afgørelse, at man på baggrund af de foreliggende oplysninger måtte konstatere, at [...] efter undersøgelsen på Amtssygehuset i Gentofte den 10. december 2003 følte sig utryg ved sygehusets behandlingstilbud, og at hun ved en konsultation på Privathospitalet Danmark følte sig bedre informeret og mere tryg ved den foreslåede behandling. [...] undersøgte derfor mulighederne for at blive henvist til vederlagsfri behandling på Privathospitalet Danmark efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg ved henvendelse til sygehusets patientvejleder. Sygehusudvalget oplyste i den forbindelse, at patientvejlederen alene kan rådgive om de generelle regler for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, mens det er den relevante afdeling, der efter de konkrete forhold i sagen kan afgøre, hvorvidt den enkelte patient opfylder betingelserne for viderehenvisning til et privathospital efter de herom gældende regler. Sygehusudvalget anførte endvidere, at [...] ikke på noget tidspunkt havde haft ret til at benytte reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Man henviste i den forbindelse til 17, stk. 1, 2 og 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Endvidere beklagede Sygehusudvalget, at [...] ved den indledende kontakt med patientvejlederen og med en sekretær på gynækologisk afdeling fik forståelse af, at hun opfyldte betingelserne for viderehenvisning inden for reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, hvilket var en fejl fra afdelingens side. Ifølge redegørelsen fra sygehuset blev [...] imidlertid under telefonsamtaler med overlægen SIDE 6

7 henholdsvis den 8. januar 2004 og den 20. januar 2004 gjort opmærksom på, at det tilbudte operationstidspunkt lå inden for 2 måneders fristen, og at der dermed ikke var ret til viderehenvisning til Privathospitalet Danmark med amtslig betaling. De anførte i Deres klage af 18. juli 2004 bl.a., at [...] igangsatte behandlingen på Privathospitalet Danmark i god tro om retten til vederlagsfri behandling. Sygehusudvalget i Københavns Amt har i sin udtalelse af 2. november 2004 bl.a. anført, at [...] ved den telefoniske samtale med sygehussekretæren på gynækologisk afdeling den 29. december 2003 må formodes at have fået indtryk af, at hun var berettiget til at blive viderehenvist til privathospitalet efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Sygehusudvalget anførte i sin udtalelse desuden, at Privathospitalet Danmark telefonisk havde oplyst over Sundhedsforvaltningen, at man ikke havde modtaget henvisning af [...] på fax den 29. december 2003 eller senere. Patienten, der blev oplyst om, at henvisningen ikke var modtaget, blev efter eget ønske sat i forberedende medicinsk behandling ultimo december 2003 som selvbetaler. Den 13. januar 2004 modtog Privathospitalet Danmark en fax fra Amtssygehuset i Gentofte, hvori det blev præciseret, at de lægelige oplysninger blev sendt efter patientens ønske, idet patienten havde fået tilbud om operation på sygehuset inden for 2-måneders fristen. [...] var således inden den indledende medicinske behandling af Privathospitalet orienteret om, at når henvisning fra sygehuset ikke var modtaget, påbegyndtes behandlingen for patientens egen regning. Med hensyn til faxen havde sygehussekretæren oplyst, at faxen blev afsendt den 29. december 2003, men Privathospitalet Danmark modtog ikke faxen denne dag. Hertil bemærkede Sygehusudvalget i sin udtalelse, at der var tale om en af de to travle hverdage mellem jul og nytår på en sygehusafdeling, hvor en stor del af personalet havde ferie eller afspadserede. Det vil i sådanne situationer altid være vanskeligt flere måneder senere klart at erindre/afklare nøjagtigt, hvad der er sagt og sket. Sygehusudvalget anførte desuden, at den samlede ventetid i forhold til den planlagte operation den 6. februar 2004 var på mindre end 2 måneder, idet en uge, hvor patienten var bortrejst, skulle fragå ventetidsberegningen. Retten til udvidet frit sygehusvalg efter 17 i bekendtgørelsen blev derfor ikke anset for opfyldt. SIDE 7

8 Endvidere anførte Sygehusudvalget, at patientvejlederen alene oplyser om de generelle regler om det udvidede frie sygehusvalg og henviser herefter til afdelingen med henblik på afklaring af patientens rettigheder i den konkrete situation. Hverken patientvejlederen eller sygehussekretæren kan erindre den konkrete telefonsamtale den 29. december Sygehusudvalget anførte videre, at det måtte anses for sandsynligt, at [...] i nogle få dage fejlagtigt havde en forventning om, at Københavns Amt efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg ville dække udgifterne til den operation, som hun under alle omstændigheder ønskede foretaget på Privathospitalet Danmark. Selv om privathospitalet oplyste [...] om, at bindende betalingstilsagn fra sygehuset endnu ikke var modtaget, valgte [...] ultimo december 2003 at påbegynde den medicinske behandling som selvbetaler. Det var i øvrigt Sygehusudvalgets opfattelse, at sygehusenes personale generelt bestræber sig på at orientere patienter og pårørende korrekt om patientens rettigheder efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Det er imidlertid ofte en meget vanskelig opgave, fordi det kræver, at det sundhedsfaglige personale ikke alene har kendskab til de generelle retsregler om patientens rettigheder, men også til den enkelte patients helt konkrete situation med hensyn til ventetider i de forskellige faser af behandlingsforløbet. Det vil næppe kunne undgås, at der vil forekomme misforståelser som i den aktuelle sag. Det var derfor i sygehusudvalgets afgørelse anset for afgørende, hvorvidt patienten i god tro havde truffet bindende økonomiske dispositioner eller ej, og i den konkrete sag var patienten for det første vidende om, at den indledende medicinske behandling på privathospitalet var for egen regning, og for det andet vidende om, at operationen på privathospitalet var for egen regning, da dette blev gjort klart for patienten ved samtalen med overlægen den 8. januar Statsamtet København, Tilsynet, udtalte i brev af 19. maj 2005, at efter 17, stk. 1, i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. kan en patient, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som amtsrådene har indgået aftale med efter 27, hvis bopælskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse eller et af de i 15, stk. 1-2 nævnte sygehuse, som amtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 4-6 og stk. 1. SIDE 8

9 I opgørelsen efter stk. 1, medregnes ikke perioder, hvor patienten gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid udover 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen, jf. 17, stk. 2. I opgørelsen af tidsfristen medregnes heller ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske, jf. 17, stk. 3. Tilsynet udtalte endvidere, at det er oplyst, at [...] blev henvist til behandling på Gentofte Amtssygehus den 1. december 2003, og at hun var til forundersøgelse den 10. december og blev tilbudt operation den 6. februar Hertil kommer en periode på en uge i januar, hvor hun var bortrejst. Efter ordlyden af bestemmelsen i 17 havde [...] ifølge Tilsynets udtalelse således ikke haft ret til vederlagsfri behandling på Privathospitalet Danmark i medfør af reglerne om frit valg. 2. Københavns Amt har i sin udtalelse af 3. marts 2006 til Statsamtet København i relation til udregning af ventetid oplyst, at Amtssygehuset i Gentofte modtog henvisning fra speciallæge den 1. december Patienten blev indkaldt til nærmere undersøgelse og vurdering af en gynækologisk lidelse den 12. december 2003, men undersøgelsen blev efter anmodning fra patienten fremrykket til den 10. december Ved forundersøgelsen konstaterede overlægen, at der var tale om et fibrom og anbefalede operation. Patienten oplyste, at hun var bortrejst i uge 2 i 2004, og det aftaltes derfor, at operationen først skulle finde sted efter den 18. januar I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning til landets sygehuse og de praktiserende læger om beregningen af ventetider i forbindelse med reglerne om det udvidede frie sygehusvalg har Københavns Amt oplyst, at ventetiden i den aktuelle sag er opgjort således: a. b. c. Passiv ventetid d. Henvisning Forunder- Indlæggelse. modtages søgelse Behandling starter. Operation Perioden a-c = 35 dage Perioden c-d = 24 dage I alt 59 dages ventetid på først tilbudte indlæg- SIDE 9

10 gelse. 60 dages ventetid på operation. Københavns Amt har endvidere anført, at patienten allerede ved forundersøgelsen den 10. december 2003 oplyste, at hun var bortrejst i uge 2 ( januar 2004), hvorfor det aftaltes, at operationen først skulle finde sted efter den 18. januar Patienten accepterede dette og udtrykte ikke ønske om at blive opereret hurtigst muligt, ligesom spørgsmålet om muligheden for henvisning til privathospital ikke blev forelagt overlægen ved denne lejlighed. Desuden har Københavns Amt oplyst, at det ikke nu så længe efter kan oplyses, hvorvidt operationen kunne have fundet sted på et tidligere tidspunkt. Endvidere har Københavns Amt anført, at patienten sandsynligvis på baggrund af sine telefonsamtaler med patientvejlederen og sygehussekretæren i en kort periode havde opfattelse af, at hun havde ret til viderehenvisning, men at det samtidig fremgår af patientens egne oplysninger, at hun havde fået oplysning om, at først når privathospitalet havde modtaget den skriftlige henvisning, forelå det endelige betalingstilsagn fra amtssygehuset. Henvisningen kom imidlertid aldrig frem, og patienten besluttede påbegyndelse af den medicinske behandling for egen regning. Patienten traf således beslutning om at begynde behandlingen på Privathospitalet Danmark på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om betalingstilsagn fra Københavns Amt ikke var endeligt afklaret. Den fejlagtige opfattelse skyldes ifølge amtet bl.a., at patientvejlederen og sygehussekretæren ikke blev oplyst om, at der i forløbet skulle indregnes en periode med passiv ventetid. Endelig har Københavns Amt i sin udtalelse anført, at efter de lægefaglige oplysninger i sagen var der tale om ét behandlingsforløb på Privathospitalet Danmark, hvor den indledende medicinske behandling skulle mindske fibromet forud for operationen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i brev af 21. december 2006 fremkommet med en vejledende udtalelse til Statsamtet København om reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at det følger af sygehuslovens 5 g, stk. 1, at en person, som er henvist til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v., som amtskommunerne har indgået en aftale med, hvis bopælsamtskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er SIDE 10

11 modtaget, kan tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse eller ved et samarbejdssygehus. I opgørelsen af tidsfristen medregnes ikke perioder, hvor personen gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at ventetiden på 2 måneder, som udløser frit valg til private sygehuse eller sygehus i udlandet, gælder den samlede egentlige ventetid fra en henvisning er modtaget på sygehuset til behandling, men således at den tid, der medgår i et eventuelt udredningsforløb, ikke tæller som ventetid i denne forbindelse. Den samlede ventetid løber igen, når der er truffet beslutning om behandlingen. Ifølge bemærkningerne tæller egentlig passiv ventetid, defineret som ventetid, der er medicinsk begrundet eller skyldes patientens egne forhold eller ønsker, ikke i beregningen af de 2 måneder. Dette er i 17, stk. 3 i dagældende bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. udmøntet som følger: I opgørelsen af tidsfristen [ ] medregnes ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere oplyst, at de perioder, der efter ordlyden af 17, stk. 3, i bekendtgørelsen skal betragtes som egentlig passiv ventetid således bl.a. er de perioder, hvor behandlingen må udsættes efter patientens ønske. At en behandling udsættes forudsætter efter ministeriets opfattelse, at der er fastsat et behandlingstidspunkt, og i relation til det udvidede fri sygehusvalg, at det fastsatte tidspunkt ligger inden for 2 måneders fristen. Det er desuden Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at en én gang erhvervet ret til vederlagsfri behandling på grund af ventetid, der overstiger 2 måneder, ikke kan fortabes ved, at et behandlingsskridt, f.eks. en operation, efterfølgende fremrykkes til et tidspunkt inden for fristen. Ministeriet har i den forbindelse bemærket, at det fremgår af 17, stk. 6, i den dagældende bekendtgørelse, at retten til at vælge behandlingssted bortfalder, hvis ventetiden til behandling på dette behandlingssted overstiger ventetiden på behandling på bopælsamtets sygehuse m.v. Endelig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyst, at hvilken konkret behandling, herunder hvilke behandlingselementer i form af f.eks. medicinsk behandling, operative indgreb m.v., der inden for rammerne af det udvidede fri SIDE 11

12 sygehusvalg kan iværksættes på det private behandlingssted, der er henvist til, beror på en konkret sundhedsfaglig vurdering af den lidelse, patienten er henvist til behandling for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har således ikke mulighed for at udtale sig generelt om dette spørgsmål, men har understreget, at alene behandlingen af lidelser, der er dækket af henvisningen, kan foretages vederlagsfrit for patienten efter reglerne om det udvidede fri sygeshusvalg. Det kan således efter ministeriets opfattelse ikke udelukkes, at der på baggrund af en henvisning, inden for rammerne af det udvidede fri sygehusvalg, kan foretages indledende medicinsk behandling og efterfølgende operation, og at dette kontinuum at behandlingselementer er dækket af henvisningen, men dette beror som nævnt på en konkret vurdering. Statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at ved lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning blev de opgaver, der tidligere blev varetaget af statsamterne, pr. 1. januar 2007 henlagt til statsforvaltningerne. Det er derfor Statsforvaltningen Hovedstaden, der genbehandler sagen. Det fremgår af 17, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. 2, at en patient, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som amtsrådene har indgået aftale med efter 27, hvis bopælsamtskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse eller et af de i 15, stk. 1-2 nævnte sygehuse, som amtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 4-6 og stk. 11. I opgørelsen af tidsfristen efter stk. 1, medregnes ikke perioder, hvor patienten gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen, jf. 17, stk. 2. Endvidere medregnes i tidsfristen efter stk. 1, ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske, jf. stk Bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Pr. 1. januar 2007 gælder 15 i bekendtgørelse nr. 109 af 21. februar 2006 om ret til sygehusbehandling og befordring m.v. SIDE 12

13 Det fremgår af 17, stk. 6, at retten til at vælge et andet behandlingssted efter stk. 1 bortfalder, hvis ventetiden til behandling på dette behandlingssted overstiger ventetiden til behandling på bopælsamtskommunens sygehuse eller et af de i 15, stk. 1-2 nævnte sygehuse, som amtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Hvis ventetiden til behandling overstiger 2 måneder, påhviler det ifølge 17, stk. 7, sygehuset snarest muligt efter modtagelsen af henvisningen at oplyse patienten om retten til selv at vælge behandlingssted efter stk. 1, og oplyse om ventetider til behandling på andre behandlingssteder, jf. 27 samt at tilbyde henvisning dertil. Ved sygehuset, at ventetiden på behandling vil overstige 2 måneder, allerede ved modtagelsen af henvisningen, skal sygehuset inden 8 hverdag meddele patienten disse oplysninger. Ifølge en vejledning udsendt af Sundhedsstyrelsen den 20. juni 2002 til landets sygehuse og de praktiserende læger om beregningen af ventetider i forbindelse med reglerne om det udvidede frie sygehusvalg skal der ved 1 måned forstås 30 dage, og 2 måneder er således 60 dage. I vejledningen er angivet et eksempel, hvor henvisning modtages på sygehuset den 1. marts, den 15. marts er der ambulant undersøgelse og samtykke indhentes, den 30. april er der operation. Ifølge vejledningen er den samlede aktive ventetid på 2 måneder i dette tilfælde, og patienten skal ikke have tilbudt behandling på privat sygehus efter fritvalgsreglen. Københavns Amt har ifølge amtets udtalelse af 3. marts 2006 beregnet tidsfristen efter 17, stk. 1, fra den 1. december 2003, hvor henvisningen blev modtaget. Amtet har beregnet ventetiden til 59 dage til indlæggelsen den 5. februar og 60 dage til operationen den 6. februar 2004, idet amtet ikke har medtaget perioden den 5. januar til den 11. januar Amtet har defineret denne periode hvor [...] var bortrejst - som passiv ventetid. Det er statsforvaltningens opfattelse, at fristen som Københavns Amt også har gjort skal regnes fra den 1. december For så vidt angår [...] udlandsrejse i uge 2 i 2004 må statsforvaltningen lægge til grund, at der ikke har været tale om, at behandlingen har været udsat efter patienten [...]s ønske pga. rejsen, jf. den oven for nævnte bekendtgørelse 17, stk. 3. Statsforvaltningen lægger herved vægt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse om, at for at der er tale om, at en behandling udsættes, forudsættes det efter ministeriets opfattelse, at der er SIDE 13

14 sættes det efter ministeriets opfattelse, at der er fastsat et behandlingstidspunkt, som ligger inden for 2 måneders fristen. I denne sag var der ikke fastsat et behandlingstidspunkt, da [...] nævnte udlandsrejsen under forundersøgelsen den 10. december 2003, hvor operationstidspunktet blev diskuteret. [...] kan således ikke anses for at have ønsket, at behandlingen blev udsat. På denne baggrund er det statsforvaltningens opfattelse, at perioden den 5. januar til 11. januar 2004 ikke skal opfattes som passiv ventetid efter bekendtgørelsens 17, stk. 3. Perioden skal således indgå i beregningen af ventetiden efter 17, stk. 1. I forlængelse heraf må statsforvaltningen lægge til grund, at ventetiden i denne sag har været på 66 dage til indlæggelsen den 5. februar og 67 dage til operationen den 6. februar. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Amt ikke i henhold til bekendtgørelsens 17, stk. 1, tilbød behandling til [...] inden for 2 måneder efter, at henvisningen var modtaget, og at [...] derfor ifølge bestemmelsen var berettiget til behandling på et andet sygehus. Statsforvaltningen lægger også herved vægt på, at [...] ikke ved at have accepteret en operationsdato efter den 18. januar 2004 kan siges at have accepteret, at 2 måneders fristen for behandling overskrides, idet der stadig var mulighed for, at behandlingen kunne finde sted efter den 18. januar til fristens udløb. Det bemærkes, at det efter statsforvaltningens opfattelse, ikke har betydning, at [...] den 10. januar 2004 fik tilbudt en ny operationsdato den 29. januar 2004 som lå inden for 2 måneders fristen. Statsforvaltningen lægger herved vægt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets bemærkninger om, at en én gang erhvervet ret til vederlagsfri behandling på grund af ventetid, der overstiger 2 måneder, efter ministeriets opfattelse ikke kan fortabes ved, at et behandlingsskrift efterfølgende fremrykkes til et tidspunkt inden for fristen. Endelig bemærkes det, at det, at [...] først blev opereret på Privathospitalet Danmark den 16. februar 2004 ikke har betydning, idet behandlingen på privathospitalet ifølge sagens oplysninger blev begyndt allerede den 30. december 2003, hvor [...] modtog medicinsk behandling fra Privathospitalet Danmark i form af en indsprøjtning af et SIDE 14

15 middel, som skulle få muskelfibromet til at skrumpe før operation. Statsforvaltningen lægger herved vægt på Københavns Amts egne bemærkninger om, at efter de lægefaglige oplysninger i sagen var der tale om ét behandlingsforløb på Privathospitalet Danmark, hvor den indledende medicinske behandling skulle mindske fibromet forud for operationen. Statsforvaltningen har på denne baggrund i brev af dags dato anmodet Region Hovedstaden om at genoptage sagen med henblik på at træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med ovenstående. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid. Kopi af dette brev er dags dato sendt til Region Hovedstaden og Folketingets Ombudsmand. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Breüner Lone B. Christensen Kontorchef Maiken Fuldmægtig SIDE 15

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere