Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)"

Transkript

1 j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet Liv & Pension) og Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet Link) er der indgået aftale om oprettelse af pensionsordning for medarbejderne efter bestemmelserne i denne pensionsaftaie. - PensionDanmark,livsforsikringsselskabA/S, CVR-nr , Ballerup

2 ... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Ikrafttrædelse..., 3 2. Medarbejdere Indtrædelsestidspunkt 3 4. Helbredsoplysninger 3 5. Præmiebetaling 5 6. Pensionsdækning 6 7. Udbetaling/begunstigelse "'"'''''''''''''''''''''''''''''''' 8 8. Skattemæssigeforhold "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9 9. Medbragte pensionsrettigheder. """""""""" "'''''''''''' Ændring Bonus Regulering " 1O 13. Udskydelse af pension/førtidspensionering Pensionsoversigt. "'''''''''''''''''''''''''''' "'"'''''''''' "'''''''''''''''' 1O 15. Særlig risikobonus """""""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1O 16. Opsparing i Link Ind- og udstationerede medarbejdere Øvrige bestemmelser Fratrædelse/stillingsskift Overgangsregler Opsigelse. """"""'"'''''' 12 Bilag: Almindelige forsikringsbetingelser af 1. juli 2001 Bonusbestemmelser Fratrædelsesbestemmelser Investeringsbetingelser af 1. januar 2002 Specielle forsikringsbetingelser af 1. juli 2001 nr. 701 nr. 195 nr. 192 Side 2 Liv &. Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabNS, CVR-nr , Ballerup J!I

3 1. Ikrafttrædelse Pensionsaftalen træder i kraft den 1. juni Aftalen afløser og erstatter pensionskontrakt af 19. januar/26. januar Medarbejdere Aftalen omfatter alle nuværende samt fremtidigt ansatte medarbejdere, der opnår pensionsret i henhold til overenskomst mellem Danmarks Radio og Dansk Metalarbejderforbund. Endvidere er medarbejdere, der er eller bliver ansat i DMF Klub 317, omfattet af aftalen. Ud over nævnte er ingen af medarbejderne omfattet af overenskomster, der stiller krav til præmiens størrelse eller pensionsdækningens art. Skulle en eller flere medarbejdergrupper senere blive omfattet af en sådan overenskomst, skal arbejdsgiveren straks kontakte Liv & Pension med henblik på en revision af aftalen. 3.Indtrædelsestidspunkt Indtrædelse i ordningen skal ske, når pensionsret er opnået i henhold til ovennævnte overenskomst. En medarbejders indtrædelse i pensionsordningen sker ved, at arbejdsgiver giver Liv & Pension meddelelse om ansættelsen efter nærmere aftale. Medarbejdere, der ansættes i fleksjob, forbliver i videst mulig omfang i en allerede oprettet pensionsordning fra tidligere ansættelse. Er dette ikke muligt, tilbydes medarbejderen en opsparingsordning (rate- eller kapitalpension) uden forsikringsdækning og præmiefritagelse, men med kontosikring (Sparpension). Hvis det efter gældende skattelovgivning ikke er muligt at tilbyde rate- eller kapitalpension tilbydes livrentepension efter nærmere aftale. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de medarbejdere, der opfylder kriterierne for at indtræde i ordningen, bliver indmeldt i ordningen. 4.Helbredsoplysninger Når medarbejderen er indmeldt i ordningen fremsendes en pensionsoversigt til medarbejderen for den obligatoriske bunddækning, hvor præmien, ud over præmie anvendt hertil, anvendes til opsparing i Liv & Pension. Ordningen oprettes i gennemsnitsrentemiljøet med ratepension ved pensionering, alternativt med livsvarig alderspension, hvis medarbejderen er fyldt 60 år på indmeldelsestidspunktet. Det forudsættes, at den obligatoriske bunddækning ikke overstiger de til Finanstilsynet senest anmeldte grænser. Den obligatoriske bunddækning etableres uden afgivelse af helbredserklæring, men dækningerne forudsætter og at medarbejderen ved tegningen af pensionsordningen ikke har søgt, søger, er indstillet eller godkendt til eller er i fleksjob eller skånejob der ved tegningen af pensionsordningen ikke er rejst ansøgning om offentlig førtidspension eller invaliditetsydeise Side 3 PensionDanmark,livsforsikringsselskabAfS, CVR-nr , Ballerup J!J

4 Liv & Pension og medarbejderen ikke ved tegningen af pensionsordningen er indstillet til eller tilkendt offentlig førtidspension eller invaliditetsydeise. Formuleringen og indholdet af denne forudsætning kan ændres af Liv & Pension med virkning for fremtidige medarbejdere. Den forudsætning, der er gældende for den enkelte medarbejder, fremgår af pensionsoversigten, som medarbejderen får tilsendt, og kan ikke ændres. Oplyser medarbejderen, at denne forudsætning ikke er opfyldt, tilbydes medarbejderen en opsparingsordning med kontosikring, men uden dødsfaldsdækning, invalidepension eller præmiefritagelse. Oplyser medarbejderen ikke herom, men det viser sig, at forudsætningen ikke var opfyldt, dækker ordningen hverken med præmiefritagelse eller invalidepension ved nedsættelse af erhvervsevnen, ligesom dækninger ved død ikke vil blive udbetalt ved død. Der vil således ske ændring af ordningen til en opsparingsordning med kontosikring. Tilvalg ud over bunddækningerne kan foretages mod afgivelse af en personlig helbredserklæring (2-punktererklæring), hvis oplysninger er tilfredsstillende efter Liv & Pensions skøn. Er oplysningerne ikke tilfredsstillende, eller overstiger pensionernes størrelse de til Finanstilsynet seneste anmeldte grænser, forbeholder Liv & Pension sig ret til at kræve supplerende helbredsoplysninger. Liv & Pension betaler honoraret for eventuelle lægeattester. Forsikringsdækningen begynder, når helbredspapirerne er modtaget og fundet tilfredsstillende af Liv og Pension, dog tidligst på den aftalte indtrædelsesdag. Hvis helbredsoplysningerne ikke er tilfredsstillende, sender Liv & Pension tilbud på anden pensionsdækning. Vedrørende afgivelse af helbredsoplysninger efter indtrædelse i ordningen henvises til 10, 12 og 19. Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabAlS, CVR-nr , Ballerup Side 4 -

5 5. Præmiebetaling Præmien udgør 8,0% af medarbejderens årlige løn. Arbejdsgiveren betaler hele præmien. Ved løn forstås den aftalte bruttoløn inklusive de pensionsgivende tillæg. Medarbejderen kan efter aftale med Liv & Pension og med arbejdsgiverens accept forøge pensionsdækningen ved at forhøje præmien og/eller indbetale supplerende engangsindskud. Præmien betales månedligt forud og forfalder den 1. i hver måned. Arbejdsgiveren indbetaler den samlede præmie til Liv & Pension. Af præmien anvendes forlods det beløb, der er nødvendigt til dækning af: Hospitalsforsikrinq i International Health Insurance danmark AIS (IH/) Præmie og dækninger fremgår af særskilt aftale med IHI. Liv & Pension videresender præmien tillhi. Solidarisk dækninq i Liv & Pension. Ved hvert forsikringsårs begyndelse den 1. juni beregnes præmien på grundlag af antallet samt alders- og kønsfordeling af de omfattede medarbejdere. i gruppens sammen- Præmien kan desuden ændres i løbet af året, hvis der sker større ændringer sætning for eksempel som følge af fission, fusion, frasalg eller opkøb. Link. En del af præmien og/eller eventuelle supplerende engangsindskud kan efter aftale med Liv & Pension anvendes til opsparing i Link, se 16. PensionDanmark,livsforsikringsselskabA/S, CVR-nr , Ballerup Side 5 -

6 6. Pensionsdækning Medarbejderen vælger selv sin pensionsdækning inden for de rammer, der er nævnt i det følgende. Ved valg af dækning ved nedsat erhvervsevne og død skal det sikres, at præmien til dækning ved alderspensionering får et rimeligt omfang. Viser det sig, at præmien for den obligatoriske bunddækning for en medarbejder ikke kan indeholdes i den samlede præmie eksklusive en eventuel frivillig præmie, vil den obligatoriske bunddækning blive nedsat, med mindre det manglende beløb indbetales af arbejdsgiveren. Fælles bunddækning Solidarisk dækninq: Dækningen oprettes i Liv & Pension og omfatter en årlig invalidepension medarbejderens årlige løn. på 30% af Betingelserne for udbetaling af invalidepension følger reglerne, der er beskrevet under den individuelle invalidepensionsdækning. Individuel dækning Dækning ved nedsat erhvervsevne Præmiefritaqelse Nedsættes medarbejderens erhvervsevne til 1/2 eller derunder af den fulde erhvervsevne, ydes der præmiefritagelse for den del af præmien, der anvendes til dækning i Liv & Pension og Link. Dækningen ved nedsættelse af erhvervsevnen til mellem 1/2 og 1/3 er en bonusydelse. Dækningen forudsætter derfor, at størrelsen af bonus er tilstrækkelig. Dækningen kan bortfalde med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, gælder dette forbehold ikke. Invalidepension: Pensionen fastsættes af medarbejderen til maksimum 80% af lønnen (inklusive den solidariske dækning). For nogle medarbejdergrupper kan invalidepensionens størrelse dog begrænses eller helt bortfalde pga. medarbejdernes beskæftigelse. Pensionen udbetales, såfremt erhvervsevnen nedsættes til 1/2 eller derunder af den fulde erhvervsevne. Dækningen ved nedsættelse af erhvervsevnen til mellem 1/2 og 1/3 er en bonusydelse. Dækningen forudsætter derfor, at størrelsen af bonus er tilstrækkelig. Dækningen kan bortfalde med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Side 6 Pension Danmark, livsforsikringsselskab Af S, CVR-nr , Ballerup J!i

7 Er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, gælder dette forbehold ikke. Præmiefritagelse respektive udbetaling af invalidepension kan tidligst begynde den 1. i måneden efter, medarbejderens erhvervsevne uafbrudt i 3 måneder har været nedsat som anført ovenfor. Udbetalingen fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat i pensionsberettigende grad, dog længst til tidspunktet for alderspensionering eller til medarbejderens eventuelle død forinden. Der henvises i øvrigt til 8 i vedhæftede Almindelige forsikringsbetingelser nr. 701 af 1. juli Dækning ved død Børnepension: Pensionen fastsættes af medarbejderen til en procentdel af lønnen og kan højst udgøre 25% af lønnen til hvert barn. Pensionen udbetales fra medarbejderens død til de i pensionsoversigten nævnte børn, og udbetalingen ophører den 1. i måneden efter, hvert barn er fyldt 24 år. Pensionen bortfalder ved barnets død. Ratepension (ophørende livsforsikrina i rater): Raten udbetales i 10 år ved medarbejderens død før tidspunktet for alderspensionering. Raten kan omregnes til en engangsudbetaling, og medarbejderen fastsætter størrelsen af engangsudbetalingen til maksimum 800% af lønnen. Kontosikrina: I pensionsordningen er indbygget en kontosikring oprettet som en ratepension. Herved opnås, at der ved død før alderspensionering udbetales det største beløb af det aftalte engangsbeløb ved død og pensionsordningens samlede opsparing. Kontosikringen kan medføre nedsættelse af udbetalingen ved pensionering. Dækning ved alderspensionering Dækningen ved alderspensionering oprettes for den del af præmien, der ikke er anvendt til den obligatoriske bunddækning med eventuelle tilvalg samt individuel dækning ved nedsat erhvervsevne og individuel dødsdækning. Livsvaria alderspension: Pensionen udbetales til medarbejderen, såfremt denne er i live den 1. i måneden efter fyldt 67 år. Pensionen udbetales livsvarigt. Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabNS. CVR-nr , Ballerup Side 7 -

8 Ratepension (livsbetinqet livsforsikrino i rater): Pensionen udbetales til medarbejderen, såfremt denne er i live den 1. i måneden efter fyldt 67 år, dog tidligst 5 år efter, forsikringen er oprettet. Raten udbetales i 10 år. Dør medarbejderen efter, rateudbetalingen er påbegyndt, men inden der er gået 10 år efter alderspensionering, udbetales de resterende rater til medarbejderens efterladte (jf. 7), der kan vælge de resterende rater omregnet til en engangsudbetaling. Når medarbejderen er fyldt 60 år, kan en eksisterende ratepension ikke reguleres ud over det i pensionsbeskatningsloven fastsatte maksimum for ratepension. I disse tilfælde oprettes i stedet en ophørende alderspension. Kapitalpension (enqanqsudbetalinq ): Summen udbetales til medarbejderen, såfremt denne er i live den 1. i måneden efter fyldt 67 år. Overstiger præmien - inklusive indbetaling til eventuel anden kapitalpension - det i pensionsbeskatningsloven fastsatte maksimumbeløb til kapitalpension, anvendes den overskydende del til enten ratepension eller alderspension. Skulle det på et senere tidspunkt vise sig, at den valgte pensionsdækning ikke kan opretholdes, herunder at kontosikringen medfører nedsættelse af udbetaling ved pensionering, vil Liv & Pension meddele dette til medarbejderen, hvorefter ny pensionsdækning må aftales. Link: For eventuel opsparing i Link gælder bestemmelserne i Udbetaling/begunstigelse Pensioner og rater udbetales månedsvis forud med en tolvtedel af de i pensionsoversigten nævnte beløb. Invalidepensionen udbetales til medarbejderen. Den udbetales dog til arbejdsgiveren, så længe medarbejderen modtager fuld løn/sygeløn fra denne. Udbetaling ved alderspensionering sker til medarbejderen, mens udbetaling ved død tilfalder den/de begunstigede eller medarbejderens dødsbo. Har medarbejderen indsat sine nærmeste pårørende som begunstigede, vil udbetaling ske til medarbejderens ægtefælle eller, hvis en sådan ikke efterlades, til medarbejderens livsarvinger. Efterlades hverken ægtefælle eller livsarvinger, sker udbetaling til øvrige arvinger ifølge testamente eller arveloven. En registreret partner er ligestillet med en ægtefælle. Side 8 Liv & Pension PensionDanmark.livsforsikringsselskabAIS, CVR-nr , Ballerup J!J

9 Indsættes navngivne personer som begunstigede, kan de anførte personer være ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, registreret partner herunder fraskilt registreret partner, en person, der har fælles bopæl med medarbejderen på indsættelsestidspunktet eller dennes livsarvinger, livsarvinger efter arveloven eller stedbørn og disses livsarvinger. Begunstigelsesbestemmelsen fremgår af pensionsoversigten. 8. Skattemæssige forhold Skat og afgift, som Liv & Pension i henhold til lovgivningen skal tilbageholde, fragår i indbetalingen af præmier og i udbetalingen af pensioner, forsikringssummer og tilbagekøbsværdier. 9. Medbragte pensionsrettigheder Medbringer medarbejderen pensionsrettigheder fra tidligere ansættelse, kan Liv & Pension efter nærmere aftale modtage overførselsbeløb fra disse ordninger til forøgelse af pensionsdækningen. 10. Ændring Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiveren og Liv & Pension ændre den valgte pensionsdækning. Omvalg skal ske inden for de i 6 anførte rammer. Liv & Pension kan gøre ændringen betinget af afgivelse af helbredsoplysninger, der er tilfredsstillende efter Liv & Pensions skøn. Sker omvalg i forbindelse med, at medarbejderen indgår ægteskab/registreret bliver separeret/skilt mister ægtefælle/registreret får forsørgerpligt over børn, partnerskab partner ved død kan omvalg finde sted uden afgivelse af helbredsoplysninger, hvis risikostigningen er under 25%, og omvalg sker inden 3 måneder fra begivenhedens indtræden. Forhøjer medarbejderen præmien og/eller indbetaler supplerende engangsindskud, jf. 5, betragtes dette som en ændring. 11. Bonus Pensionsordningen i Liv & Pension deltager i bonusfordelingen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet. Bonus for pensionsordningen, herunder særlig risikobonus jf. 15, anvendes til forhøjelse af pensionsdækningerne. De gældende bonusbestemmelser er vedhæftet. Liv BtPension Klausdalsbrovej Ballerup Danmark Tlf Fax PensionDanmark,livsforsikringsselskabA/S, CVR-nr , Ballerup Side 9 -

10 nnl~~-~ 12. Regulering Pensionsdækningen reguleres hver 1. juni på grundlag af de fra arbejdsgiveren modtagne lønoplysninger og de for hver pensionsordning opsamlede bonusbeløb. Herudover vil der ved et gunstigt risikoforløb for det foregående år være mulighed for et yderligere bonusbeløb, der vil blive tilskrevet den enkelte medarbejders pensionsordning pr. 1. juli. I perioden frem til næste regulering udgør pensionsdækningen de på sidste reguleringstidspunkt fastsatte pensionsdækninger. Reguleringen sker uden afgivelse af helbredsoplysninger, såfremt pensionerne ikke overstiger de til Finanstilsynet senest anmeldte grænser. 13. Udskydelse af pension/førtidspensionering Forbliver medarbejderen i sin stilling efter fyldt 67 år, udskydes pensionsudbetalingen indtil fratrædelsestidspunktet, dog senest til den 1. i måneden efter fyldt 70 år. Pensionen udbetales da med et forhøjet beløb. Invalidepensionen bortfalder den 1. i måneden efter fyldt 67 år. Vælger medarbejderen - efter aftale med arbejdsgiveren - at blive pensioneret før fyldt 67 år, vil der blive udbetalt en reduceret pension, der beregnes ud fra de indbetalte præmier og den lavere pensionsalder. Tidligste tidspunkt for førtidspensionering er den 1. i måneden efter fyldt 60 år. 14. Pensionsoversigt Ved medarbejderens indtrædelse i pensionsordningen sender Liv & Pension en pensionsoversigt og forsikringsbetingelser. Ved regulering sendes en ajourført pensionsoversigt. 15. Særlig risikobonus Pensionsordningen deltager i en selvstændig risikogruppe i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet. Bonusfordelingen i risikogruppen vil foregå således, at den enkelte medarbejders pensionsordning i første omgang vil få tildelt bonus efter Liv & Pensions sædvanlige regler. Har risikogruppen et bedre risikoforløb end forudsat i Liv & Pensions bonusregulativ, kan der derudover tildeles en særlig risikobonus. Viser det sig, at ordningen har et dårligere risikoforløb end forudsat i Liv & Pensions bonusregulativ eller, at ordningen i øvrigt ikke opfylder Liv & Pensions til enhver tid gældende betingelser i henhold til regler om særlig risikobonus, kan Liv & Pension med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår overføre ordningen til almindelige bonusvilkår. Den særlige risikobonus opgøres hvert år pr. 1. januar for det foregående år, og et eventuelt overskud tilskrives den enkelte medarbejders pensionsordning pr. 1. juli. I øvrigt henvises til de vedhæftede Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabAlS, CVR-nr , Ballerup bonusbestemmelser. Side 10 -

11 16. Opsparing i Link Medarbejderen kan efter aftale med Liv & Pension vælge at placere en eventuel frivillig præmieforhøjelse og/eller supplerende engangsindskud eller dele deraf til opsparing i Link. Præmien til Link skal være et fast kronebeløb, og betalingen sker via Liv & Pension. Endvidere kan medarbejderen efter aftale med Liv & Pension løbende vælge at anvende den del af den opsparede reserve i Liv & Pension, der hidrører fra en eventuel frivillig præmieforhøjelse, til opsparing i Link. En sådan overførsel kan kun ske, hvis den overførte reserve er fra en kapitalpension eller en ratepension. Overførslen sker indtil videre uden fradrag af omkostninger til Liv & Pension. Dette kan dog ændres med en måneds varsel til den 1. i en måned. Efter fratrædelse kan overførsel af bidrag fra Liv & Pension til Link ikke længere finde sted. Det samme gælder, hvis pensionsaftalen opsiges, eller tilmelding af nye medarbejdere standses. Medarbejderen kan dog efter nærmere aftale med Link selv videreføre indbetalingen. Opsparing i Link kan ske som kapitalpension (beskatningsform 3 - Kapitalforsikring i pensionsøjemed) eller ratepension (beskatningsform 2 - Rateforsikring i pensionsøjemed). Størrelsen af den opsparing, der udbetales ved pensionering eller ved død før pensionsalderen, afhænger af afkastet i de valgte fonde. For opsparing i Link gælder de almindelige forsikringsbetingelser og investeringsbetingelser. Forsikringsbetingelser og investeringsbetingelser er vedhæftet som bilag. Prisen for præmiefritagelsen i Link kan reguleres, hvis skadesforløb, omkostninger eller renteniveau udvikler sig anderledes end forudsat i grundlaget for præmieberegningen. Der henvises i øvrigt til vedhæftede specielle forsikringsbetingelser. Så længe medarbejderen er ansat hos arbejdsgiveren gælder, at Link anvender samme helbredsoplysninger, som afgives til Liv & Pension samt, at pensionsalderen er den samme som i Liv & Pension. Opsparing i Link kan tidligst ske, når begæring og helbredsoplysninger er modtaget og fundet tilfredsstillende af Liv & Pension, dog tidligst på den aftalte indtrædelsesdag. 17. Ind- og udstationerede medarbejdere Medarbejdere, der er bosat eller bliver udstationeret til et andet land samt indstationerede medarbejdere og medarbejdere, der vender hjem fra udlandet, kan vælge at pensionsordningen ændres skattemæssigt fra skattebegunstiget ordning jf. pensionsbeskatningslovens kapitel 1 til en ikke fradragsberettiget ordning jf. pensionsbeskatningslovens 53A. Liv & Pension PensionDanmark.livsforsikringsselskabAIS, CVR-nr , Ballerup Side 11 -

12 I--- Fradrag og/eller beskatning af pensionsordninger er forskellige fra land til land og bør undersøges nærmere i det pågældende land eventuelt med bistand af en revisor. 18. Øvrige bestemmelser Bestemmelserne i de almindelige forsikringsbetingelser nr. 701, 4, er ikke gældende, hvis medarbejderen er udsendt i ljeneste af arbejdsgiveren. 19. Orlov/fratrædelse/stillingsskift Hvis medarbejderen bevilges arbejdsmarkedsrelateret orlov - i indtil 1 år ad gangen - opretholdes de obligatoriske dækninger under orlov. De samlede orlovsperioder, hvor dækningen opretholdes, kan dog ikke overstige 3 år. Præmierne for de obligatoriske dækninger betales af den særlige risikobonus. Fratræder medarbejderen sin stilling hos arbejdsgiveren uden, at udbetaling af pensionsdækninger skal finde sted, følges reglerne i vedhæftede fratrædelsesbestemmelser. Pensionsdækningerne kan videreføres i overensstemmelse med de for individuelle forsikringer gældende regler. Ved videreførsien ændres den solidariske dækning til individuel dækning med individuel præmie. Sker der ved videreførsien en risikoforøgelse i form af forhøjelse af dækningen ved nedsat erhvervsevne og/eller død, kan videreførsien gøres betinget af, at der afgives helbredsoplysninger, der er tilfredsstillende efter Liv & Pensions skøn. Pensionsordningen kan ikke tilbagekøbes. 20. Overgangsregler Medarbejdere, som er optaget i pensionskontrakt af 19.januar/26. januar 1999, skal den 1.juni 2005 overgå til den nye pensionsaftaie. Bestående pensionsdækninger: Værdien af de bestående pensionsdækninger overføres til den nye pensionsordning. 21. Opsigelse Pensionsaftalen kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. I forbindelse med aftalens ophør kan reserverne overføres til anden pensionsleverandør mod, at der betales et gebyr på kr. (2005) pr. medarbejder under forudsætning af, at. Liv & Pensions variable kursværn ikke er aktiveret. Liv & Pensions genkøbsregler ikke er ændret. Opsiges pensionsaftalen, eller standses tilmelding af nye medarbejdere, bortfalder den solidariske dækning. Side 12 Liv & Pension Klausdalsbrovej Ballerup Danmark Tlf Fax PensionDanmark,livsforsikringsselskabAIS, GVR-nr , Ballerup J!J

13 Pensionsdækningerne kan videreføres i overensstemmelse med de for individuelle forsikringer gældende regler. Ved videreførsien ændres den solidariske dækning til individuel dækning med individuel præmie. Søborg, den Ballerup, den æ/c, 2005 Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr Link Danmark, investeringslivsforsikrin CVR-nr elskab A/S ~r~.,. ~:~~~~="f!<~~~ n.. lo"-~~>"'8yt"""'~i<;,_~" ~ Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabNS, CVR-nr , Ballerup Side 13 -

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere