GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?"

Transkript

1 Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl ca Indskrivning og kaffe fra kl Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Af hensyn til den praktiske afvikling og bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig på senest tirsdag 30. september. Mød Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte og tidligere folketingsmedlem, der kl som indledning til generalforsamlingen holder oplæg om situationen for socialt udsatte mennesker i lyset af de seneste reformer på f.eks. beskæftigelsesog kontanthjælpsområdet.

2 DAGSORDEN 0. Formalia. a. Godkendelse af dagsorden. b. Valg af dirigenter. c. Valg af referent. d. Valg af stemmeudvalg 5 personer. 1. Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af regnskab 2012 og Fremlæggelse af statusregnskab 30. juni Godkendelse af regionens aktivitetsplan. 6. Behandling af øvrige indsendte forslag. a. Under henvisning til lovenes 28.3 foreslår regionsbestyrelsen, at der kun afholdes generalforsamling i lige år, og at der i 2015 afholdes et medlemsmøde med en status for det første år i generalforsamlingsperioden samt et socialrådgiverfagligt indhold. b. Regionsbestyrelsen foreslår, at der ud over regions- formanden vælges 10 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter. c. Valg af intern kritisk revisor. 7. Vedtagelse af regionens budget 2015 og Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 10. Valg af medlemmer til repræsentantskabet den november 2014 samt suppleanter. 11. Eventuelt. Dagsorden og alle bilag kan findes på vores hjemmeside under Region Syd. 2

3 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING BLAND DIG I DEBATTEN Det formelle demokrati og den politiske indflydelse udfolder sig lokalt på vores generalforsamling hver andet år, og bortset fra den lovmæssige dagsorden er det vigtigt, at mange deltager, blander sig aktivt i debatten og tager del i valg og beslutninger om de fremadrettede fagpolitiske og økonomiske prioriteringer, der skal ske i regionsbestyrelsen. Det er vigtigt, at mange stiller op til vores lokale bestyrelse, og hvis man har en socialpolitisk interesse og gerne vil præge sin fagforening som en del af den samlede fagbevægelse, er det bare med at tage chancen. Den mere uformelle politiske indflydelse udøves løbende i dialog og samtaler mellem medlemmer og lokalpolitikere, når regionsbestyrelsen rykker ud til arbejdspladserne med vores DS Syd-campingvogn. Da vi selv ejer campingvognen, giver det os mulighed for nemt og billigt at komme rundt, når vi vil. Vi inviterer både medlemmer, ikke-medlemmer og ledelse til at besøge os på arbejdspladserne. I 2013 havde vi besøg af 415 medlemmer samt ledere og ikke-medlemmer, direktører og HK ere. Det var rigtig godt at møde medlemmerne, og vi har fået mange input med hjem til det videre arbejde i bestyrelsen. Medlemmerne er meget glade for, at vi kommer. Også i forsommeren og eftersommeren 2014 har vi haft mange besøg, og under et besøg i Esbjerg fik vi fire indmeldelser med hjem fra ikke-medlemmer. En del praktikanter kommer og fortæller, hvordan det er at møde borgerne og en socialrådgiverarbejdsplads, og nyansatte fortæller om, hvordan de blev modtaget og introduceret til arbejdet. Det uformelle møde betyder, at mange lukker op og får sagt, hvad de har på hjerte. Det lærer vi meget af og får mange gode forslag og nyttige fortællinger med hjem. Samtidig får vi selv fortalt, hvad vi arbejder med og er fagpolitisk optaget af. Arbejdspladser uden tillidsrepræsentant giver anled- 3

4 ning til at drøfte tillidsrepræsentant- og klubarbejdet. Flere, vi har snakket med i campingvognen, har efterfølgende stillet op og er blevet valgt som tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Det er en fælles glæde. Emner som god ledelse, antal sager og faglighed hitter fortsat, suppleret af indførelse af elektroniske sagsbehandlingssystemer, bureaukrati og strukturændringer. Den opsøgende medlemskontakt på arbejdspladserne er vigtig. Den sker via tillidsrepræsentanterne og vores arbejdsmiljørepræsentanter, men det er også nødvendigt for både medlemmer og det politiske arbejde, at DS kommer ud på arbejdspladserne og hører om faglighed og udfordringer i dagligdagen og sammen med klubbens medlemmer får analyse og handlingsplan på plads med aftaler om, hvem der gør hvad. Det er afgørende for at opnå gode løsninger for socialrådgiverne, at den lokale klubs medlemmer er aktive og en del af arbejdspladsfællesskabet. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og DS kan ikke gøre det alene. I DS 2022-arbejdet opererer vi med organizing og mobilisering, så flest mulige medlemmer får lejlighed til at engagere sig til gavn for dem selv og arbejdspladsklubben. Organizer-begrebet vil betyde, at vi ikke arbejder for medlemmerne, men med medlemmerne. Mere om det fra hovedbestyrelsen og på repræsentantskabsmødet. DS Region Syd er en del af DS og arbejder på at binde viden og lokalt detailkendskab til arbejdspladser og politik sammen. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen tager udgangspunkt i virkeligheden fra arbejdspladser og praksisviden i faggrupperne. Lige så vigtigt er det at arbejde med vidensdeling fra DS til medlemmerne og blandt DS medlemmer. Sammen har vi en enorm faglig viden om socialt arbejde. Hvordan vi lokalt og centralt kan sætte den i spil skal der fremover arbejdes på i DS. Vi vil meget gerne forsøge at støtte og arbejde sammen med engagerede medlemmer i ad hoc fagpolitiske projekter med udspring i en arbejdsplads. Synlighed i pressen er en vigtig del af vores arbejde. Vi bliver ofte kontaktet af pressen for aktuelle kommentarer til den landspolitiske debat og om lokale emner som børnesager, førtids-, fleksjob-, kontanthjælps- og sygedagpengereformer, samt hvilke konsekvenser de får for de borgere, de vedrører. Som udgangspunkt kommenterer og deltager vi gerne. Hvis det drejer sig om konkrete arbejdspladser, kontaktes de relevante tillidsrepræsentanter på området forinden for at høre, om de selv vil kommentere, og om de synes, DS skal kommentere konkret eller mere generelt. Herudover har DS Syd selv bidraget med synspunkter og læserbreve i lokale aviser eller opfordret Socialrådgiveren til at bringe relevante artikler om lokale emner. Medlemmerne er meget glade for DS synlighed i pressen, så det vil fortsat være en højt prioriteret og vigtig politisk opgave. Studerende er de kommende politikere, og heldigvis har vi i det første år af bestyrelsesarbejdet siden sidste generalforsamling haft fast repræsentation af studerende fra vores uddannelsessteder, bl.a. til stor gavn for det uddannelsespolitiske arbejde og Intro- og outromøder på skolerne. Nu er nogle af dem blevet færdige med studiet, og der er valgt nye SDS-formænd på de fire uddannelsessteder, så lige nu mangler vi repræsentation fra flere af uddannelsesstederne. De studerende er fuldgyldige medlemmer og har et fast orienteringspunkt om deres studenterpolitiske arbejde og aktiviteter. Desuden har de mulighed for at sætte problematikker på dagsordenen og få hjælp til at komme videre. Engagementet og interessen fra de studerende er dejlig, og vi håber, at den vil fortsætte og udvikle sig, så de kommer tilbage som aktive medlemmer, når de er færdiguddannet. Vel mødt til alle medlemmer. Anne Jørgensen Regionsformand 4

5 SOCIALRÅDGIVERNE OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE eller hvordan vi anvender civilsamfundet til gavn for det sociale arbejde og ikke som en spareøvelse i kommunerne. De nye Spilleregler 2 er et vigtigt skridt på denne vej, som arbejdspladserne bør følge til dørs i egen kommune. Fagbevægelsens fingeraftryk var svært at få øje på, da regeringen og en lang række organisationer i sommer var færdige med at revitalisere det nationale frivillighedscharter fra Derfor har Dansk Socialrådgiverforening, en række andre faglige organisationer og de frivilliges organisation Frivilligt Forum stukket hovederne sammen for at gøre noget ved det. Resultatet er Spilleregler 2 et fælles aftalegrundlag, hvor de faglige organisationer er med i hele processen, når det skal aftales, hvordan samarbejdet mellem frivillige og professionelle skal skrues sammen ude i den enkelte kommune og institution. Man kan hverken udvikle velfærdssamfundet eller samarbejdet med civilsamfundet uden seriøst og forpligtende at inddrage medarbejderne og deres faglige organisationer. Disse gode intentioner skal Spilleregler 2 gerne trække hen til en mere konkret og forpligtende samarbejdsplatform. Spillereglerne er udarbejdet i enighed af alle de involverede organisationer også de frivilliges. Frivilligt arbejde kan og må ikke erstatte den nødvendige professionelle indsats på det sociale område. I den nye udgave af spillereglerne fremgår det tydeligere, at parterne ønsker at bidrage til en udvikling, der sikrer bedst mulig velfærd for den enkelte borger. Frivillige må ikke overtage ansvar nedfældet i lovgivningen, men alene udføre opgaver uden visitation eller registreringer. Samarbejdet med frivillige skal drøftes i det relevante MED-udvalg, og det skal gøres klart, at frivillige og ansattes forpligtelser er forskellige. Frivillige er ikke underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse som ansatte og kan ikke pålægges referatpligt, og der skal laves klare retningslinjer og regler for, hvordan det frivillige arbejde konkret skal udføres. DE FRIVILLIGE OG FAGBEVÆGELSEN SKAL MED LOKALT Den største anke, som blandt andre Dansk Socialrådgiverforening har i forhold til chartret, er, at det ikke lægger op til, at de faglige organisationer og de frivilliges organisationer bliver inviteret med i den lokale proces, hvor inddragelsen af frivillige fastlægges. Chartret mangler en drejebog for den regionale og lokale proces og uden den er det i den enkelte kommune alene op til kommunalbestyrelsen og de kommunale ledere, hvordan de vil skrue samarbejdet med frivillige sammen. Det er bekymrende, da nogle kommuner er hurtigt ude og tænker ret kreativt. Vi har på misbrugs- 5 FRIVILLIG DS og hjemløseområdet set tilbud blive lukket ned og genåbnet udelukkende med frivillig arbejdskraft. Et nyt eksempel er, at en af de største kommuner havde bestemt, at alle dens mentorer på beskæftigelsesområdet skulle være frivillige. Det er heldigvis ændret, så der nu er ansatte mentorer. Kommunernes Landsforening lover, at der kommer en lokal proces, men så længe forløb og indhold er ukendt og usikkert, er det svært at se, hvad det nye frivillighedscharter har gjort. Derfor må det være et krav til den videre proces om lokal udmøntning af chartret, at medarbejderne og de faglige organisationer inddrages formelt gennem MEDsystemet.

6 SOCIALRÅDGIVERE I KONFLIKT Socialrådgivere ansat som undervisere på SOSU-skolerne var i april 2013 en del af statens og kommunernes lockout af hele underviserområdet. Temaet var forringelse af arbejdsvilkårene i forhold til arbejdstid og forberedelse. Konflikten endte som bekendt med, at arbejdsgiverne kom igennem med deres krav om forringelser. Socialrådgiverne var som en del af medarbejdergruppen i BUPL Sydjylland omfattet af en overenskomstkonflikt i ca. seks uger i foråret Temaet var et arbejdsgiverønske om, at arbejdstiden skulle forøges uden lønkompensation for nyansatte. Efter et langt forhandlingsforløb både lokalt og i forligsinstitutionen blev der medio juni indgået et forlig, der i forhold til det oprindelige udgangspunkt betød forbedringer for alle ansatte både hidtidigt ansatte og nyansatte. Socialrådgiverne var i foråret 2014 involveret i en seks uger lang konflikt med BUPL Sydjylland. SOCIALRÅDGIVERE VERSUS SOCIALRÅDGIVERE Flere socialrådgivere har valgt at etablere sig med selvstændig socialrådgivervirksomhed, som udbyder et højt specialiseret og kvalitativt socialrådgiverarbejde til kommuner og andre interessenter. Regionsbestyrelsen har i flere omgange beskæftiget sig med den lille niche af selvstændig socialrådgivervirksomhed, som udbyder ydelser til borgere, der er kommet i klemme i den gældende lovgivning. En virksomhed, der lejlighedsvist også har knyttet an til borgerinitiativer som Syg i xx-by, som udspringer af borgere, der ikke føler, at de har fået en anstændig behandling. Typisk har det været i tilknytning til sygdoms- og børnesager. Skytset er blevet rettet mod de sagsbehandlere, der forvalter lovgivningen fremfor mod lovgivningen og de lokale politikere der har sat rammerne for den lokale forvaltning. Der findes desværre nogle heldigvis få eksempler på selvstændige socialrådgivere, der bliver en del af disse borgerinitiativer, som fører kamp mod sagsbehandlere og ikke mod lovgivningen. Endnu mere uheldigt er der eksempler fra dagspressen på, at den ydelse, der tilbydes er inkompetent, eller at der slet ikke er ydet noget for den betaling, der er givet. Ydermere er der i disse firmaer ansat socialrådgivere, der ikke får overenskomstmæssig løn for det arbejde, de udfører. Regionsbestyrelsen har på den baggrund besluttet på repræsentantskabsmøde at fremsætte forslag til vedtægtsændringer, der afgrænser nogle af de problemstillinger, som vi er stødt på. Dels vil vi gerne have afgrænset gruppen af selvstændige medlemmer til at være en gruppe, der driver enkeltmandsvirksomhed, eller hvis de driver virksomhed med ansatte socialrådgivere at der er sikret ansættelses- og overenskomstvilkår som på det øvrige socialrådgiverarbejdsmarked. 6

7 GENERALFORSAMLING 2014 FOREVER YOUNG DANSK SOCIALRÅDGIVER FORENING FYLDTE 75 ÅR Årets fest i 2013 var vores 75-års jubilæumsfest, hvor 238 deltog. Solen skinnede fra en skyfri himmel og der var specialbryggede DS Syd-øl ved indgangen. Klimakteriemakrellen med naturlige tatoveringer op ad benene, Anne-Marie Helger, gav et socialfagligt indspark inden middagen. Til middagen var der flere taler og tilbageblik over de seneste 75 år, og i garderoben var der lokalhistorisk udstilling med strejkesange og materiale fra kredsforeninger og udvalg samt billeder af aktive medlemmer. Til sidst var der live-musik, dans og masser af snak og historiefortælling. Mange tidligere formænd og seniormedlemmer var mødt op og også mange studerende, så både kommende, nuværende og meget erfarne medlemmer var repræsenteret. Det var en fornøjelse at se så mange medlemmer samlet til fest i DS. Mange medlemmer deltog i jubilæumsfesten, som Anne-Marie Helger bidrog til at gøre ekstra festlig. 7

8 DEN GODE ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSMILJØET Overskrifterne er mange, når vi skal sætte ord på vores arbejdssituation: Reformerne kommer i byger. Det er økonomien, der sætter rammerne ikke socialrådgiverfagligheden. Kravene til dokumentation stiger hele tiden. Omstruktureringerne står i kø Kommuner sparer på ressourcerne, og antallet af sager stiger. Arbejdsvilkårene bliver pressede, og symptomerne er mangfoldige. Mange socialrådgivere bliver sygemeldt og går ned med stress og må i værste fald forlade arbejdsmarkedet. DS oplever desværre rigtig mange henvendelser, hvor overskrifterne er som beskrevet ovenfor. Mange af vores arbejdspladser får besøg af Arbejdstilsynet og med vekslende effekt. Vi ser tilfælde, hvor Arbejdstilsynet er konkrete og virkelighedsnære, både i deres beskrivelser og i de påbud, som de udsteder. Men vi ser desværre også eksempler, hvor Arbejdstilsynets påbud er ukonkrete, og hvor kommunen bare reagerer i form af endnu en omstrukturering og på den måde ikke løser arbejdsmiljøproblemet, men kommer uden om Arbejdstilsynet påbud. En god og anerkendende ledelse styrker arbejdsmiljøet. Der bruges mange ressourcer på arbejdsmiljø, og i DS rykker vi ofte ud og medvirker til at synliggøre problemerne og give vores bud på, hvordan de kan løses. På arbejdspladserne arbejder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter stenhårdt på at rejse problemerne i MED-systemerne og få arbejdsgiverne til at løse dem. Er der så kun dårlige historier og elendighed at fortælle om? Nej der er også mange arbejdspladser, som på trods af overskrifterne er i stand til at levere godt og gedigent socialrådgiverarbejde. Og hvad er det så, der gør forskellen? Der kan peges på flere faktorer: Flere steder har man erkendt at et lavere antal sager sparer penge og giver bedre resultater i det lange løb. En god og anerkendende ledelse styrker arbejdsmiljøet. Lydhørhed over for socialrådgiverfaglige argumenter skaber resultater og tilfredse medarbejdere. OVERENSKOMST 2015 STÅR FOR DØREN Foråret og sommeren har været brugt til at debattere krav til overenskomstforhandlingerne på TR-møder og på medlemsmøder i klubberne. Ud over krav om højere løn og pension er det især arbejdstid med fleksibilitet og pauser, der fylder. Medlemmerne ønsker sunde arbejdspladser. Antallet af sager og det psykiske arbejdspres fylder meget på arbejdspladserne, og der skal stilles krav om forbedringer ved både lokale og centrale forhandlinger. LØN FLEKSIBILITET ARBEJDSMILJØ PAUSER PENSION SUNDHED Højere løn og pension, men også forbedringer af arbejdstiden er højt prioriterede ønsker blandt medlemmerne. LOKAL LØNDANNELSE HAR TRANGE KÅR Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det aftalt, at der fortsat ikke ville blive afsat midler forlods til lokale lønforhandlinger. Midlerne til disse lønforhandlinger skal således findes i det lokale råderum ude på arbejdspladserne. Tillidsrepræsentanterne og klubberne, som har kompetencen til at forhandle de lokale lønmidler, bliver fortsat mødt med den sædvanlige arbejdsgiver- og kriseretorik om, at der ikke er nogen penge til forhandling. Mange steder er der problemer med at få arbejdsgiverne til forhandlingsbordet på trods af aftaler og procedureregler. Regionens konsulenter bliver således ofte involveret i de lokale forhandlinger, og der bliver også indgået lokale aftaler om lønudvikling. Dog ikke altid en lønudvikling, der lever op til medlemmernes rimelige forventninger i en tid, hvor der på arbejdspladserne stilles stadig større krav til effektivisering og kvalitetsudvikling, og som under andre omstændigheder ville medføre lønstigninger. 8

9 SÅDAN ØGER VI INDFLYDELSEN PÅ UDDANNELSEN DS Syd har plads i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen i både UC Syddanmark og UC Lillebælt for at sikre indflydelse og sparring om, hvordan uddannelsesbekendtgørelserne omsættes lokalt, samt sikre kvalitet og en stærk faglig uddannelse. Desværre har der næsten ingen møder været i uddannelsesudvalget for UC Lillebælt, mens der har været et konstruktivt samarbejde med UC Syddanmark. Der har pågået en diskussion med skolerne og ministeriet, om man skal opretholde monofaglige uddannelsesudvalg eller sammenlægge dem på tværs af uddannelser. Her kæmper DS og SDS, de studerendes organisation, for at opretholde de monofaglige uddannelsesudvalg. Indførelse af den nye uddannelsesbekendtgørelse har været en stor udfordring for skolerne. Optaget er steget på begge skoler og er udvidet med Vejle som udbudssted, så man nu kan læse til socialrådgiver i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense. Samtidig med udvidelsen af antal studerende er der en del ledige dimittender, så politisk går vi ikke ind for at udvide optaget af studerende (se faktaboks). DS og SDS forsøger hele tiden at styrke samarbejdet om det uddannelsespolitiske arbejde lokalt og deltager i FTF-uddannelsesnetværk. Skolerne arbejder på oprettelse af nye uddannelser, og her er FTF-samarbejdet nødvendigt både lokalt og centralt. Professionsbacheloruddannelsen i administration er en nyere uddannelse, som fortsat skal afgrænses i forhold til socialrådgiveruddannelsens arbejdsområder. En ny uddannelse i rehabilitering har de faglige organisationer og FTF fået stoppet, da den lappede ind over ergo-, sygeplejerskeog socialrådgiveruddannelserne. DS besætter en FTF-plads i UC Syddanmark, og det er spændende og udfordrende i dette regi at have medansvar for at drive gode faglige uddannelser ud fra de tildelte økonomiske rammer. Tildeling af penge til de enkelte uddannelser kommer fra ministeriet, og fordelingen giver anledning til mange diskussioner og er svær at ændre, men lokalt har man i princippet mulighed for at omfordele midlerne. JOB Skolerne har øget optaget af socialrådgiverstuderende men samtidig har en del dimittender svært ved at finde job. OPTAGET PÅ SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Der kan optages i alt 610 studerende pr. år på socialrådgiveruddannelsen i Region Syddanmark. De fordeler sig således: UC Syddanmark I alt 252 Esbjerg September 90 Februar 64 Aabenraa September 34 Februar 34 Åben uddannelse 30 én gang årligt (uden for koordineret tilmelding) Lillebælt I alt 358 Odense September 99 Februar 99 Vejle September 35 Februar 35 IT-uddannelse September 45 Februar 45 SOCIALRÅDGIVER STUDERENDE ER KOMMENDE KOLLEGER OG MEDLEMMER DS lægger vægt på gode relationer til de studerende på socialrådgiveruddannelsen. Vores politik er at besøge alle studerende ved uddannelsesstart. I samarbejde med SDS, de studerendes organisation, får vi på den måde synliggjort vigtigheden af at være tilknyttet fagets organisationer både på studiet og i det kommende arbejdsliv. Der er også stående tilbud om at komme ud og holde oplæg for de studerende, f.eks. i forbindelse med undervisningen og forud for praktiktiden. Ved studieafslutningen besøger DS sammen med FTF-A uddannelsesstederne for at klæde de kommende kolleger på til arbejdet ude på socialrådgiverarbejdspladserne. 9

10 FLERE SOCIALRÅDGIVERE UDEN ARBEJDE Der har aldrig før været så mange socialrådgiverarbejdspladser som nu men der har heller aldrig før været så mange socialrådgiverstuderende som nu. Kombineret med et dagpengesystem, der er kraftigt forringet de senere år, betyder det desværre, at der atter er ledighed blandt socialrådgivere, og det er specielt blandt de nyuddannede, at vi ser dette fænomen. Der er desværre også medlemmer, som falder helt ud af dagpengesystemet. DS har genetableret sin jobformidling for af få det voksende antal ledige medlemmer i arbejde. DS og FTF-A forsøger i fællesskab at modvirke den stigende ledighed gennem bl.a. følgende initiativer: DS har igen etableret egen jobformidling, der skal medvirke til, at det er ledige socialrådgivere, der får vikariaterne på arbejdspladserne fremfor for f.eks. studentermedhjælpere. Denne jobformidling skaber også store muligheder for et godt match mellem arbejdspladsens behov og den lediges ønsker. DS arbejder aktivt på etablering af jobrotationsprojekter, så nyuddannede kolleger kan få praksiserfaring, og erfarne kolleger kan få tanket ny viden på efter- og videreuddannelse. GOD RESPONS PÅ NYHEDSBREVET De sidste to år har vi hvert kvartal udsendt et elektronisk nyhedsbrev pr. mail til alle medlemmer i Region Syd. Formålet er at sikre, at nyheder og små lokale artikler om aktuelle emner og initiativer når bredt ud. DS Syd skriver om aktuelle politiske tiltag og medlemsarrangementer, og medlemmerne er meget velkomne til at bidrage med indlæg og synspunkter fra arbejdspladser samt omtale af jubilæer. Vi har fået god respons på NyheDSbrevet,og får mange tilmeldinger til medlemsmøder i forbindelse med mail-udsendelsen. SÅ STOR ER LEDIGHEDEN I juli 2014 var der 236 ledige medlemmer af DS i Region Syddanmark. 136 af dem var dimittender. 156 havde været ledige i under 26 uger, mens 43 havde været ledige i mere end 52 uger. 10

11 MEDLEMSARRANGEMENTER DS Syd har både i 2013 og 2014 holdt en række arrangementer og fyraftensmøder og flere er i støbeskeen. Her er en oversigt: 1. MAJ /2 Vrede er mit mellemnavn Lisbeth Zornig Andersen Kolding 19/3 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 24/4 Fra socialfobi til socialrådgiver Fredericia 1/5 1. maj-arrangement Odense 2/5 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 17/5 75 års jubilæumsfest Odense 20/6 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Fredericia 5/9 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Esbjerg 10/9 Fyraftensmøde v. Morten Rambøll (om sagstal) Fredericia 9/10 Midtvejsmøde Mød din formand Fredericia 24/10 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Aabenraa 13/11 Fyraftensmøde Det vi ved om alkohol, børn, familier og socialrådgivere Fredericia 20/11 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Odense 27/11 Fyraftensmøde med Asbjørn With Fredericia PENSION LEDIGHED /1 Fyraftensmøde Arbejdsglæde og det gode liv v. Peter Mygind Fredericia 17/3 Fyraftensmøde Livsfarlig ledelse Fredericia 7/4 Fyraftensmøde Stress, trivsel og arbejdsglæde v. Thomas Milsted Odense 1/5 1. maj-arrangement Odense 5/5 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 13/5 Fyraftensmøde Det diagnosticerede liv v. Svend Brinkmann Fredericia 19/5 Fyraftensmøde Stress, trivsel og arbejdsglæde v. Thomas Milsted Esbjerg 27/8 Deltagelse i Brugernes Bazar Odense 11/9 Fyraftensmøde Gældssanering hvordan og hvorledes? v. Line Barfod Odense 12/9 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 24/9 Fyraftensmøde Tillidsreformen Fredericia 29/9 Valgmøde valg i DS Fredericia 1/10 Valgmøde Valg i DS Odense 1/10 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Fredericia 20/10 Fyraftensmøde Gældssanering hvordan og hvorledes? v. Line Barfod Esbjerg 29/10 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Esbjerg 17/11 Fyraftensmøde Mønsterbryder Vejen 19/11 Fyraftensmøde Forandringer spørger ikke om lov de kommer bare Fredericia 2/12 Fyraftensmøde Psykopater når mennesker bliver hensynsløse og farlige Fredericia 11

12 DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE MEDLEMSSERVICE Den daglige medlemsservice i DS Region Syd omfatter en lang række forhold: Råd og vejledning i forbindelse med en forestående afskedigelsessag. Råd og vejledning omkring løn i forbindelse med f.eks. en jobsamtale. Råd og vejledning om lokale forhold og løn- og ansættelsesforhold, f.eks. frihed til lægebesøg, håndtering af overarbejde, fleksregler og fridage. Råd og vejledning omkring barsel og orlov. Råd og vejledning i forbindelse med ferie. Råd og vejledning til sygemeldte og stressramte omkring sygdom og arbejdsmiljø. Sparring i forbindelse med sager, som tenderer ulovlig praksis og etiske dilemmaer. Råd og vejledning til ledige vedrørende rådighedsforpligtelse og jobsøgning. Råd og vejledning om strukturændringer og ændret arbejdstid, ændret stillingsindhold og varslede afskedigelser. Møder med tillidsrepræsentanter. Møder med arbejdsmiljørepræsentanter. Hjælp til valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Møder med ledersektionen. For at kunne yde den bedst mulige medlemsservice har vores konsulenter specialiseret sig i hhv. ledere, kommuner, region og privatansatte. Formand Anne Jørgensen Bestyrelsesmedlem Birthe L. Povlsen (Socialstyrelsen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Hanne R. Sørensen (Tønder Kommune) Bestyrelsesmedlem Lisbeth Bagge Brøndum (Odense Kommune) Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen Vorret (Kerteminde Kommune) Bestyrelsesmedlem Heidi E. Poulsen (Odense Kommune) Bestyrelsesmedlem Jesper Nissen (Fredericia Kommune) Bestyrelsesmedlem Tanja Christensen (Nordfyns Kommune) I DS Syd er vi parate til at svare på medlemmernes mange faglige spørgsmål. Bestyrelsesmedlem Line Moth (Faaborg-Midtfyn Kommune) Bestyrelsesmedlem Berit Wolff (Odense Kommune). Bestyrelsesmedlem Bjørn Petersen (Nordfyns Kommune). TILLIDS- OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER DS SYD arbejder fortsat målrettet på at få valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor der er ansat så mange socialrådgivere, at det er en mulighed. Så mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har vi Tillidsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Studenterrepræsentant Christina Jensen 1. suppleant Mette Valentin. 2. suppleant Jeanne Hust. 3. suppleant Terkel Nielsen. 1. og 2. suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne. Kritisk revisor Mads Edwards (Varde Kommune). Anne Birgit Jørgensen, Birthe L. Povlsen og Mette Valentin er medlemmer af hovedbestyrelsen i DS. 12

13 ARBEJDSPROGRAM Ud over at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår vil vi også: følge arbejdet med tillidsreformen og forfølge og fastholde afbureaukratiseringsdagsordenen. arbejde for konkretisering og udfoldelse af DS 2022-strategien. følge konsekvenserne af reformerne på det sociale område både fra et socialpolitisk perspektiv og fra et ansættelses- og arbejdsmiljøperspektiv. arbejde med nye former for medlemsinvolvering samt korte, medlemsstyrede faglige projekter styrke det uddannelsespolitiske arbejde, f.eks. gennem etablering af netværk for DS- og SDS-repræsentanter i uddannelsesudvalgene på uddannelsesstederne. fortsætte med at afholde medlemsarrangementer med både socialrådgiverfaglig og almen tilgange. På midtvejsmødet i 2015 er der både et fagpolitisk og et socialfagligt indhold. være synlige for medlemmerne via fortsat udgivelse af nyhedsbreve. være synlige over for omverdenen ved at sætte socialpolitiske dagsordener. understøtte og facilitere initiativer, der skaffer ledige kolleger i arbejde. deltage i udviklingen på beskæftigelsesområdet. arbejde for lokal implementering af resultaterne af OK afholde regionale møder for fagområder. styrke klubberne og understøtte klubvirksomhed, f.eks. via uddannelse af tillidsrepræsentanter og klubbestyrelser. yde bistand til klubberne til formidling af artikler og oplæg om socialrådgivernes arbejdsforhold. arrangere lokale aktiviteter og uddannelse for både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. følge op på de gode erfaringer med arbejdspladsbesøg i form af vores Road Tour, som fortsættes i 2015 og OK 2015 SUNDT ARBEJDSMILJØ REFORMER AFBUREAUKRATISERING Bestyrelsens arbejdsprogram har fokus på at styrke fagligheden og bidrage til at sætte den socialpolitiske dagsorden. 13

14 Region Syd Kontoret i Snoghøj Fagforeningshuset Vesterballevej 3A Snoghøj 7000 Fredericia Tlf Kontoret i Odense Fagforeningshuset Lumbyvej 11, indgang C 5000 Odense C Tlf Carl Ancher Journalistik, Kommunikation & PR Layout og illustrationer:

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT

MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT 15 7. oktober 2010 26-ÅRIGE STINA: PSYKISK SYGE UNGE FØRTIDSPENSION ELLER EJ? MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT BETTINA POST GENVALGT MEN KAMPVALG I REGION NORD 7 OPFORDRING FRA DS INDFØR FATTIGDOMS- GRÆNSE

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

13/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15. socialt. arbejde. i den bedste.

13/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15. socialt. arbejde. i den bedste. 13/14 SOCIALRÅDGIVEREN Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15 socialt arbejde i den bedste sendetid Vi bekender os stadig til velfærdsstaten I arbejdet med sidste

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

GÆLD SOCIALRÅDGIVEREN. Rådgivning om. hjælper udsatte

GÆLD SOCIALRÅDGIVEREN. Rådgivning om. hjælper udsatte 1/15 SOCIALRÅDGIVEREN Rådgivning om GÆLD hjælper udsatte Laveste ledighed i årevis OK15: Lønstigninger og arbejdstid Psykolog: Sig nej til konstant selvudvikling Skolen skal opdage flygtningebørns vanskeligheder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere