GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?"

Transkript

1 Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl ca Indskrivning og kaffe fra kl Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Af hensyn til den praktiske afvikling og bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig på senest tirsdag 30. september. Mød Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte og tidligere folketingsmedlem, der kl som indledning til generalforsamlingen holder oplæg om situationen for socialt udsatte mennesker i lyset af de seneste reformer på f.eks. beskæftigelsesog kontanthjælpsområdet.

2 DAGSORDEN 0. Formalia. a. Godkendelse af dagsorden. b. Valg af dirigenter. c. Valg af referent. d. Valg af stemmeudvalg 5 personer. 1. Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af regnskab 2012 og Fremlæggelse af statusregnskab 30. juni Godkendelse af regionens aktivitetsplan. 6. Behandling af øvrige indsendte forslag. a. Under henvisning til lovenes 28.3 foreslår regionsbestyrelsen, at der kun afholdes generalforsamling i lige år, og at der i 2015 afholdes et medlemsmøde med en status for det første år i generalforsamlingsperioden samt et socialrådgiverfagligt indhold. b. Regionsbestyrelsen foreslår, at der ud over regions- formanden vælges 10 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter. c. Valg af intern kritisk revisor. 7. Vedtagelse af regionens budget 2015 og Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 10. Valg af medlemmer til repræsentantskabet den november 2014 samt suppleanter. 11. Eventuelt. Dagsorden og alle bilag kan findes på vores hjemmeside under Region Syd. 2

3 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING BLAND DIG I DEBATTEN Det formelle demokrati og den politiske indflydelse udfolder sig lokalt på vores generalforsamling hver andet år, og bortset fra den lovmæssige dagsorden er det vigtigt, at mange deltager, blander sig aktivt i debatten og tager del i valg og beslutninger om de fremadrettede fagpolitiske og økonomiske prioriteringer, der skal ske i regionsbestyrelsen. Det er vigtigt, at mange stiller op til vores lokale bestyrelse, og hvis man har en socialpolitisk interesse og gerne vil præge sin fagforening som en del af den samlede fagbevægelse, er det bare med at tage chancen. Den mere uformelle politiske indflydelse udøves løbende i dialog og samtaler mellem medlemmer og lokalpolitikere, når regionsbestyrelsen rykker ud til arbejdspladserne med vores DS Syd-campingvogn. Da vi selv ejer campingvognen, giver det os mulighed for nemt og billigt at komme rundt, når vi vil. Vi inviterer både medlemmer, ikke-medlemmer og ledelse til at besøge os på arbejdspladserne. I 2013 havde vi besøg af 415 medlemmer samt ledere og ikke-medlemmer, direktører og HK ere. Det var rigtig godt at møde medlemmerne, og vi har fået mange input med hjem til det videre arbejde i bestyrelsen. Medlemmerne er meget glade for, at vi kommer. Også i forsommeren og eftersommeren 2014 har vi haft mange besøg, og under et besøg i Esbjerg fik vi fire indmeldelser med hjem fra ikke-medlemmer. En del praktikanter kommer og fortæller, hvordan det er at møde borgerne og en socialrådgiverarbejdsplads, og nyansatte fortæller om, hvordan de blev modtaget og introduceret til arbejdet. Det uformelle møde betyder, at mange lukker op og får sagt, hvad de har på hjerte. Det lærer vi meget af og får mange gode forslag og nyttige fortællinger med hjem. Samtidig får vi selv fortalt, hvad vi arbejder med og er fagpolitisk optaget af. Arbejdspladser uden tillidsrepræsentant giver anled- 3

4 ning til at drøfte tillidsrepræsentant- og klubarbejdet. Flere, vi har snakket med i campingvognen, har efterfølgende stillet op og er blevet valgt som tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Det er en fælles glæde. Emner som god ledelse, antal sager og faglighed hitter fortsat, suppleret af indførelse af elektroniske sagsbehandlingssystemer, bureaukrati og strukturændringer. Den opsøgende medlemskontakt på arbejdspladserne er vigtig. Den sker via tillidsrepræsentanterne og vores arbejdsmiljørepræsentanter, men det er også nødvendigt for både medlemmer og det politiske arbejde, at DS kommer ud på arbejdspladserne og hører om faglighed og udfordringer i dagligdagen og sammen med klubbens medlemmer får analyse og handlingsplan på plads med aftaler om, hvem der gør hvad. Det er afgørende for at opnå gode løsninger for socialrådgiverne, at den lokale klubs medlemmer er aktive og en del af arbejdspladsfællesskabet. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og DS kan ikke gøre det alene. I DS 2022-arbejdet opererer vi med organizing og mobilisering, så flest mulige medlemmer får lejlighed til at engagere sig til gavn for dem selv og arbejdspladsklubben. Organizer-begrebet vil betyde, at vi ikke arbejder for medlemmerne, men med medlemmerne. Mere om det fra hovedbestyrelsen og på repræsentantskabsmødet. DS Region Syd er en del af DS og arbejder på at binde viden og lokalt detailkendskab til arbejdspladser og politik sammen. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen tager udgangspunkt i virkeligheden fra arbejdspladser og praksisviden i faggrupperne. Lige så vigtigt er det at arbejde med vidensdeling fra DS til medlemmerne og blandt DS medlemmer. Sammen har vi en enorm faglig viden om socialt arbejde. Hvordan vi lokalt og centralt kan sætte den i spil skal der fremover arbejdes på i DS. Vi vil meget gerne forsøge at støtte og arbejde sammen med engagerede medlemmer i ad hoc fagpolitiske projekter med udspring i en arbejdsplads. Synlighed i pressen er en vigtig del af vores arbejde. Vi bliver ofte kontaktet af pressen for aktuelle kommentarer til den landspolitiske debat og om lokale emner som børnesager, førtids-, fleksjob-, kontanthjælps- og sygedagpengereformer, samt hvilke konsekvenser de får for de borgere, de vedrører. Som udgangspunkt kommenterer og deltager vi gerne. Hvis det drejer sig om konkrete arbejdspladser, kontaktes de relevante tillidsrepræsentanter på området forinden for at høre, om de selv vil kommentere, og om de synes, DS skal kommentere konkret eller mere generelt. Herudover har DS Syd selv bidraget med synspunkter og læserbreve i lokale aviser eller opfordret Socialrådgiveren til at bringe relevante artikler om lokale emner. Medlemmerne er meget glade for DS synlighed i pressen, så det vil fortsat være en højt prioriteret og vigtig politisk opgave. Studerende er de kommende politikere, og heldigvis har vi i det første år af bestyrelsesarbejdet siden sidste generalforsamling haft fast repræsentation af studerende fra vores uddannelsessteder, bl.a. til stor gavn for det uddannelsespolitiske arbejde og Intro- og outromøder på skolerne. Nu er nogle af dem blevet færdige med studiet, og der er valgt nye SDS-formænd på de fire uddannelsessteder, så lige nu mangler vi repræsentation fra flere af uddannelsesstederne. De studerende er fuldgyldige medlemmer og har et fast orienteringspunkt om deres studenterpolitiske arbejde og aktiviteter. Desuden har de mulighed for at sætte problematikker på dagsordenen og få hjælp til at komme videre. Engagementet og interessen fra de studerende er dejlig, og vi håber, at den vil fortsætte og udvikle sig, så de kommer tilbage som aktive medlemmer, når de er færdiguddannet. Vel mødt til alle medlemmer. Anne Jørgensen Regionsformand 4

5 SOCIALRÅDGIVERNE OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE eller hvordan vi anvender civilsamfundet til gavn for det sociale arbejde og ikke som en spareøvelse i kommunerne. De nye Spilleregler 2 er et vigtigt skridt på denne vej, som arbejdspladserne bør følge til dørs i egen kommune. Fagbevægelsens fingeraftryk var svært at få øje på, da regeringen og en lang række organisationer i sommer var færdige med at revitalisere det nationale frivillighedscharter fra Derfor har Dansk Socialrådgiverforening, en række andre faglige organisationer og de frivilliges organisation Frivilligt Forum stukket hovederne sammen for at gøre noget ved det. Resultatet er Spilleregler 2 et fælles aftalegrundlag, hvor de faglige organisationer er med i hele processen, når det skal aftales, hvordan samarbejdet mellem frivillige og professionelle skal skrues sammen ude i den enkelte kommune og institution. Man kan hverken udvikle velfærdssamfundet eller samarbejdet med civilsamfundet uden seriøst og forpligtende at inddrage medarbejderne og deres faglige organisationer. Disse gode intentioner skal Spilleregler 2 gerne trække hen til en mere konkret og forpligtende samarbejdsplatform. Spillereglerne er udarbejdet i enighed af alle de involverede organisationer også de frivilliges. Frivilligt arbejde kan og må ikke erstatte den nødvendige professionelle indsats på det sociale område. I den nye udgave af spillereglerne fremgår det tydeligere, at parterne ønsker at bidrage til en udvikling, der sikrer bedst mulig velfærd for den enkelte borger. Frivillige må ikke overtage ansvar nedfældet i lovgivningen, men alene udføre opgaver uden visitation eller registreringer. Samarbejdet med frivillige skal drøftes i det relevante MED-udvalg, og det skal gøres klart, at frivillige og ansattes forpligtelser er forskellige. Frivillige er ikke underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse som ansatte og kan ikke pålægges referatpligt, og der skal laves klare retningslinjer og regler for, hvordan det frivillige arbejde konkret skal udføres. DE FRIVILLIGE OG FAGBEVÆGELSEN SKAL MED LOKALT Den største anke, som blandt andre Dansk Socialrådgiverforening har i forhold til chartret, er, at det ikke lægger op til, at de faglige organisationer og de frivilliges organisationer bliver inviteret med i den lokale proces, hvor inddragelsen af frivillige fastlægges. Chartret mangler en drejebog for den regionale og lokale proces og uden den er det i den enkelte kommune alene op til kommunalbestyrelsen og de kommunale ledere, hvordan de vil skrue samarbejdet med frivillige sammen. Det er bekymrende, da nogle kommuner er hurtigt ude og tænker ret kreativt. Vi har på misbrugs- 5 FRIVILLIG DS og hjemløseområdet set tilbud blive lukket ned og genåbnet udelukkende med frivillig arbejdskraft. Et nyt eksempel er, at en af de største kommuner havde bestemt, at alle dens mentorer på beskæftigelsesområdet skulle være frivillige. Det er heldigvis ændret, så der nu er ansatte mentorer. Kommunernes Landsforening lover, at der kommer en lokal proces, men så længe forløb og indhold er ukendt og usikkert, er det svært at se, hvad det nye frivillighedscharter har gjort. Derfor må det være et krav til den videre proces om lokal udmøntning af chartret, at medarbejderne og de faglige organisationer inddrages formelt gennem MEDsystemet.

6 SOCIALRÅDGIVERE I KONFLIKT Socialrådgivere ansat som undervisere på SOSU-skolerne var i april 2013 en del af statens og kommunernes lockout af hele underviserområdet. Temaet var forringelse af arbejdsvilkårene i forhold til arbejdstid og forberedelse. Konflikten endte som bekendt med, at arbejdsgiverne kom igennem med deres krav om forringelser. Socialrådgiverne var som en del af medarbejdergruppen i BUPL Sydjylland omfattet af en overenskomstkonflikt i ca. seks uger i foråret Temaet var et arbejdsgiverønske om, at arbejdstiden skulle forøges uden lønkompensation for nyansatte. Efter et langt forhandlingsforløb både lokalt og i forligsinstitutionen blev der medio juni indgået et forlig, der i forhold til det oprindelige udgangspunkt betød forbedringer for alle ansatte både hidtidigt ansatte og nyansatte. Socialrådgiverne var i foråret 2014 involveret i en seks uger lang konflikt med BUPL Sydjylland. SOCIALRÅDGIVERE VERSUS SOCIALRÅDGIVERE Flere socialrådgivere har valgt at etablere sig med selvstændig socialrådgivervirksomhed, som udbyder et højt specialiseret og kvalitativt socialrådgiverarbejde til kommuner og andre interessenter. Regionsbestyrelsen har i flere omgange beskæftiget sig med den lille niche af selvstændig socialrådgivervirksomhed, som udbyder ydelser til borgere, der er kommet i klemme i den gældende lovgivning. En virksomhed, der lejlighedsvist også har knyttet an til borgerinitiativer som Syg i xx-by, som udspringer af borgere, der ikke føler, at de har fået en anstændig behandling. Typisk har det været i tilknytning til sygdoms- og børnesager. Skytset er blevet rettet mod de sagsbehandlere, der forvalter lovgivningen fremfor mod lovgivningen og de lokale politikere der har sat rammerne for den lokale forvaltning. Der findes desværre nogle heldigvis få eksempler på selvstændige socialrådgivere, der bliver en del af disse borgerinitiativer, som fører kamp mod sagsbehandlere og ikke mod lovgivningen. Endnu mere uheldigt er der eksempler fra dagspressen på, at den ydelse, der tilbydes er inkompetent, eller at der slet ikke er ydet noget for den betaling, der er givet. Ydermere er der i disse firmaer ansat socialrådgivere, der ikke får overenskomstmæssig løn for det arbejde, de udfører. Regionsbestyrelsen har på den baggrund besluttet på repræsentantskabsmøde at fremsætte forslag til vedtægtsændringer, der afgrænser nogle af de problemstillinger, som vi er stødt på. Dels vil vi gerne have afgrænset gruppen af selvstændige medlemmer til at være en gruppe, der driver enkeltmandsvirksomhed, eller hvis de driver virksomhed med ansatte socialrådgivere at der er sikret ansættelses- og overenskomstvilkår som på det øvrige socialrådgiverarbejdsmarked. 6

7 GENERALFORSAMLING 2014 FOREVER YOUNG DANSK SOCIALRÅDGIVER FORENING FYLDTE 75 ÅR Årets fest i 2013 var vores 75-års jubilæumsfest, hvor 238 deltog. Solen skinnede fra en skyfri himmel og der var specialbryggede DS Syd-øl ved indgangen. Klimakteriemakrellen med naturlige tatoveringer op ad benene, Anne-Marie Helger, gav et socialfagligt indspark inden middagen. Til middagen var der flere taler og tilbageblik over de seneste 75 år, og i garderoben var der lokalhistorisk udstilling med strejkesange og materiale fra kredsforeninger og udvalg samt billeder af aktive medlemmer. Til sidst var der live-musik, dans og masser af snak og historiefortælling. Mange tidligere formænd og seniormedlemmer var mødt op og også mange studerende, så både kommende, nuværende og meget erfarne medlemmer var repræsenteret. Det var en fornøjelse at se så mange medlemmer samlet til fest i DS. Mange medlemmer deltog i jubilæumsfesten, som Anne-Marie Helger bidrog til at gøre ekstra festlig. 7

8 DEN GODE ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSMILJØET Overskrifterne er mange, når vi skal sætte ord på vores arbejdssituation: Reformerne kommer i byger. Det er økonomien, der sætter rammerne ikke socialrådgiverfagligheden. Kravene til dokumentation stiger hele tiden. Omstruktureringerne står i kø Kommuner sparer på ressourcerne, og antallet af sager stiger. Arbejdsvilkårene bliver pressede, og symptomerne er mangfoldige. Mange socialrådgivere bliver sygemeldt og går ned med stress og må i værste fald forlade arbejdsmarkedet. DS oplever desværre rigtig mange henvendelser, hvor overskrifterne er som beskrevet ovenfor. Mange af vores arbejdspladser får besøg af Arbejdstilsynet og med vekslende effekt. Vi ser tilfælde, hvor Arbejdstilsynet er konkrete og virkelighedsnære, både i deres beskrivelser og i de påbud, som de udsteder. Men vi ser desværre også eksempler, hvor Arbejdstilsynets påbud er ukonkrete, og hvor kommunen bare reagerer i form af endnu en omstrukturering og på den måde ikke løser arbejdsmiljøproblemet, men kommer uden om Arbejdstilsynet påbud. En god og anerkendende ledelse styrker arbejdsmiljøet. Der bruges mange ressourcer på arbejdsmiljø, og i DS rykker vi ofte ud og medvirker til at synliggøre problemerne og give vores bud på, hvordan de kan løses. På arbejdspladserne arbejder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter stenhårdt på at rejse problemerne i MED-systemerne og få arbejdsgiverne til at løse dem. Er der så kun dårlige historier og elendighed at fortælle om? Nej der er også mange arbejdspladser, som på trods af overskrifterne er i stand til at levere godt og gedigent socialrådgiverarbejde. Og hvad er det så, der gør forskellen? Der kan peges på flere faktorer: Flere steder har man erkendt at et lavere antal sager sparer penge og giver bedre resultater i det lange løb. En god og anerkendende ledelse styrker arbejdsmiljøet. Lydhørhed over for socialrådgiverfaglige argumenter skaber resultater og tilfredse medarbejdere. OVERENSKOMST 2015 STÅR FOR DØREN Foråret og sommeren har været brugt til at debattere krav til overenskomstforhandlingerne på TR-møder og på medlemsmøder i klubberne. Ud over krav om højere løn og pension er det især arbejdstid med fleksibilitet og pauser, der fylder. Medlemmerne ønsker sunde arbejdspladser. Antallet af sager og det psykiske arbejdspres fylder meget på arbejdspladserne, og der skal stilles krav om forbedringer ved både lokale og centrale forhandlinger. LØN FLEKSIBILITET ARBEJDSMILJØ PAUSER PENSION SUNDHED Højere løn og pension, men også forbedringer af arbejdstiden er højt prioriterede ønsker blandt medlemmerne. LOKAL LØNDANNELSE HAR TRANGE KÅR Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det aftalt, at der fortsat ikke ville blive afsat midler forlods til lokale lønforhandlinger. Midlerne til disse lønforhandlinger skal således findes i det lokale råderum ude på arbejdspladserne. Tillidsrepræsentanterne og klubberne, som har kompetencen til at forhandle de lokale lønmidler, bliver fortsat mødt med den sædvanlige arbejdsgiver- og kriseretorik om, at der ikke er nogen penge til forhandling. Mange steder er der problemer med at få arbejdsgiverne til forhandlingsbordet på trods af aftaler og procedureregler. Regionens konsulenter bliver således ofte involveret i de lokale forhandlinger, og der bliver også indgået lokale aftaler om lønudvikling. Dog ikke altid en lønudvikling, der lever op til medlemmernes rimelige forventninger i en tid, hvor der på arbejdspladserne stilles stadig større krav til effektivisering og kvalitetsudvikling, og som under andre omstændigheder ville medføre lønstigninger. 8

9 SÅDAN ØGER VI INDFLYDELSEN PÅ UDDANNELSEN DS Syd har plads i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen i både UC Syddanmark og UC Lillebælt for at sikre indflydelse og sparring om, hvordan uddannelsesbekendtgørelserne omsættes lokalt, samt sikre kvalitet og en stærk faglig uddannelse. Desværre har der næsten ingen møder været i uddannelsesudvalget for UC Lillebælt, mens der har været et konstruktivt samarbejde med UC Syddanmark. Der har pågået en diskussion med skolerne og ministeriet, om man skal opretholde monofaglige uddannelsesudvalg eller sammenlægge dem på tværs af uddannelser. Her kæmper DS og SDS, de studerendes organisation, for at opretholde de monofaglige uddannelsesudvalg. Indførelse af den nye uddannelsesbekendtgørelse har været en stor udfordring for skolerne. Optaget er steget på begge skoler og er udvidet med Vejle som udbudssted, så man nu kan læse til socialrådgiver i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense. Samtidig med udvidelsen af antal studerende er der en del ledige dimittender, så politisk går vi ikke ind for at udvide optaget af studerende (se faktaboks). DS og SDS forsøger hele tiden at styrke samarbejdet om det uddannelsespolitiske arbejde lokalt og deltager i FTF-uddannelsesnetværk. Skolerne arbejder på oprettelse af nye uddannelser, og her er FTF-samarbejdet nødvendigt både lokalt og centralt. Professionsbacheloruddannelsen i administration er en nyere uddannelse, som fortsat skal afgrænses i forhold til socialrådgiveruddannelsens arbejdsområder. En ny uddannelse i rehabilitering har de faglige organisationer og FTF fået stoppet, da den lappede ind over ergo-, sygeplejerskeog socialrådgiveruddannelserne. DS besætter en FTF-plads i UC Syddanmark, og det er spændende og udfordrende i dette regi at have medansvar for at drive gode faglige uddannelser ud fra de tildelte økonomiske rammer. Tildeling af penge til de enkelte uddannelser kommer fra ministeriet, og fordelingen giver anledning til mange diskussioner og er svær at ændre, men lokalt har man i princippet mulighed for at omfordele midlerne. JOB Skolerne har øget optaget af socialrådgiverstuderende men samtidig har en del dimittender svært ved at finde job. OPTAGET PÅ SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Der kan optages i alt 610 studerende pr. år på socialrådgiveruddannelsen i Region Syddanmark. De fordeler sig således: UC Syddanmark I alt 252 Esbjerg September 90 Februar 64 Aabenraa September 34 Februar 34 Åben uddannelse 30 én gang årligt (uden for koordineret tilmelding) Lillebælt I alt 358 Odense September 99 Februar 99 Vejle September 35 Februar 35 IT-uddannelse September 45 Februar 45 SOCIALRÅDGIVER STUDERENDE ER KOMMENDE KOLLEGER OG MEDLEMMER DS lægger vægt på gode relationer til de studerende på socialrådgiveruddannelsen. Vores politik er at besøge alle studerende ved uddannelsesstart. I samarbejde med SDS, de studerendes organisation, får vi på den måde synliggjort vigtigheden af at være tilknyttet fagets organisationer både på studiet og i det kommende arbejdsliv. Der er også stående tilbud om at komme ud og holde oplæg for de studerende, f.eks. i forbindelse med undervisningen og forud for praktiktiden. Ved studieafslutningen besøger DS sammen med FTF-A uddannelsesstederne for at klæde de kommende kolleger på til arbejdet ude på socialrådgiverarbejdspladserne. 9

10 FLERE SOCIALRÅDGIVERE UDEN ARBEJDE Der har aldrig før været så mange socialrådgiverarbejdspladser som nu men der har heller aldrig før været så mange socialrådgiverstuderende som nu. Kombineret med et dagpengesystem, der er kraftigt forringet de senere år, betyder det desværre, at der atter er ledighed blandt socialrådgivere, og det er specielt blandt de nyuddannede, at vi ser dette fænomen. Der er desværre også medlemmer, som falder helt ud af dagpengesystemet. DS har genetableret sin jobformidling for af få det voksende antal ledige medlemmer i arbejde. DS og FTF-A forsøger i fællesskab at modvirke den stigende ledighed gennem bl.a. følgende initiativer: DS har igen etableret egen jobformidling, der skal medvirke til, at det er ledige socialrådgivere, der får vikariaterne på arbejdspladserne fremfor for f.eks. studentermedhjælpere. Denne jobformidling skaber også store muligheder for et godt match mellem arbejdspladsens behov og den lediges ønsker. DS arbejder aktivt på etablering af jobrotationsprojekter, så nyuddannede kolleger kan få praksiserfaring, og erfarne kolleger kan få tanket ny viden på efter- og videreuddannelse. GOD RESPONS PÅ NYHEDSBREVET De sidste to år har vi hvert kvartal udsendt et elektronisk nyhedsbrev pr. mail til alle medlemmer i Region Syd. Formålet er at sikre, at nyheder og små lokale artikler om aktuelle emner og initiativer når bredt ud. DS Syd skriver om aktuelle politiske tiltag og medlemsarrangementer, og medlemmerne er meget velkomne til at bidrage med indlæg og synspunkter fra arbejdspladser samt omtale af jubilæer. Vi har fået god respons på NyheDSbrevet,og får mange tilmeldinger til medlemsmøder i forbindelse med mail-udsendelsen. SÅ STOR ER LEDIGHEDEN I juli 2014 var der 236 ledige medlemmer af DS i Region Syddanmark. 136 af dem var dimittender. 156 havde været ledige i under 26 uger, mens 43 havde været ledige i mere end 52 uger. 10

11 MEDLEMSARRANGEMENTER DS Syd har både i 2013 og 2014 holdt en række arrangementer og fyraftensmøder og flere er i støbeskeen. Her er en oversigt: 1. MAJ /2 Vrede er mit mellemnavn Lisbeth Zornig Andersen Kolding 19/3 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 24/4 Fra socialfobi til socialrådgiver Fredericia 1/5 1. maj-arrangement Odense 2/5 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 17/5 75 års jubilæumsfest Odense 20/6 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Fredericia 5/9 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Esbjerg 10/9 Fyraftensmøde v. Morten Rambøll (om sagstal) Fredericia 9/10 Midtvejsmøde Mød din formand Fredericia 24/10 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Aabenraa 13/11 Fyraftensmøde Det vi ved om alkohol, børn, familier og socialrådgivere Fredericia 20/11 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Odense 27/11 Fyraftensmøde med Asbjørn With Fredericia PENSION LEDIGHED /1 Fyraftensmøde Arbejdsglæde og det gode liv v. Peter Mygind Fredericia 17/3 Fyraftensmøde Livsfarlig ledelse Fredericia 7/4 Fyraftensmøde Stress, trivsel og arbejdsglæde v. Thomas Milsted Odense 1/5 1. maj-arrangement Odense 5/5 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 13/5 Fyraftensmøde Det diagnosticerede liv v. Svend Brinkmann Fredericia 19/5 Fyraftensmøde Stress, trivsel og arbejdsglæde v. Thomas Milsted Esbjerg 27/8 Deltagelse i Brugernes Bazar Odense 11/9 Fyraftensmøde Gældssanering hvordan og hvorledes? v. Line Barfod Odense 12/9 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 24/9 Fyraftensmøde Tillidsreformen Fredericia 29/9 Valgmøde valg i DS Fredericia 1/10 Valgmøde Valg i DS Odense 1/10 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Fredericia 20/10 Fyraftensmøde Gældssanering hvordan og hvorledes? v. Line Barfod Esbjerg 29/10 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Esbjerg 17/11 Fyraftensmøde Mønsterbryder Vejen 19/11 Fyraftensmøde Forandringer spørger ikke om lov de kommer bare Fredericia 2/12 Fyraftensmøde Psykopater når mennesker bliver hensynsløse og farlige Fredericia 11

12 DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE MEDLEMSSERVICE Den daglige medlemsservice i DS Region Syd omfatter en lang række forhold: Råd og vejledning i forbindelse med en forestående afskedigelsessag. Råd og vejledning omkring løn i forbindelse med f.eks. en jobsamtale. Råd og vejledning om lokale forhold og løn- og ansættelsesforhold, f.eks. frihed til lægebesøg, håndtering af overarbejde, fleksregler og fridage. Råd og vejledning omkring barsel og orlov. Råd og vejledning i forbindelse med ferie. Råd og vejledning til sygemeldte og stressramte omkring sygdom og arbejdsmiljø. Sparring i forbindelse med sager, som tenderer ulovlig praksis og etiske dilemmaer. Råd og vejledning til ledige vedrørende rådighedsforpligtelse og jobsøgning. Råd og vejledning om strukturændringer og ændret arbejdstid, ændret stillingsindhold og varslede afskedigelser. Møder med tillidsrepræsentanter. Møder med arbejdsmiljørepræsentanter. Hjælp til valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Møder med ledersektionen. For at kunne yde den bedst mulige medlemsservice har vores konsulenter specialiseret sig i hhv. ledere, kommuner, region og privatansatte. Formand Anne Jørgensen Bestyrelsesmedlem Birthe L. Povlsen (Socialstyrelsen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Hanne R. Sørensen (Tønder Kommune) Bestyrelsesmedlem Lisbeth Bagge Brøndum (Odense Kommune) Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen Vorret (Kerteminde Kommune) Bestyrelsesmedlem Heidi E. Poulsen (Odense Kommune) Bestyrelsesmedlem Jesper Nissen (Fredericia Kommune) Bestyrelsesmedlem Tanja Christensen (Nordfyns Kommune) I DS Syd er vi parate til at svare på medlemmernes mange faglige spørgsmål. Bestyrelsesmedlem Line Moth (Faaborg-Midtfyn Kommune) Bestyrelsesmedlem Berit Wolff (Odense Kommune). Bestyrelsesmedlem Bjørn Petersen (Nordfyns Kommune). TILLIDS- OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER DS SYD arbejder fortsat målrettet på at få valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor der er ansat så mange socialrådgivere, at det er en mulighed. Så mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har vi Tillidsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Studenterrepræsentant Christina Jensen 1. suppleant Mette Valentin. 2. suppleant Jeanne Hust. 3. suppleant Terkel Nielsen. 1. og 2. suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne. Kritisk revisor Mads Edwards (Varde Kommune). Anne Birgit Jørgensen, Birthe L. Povlsen og Mette Valentin er medlemmer af hovedbestyrelsen i DS. 12

13 ARBEJDSPROGRAM Ud over at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår vil vi også: følge arbejdet med tillidsreformen og forfølge og fastholde afbureaukratiseringsdagsordenen. arbejde for konkretisering og udfoldelse af DS 2022-strategien. følge konsekvenserne af reformerne på det sociale område både fra et socialpolitisk perspektiv og fra et ansættelses- og arbejdsmiljøperspektiv. arbejde med nye former for medlemsinvolvering samt korte, medlemsstyrede faglige projekter styrke det uddannelsespolitiske arbejde, f.eks. gennem etablering af netværk for DS- og SDS-repræsentanter i uddannelsesudvalgene på uddannelsesstederne. fortsætte med at afholde medlemsarrangementer med både socialrådgiverfaglig og almen tilgange. På midtvejsmødet i 2015 er der både et fagpolitisk og et socialfagligt indhold. være synlige for medlemmerne via fortsat udgivelse af nyhedsbreve. være synlige over for omverdenen ved at sætte socialpolitiske dagsordener. understøtte og facilitere initiativer, der skaffer ledige kolleger i arbejde. deltage i udviklingen på beskæftigelsesområdet. arbejde for lokal implementering af resultaterne af OK afholde regionale møder for fagområder. styrke klubberne og understøtte klubvirksomhed, f.eks. via uddannelse af tillidsrepræsentanter og klubbestyrelser. yde bistand til klubberne til formidling af artikler og oplæg om socialrådgivernes arbejdsforhold. arrangere lokale aktiviteter og uddannelse for både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. følge op på de gode erfaringer med arbejdspladsbesøg i form af vores Road Tour, som fortsættes i 2015 og OK 2015 SUNDT ARBEJDSMILJØ REFORMER AFBUREAUKRATISERING Bestyrelsens arbejdsprogram har fokus på at styrke fagligheden og bidrage til at sætte den socialpolitiske dagsorden. 13

14 Region Syd Kontoret i Snoghøj Fagforeningshuset Vesterballevej 3A Snoghøj 7000 Fredericia Tlf Kontoret i Odense Fagforeningshuset Lumbyvej 11, indgang C 5000 Odense C Tlf Carl Ancher Journalistik, Kommunikation & PR Layout og illustrationer:

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: 7010 1099 www.socialrdg.dk Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere