GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?"

Transkript

1 Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl ca Indskrivning og kaffe fra kl Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Af hensyn til den praktiske afvikling og bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig på senest tirsdag 30. september. Mød Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte og tidligere folketingsmedlem, der kl som indledning til generalforsamlingen holder oplæg om situationen for socialt udsatte mennesker i lyset af de seneste reformer på f.eks. beskæftigelsesog kontanthjælpsområdet.

2 DAGSORDEN 0. Formalia. a. Godkendelse af dagsorden. b. Valg af dirigenter. c. Valg af referent. d. Valg af stemmeudvalg 5 personer. 1. Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af regnskab 2012 og Fremlæggelse af statusregnskab 30. juni Godkendelse af regionens aktivitetsplan. 6. Behandling af øvrige indsendte forslag. a. Under henvisning til lovenes 28.3 foreslår regionsbestyrelsen, at der kun afholdes generalforsamling i lige år, og at der i 2015 afholdes et medlemsmøde med en status for det første år i generalforsamlingsperioden samt et socialrådgiverfagligt indhold. b. Regionsbestyrelsen foreslår, at der ud over regions- formanden vælges 10 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter. c. Valg af intern kritisk revisor. 7. Vedtagelse af regionens budget 2015 og Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 10. Valg af medlemmer til repræsentantskabet den november 2014 samt suppleanter. 11. Eventuelt. Dagsorden og alle bilag kan findes på vores hjemmeside under Region Syd. 2

3 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING BLAND DIG I DEBATTEN Det formelle demokrati og den politiske indflydelse udfolder sig lokalt på vores generalforsamling hver andet år, og bortset fra den lovmæssige dagsorden er det vigtigt, at mange deltager, blander sig aktivt i debatten og tager del i valg og beslutninger om de fremadrettede fagpolitiske og økonomiske prioriteringer, der skal ske i regionsbestyrelsen. Det er vigtigt, at mange stiller op til vores lokale bestyrelse, og hvis man har en socialpolitisk interesse og gerne vil præge sin fagforening som en del af den samlede fagbevægelse, er det bare med at tage chancen. Den mere uformelle politiske indflydelse udøves løbende i dialog og samtaler mellem medlemmer og lokalpolitikere, når regionsbestyrelsen rykker ud til arbejdspladserne med vores DS Syd-campingvogn. Da vi selv ejer campingvognen, giver det os mulighed for nemt og billigt at komme rundt, når vi vil. Vi inviterer både medlemmer, ikke-medlemmer og ledelse til at besøge os på arbejdspladserne. I 2013 havde vi besøg af 415 medlemmer samt ledere og ikke-medlemmer, direktører og HK ere. Det var rigtig godt at møde medlemmerne, og vi har fået mange input med hjem til det videre arbejde i bestyrelsen. Medlemmerne er meget glade for, at vi kommer. Også i forsommeren og eftersommeren 2014 har vi haft mange besøg, og under et besøg i Esbjerg fik vi fire indmeldelser med hjem fra ikke-medlemmer. En del praktikanter kommer og fortæller, hvordan det er at møde borgerne og en socialrådgiverarbejdsplads, og nyansatte fortæller om, hvordan de blev modtaget og introduceret til arbejdet. Det uformelle møde betyder, at mange lukker op og får sagt, hvad de har på hjerte. Det lærer vi meget af og får mange gode forslag og nyttige fortællinger med hjem. Samtidig får vi selv fortalt, hvad vi arbejder med og er fagpolitisk optaget af. Arbejdspladser uden tillidsrepræsentant giver anled- 3

4 ning til at drøfte tillidsrepræsentant- og klubarbejdet. Flere, vi har snakket med i campingvognen, har efterfølgende stillet op og er blevet valgt som tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Det er en fælles glæde. Emner som god ledelse, antal sager og faglighed hitter fortsat, suppleret af indførelse af elektroniske sagsbehandlingssystemer, bureaukrati og strukturændringer. Den opsøgende medlemskontakt på arbejdspladserne er vigtig. Den sker via tillidsrepræsentanterne og vores arbejdsmiljørepræsentanter, men det er også nødvendigt for både medlemmer og det politiske arbejde, at DS kommer ud på arbejdspladserne og hører om faglighed og udfordringer i dagligdagen og sammen med klubbens medlemmer får analyse og handlingsplan på plads med aftaler om, hvem der gør hvad. Det er afgørende for at opnå gode løsninger for socialrådgiverne, at den lokale klubs medlemmer er aktive og en del af arbejdspladsfællesskabet. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og DS kan ikke gøre det alene. I DS 2022-arbejdet opererer vi med organizing og mobilisering, så flest mulige medlemmer får lejlighed til at engagere sig til gavn for dem selv og arbejdspladsklubben. Organizer-begrebet vil betyde, at vi ikke arbejder for medlemmerne, men med medlemmerne. Mere om det fra hovedbestyrelsen og på repræsentantskabsmødet. DS Region Syd er en del af DS og arbejder på at binde viden og lokalt detailkendskab til arbejdspladser og politik sammen. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen tager udgangspunkt i virkeligheden fra arbejdspladser og praksisviden i faggrupperne. Lige så vigtigt er det at arbejde med vidensdeling fra DS til medlemmerne og blandt DS medlemmer. Sammen har vi en enorm faglig viden om socialt arbejde. Hvordan vi lokalt og centralt kan sætte den i spil skal der fremover arbejdes på i DS. Vi vil meget gerne forsøge at støtte og arbejde sammen med engagerede medlemmer i ad hoc fagpolitiske projekter med udspring i en arbejdsplads. Synlighed i pressen er en vigtig del af vores arbejde. Vi bliver ofte kontaktet af pressen for aktuelle kommentarer til den landspolitiske debat og om lokale emner som børnesager, førtids-, fleksjob-, kontanthjælps- og sygedagpengereformer, samt hvilke konsekvenser de får for de borgere, de vedrører. Som udgangspunkt kommenterer og deltager vi gerne. Hvis det drejer sig om konkrete arbejdspladser, kontaktes de relevante tillidsrepræsentanter på området forinden for at høre, om de selv vil kommentere, og om de synes, DS skal kommentere konkret eller mere generelt. Herudover har DS Syd selv bidraget med synspunkter og læserbreve i lokale aviser eller opfordret Socialrådgiveren til at bringe relevante artikler om lokale emner. Medlemmerne er meget glade for DS synlighed i pressen, så det vil fortsat være en højt prioriteret og vigtig politisk opgave. Studerende er de kommende politikere, og heldigvis har vi i det første år af bestyrelsesarbejdet siden sidste generalforsamling haft fast repræsentation af studerende fra vores uddannelsessteder, bl.a. til stor gavn for det uddannelsespolitiske arbejde og Intro- og outromøder på skolerne. Nu er nogle af dem blevet færdige med studiet, og der er valgt nye SDS-formænd på de fire uddannelsessteder, så lige nu mangler vi repræsentation fra flere af uddannelsesstederne. De studerende er fuldgyldige medlemmer og har et fast orienteringspunkt om deres studenterpolitiske arbejde og aktiviteter. Desuden har de mulighed for at sætte problematikker på dagsordenen og få hjælp til at komme videre. Engagementet og interessen fra de studerende er dejlig, og vi håber, at den vil fortsætte og udvikle sig, så de kommer tilbage som aktive medlemmer, når de er færdiguddannet. Vel mødt til alle medlemmer. Anne Jørgensen Regionsformand 4

5 SOCIALRÅDGIVERNE OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE eller hvordan vi anvender civilsamfundet til gavn for det sociale arbejde og ikke som en spareøvelse i kommunerne. De nye Spilleregler 2 er et vigtigt skridt på denne vej, som arbejdspladserne bør følge til dørs i egen kommune. Fagbevægelsens fingeraftryk var svært at få øje på, da regeringen og en lang række organisationer i sommer var færdige med at revitalisere det nationale frivillighedscharter fra Derfor har Dansk Socialrådgiverforening, en række andre faglige organisationer og de frivilliges organisation Frivilligt Forum stukket hovederne sammen for at gøre noget ved det. Resultatet er Spilleregler 2 et fælles aftalegrundlag, hvor de faglige organisationer er med i hele processen, når det skal aftales, hvordan samarbejdet mellem frivillige og professionelle skal skrues sammen ude i den enkelte kommune og institution. Man kan hverken udvikle velfærdssamfundet eller samarbejdet med civilsamfundet uden seriøst og forpligtende at inddrage medarbejderne og deres faglige organisationer. Disse gode intentioner skal Spilleregler 2 gerne trække hen til en mere konkret og forpligtende samarbejdsplatform. Spillereglerne er udarbejdet i enighed af alle de involverede organisationer også de frivilliges. Frivilligt arbejde kan og må ikke erstatte den nødvendige professionelle indsats på det sociale område. I den nye udgave af spillereglerne fremgår det tydeligere, at parterne ønsker at bidrage til en udvikling, der sikrer bedst mulig velfærd for den enkelte borger. Frivillige må ikke overtage ansvar nedfældet i lovgivningen, men alene udføre opgaver uden visitation eller registreringer. Samarbejdet med frivillige skal drøftes i det relevante MED-udvalg, og det skal gøres klart, at frivillige og ansattes forpligtelser er forskellige. Frivillige er ikke underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse som ansatte og kan ikke pålægges referatpligt, og der skal laves klare retningslinjer og regler for, hvordan det frivillige arbejde konkret skal udføres. DE FRIVILLIGE OG FAGBEVÆGELSEN SKAL MED LOKALT Den største anke, som blandt andre Dansk Socialrådgiverforening har i forhold til chartret, er, at det ikke lægger op til, at de faglige organisationer og de frivilliges organisationer bliver inviteret med i den lokale proces, hvor inddragelsen af frivillige fastlægges. Chartret mangler en drejebog for den regionale og lokale proces og uden den er det i den enkelte kommune alene op til kommunalbestyrelsen og de kommunale ledere, hvordan de vil skrue samarbejdet med frivillige sammen. Det er bekymrende, da nogle kommuner er hurtigt ude og tænker ret kreativt. Vi har på misbrugs- 5 FRIVILLIG DS og hjemløseområdet set tilbud blive lukket ned og genåbnet udelukkende med frivillig arbejdskraft. Et nyt eksempel er, at en af de største kommuner havde bestemt, at alle dens mentorer på beskæftigelsesområdet skulle være frivillige. Det er heldigvis ændret, så der nu er ansatte mentorer. Kommunernes Landsforening lover, at der kommer en lokal proces, men så længe forløb og indhold er ukendt og usikkert, er det svært at se, hvad det nye frivillighedscharter har gjort. Derfor må det være et krav til den videre proces om lokal udmøntning af chartret, at medarbejderne og de faglige organisationer inddrages formelt gennem MEDsystemet.

6 SOCIALRÅDGIVERE I KONFLIKT Socialrådgivere ansat som undervisere på SOSU-skolerne var i april 2013 en del af statens og kommunernes lockout af hele underviserområdet. Temaet var forringelse af arbejdsvilkårene i forhold til arbejdstid og forberedelse. Konflikten endte som bekendt med, at arbejdsgiverne kom igennem med deres krav om forringelser. Socialrådgiverne var som en del af medarbejdergruppen i BUPL Sydjylland omfattet af en overenskomstkonflikt i ca. seks uger i foråret Temaet var et arbejdsgiverønske om, at arbejdstiden skulle forøges uden lønkompensation for nyansatte. Efter et langt forhandlingsforløb både lokalt og i forligsinstitutionen blev der medio juni indgået et forlig, der i forhold til det oprindelige udgangspunkt betød forbedringer for alle ansatte både hidtidigt ansatte og nyansatte. Socialrådgiverne var i foråret 2014 involveret i en seks uger lang konflikt med BUPL Sydjylland. SOCIALRÅDGIVERE VERSUS SOCIALRÅDGIVERE Flere socialrådgivere har valgt at etablere sig med selvstændig socialrådgivervirksomhed, som udbyder et højt specialiseret og kvalitativt socialrådgiverarbejde til kommuner og andre interessenter. Regionsbestyrelsen har i flere omgange beskæftiget sig med den lille niche af selvstændig socialrådgivervirksomhed, som udbyder ydelser til borgere, der er kommet i klemme i den gældende lovgivning. En virksomhed, der lejlighedsvist også har knyttet an til borgerinitiativer som Syg i xx-by, som udspringer af borgere, der ikke føler, at de har fået en anstændig behandling. Typisk har det været i tilknytning til sygdoms- og børnesager. Skytset er blevet rettet mod de sagsbehandlere, der forvalter lovgivningen fremfor mod lovgivningen og de lokale politikere der har sat rammerne for den lokale forvaltning. Der findes desværre nogle heldigvis få eksempler på selvstændige socialrådgivere, der bliver en del af disse borgerinitiativer, som fører kamp mod sagsbehandlere og ikke mod lovgivningen. Endnu mere uheldigt er der eksempler fra dagspressen på, at den ydelse, der tilbydes er inkompetent, eller at der slet ikke er ydet noget for den betaling, der er givet. Ydermere er der i disse firmaer ansat socialrådgivere, der ikke får overenskomstmæssig løn for det arbejde, de udfører. Regionsbestyrelsen har på den baggrund besluttet på repræsentantskabsmøde at fremsætte forslag til vedtægtsændringer, der afgrænser nogle af de problemstillinger, som vi er stødt på. Dels vil vi gerne have afgrænset gruppen af selvstændige medlemmer til at være en gruppe, der driver enkeltmandsvirksomhed, eller hvis de driver virksomhed med ansatte socialrådgivere at der er sikret ansættelses- og overenskomstvilkår som på det øvrige socialrådgiverarbejdsmarked. 6

7 GENERALFORSAMLING 2014 FOREVER YOUNG DANSK SOCIALRÅDGIVER FORENING FYLDTE 75 ÅR Årets fest i 2013 var vores 75-års jubilæumsfest, hvor 238 deltog. Solen skinnede fra en skyfri himmel og der var specialbryggede DS Syd-øl ved indgangen. Klimakteriemakrellen med naturlige tatoveringer op ad benene, Anne-Marie Helger, gav et socialfagligt indspark inden middagen. Til middagen var der flere taler og tilbageblik over de seneste 75 år, og i garderoben var der lokalhistorisk udstilling med strejkesange og materiale fra kredsforeninger og udvalg samt billeder af aktive medlemmer. Til sidst var der live-musik, dans og masser af snak og historiefortælling. Mange tidligere formænd og seniormedlemmer var mødt op og også mange studerende, så både kommende, nuværende og meget erfarne medlemmer var repræsenteret. Det var en fornøjelse at se så mange medlemmer samlet til fest i DS. Mange medlemmer deltog i jubilæumsfesten, som Anne-Marie Helger bidrog til at gøre ekstra festlig. 7

8 DEN GODE ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSMILJØET Overskrifterne er mange, når vi skal sætte ord på vores arbejdssituation: Reformerne kommer i byger. Det er økonomien, der sætter rammerne ikke socialrådgiverfagligheden. Kravene til dokumentation stiger hele tiden. Omstruktureringerne står i kø Kommuner sparer på ressourcerne, og antallet af sager stiger. Arbejdsvilkårene bliver pressede, og symptomerne er mangfoldige. Mange socialrådgivere bliver sygemeldt og går ned med stress og må i værste fald forlade arbejdsmarkedet. DS oplever desværre rigtig mange henvendelser, hvor overskrifterne er som beskrevet ovenfor. Mange af vores arbejdspladser får besøg af Arbejdstilsynet og med vekslende effekt. Vi ser tilfælde, hvor Arbejdstilsynet er konkrete og virkelighedsnære, både i deres beskrivelser og i de påbud, som de udsteder. Men vi ser desværre også eksempler, hvor Arbejdstilsynets påbud er ukonkrete, og hvor kommunen bare reagerer i form af endnu en omstrukturering og på den måde ikke løser arbejdsmiljøproblemet, men kommer uden om Arbejdstilsynet påbud. En god og anerkendende ledelse styrker arbejdsmiljøet. Der bruges mange ressourcer på arbejdsmiljø, og i DS rykker vi ofte ud og medvirker til at synliggøre problemerne og give vores bud på, hvordan de kan løses. På arbejdspladserne arbejder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter stenhårdt på at rejse problemerne i MED-systemerne og få arbejdsgiverne til at løse dem. Er der så kun dårlige historier og elendighed at fortælle om? Nej der er også mange arbejdspladser, som på trods af overskrifterne er i stand til at levere godt og gedigent socialrådgiverarbejde. Og hvad er det så, der gør forskellen? Der kan peges på flere faktorer: Flere steder har man erkendt at et lavere antal sager sparer penge og giver bedre resultater i det lange løb. En god og anerkendende ledelse styrker arbejdsmiljøet. Lydhørhed over for socialrådgiverfaglige argumenter skaber resultater og tilfredse medarbejdere. OVERENSKOMST 2015 STÅR FOR DØREN Foråret og sommeren har været brugt til at debattere krav til overenskomstforhandlingerne på TR-møder og på medlemsmøder i klubberne. Ud over krav om højere løn og pension er det især arbejdstid med fleksibilitet og pauser, der fylder. Medlemmerne ønsker sunde arbejdspladser. Antallet af sager og det psykiske arbejdspres fylder meget på arbejdspladserne, og der skal stilles krav om forbedringer ved både lokale og centrale forhandlinger. LØN FLEKSIBILITET ARBEJDSMILJØ PAUSER PENSION SUNDHED Højere løn og pension, men også forbedringer af arbejdstiden er højt prioriterede ønsker blandt medlemmerne. LOKAL LØNDANNELSE HAR TRANGE KÅR Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det aftalt, at der fortsat ikke ville blive afsat midler forlods til lokale lønforhandlinger. Midlerne til disse lønforhandlinger skal således findes i det lokale råderum ude på arbejdspladserne. Tillidsrepræsentanterne og klubberne, som har kompetencen til at forhandle de lokale lønmidler, bliver fortsat mødt med den sædvanlige arbejdsgiver- og kriseretorik om, at der ikke er nogen penge til forhandling. Mange steder er der problemer med at få arbejdsgiverne til forhandlingsbordet på trods af aftaler og procedureregler. Regionens konsulenter bliver således ofte involveret i de lokale forhandlinger, og der bliver også indgået lokale aftaler om lønudvikling. Dog ikke altid en lønudvikling, der lever op til medlemmernes rimelige forventninger i en tid, hvor der på arbejdspladserne stilles stadig større krav til effektivisering og kvalitetsudvikling, og som under andre omstændigheder ville medføre lønstigninger. 8

9 SÅDAN ØGER VI INDFLYDELSEN PÅ UDDANNELSEN DS Syd har plads i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen i både UC Syddanmark og UC Lillebælt for at sikre indflydelse og sparring om, hvordan uddannelsesbekendtgørelserne omsættes lokalt, samt sikre kvalitet og en stærk faglig uddannelse. Desværre har der næsten ingen møder været i uddannelsesudvalget for UC Lillebælt, mens der har været et konstruktivt samarbejde med UC Syddanmark. Der har pågået en diskussion med skolerne og ministeriet, om man skal opretholde monofaglige uddannelsesudvalg eller sammenlægge dem på tværs af uddannelser. Her kæmper DS og SDS, de studerendes organisation, for at opretholde de monofaglige uddannelsesudvalg. Indførelse af den nye uddannelsesbekendtgørelse har været en stor udfordring for skolerne. Optaget er steget på begge skoler og er udvidet med Vejle som udbudssted, så man nu kan læse til socialrådgiver i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense. Samtidig med udvidelsen af antal studerende er der en del ledige dimittender, så politisk går vi ikke ind for at udvide optaget af studerende (se faktaboks). DS og SDS forsøger hele tiden at styrke samarbejdet om det uddannelsespolitiske arbejde lokalt og deltager i FTF-uddannelsesnetværk. Skolerne arbejder på oprettelse af nye uddannelser, og her er FTF-samarbejdet nødvendigt både lokalt og centralt. Professionsbacheloruddannelsen i administration er en nyere uddannelse, som fortsat skal afgrænses i forhold til socialrådgiveruddannelsens arbejdsområder. En ny uddannelse i rehabilitering har de faglige organisationer og FTF fået stoppet, da den lappede ind over ergo-, sygeplejerskeog socialrådgiveruddannelserne. DS besætter en FTF-plads i UC Syddanmark, og det er spændende og udfordrende i dette regi at have medansvar for at drive gode faglige uddannelser ud fra de tildelte økonomiske rammer. Tildeling af penge til de enkelte uddannelser kommer fra ministeriet, og fordelingen giver anledning til mange diskussioner og er svær at ændre, men lokalt har man i princippet mulighed for at omfordele midlerne. JOB Skolerne har øget optaget af socialrådgiverstuderende men samtidig har en del dimittender svært ved at finde job. OPTAGET PÅ SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Der kan optages i alt 610 studerende pr. år på socialrådgiveruddannelsen i Region Syddanmark. De fordeler sig således: UC Syddanmark I alt 252 Esbjerg September 90 Februar 64 Aabenraa September 34 Februar 34 Åben uddannelse 30 én gang årligt (uden for koordineret tilmelding) Lillebælt I alt 358 Odense September 99 Februar 99 Vejle September 35 Februar 35 IT-uddannelse September 45 Februar 45 SOCIALRÅDGIVER STUDERENDE ER KOMMENDE KOLLEGER OG MEDLEMMER DS lægger vægt på gode relationer til de studerende på socialrådgiveruddannelsen. Vores politik er at besøge alle studerende ved uddannelsesstart. I samarbejde med SDS, de studerendes organisation, får vi på den måde synliggjort vigtigheden af at være tilknyttet fagets organisationer både på studiet og i det kommende arbejdsliv. Der er også stående tilbud om at komme ud og holde oplæg for de studerende, f.eks. i forbindelse med undervisningen og forud for praktiktiden. Ved studieafslutningen besøger DS sammen med FTF-A uddannelsesstederne for at klæde de kommende kolleger på til arbejdet ude på socialrådgiverarbejdspladserne. 9

10 FLERE SOCIALRÅDGIVERE UDEN ARBEJDE Der har aldrig før været så mange socialrådgiverarbejdspladser som nu men der har heller aldrig før været så mange socialrådgiverstuderende som nu. Kombineret med et dagpengesystem, der er kraftigt forringet de senere år, betyder det desværre, at der atter er ledighed blandt socialrådgivere, og det er specielt blandt de nyuddannede, at vi ser dette fænomen. Der er desværre også medlemmer, som falder helt ud af dagpengesystemet. DS har genetableret sin jobformidling for af få det voksende antal ledige medlemmer i arbejde. DS og FTF-A forsøger i fællesskab at modvirke den stigende ledighed gennem bl.a. følgende initiativer: DS har igen etableret egen jobformidling, der skal medvirke til, at det er ledige socialrådgivere, der får vikariaterne på arbejdspladserne fremfor for f.eks. studentermedhjælpere. Denne jobformidling skaber også store muligheder for et godt match mellem arbejdspladsens behov og den lediges ønsker. DS arbejder aktivt på etablering af jobrotationsprojekter, så nyuddannede kolleger kan få praksiserfaring, og erfarne kolleger kan få tanket ny viden på efter- og videreuddannelse. GOD RESPONS PÅ NYHEDSBREVET De sidste to år har vi hvert kvartal udsendt et elektronisk nyhedsbrev pr. mail til alle medlemmer i Region Syd. Formålet er at sikre, at nyheder og små lokale artikler om aktuelle emner og initiativer når bredt ud. DS Syd skriver om aktuelle politiske tiltag og medlemsarrangementer, og medlemmerne er meget velkomne til at bidrage med indlæg og synspunkter fra arbejdspladser samt omtale af jubilæer. Vi har fået god respons på NyheDSbrevet,og får mange tilmeldinger til medlemsmøder i forbindelse med mail-udsendelsen. SÅ STOR ER LEDIGHEDEN I juli 2014 var der 236 ledige medlemmer af DS i Region Syddanmark. 136 af dem var dimittender. 156 havde været ledige i under 26 uger, mens 43 havde været ledige i mere end 52 uger. 10

11 MEDLEMSARRANGEMENTER DS Syd har både i 2013 og 2014 holdt en række arrangementer og fyraftensmøder og flere er i støbeskeen. Her er en oversigt: 1. MAJ /2 Vrede er mit mellemnavn Lisbeth Zornig Andersen Kolding 19/3 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 24/4 Fra socialfobi til socialrådgiver Fredericia 1/5 1. maj-arrangement Odense 2/5 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 17/5 75 års jubilæumsfest Odense 20/6 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Fredericia 5/9 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Esbjerg 10/9 Fyraftensmøde v. Morten Rambøll (om sagstal) Fredericia 9/10 Midtvejsmøde Mød din formand Fredericia 24/10 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Aabenraa 13/11 Fyraftensmøde Det vi ved om alkohol, børn, familier og socialrådgivere Fredericia 20/11 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Odense 27/11 Fyraftensmøde med Asbjørn With Fredericia PENSION LEDIGHED /1 Fyraftensmøde Arbejdsglæde og det gode liv v. Peter Mygind Fredericia 17/3 Fyraftensmøde Livsfarlig ledelse Fredericia 7/4 Fyraftensmøde Stress, trivsel og arbejdsglæde v. Thomas Milsted Odense 1/5 1. maj-arrangement Odense 5/5 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 13/5 Fyraftensmøde Det diagnosticerede liv v. Svend Brinkmann Fredericia 19/5 Fyraftensmøde Stress, trivsel og arbejdsglæde v. Thomas Milsted Esbjerg 27/8 Deltagelse i Brugernes Bazar Odense 11/9 Fyraftensmøde Gældssanering hvordan og hvorledes? v. Line Barfod Odense 12/9 Netværksmøde for ledige socialrådgivere i Region Syd Odense 24/9 Fyraftensmøde Tillidsreformen Fredericia 29/9 Valgmøde valg i DS Fredericia 1/10 Valgmøde Valg i DS Odense 1/10 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Fredericia 20/10 Fyraftensmøde Gældssanering hvordan og hvorledes? v. Line Barfod Esbjerg 29/10 Fyraftensmøde Bliv klogere på din pensionsordning i PKA Esbjerg 17/11 Fyraftensmøde Mønsterbryder Vejen 19/11 Fyraftensmøde Forandringer spørger ikke om lov de kommer bare Fredericia 2/12 Fyraftensmøde Psykopater når mennesker bliver hensynsløse og farlige Fredericia 11

12 DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE MEDLEMSSERVICE Den daglige medlemsservice i DS Region Syd omfatter en lang række forhold: Råd og vejledning i forbindelse med en forestående afskedigelsessag. Råd og vejledning omkring løn i forbindelse med f.eks. en jobsamtale. Råd og vejledning om lokale forhold og løn- og ansættelsesforhold, f.eks. frihed til lægebesøg, håndtering af overarbejde, fleksregler og fridage. Råd og vejledning omkring barsel og orlov. Råd og vejledning i forbindelse med ferie. Råd og vejledning til sygemeldte og stressramte omkring sygdom og arbejdsmiljø. Sparring i forbindelse med sager, som tenderer ulovlig praksis og etiske dilemmaer. Råd og vejledning til ledige vedrørende rådighedsforpligtelse og jobsøgning. Råd og vejledning om strukturændringer og ændret arbejdstid, ændret stillingsindhold og varslede afskedigelser. Møder med tillidsrepræsentanter. Møder med arbejdsmiljørepræsentanter. Hjælp til valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Møder med ledersektionen. For at kunne yde den bedst mulige medlemsservice har vores konsulenter specialiseret sig i hhv. ledere, kommuner, region og privatansatte. Formand Anne Jørgensen Bestyrelsesmedlem Birthe L. Povlsen (Socialstyrelsen Statsområdet) Bestyrelsesmedlem Hanne R. Sørensen (Tønder Kommune) Bestyrelsesmedlem Lisbeth Bagge Brøndum (Odense Kommune) Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen Vorret (Kerteminde Kommune) Bestyrelsesmedlem Heidi E. Poulsen (Odense Kommune) Bestyrelsesmedlem Jesper Nissen (Fredericia Kommune) Bestyrelsesmedlem Tanja Christensen (Nordfyns Kommune) I DS Syd er vi parate til at svare på medlemmernes mange faglige spørgsmål. Bestyrelsesmedlem Line Moth (Faaborg-Midtfyn Kommune) Bestyrelsesmedlem Berit Wolff (Odense Kommune). Bestyrelsesmedlem Bjørn Petersen (Nordfyns Kommune). TILLIDS- OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER DS SYD arbejder fortsat målrettet på at få valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle de arbejdspladser, hvor der er ansat så mange socialrådgivere, at det er en mulighed. Så mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har vi Tillidsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Studenterrepræsentant Christina Jensen 1. suppleant Mette Valentin. 2. suppleant Jeanne Hust. 3. suppleant Terkel Nielsen. 1. og 2. suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne. Kritisk revisor Mads Edwards (Varde Kommune). Anne Birgit Jørgensen, Birthe L. Povlsen og Mette Valentin er medlemmer af hovedbestyrelsen i DS. 12

13 ARBEJDSPROGRAM Ud over at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår vil vi også: følge arbejdet med tillidsreformen og forfølge og fastholde afbureaukratiseringsdagsordenen. arbejde for konkretisering og udfoldelse af DS 2022-strategien. følge konsekvenserne af reformerne på det sociale område både fra et socialpolitisk perspektiv og fra et ansættelses- og arbejdsmiljøperspektiv. arbejde med nye former for medlemsinvolvering samt korte, medlemsstyrede faglige projekter styrke det uddannelsespolitiske arbejde, f.eks. gennem etablering af netværk for DS- og SDS-repræsentanter i uddannelsesudvalgene på uddannelsesstederne. fortsætte med at afholde medlemsarrangementer med både socialrådgiverfaglig og almen tilgange. På midtvejsmødet i 2015 er der både et fagpolitisk og et socialfagligt indhold. være synlige for medlemmerne via fortsat udgivelse af nyhedsbreve. være synlige over for omverdenen ved at sætte socialpolitiske dagsordener. understøtte og facilitere initiativer, der skaffer ledige kolleger i arbejde. deltage i udviklingen på beskæftigelsesområdet. arbejde for lokal implementering af resultaterne af OK afholde regionale møder for fagområder. styrke klubberne og understøtte klubvirksomhed, f.eks. via uddannelse af tillidsrepræsentanter og klubbestyrelser. yde bistand til klubberne til formidling af artikler og oplæg om socialrådgivernes arbejdsforhold. arrangere lokale aktiviteter og uddannelse for både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. følge op på de gode erfaringer med arbejdspladsbesøg i form af vores Road Tour, som fortsættes i 2015 og OK 2015 SUNDT ARBEJDSMILJØ REFORMER AFBUREAUKRATISERING Bestyrelsens arbejdsprogram har fokus på at styrke fagligheden og bidrage til at sætte den socialpolitiske dagsorden. 13

14 Region Syd Kontoret i Snoghøj Fagforeningshuset Vesterballevej 3A Snoghøj 7000 Fredericia Tlf Kontoret i Odense Fagforeningshuset Lumbyvej 11, indgang C 5000 Odense C Tlf Carl Ancher Journalistik, Kommunikation & PR Layout og illustrationer:

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

BØ RN GENERALFORSAMLING AFVÆBNET KRITIK INVE STÉR UNGE JOBS BESKÆF- TIGELSE. Region Syd VEL- FÆRD TILMELDING

BØ RN GENERALFORSAMLING AFVÆBNET KRITIK INVE STÉR UNGE JOBS BESKÆF- TIGELSE. Region Syd VEL- FÆRD TILMELDING Region Syd GENERALFORSAMLING FREDAG 7. OKTOBER 2016 kl. 15.30 - ca. 22.00 DET GODE LIV Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia INVE STÉR UNGE JOBS

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord. Lillian Steenberg Hansen. Opstillingsgrundlag

Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord. Lillian Steenberg Hansen. Opstillingsgrundlag Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord. Lillian Steenberg Hansen Jeg hedder Lillian Steenberg Hansen og genopstiller til Region Nords Bestyrelse. Jeg er uddannet socialrådgiver

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT

SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT JUNI 2014 8. ÅRGANG Generalforsamlinger Mandag 22. september kl. 15.00 - ca. 21.00 Danmarksgade 16, Odense Det handler om din hverdag Indkaldelse og dagsorden Regnskab og budget

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Kære DS-repræsentanter Først og fremmest endnu en gang tak for to forrygende dage ved REP16, hvor vi både fik taget hul på en række

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen guide: Arkivfoto: Hung Tien Vu Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi både tillidsvalgte, politisk valgte og ansatte for at gøre arbejdsvilkårene bedre

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 19. AUGUST 2014 TR & AMiR Nyhedsbrev 15. juni 2017 I dette nummer: Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 2017 OK18 - Har I drøftet prioriteringer på din arbejdsplads? Afbrydelse af

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Øst skriftlige beretning

Øst skriftlige beretning Region Øst Øst skriftlige beretning 2012-2014 Kære medlem Du sidder med Region Øst Øst skriftlige beretning be for perioden 20122014. I beretningen beretningen kan du læse om bestyrelsen bestyrelsens arbejde

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere