Lokalt Beskæftigelses Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt Beskæftigelses Råd"

Transkript

1 Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 21. august 2012 kl i F7, Rådhuset Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Lotte Bjørnstad Jacobsen Merete Fabricius Kragh Peter Bo Andersen Direktør Ralf Niels Christian Erlandsen Torben Christiansen Vivi Quistgaard Werner Frost Jensen 1 / 17

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 19 Sag nr. 20 Nyt medlem af LBR fra Dansk Handicap og ny suppleant fra LO Status på arbejdsmarkedet i Frederikssund Sag nr. 21 Beskæftigelsesplan 2013 Sag nr. 22 Sag nr. 23 Frederikssund Roterer - ansøgning til LBR fra LO Storkøbenhavn Dialogmøde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd og LBR Frederikssund Sag nr. 24 Status LBR ungeprojekt hos Contra juli 2012 Sag nr. 25 LBR økonomi 2012 Sag nr. 26 Virksomhedspraktikker 2. kvartal 2012 Sag nr. 27 Eventuelt 2 / 17

3 Sag nr. 19 Nyt medlem af LBR fra Dansk Handicap og ny suppleant fra LO Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Dansk Handicap har indstillet at Erik Jørgensen, ny formand for Dansk Handicap Frederikssund, indtræder som ny repræsentant for Dansk Handicap i LBR. Sari Gade fratræder som LO suppleant. LO har indstillet konsulent Louise Bastholm som ny suppleant Indstillingerne skal godkendes af Beskæftigelsesudvalget i kommunen. Indstillingerne vil blive forelagt Beskæftigelsesudvalget på deres møde den 4. september Bevilling: Økonomiske og Formandskabet indstiller, at: 1. Lokalt Beskæftigelses Råd byder velkommen til medlem Erik Jørgensen og suppleant Louíse Bastholm og tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen taget til efteretning. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen. 3 / 17

4 Sag nr. 20 Status på arbejdsmarkedet i Frederikssund Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 47. Sagsfremstilling: Gensidig orientering mellem rådets medlemmer og statistik fra sekretariatet. Udover den almindelige statistik til LBR er der denne gang vedlagt et notat fra Beskæftigelsesregionen, "Status på ledighedslængde - personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden" fra 29. juni Notatets hovedkonklusioner for Frederikssund er følgende: 1. Andelen af dagpengemodtagere der har modtaget dagpenge i 2 år udgjorde i marts ,3 % i Østdanmark og 17 % i Frederikssund (169 ledige) 2. Hårdest ramte a-kasse er 3F med 26,5 % af deres ledige. Byggefagenes andel udgør 21,4 %, el-fagets a-kasse 21 % og Metals a-kasse 20,9 % 3. Andelen af mænd med mindst 2 års ledighed udgør 22 % både i Østdammark og i Frederikssund ( 105 ledige mænd). For kvinder er den generelt lavere - 15 % i Østdanmark og 12 % i Frederikssund (64 ledige kvinder) 4. Aldersmæssigt er andelen af over 54-årige dagpengemodtagere med lang ledighed klart den største. I Østdanmark udgør andelen 27 % og i Frederikssund 25 % (62 ledige). De unge under 30 år bærer generelt en mindre del af den langvarige ledighed. 7 % i Østdanmark og 6 % i Frederikssund (10 ledige) 5. I Østdanmark var 25 % af dagpengemodtagerne med indvandrerbaggrund ramt af langvarig ledighed, mens andelen af etnisk danskere udgjorde 16 %. Den relativt store forskel ses ikke i Frederikssund, hvor andelen var næsten ens, 17 % for etniske danskere og 18 % for indvandrere (20 ledige) 6. Ledige overgår i forbindelse med sygdom til at modtage sygedagpenge. I første kvartal 2012 overgik personer i Østdanmark fra arbejdsløshedsdagpenge til sygedagpenge. 22 % af disse havde inden overgangen til sygedagpenge modtaget arbejdsløshedsdagpenge i mindst 100 uger. Andelen i Frederikssund er lavere - ca. 17 % (aflæst på graf) Bevilling: 4 / 17

5 Økonomiske og Formandskabet indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Gensidig orientering fra medlemmerne og kort gennemgang af statistik. Orienteringen blev taget til efterretning. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen. Bilag: Status på ledighedslængde - personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden LBR-Jobcenterinformation - august 2012 Resultatoversigt_Frederikssund_maj / 17

6 Sag nr. 21 Beskæftigelsesplan 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR skal afgive høringssvar til kommunes oplæg til beskæftigelsesplan for 2013 inden udgangen af august LBR fik i juni 2012 tilsendt beskæftigelsesplan 2013 pr. mail. Det er denne udgave af beskæftigelsesplan 2013 der er vedhæftet som bilag. Beskæftigelsesplanen, med høringssvar fra LBR og bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen bliver efterfølgende politisk behandlet i Frederikssund Kommune og vil indgå i forbindelse med offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplan 2013 er blevet til med afsæt i resultatrevision 2011, med udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 og på baggrund af fælles drøftelserne mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget i april 2013 og efterfølgende opsamlinger i henholdsvis LBR og Beskæftigelsesudvalget. Planen er i år tilstræbt at være mere fokuseret, kortfattet og læsevenlig end tidligere år. Både udfordringer og indsatser (strategier) er fokuseret og prioriteret til de væsentligste. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret. Som noget nyt for Beskæftigelsesplan 2013 skal den konkrete fastsættelse af måltallene for det enkelte ministermål først fastlægges ultimo året, og senest ved udgangen af januar måned 2013 inden Beskæftigelsesplanen skal offentliggøres. Begrundelsen for denne ændring fra tidligere år er, at prognoserne for udviklingen i ledigheden mv. for det kommende år, er mere sikre sidst på året end i foråret. Samtidig er Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke i stand til at levere målinger for ministermålet om unge i uddannelse før ultimo tredje kvartal 2012 og den nye opgørelse af tilgangen til førtidspension er heller ikke valid før senere på året. Beskæftigelsesplanen for 2013 er derfor udarbejdet uden fastsættelse at selve målniveauet, men med fokus på strategier og de konkrete indsatser for hvert ministermål. 6 / 17

7 For at tilgodese både hensynet til tallenes aktualitet og sammenhængen til budgettet har Beskæftigelsesudvalget, på mødet den 8. maj 2012 besluttet, at der først indarbejdes faktuelle måltal i beskæftigelsesplan 2013 inden denne forelægges for Byrådet i september Efterfølgende justeres målene af Beskæftigelsesudvalget ud fra udviklingen i resten af år 2012 og årets sidste ledighedsprognose. I Beskæftigelsesplanen er der fokuseret på 3 hovedudfordringer i Frederikssund: 1. Fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse, men fortsat et stort antal og mange uden uddannelse 2. Få førtidspensionister, men stigende antal på ledighedsydelse 3. Langtidsledigheden er stigende og og vi har flere langtidsledige end dem vi sammenligner os med På baggrund af disse udfordringer og med udgangspunkt i de overordnede generelle udfordringer udtrykt i ministerens mål for 2013 indeholder Beskæftigelsesplanen mål og strategier på følgende områder: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension 3. Bedre hjælp til ledighedsydelsesmodtagere - flere i fleksjob 4. Langtidsledigheden skal bekæmpes 5. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder For nærmere beskrivelse af udfordringer, mål, strategier og indsatser henvises til beskæftigelsesplanen. Jobcenteret har den 13. august 2012 modtaget Beskæftigelsesregionens høringssvar. Regionen vurderer at beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikssund i Det fulde høringssvar fra Beskæftigelsesregionen er vedlagt som bilag. Bevilling: Økonomiske og Formandskabet indstiller, at: 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 til godkendelse i Byrådet. 7 / 17

8 Tidligere beslutninger: Beslutninger: LBR anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 til vedtagelse i Byrådet. LO/FTF s høringssvar fra den 16. august 2012 medsendes til den politiske behandling i kommunen Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen og suppleant Karin Stuhr Nielsen. Bilag: Beskæftigelsesplan 2013 til høring i LBR og BR LBRs bemærkninger til beskæftigelsesplan 2013 frederikssund horingssvar bp13001 (2) 8 / 17

9 Sag nr. 22 Frederikssund Roterer - ansøgning til LBR fra LO Storkøbenhavn Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR har den 20. juli modtaget ansøgning fra LO Storkøbenhavn til et projekt vedr. jobrotation i private virksomheder - "Frederikssund Roterer". Med projekt ønskes det at engagere private virksomheder i Frederikssund Kommune i anvendelse af jobrotation, herunder at: Informere virksomhederne om jobrotationsordningen. Afdække interessen for jobrotation (muligheder & udfordringer). Herunder også at afdække virksomhedernes interesse for efteruddannelser og deres forventninger til kompetencer hos eventuelle vikarer. Generere en databank med information om virksomheder, der er interesserede i jobrotation. Databanken vil indeholde: Navn og kontaktdata på interesserede virksomheder, information om antal medarbejdere, som potentielt skal på efteruddannelse, information om efteruddannelsesbehov samt information om forventninger til den ledige vikars kompetencer. Generere viden om barrierer og drivkræfter samt indblik i hvilke tiltag, der er nødvendige for at gå fra interessetilkendegivelse til faktisk rotation. Udarbejde en rapport om virksomhedernes velvilje eller modstand angående jobrotation. Herunder at vurdere behov for, samt ønskeligt indhold i, en evt. del 2 af projektet med henblik på koordinering og udførelse. Projektet består af følgende aktiviteter: Etape 1: Opstartsmøde med nøglepersoner fra henholdsvis Jobcenter Frederikssund og relevante a-kasser i området (og eventuelle øvrige lokale interessenter). Formålet er at belyse hvad, der kan være motiverende, og hvad, der kan være hæmmende for virksomhederne i relation til at indgå i jobrotation. Formålet er endvidere at få viden om, hvilke informationer nøglepersonerne har brug for at få ud af projektet for at kunne bruge det positivt fremadrettet. Ligeledes er det væsentligt at få indsigt i hvilke virksomheder, jobcentret allerede har kontakt med, så virksomhederne i Frederikssund Kommune ikke kommer til at føle sig overrendte. Spørgeskemaundersøgelsen 9 / 17

10 og virksomhedsinterviewene i projektets efterfølgende etaper kan tilpasses på baggrund af tilbagemeldingerne på opstartsmødet. Etape 2: Spørgeskemaundersøgelse blandt Frederikssund Kommunes virksomheder inden for udvalgte brancher (ca. 368 virksomheder). se Projektansøgningen for nærmere beskrivelse af de udvalgte brancher. Formålet er at informere om jobrotationsordningen, at undersøge virksomhedernes eksisterende viden om jobrotation og ikke mindst at afdække deres interesse. Desuden undersøges det, om der er særlige forhold, såsom medbestemmelse på valg af vikar, fast kontaktperson eller assistance til papirarbejde, som er vigtigt for virksomhedernes interesse. Etape 3: Interviews med virksomheder, som har udtrykt interesse via spørgeskemaundersøgelsen. Formålet er at kvalificere virksomhedernes viden om jobrotationsordningen og at gå i dialog med dem om medarbejdernes behov for efteruddannelse, samt om kvalifikationer, som en ledig skal besidde for at indtræde som vikar (måske skal de ledige opkvalificeres for at kunne træde ind i vikariatet). Der udføres interviews med repræsentanter fra 3-5 interesserede virksomheder. Der forventes følgende resultater: at projektet vil øge virksomhedernes viden om mulighederne ved jobrotation. Hidtidige analyser har med al tydelighed vist, at virksomhederne kun i meget begrænset omfang kender ordningen på forhånd. at undersøgelsen vil resultere i en liste indeholdende virksomheder, som med fordel kan kontaktes af jobcentret med henblik på videre dialog om jobrotation. at medarbejdere hos jobcentret vil opleve, at deres arbejde bliver lettet, idet de ud fra den genererede database kan målrette deres indsats over for motiverede virksomheder. at projektet vil bane vejen for, at ledige borgere får en chance på arbejdsmarkedet ved at indgå som jobrotationsvikarer. Disse ledige kommer ikke til at forbruge af deres dagpengeperiode, mens de indgår i jobrotationerne, de tjener penge undervejs, og de knytter netværk, som måske på sigt kan føre til ordinær ansættelse. at den genererede databank vil være nem at gå til uanset om det bliver jobcentret selv eller en ekstern projektleder, der kommer til at følge op og forestå det udførende arbejde med jobrotationer. at projektet på længere sigt kan medvirke til at skabe mobilitet på arbejdsmarkedet i Frederikssund Kommune. Projektet forventes gennemført i perioden 1. januar 2013 til 31. maj Den samlede ansøgning kan læses i bilaget. 10 / 17

11 Bevilling: Økonomiske og Det samlede ansøgte beløb udgør kr ekskl. moms. og fordeler sig på følgende poster: Projektaktiviteter Pris Moms Pris i alt Opstartsmøde med nøglepersoner /tilpasning af projekt (Etape 1) Kr Kr Kr. Spørgeskema undersøgelse med virksomheder (Etape 2) Kr Kr Kr. Interviews med virksomheder (Etape 3) Kr Kr Kr. Analyse og afrapportering (på tværs af alle tre etaper) Kr Kr Kr. Diverse herunder transport, forplejning og kontorhold Kr Kr Kr. Indkøb af virksomhedsinfo og spørgeskemamodul Kr Kr Kr. Samlet pris Kr Kr Kr. Formandsskabet indstiller, at: 1. Ansøgningen ikke imødekommes. Tidligere beslutninger: 11 / 17

12 Beslutninger: Fomandsskabets indstilling følges. Jobcenterchef Merete Kølln orienterede kort om jobcenterets aktiviteter og planer omkring jobrotation. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen og suppleant Karin Stuhr Nielsen. Bilag: Projektansøgning til LBR 'Frederikssund roterer' 12 / 17

13 Sag nr. 23 Dialogmøde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd og LBR Frederikssund Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Det Regionale Beskæftigelsesråd har henvendt sig angående dialog mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd i Frederikssund og Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) om relevante teamer på Beskæftigelsesområdet i 2. halvår af RBR lægger i deres henvendelse op til at mødet sker på initiativ at LBR, f.eks. i forbindelse med et ordinært møde i LBR. Det er ligeledes LBR der skal komme med forslag til temaer for en eventuel drøftelse. RBR inviterer derfor til, at LBR eventuelt henvender sig til RBR med henblik på at finde et tidspunkt for et møde. Bevilling: Økonomiske og Formandsskabet indstiller, at: 1. LBR foretager en drøgtelse af om der er temamer som ønskes drøftet med Det Regionale Beskæftigelsesråd. Tidligere beslutninger: Beslutninger: LBR overvejer til næste møde temaer/emner til et møde, eventuelt sammen med omkringliggende LBRér Tilstede: Kim Rockhill(A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen og suppleant Karin Stuhr Nielsen. Bilag: Dialog LBR_RBR 2012 (3) 13 / 17

14 Sag nr. 24 Status LBR ungeprojekt hos Contra juli 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Status til LBR projekt 2012 for unge under 30 år. LBR har besluttet at iværksætte et LBR forløb for unge under 30 år. LBR projektet 2012 for unge startede op den 23. april 2012, og afvikles af Contra. Der har i alt været visiteret 40 deltagere, både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, til projektet. Nogle fik arbejde lige med det samme, nogle er flyttet, nogle er syge og nogle er fortsat ledige. I Juli var der 16 tilmeldte deltagere tilbage. Status for projektet i juli 2012 viser; at 27,5 % af de unge, der er blevet visiteret til projektet, er kommet i arbejde og at 20 % forventer at starte uddannelse. Konsulent Kia Roy vil på mødet give en yderligere orientering om deltagernes status pr. juli Bevilling: LBR har på mødet den 6. december 2011 bevilget kr. i 2012 til projektet. Økonomiske og Formandsskabet indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: LBR konsulent Kia Roy orienterede om status. Orienteringen blev taget til efterretning. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen. Bilag: Til LBR 21 august 2012 LBR projekt for unge hos Contra- status 14 / 17

15 Sag nr. 25 LBR økonomi 2012 Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Sagsfremstilling: Opfølgning på LBR s budget for Samlet set viser det forventede forbrug i 2012 at blive på kr. ud af et budget på kr. Hvilket giver et restbudget på kr. Bevilling: Økonomiske og Formandsskabet indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen blev taget til efterretning. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen. Bilag: Forbrug medio / 17

16 Sag nr. 26 Virksomhedspraktikker 2. kvartal 2012 Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Sagsfremstilling: Oversigt vedrørende virksomhedspraktikker 2. kvartal Bevilling: Økonomiske og Formandskabet indstiller til LBR, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen blev taget til efterretning. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen og suppleant Karin Stuhr Nielsen. Bilag: LBR praktikoversigter 2. kvt A-dagpengemodtagere_virksomhedspraktikker etableret i 2. kvt / 17

17 Sag nr. 27 Eventuelt Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og Tidligere beslutninger: Beslutninger: Intet. Tilstede: Kim Rockhill (A), Ralf Niels Christian Erlandssen, Torben Christiansen, Werner Frost Jensen, Erik Jørgensen og suppleant Karin Stuhr Nielsen. 17 / 17

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Frederikssund Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17:15 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Lotte Bjørnstad

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 18.05 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

REFERAT. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde 14. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

REFERAT. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde 14. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT af Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde 14 Tirsdag den 19.05 2009 kl. 16.30-19.00

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 22. maj 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 23 Mødet slut kl. 16.30 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere