Projektets titel og kontaktoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets titel og kontaktoplysninger"

Transkript

1 Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., , og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej Frederiksberg Tlf: Mail: CVR: Projektansvarlig navn, adresse, tlf. og Mikkel Dam LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C.F. Richs Vej Frederiksberg Tlf: Mobil: Mail: Projektet i hovedtræk Med projekt Hørsholm Roterer ønskes det at engagere private virksomheder i Hørsholm Kommune i anvendelse af jobrotation, herunder: - At informere virksomhederne om jobrotationsordningen. - At afdække interessen for at jobrotere (muligheder & udfordringer). Herunder også at afdække virksomhedernes interesse for efteruddannelser og deres forventninger til kompetencer hos eventuelle vikarer. - At generere en databank med information om virksomheder, der er interesserede i jobrotation. Databanken vil indeholde: Navn og kontaktdata på interesserede virksomheder, information om antal medarbejdere, som potentielt skal på efteruddannelse, information om efteruddannelsesbehov samt information om forventninger til den ledige vikars kompetencer. - At generere viden om barrierer og drivkræfter samt indblik i hvilke tiltag, der er nødvendige for at gå fra interessetilkendegivelse til faktisk rotation. 1

2 Projektets målgruppe Primær målgruppe: Private virksomheder inden for følgende 11 brancher i Hørsholm Kommune: Andre serviceydelser mv. Bygge og anlæg Energiforsyning Handel Hoteller og restauranter Industri Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Transport Vandforsyning og renovation De 11 brancher er valgt, fordi de i høj grad repræsenterer medarbejdere, som jobrotationsordningen primært er tiltænkt i det private, nemlig de ufaglærte samt medarbejdere med en erhvervsuddannelse. Sekundær målgruppe: Ledige med mere end 3 måneders ledighed, som kan vikariere, mens virksomhederne sender deres medarbejdere på efteruddannelse. Projektindhold Med projekt Hørsholm Roterer ønskes det at undersøge mulighederne for jobrotationer i Hørsholm Kommune. Jobrotation rummer positive muligheder for såvel virksomheder, ansatte medarbejdere, ledige borgere, a-kasser og jobcentret og alligevel benyttes ordningen kun meget sjældent. Få virksomheder kender til ordningen, og få jobcentre og a-kasser har mulighed for at informere om ordningen og opsøge viden om hvilke virksomheder, der konkret kan og vil rotere. I den nuværende beskæftigelsesmæssige situation med mange ledige er det oplagt at opstarte jobrotationsprojekter, idet der er ledige nok at tage af. Mulighederne for at matche virksomhedernes specifikke behov med en kompetent ledig er gode. Samtidig tilbyder man de ledige borgere en tilknytning til arbejdsmarkedet, som rummer potentialet for en efterfølgende ansættelse. Og endelig sikrer man, at virksomheder i lokalområdet efteruddanner deres medarbejdere ved at hjælpe arbejdsgiverne med at skaffe kvalificeret vikarhjælp og økonomisk refusion i uddannelsesperioden. Et af beskæftigelsesministerens 4 udmeldte mål for 2013 er øget virksomhedskontakt. Projekt Hørsholm Roterer støtter godt op om dette. Mål Det er målet at engagere virksomheder i Hørsholm Kommune til at jobrotere ved at informere om fordelene og den økonomiske struktur i ordningen og ved at kortlægge deres behov for såvel vikarer som efteruddannelse til ansatte medarbejdere. I løbet af projektet genereres en databank med relevante informationer om interesserede virksomheder, herunder deres efteruddannelsesbehov, krav til rotationsvikarer samt barrierer og motivationsfaktorer i forhold til jobrotation. I databanken vil det også fremgå om virksomhederne efterlyser særlige forhold for at ville indgå i rotation f.eks. medindflydelse på valg af vikar, fritagelse fra papirarbejde, fast kontaktperson eller andet. Det ansøgte beløb og nærværende aktivitetsbeskrivelse er del 1 af et 2-delt projekt, hvor del 1 er informerende/afklarende, og del 2 er udførende. Hvorvidt det giver mening at fortsætte til del 2, vil være 2

3 afhængigt af de resultater, som opnås under del 1 (er der virksomheder, som ønsker at deltage?). Det er dog målet og forventningen, at del 1 vil resultere i, at det giver god mening at fortsætte til del 2. Hvorvidt del 2 skal bestå i, at Jobcentret og relevante a-kasser selv udfører matchning og rotationer på baggrund af databanken, eller om del 2 også skal indeholde en samlet koordinerende funktion (en ekstern projektleder) og evt. en videre opdyrkning af markedet (evt. inden for andre brancher), samt koordinering med relevante uddannelsesinstitutioner er ikke muligt at anslå pt. Derfor vil en eventuel ansøgning til LBR om midler til en del 2 først komme på tale, når erfaringerne er gjort ved afslutningen af dette del 1-projekt. Aktiviteter: Projektet består af 3 etaper: Etape 1: Opstartsmøde med nøglepersoner fra hhv. Jobcenter Hørsholm og relevante a- kasser i området (og eventuelle øvrige lokale interessenter). Formålet er at belyse hvad, der kan være motiverende og hvad, der kan være hæmmende for virksomhederne i relation til at indgå i jobrotationer. Formålet er endvidere at få viden om, hvilke informationer nøglepersonerne har brug for at få ud af projektet for at kunne bruge resultaterne positivt fremadrettet. Ligeledes er det væsentligt at få indsigt i hvilke virksomheder, Jobcentret allerede har kontakt med, så virksomhederne i Hørsholm ikke kommer til at føle sig overrendte. Spørgeskemaundersøgelsen og virksomhedsinterviewene i projektets efterfølgende etaper kan tilpasses på baggrund af tilbagemeldingerne på opstartsmødet. Etape 2: Spørgeskemaundersøgelse blandt Hørsholms virksomheder inden for de nævnte brancher (ca. 274 virksomheder). Formålet er at informere om jobrotationsordningen, at undersøge virksomhedernes eksisterende viden om jobrotation og ikke mindst at afdække deres interesse. Desuden undersøges det, om der er særlige forhold, såsom medbestemmelse på valg af vikar, fast kontaktperson eller assistance til papirarbejde, som er vigtigt for virksomhedernes interesse. Etape 3: Interviews med virksomheder, som har udtrykt interesse via spørgeskemaundersøgelsen. Formålet er at kvalificere virksomhedernes viden om jobrotationsordningen og at gå i dialog med dem om medarbejdernes behov for efteruddannelse, samt om kvalifikationer, som en ledig skal besidde for at indtræde som vikar (måske skal de ledige opkvalificeres for at kunne træde ind i vikariatet). Der udføres interviews med repræsentanter fra 3-5 interesserede virksomheder. På baggrund af ovenstående genereres en databank med indsigt i kontaktede og interesserede virksomheder. Resultaterne fra de 3 etaper samles og formidles i databanken, som fremsendes til LBR i elektronisk form. Forventede resultater Det forventes, at projektet vil øge virksomhedernes viden om mulighederne ved jobrotation. Hidtidige analyser har med al tydelighed vist, at virksomhederne kun i meget begrænset omfang kender ordningen på forhånd. Det forventes, at undersøgelsen vil resultere i en liste indeholdende virksomheder, som med fordel kan kontaktes af jobcentret med henblik på videre dialog om jobrotation. Det forventes, at medarbejdere hos jobcentret vil opleve, at deres arbejde bliver lettet, idet de ud fra den genererede database kan målrette deres indsats over for motiverede virksomheder. Det forventes, at projektet vil bane vejen for, at ledige borgere får en chance på arbejdsmarkedet ved at indgå som jobrotationsvikarer. Disse ledige kommer ikke til at forbruge af deres dagpengeperiode, mens de indgår i jobrotationerne, de tjener penge undervejs, og de knytter netværk, som måske på sigt kan føre til ordinær ansættelse. 3

4 Det forventes, at den genererede databank vil være nem at gå til uanset om det bliver jobcentret selv eller en ekstern projektleder, der kommer til at følge op og forestå det udførende arbejde med jobrotationer. Det forventes, at projektet på længere sigt kan medvirke til at skabe mobilitet på arbejdsmarkedet i Hørsholm Kommune. Specifikke succeskriterier Specifikt forventes det, at ca. 260 virksomheder ved projektets afslutning har modtaget information om jobrotation ved (tallet er lidt lavere end antallet af virksomheder, idet det er forventeligt, at henvendelsen nogen steder vil havne i spamfiltre, eller at den angivne mailadresse er forkert/forældet). Herudover forventes det, at en række virksomheder melder positivt tilbage med interesse for jobrotation, og at projektet genererer en væsentlig indsigt i interesserede virksomheder. Det forventes endvidere, at projektet munder ud i en brugbar databank med virksomheder, der er interesserede i jobrotation. Metoder Metodisk går projektet på to ben, idet der gøres brug af såvel kvalitative, som kvantitative tilgange. Spørgeskemaundersøgelsen baseres på en kvantitativ tilgang, hvor der via et onlinebaseret surveyprogram dannes grundlag for en statistisk indsigt. Virksomhedsinformationer købes via Experians database, således at hver virksomhed vil modtage en med link til et online-spørgeskema. Der tages kontakt de relevante faglige organisationer for at supplere med adresser på de større virksomheder, der ikke er registrerede med adresser hos Experian. Der er indhentet forhåndsgodkendelse til at udføre undersøgelsen hos forbrugerombudsmanden for at sikre, at projektet ikke strider mod markedsføringslovgivningen. I etape 3, hvor der opsøges en uddybende indsigt i virksomhedernes intereser og barrierer gøres der brug af dialogorienteret interviewteknik. Ved at kombinere kvalitative og kvantitative metoder opnås en viden, som går både i dybden og i bredden. Antal deltagere i projektet Ca. 260 private virksomheder i Hørsholm Kommune. Valg af brancher og virksomhedstyper Projektet er tiltænkt at foregå blandt private virksomheder, da det især er inden for denne sektor, at jobrotationsordningen er gået i stå. Der lægges ikke an til at lave nogen afgrænsning, hvad angår virksomhedsstørrelse. De 11 udvalgte brancher er valgt, fordi de i høj grad repræsenterer de medarbejdere, som jobrotationsordningen primært er tiltænkt i det private, nemlig de ufaglærte samt medarbejdere med en erhvervsuddannelse. Såfremt LBR og jobcentret ønsker at fokusere på andre brancher end de foreslåede, er dette imidlertid fuldt ud muligt ved at kontakte LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse. Eventuelt samarbejde Projektet søges også i andre kommuner. Såfremt nabokommuner opstarter projektet, vil der i en eventuel udførende del (del 2, som der evt. ansøges om, såfremt del 1 har været en succes) være mulighed for at indgå et tværkommunalt samarbejde, såfremt dette ønskes og giver mening. Dette er dog ikke en nødvendighed. 4

5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i maj 2012 opstartet en jobrotationsenhed, som har til formål at støtte Jobcentre i at iværksætte jobrotationer. Det vil være muligt at samarbejde med denne enhed. Projektets tidsplan Projektet opstartes 1. november 2012 og afsluttes 31. marts I nedenstående skema er indført aktiviteterne, som de forventes at forløbe i projektperioden: Nov Dec Jan Feb Mar Etape 1: Etape 2: Etape 3: Afrapportering: Angivelse af evt. samarbejdspartnere/underleverandører Jobcenter Hørsholm Relevante faglige organisationer / a-kasser 5

6 Projektets økonomi Ansøgt beløb og detaljeret budget Der ansøges i alt om kr moms. Projektaktiviteter Pris Moms Pris i alt Opstartsmøde med nøglepersoner /tilpasning af projekt (Etape 1) Kr Kr Kr Spørgeskemaundersøgelse med virksomheder (Etape 2) Kr Kr Kr Interviews med virksomheder (Etape 3) Kr Kr Kr Afrapportering (på tværs af alle tre etaper) Kr Kr Kr Diverse herunder transport, forplejning og kontorhold Kr Kr Kr Indkøb af virksomhedsinfo og spørgeskemamodul Kr Kr Kr Samlet pris Kr Kr Kr Betalingsforbindelse med navn, tlf. og adresse Lars Ottosen, Filialchef Arbejdernes Landsbank Filialen i Vanløse Jernbane Allé Vanløse Tlf: Reg. Nr kt.nr Om projektansøger LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse har solid erfaring i at arbejde med analyser og evalueringer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Projektkonsulenterne har faglige baggrunde inden for økonomi, kommunikation, forvaltning og sociologi, hvorfor der arbejdes tværfagligt på alle analyser og projekter. Specifikt har LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse erfaring med jobrotation idet en række LBR er på den Københavnske Vestegn allerede har engageret os til at udføre både del 1 og del 2 af projektforslaget. 6

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere