Udkast af 25/9. Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast af 25/9. Forslag"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 5 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister (Eva Kjer Hansen) Udkast af 25/9 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Velfærdsreformen, tilbagetrækning, gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år og indeksering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret ved 10 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, 14 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, 2 lov nr. 369 af 1. maj 2006 og 29 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65 ½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Stk. 2. For personer, der er født den 1. januar 1963 eller senere, kan folkepensionsalderen blive højere end 67 år, jf. stk. 3 og 4. Stk. 3. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 4, om folkepensionsalderen for personer, der er omfattet af stk. 2, skal reguleres. Stk. 4. Folkepensionsalderen for personer, der er omfattet af stk. 2, forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år ifølge Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af socialministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i året 10 år efter. 2. I 2, stk. 2, nr. 1, ændres og det fyldte 65. år til: år og folkepensionsalderen, og efter det fyldte 65. år ændres til: efter folkepensionsalderen, og ved det fyldte 65. år ændres til: ved folkepensionsalderen. 3. I 3, stk. 2, 4 og 10 ændres og det fyldte 65. år til: år og folkepensionsalderen. 4. To steder i 3, stk. 3, i 5, stk. 3, og i 15 a, stk. 1, ændres det fyldte 65. år til: folkepensionsalderen. Socialministeriet Pensionsenheden j. nr

2 5. I 3, stk. 2, og 12 ændres er fyldt 65 år til: har nået folkepensionsalderen. 6. I 5, stk. 1, og 6 ændres 65 år til: folkepensionsalderen. 7. I 13 ændres fylder 65 år til: når folkepensionsalderen. 8. I 16, stk. 1, ændres 18 til 65 år til: 18 år til folkepensionsalderen. 9. I 33 d, stk. 2, og 33 e, stk. 2, ændres det fyldte 65. år, eller 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939 til: folkepensionsalderen. 10. I 33 d, stk. 3, ændres fylder 65 år, eller 67 år, hvis personen er født før den 1. juli 1939 til: når folkepensionsalderen. 11. I 33 e, stk. 1, ændres det 65. år, eller fra det 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939 til: folkepensionsalderen. 12. I 37 ændres: det fyldte 65. år til: at have opnået folkepensionsalderen. 13. Efter 73 indsættes: Revision af lovens bestemmelser 74. Forslag til revision af denne lovs 1 a, stk. 2, fremsættes for Folketinget i folketingsåret I lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af lov om social pension (Nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år m.v.) foretages følgende ændring: 1. 2, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Loven træder i kraft den 1. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget er et led i udmøntningen af den del af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsreformen), der vedrører senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Lovforslaget vedrører ændring af folkepensionsalderen. Følgende fremgår af aftalen: Danskerne lever længere og længere. Det er en positiv udvikling, som bl.a. afspejler medicinske fremskridt, og at færre bliver fysisk nedslidt. Danskerne får stadig flere raske år at leve i. Med uændrede regler vil længere levetid automatisk betyde, at danskerne bruger en stadig større del af deres raske liv med efterløn og pension. Det skaber risiko for ubalancer i den offentlige økonomi på længere sigt. Det begrænser samtidig mulighederne for forbedringer på andre områder. Der er derfor enighed om at justere i tilbagetrækningssystemet, så det bliver mere robust over for stigende levetid. Ændringerne i tilbagetrækningssystemet vil sikre finansiering af det danske velfærdssamfund mange årtier frem og give plads til større udgifter til sundhed og pleje, når der bliver flere ældre. Ambitionen er at sikre, at længere levetid er en god udvikling både for den enkelte og for samfundet og at balancen i den offentlige økonomi ikke sættes over styr på grund af utidssvarende tilbagetrækningsregler. Tilbagetrækningsreglerne skal indrettes, så de passer til vilkårene om 10, 20 og 30 år. Systemet skal naturligvis fortsat sikre gode tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte, men skal samtidig indrettes, så længere levetid også omsættes til længere arbejdsliv for raske og aktive mennesker. Samtidig skal der gøres en særlig indsats for at reducere nedslidning og styrke arbejdsmiljøet. Det skal sikres, at de aldersdiskriminerende barrierer på arbejdsmarkedet fjernes, og at jobmulighederne for de ældre styrkes. De nødvendige beslutninger tages nu, fordi der skal være god tid til planlægning af pensionisttilværelsen. Og fordi tilpasningerne skal virke, inden befolkningsudviklingen for alvor sætter finansieringen af velfærdssamfundet under pres. Justeringerne i tilbagetrækningssystemet kan opdeles under følgende overskrifter: o Gradvist højere efterløns- og folkepensionsalder o Mere fleksibel efterlønsordning o Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder o Styrkede jobmuligheder for de ældre o Styrket forebyggelse og arbejdsmiljø o Afvikling af aldersdiskriminerende barrierer på arbejdsmarkedet. Lovforslagets indhold Hovedelementerne i lovforslaget er: Forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år. Folkepensionsalderen forhøjes gradvis fra 2024, så den bliver 67 år i

4 Indeksering af folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen reguleres med virkning fra 2030, hvis levealderen øges. Reguleringer af folkepensionsalderen sker med et varsel på 15 år. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de af beskæftigelsesministeren samtidig fremsatte lovforslag om tilbagetrækning m.v., herunder forslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten, der bl.a. justerer efterlønsreglerne. Lovforslaget skal endvidere ses i sammenhæng med det af socialministeren samtidig fremsatte lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love, der indeholder konsekvensændringer i en række love som følge af forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen. Ad 1 Forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år For at sikre, at danskernes stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet, foreslås en gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen. Aldersgrænsen for ret til folkepension er i dag 65 år. Det foreslås, at folkepensionsalderen forhøjes gradvist fra 65 år til 67 år fra 2024 og frem til Efterlønsalderen er tilsvarende foreslået forhøjet gradvist til 62 år fra 2019 og frem til 2022, jf. forslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten. Folkepensionsalderen forhøjes med ½ år i henholdsvis 2024, 2025, 2026 og Efterlønsperioden vil vedvarende være 5 år. Personer, der er fyldt 48 år ved udgangen af 2006, berøres ikke af ændringen af folkepensionsalderen. De pågældende vil være fyldt 65 år, dvs. nået den gældende folkepensionsalder, inden udgangen af Personer, som ikke er fyldt 48 år ved udgangen af 2006, vil blive berørt af ændringen, og vil have god tid til at forberede sig herpå. Den gradvise forhøjelse af aldersgrænsen for folkepension samt indekseringen af aldersgrænsen betyder, at den alder, hvor en person kan overgå til folkepension, vil afhænge af pågældendes fødselsdato, jf. tabellen nedenfor: Fødselsdato 31. december 1958 eller tidligere 65 år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar juni ½ år 1. juli december år Folkepensionsalder 1. januar 1963 eller senere 67 år + evt. indeksering Der henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr Indeksering af aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet Det foreslås at indeksere aldersgrænsen for ret til folkepension, således at aldersgrænsen på længere sigt stiger i takt med restlevetiden for 60-årige. Tilsvarende foreslås efterlønsalderen indekseret, jf. forslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten, der bl.a. justerer efterlønsreglerne. Folkepensionsalderen fastsættes, så perioden med folkepension på længere sigt bliver omkring 14½ år, hvilket omtrent er det samme som fra efterlønnens indførelse i 1979 og frem til Folkepensionsalderen reguleres med ½ eller højest 1 år ad gangen afhængig af udviklingen i levetiden. Ændringer sker med et varsel på 15 år. Ændringer af efterlønsalderen sker efter ovennævnte forslag med et varsel på 10 år. 4

5 Hvis levetiden ikke stiger fra i dag, dvs. i forhold til den opgjorte levetid på 81,4 år i , fastholdes folkepensionsalderen på 67 år og efterlønsalderen på 62 år. Der tages beslutninger om regulering hvert 5. år, første gang i I forbindelse med en sådan beslutning fremlægges skøn over de økonomiske virkninger. Proceduren for regulering af folkepensionsalderen er beskrevet i bemærkningerne til 1, nr. 1 og 12. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 1. Samfundsøkonomiske virkninger af aftalen om velfærdsreformen Reformerne øger arbejdsstyrken og reducerer ledigheden. Samlet skønnes reformerne at styrke beskæftigelsen med personer i 2025 og med personer i Reformerne øger arbejdsstyrken og reducerer ledigheden. Samlet skønnes reformerne at styrke beskæftigelsen med ca personer i 2025 og med ca personer i De aftalte initiativer inden for arbejdsmarkeds- og integrationspolitik skaber grundlag for en stigning i beskæftigelsen, som skønsmæssigt er omkring personer frem mod 2010, jf. nedenstående tabel. Tabel. Løft i beskæftigelsen ved velfærdsreformen 1000 personer Arbejdsmarked og integration Uddannelse mv Senere tilbagetrækning mv I alt På længere sigt giver senere tilbagetrækning det største bidrag til fremgang i beskæftigelsen, ca personer i 2025 og op mod i Samlet skønnes reformerne at betyde, at væsentligt færre mennesker vil modtage offentlig forsørgelse. Det ventes, at det samlede antal overførselsmodtagere vil kunne falde med ca personer i 2025 og ca i 2040 set i forhold til en situation uden reformer. Initiativerne på tilbagetrækningsområdet sigter på at gøre velfærdssamfundet og den offentlige økonomi mere robust over for stigende levetid. I de sidste 10 år er levetiden for 60-årige steget med ca. 2 år. Regulering af aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet sikrer, at længere levetid og bedre helbred også medfører flere aktive år på arbejdsmarkedet. Den foreslåede reform af tilbagetrækningssystemet styrker samlet set de offentlige finanser med knap 1½ pct. af BNP (målt i holdbarhedstermer). Tilbagetrækningsreformerne gør velfærdssamfundet og den offentlige økonomi robust over for stigende levetid. Reformerne medfører finanspolitisk holdbarhed forstået sådan, at de merudgifter, som vil optræde på længere sigt bl.a. som følge af længere levetid (pension, ældrepleje og sundhedsvæsen) kan finansieres, uden at den offentlige gæld vokser ukontrolleret. Det gælder under de anvendte forudsætninger omkring rente, levetid, fertilitet mv. Den gennemsnitlige levetid for 60-årige kan stige hurtigere end forudsat i den anvendte befolkningsprognose. Med den aftalte indekseringsmekanisme sikres større robusthed i velfærdssamfundet over for ændringer i levetiden. Det skønnes, at omkring tre fjerdedele af den forringelse af de offentlige finanser, som længere levetid for 60-årige isoleret set kan føre med sig, kan blive modgået af reguleringen af aldersgrænserne i pensionssystemet i takt med den stigende levetid og bedre sundhedstilstand. Administrative konsekvenser En implementering af forslagene til udmøntning af velfærdsaftalen skønnes at medføre engangsudgifter af et vist omfang til systemmæssige ændringer i de af SKAT s systemer, der har berøring med folkepensionsal- 5

6 deren eller efterlønsalderen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at konkretisere skønnet nærmere, idet den lange tidshorisont, som forslagene opererer med, skaber for stor usikkerhed. Samspil med andre forslag I afsnittet ovenfor er angivet de samlede virkninger af alle forslagene i velfærdsreformen, hvor der bl.a. er taget hensyn til, at en række af de enkelte forslag spiller sammen, ligesom der er indregnet effekterne af forventet ændret adfærd. Nedenfor beskrives de økonomiske konsekvenser for det offentlige af forhøjelse og indeksering af folkepensionsalderen efter de sædvanlige retningslinier, hvor der ikke er indregnet adfærdseffekter. 2. Gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen Forslaget om gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år i årene indebærer en lavere tilgang til folkepension og mindreudgifter hertil på henholdsvis mio. kr. i 2024, mio. kr. i 2025, mio. kr. i 2026 og mio. kr. i Økonomiske konsekvenser af gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen Folkepensionsalder (år) 65½ 66 66½ Ændring i antal helårsmodtagere (1.000) Ændring i udgifter til folkepension (mio.kr., 2007-niveau) Lovforslaget om indeksering af folkepensionsalderen indebærer, at folkepensionsalderen kan stige igen i 2030, hvis middellevetiden for 60-årige er steget i forhold til 2004/2005. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forud for det tidspunkt, hvor den gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen får virkning, forhandles med de kommunale parter. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 6

7 Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt til høring i Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriets, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Statsministeriet, Undervisningsministeriets, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ankestyrelsen, Den Sociale Sikringsstyrelse, KL, De Samvirkende Invalideorganisationer, Landsforeningen Ældre Sagen, Det Centrale Handicapråd, Ældremobiliseringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, ATP, Forsikring & Pension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Finansrådet. Lovforslagets konsekvenser i hovedtræk Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter 12,5-13 mia. kr. ved fuldt indfaset pensionsalder på 67 år. Kommunerne og Den Sociale Sikringsstyrelse vil få en midlertidig mindre belastning til behandling af ansøgninger om folkepension i årene Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at folkepensionsalderen og indekseringen af folkepensionsalderen fastsættes i en ny 1 a. I stk. 1 og 2 defineres begrebet folkepensionsalderen, og den konkrete aldersgrænse, som folkepensionsalderen refererer til, fastsættes. I andre bestemmelser i loven samt i anden lovgivning, der i dag anfører den konkrete aldersgrænse for folkepension, kan der herefter i stedet refereres til folkepensionsalderen, som bestemt i lov om social pension. Derved sikres det, at der ved senere ændringer af folkepensionsalderen som følge af indeksering af aldersgrænsen sker en automatisk tilpasning af tilknyttede bestemmelser i loven samt i en række andre love. Folkepensionsalderen, der i dag er 65 år, skal ifølge velfærdsaftalen forhøjes gradvist til 67 år i perioden fra 2024 til 2027, dvs. med ½ år i 2024, ½ år i 2025, ½ år i 2026 og ½ år Folkepensionsalderen vil således efter forslaget afhænge af fødselstidspunktet. I tabellen nedenfor er vist den aldersgrænse for folkepension, der efter forslaget gælder for de forskellige fødselsårgange: 7

8 Fødselsdato Alder ultimo 2006 Folkepensionsalder 31. dec eller tidligere 48 år eller ældre - 31.dec år 1. jan juni ½ - *48 år 1. jan ½ år 1. juli dec *47 ½ år 1. jan år 1. jan juni ½ - *47 år 1. jan ½ år 1. juli dec *46 ½ år 1. jan år 1. jan eller senere 43 år eller yngre 1. jan år + evt. indeksering Note: * betyder, at intervalgrænsen ikke indgår i intervallet. Personer, der er fyldt 48 år ved udgangen af 2006, berøres ikke af ændringerne. For dem vil folkepensionsalderen fortsat være 65 år. Folkepensionsalderen for personer, der er født før den 1. juli 1939 er fortsat 67 år, jf. 2 i Lov nr. 287 af 12. maj 1999 om nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år m.v. En person, der fx er født 1. januar 1959, vil fylde 65 år den 1. januar Da folkepensionsalderen den 1. januar 2024 forhøjes til 65½ år, vil pågældende først kunne overgå til folkepension den 1. juli Der vil derfor ikke være tilgang af folkepensionister i 1. halvår 2024 (med mindre det drejer sig om personer, der var fyldt 65 år inden 1. januar 2024). Det foreslås i stk. 3, at det i 2015 og derefter hvert 5. år på baggrund af de objektive kriterier, der er nævnt i stk. 4, beregnes, om folkepensionsalderen skal reguleres. Skal folkepensionsalderen forhøjes, fastsættes folkepensionsalderen af socialministeren, jf. stk. 4. Det følger af forslaget til ny 74, jf. forslagets 1, nr. 12, at forslag til revision af 1 a skal fremsættes for Folketinget i folketingsåret Baggrunden herfor er, at der mellem forligspartierne er enighed om, at en eventuel forhøjelse af folkepensionsalderen skal ske ved lov. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 12. Grundlaget for fastsættelsen af folkepensionsalderen vil ifølge stk. 4 være Danmarks Statistiks opgørelse af den gennemsnitlige resterende levetid for 60-årige i de 2 foregående år, dvs. det gennemsnitlige antal år, som 60-årige har tilbage at leve i, hvis deres dødelighed fremover svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Levetiden for 60-årige, jf. stk. 4, defineres som 60 år tillagt den gennemsnitlige resterende levetid for 60-årige. Opgørelserne offentliggøres ad Danmarks Statistik hvert år i februar. Tallene er et gennemsnit for 2 år for at reducere tilfældige udsving fra år til år. Den resterende levetid opgøres af Danmarks Statistik for mænd og kvinder separat. Fastsættelsen af folkepensionsalderen baseres på et simpelt gennemsnit af levetiden for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen reguleres, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i på 81,4 år på grundlag Danmarks Statistiks 2006-opgørelse. Folkepensionsalderen fastsættes til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Den beregnede folkepensionsalder afrundes til nærmeste halve år, således at et resultat på f.eks. 67,7 år afrundes til 67,5 år, mens et resultat på f.eks. 67,8 år afrundes til 68 år. Følgen vil kunne blive, at folkepensionsalderen skal fastholdes, at den skal stige med et halvt år, eller at den skal stige med et helt år, der foreslås at være den højst mulige forhøjelse ved den enkelte regulering. Den foreslåede forudsatte stigning i levealderen på 0,6 år fra den seneste opgørelse og 10 år frem svarer til den nuværende langsigtede tendens i udviklingen i levealderen i løbet af en periode på 11,5 år, f.eks. fra til Den langsigtede tendens er vurderet på basis af udviklingen i levetiden gennem det sidste århundrede. 8

9 Den foreslåede forudsatte efterløns- og folkepensionsperiode på 19,5 år og dermed 14,5 år med folkepension, forstået som forskellen mellem efterlønsalderen henholdsvis folkepensionsalderen og levetiden for 60- årige, svarer til den efterløns- og folkepensionsperiode, der er opgjort for 1995, hvor den kraftige stigning i levetiden satte ind. Fra efterlønnens indførelse i 1979 til 1995 udgjorde efterløns- og folkepensionsperioden i gennemsnit ca. 19,5 år. Eksempel på anvendelsen af reguleringsbestemmelsen i 2015: Hvis levetiden stiger i overensstemmelse med den nuværende langsigtede trendmæssige stigning, vil et simpelt gennemsnit af levetiden for 60-årige mænd og kvinder i være ca. 81,8 år. Til brug for reguleringen tillægges den forudsatte stigning i levetiden fra og frem til 2025 på 0,6 år, hvilket giver 82,4 år. Folkepensionsalderen beregnes derefter ved at trække 14,5 års folkepensionsperiode fra den beregnede levetid i 2025, hvilket giver et resultat på 67,9 år, der afrundes til nærmeste halve år, dvs. til 68 år. Folkepensionsalderen skal således efter eksemplet i 2015 fastsættes til 68 år med virkning for personer, der er født efter den 1. januar 1963 eller senere. Forslaget indebærer, at folkepensionsalderen vil kunne stige igen i 2030, hvis levetiden er steget yderligere i forhold til i Er der ikke sket en stigning i levetiden, fastholdes folkepensionsalderen på 67 år. Falder levealderen fra ét vurderingstidspunkt til det næste, skal der ifølge aftalen om velfærdsreformen tages særskilt stilling til, om efterlønsalderen skal reguleres. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 12, om revision af 1 a. Til nr. 2-8 og 12. Begrebet folkepensionsalderen, og den konkrete aldersgrænse, som folkepensionsalderen refererer til, er fastsat i den foreslåede 1a, jf. bemærkninger til nr. 1. Som konsekvens af den gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen og den fremtidige indeksering foreslås henvisningen til en konkret folkepensionsalder derfor ændret således, at der alene henvises til folkepensionsalderen. Den foreslåede forhøjelse af folkepensionsalderen betyder en mindre lempelse af optjeningsreglerne for folkepension. Efter de gældende regler er retten til fuld folkepension betinget af 40 års bopæl i Danmark i perioden fra det fyldte 15. år til det fyldte 65. år. Hvis bopælstiden er mindre end 40 år fastsættes pensionen som forholdet mellem bopælstiden og 40 år. En forhøjelse af folkepensionsalderen medfører således en længere optjeningsperiode, og dermed at flere vil kunne nå at optjene fuld folkepension eller en større brøkpension end ellers. Da folkepensionsalderen ved lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af lov om social pension blev nedsat fra 67 til 65 år, blev optjeningsreglerne ikke justeret som følge af den skærpelse af reglerne som dette indebar. Den foreslåede forhøjelse af folkepensionsalderen betyder endvidere, at førtidspensionister, der overgår til at modtage folkepension, når de når folkepensionsalderen, vil modtage førtidspension i en længere periode. Til nr I de gældende bestemmelser refereres dels til en aldersgrænse på 65 år, svarende til folkepensionsalderen, dels til en aldersgrænse på 67 år for personer, der er født før 1. juli Da folkepensionsalderen ved lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af lov om social pension blev nedsat fra 67 til 65 år, fik nedsættelsen ikke virkning for personer, der var født før 1. juli 1939 (dvs. personer, der var fyldt 60 år den 1. juli 1999). For disse personer forblev folkepensionsalderen 67 år. Da alle disse personer nu er fyldt 67 år, er der ikke grund til særskilt at referere til denne gruppe. Det er derfor tilstrækkeligt at referere til folkepensionsalderen. Til nr. 13 9

10 Det fremgår af afsnit 2 i aftalen om velfærdsreformen, at der skal træffes beslutning om aldersgrænsen for bl.a. folkepension hvert 5. år, første gang i De nærmere regler for beregningen heraf forslås indsat som stk. 3 og 4 i 1 a i lov om social pension. Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse. Som det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede 1 a i lov om social pension, skal folkepensionsalderen som udgangspunkt reguleres af socialministeren i overensstemmelse med bestemmelsen i den foreslåede 1 a, stk. 3. Der er imidlertid mellem forligspartierne enighed om, at en eventuel forhøjelse af folkepensionsalderen skal ske ved lov. Baggrunden herfor er, at partierne finder, at fastlæggelsen af folkepensionsalderen har særdeles central betydning for borgernes planlægning af deres arbejdsliv. Ifølge aftalen om velfærdsreformen skal der tages særskilt stilling til, om folkepensionsalderen skal reguleres, hvis levealderen falder fra ét vurderingstidspunkt til det næste. Det foreslås på denne baggrund, at der indsættes en revisionsbestemmelse i lov om social pension, som indebærer, at socialministeren i folketingsåret fremsætter forslag til revision af den foreslåede 1 a i lov om social pension. Det er tanken med revisionsbestemmelsen, at socialministeren på baggrund af reglerne i den foreslåede 1 a i lov om social pension tager stilling til, hvorvidt der bør fremsættes lovforslag om regulering af folkepensionsalderen. Hvis der ikke skal ske regulering af folkepensionsalderen, ændres revisionsbestemmelsen, således at der 5 år senere igen kan tages stilling til revision. Til 2 Der er tale om en overgangsbestemmelse, som foreslås ophævet. Ved lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af lov om social pension blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 til 65 år. I en overgangsbestemmelse blev det fastsat, at (1) førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer disse tillæg som 65- og 66-årige; at (2) staten afholder udgifterne til de tillæg, der ydes til folkepensionister som 65- og 66-årige, og (3) at erhvervsudygtighedsbeløbet ikke indgår i opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlige tillæg efter lovens 29. Da en tilsvarende overgangsbestemmelse senere er blevet indarbejdet i 65 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er overgangsbestemmelsen i lov om social pension overflødig. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret ved 10 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, 14 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, 2 lov nr. 369 af 1. maj 2006 og 29 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, fore- 10

11 tages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65 ½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Stk. 2. For personer, der er født den 1. januar 1963 eller senere, kan folkepensionsalderen blive højere end 67 år, jf. stk. 3 og 4. Stk. 3. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 4, om folkepensionsalderen for personer, der er omfattet af stk. 2, skal reguleres. Stk. 4. Folkepensionsalderen for personer, der er omfattet af stk. 2, forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år ifølge Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af socialministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i året 10 år efter. 2. Stk. 2. Dette gælder dog ikke: 2. I 2, stk. 2, nr. 1, ændres og det fyldte 65. år til: år og folkepensions- 11

12 1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter det fyldte 65. år, skal bopælskravene være opfyldt ved det fyldte 65. år. Stk Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som er fyldt 65 år, og som har haft fast bopæl her i riget i mindst 30 år mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år. Stk. 3. Personer med dansk indfødsret, som tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension, bevarer retten til pension, hvis de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år eller i mindst 1/4 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet efter 1. pkt. skal være opfyldt umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er ansøgningen indgivet efter det fyldte 65. år, skal bopælskravet være opfyldt ved det fyldte 65. år. alderen, og efter det fyldte 65. år ændres til: efter folkepensionsalderen, og ved det fyldte 65. år ændres til: ved folkepensionsalderen. 3. I 3, stk. 2, 4 og 10 ændres og det fyldte 65. år til: år og folkepensionsalderen. 4. To steder i 3, stk. 3, i 5, stk. 3, og i 15 a, stk. 1, ændres det fyldte 65. år til: folkepensionsalderen. 5. I 3, stk. 2, og 12 ændres er fyldt 65 år til: har nået folkepensionsalderen. 6. I 5, stk. 1, og 6 ændres 65 år til: folkepensionsalderen. Stk Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år. 5. Ret til fuld pension for personer over 65 år er betinget af mindst 40 års fast bopæl her i riget. Stk. 2. Stk. 3. Når en førtidspensionist overgår til folkepension fra det fyldte 65. år, udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen hidtil har været fastsat. 6. Ret til fuld pension for personer 12

13 under 65 år er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Stk Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid nedsættes til nærmeste hele antal år. Ved beregning af forholdet i 6, stk. 2, afrundes de nævnte tider dog til nærmeste hele antal måneder. 12. Folkepension, der består af grundbeløb og pensionstillæg, kan udbetales til personer, der er fyldt 65 år. 15 a. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension, kan opsætte udbetalingen af folkepension til et tidspunkt, der ligger efter det fyldte 65. år. Stk Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Stk Ansøgning om folkepension indgives til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sende meddelelse om ret til folkepension i rimelig tid, inden den pågældende fylder 65 år. Meddelelsen skal indeholde oplysning om muligheden for at opsætte pension efter 7. I 13 ændres fylder 65 år til: når folkepensionsalderen. 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Stk I 16, stk. 1, ændres 18 til 65 år til: 18 år til folkepensionsalderen. 13

14 33 d.... Stk. 2. Ved dødsfald før det fyldte 65. år, eller 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939, udbetales indeståendet på kontoen i Arbejdsmarkedets Tillægspension til boet. Stk. 3. Når kontohaveren, der har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension i Arbejdsmarkedets Tillægspension, fylder 65 år, eller 67 år, hvis personen er født før den 1. juli 1939, anvendes indeståendet på kontoen til erhvervelse af livsvarig pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension. 9. I 33 d, stk. 2, og 33 e, stk. 2, ændres det fyldte 65. år, eller 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939 til: folkepensionsalderen. 10. I 33 d, stk. 3, ændres fylder 65 år, eller 67 år, hvis personen er født før den 1. juli 1939 til: når folkepensionsalderen. 11. I 33 e, stk. 1, ændres det 65. år, eller fra det 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939 til: folkepensionsalderen. 33 e. Beløb, som indbetales til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, skal anvendes til erhvervelse af en livsvarig pensionsret for førtidspensionsmodtageren. Den livsvarige pensionsret udbetales fra det 65. år eller fra det 67. år, hvis personen er født før den 1. juli Den supplerende arbejdsmarkedspension kan også anvendes til en specificeret forhøjelse af en eksisterende livsvarig pensionsret. Stk. 2. Ved dødsfald før det fyldte 65. år, eller 67. år, hvis personen er født før den 1. juli 1939, udbetales værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse til boet eller til den begunstigede ifølge pensionsaftalen. 37. Personer, der har ret til førtidspension, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år til at modtage folkepension 12. I 37 ændres: det fyldte 65. år til: at have opnået folkepensionsalderen. 13. Efter 73 indsættes: Revision af lovens bestemmelser 74. Forslag til revision af denne lovs 14

15 1 a, stk. 2, fremsættes for Folketinget i folketingsåret Stk. 3. Personer, der er omfattet af stk. 2, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, jf. 13 i lov om social pension, bevarer fortsat disse tillæg som 65- og 66-årige. Staten afholder udgifterne til de tillæg, der ydes til folkepensionister som 65- og 66-årige. Erhvervsudygtighedsbeløbet indgår ikke i opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlige tillæg efter 29 i lov om social pension. I lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af lov om social pension (Nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år m.v.) foretages følgende ændring: 1. 2, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Stk. 4 15

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

Kender du din pensionsalder?

Kender du din pensionsalder? Det er de færreste i dag, som kender sin pensionsalder med de nye regler fra velfærdsaftalen fra 2006, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019/2024. Aftalen er mere drastisk end en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Socialudvalget 2012-13 L 84 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Der er derfor udsigt til en meget lang årrække med store underskud og stigende offentlig gæld.

Der er derfor udsigt til en meget lang årrække med store underskud og stigende offentlig gæld. Aftale om senere tilbagetrækning Nyt kapitel Danmark står overfor betydelige udfordringer. Der er store underskud i den offentlige økonomi. Samtidig vil befolkningsudviklingen medføre et fald i arbejdsudbuddet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Tilbagetrækning Juni Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Der er udsigt til en markant forhøjelse af de officielle tilbagetrækningsaldre i i de kommende årtier. Sammenlignet med andre europæiske

Læs mere