SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN"

Transkript

1 Telefon: KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2004 SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN Hoveddel Sammenfattende beskrivelse

2 Indhold 1. Indledning Baggrund for planarbejdet Målsætninger for og indsatsområder i planlægningen Planens tilblivelse og indhold Planens opbygning BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER FOR PLANEN Regelgrundlaget for speciallægepraksis Overenskomstens planbestemmelser Tidligere praksisplanlægning UDVIKLING OG STATUS FOR SPECIALLÆGEBETJENINGEN I KØBENHAVNS AMT Kapacitet Aktivitet og udgifter HOVEDRESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER TIL SPECIALLÆGEPRAKSIS, ALMEN PRAKSIS OG SPECIALERÅD SOM GRUNDLAG FOR PRAKSISPLANLÆGNINGEN Formålet med undersøgelserne og anvendelse af resultaterne Sammenfatning af de væsentligste resultater PRAKSISPLANENS FORSLAG TIL UDVIKLING AF SAMARBEJDE, KVALITET OG SERVICE Baggrund Sammenfatning af anbefalinger i de udarbejdede delrapporter Rapport vedr. samarbejde og opgavefordeling Rapport vedr. kvalitetsudvikling og service

3 6. DEN VIDERE PLANLÆGNING Forslag til specialebeskrivelser Kapacitet: Aktivitet: Ressourseforbrug: Godkendelse af specialebeskrivelser som grundlag for udarbejdelse af delplaner vedr. fremtidig kapacitet og opgavefordeling Bilag Planlægningsorganisation Speciallægeoverenskomstens planbestemmelser

4 1. Indledning 1.1 Baggrund for planarbejdet Arbejdet med udarbejdelse af en praksisplan for speciallægeområdet i Københavns amt blev igangsat i efteråret Som grundlag for planarbejdet godkendte sundheds- og forebyggelsesudvalget på sit møde den en projektbeskrivelse, der efterfølgende ligeledes blev tiltrådt af samarbejdsudvalget med de praktiserende speciallæger den og meddelt til orientering for sygehusudvalget den Projektbeskrivelsen indeholdt en kort gennemgang af speciallægepraksissektorens indplacering indenfor det samlede sundhedsvæsen samt de hidtidige målsætninger for praksisplanlægningen. Hovedperspektiverne i den nye speciallægeoverenskomst af samt overenskomstens krav til praksisplanlægningen blev nærmere beskrevet, og på baggrund heraf var formuleret de overordnede målsætninger samt en række forslag til særlige indsatsområder i planlægningen. Endelig indeholdt projektbeskrivelsen forslag til organisation for planarbejdet. Udarbejdelse af en speciallægepraksisplan indgår som en temaplan indenfor den overordnede sundhedsplanlægning i Københavns amt for perioden Målsætninger for og indsatsområder i planlægningen Det blev ved godkendelse af projektbeskrivelsen besluttet at lægge følgende overordnede målsætninger til grund for planlægningen: Størst mulig lighed i borgernes adgang til speciallægelig bistand Ventetiderne til behandling bør ikke overstige et behandlingsmæssigt/fagligt acceptabelt niveau og skal løbende registreres 4

5 Der tilstræbes den bedst mulige ressourseudnyttelse, som skal sikres ved satsning på heltidspraksis, ved fremme af fleksible organiseringsformer i praksis og ved placering af de ambulante ydelser på det laveste effektive omsorgsniveau Det skal sikres, at ydelserne i den ambulante speciallægebetjening til enhver tid har en høj kvalitativ standard såvel i forhold til det egentlige sundhedsfaglige arbejde som i forhold til organiseringen af patientbehandlingen Der skal sikres samordnede og koordinerede patientforløb Der er endvidere vedtaget følgende indsatsområder, der særligt har fokus på samarbejde og samordning samt kvalitets- og serviceudvikling i speciallægepraksis: Forbedring af borgerinformation i forbindelse med det frie valg af speciallæge Udvikling af servicemål mv. for aktiviteten i speciallægepraksis Kvalitetsudvikling og sikring i speciallægepraksis Formalisering af samarbejdet mellem speciallægepraksis og sygehuse IT-anvendelsen i speciallægepraksis 1.3 Planens tilblivelse og indhold I henhold til projektbeskrivelsen har arbejdet været organiseret med en styregruppe, som fik det overordnede ansvar for udarbejdelsen af speciallægepraksisplanen. Herudover blev der nedsat følgende grupper: en sekretariatsgruppe med den opgave at producere planen og betjene den organisation, der bygges op omkring arbejdet med planen samt en følge/referencegruppe til at følge og kommentere arbejdet med planen. Styregruppen har fastlagt de overordnede retningslinjer for planudarbejdelsen indenfor rammerne af projektbeskrivelsen. Styregruppen har nedsat mindre arbejdsgrupper vedr. de enkelte specialer. Der blev nedsat en arbejdsgruppe for hvert af de 15 specialer, der praktiseres indenfor under sygesikringen i Københavns amt. I hver arbejdsgruppe har deltaget 1 praktiserende speciallæ- 5

6 ge og 1 speciallæge for de respektive specialafdelinger på sygehusene. Styregruppen har derudover nedsat 2 tværgående arbejdsgrupper hhv. vedr. samarbejde og opgavefordeling mellem sygehussektoren og speciallægepraksis og kvalitetsudvikling og service i speciallægepraksis, jfr. de besluttede indsats-/focusområder i planlægningen. En fortegnelse over medlemmerne af planlægningsorganisationen fremgår af bilag 1. Der er i styregruppen i enighed truffet følgende beslutninger vedr. proceduren og den nærmere indholdsmæssige tilrettelæggelse af det samlede arbejde med praksisplanen: For at skabe det bedst mulige oplysningsgrundlag og sikre de væsentligste interessenter på området en reel medindflydelse på praksisplanlægningen er der gennemført spørgeskemaundersøgelser i speciallægepraksis, i almen praksis og hos specialerådene. Hensigten har været at afdække en række af de væsentligste faktorer af betydning for vurdering og planlægning på de enkelte specialeområder. Styregruppen har prioriteret i første omgang at anvende undersøgelsesresultaterne i en generel sammenhæng, således at nærværende praksisplan har karakter af en overordnet rammeplan, der indeholder forslag, hvis hovedsigte er at bidrage til at nedbryde de forholdsvis stive afgrænsninger mellem sygehussektoren og speciallægepraksissektoren og sikre opbygningen af en ny og mere hensigtsmæssig samarbejdsstruktur, hvor arbejdet med en reel vurdering af opgavefordeling og kapacitet samt kvalitetsudviklingstiltag kan finde sted. Praksisplanen indeholder på ovennævnte baggrund følgende hovedelementer til beslutning: (1) Tværgående anbefalinger vedr. samarbejde, kvalitets- og serviceudvikling, der skal udmøntes indenfor de enkelte specialer i særligt nedsatte samarbejdsfora, og som er baseret 6

7 på resultaterne af de gennemførte spørgeskemaundersøgelser (2) Forslag til specialebeskrivelser, som er retningsgivende for gennemgangen vedr. den konkrete tilrettelæggelse af opgavefordeling og fremtidig speciallægekapacitet indenfor de enkelte specialer Den nævnte procedure rummer i relation til det samlede planlægningsarbejde følgende fordele: Der skabes en hensigtsmæssig struktur, der kan sikre en udbygning af samarbejdet mellem sygehus- og speciallægepraksissektoren, hvortil kommer en forankring af arbejdet med kvalitets- og serviceudvikling Der sikres den fornødne tid til i regie af de nævnte samarbejdsfora detaljeret at gennemgå opgavefordelingen og en heraf følgende fastlæggelse af kapaciteten i respekt for speciallægeoverenskomstens bestemmelse om, at der skal etableres en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehusene og praksissektoren, jfr. overenskomstens 13, stk. 5. Det bemærkes herudover, at det henset til den kommende reform af den amtskommunale struktur ikke anses for realistisk at få gennemført en kapacitetsplan indenfor speciallægepraksis isoleret set for Københavns amt. Det findes derimod hensigtsmæssigt at få vedtaget nye strukturer til at forestå en udbygning af samarbejdet og kvalitetsudviklingen samt med henblik på, at der kan ske en detaljeret tilrettelæggelse af fremtidig opgavefordeling og kapacitet. Et detaljeret plangrundlag vil kunne bæres med over i en ny struktur som Københavns amts bidrag til praksisplanlægningen på speciallægeområdet. Vedr. forelæggelsen for det politiske niveau af de specialevise planer, jfr. ovennævnte pkt. 2, foreslås denne at ske successivt med en opdeling i kirurgiske, medicinske samt de psykiatriske og tværgående servicespecialer, og således at det samlede planarbejde er tilendebragt inden udgangen af

8 1.4 Planens opbygning Planen er på ovenstående baggrund disponeret på følgende måde: Kap. 2 og 3 er baggrundskapitler. I kap. 2 redegøres for regelgrundlaget for speciallægepraksis herunder overenskomstens planbestemmelser. Der er endvidere en kort omtale af hidtidig praksisplanlægning samt de opnåede resultater som optakt til kap. 3. I kap 3 gøres der status for speciallægebetjeningen i Københavns amt, herunder den opnåede målopfyldelse vedr. speciallægekapaciteten i forhold til den seneste speciallægepraksisplan, og der redegøres for udviklingen i kapacitet, aktivitet og ressourseforbrug sammenholdt med øvrige amter og hele landet. Der er i alle opgørelser anvendt de senest foreliggende oplysninger. I kap. 4 er der redegjort for formålet med og anvendelsen af spørgeskemaundersøgelserne og de væsentligste resultater er sammenfattet. En samlet afrapportering fremgår af Bilagsdel 1. I kap. 5 er indeholdt styregruppens forslag til udvikling af samarbejde, kvalitet og service i speciallægepraksissektoren. Forslagene bygger på rapporterne fra to tværgående arbejdsgrupper: Rapport vedr. samarbejde og opgavefordeling mellem sygehussektoren og speciallægepraksis (Bilagsdel 2) og Rapport vedr. kvalitetsudvikling og service i speciallægepraksis (Bilagsdel 3). I kap. 6 er der som optakt til den videre planlægning redegjort for de foreliggende specialebeskrivelser vedr. de i alt 15 specialer i Københavns amt (Bilagsdel 4). Beskrivelserne, incl. specialespecifikke sammenfatninger af spørgeskemaundersøgelsens resultater, har karakter af de udkast til beskrivelser, som samarbejdsudvalget med de praktiserende speciallæger skal godkende som en del af grundlaget for planlægningen. I statusbeskrivelserne er indeholdt en beskrivelse af de kommende faglige udfordringer indenfor de enkelte specialer suppleret med en statistikmæssig gennemgang vedr. kapacitet, produktion og forbrug såvel indenfor sygehus- som praksissektoren. 8

9 Specialebeskrivelserne er indledningsvis forsynet med en læsevejledning, der forklarer den anvendte fagterminologi. Det bemærkes, at spørgeskemaundersøgelsernes resultater bredt vil blive inddraget i den videre specialevise planlægning. 9

10 2. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER FOR PLANEN 2.1 Regelgrundlaget for speciallægepraksis En praktiserende speciallæge er uddannet speciallæge i et af de af Sundhedsstyrelsen anerkendte lægelige specialer (på nær specialet almen medicin). Som praktiserende er speciallægen en selvstændig erhvervsdrivende, som på vegne af amtet og efter overenskomst leverer sundhedsydelser til borgerne. Der foreligger således ikke et egentligt ansættelsesforhold i forhold til amtet, og amtet har som følge heraf heller ikke instruktionsbeføjelser overfor speciallægen. For at den praktiserende speciallæge kan udføre sit virke og blive honoreret af sygesikringen for at behandle patienterne, skal lægen tildeles et ydernummer af amtet. Kun læger med et tildelt ydernummer kan få betaling for deres ydelser til patienter. Der tildeles eet pr. praksis, idet kompagniskabspraksis eksempelvis udgør eet ydernummer, hvilket bl.a. gør, at sygesikringen ikke kan se forskel på den enkelte læges produktion indenfor en kompagniskabspraksis. Ydernes virke bliver reguleret af lovgrundlaget og af de overenskomster, som Sygesikringens Forhandlingsudvalg (SFU) på vegne af amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner indgår med Foreningen af Speciallæger (FAS). Som selvstændigt erhvervsdrivende er de praktiserende speciallæger selv ansvarlige for praksis`drift og økonomi. Den praktiserende speciallæge honoreres efter de i overenskomsten aftalte honorarer for de enkelte ydelser. Honoreringen er sammensat i en takststruktur, som bl.a. er tilrettelagt med henblik på at udgøre et incitament til at tilrettelægge arbejdet i praksis effektivt og rationelt, men som også har indflydelse på aktiviteten i praksis som helhed. Ydelsesmønstret kan således i praksis være meget varierende, og er ofte afhængig af den enkelte speciallæges uddannelse og interesse. Der kan også være forskel på ydelsesmønstret mellem heltids- og deltidspraksis, især hvad angår den opera- 10

11 tive aktivitet, hvilket naturligt hænger sammen med omkostninger og investeringer. Sygesikringsudgifter til speciallægepraksis varierer derfor og følger ydelsesmængde og type. Dette er en væsentlig forskel fra sygehusene, hvor udgifterne for hovedpartens vedkommende er fastlagt ved et budget. Det er vanskeligt direkte at sammenligne produktivitet og omkostninger på sygehuse og i speciallægepraksis, da vilkår for aktiviteten således er forskellige, og der som det vil fremgå af den konkrete praksisplanlægning for de enkelte specialer er forskel i patientsammensætning og -tyngde. Henvisning til praktiserende speciallæge Der gælder følgende regler for henvisning til praktiserende speciallæge: Der kræves som hovedregel henvisning fra den praktiserende læge til speciallægepraksis. Der er frit valg til speciallæge i eller udenfor Københavns amt. For to af specialernes vedkommende nemlig øjenlæger og øre-/næse-/halslæger gælder, at der er direkte adgang uden henvisning fra alment praktiserende læge. Det skyldes dels historiske grunde, dels at der er tale om specialer med meget store patientgrupper, som ofte gennem længere tid har en fast tilknytning til speciallægen, f.eks. ørebørn. Speciallægen skal modtage patienterne i sin konsultation, normalt til forud aftalt tid. Speciallægen skal normalt have åbent for telefonisk tidsbestilling mindst 1 time hver konsultationsdag. Speciallægen kan vælge at afvise patienten af kapacitetsmæssige eller andre grunde. Patienten må selv finde tid hos en anden speciallæge, enten indenamts eller udenamts. Speciallægen sætter selv ventetider og dato for konsultation, undersøgelse eller behandling for den enkelte patient. Speciallægen er således ikke underlagt egentlige servicemål om behandling indenfor bestemte tider eller krav om registrering af ventetider. Speciallægen kan henvise videre direkte til sygehuset, til sygehusenes røntgenafdelinger samt videresende patologisk anatomiske prøver til sygehusene eller speciallægepraksis. 11

12 I praksis vil det oftest være patientens egen læge, der i samråd med patienten vælger hvilken speciallæge, patienten skal opsøge. Herefter er det patientens eget ansvar og opgave at finde, vælge og henvende sig til den pågældende praksis. I tilfælde af at patienten afvises eller ønsker kortere ventetid, er det patientens egen opgave at kontakte ny speciallæge. Henvisningen fra egen læge gælder således generelt til pågældende speciale såvel inden- som udenamts. I speciallægepraksis har der ikke hidtil været foretaget registrering af henviste patienter, henvisningsdiagnose, ventetider og viderehenviste patienter. Af samme grund er amtet ikke i besiddelse af oplysninger om hvor mange patienter, der henvises fra de praktiserende læger, hvor mange heraf der ikke søger en speciallæge, om patienten viderehenvises og i givet fald hvortil. På samme måde savnes oplysninger om henvisningsdiagnoserne samt evt. ændringer heri over tid. Praksisformer En speciallæge kan praktisere som enten fuldtids-, deltids-, overlæge- eller delepraksis. I overenskomsten vedr. speciallægehjælp er beskrevet at: En fuldtidspraksis indebærer, at speciallægen ikke samtidig kan have fuldtidsstilling i andet regie, og at den årlige omsætning overstiger omsætningsgrænsen for deltidspraksis indenfor det pågældende speciale, jfr. tillige nedenfor. En delepraksis er en praksis, hvor 2 eller flere speciallæger går sammen om at dele en fuldtidspraksis. Omsætningen reguleres som ved fuldtidspraksis. Deltidspraksis defineres i kraft af, at omsætningen ikke må overstige den i overenskomsten fastsatte omsætningsgrænse for specialet, jfr. nedenfor. Overlægepraksis indebærer mulighed for 3 timers ugentlig praksis på sygehus (er nedsat i henhold til overlægeaftalerne). Disse aftaler er i øvrigt ophørt, således at der ikke kommer flere nye overlægepraksis. 12

13 3 og 4 aftaler Overenskomsten om speciallægehjælp giver mulighed for, at de enkelte amter lokalt kan indgå såkaldte 3 aftaler med de praktiserende speciallæger, både på initiativ af amtet og på initiativ af de praktiserende speciallæger, som eksempelvis kan have et ønske om at udføre bestemte ikke overenskomstfastsatte opgaver. 3 aftalerne siger, at der lokalt kan indgås aftaler vedr. ændring af overenskomsten for så vidt angår: A. Omsætningsregulering B. Honorering af ydelser C. Honorering af opgaver D. Afregning E. Rekrutterings- og fastholdelsestiltag F. Vikaraftaler Sådanne aftaler skal fremsendes til overenskomstens parter til orientering, men ikke til godkendelse. Med den seneste overenskomst (pr ) fik de lokale samarbejdsudvalg kompetence til at indgå 3 aftaler om ovennævnte forhold uden central godkendelse. Forhold, der ligger udover de i A-F nævnte, skal dog stadig godkendes centralt. Herudover er der mulighed for at indgå aftaler iht. overenskomstens 4 om såkaldte rammeydelser. Rammeydelser er betegnelsen for de ydelser i overenskomsten, der kun kan foretages efter beslutning i de enkelte amter. Beslutningen kan omfatte alle eller kun enkelte speciallæger indenfor et speciale. I Københavns amt er der indgået følgende 3 og 4 aftaler (anført i kronologisk rækkefølge): 3 aftaler: 1994: 3 aftale om undersøgelser for husstøvmider (intern medicin, pædiatri) 1996: 3 aftale om edb afregning og tidlig honorering 1997: 3 aftale om speciallægepraksiskonsulentordning (kirurgi og 13

14 intern medicin i 2001 er intern medicin erstattet med gynæklogi) 14

15 1999: 3 aftale om undersøgelse for streptokokker hos psoriasispati enter (hudlægers ret til at rekvirere Strep A) 2000: 3 aftale om epilering (hudspecialet, fornyet 2003) 2002: 3 aftale om undersøgelse med CW-doppler eller duplexscanning i forbindelse med åreknuder (kirurgi, opsagt 2003) 2002: 3 aftale om rekvisition af katetre (kirurgi) 2003: 3 aftale om tværsektorielle koordinerende møder samt socialmedicinsk samarbejde indenfor børnepsykiatri 2003: 3 aftale om mindre ortopædkirurgiske indgreb i almen kirurgisk praksis (kirurgi) 2003: 3 aftale om ultralydscanning af galdeveje (kirurgi) 2004: 3 aftale om lacrytest (øjenspecialet) 4 aftaler: 1995: Rammeaftale om grå stær (øjenspecialet, opsagt 2003). Erstattet af kontrakter med øjenlægepraksis efter udbud af operationer 1997: Rammeaftale om efterstær (øjenspecialet, udvidet i 2004) 2002: Rammeaftale om sterilisation (kirurgi, udvidet i 2003) 2003: Rammeaftale om endometriedestruktion (gynækologi) 2003: Rammeaftale om forundersøgelser med henblik på høreapparatbehandling (øre-næse-halsspecialet) Hertil kommer at der er indgået aftale med Kirudan om rekvisition af forbindsstoffer til speciallæger. Aftalen skal fornys hvert andet år. Endelig er der nogle tidligere 3 og 4 aftaler, som nu er afløst af ordinære sygesikringsydelser: måling af perifert blodtryk (hudspecialet), knæoperationer (ortopædkirurgi) samt rammeaftale om ekkocardiografi (intern medicin). Overenskomsten giver i protokollat af 11. oktober 2001 desuden mulighed for, at amterne kan indgå kontrakter om at udlægge sygehusopgaver til praktiserende specialæger, enten i henhold til 3 i overenskomsten eller som kontrakter udenfor gældende overenskomst. Eksempelvis blev aftalerne om meraktivitetsprojekter i speciallægepraksis i 2002 og 2003 i medfør af regeringens meraktivitetspulje indgået i henhold til bestemmelserne i nævnte protokollat. Dette gælder tilsvarende aftalerne med de praktiserende øjenlæ- 15

16 ger i amtet om varetagelse af en vis mængde grå stær operationer til aflastning af øjenafdelingen i Herlev samt det udenamts sygehusforbrug. Omsætningsbegrænsning ved hjælp af knækgrænser For at sikre en vis stabilitet i sygesikringens udgifter til speciallægehjælp, men samtidig anspore speciallægerne til at opretholde en høj produktion og produktivitet, er aftalt et honoreringssystem i form af knækgrænser, som, når et vist omsætningsloft er nået, sætter ind med omsætningsbegrænsning. Omsætningsbegrænsningen for fuldtidspraksis foretages ved at: Honoraret reduceres med 10% ved 1. knækgrænse Honoraret reduceres med 25% ved 2. knækgrænse Honoraret reduceres med 40% ved 3. knækgrænse Det bemærkes, at jfr. overenskomsten er det 1. knæk ophævet med virkning fra den De 2 (resterende) knækgrænser er specialespecifikke og er fastlagt som følger i nedenstående oversigt: Knækgrænser gældende fra : Knækmodel reguleret 1. knæk, 25%`s reduktion 2. knæk, 40%`s reduktion Anæstesiologi Dermato-venerologi Reumatologi Gynækologi Intern medicin Kirurgi Klinisk kemi Neurologi Øjenlægehjælp Ortopædkirurgi Ørelægehjælp

17 Plastikkirurgi Pædiatri Psykiatri/børnepsykiatri For deltidspraksis gælder, at der i stedet for knækgrænser er et loft over den maksimale årlige omsætning. Dette gælder dog ikke for patologi-specialet. Deltidspraksis indenfor følgende specialer, der afregner via edifact, er i 2004 underlagt et loft over den maksimale årlige omsætning på kr. Demato-venerologi (hudspecialet) Gynækologi Intern medicin Kirurgi Ortopædisk kirurgi Øjenlægehjælp Ørelægehjælp Deltidspraksis indenfor følgende specialer, der afregner via edifact, er i 2004 underlagt et loft over den maksimale årlige omsætning på kr. Anæstesiologi Børne-og ungdomspsykiatri Neurologi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Reumatologi Omsætningsloftet for overlægepraksis er i kr. 2.2 Overenskomstens planbestemmelser Bestemmelserne vedr. udarbejdelse af praksisplan er indeholdt i speciallægeoverenskomstens 13 (se bilag 2). 17

18 Det fremgår heraf, at amtet med henblik på at etablere en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehusene og praksissektoren foretager en samlet planlægning for til- 18

19 rettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i amtet, og at denne foregår med udgangspunkt i de enkelte specialer. Praksisplanlægningen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige speciallægepraksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt. Praksisplanen behandles i henhold til kap 6a i sygesikringsloven een gang i hver kommunal valgperiode. Praksisplanlægningen skal ud fra hensynet til effektivitet og kvalitet sikre koordinering og samordning af den ambulante speciallægebetjening indenfor sygehusvæsenet og i speciallægepraksis samt sikre samordning med almen praksis og andre sundhedsmæssige og sociale forhold. Ved planlægningen skal det tilstræbes, at der i amtet er et tilstrækkeligt antal speciallægepraksis, hvortil der er handicapvenlig adgang. Vedr. proceduren for praksisplanlægningen foreskrives følgende: Amtet udarbejder som en del af grundlaget for planlægningen en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening. Samarbejdsudvalget kan meddele bemærkninger til beskrivelsen. Samarbejdsudvalget forelægges amtets udkast til praksisplan og kan meddele amtet bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan i givet fald fremsætte selvstændige bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges amtsrådet sammen med udkastet til praksisplan. Den af amtsrådet vedtagne praksisplan fremsendes til speciallægelandssamarbejdsudvalget til orientering. 2.3 Tidligere praksisplanlægning Nedsættelse som privat praktiserende speciallæge med ret til at praktisere for Den Offentlige Sygesikring forudsætter, at dette er i overensstemmelse med en af amtsrådet fastlagt plan for området, udarbejdet i samarbejde med speciallægerne. 19

20 Der er i perioden udarbejdet følgende praksisplaner: plan for øjenspecialet (1994) og revision heraf (1997), plan for øre-næsehalsspecialet (1994) plan for hudspecialet (1994) samt praksisplan for øvrige specialer indenfor overenskomsten vedr. anden speciallægehjælp (1996). Herudover er der udarbejdet en særlig redegørelse for det gynækologiske speciale: Kapacitet, aktivitet og opgavefordeling (2001). Københavns amts hovedmålsætninger for tilrettelæggelse af behandlingskapaciteten på speciallægeområdet er vedtaget i forbindelse med amtsrådets behandlinger af praksisplanerne og er følgende: Størst mulig lighed i borgernes adgang til speciallægelig bistand Speciallægepraksis skal så vidt muligt udøves som heltidspraksis fremfor deltids- og overlægepraksis Ventetiderne til behandling bør ikke overstige et behandlingsmæssigt/fagligt acceptabelt niveau Evt. justering af kapaciteten i praksissektoren må ske under hensyntagen til de generelle økonomiske vilkår i amtet Kapacitetsmålene indenfor de enkelte specialer er fastlagt i overensstemmelse med nævnte hovedmålsætninger, og der er i det efterfølgende kap. 3 redegjort for den konkrete målopfyldelse fordelt på specialer, praksisformer samt sygehusenes normaloptageområder. I praksisplanen af 1996 indgik tillige en række tværgående anbefalinger vedr. specialerne under eet. Anbefalingerne havde bl.a. til formål gennem iværksættelse af en række samarbejdsinitiativer at underbygge kvalitetsudviklingen på området og sikre et mere dynamisk samspil mellem sygehusvæsenet og speciallægepraksis. Der er i det følgende kort redegjort for de i alt 9 tværgående anbefalinger samt status for realiseringen af dem. 20

21 Forslag 1: Indførelse af speciallægepraksiskonsulentordning Status: Der blev i 1997 indført konsulentordninger til dækning af hhv. de kirurgiske og de medicinske specialer. Praksiskonsulenten for intern medicin blev i forbindelse med stillingsledighed i 2001 erstattet af en gynækologisk speciallægepraksiskonsulent som opfølgning på anbefaling herom i redegørelsen vedr. det gynækologiske speciale fra samme år. Forslag 2: Udbygning af de gensidige møde- og undervisningsaktiviteter mellem sektorerne Status: Der blev i praksisplanen stillet forslag om, at der etableres faste møder mellem overlægerne og speciallægerne i de enkelte sygehusoptageområder med henblik på drøftelse af diagnostiske og behandlingsmæssige problemer. Der blev tillige foreslået en styrkelse af samarbejdet om undervisnings- og uddannelsesaktiviteter. Der er sket en udbygning af mødevirksomheden navnlig indenfor de mest praksistunge specialer (øre-næse-hals, øjen- og hudspecialerne). Samarbejdet varierer dog stadig meget fra speciale til speciale og kan tillige være forskelligt fra sygehusoptageområde til sygehusoptageområde. Forslag 3: Inddragelse af speciallægepraksis i ventelisteprojekter Status: Der blev i praksisplanen stillet forslag om, at praksissektoren altid skal inddrages i vurderingen forinden iværksættelse af ventelisteprojekter indenfor behandlingsområder, hvor praksissektoren lægefagligt og økonomisk konkurrencemæssigt kan sidestilles med sygehussektoren. Speciallægepraksis er i de seneste år blevet inddraget i en række ventelisteprojekter, herunder bl.a. operation for brok og åreknuder samt operation for grå stær. Hertil kommer som tidligere omtalt praksissektorens betydelige medvirken ved afvikling af de såkaldte meraktivitetsprojekter i

22 og 2003 med henblik på nedbringelse af ventelisterne indenfor sygehusvæsenet, navnlig indenfor de kirurgiske specialer. Forslag 4: Løbende opgørelse af ventetider Status: Opgørelse af ventetider har fundet sted i regie af praksiskonsulentordningen. Ventetider til øjenlægehjælp offentliggøres på amtets hjemmeside. Forslag 5: Henvisning indenfor specialerne psykiatri og børnepsykiatri Status: Vedr. specialet psykiatri/børnepsykiatri fremgik det som anbefaling i planen, at der grundet de flydende grænser for patientbehandling indenfor disse specialer var enighed om at foreslå, at speciallæger, ansat i sygehusenes psykiatriske afdelinger (skadestuer og distriktspsykiatriske centre), uden om praktiserende læge kan henvise direkte til privatpraktiserende psykiatere. Forsøget blev først iværksat pr , idet det i første omgang ikke blev godkendt af de centrale overenskomstparter. Evalueringen efter 2 år viste, at ordningen har været anvendt meget forskelligt på de tre amtssygehuse. Amtssygehuset i Gentofte havde henvist ca. 70% af alle patienter, der indgik i ordningen. Der var dog tilkendegivelser fra sygehusene/de psykiatriske centre om, at de fandt, at forsøget var en god ide og gerne så forsøgsperioden forlænget, og efter at have ansøgt overenskomstparterne om forlængelse af forsøget, blev det genoptaget for yderligere 2 år med virkning fra den , og er således ikke endeligt afsluttet. Forslag 6: Generel ændring af henvisningsreglerne Status: Det blev i praksisplanen anbefalet at rette henvendelse til overenskomstparterne med henblik på at få ændret henvisningsblanketten, således at denne gøres mere formålsorienteret. Herunder skulle der åbnes mulighed for, at egen læge som årsag kunne henvise mere differentieret: a) til behandling b) behandlingsforslag udbedes og c) til diagnostik. Vedr. de 2 sidstnævnte henvisningsmuligheder overtager speciallægen ikke behandlingsansvaret for patienten. 22

23 På baggrund af amtets henvendelse blev det af Sygesikringens Forhandlingsudvalg i forbindelse med forhandlingerne om speciallægeoverenskomstens fornyelse pr fremført som emne til drøftelse, at den alment praktiserende læge skulle kunne henvise til en enkelt undersøgelse med henblik på, at behandlingsansvaret stadig var den praktiserende læges. Drøftelserne affødte dog ikke ændringer i de i overenskomsten beskrevne henvisningsregler. Forslag 7: Intervention i praksisoverdragelser Status: Det indgik som anbefaling i planen, at ved fremtidigt salg af såvel heltids- som deltidspraksis er det et krav, at praksisoverdragelse finder sted til en speciallæge med samme grenspeciale som tidligere praksisindehaver. Kan kravet ikke opfyldes, skal salget til andet grenspeciale godkendes i samarbejdsudvalget. Der har hidtil ikke været hjemmel til, at amtet kunne intervenere i praksisoverdragelser med henblik på at ændre/bevare et bestemt subspeciale. Der er dog nu med den nye aftale om modernisering af det intern medicinske speciale (gældende fra ) fastsat, at amterne i praksisplanlægningen kan udpege enkelte speciallægepraksis indenfor intern medicin til at varetage enten grundspecialet intern medicin eller endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi samt lungemedicin. Forslag 8: Flytning af praksis Status: Af planen fremgår det, at flytning af praksis frit og uden ansøgning kan foretages indenfor de enkelte sygehuses optageområde. Flytning fra eet optageområde til et andet kan udover det i planen anførte derimod kun finde sted efter godkendelse i samarbejdsudvalget. Beslutningen har været administreret uden problemer, således at praksis, der har ansøgt om flytning indenfor samme praksisområde, er blevet godkendt. Godkendelse af flytning af praksis typisk fra det nordlige område med høj dækningsgrad til den vestlige del af am- 23

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

Plan for Speciallægepraksis i Region Sjælland

Plan for Speciallægepraksis i Region Sjælland Plan for Speciallægepraksis i Region Sjælland 2008 Plan for Speciallægepraksis i Region Sjælland 2008 Plan for Speciallægepraksis i Region Sjælland Udarbejdet af sekretariat i Primær Sundhed i samarbejde

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST om speciallægehjælp Af 01-10-2011 Ændret ved aftale af 31-03-2011 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL DEL...

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Indholdsfortegnelse Generel del Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Kapitel I. Indledende bestemmelser 1. Overenskomstens parter 2. Overenskomstens

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4 Dialog Dialog Fok ialog Opgave Anbefa Opgave Dialog Dialog Anbefalinger ciallægepraksis allægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 11. marts 2009 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 11. marts 2009 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 15. april 2009 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 11. marts 2009 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Kendelse. Faglig Voldgift. Foreningen af Speciallæger. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse. Faglig Voldgift. Foreningen af Speciallæger. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0208) Foreningen af Speciallæger (advokat Peter Breum) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 26. juni 2012 - 2 1. Indledning Denne

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 020-15 Modernisering af øjenspecialet Nærværende aftale er

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST om speciallægehjælp Af 01-04-2008 Ændret ved aftale af 26-10 2007 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL DEL...15

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1.

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4 2.1

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for speciallægeområdet oftalmologi i Region Syddanmark

Overskrift 1. Praksisplan for speciallægeområdet oftalmologi i Region Syddanmark Overskrift 1 Praksisplan for speciallægeområdet oftalmologi i Region Syddanmark Gældende fra 1. februar 2011 2 Indhold 0 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning......................................................

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009.

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009. Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Væsentlige ændringer i den nye modernisering

Væsentlige ændringer i den nye modernisering Væsentlige ændringer i den nye modernisering Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet øjenlægehjælp er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle behov i sundhedsvæsnet. Samtidig har

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri Overskrift 1 Praksisplan for psykiatri Vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2013 0Indhold 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning..................................................

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for speciallægeområdet - otologi i Region Syddanmark

Overskrift 1. Praksisplan for speciallægeområdet - otologi i Region Syddanmark Overskrift 1 Praksisplan for speciallægeområdet - otologi i Region Syddanmark Gældende fra xx.xx.2010 2 Indhold 0 1. Indledning................................................ 4 1.1 Læsevejledning.....................................................

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Praksisplan for speciallægeområdet Øvrige speciallæger

Praksisplan for speciallægeområdet Øvrige speciallæger Praksisplan for speciallægeområdet Øvrige speciallæger Vedtaget af regionsrådet den xx.xx.20xx. 20xx. UDKAST 1 1. INDLEDNING.... 3 1.1 LÆSEVEJLEDNING... 3 1.2 PLANENS OPBYGNING... 5 2. RESUMÉ... 5 3. BAGGRUND

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. juni 2008 Sag nr. 14 Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast 5 bilag Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Høringsudkast Praksisplan

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere