Mykotoksiner og biologisk aktive stoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mykotoksiner og biologisk aktive stoffer"

Transkript

1 Mykotoksiner og biologisk aktive stoffer Af Kristian Fog Nielsen, Statens Byggeforskningsinstitut og Danmarks Tekniske Universitet Baggrund I de seneste år har der været stigende opmærksomhed på de sundhedsmæssige problemer, som kan opstå ved ophold i skimmelsvampeinficerede bygninger. Der er i dag ingen eksakt viden om problemets omfang i Danmark. I lande som Belgien, Holland, Finland og England er der problemer i 5-10 % af bygningerne, og der er intet som tyder på, at problemet er mindre i Danmark. Den dokumenterede viden om skimmelsvampes virkningsmekanismer er overvejende knyttet til de specifikke luftvejsallergier over for svampe. Nonimmunologiske mekanismer, herunder toksiske påvirkninger, er endnu kun sparsomt belyst, hvilket vanskeliggør en præcis diagnosticering af nonatopiske patienter. Ligeledes mangler det videnskabelige grundlag for objektive vurderingskriterier for, hvor sundhedsskadelig en bygning er. Endelig mangler der videnskabelige data for vurdering af omfang og type af dekontaminering i inficerede bygninger. Følgende stoffer spiller sandsynligvis en rolle som ætiologiske agentia i de skimmelsvampeinficerede bygninger: Tabel 1. Potentielt biologisk aktive stoffer i mugne bygninger. Proteiner (allergener) β-(1-3)-d-glucaner. Mykotoksiner. Flygtige organiske forbindelser (MVOC er). Andre mikroorganismer associeret til vandskadesvampene. Skimmelsvampenes produktion af potentielt biologisk aktive stoffer, afhænger meget af slægt og art. Normalt vil variationen af glucaner og størstedelen af proteinerne inden for en slægt være lille. Derimod er variationen i produktion af sekundære metabolitter og dermed mykotoksiner langt større, idet disse er artsspecifikke. Derfor er et kendskab til artsniveau af de svampe, der forekommer i vandskadede bygninger, nødvendigt. Allergener De fleste af de skimmelsvampe, der hyppigst isoleres fra fugtige byggematerialer, kan mediere en specifik allergisk reaktion. Kun hos et fåtal af svampene er de allergene proteiner imidlertid karakteriseret f. eks. Alt a 1 fra Alternaria alternata. Flere af de hyppigst forekommende vandskadesvampe synes imidlertid at kunne inducere non-ige medieret histaminfrigørelse fra humane basofile granulocytter in vitro. Påvisning af specifik IgG over for vandskadesvampe har betydning som eksponeringsmål, men har ikke vist dokumenteret sammenhæng med patientens symptomer. Glucaner En anden gruppe stoffer, som tidligere har været i fokus, ikke mindst i Sverige, er de irritative, endotoksinlignende β-(1-3)-d-glucaner, som er nogle af de strukturelle elementer i skimmelsvampes cellevægge. Der synes dog at være en tendens til at opfatte β-(1-3)-dglucanerne mere som indikatorstoffer end som farmakologisk aktive stoffer. 4

2 i vandskadede bygninger Mykotoksiner I indeklimasammenhæng har der de sidste fire til fem år været fokus på mykotoksiner, de toksiske metabolitter fra svampene. Dette skyldes, at de dominerende vandskadesvampe tilhørende slægterne: Aspergillus, Penicillium, Chaetomium, Stachybotrys og Trichoderma er kendte producenter af toksiner som aflatoxiner, ochratoxiner, trichothecener og andre mykotoksiner (figur 1). Et større kendskab til hvilke arter vandskadesvampene reelt tilhører har dog udelukket de aflatoxinproducerende arter: A. flavus og A. parasiticus samt de ochratoxinproducerende arter: A. ochraceus og P. verrucosum, idet disse ikke vokser på vandskadede byggematerialer.da Mykologigruppen på DTU har en førende position inden for forskning i skimmelsvampes mykotoksinproduktion har den med afgørende vægt kunnet pege på, hvilke toksiner der var sandsynlige at finde i vandskadede bygninger. Da mykotoksinproduktion imidlertid afhænger meget af substratet, er det nødvendigt at analysere inficerede byggematerialer for at kortlægge, hvilke toksiner vandskadesvampene specifikt producerer her. Specielt har den sorte skimmelsvamp Stachybotrys chartarum påkaldt sig mykologers og toksikologers interesse. Denne svamp producerer macrocycliske trichothecener, satratoxiner, der er meget stærke inhibitorer af proteinsyntesen. S. chartarum vokser på fugtige medier med cellulose og lidt nitrogen, f.eks. hø og halm, og har derfor været årsag til mere end hestes og fårs død i Øst- Europa i 1940 erne. I 1986 blev det første gang dokumentet, at S. chartarum også producerede macrocycliske trichothecener, specielt satratoxiner (figur 1), under vækst på byggematerialer. Dette er senere blevet vist også i danske bygninger. I 1994 viste Centers for Disease Control (USA) et abnormt stort antal tilfælde af akut lungeblødning hos spædbørn (0-1år) i Cleveland-området som følge af længere tids oversvømmelse i området. Ca. 50 tilfælde er fundet, hvoraf 14 med dødelig udgang. En del af dødsfaldene var først diagnosticeret som pludselig spædbarnsdød. En mistanke blev imidlertid vakt, da alle hjem var stærkt inficerede med skimmelsvampe, specielt S. chartarum. Det er på mus vist, at kun trichothecenproducerende S. chartarum isolater kan inducere akut lungeblødning. Trichothecenerne gør kapillærvæggene tyndere, så de nemmere sprænges, hvilket stemmer overens med, at der er en association til passiv rygning. Mange S. chartarum isolater producerer også stachybotrylacton og stachybotrylactam (figur 1), som ligeledes er immunosuppressive (antikomplement stoffer). Den næsthyppigst fundne art i danske bygninger, Aspergillus versicolor, producerer under vækst på vandskadede byggematerialer meget store mængder sterigmatocystin (1-24 µg cm 2, eller op til 1% af biomassen) samt flere analoger hertil. Sterigmatocystinerne er stærkt toksiske og carcinogene aflatoxinforprodukter (ca. 10% så carcinogene som aflatoxin B 1 ). Den næst mest hyppige slægtfælle, A. ustus, producerer under vækst på vandskadede byggematerialer mere end 40 ukendte stoffer. A. niger producerer en lang række naphtho-γpyroner og tetracykliske forbindelser, bl.a. orlandin og nigragillin, som anses for toksiske, samt mere end 20 andre ukendte forbindelser. Chaetomium globosum, som ligeledes er meget hyppig, producerer under vækst på opfugtede 5

3 Figur 1. Strukturformler for nogle af de omtalte mykotoksiner. Satratoxin G og trichodermin er henholdsvis macrocycliske og ikke macrocycliske trichothecener. 6

4 byggematerialer store mængder toksisk chaetoglobosin A og C (20-50 og 2-7 µg cm -2 ). Alternaria spp. producerer, ligeledes under vækst på våde byggematerialer, stofferne alternariol og alternariol-monomethyl-ether, som er mutagene og toksiske. Fra den hyppigst forekommende vandskadesvamp, Penicillium chrysogenum (P. notatum), har der under vækst på vandskadede byggematerialer ikke kunnet dokumenteres nogen kendte biologisk aktive stoffer. Derimod producerer slægtsfællerne P. brevicompactum mycophenolsyre og P. polonicum neurotoksinet verrucosidin samt en lang række ukendte stoffer. Ingen toksiner blev fundet fra Trichoderma spp., som ellers er en meget stor kilde til produktion af biologisk aktive stoffer. I bygningssammenhæng er der stort set kun arbejdet med kendte mykotoksiner, som ikke er proteiner og peptider. Da specielt cykliske peptider har vist sig at være biologisk særdeles aktive, er der her grundlag for et vigtigt forskningsarbejde, ligesom opklaringen af struktur og biologisk aktivitet hos de mange ukendte metabolitter, som skimmelsvampe producerer under vækst på byggematerialer, endnu er i sin vorden. MVOC er En stofgruppe, som er meget vigtig, er de flygtige metabolitter, svampenes lugtstoffer, eller de såkaldte MVOC er. MVOC er kan i modsætning til sporer diffundere gennem faste barrierer og kan derved påvirke personer, selv om skimmelvæksten sidder bag tapet eller længere inde i en konstruktion. En dansk undersøgelse har vist, at der i klasselokaler kan måles symptomer, når arealet af skimmelsvampevækst overstiger ¼ m 2. En amerikansk undersøgelse viste et effekt areal på ½ m 2 i et helt enfamiliehus. Begge undersø- gelser viste, at der var effekt uanset hvor i konstruktionerne væksten var placeret, hvilket tyder på MVOC'er som aktivstofferne. Kemiske analyser af luften kan ikke afsløre de biologisk aktive stoffer, og man kan kun i enkelte tilfælde måle forskel på inficerede og ikke inficerede bygninger. De MVOC er, man har identificeret fra skimmelsvampe, kan ikke forklare de observerede symptomer, oftest er koncentrationerne gange under irritationstærsklerne. Konklusionen er derfor, at der ikke må lugte muggent i et hus! Forsøg har vist, at MVOC er fra Trichoderma viride kan inducere non-ige medieret histamin frigørelse fra humane basofile granulocytter in vitro, uden at man har kunnet vise en mekanisme. MVOC erne, hvoraf mange er terpener, indeholder ofte mange dobbeltbindinger og kan reagere med ozon og nitrogenoxider under dannelse af ustabile reaktive forbindelser, som ikke kan detekteres. Andre mikroorganismer Et finsk arbejde har detekteret en række meget aktive cykliske peptider fra Mycobacterium arter (ikke infektiøse), som voksede på byggematerialer. Peptiderne virker som kompleksion dannere, der giver fri adgang for Na + og K + over mitochondriernes cellemembran og stopper dermed effektivt cellens mulighed for producere ATP. Actinomyceter (gram-positive bakterier) findes også i vandskadede bygninger. De er ligesom skimmelsvampe i stand til at producere en mængde forskellige sekundære metabolitter foruden store mængder MVOC er. Bakterierne lever i en kompleks biofilm med skimmelsvampe, bl.a. Stachybotrys, og andre bakterier. Fremtidsperspektiver Der arbejdes mange steder i verden med sundhedsmæssige problemer i forbindelse med ophold i vandskadede bygninger. I de fleste af 7

5 de forskningsaktive lande er der tale om enkeltstående projekter. I Finland og i Danmark er der imidlertid udarbejdet hele tværfaglige programmer. En række lande synes generelt at være noget længere tilbage i erkendelsen af de sundhedsmæssige problemer, og der fokuseres derfor udelukkende på S. chartarum, selv om den kun er en meget lille del af problemet. Forskningsprogrammet om Skimmelsvampe i bygninger (se er primært udarbejdet for at kunne give videnskabeligt funderet information til byggeriets parter, men er samtidigt et godt oplæg til yderligere projekter, som vil blive nødvendige for at udbygge forståelsen af de medicinske og biologiske problemer, der knytter sig til fugt og mug. WWW-Links Referencer: Anderson MA, Nikulin M, Köljalg U, Anderson MC, Rainey F, Reijula K, Hintikka E-L, Salkinoja- Salonen M. Bacteria, moulds, and toxins in waterdamaged building materials. Applied and Environmental Microbiology 1997;63: Croft WA, Jarvis BB, Yatawara CS. Airborne outbreak of Trichothecene Mycotoxicosis.Atmospheric Environment 1986;20: Etzel RA, Montana E, Sorenson WG, Kullman GJ, Allan TM, Dearborn DG. Acute Pulmonary hemorrhage in infants associated with exposure to Satchybotrys atra and other fungi. Archives of Pediatr Adolesc Med 1998;152: Gravesen S, Nielsen PA, Nielsen KF. Skimmelsvampe i vandskadede bygninger. SBI rapport 282. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, Johanning E, Biagini RE, Hull D, Morey PR, Jarvis BB, Landsbergis P. Health and immunology study following exposure to toxigenic fungi (Stachybotrys chartarum) in a water-damaged office environment. International Archives of Occuponational Health 1996; 68: Larsen FO, Christensen G, Clementsen P, Gravesen S, Skov P, Norn S. Microfungi in indoor air are able to trigger histamine release by non-igemediated mechanisms. Inflammation Research 1996;45:S23-S24. Larsen FO, Clementsen P, Hansen M, Maltbæk N, Larsen TO, Nielsen KF, Gravesen S, Skov P, Norn S. Volatile organic compounds from the indoor mould Trichoderma viride cause histamine release from human bronchoalveolar cells. Inflammation Research 1998;47: S5-S6. Nielsen KF, Hansen MØ, Larsen TO, Thrane U. Production of trichothecene mycotoxins on water damaged gypsum boards in Danish buildings. International Biodeterioration & Biodegradation 1998;42:1-7. Nielsen KF, Thrane U, Larsen TO, Nielsen PA, Gravesen S Production of mycotoxins on artificially inoculated building materials. International Biodeterioration & Biodegradation 1998; 42:8-17. Nielsen KF, Gravesen K, Nielsen PA, Andersen B, Thrane U, Frisvad JC Production of mycotoxins on artificially and naturally infested building materials. Mycopathologia (submitted). Nikulin M, Reijula K, Jarvis BB, Hintikka E-L. Experimental lung mycotoxicosis induced by Stachybotrys atra. International Journal of Experimental Pathology 1997:77: Ström G, West J, Wessen B, Palmgren U. Quantitative analysis of microbial volatiles in damp Swedish houses. In: RA Samson, B Flannigan, ME Flannigan, AP Verhoeff (eds.). Health implications of fungi in indoor air environment, pp Elsevier, Amsterdam, Wilkins CK, Nielsen EM, Wolkoff P. Patterns in volatiles organic compounds in dust from mouldy buildings. Indoor Air 1997;7:

6 Wolkoff P, Clausen PA, Jensen B, Nielsen GD, Wilkins CK. Are we measuring the relevant indoor pollutants. Indoor Air 1997;7: Wolkoff P, Clausen PA, Wilkins CK, Hougaard KS, Nielsen GD. Formation of strong airways iritants in a model mixture of (+) α-pinene/ozone. Atmospheric Environment 1999;33:

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Afrapportering fra Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Samt fra Dialogmøde om Måling og vurdering af indeklimapåvirkninger

Læs mere

SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til februar.

SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til februar. SVAMPE 44 2001 SVAMPE er medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, både videnskabeligt og praktisk. Foreningen afholder hvert år en række

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, forekommende slægtninge og andre mikroorganismer

Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, forekommende slægtninge og andre mikroorganismer Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, deres naturligt forekommende slægtninge og andre mikroorganismer Anne Mette Madsen a, Vinni Mona Hansena b, Nicolai Vitt Meyling b, Niels Bohse

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Vejleder Jørgen Bech-Andersen Afleveringsdato 31. marts 2006 Metoder til kvantificering

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri

Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri Kaare Møller, AMI, September 2001 Indhold Forord... 1 Feltmålinger - måling af personeksponering og rumkoncentrationer under

Læs mere

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø miljø og sundhed Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Supplement nr. 2, maj 2003 Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER

INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER AMI DOKUMENTATION 11 INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER Jan Pejtersen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI DOKUMENTATION 11 Indeklimapåvirkninger i skoler Jan Pejtersen Tryk: DTKommunikation A/S ISBN:

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Byggematerialer og indeklima

Byggematerialer og indeklima Byggematerialer og indeklima spillet om viden i byggeriet Dorthe da Silva Anja Neiegaard Roskilde Universitetscenter Speciale TekSam 2004 Vejledere: Bo Elling & Bent Søndergård BYGGEMATERIALER OG INDEKLIMA

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk

NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk Sag nr. 286-6 Notatet er udarbejdet den 9. december 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 286_6 Rekvirent Vordingborg Boligselskab, Rådhustorvet

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse

Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse Af Uffe Midtgård og Otto Melchior Poulsen, Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har sammen med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (AMK)

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker

Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker Biotransformation af DSP-toksiner i alger, muslinger og mennesker I de seneste år er der fremkommet interessant ny viden om DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)-toksiner. Dels i forhold til forskellige

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland Sag nr. 371-13 Notatet er udarbejdet den 17. december 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_13 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

miljø og sundhed Læs om moderne indeklimaforskning hormonforstyrrende stoffer PFOA & PFOS dioxin-like potential of environmental compounds Se også

miljø og sundhed Læs om moderne indeklimaforskning hormonforstyrrende stoffer PFOA & PFOS dioxin-like potential of environmental compounds Se også 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 3, december 2011 Læs om moderne indeklimaforskning hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum J. Bach Andersen, Gert Frølund Pedersen Aalborg Universitet Februar 2004 Sammenfatning Sundhedsmæssige aspekter afgøres bedst af internationale, bredt sammensatte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere