Greve Kommune. Personalepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Personalepolitik"

Transkript

1 Greve Kommune Personalepolitik Greve Kommune Greve Kommune

2 Indhold Personalepolitik for Greve Kommune er udgivet af: Sidst redigeret: Oktober 2014 Udarbejdet af: Hoved-MED og vedtaget af Greve Byråd For henvendelse vedrørende politikken: Kontakt HR Greve Kommune Rådhusholmen Greve Kan downloades på Forord Personalepolitik for Greve Kommune Overordnet personalepolitik... 9 Rekruttering Ligebehandling Seniorer Generel lønpolitik i Greve Kommune Rusmiddel Rygning Sygefravær Trivsel Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling

3 Forord Personalepolitik for Greve Kommune Kære medarbejder Det er mig en glæde at kunne præsentere Politikken er blevet til i et samarbejde mellem medarbejder- og ledelsesrepræsentanter og Hvorfor en personalepolitik? Personalepolitikken i Greve Kommune skal tre søjler, som hver især er et fokusområde. I den nuværende personalepolitik er der sat fo- Greve Kommunes personalepolitik. drøftet i det øverste medindflydelses- og sikre to vigtige formål: kus på følgende tre områder: Personalepolitikken bygger på De 7 værdier, medbestemmelsesudvalg (Hoved-MED). At sikre attraktive arbejdsvilkår for kom- som udgør både fundamentet og de fælles Ved fælles hjælp vil personalepolitikken være munens medarbejdere. Rekruttering og fastholdelse brede rammer for alle medarbejdere i Greve med til at gøre Greve Kommune til en endnu At sikre kommunens muligheder for at le- Sundhed og Trivsel Kommune. Det betyder, at der er lagt meget mere attraktiv og udviklende arbejdsplads til vere service med kvalitet til kommunens Kompetenceudvikling ansvar ud til MED-udvalgene og det er her glæde for både medarbejdere og borgere. brugere og borgere. personalepolitikken skal gøres konkret og fø- Under hvert fokusområde er der en eller flere res ud i livet. God fornøjelse. Personalepolitikken handler altså både om de delpolitikker, som på forskellig vis belyser om- rettigheder man har som medarbejder, og om rådet. Den overordnede personalepolitik er vedtaget de forventninger der er til én som medarbej- af Byrådet. Et Byråd, som er meget optaget af der i kommunen. Under hver delpolitik er der beskrevet en ræk- at skabe den bedst mulige trivsel, samt rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. Byrådet betragter dette som et Pernille Beckmann Borgmester Personalepolitikkens opbygning Som det kan ses i figuren på næste side er ke værktøjer, som skal gøre det lettere at omsætte politikken i praksis. væsentligt kerneområde for Greve Kommunes grundlaget for Personalepolitikken de 7 vær- Som et supplement til personalepolitikken gi- politiske ledelse, også fordi det er forudsæt- dier. Værdierne som grundlag betyder bl.a. at ver Personalets ABC konkrete anvisninger på ningen for god service til borgerne. personalepolitikken i Greve Kommune har en række personaleforhold. form af holdninger og retningslinjer mere end regler. Der er altså lagt op til nogle brede rammer som den enkelte arbejdsplads selv skal konkretisere og føre ud i livet. Den overordnede personalepolitik indeholder 4 55

4 Overordnet personalepolitik 1. Rekruttering og fastholdelse 2. Sundhed og trivsel 3. Kompetenceudvikling Rekrutteringspolitik Ligebehandlingspolitik Seniorpolitik Generel Lønpolitik Rusmiddelpolitik Rygepolitik Sygefraværspolitik Trivselspolitik Arbejdsmiljøpolitik Kompetence- udviklingspolitik Hvem gælder personalepolitikken for? Personalepolitikken gælder som en fælles ramme for alle ansatte i Greve Kommune. MED og her samarbejder ledelse, tillidsmænd og faglige organisationer om de enkelte politikker. Politikkerne godkendes herefter af byrådet. Værktøjer Værktøjer Værktøjer Personalets ABC Ansvaret for at personalepolitikken efterleves ligger på den enkelte arbejdsplads. Det lokale MED-udvalg kan godt vedtage lokale retningslinjer inden for rammerne af den overordnede politik. Spørgsmål om personale-politikken kan altid rejses i de lokale MED-udvalg, ligesom Hoved-MED står til rådighed ved tvivlsspørgsmål. De 7 værdier Hvem har lavet personalepolitikken? Personalepolitikken udarbejdes og revideres i Hoved-MED og Personale Politisk Udvalg (PPU) er nedsat som et udvalg under Hoved- 6 77

5 Overordnet personalepolitik Greve Kommune ønsker at være en attraktiv Forskellighed betragtes som en styrke, som arbejdsplads, hvor det er spændende og ud- alle har ansvar for at bruge konstruktivt. fordrende at gå på arbejde. Medarbejderne er den vigtigste drivkraft i den service Greve Greve Kommune vil være med til at præge ud- Kommune leverer. Derfor forventes der enga- viklingen af den offentlige service. Åbenhed, gement og ansvarlighed af kommunes medar- dialog og risikovillighed skal derfor være i fo- bejdere, som alle er ambassadører for Greve kus, så nye ideer kan spire alle steder i kom- Kommune. munen. For at sikre arbejdspladsens og medarbejderens udvikling skal der være gode Den enkelte borger og virksomhed skal være i rammer for læring både i det daglige arbejde centrum i Greve. Aktiv dialog og fleksibilitet er og gennem uddannelse. derfor et krav for at finde løsninger, som er til- 8 passet til den enkelte borger. Det kræver også Greve Kommune lægger vægt på at være en viljen til aktivt at samarbejde og videndele på socialt ansvarlig arbejdsplads, hvor der løben- tværs, så borgeren oplever kommunen som de er fokus på arbejdsmiljøet og medarbej- en helhed. dernes sundhed og trivsel. Der er tillid til, at medarbejdere der arbejder Alle ansatte i Greve Kommune arbejder ud fra tættest på borgeren, også kan finde de bed- et fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget kan ste løsninger. Derfor skal ansvar og kompe- omsættes på mange forskellige måder, men tence delegeres mest muligt, så man som det forventes, at alle ansatte forholder sig til medarbejder får indflydelse på, hvordan ar- hvad værdierne konkret betyder på deres ar- bejdsopgaverne løses. bejdsplads. 99

6 Rekruttering Rekrutteringspolitikken skal sikre Greve Kommunes muligheder for at ansætte de mest kompetente medarbejdere. Det er en målsætning i Greve Kommune at have en mangfoldig medarbejdergruppe, som afspejler det omgivende samfund. Rekrutteringspolitikken skal i den sammenhæng sikre, at alle ansøgere behandles ligeværdigt i udvælgelsesprocessen. Derudover er det også et formål at styrke mulighederne for at fastholde viden og kompetencer gennem intern rekruttering. Målsætninger Sikre at alle ansøgere får en respektfuld behandling i rekrutteringsprocessen Sikre at ansøgere ikke forskelsbehandles i processen At styrke intern mobilitet i kommunen At bruge de til enhver tid bedste rekrutteringsværktøjer Handlemuligheder Der er udarbejdet en række procedurer og aftaler omkring ansættelser, som er udgangspunktet når der rekrutteres på kommunens arbejdspladser. Når andre hensyn gør det nødvendigt at afvige fra procedurerne, sker det efter aftale med de faglige organisationer eller deres repræsentanter på arbejdspladsen. Vejledning Personalets ABC MED-aftalen Guide til Stillingsannoncer ( sådan skriver du bedre stillingsannoncer ) Rekrutteringsguide Rekruttering og lovgivning 10 11

7 Ligebehandling et er at fremme ligestillingen og ligebehandlingen på kommunens arbejdspladser og dermed sikre, at der ikke sker direkte eller indirekte forskelsbehandling af ansatte eller ansøgere til ledige stillinger uanset race, hudfarve, køn, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Målsætning Alle skal sikres lige muligheder ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, uddannelse, personlig og faglig udvikling, avancement og Greve Kommune vil jf. kommunens Integrationspolitik arbejde for, at personalesammensætningen afspejler kommunens mangfoldige befolkningssammensætning, også hvad angår etnisk tilhørsforhold. Ingen ansøger må derfor udelukkes fra ansættelse på grund af race, hudfarve, køn, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, handicap eller national, social eller etnisk baggrund. Alle arbejdspladser i kommunen skal ved ansættelse af nye medarbejdere være opmærksomme på disse forhold, og de bør indgå i drøftelserne i ansættelsesudvalg eller andre fora, når der drøf- der er gældende på arbejdspladsen og dermed være med til at understøtte kommunens Lovhenvisning Lov om lige løn til mænd og kvinder med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. tes sammensætning af ansættelsesudvalg, værdigrundlag og de skal medvirke til at ar- Lov om ligestilling af kvinder og mænd Handlemuligheder Ansættelse Greve Kommune ansætter de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Ved udvæl- udformning af stillingsannonce, udvælgelseskriterier m.m. Ansættelsesvilkår Alle ansatte skal have lige muligheder for ud- bejdspladsen lever op til, at være en åben og fordomsfri arbejdsplads. Afskedigelse Afskedigelse af ansatte fra Greve Kommune Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet gelsen vægtes såvel personlige som faglige dannelse og personlig - og faglig udvikling. skal altid ske på baggrund af en saglig be- Lov om kompensation til handicappede i egenskaber. Greve Kommune vil tilstræbe for- Der må ikke ske forskelsbehandling af ansat- grundet sagsfremstilling og i fuld overens- erhverv m.v. (handicappedes fortrinsret til skellighed i personalesammensætningen, for- te ved lønfastsættelse eller i andre situationer stemmelse med gældende lovgivning og gæl- offentlige stillinger) di vi anser det som en styrke både i forhold til begrundet i de tidligere nævnte forhold, så dende overenskomster m.m. Afskedigelse af den daglige opgaveløsning, men også i for- som race, religion m.v. Alle ansatte skal ind- ansatte begrundet i de tidligere nævnte for- hold til det sociale klima på arbejdspladsen. ordne sig under de normer og retningslinier, hold så som race, religion o.s.v. må og kan ikke ske

8 Seniorer fra arbejdsmarkedet vil Greve Kommune ar- Greve Kommunes seniorpolitik bygger på to bejde for, at seniormedarbejderes sidste år hensyn: Kommunens ønske om at bevare den som erhvervsaktive bliver attraktive. erfaring og viden, som ældre medarbejdere har erhvervet gennem et langt arbejdsliv og Greve Kommunes ledere har derfor pligt til at den ældre medarbejders ønske om at få til- tage initiativ til at gå i dialog med seniormed- passede arbejdsvilkår inden overgangen til arbejdere om deres fremtidsplaner i relation til pensionisttilværelsen. Derfor er formålet med arbejdet, herunder om de har gjort sig tanker seniorpolitikken at skabe rammerne for at om, hvornår de vil forlade arbejdsmarkedet. kvalificerede seniormedarbejdere fortsat har Seniormedarbejdere skal have tilbud om en lyst til - og mulighed for - at udvikle sig og bli- seniorsamtale, som eventuelt kan holdes som ve på arbejdspladsen. en integreret del af medarbejderudviklingssamtalen. Dialogen har til formål at klarlægge Som eksempler kan nævnes: sentant på stedet (TR). Der henvises i den for- Seniorpolitikken handler derfor primært om lederens og seniormedarbejderens gensidige Efteruddannelse bindelse - og i øvrigt med hensyn til mulighe- fastholdelse og udvikling. forventninger til hinanden i et fortsat samar- Tid til sparring med yngre kollegaer der for seniorordninger seniorstillinger, bejde. Ændring af arbejdsopgaver generationsskifteordninger og fratrædelses- Mål Ændring af arbejdstidens placering ordninger til Rammeaftale om seniorpolitik Det skal være attraktivt for ældre medar- Seniormedarbejderen kan i den forbindelse Nedsættelse af arbejdstid (særlige vilkår indgået mellem KL og KTO. bejdere at være ansat i Greve Kommune have ønsker til, hvordan arbejdspladsen fort- kan aftales) Udbrændthed og nedslidning skal fore- sat kan være attraktiv og motivere en udsky- Omplacering til anden stilling (vilkår afta- Hvis der arbejdes med seniorordninger, som bygges delse af tidspunktet for overgang til efterløn les) er omfattet af rammeaftalen, bør personale- Kvalificerede medarbejdere skal fasthol- eller pension. Løn- og pensionsforhold konsulenterne inddrages i sagen. des i arbejde så længe som muligt Seniorsamtaler I et ønske om at seniormedarbejdere er moti- Seniorordninger Hvis seniormedarbejderen har særlige begrundede ønsker i den retning, vil Greve Kom- Seniorordninger aftales mellem lederen, medarbejderen og den forhandlingsberettigede personaleorganisation eller dennes repræ- verede til fortsat at yde en aktiv indsats i dag- mune tilstræbe at ønskerne imødekommes ligdagen og udskyde deres tilbagetrækning forudsat at forholdene på arbejdspladsen og økonomien tillader det

9 Generel lønpolitik i Greve Kommune Greve Kommune skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver borgerne en professionel betjening. Lønpolitikken er med til at realisere kommunens overordnede strategier og mål, herunder understøtte kommunens mål om at levere en kvalificeret og målrettet borgerbetjening samt fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken skal understøtte, at Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads med en åben, gennemskuelig og synlig løndannelse. Det skal være klart for medarbejderne, hvilke forhold der fra ledelsens side prioriteres ved lønfastsættelsen, og lønforskelle skal kunne forklares og begrundes med udgangspunkt i objektive kriterier. Lønpolitikken fastlægger rammerne for, hvordan løn anvendes i samspil med personalepolitikken og øvrige personalepolitiske værktøjer. Lønpolitikken dækker alle ansatte i kommunen og de selvejende institutioner og danner rammen for, hvordan centre og institutioner prioriterer lønmidlerne, og udmønter lønpolitikken lokalt under hensyntagen til forskellige kulturer. Greve Kommunes lønpolitik bygger på den politiske beslutning om lønsumsreduktion fra og tilpasning af lønniveauet til sammenlignelige kommuner. Lønpolitikken er et dynamisk værktøj og revideres løbende. Nærværende lønpolitik gælder for perioden Mål Lønpolitikken skal understøtte, at Greve Kommune inden for de givne budgetter og de politiske mål kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejder og fortsat levere en service af høj kvalitet, der er målrettet forskellighederne i behov og forventninger hos borgerne. Det betyder, at lønpolitikken skal fremme følgende mål: At udvikle en stærk innovativ kultur, som er med til at nytænke og udvikle servicen, så den modsvarer de forskelligartede behov hos borgeren nu og i fremtiden. At sikre effektiv, rationel og serviceorienteret opgaveløsning og drift gennem udvikling af nye arbejdsgange og arbejdsmetoder. At gennemgå forhåndsaftaler løbende med henblik på at vurdere om aftalerne fortsat er hensigtsmæssige. At motivere til udvikling af faglige og personlige kompetencer og synliggøre de At styrke helhedstænkning og tværfaglighed i relation til udviklings- og driftsopgaver, der er til gavn for borgerne. At sammenlignelige stillinger på tværs af organisationen harmonerer lønmæssigt. At resultatløn anvendes som et redskab ved lokal løndannelse til såvel enkeltpersoner som grupper. Lokal lønpolitik Den generelle lønpolitik er fælles og angiver rammerne for de lokale lønpolitikker. De lokale lønpolitikker udformes, så kriterierne for lønforhandlingerne tager højde for arbejdsstedets kultur, fagområdernes forskelligheder, ændrede markedsforhold, politiske prioriteringer og organisationsændringer. Desuden skal Regler og vejledning Delegationsplanens bestemmelser om forhandling af løn Vejledning om lokal løndannelse, herunder aftalen mellem KTO og KL om det økonomiske lønnen skabe en tydelig sammenhæng mellem løn og medarbejdernes opgaver, kompe- forskellige karriereveje i Greve Kommune. tencer, ansvar og resultater råderum Rammer for ansættelsesvilkår for ledere og fastsættelse af lønniveau for ledere og specialister Notat om leder- og cheftitler i administrationen Procedureaftaler

10 Rusmiddel Rygning et er at fremme sundheden på kommunens arbejdspladser samt at sikre effektive arbejdspladser med optimale betingelser for at levere høj kvalitet i ydelserne. Ligeledes er det et formål, at der gribes ind og ydes hjælp, i fald en kollega viser tegn på at have et misbrugsproblem. Målsætninger At fremme en sund arbejdsplads, der tanten og kollegerne har ligeledes pligt til at reagere, hvis en kollega viser tegn på misbrug. Tager en ansat med misbrugsproblemer imod et behandlingstilbud og følger behandlingen, skal vedkommende have mulighed for at fortsætte ansættelsen i Greve Kommune i henhold til kontrakten. Ønsker en ansat ikke at tage imod et behandlingstilbud, eller har et aftalt behandlingsforløb ikke ført til ændret mis- et er at fremme sundheden på kommunens arbejdspladser, og samtidigt sikre, at borgerne i Greve Kommune ikke udsættes for passiv rygning i kontakten med kommunens medarbejdere. Målsætning Målsætningen med rygepolitikken er: At sikre røgfrit arbejdsmiljø for alle ansatte. Kommune og i de af kommunens bygninger, hvor medarbejdere og øvrige personer færdes. Der ryges ikke indendørs, idet forskning viser, at røgpartikler efterlades i vidt omfang og med skadelig effekt. Rygeforbudet gælder også Greve Kommunes tjenestekøretøjer samt udendørsarealer, hvor børn og unge opholder sig. Hoved-MED har i april 2013 besluttet, at forebygger misbrugsproblemer brugsadfærd, indstilles pågældende til afske- At sikre, at borgerne i Greve Kommune E-cigaretter sidestilles med rygning. At der gribes ind, hvis ansatte viser tegn digelse efter gældende regler. ikke udsættes for passiv rygning i kon- på misbrugsproblemer At fastholde ansatte med misbrugsproblemer gennem hjælp til selvhjælp Vejledning Lederen har ansvar for at et eventuelt be- takten med kommunens medarbejdere. Det gælder i særdeleshed børn, som har et helt særlig krav på, at der ikke ryges, I den kommunale dagpleje må der i arbejdstiden ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- Handlemuligheder Af hensyn til sikkerhed, effektivitet og trivsel handlingstilbud aftales med misbrugeren i samråd med Misbrugskoordinatoren. I tilfælde af behandling oplyser lederen og tillidsrepræ- hvor de opholder sig. At sikre rygerne rimelig mulighed for at ryge på særligt anviste steder udendørs. og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet. Medarbejdere, der arbejder i eget hjem, må ikke ryge, når andre medarbejdere opholder skal rusmidler og arbejde skilles ad. Det betyder, som udgangspunkt, at ansatte ikke må indtage eller være påvirkede af rusmidler i ar- sentanten misbrugeren om betingelserne for fortsat ansættelse. Såfremt begge parter indvilliger i betingelserne udarbejdes der en gen- Handlemuligheder I det lokale MED-udvalg skal der inden for sig i boligen. Når medarbejdere opholder sig i borgernes bejdstiden. sidig bindende kontrakt. fastlagte rammer besluttes, hvor der kan ry- hjem, er rygning ikke tilladt. Kommunens ry- ges udendørs på arbejdspladsen. gepolitik vil blive fortolket således, at de mid- Undtagelsen er dog, at der må indtages alko- Greve Kommunes Misbrugskoordinator og Ansatte i Greve Kommune kan tilbydes ryge- lertidige boliger ligestilles med de permanente hol i forbindelse med særlige sociale begiven- Personalekonsulenterne kan kontaktes for råd afvænning. Tilbudte rygestopkurser kan gen- plejeboliger, hvorved beboeren kan vælge at heder som f.eks. receptioner. og vejledning i forbindelse med misbrugspro- nemføres i arbejdstiden. ryge i den midlertidige bolig på linie med de Det er ledelsens ansvar at gribe ind så hurtigt som muligt, hvis en ansat viser tegn på at blemer på arbejdspladsen. Vejledning Fortolkning af målsætningen permanente plejeboliger have et rusmiddelproblem. Tillidsrepræsen- Der er rygeforbud på arbejdspladser i Greve 18 19

11 Sygefravær Hvis fraværet skyldes forhold på arbejdsste- Sygefravær af længere varighed Dagpengeafdelingen i medarbejderens bo- et er at fremme arbejdsmiljøet og fore- det opfordres medarbejderen til at fortælle det Hvis det viser sig, at der ikke er udsigt til en pælskommune har ofte brug for at samarbej- bygge, at ansatte gennem deres arbejde bli- til lederen eller kontakte sin tillidsrepræsen- ændring af sygefraværet i positiv retning, kan de med arbejdsstedet for at finde en fornuftig ver ramt af sygdom eller andet, der medfører tant. leder og medarbejder aftale, at de i fælles- løsning for medarbejderen. Kommunens lede- fravær fra arbejdspladsen. skab forsøger at finde en løsning på proble- re har derfor pligt til at indgå positivt i samar- Målsætninger Sygefraværet blandt kommunens ansatte Det er en fordel for både medarbejdere og arbejdsplads, at en medarbejder vender tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt efter et syge- met med det formål, at medarbejderen søges fastholdt i beskæftigelse. Greve Kommunes Center for Job & Socialservice og personale- bejdet med dagpengeafdelingen, når den henvender sig. Hvis løsningen indeholder forslag om ændring af medarbejderens løn- og skal begrænses og holdes på et lavt ni- fravær. I nogle tilfælde har medarbejderen konsulenterne i HR står i den situation til rå- ansættelsesvilkår skal personalekonsulenter- veau brug for at starte blidt op. I den situation kan dighed med råd og vejledning. ne og repræsentanter for den forhandlingsbe- Ansatte med begrænset arbejdsevne skal medarbejderen efter aftale med lederen gen- rettigede organisation inddrages i sagen. så vidt muligt sikres fortsat beskæftigelse optage arbejdet på nedsat tid i en periode - i kommunen eller med andre ord blive delvis raskmeldt. Ved sygefravær udover 4 uger underrettes Ved sygefravær af længere varighed inddra- Handlemuligheder Sygefraværssamtaler I andre tilfælde kan en sygeperiode efter aftale med lederen dækkes af en delvis sygemelding medarbejderens bopælskommune om fraværet. Den lønadministrative enhed anmoder samtidig bopælskommunen om refusion i ges tillidsrepræsentanten, hvis medarbejderen ønsker dennes medvirken. Greve Kommunes ledere har pligt til at tage i stedet for en sygemelding på den fulde ar- form af sygedagpenge med virkning fra den 4. Greve Kommunes ledere har ansvaret for, at en samtale med medarbejdere, der har et aty- bejdstid, når medarbejderen helbredsmæssigt sygeuge og indtil medarbejderen genoptager formål og målsætninger for sygefraværspoli- pisk eller stort sygefravær. Samtalen har til er i stand til at udføre arbejde på nedsat tid i arbejdet. Dagpengeafdelingen i kommunerne tikken opnås i videst muligt omfang. formål, at leder og medarbejder kommer i dialog med hinanden, så de får talt om de konsekvenser sygefraværet har for medarbejderen sygeperioden. Andre tilfælde kan klares ved en midlertidig har pligt til indenfor nærmere fastsatte - og relativt korte - tidsfrister at indkalde medarbejderen - i dette tilfælde borgeren til en samtale. Samarbejdspartnere Center for Job & Socialservice, Greve og for arbejdspladsens arbejdstilrettelæggelse omlægning af arbejdsopgaver, en aftale om Denne samtale har til formål at få afklaret, om Kommune samt får drøftet de handlemuligheder, der er midlertidig ændring af arbejdstidens placering der er tale om en permanent nedsættelse af Forudsat, at medarbejderen har givet sin ac- for at mindske fraværet eller helt fjerne fra- o.a. arbejdsevnen eller om det blot er en forbigå- cept hertil, skal lederen som noget af det før- værsmønstret. Kontakten har til formål, at få ende lidelse, der er årsag til fraværet. Hvis der medarbejderen tilbage på arbejdet så hurtigt Medarbejderne skal informeres om, at de til er tale om en permanent nedsættelse af ar- som muligt. hver en tid kan vælge at inddrage deres tillids- bejdsevnen går dagpengeafdelingen ind i sa- repræsentant i et sagsforløb. gen og tilbyder løsningsmodeller, som kan være forskellige fra sag til sag

12 ste inddrage Center for Job & Socialservice, når arbejdet med en arbejdsfastholdelse påbegyndes og årsagen skyldes sygdom eller andre sociale årsager. Det gælder uanset om medarbejderen har bopæl i Greve - eller i en anden kommune. I princippet er det bopælskommunen der skal inddrages, men fastholdelesesteamet har tilbudt at formidle kontakten til andre kommuners socialforvaltninger, når det drejer sig om ikke-greveborgere. De forhandlingsberettigede personaleorganisationer Hvis man vælger at arbejdsfastholdelsen kan løses ved at den ansatte tilbydes ansættelse på ændrede ansættelsesvilkår - f.eks. vilkår fastsat efter overenskomsternes sociale kapitel, fleksjobordninger, andet arbejde eller arbejdssted m.m. - skal den relevante personaleorganisation inddrages med henblik på forhandling og indgåelse af aftale om vilkårene. Personalekonsulenterne i HR Personalekonsulenterne i HR skal inddrages hver gang der sættes et projekt i gang med henblik på arbejdsfastholdelse. Personalekonsulenterne skal medvirke blandt andet for at sikre at gældende overenskomster, procedurer m.v. bliver overholdt. Personalekonsulenterne har i øvrigt til opgave at kontrollere, at det fremgår af oplæg til afskedigelsessager, at arbejdsfastholdelse har været forsøgt. Øvrige samarbejdspartnere Ved sygefravær af længere varighed kan andre samarbejdspartnere inddrages indenfor et rimeligt ressourceforbrug. Målet med denne indsats er at forbedre situationen for medarbejderen og for arbejdspladsen

13 Trivsel Der foretages, hvert tredje år, en måling af et er at fastholde og fremme god trivsel trivslen i Greve Kommune. På baggrund af og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. trivselsundersøgelsen udarbejdes lokale triv- Greve Kommune lægger vægt på at være en selsrapporter for hver arbejdsplads. Med af- social ansvarlig arbejdsplads, hvor der løben- sæt i de lokale trivselsrapporter og i en dialog de er fokus på arbejdsmiljøet og medarbej- mellem medarbejdere og ledere, udarbejdes dernes sundhed og trivsel. der af lokale-med/personalemøde en arbejds- Målsætninger Sikre arbejdsglæden ved at have fokus miljø- og trivselshandlingsplan for hver arbejdsplads i kommunen. på trivsel Hver arbejdsplads skal drøfte, hvordan man Skabe åbenhed og dialog om arbejdsmil- tackler arbejdspres, og hvordan der skabes jøet åbenhed og dialog om arbejdspres og ar- Indflydelse på eget arbejde er også med til at Medarbejderne skal være opmærksomme på Understøtte forskellige indsatser for at bejdsglæde. skabe arbejdsglæde og giver ofte en større egne og andres symptomer på for stort ar- styrke arbejdsglæden ansvarsfølelse over for resultatet. bejdspres og tage kontakt til lederen. Synliggøre fælles holdninger til håndte- For at undgå arbejdspres er det vigtigt, at der ring af arbejdspres for den enkelte medarbejder er balance mel- Hoved-MED har ansvar for, at der udarbejdes Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan un- Skabe rammer for at forebygge, identifi- lem krav og ressourcer. retningslinjer om indsatsen mod arbejdstinget derstøtte og overvåge indsatsen mod arbejds- cere og håndtere stress stress. pres. Tilfredse medarbejdere, der trives Desuden skal lederne sikre sig, at alle medar- Direktionen har til opgave at give denne ind- En attraktiv arbejdsplads bejdere har klare, entydige mål og succeskri- sats status og legitimitet samt at sikre priorite- HR-afdelingen kan bidrage med udvikling af En naturlig personaleomsætning terier. Det giver den enkelte medarbejder en ring heraf og tilførsel af ressourcer. metoder og tilbud til den enkelte medarbejder Lavt sygefravær følelse af mening og sammenhæng i arbejdet, og den enkelte arbejdsplads, til at forebygge, Handlemuligheder Trivsel er et fælles ansvar, som både ledelsen, når medarbejderen kan se, hvad han/hun bidrager med i forhold til Greve Kommunes overordnede mål. Ledelsen har en særlig forpligtelse til at være opmærksomme på forhold, der kan forebygge, identificere og håndtere arbejdspres i identificere og håndtere arbejdspres. Vejledninger Protokollat om indsats med arbejdsbetin- kollegaer og den enkelte medarbejder skal hverdagen. get stress være med til at løfte. Aftalen mellem KTO og KL om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 24 25

14 Arbejdsmiljø et med arbejdsmiljøpolitikken er at sikre, at Greve Kommune har et sundt, sikkert og godt arbejdsmiljø, hvor de ansatte hverken bliver fysisk eller psykisk syge på grund af deres arbejde. Arbejdsmiljøpolitikken skal understøtte Greve Kommunes vision 2020, hvor det ene af fire hovedtemaer er, at Greve Kommune skal være en god virksomhed at arbejde i, hvor medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver borgerne en professionel betjening. Arbejdsmiljøpolitikken skal ses i sammenhæng med trivselspolitik og indeværende personalepolitik. Afgrænsning Arbejdsmiljø handler naturligt om det miljø, vi arbejder i. Miljøet skabes af de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, samt det samspil af relationer og vilkår, som den ansatte arbejder under. Arbejdsmiljøpolitikken gælder for Greve Kommunes ansatte og ansatte i de institutioner, som via driftsoverenskomster har tilsluttet sig Greve Kommunes personalepolitik. Proces Hoved-MED har ønsket en involverende proces, og derfor er samtlige arbejdspladser og MED-udvalg blevet hørt. Byrådet har godkendt politikken i januar Undervejs i processen og i høringsfasen er der fra alle niveauer i organisationen peget på vigtigheden af et kontinuerligt arbejde med at implementere arbejdsmiljøpolitikken og sikre dens gennemslagskraft ude på arbejdspladserne. Styringsværktøjet til dette er en handlingsplan, der prioriterer indsatsen og peger på særlige indsatsområder og temaer. For at sikre en dynamisk, forpligtende og tidssvarende handlingsplan, der konstant er i fokus, drøfter og beslutter Hoved-MED handlingsplanen hvert år. Drøftelsen danner afsæt for såvel fælles som evt. områdevise initiativer og formidles direkte til kommunens arbejdsmiljøgrupper

15 Temaer Arbejdsmiljøarbejdet Et sundt, sikkert og godt arbejdsmiljø forudsætter et systematisk arbejdsmiljøarbejde, som er ledelsesmæssigt højt prioriteret. Derfor vil Greve Kommune styrke arbejdsmiljøarbejdet, så følgende mål opfyldes Arbejdsmiljøorganisationen er veluddannet og offensiv Alle arbejdspladser har en aktuel APVhandlingsplan Arbejdsmiljøindsatsen prioriteres og arbejdsmiljøet tænkes naturligt ind i alle handlinger Der arbejdes systematisk med forebyggelse af arbejdsskader Der arbejdes altid løsningsorienteret med arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøet Gennem arbejdsmiljøarbejdet vil Greve Kommune opnå følgende mål: Kommunens ansatte trives og tager hånd om hinanden Kommunens ansatte bruger deres ressourcer optimalt og udvikler sig fagligt og personligt inden for de givne rammer Ansatte forlader arbejdspladsen efter endt arbejdsdag med over-skud til et aktivt og berigende familie- og fritidsliv Der arbejdes med ambitiøse og trygge løsninger med respekt for den virkelighed, som såvel arbejdspladserne som medarbejderne agerer i Kommunikation og vidensdeling Kommunikationen og videndelingen i arbejdsmiljøarbejdet skal være kendetegnet ved, at Der arbejdes målrettet med at dele gode erfaringer og inspirere hinanden i kommunen Dialogen om arbejdsmiljøet, både når det fungerer og ikke fungerer, prioriteres synligt i hverdagen Kommunikationen i organisationen er med til at skabe tryghed for den enkelte medarbejder og arbejdspladserne 28 29

16 Kompetenceudvikling prøver noget nyt. Når en medarbejders muligheder et er at sikre, at Greve Kommune løbende for at handle udvides, kan man derfor kan løfte sine opgaver med høj kvalitet tale om kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling og effektivitet til gavn for borgerne. Samtidigt er forøgelse, supplering eller forank- er formålet også at styrke Greve Kommune ring af medarbejderens eksisterende kompetencer. som en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte. Derfor skal målet med kompetenceudviklingen Målsætninger altid være klart, inden man beslutter hvil- At skabe gode vilkår for kompetenceudvikling ken form for kompetenceudvikling der er rele- for hver enkelt medarbejder både vant. I dialog mellem medarbejder og ledelse, gennem det daglige arbejde og gennem opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder efter- og videreuddannelse eller for grupper af medarbejdere. Den At sikre at kompetenceudviklingen har årlige medarbejderudviklingssamtale bruges størst mulig effekt for både medarbejderen som afsæt for udviklingsplaner og evt. real- og arbejdspladsen kompetencevurdering. Det giver mulighed for At kompetenceudvikling både planlægges at bruge arbejdspladsens og medarbejdernes udfra arbejdspladsens værdier og udviklingsmål mere målrettet når der planlæg- udviklingsmål og medarbejderens ønsker ges kompetenceudvikling. og behov At styrke kompetenceudvikling gennem Vejledning videndeling og erfaringsudveksling Guide til forskellige former for udviklingssamtaler kan findes på Mit Greve (Medarbejderudviklingssamtaler, Handlemuligheder Lederudvik- Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, lingssamtaler og færdigheder og/ eller holdninger hos medarbejderne. Gruppeudviklingssamtaler) Ofte forbindes kompetenceudvikling Rammeaftale for kompetenceudvikling, kun med kurser, faglig opdatering og almen samt ideer til kompetenceudvikling kan uddannelse. Men kompetenceudvikling foregår findes på samt på også på arbejdspladsen i arbejdssituatiosonaleweb.dk. Mennesker udvikler sig hver gang de 30 31

Greve Kommune. Personalepolitik

Greve Kommune. Personalepolitik Greve Kommune Personalepolitik FORORD Kære medarbejdere Det er mig en glæde at kunne præsentere Greve Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken bygger på De 7 værdier, som udgør både fundamentet og

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden Personalepolitik Februar 2008 Personalepolitik for Sibirisk Gran. Det Biovidenskabelige Fakultet Visualisering af personalepolitikken 2 Personalepolitikken vejen til attraktive job Personalepolitisk vision

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Fælles personalepolitik

Fælles personalepolitik Fælles personalepolitik MED-Hovedudvalget 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bornholms Regionskommunes værdigrundlag... 2 Den fælles personalepolitik i Bornholms Regionskommune... 3 Alkohol

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Forslag til PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 PERSONALEPOLITIKKEN... 3 ANSÆTTELSESPOLITIK... 5 UDDANNELSESPOLITIK... 6 POLITIK FOR MEDARBEJDERSAMTALER... 7 FRIHEDSPOLITIK...

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik Frederiksberg Kommunes Personalepolitik Personalepolitiske værdier Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier: Respekt og anerkendelse Vi vil opnå respekt og anerkendelse

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse

Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Tiltrækning. Rekruttering og fastholdelse Seniorer. Socialt ansvar. Ligestilling Integration. Fratrædelse

Læs mere