Sekretariat: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk"

Transkript

1

2 FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær : Ebbe Jacobsen, direkte

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s Klageinstans beretning Generelt om FOA s Klageinstans Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s Klageinstans FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretning for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i OAA, lokalenheden Århus og OAA, Hovedledelsen indklaget OAA, Lokalenheden LFS indklaget FOA, Holbæk indklaget OAA, Lokalenheden i København indklaget OAA, Lokalenheden Roskilde indklaget FOA, Frederikshavn indklaget FOA, Lillebælt indklaget PMF, afd. 1 indklaget OAA, Lokalenheden Hobro indklaget FOA, Silkeborg indklaget FOA, Horsens indklaget FOA, Esbjerg indklaget OAA, Lokalenheden Aalborg indklaget FOA, Tønder indklaget FOA, Frederikshavn indklaget PMF Himmerland, nu FOA, Aalborg, indklaget FOA, Sønderjylland indklaget FOA, Holbæk indklaget FOA, Odense indklaget FOA, Århus indklaget FOA, Sydsjælland indklaget FOA, Forbundet indklaget FOA, Århus indklaget 16 3

4 STATISTIK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggrupper Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOA s Klageinstans

5 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2006 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede Forbundet af Offentligt Ansattes kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte Forbundets hovedbestyrelse på baggrund af kongresbeslutningen retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar FOA står nu for FAG OG ARBEJDE efter fusionen med PMF i Som FOA s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede Forbundets hovedbestyrelse tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31. december Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Pr. 1. januar 2007 fratræder han, men de tilbageværende sager for 2006 færdigbehandles af ham. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2006 FOA s Klageinstans har i 2006 modtaget 18 nye sager. Det er et fald på ca. 40 % i forhold til 2005, som igen udviste et fald 25% i forhold til sager er afgjort, herunder de 9 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev afgivet. 1 sag fra 2005 er genoptaget. 5 sager er under behandling. 6 af de afgjorte sager vedrørte OAA. I 1 af disse sager havde en a-kasse udbetalt efterløn gennem flere år uden at modregne en tjenestemandspension heri. Det gav anledning til et efterbetalingskrav på kr. Klageren gjorde gældende, at fejlen udelukkende påhvilede a-kassen, men fik ikke medhold hverken af Hovedledelsen, Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn, men i forståelse med Hovedledelsen fandt 5

6 Klageinstansen, at a-kassen på en beklagelig måde havde medvirket til den opståede fejl og fandt, at klageren skulle have en kompensation på kr. I en anden sag havde en a-kasse meddelt en sygehjælper, at hendes ret til supplerende dagpenge udløb i begyndelsen af 2004, hvorfor hun skulle opsige sit deltidsarbejde for fortsat at have ret til supplerende dagpenge. Det gjorde hun, men en gennemgang af sagen viste, at det skulle hun ikke have gjort. Hovedledelsen bestemte herefter, at hun havde krav på en erstatning på godt kr. Med hensyn til de 17 klager over afdelinger og Forbundet kan jeg oplyse følgende: 7 sager vedrørte spørgsmålet om afskedigelse- og ansættelse som sædvanlig en meget stor del af de sager, som Klageinstansen behandler, men en kraftig nedgang i forhold til antallet sidste år, nemlig 14. Det er bemærkelsesværdigt, at kun en af sagerne har givet anledning til påtale. 3 sager vedrørte klager over utilstrækkelig bistand i forbindelse med arbejdsskader. I en af sagerne rettede en klager henvendelse til sin faglig afdeling, da hun i første instans kun havde fået delvis medhold. Hun fik imidlertid det indtryk, at afdelingen ikke kunne bistå hende og gik til en advokat, der gennemførte sagen med et gunstigt resultat for hende, men sendte hende en regning på kr. med tillæg af moms. Klageinstansen fandt, at hun havde et vist grundlag for at tro, at hun ikke længere kunne opnå bistand af afdelingen, og Klageinstansen fandt, at hun burde have en kompensation på kr. I en anden sag blev det lagt til grund, at klageren havde rettet henvendelse til sin afdeling, der havde afvist at yde bistand. Klageren var derefter gået til en advokat, der gennemførte arbejdsskadesagen med et gunstigt resultat. Afdelingen erkendte, at der var begået en fejl og overlod det til Klageinstansen, hvilken kompensation, klageren skulle have. Klageinstansen fandt, at kr. var et passende beløb. 1 sag vedrørende spørgsmålet om mangelfuld rådgivning. En sosu-elev havde som sagen forelå oplyst flere gange rettet henvendelse til sin afdeling om muligheden for at opnå voksenelevløn under uddannelse, men havde fået at vide, at det var der ikke mulighed for. Under skoleopholdet blev hun opmærksom på, at flere af hendes kammerater fik voksenelevløn. Hun rejste på ny spørgsmålet, men på dette tidspunkt var det for sent. Klageinstansen, der stillede sig uforstående overfor, at det ikke havde været muligt at klarlægge det nærmere handlingsforløb, fandt, at klageren skulle have en kompensation på kr. 6

7 En sag vedrørte mobning. Vedkommende afdeling ønskede ikke at videreføre sagen, men henviste klageren til selv at rette henvendelse til Forbundet, hvilket hun ikke gjorde. Forbundet udtalte, at det var afdelingernes suveræne kompetence at sagsbehandle medlemshenvendelser, men at de kunne indhente råd og vejledning i konkrete sager. Kompetencen til at anlæggelse af civile søgsmål var Forbundets. Klageinstansen udtalte, at disse retningslinier burde suppleres med et regelsæt gående ud på, at en afdeling, der afslog at gå videre med en mobningssag, skulle begrunde dette skriftligt overfor medlemmet med en tilkendegivelse om, at afdelingen på medlemmets begæring ville forelægge sagen for Forbundet. På dette grundlag beklagede Klageinstansen, at klagerens sag ikke var blevet forelagt for Forbundet. I øvrigt henvises til oversigten af sager. Beretning for 2006 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2006 foreligger hermed. 7

8 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2006 FOA 17 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 11 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 5 klagere fik ikke medhold I alt 17 OAA- A-kassen 6 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 3 klagere fik ikke medhold I alt 6 8

9 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2006 Når man ser på året 2006, er det en glædelig overraskelse at konstatere, at klagerne er faldet til 18 mod 31 i 2005 og 42 i Dette taler for sig selv. Det kan kun være udtryk for, at FOA s medlemmer får en service, de er tilfredse med. Mon ikke dette fald i klager i hvert fald i nogen grad skyldes de nye regler om god service, som nu er gennemført i alle afdelinger. Det er også min vurdering, at man kan regne med en god service som medlem af FOA. Når Forbundet har indført en speciel klageinstans, er det jo udtryk for, at Forbundet netop ønsker at give en service, som medlemmerne er tilfredse med. Men ingen regel uden undtagelser. Som man kan se, har der i år været nogle sager, hvor bistanden i arbejdsskadesager ikke har været tilfredsstillende. Jeg vil minde om, at bistand i arbejdsskadesager er et løfte til medlemmerne i reglerne om god service. Man bør være opmærksom herpå og ved enhver tvivl søge vejledning i Forbundet. Området er i så hastig udvikling, at det kun er specialister, der behersker dette i alle enkeltheder. Når jeg i løbet af et par måneder har afsluttet de resterende 2006-sager, træder jeg tilbage. Det har været 5 interessante år. Tak for det. Hans Kardel 9

10 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i OAA, lokalenheden Århus og OAA, Hovedledelsen, indklaget. Klage over langsommelig behandling af en sag, der vedrørte tilbagebetaling af dagpenge, som uberettiget var oppebåret. Endvidere klage over flere af de medarbejdere der havde behandlet sagen, samt klage over fejlagtig udfyldelse af blanket til at opnå sygedagpenge og endelig krav om erstatning i anledning af, at OAA skulle have kludret med oplysninger til skattevæsnet om klagerens skatteforhold, hvilket bevirkede, at der opstod et rentekrav i forbindelse med betaling af restskat. Hovedledelsen erkendte, at sagsbehandlingen kunne have været foretaget hurtigere på visse punkter. Dette tilsluttede Klageinstansen sig, men Klageinstansen fandt i øvrigt ikke anledning til kritik OAA, Lokalenheden LFS, indklaget. Klage over en a-kasses beregning af efterløn. En a-kasse udbetalte gennem flere år efterløn uden at modregne en tjenestemandspension heri. Det gav anledning til efterbetalingskrav på kr. Klageren gjorde gældende, at fejlen udelukkende påhvilede a-kassen, men fik ikke medhold hverken af Hovedledelsen, Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn, der traf bestemmelse om, at beløbet skulle forrentes, og at hun skulle undergives karantæne. I forståelse med Hovedledelsen fandt Klageinstansen, at a-kassen på en beklagelig måde havde medvirket til den opståede fejl og fandt, at klageren skulle have en kompensation på kr., der kunne modregnes i hendes gæld til a-kassen FOA, Holbæk, indklaget Klage over manglende aktindsigt Efter at Klageinstansen den 22. august 2005 havde truffet bestemmelse om, at der ikke var grundlag for at kritisere FOA, Holbæk, for afdelingens bistand i forbindelse med en afskedigelsessag, rejste klageren i begyndelsen af 2006 spørgsmål om, hvorvidt hun i fornødent omfang havde fået aktindsigt i de foreliggende akter. Klageinstansen genoptog i den forbindelse sagen, og afdelingen afgav en redegørelse, hvoraf det fremgik, at man bl.a. efter møder med klageren havde udleveret alt relevant materiale til hende. Dette gav anledning til, at klageren gentog sin oprindelig klage. Klageinstansen fandt, at der ikke forelå nye oplysninger, der kunne ændre Klageinstansens afgørelse af 22. august, ligesom Klageinstansen måtte konstatere, at klageren havde fået samtlige relevante oplysninger i forbindelse med hendes afskedigelsessag. Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre OAA, lokalenheden København, indklaget. Klage over manglende vejledning i a-kassen. En omsorgsmedhjælper klagede over, at den lokale a-kasse ikke havde vejledt hende om muligheden for at være personligt tilmeldt arbejdsformidlingen som beskyttelse af reglerne om beregning af ny dagpengesats. Hun fandt, at a-kassen burde være ansvarlig for det tab, hun havde lidt og ville komme til at lide. Hendes klage blev behandlet af Arbejdsdirektoratet og senere af Arbejdsmarkedets Ankenævn, der ikke fandt, at der var begået fejl af a-kassen, idet hun ikke havde været omfattet af 6, stk. 4, i bekendtgørelsen om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, da bestemmelsen alene omhandlede medlemmer under uddannelse. Hun havde således ikke ved personlig tilmelding til arbejdsformidlingen haft mulighed for at undgå en ny beregning af dagpengesatsen. Klageinstansen tog denne afgørelse til efterretning og foretog sig ikke videre i sagen. 10

11 OAA, Lokalenheden Roskilde indklaget. Klage over en a-kasses ukorrekte sagsbehandling En a-kasse meddelte en sygehjælper, at hendes ret til supplerende dagpenge udløb med udgangen af uge 7 i 2004, hvorfor hun skulle opsige sit deltidsarbejde for fortsat at have ret til dagpenge. Hun opsagde herefter sine deltidsstillinger ved tre forskellige institutioner. En gennemgang af sagen viste, at hun ikke skulle have opsagt de tre stillinger, og Hovedledelsen bestemte herefter, at hun havde krav på erstatning i alt godt kr. Klageinstansen foretog sig ikke videre i sagen FOA, Frederikshavn indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse og klage over, at en tillidskvinde i et interview til en avis skulle have overtrådt sin tavshedspligt. En social- og sundhedshjælper blev afskediget på grund af et betydeligt antal sygedage i Hun anførte, at en væsentlig del af hendes sygedage skyldtes manglende hjælpemidler på et af hendes arbejdssteder, og at dette ikke i tilstrækkeligt omfang var gjort gældende af afdelingen under afskedigelsessagen. Afdelingen oplyste, at den ved kontrolbesøg m.v. havde undersøgt forholdene, og på dette grundlag ikke fandt, at man kunne gøre gældende, at kommunens løftepolitik var tilsidesat. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingens indsats. Klageren meldte sig umiddelbart herefter ud og startede ca. ½ år efter en aviskampagne mod kommunen. I den forbindelse tog fællestillidskvinden til genmæle, og i et interview kom hun med nogle oplysninger, som klageren fandt i strid med hendes tavshedspligt. Klageren og vedkommende afdeling indledte en korrespondance, der afsluttedes med, at afdelingen ikke ønskede at fortsætte, under hensyn til at klageren ikke længere var medlem af FOA. Klageinstansen fandt, at den ikke kunne kritisere dette, idet man gav udtryk for, at aviskampagnen måtte betragtes som en ny sag, der var opstået efter, at klageren havde meldt sig ud af FOA FOA, Lillebælt indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en arbejdsskadesag. Efter at en social- og sundhedsassistent havde rettet henvendelse til sin faglige afdeling i forbindelse med en arbejdsskadesag, fik hun i første instans kun delvis medhold. Hun henvendte sig igen til sin afdeling i den anledning, men på grund af personaleskift fik hun indtryk af, at afdelingen ikke længere kunne bistå hende. Hun gik derefter til advokat, der gennemførte sagen med et gunstigt resultat for hende, og sendte hende en regning på kr. med tillæg af moms. Klageinstansen fandt, at hun havde haft et vist grundlag for at tro, at hun ikke længere kunne få bistand af FOA, og på dette grundlag traf Klageinstansen afgørelse om, at hun burde have en kompensation på kr. Efter afgørelsen rettede afdelingen henvendelse til Klageinstansen og gav udtryk for, at Klageinstansen ikke havde haft de fornødne oplysninger til at træffe en rigtig afgørelse. Klageinstansen fandt, at der ikke forelå væsentlige nye oplysninger og fastholdt sin afgørelse, men udtalte samtidig, at man ikke kunne kræve genoptagelse af en sag, fordi man efter afgørelsen var af den opfattelse, at Klageinstansen ikke havde haft de fornødne bilag, som man selv havde haft mulighed for at fremlægge under en tidligere høring. Klageinstansen beklagede meget, at afdelingen på dette grundlag havde rejst sagen på ny. 11

12 PMF, afd. 1 indklaget Klage over afvisning af refusion af advokatudgifter ca kr. i forbindelse med gennemførelse af en arbejdsskadesag. Klager kom til skade i februar 2003 og henvendte sig til PMF, der efter at have gennemgået sagen afviste at videreføre denne. Klageren gik til advokat, der fik anerkendt uheldet som en arbejdsskade, og hun krævede herefter refusion af udgifterne til advokaten. Klageinstansen forelagde sagen for FOA, Forbundet, der afviste at yde refusion. Klageinstansen udtalte herefter, at man ikke havde mulighed for at tage stilling til sager, der var opstået i PMF inden fusionen mellem PMF og FOA, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden Hobro, indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. Klageren og tre medunderskrivere blev efter en klients dødsfald sagt op, og de valgte herefter selv at sige op. Arbejdsløskassen betragtede dem som selvforskyldt ledige, og de fik 3 ugers karantæne. Klagefristen til Arbejdsdirektoratet på 4 uger var overskredet, da klagen til Klageinstansen blev indgivet. OAA, Hovedledelsen, erklærede sig villig til at genoptage sagen, med henblik på en revurdering, men anførte, at dette næppe kunne føre til andet resultat, idet reglerne om gyldige grunde i lovgivningen var udtømmende. Klageinstansen anmodede herefter klageren om at præcisere sin klage, idet det var en forudsætning for en viderebehandling af sagen. Dette skete ikke, og Klageinstansen betragtede herefter sagen som afsluttet FOA, Silkeborg, indklaget Klage over, at en afdeling ikke på begæring forelagde et afslag om at videreføre en mobningssag for Forbundet. En plejer følte sig mobbet på sit arbejdssted og rettede henvendelse til sin afdeling, der afslog at videreføre sagen, men henviste klageren til selv at rette henvendelse til FOA, Forbundet. Dette gjorde hun ikke, idet hun anførte, at hun havde fastholdt, at hun ønskede, at afdelingen skulle forelægge spørgsmålet for Forbundet. Forbundet udtalte, at det var afdelingernes suveræne kompetence at sagsbehandle medlemshenvendelser, og at de kunne indhente råd og vejledning i konkrete sager, men kompetencen til anlæggelse af civile søgsmål var Forbundets. Klageinstansen udtalte, at disse retningslinier burde suppleres med et regelsæt gående ud på, at en afdeling, der afslår at gå videre med en mobningssag, skulle begrunde dette skriftligt overfor medlemmet med en tilkendegivelse om, at afdelingen på medlemmets begæring ville forelægge sagen for Forbundet. På denne baggrund beklagede Klageinstansen, at klagerens sag ikke var blevet forelagt for Forbundet, men foretog sig i øvrigt ikke videre i anledning af klagen FOA, Horsens indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med udfærdigelse af ansættelsesbrev og indbetaling af pensionsbidrag. I anledning af klagen indhentede Klageinstansen en udtalelse fra afdelingen, der redegjorde for sagsforløbet, og oplyste, at forholdene var bragt i orden, inden klagen blev afgivet. Efter at klageren var blevet bekendt hermed, trak hun klagen tilbage. 12

13 FOA, Esbjerg indklaget. Anmodning om genoptagelse af en sag fra 2000 afvist. I oktober 2000 traf Klageinstansen afgørelse om, at der ikke var grundlag for at kritisere afdelingen i forbindelse med dennes bistand til en dagplejer, der fik 2 påtaler, og som herefter blev afskediget på grund af børnemangel. I september 2004 traf Folketingets Ombudsmand afgørelse om, at de to påtaler, som den pågældende dagplejer havde fået inden afskedigelsen, ikke opfyldte forvaltningslovens krav til partshøring, begrundelse og partsrepræsentation. En påtale, som den pågældende havde fået for brud på tavshedspligten, fandt Ombudsmanden usaglig, og Ombudsmanden rejste tvivl om, hvorvidt 4, stk. 3 i overenskomsten mellem FOA og KL kunne indskrænke den ytringsfrihed, der i medfør af den almindelige lovgivning tilkom offentligt ansatte. Klageinstansen tog disse betragtninger til efterretning. Ombudsmanden fandt, at selve afskedigelsesproceduren også havde været behæftet med visse fejl, men fandt ikke, at disse fejl var af en sådan art, at afskedigelsen var ugyldig, og han kunne ikke anbefale, at der blev meddelt klageren fri proces. På dette grundlag fandt Klageinstansen, at det var formålsløst at genoptage sagen OAA, lokalenheden Aalborg, indklaget. Klage over utilstrækkelig vejledning i forbindelse med klagerens ret til skattefri præmieportioner i forbindelse med efterløn. Den 13. februar 2003 meddelte a-kassen, at klageren havde krav på 5 portioner. Den 21. september 2004 traf a-kassen bestemmelse om, at klageren alene havde krav på 4 portioner. Denne afgørelse blev senere stadfæstet af Arbejdsmarkedets Ankenævn. Det fremgik af sagen, at brevet af 13. maj 2003 var baseret på de da foreliggende oplysninger om klagerens indtægt, og at de samme forhold ikke var gældende året efter. Klageinstansen gjorde klageren bekendt hermed, og han ønskede ikke at komme med yderligere oplysninger, hvorefter Klageinstansen ikke fandt anledning til at foretage videre FOA, Tønder, indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning vedrørende voksenelevløn til en sosu-elev. Klageren rettede 3 gange, inden hun startede sin elevuddannelse, henvendelse til FOA, Tønder, om muligheden for at opnå voksenelevløn, men fik efter det oplyste at vide, at der ikke var mulighed herfor. Under skoleopholdet blev hun opmærksom på, at flere af hendes kammerater fik voksenelevløn, og hun rejste på ny spørgsmålet. På dette tidspunkt var det imidlertid for sent. OAA, Hovedledelsen, afviste, at hun havde rettet henvendelse til vedkommende a-kasse, som ikke havde noget med sådan en sag at gøre. Den faglige afdeling gav udtryk for, at man ville have meddelt hende, at hun skulle rejse kravet gennem skolen. Klageinstansen stillede sig uforstående overfor, at det ikke havde været muligt at klarlægge det nærmere handlingsforløb, men fandt, at klageren ikke havde fået den behandling eller rådgivning, som hun som medlem af FOA havde krav på. Klageren fik tilkendt en kompensation på kr FOA, Frederikshavn, indklaget. Klage over indgået aftale om tilbagebetaling med 50% af en negativ afspadseringssaldo. I forbindelse med arbejdstidsaftalen pr. 1. april 2003 indgik en afdeling aftale med et sygehus om løn- og pensionsforhold. Denne aftale skulle sikre, at pensionsindbetalingerne ikke blev forringet. 13

14 Administrationen af aftalen gav anledning til problemer, og for enkelte medarbejdere blev der oparbejdet en såkaldt negativ afspadseringssaldo, og tre år efter i 2006 indgik afdelingen en aftale om reduktion af denne med 50%. Klageinstansen beklagede den lange tid, der var gået, inden forholdet var bragt i orden, ligesom det havde været ønskeligt, om klageren i højere grad var blevet orienteret om, hvad der foregik. Klageinstansen udtalte i øvrigt, at man ikke fandt, at det havde været muligt at opnå et bedre resultat end den pågældende reduktion med 50% PMF, Himmerland, nu FOA, Aalborg indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med ansøgning om en stilling. En pædagogmedhjælper havde været ansat som vikar i hvert fald 4 gange og søgte herefter en stilling som fastansat i den pågældende vuggestue. Hun fik at vide, at hun kun kunne aflønnes på løntrin 9, hvilket hendes afdeling modsatte sig, da det ville være i strid med overenskomsten. Klageinstansen var enig i, at afdelingen ikke kunne medvirke til en overenskomststridig ansættelse og kunne i øvrigt tiltræde, at forudsætningerne for hendes seneste ansættelse som vikar var tilstede. Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen FOA, Sønderjylland, indklaget Klage over, at en afdeling ikke ønskede at yde bistand i forbindelse med en arbejdsskadesag. En hjemmehjælper, der var udsat for en arbejdsskade, rettede henvendelse til sin afdeling, der afviste at yde bistand. Hun gik herefter til advokat, der gennemførte arbejdsskadesagen med et gunstigt resultat. FOA, Sønderjylland, oplyste, at klagen vedrørte 2 tidligere kolleger, der begge var fratrådt. Man ønskede sagen afsluttet og var indstillet på at yde erstatning og overlod det til Klageinstansen, om klageren skulle have det fulde beløb, som var kr. Klageinstansen fandt, at der, som sagen forelå oplyst, ikke var grundlag for at nedsætte dette beløb, idet Klageinstansen fandt, at det var en klar fejl, at man ikke ønskede at bistå klageren FOA, Holbæk, indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med et ønske om lønforhøjelse. En pedel anmodede sin afdeling om at bistå med lønforhandlinger, idet hans arbejdsgiver ikke havde stillet sig afvisende overfor en lønforhøjelse på ca kr. om måneden. Under sagens behandling trak klageren klagen tilbage, idet han oplyste, at han havde indgået en aftale med arbejdsgiveren om en lønforhøjelse for det pågældende år og yderligere lønforhøjelse næste år. Klageinstansen foretog sig herefter ikke yderligere i sagen FOA, Odense, indklaget. Klage over afdelingens praksis med hensyn til priser for edb-kurser. Klageren, der var ansat som edb-underviser, rejste spørgsmål om, hvorvidt det var korrekt, at de kursister, han underviste, skulle betale herfor, idet der forelå en generalforsamlingsbeslutning om kontingentforhøjelse med den begrundelse, at man ønskede at udvide aktiviteterne med edb-kurser. Afdelingen afgav en redegørelse for sagsforløbet og oplyste, at klageren havde rejst spørgsmålet på den seneste generalforsamling, men var blevet afvist. Klageinstansen udtalte, at man tog afdelingens redegørelse til efterretning og foretog sig herefter ikke videre i sagen. 14

15 FOA, Århus, indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En social- og sundhedshjæper sendte i oktober 2005 et brev til FOA, Forbundet, hvor han gav udtryk for, at han ikke fandt, at han havde fået tilstrækkelig bistand i forbindelse med sin afskedigelse i marts. Han sendte et rykkerbrev et par måneder efter. I foråret 2006 blev Forbundet opmærksom på, at han ikke havde fået svar. Han blev spurgt, om han ønskede sagen forelagt for Klageinstansen, og han erklærede sig enig heri. Klageinstansen fik herefter klagen den 26. juli Klageinstansen beklagede, at Forbundet ikke havde besvaret hans henvendelse, men fandt i øvrigt ikke, at klageren kunne have opnået et bedre resultat end det skete, ligesom Klageinstansen ikke havde bemærkninger til den redegørelse, der blev afgivet af FOA, Århus, i anledning af, at det havde vist sig umuligt for klageren efterfølgende at få arbejde i Århus FOA, Sydsjælland indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En social- og sundhedsassistent klagede over, at hun ikke havde fået tilstrækkelig bistand i forbindelse med sin afskedigelse i Afdelingen oplyste, at man ikke havde notater om hendes afskedigelsessag. Med klagerens samtykke fik afdelingen aktindsigt i afskedigelsessagen. Heraf fremgik det, at den daværende sektorformand havde deltaget i et enkelt møde vedrørende afskedigelsen. Afdelingen fandt, at der ikke havde været procedurefejl i forbindelse med afskedigelsen, men beklagede, at den daværende sektorformand ikke havde udfærdiget et referat af den pågældende samtale. Klageinstansen fandt, at det ikke var muligt på nuværende tidspunkt at tilvejebringe yderligere oplysninger, og Klageinstansen tiltrådte, at afskedigelsessagen efter det foreliggende var sket i overensstemmelse med de regler, der gælder for behandlingen af sådanne sager FOA, Forbundet indklaget. Klage over Forbundets holdning til en erstatningssag mod kommunen i anledning af manglende oplysning om ophøret af en barselsorlov. En køkkenmedhjælper henvendte sig under sin barselsorlov til sit sociale lokalcenter og fik at vide, at man ville sende hende meddelelse om, hvornår hendes barselsorlov sluttede. Dette skete ikke, men i forbindelse med den sidste udbetaling blev det anført i et standardbrev, at udbetalingen sluttede. Dette medførte, at hun først noget senere meldte sig om arbejdssøgende på arbejdsformidlingen, hvorfor hun mistede kr. før skattetræk. Kommunens Borgerrådgiver beklagede fejlen, men kommunen kunne ikke anerkende, at der forelå erstatningspligt. FOA, Forbundet sendte brev til kommunen om, at man agtede at anlægge retssag, men senere bestemte Forbundet, at der ikke skulle anlægges retssag, da man efter nærmere overvejelse fandt, at sagen ikke kunne vindes. Klageinstansen tog Forbundets afgørelse til efterretning, idet man udtalte, at det var tvivlsomt, om sagen kunne vindes, men Klageinstansen henledte opmærksomheden på nyere teori på dette område. Denne teori tilgodeser formentlig i højere grad end tidligere borgerens interesser i forhold til det offentlige. Forbundet havde imidlertid erkendt, at klageren med rette havde fået den opfattelse, at der blev anlagt retssag. Forbundet havde i den anledning udbetalt en kompensation på kr., og Klageinstansen, der fandt dette passende, foretog sig ikke videre i sagen. 15

16 FOA, Århus indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En dagplejer faldt under sit arbejde den 19. maj 2005 og sprængte en sene i sin skulder. Hun arbejdede indtil den 2. august, men på grund af manglende kapacitet i sygehusvæsnet blev hun først opereret den 21. september og startede den 3. november med genoptræning. Den 6. december blev hun indkaldt til et møde. Hendes tillidsrepræsentant var tilstede og var ikke bekendt med, at der kunne være tale om en arbejdsskade. Dette blev derfor ikke anført under mødet. I januar 2006 blev klageren herefter afskediget med 6 måneders varsel. Allerede i november havde hun overfor sin sikkerhedsrepræsentant rejst spørgsmål om erstatning for arbejdsskade. Sikkerhedsrepræsentanten havde bistået hende med at udfærdige beskrivelsen af hændelsesforløbet vedrørende skaden, men foretog sig herefter ikke videre i sagen. Arbejdsgiveren anmeldte skaden som en arbejdsskade i januar Klageinstansen stillede sig uforstående overfor, at man ikke på et tidligere tidspunkt blev opmærksom på, at klagerens sygefravær kunne skyldes en arbejdsskade. Et enkelt spørgsmål om, hvordan skaden var opstået, kunne have afklaret dette. Afdelingen havde under sagen oplyst, at man normalt udsender standardbreve, når man fra Forbundet modtager oplysning om, at et medlem påtænkes afskediget. Det gælder dog ikke situationer, hvor afdelingen var bekendt med, at tillidsvalgte allerede var involveret i sagen, og hvor nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen allerede var givet til tillidsrepræsentanten. På denne baggrund fandt Klageinstansen, at der var ønskeligt at man fra afdelingens side rettede op den fremgangsmåde, der blev anvendt, således man fremover får en snævrere kontakt med den skadelidte, når der rejses en afskedigelsessag i forbindelse med sygdom. For klagerens vedkommende udtalte Klageinstansen, at det havde været naturligt, at man under mødet den 6. december havde fremhævet, at der var tale om en arbejdsskade, og at det lange sygefravær i høj grad skyldtes sygehusvæsnets manglende kapacitet. Klageinstansen fandt, at klageren ikke havde fået den behandling, som hun som medlem af FOA kunne forvente, og tilkendte hende en kompensation på kr. 16

17 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Dagplejer 2 EDB-underviser 1 Hjemmehjælper 1 Hjemmevejleder 1 Køkkenmedhjælper 1 Omsorgsmedhjælper 2 Pedel 1 Plejer 1 Pædagogmedhjælper 2 Skolebetjent 1 Social- og sundhedsassistent 3 Social- og sundhedselev 1 Social- og sundhedshjælper 3 Sygehjælper 3 I alt 23 17

18 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Med og uden erstatning FOA Forbundet 1-m Delvis Ikke med- Hold Afvist Videresendt til OAA Afdelinger Esbjerg 1 Frederikshavn 1 1 Hobro 1 Holbæk 2 Horsens 1 Lillebælt 1-m Odense 1 PMF afd. 1 1 PMF Himmerland nu FOA Aalborg 1 Silkeborg 1-u Sønderjylland 1-m Sydsjælland 1 Tønder 1-m Århus 1-m 1 OAA Hovedledelsen 1 Aalborg lokalenhed 1 København lokalenhed 1 LFS lokalenhed 1-m Roskilde lokalenhed 1-m Århus lokalenhed 1 I alt *) Når summen af fordelingen af klager overstiger 23 er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/oaa Hovedledelsen / den lokale OAA-enhed i samme sag. 18

19 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt *) Når summen af fordelingen af klager overstiger 23, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/oaa Hovedledelsen / den lokale OAA-enhed i samme sag. 19

20 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS * godkendt af FOA hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 20

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO)

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Pressemeddelelse Juridisk område Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 24 41 Telefax 89 89 19 99 E-mail: psh@jyskebank.dk 26.02.2010 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Jyske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere