Sekretariat: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk"

Transkript

1

2 FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær : Ebbe Jacobsen, direkte

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s Klageinstans beretning Generelt om FOA s Klageinstans Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s Klageinstans FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretning for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i OAA, lokalenheden Århus og OAA, Hovedledelsen indklaget OAA, Lokalenheden LFS indklaget FOA, Holbæk indklaget OAA, Lokalenheden i København indklaget OAA, Lokalenheden Roskilde indklaget FOA, Frederikshavn indklaget FOA, Lillebælt indklaget PMF, afd. 1 indklaget OAA, Lokalenheden Hobro indklaget FOA, Silkeborg indklaget FOA, Horsens indklaget FOA, Esbjerg indklaget OAA, Lokalenheden Aalborg indklaget FOA, Tønder indklaget FOA, Frederikshavn indklaget PMF Himmerland, nu FOA, Aalborg, indklaget FOA, Sønderjylland indklaget FOA, Holbæk indklaget FOA, Odense indklaget FOA, Århus indklaget FOA, Sydsjælland indklaget FOA, Forbundet indklaget FOA, Århus indklaget 16 3

4 STATISTIK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggrupper Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOA s Klageinstans

5 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2006 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede Forbundet af Offentligt Ansattes kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte Forbundets hovedbestyrelse på baggrund af kongresbeslutningen retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar FOA står nu for FAG OG ARBEJDE efter fusionen med PMF i Som FOA s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede Forbundets hovedbestyrelse tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31. december Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Pr. 1. januar 2007 fratræder han, men de tilbageværende sager for 2006 færdigbehandles af ham. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2006 FOA s Klageinstans har i 2006 modtaget 18 nye sager. Det er et fald på ca. 40 % i forhold til 2005, som igen udviste et fald 25% i forhold til sager er afgjort, herunder de 9 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev afgivet. 1 sag fra 2005 er genoptaget. 5 sager er under behandling. 6 af de afgjorte sager vedrørte OAA. I 1 af disse sager havde en a-kasse udbetalt efterløn gennem flere år uden at modregne en tjenestemandspension heri. Det gav anledning til et efterbetalingskrav på kr. Klageren gjorde gældende, at fejlen udelukkende påhvilede a-kassen, men fik ikke medhold hverken af Hovedledelsen, Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn, men i forståelse med Hovedledelsen fandt 5

6 Klageinstansen, at a-kassen på en beklagelig måde havde medvirket til den opståede fejl og fandt, at klageren skulle have en kompensation på kr. I en anden sag havde en a-kasse meddelt en sygehjælper, at hendes ret til supplerende dagpenge udløb i begyndelsen af 2004, hvorfor hun skulle opsige sit deltidsarbejde for fortsat at have ret til supplerende dagpenge. Det gjorde hun, men en gennemgang af sagen viste, at det skulle hun ikke have gjort. Hovedledelsen bestemte herefter, at hun havde krav på en erstatning på godt kr. Med hensyn til de 17 klager over afdelinger og Forbundet kan jeg oplyse følgende: 7 sager vedrørte spørgsmålet om afskedigelse- og ansættelse som sædvanlig en meget stor del af de sager, som Klageinstansen behandler, men en kraftig nedgang i forhold til antallet sidste år, nemlig 14. Det er bemærkelsesværdigt, at kun en af sagerne har givet anledning til påtale. 3 sager vedrørte klager over utilstrækkelig bistand i forbindelse med arbejdsskader. I en af sagerne rettede en klager henvendelse til sin faglig afdeling, da hun i første instans kun havde fået delvis medhold. Hun fik imidlertid det indtryk, at afdelingen ikke kunne bistå hende og gik til en advokat, der gennemførte sagen med et gunstigt resultat for hende, men sendte hende en regning på kr. med tillæg af moms. Klageinstansen fandt, at hun havde et vist grundlag for at tro, at hun ikke længere kunne opnå bistand af afdelingen, og Klageinstansen fandt, at hun burde have en kompensation på kr. I en anden sag blev det lagt til grund, at klageren havde rettet henvendelse til sin afdeling, der havde afvist at yde bistand. Klageren var derefter gået til en advokat, der gennemførte arbejdsskadesagen med et gunstigt resultat. Afdelingen erkendte, at der var begået en fejl og overlod det til Klageinstansen, hvilken kompensation, klageren skulle have. Klageinstansen fandt, at kr. var et passende beløb. 1 sag vedrørende spørgsmålet om mangelfuld rådgivning. En sosu-elev havde som sagen forelå oplyst flere gange rettet henvendelse til sin afdeling om muligheden for at opnå voksenelevløn under uddannelse, men havde fået at vide, at det var der ikke mulighed for. Under skoleopholdet blev hun opmærksom på, at flere af hendes kammerater fik voksenelevløn. Hun rejste på ny spørgsmålet, men på dette tidspunkt var det for sent. Klageinstansen, der stillede sig uforstående overfor, at det ikke havde været muligt at klarlægge det nærmere handlingsforløb, fandt, at klageren skulle have en kompensation på kr. 6

7 En sag vedrørte mobning. Vedkommende afdeling ønskede ikke at videreføre sagen, men henviste klageren til selv at rette henvendelse til Forbundet, hvilket hun ikke gjorde. Forbundet udtalte, at det var afdelingernes suveræne kompetence at sagsbehandle medlemshenvendelser, men at de kunne indhente råd og vejledning i konkrete sager. Kompetencen til at anlæggelse af civile søgsmål var Forbundets. Klageinstansen udtalte, at disse retningslinier burde suppleres med et regelsæt gående ud på, at en afdeling, der afslog at gå videre med en mobningssag, skulle begrunde dette skriftligt overfor medlemmet med en tilkendegivelse om, at afdelingen på medlemmets begæring ville forelægge sagen for Forbundet. På dette grundlag beklagede Klageinstansen, at klagerens sag ikke var blevet forelagt for Forbundet. I øvrigt henvises til oversigten af sager. Beretning for 2006 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2006 foreligger hermed. 7

8 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2006 FOA 17 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 11 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 5 klagere fik ikke medhold I alt 17 OAA- A-kassen 6 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 3 klagere fik ikke medhold I alt 6 8

9 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2006 Når man ser på året 2006, er det en glædelig overraskelse at konstatere, at klagerne er faldet til 18 mod 31 i 2005 og 42 i Dette taler for sig selv. Det kan kun være udtryk for, at FOA s medlemmer får en service, de er tilfredse med. Mon ikke dette fald i klager i hvert fald i nogen grad skyldes de nye regler om god service, som nu er gennemført i alle afdelinger. Det er også min vurdering, at man kan regne med en god service som medlem af FOA. Når Forbundet har indført en speciel klageinstans, er det jo udtryk for, at Forbundet netop ønsker at give en service, som medlemmerne er tilfredse med. Men ingen regel uden undtagelser. Som man kan se, har der i år været nogle sager, hvor bistanden i arbejdsskadesager ikke har været tilfredsstillende. Jeg vil minde om, at bistand i arbejdsskadesager er et løfte til medlemmerne i reglerne om god service. Man bør være opmærksom herpå og ved enhver tvivl søge vejledning i Forbundet. Området er i så hastig udvikling, at det kun er specialister, der behersker dette i alle enkeltheder. Når jeg i løbet af et par måneder har afsluttet de resterende 2006-sager, træder jeg tilbage. Det har været 5 interessante år. Tak for det. Hans Kardel 9

10 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i OAA, lokalenheden Århus og OAA, Hovedledelsen, indklaget. Klage over langsommelig behandling af en sag, der vedrørte tilbagebetaling af dagpenge, som uberettiget var oppebåret. Endvidere klage over flere af de medarbejdere der havde behandlet sagen, samt klage over fejlagtig udfyldelse af blanket til at opnå sygedagpenge og endelig krav om erstatning i anledning af, at OAA skulle have kludret med oplysninger til skattevæsnet om klagerens skatteforhold, hvilket bevirkede, at der opstod et rentekrav i forbindelse med betaling af restskat. Hovedledelsen erkendte, at sagsbehandlingen kunne have været foretaget hurtigere på visse punkter. Dette tilsluttede Klageinstansen sig, men Klageinstansen fandt i øvrigt ikke anledning til kritik OAA, Lokalenheden LFS, indklaget. Klage over en a-kasses beregning af efterløn. En a-kasse udbetalte gennem flere år efterløn uden at modregne en tjenestemandspension heri. Det gav anledning til efterbetalingskrav på kr. Klageren gjorde gældende, at fejlen udelukkende påhvilede a-kassen, men fik ikke medhold hverken af Hovedledelsen, Arbejdsdirektoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn, der traf bestemmelse om, at beløbet skulle forrentes, og at hun skulle undergives karantæne. I forståelse med Hovedledelsen fandt Klageinstansen, at a-kassen på en beklagelig måde havde medvirket til den opståede fejl og fandt, at klageren skulle have en kompensation på kr., der kunne modregnes i hendes gæld til a-kassen FOA, Holbæk, indklaget Klage over manglende aktindsigt Efter at Klageinstansen den 22. august 2005 havde truffet bestemmelse om, at der ikke var grundlag for at kritisere FOA, Holbæk, for afdelingens bistand i forbindelse med en afskedigelsessag, rejste klageren i begyndelsen af 2006 spørgsmål om, hvorvidt hun i fornødent omfang havde fået aktindsigt i de foreliggende akter. Klageinstansen genoptog i den forbindelse sagen, og afdelingen afgav en redegørelse, hvoraf det fremgik, at man bl.a. efter møder med klageren havde udleveret alt relevant materiale til hende. Dette gav anledning til, at klageren gentog sin oprindelig klage. Klageinstansen fandt, at der ikke forelå nye oplysninger, der kunne ændre Klageinstansens afgørelse af 22. august, ligesom Klageinstansen måtte konstatere, at klageren havde fået samtlige relevante oplysninger i forbindelse med hendes afskedigelsessag. Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre OAA, lokalenheden København, indklaget. Klage over manglende vejledning i a-kassen. En omsorgsmedhjælper klagede over, at den lokale a-kasse ikke havde vejledt hende om muligheden for at være personligt tilmeldt arbejdsformidlingen som beskyttelse af reglerne om beregning af ny dagpengesats. Hun fandt, at a-kassen burde være ansvarlig for det tab, hun havde lidt og ville komme til at lide. Hendes klage blev behandlet af Arbejdsdirektoratet og senere af Arbejdsmarkedets Ankenævn, der ikke fandt, at der var begået fejl af a-kassen, idet hun ikke havde været omfattet af 6, stk. 4, i bekendtgørelsen om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, da bestemmelsen alene omhandlede medlemmer under uddannelse. Hun havde således ikke ved personlig tilmelding til arbejdsformidlingen haft mulighed for at undgå en ny beregning af dagpengesatsen. Klageinstansen tog denne afgørelse til efterretning og foretog sig ikke videre i sagen. 10

11 OAA, Lokalenheden Roskilde indklaget. Klage over en a-kasses ukorrekte sagsbehandling En a-kasse meddelte en sygehjælper, at hendes ret til supplerende dagpenge udløb med udgangen af uge 7 i 2004, hvorfor hun skulle opsige sit deltidsarbejde for fortsat at have ret til dagpenge. Hun opsagde herefter sine deltidsstillinger ved tre forskellige institutioner. En gennemgang af sagen viste, at hun ikke skulle have opsagt de tre stillinger, og Hovedledelsen bestemte herefter, at hun havde krav på erstatning i alt godt kr. Klageinstansen foretog sig ikke videre i sagen FOA, Frederikshavn indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse og klage over, at en tillidskvinde i et interview til en avis skulle have overtrådt sin tavshedspligt. En social- og sundhedshjælper blev afskediget på grund af et betydeligt antal sygedage i Hun anførte, at en væsentlig del af hendes sygedage skyldtes manglende hjælpemidler på et af hendes arbejdssteder, og at dette ikke i tilstrækkeligt omfang var gjort gældende af afdelingen under afskedigelsessagen. Afdelingen oplyste, at den ved kontrolbesøg m.v. havde undersøgt forholdene, og på dette grundlag ikke fandt, at man kunne gøre gældende, at kommunens løftepolitik var tilsidesat. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingens indsats. Klageren meldte sig umiddelbart herefter ud og startede ca. ½ år efter en aviskampagne mod kommunen. I den forbindelse tog fællestillidskvinden til genmæle, og i et interview kom hun med nogle oplysninger, som klageren fandt i strid med hendes tavshedspligt. Klageren og vedkommende afdeling indledte en korrespondance, der afsluttedes med, at afdelingen ikke ønskede at fortsætte, under hensyn til at klageren ikke længere var medlem af FOA. Klageinstansen fandt, at den ikke kunne kritisere dette, idet man gav udtryk for, at aviskampagnen måtte betragtes som en ny sag, der var opstået efter, at klageren havde meldt sig ud af FOA FOA, Lillebælt indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en arbejdsskadesag. Efter at en social- og sundhedsassistent havde rettet henvendelse til sin faglige afdeling i forbindelse med en arbejdsskadesag, fik hun i første instans kun delvis medhold. Hun henvendte sig igen til sin afdeling i den anledning, men på grund af personaleskift fik hun indtryk af, at afdelingen ikke længere kunne bistå hende. Hun gik derefter til advokat, der gennemførte sagen med et gunstigt resultat for hende, og sendte hende en regning på kr. med tillæg af moms. Klageinstansen fandt, at hun havde haft et vist grundlag for at tro, at hun ikke længere kunne få bistand af FOA, og på dette grundlag traf Klageinstansen afgørelse om, at hun burde have en kompensation på kr. Efter afgørelsen rettede afdelingen henvendelse til Klageinstansen og gav udtryk for, at Klageinstansen ikke havde haft de fornødne oplysninger til at træffe en rigtig afgørelse. Klageinstansen fandt, at der ikke forelå væsentlige nye oplysninger og fastholdt sin afgørelse, men udtalte samtidig, at man ikke kunne kræve genoptagelse af en sag, fordi man efter afgørelsen var af den opfattelse, at Klageinstansen ikke havde haft de fornødne bilag, som man selv havde haft mulighed for at fremlægge under en tidligere høring. Klageinstansen beklagede meget, at afdelingen på dette grundlag havde rejst sagen på ny. 11

12 PMF, afd. 1 indklaget Klage over afvisning af refusion af advokatudgifter ca kr. i forbindelse med gennemførelse af en arbejdsskadesag. Klager kom til skade i februar 2003 og henvendte sig til PMF, der efter at have gennemgået sagen afviste at videreføre denne. Klageren gik til advokat, der fik anerkendt uheldet som en arbejdsskade, og hun krævede herefter refusion af udgifterne til advokaten. Klageinstansen forelagde sagen for FOA, Forbundet, der afviste at yde refusion. Klageinstansen udtalte herefter, at man ikke havde mulighed for at tage stilling til sager, der var opstået i PMF inden fusionen mellem PMF og FOA, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden Hobro, indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. Klageren og tre medunderskrivere blev efter en klients dødsfald sagt op, og de valgte herefter selv at sige op. Arbejdsløskassen betragtede dem som selvforskyldt ledige, og de fik 3 ugers karantæne. Klagefristen til Arbejdsdirektoratet på 4 uger var overskredet, da klagen til Klageinstansen blev indgivet. OAA, Hovedledelsen, erklærede sig villig til at genoptage sagen, med henblik på en revurdering, men anførte, at dette næppe kunne føre til andet resultat, idet reglerne om gyldige grunde i lovgivningen var udtømmende. Klageinstansen anmodede herefter klageren om at præcisere sin klage, idet det var en forudsætning for en viderebehandling af sagen. Dette skete ikke, og Klageinstansen betragtede herefter sagen som afsluttet FOA, Silkeborg, indklaget Klage over, at en afdeling ikke på begæring forelagde et afslag om at videreføre en mobningssag for Forbundet. En plejer følte sig mobbet på sit arbejdssted og rettede henvendelse til sin afdeling, der afslog at videreføre sagen, men henviste klageren til selv at rette henvendelse til FOA, Forbundet. Dette gjorde hun ikke, idet hun anførte, at hun havde fastholdt, at hun ønskede, at afdelingen skulle forelægge spørgsmålet for Forbundet. Forbundet udtalte, at det var afdelingernes suveræne kompetence at sagsbehandle medlemshenvendelser, og at de kunne indhente råd og vejledning i konkrete sager, men kompetencen til anlæggelse af civile søgsmål var Forbundets. Klageinstansen udtalte, at disse retningslinier burde suppleres med et regelsæt gående ud på, at en afdeling, der afslår at gå videre med en mobningssag, skulle begrunde dette skriftligt overfor medlemmet med en tilkendegivelse om, at afdelingen på medlemmets begæring ville forelægge sagen for Forbundet. På denne baggrund beklagede Klageinstansen, at klagerens sag ikke var blevet forelagt for Forbundet, men foretog sig i øvrigt ikke videre i anledning af klagen FOA, Horsens indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med udfærdigelse af ansættelsesbrev og indbetaling af pensionsbidrag. I anledning af klagen indhentede Klageinstansen en udtalelse fra afdelingen, der redegjorde for sagsforløbet, og oplyste, at forholdene var bragt i orden, inden klagen blev afgivet. Efter at klageren var blevet bekendt hermed, trak hun klagen tilbage. 12

13 FOA, Esbjerg indklaget. Anmodning om genoptagelse af en sag fra 2000 afvist. I oktober 2000 traf Klageinstansen afgørelse om, at der ikke var grundlag for at kritisere afdelingen i forbindelse med dennes bistand til en dagplejer, der fik 2 påtaler, og som herefter blev afskediget på grund af børnemangel. I september 2004 traf Folketingets Ombudsmand afgørelse om, at de to påtaler, som den pågældende dagplejer havde fået inden afskedigelsen, ikke opfyldte forvaltningslovens krav til partshøring, begrundelse og partsrepræsentation. En påtale, som den pågældende havde fået for brud på tavshedspligten, fandt Ombudsmanden usaglig, og Ombudsmanden rejste tvivl om, hvorvidt 4, stk. 3 i overenskomsten mellem FOA og KL kunne indskrænke den ytringsfrihed, der i medfør af den almindelige lovgivning tilkom offentligt ansatte. Klageinstansen tog disse betragtninger til efterretning. Ombudsmanden fandt, at selve afskedigelsesproceduren også havde været behæftet med visse fejl, men fandt ikke, at disse fejl var af en sådan art, at afskedigelsen var ugyldig, og han kunne ikke anbefale, at der blev meddelt klageren fri proces. På dette grundlag fandt Klageinstansen, at det var formålsløst at genoptage sagen OAA, lokalenheden Aalborg, indklaget. Klage over utilstrækkelig vejledning i forbindelse med klagerens ret til skattefri præmieportioner i forbindelse med efterløn. Den 13. februar 2003 meddelte a-kassen, at klageren havde krav på 5 portioner. Den 21. september 2004 traf a-kassen bestemmelse om, at klageren alene havde krav på 4 portioner. Denne afgørelse blev senere stadfæstet af Arbejdsmarkedets Ankenævn. Det fremgik af sagen, at brevet af 13. maj 2003 var baseret på de da foreliggende oplysninger om klagerens indtægt, og at de samme forhold ikke var gældende året efter. Klageinstansen gjorde klageren bekendt hermed, og han ønskede ikke at komme med yderligere oplysninger, hvorefter Klageinstansen ikke fandt anledning til at foretage videre FOA, Tønder, indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning vedrørende voksenelevløn til en sosu-elev. Klageren rettede 3 gange, inden hun startede sin elevuddannelse, henvendelse til FOA, Tønder, om muligheden for at opnå voksenelevløn, men fik efter det oplyste at vide, at der ikke var mulighed herfor. Under skoleopholdet blev hun opmærksom på, at flere af hendes kammerater fik voksenelevløn, og hun rejste på ny spørgsmålet. På dette tidspunkt var det imidlertid for sent. OAA, Hovedledelsen, afviste, at hun havde rettet henvendelse til vedkommende a-kasse, som ikke havde noget med sådan en sag at gøre. Den faglige afdeling gav udtryk for, at man ville have meddelt hende, at hun skulle rejse kravet gennem skolen. Klageinstansen stillede sig uforstående overfor, at det ikke havde været muligt at klarlægge det nærmere handlingsforløb, men fandt, at klageren ikke havde fået den behandling eller rådgivning, som hun som medlem af FOA havde krav på. Klageren fik tilkendt en kompensation på kr FOA, Frederikshavn, indklaget. Klage over indgået aftale om tilbagebetaling med 50% af en negativ afspadseringssaldo. I forbindelse med arbejdstidsaftalen pr. 1. april 2003 indgik en afdeling aftale med et sygehus om løn- og pensionsforhold. Denne aftale skulle sikre, at pensionsindbetalingerne ikke blev forringet. 13

14 Administrationen af aftalen gav anledning til problemer, og for enkelte medarbejdere blev der oparbejdet en såkaldt negativ afspadseringssaldo, og tre år efter i 2006 indgik afdelingen en aftale om reduktion af denne med 50%. Klageinstansen beklagede den lange tid, der var gået, inden forholdet var bragt i orden, ligesom det havde været ønskeligt, om klageren i højere grad var blevet orienteret om, hvad der foregik. Klageinstansen udtalte i øvrigt, at man ikke fandt, at det havde været muligt at opnå et bedre resultat end den pågældende reduktion med 50% PMF, Himmerland, nu FOA, Aalborg indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med ansøgning om en stilling. En pædagogmedhjælper havde været ansat som vikar i hvert fald 4 gange og søgte herefter en stilling som fastansat i den pågældende vuggestue. Hun fik at vide, at hun kun kunne aflønnes på løntrin 9, hvilket hendes afdeling modsatte sig, da det ville være i strid med overenskomsten. Klageinstansen var enig i, at afdelingen ikke kunne medvirke til en overenskomststridig ansættelse og kunne i øvrigt tiltræde, at forudsætningerne for hendes seneste ansættelse som vikar var tilstede. Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen FOA, Sønderjylland, indklaget Klage over, at en afdeling ikke ønskede at yde bistand i forbindelse med en arbejdsskadesag. En hjemmehjælper, der var udsat for en arbejdsskade, rettede henvendelse til sin afdeling, der afviste at yde bistand. Hun gik herefter til advokat, der gennemførte arbejdsskadesagen med et gunstigt resultat. FOA, Sønderjylland, oplyste, at klagen vedrørte 2 tidligere kolleger, der begge var fratrådt. Man ønskede sagen afsluttet og var indstillet på at yde erstatning og overlod det til Klageinstansen, om klageren skulle have det fulde beløb, som var kr. Klageinstansen fandt, at der, som sagen forelå oplyst, ikke var grundlag for at nedsætte dette beløb, idet Klageinstansen fandt, at det var en klar fejl, at man ikke ønskede at bistå klageren FOA, Holbæk, indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med et ønske om lønforhøjelse. En pedel anmodede sin afdeling om at bistå med lønforhandlinger, idet hans arbejdsgiver ikke havde stillet sig afvisende overfor en lønforhøjelse på ca kr. om måneden. Under sagens behandling trak klageren klagen tilbage, idet han oplyste, at han havde indgået en aftale med arbejdsgiveren om en lønforhøjelse for det pågældende år og yderligere lønforhøjelse næste år. Klageinstansen foretog sig herefter ikke yderligere i sagen FOA, Odense, indklaget. Klage over afdelingens praksis med hensyn til priser for edb-kurser. Klageren, der var ansat som edb-underviser, rejste spørgsmål om, hvorvidt det var korrekt, at de kursister, han underviste, skulle betale herfor, idet der forelå en generalforsamlingsbeslutning om kontingentforhøjelse med den begrundelse, at man ønskede at udvide aktiviteterne med edb-kurser. Afdelingen afgav en redegørelse for sagsforløbet og oplyste, at klageren havde rejst spørgsmålet på den seneste generalforsamling, men var blevet afvist. Klageinstansen udtalte, at man tog afdelingens redegørelse til efterretning og foretog sig herefter ikke videre i sagen. 14

15 FOA, Århus, indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En social- og sundhedshjæper sendte i oktober 2005 et brev til FOA, Forbundet, hvor han gav udtryk for, at han ikke fandt, at han havde fået tilstrækkelig bistand i forbindelse med sin afskedigelse i marts. Han sendte et rykkerbrev et par måneder efter. I foråret 2006 blev Forbundet opmærksom på, at han ikke havde fået svar. Han blev spurgt, om han ønskede sagen forelagt for Klageinstansen, og han erklærede sig enig heri. Klageinstansen fik herefter klagen den 26. juli Klageinstansen beklagede, at Forbundet ikke havde besvaret hans henvendelse, men fandt i øvrigt ikke, at klageren kunne have opnået et bedre resultat end det skete, ligesom Klageinstansen ikke havde bemærkninger til den redegørelse, der blev afgivet af FOA, Århus, i anledning af, at det havde vist sig umuligt for klageren efterfølgende at få arbejde i Århus FOA, Sydsjælland indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En social- og sundhedsassistent klagede over, at hun ikke havde fået tilstrækkelig bistand i forbindelse med sin afskedigelse i Afdelingen oplyste, at man ikke havde notater om hendes afskedigelsessag. Med klagerens samtykke fik afdelingen aktindsigt i afskedigelsessagen. Heraf fremgik det, at den daværende sektorformand havde deltaget i et enkelt møde vedrørende afskedigelsen. Afdelingen fandt, at der ikke havde været procedurefejl i forbindelse med afskedigelsen, men beklagede, at den daværende sektorformand ikke havde udfærdiget et referat af den pågældende samtale. Klageinstansen fandt, at det ikke var muligt på nuværende tidspunkt at tilvejebringe yderligere oplysninger, og Klageinstansen tiltrådte, at afskedigelsessagen efter det foreliggende var sket i overensstemmelse med de regler, der gælder for behandlingen af sådanne sager FOA, Forbundet indklaget. Klage over Forbundets holdning til en erstatningssag mod kommunen i anledning af manglende oplysning om ophøret af en barselsorlov. En køkkenmedhjælper henvendte sig under sin barselsorlov til sit sociale lokalcenter og fik at vide, at man ville sende hende meddelelse om, hvornår hendes barselsorlov sluttede. Dette skete ikke, men i forbindelse med den sidste udbetaling blev det anført i et standardbrev, at udbetalingen sluttede. Dette medførte, at hun først noget senere meldte sig om arbejdssøgende på arbejdsformidlingen, hvorfor hun mistede kr. før skattetræk. Kommunens Borgerrådgiver beklagede fejlen, men kommunen kunne ikke anerkende, at der forelå erstatningspligt. FOA, Forbundet sendte brev til kommunen om, at man agtede at anlægge retssag, men senere bestemte Forbundet, at der ikke skulle anlægges retssag, da man efter nærmere overvejelse fandt, at sagen ikke kunne vindes. Klageinstansen tog Forbundets afgørelse til efterretning, idet man udtalte, at det var tvivlsomt, om sagen kunne vindes, men Klageinstansen henledte opmærksomheden på nyere teori på dette område. Denne teori tilgodeser formentlig i højere grad end tidligere borgerens interesser i forhold til det offentlige. Forbundet havde imidlertid erkendt, at klageren med rette havde fået den opfattelse, at der blev anlagt retssag. Forbundet havde i den anledning udbetalt en kompensation på kr., og Klageinstansen, der fandt dette passende, foretog sig ikke videre i sagen. 15

16 FOA, Århus indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En dagplejer faldt under sit arbejde den 19. maj 2005 og sprængte en sene i sin skulder. Hun arbejdede indtil den 2. august, men på grund af manglende kapacitet i sygehusvæsnet blev hun først opereret den 21. september og startede den 3. november med genoptræning. Den 6. december blev hun indkaldt til et møde. Hendes tillidsrepræsentant var tilstede og var ikke bekendt med, at der kunne være tale om en arbejdsskade. Dette blev derfor ikke anført under mødet. I januar 2006 blev klageren herefter afskediget med 6 måneders varsel. Allerede i november havde hun overfor sin sikkerhedsrepræsentant rejst spørgsmål om erstatning for arbejdsskade. Sikkerhedsrepræsentanten havde bistået hende med at udfærdige beskrivelsen af hændelsesforløbet vedrørende skaden, men foretog sig herefter ikke videre i sagen. Arbejdsgiveren anmeldte skaden som en arbejdsskade i januar Klageinstansen stillede sig uforstående overfor, at man ikke på et tidligere tidspunkt blev opmærksom på, at klagerens sygefravær kunne skyldes en arbejdsskade. Et enkelt spørgsmål om, hvordan skaden var opstået, kunne have afklaret dette. Afdelingen havde under sagen oplyst, at man normalt udsender standardbreve, når man fra Forbundet modtager oplysning om, at et medlem påtænkes afskediget. Det gælder dog ikke situationer, hvor afdelingen var bekendt med, at tillidsvalgte allerede var involveret i sagen, og hvor nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen allerede var givet til tillidsrepræsentanten. På denne baggrund fandt Klageinstansen, at der var ønskeligt at man fra afdelingens side rettede op den fremgangsmåde, der blev anvendt, således man fremover får en snævrere kontakt med den skadelidte, når der rejses en afskedigelsessag i forbindelse med sygdom. For klagerens vedkommende udtalte Klageinstansen, at det havde været naturligt, at man under mødet den 6. december havde fremhævet, at der var tale om en arbejdsskade, og at det lange sygefravær i høj grad skyldtes sygehusvæsnets manglende kapacitet. Klageinstansen fandt, at klageren ikke havde fået den behandling, som hun som medlem af FOA kunne forvente, og tilkendte hende en kompensation på kr. 16

17 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Dagplejer 2 EDB-underviser 1 Hjemmehjælper 1 Hjemmevejleder 1 Køkkenmedhjælper 1 Omsorgsmedhjælper 2 Pedel 1 Plejer 1 Pædagogmedhjælper 2 Skolebetjent 1 Social- og sundhedsassistent 3 Social- og sundhedselev 1 Social- og sundhedshjælper 3 Sygehjælper 3 I alt 23 17

18 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Med og uden erstatning FOA Forbundet 1-m Delvis Ikke med- Hold Afvist Videresendt til OAA Afdelinger Esbjerg 1 Frederikshavn 1 1 Hobro 1 Holbæk 2 Horsens 1 Lillebælt 1-m Odense 1 PMF afd. 1 1 PMF Himmerland nu FOA Aalborg 1 Silkeborg 1-u Sønderjylland 1-m Sydsjælland 1 Tønder 1-m Århus 1-m 1 OAA Hovedledelsen 1 Aalborg lokalenhed 1 København lokalenhed 1 LFS lokalenhed 1-m Roskilde lokalenhed 1-m Århus lokalenhed 1 I alt *) Når summen af fordelingen af klager overstiger 23 er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/oaa Hovedledelsen / den lokale OAA-enhed i samme sag. 18

19 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt *) Når summen af fordelingen af klager overstiger 23, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/oaa Hovedledelsen / den lokale OAA-enhed i samme sag. 19

20 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS * godkendt af FOA hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 20

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002... 5 Beretning for 2002... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk...

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere