FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa."

Transkript

1

2 FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s Klageinstans beretning Generelt om FOA s Klageinstans... 5 Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s Klageinstans FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretning for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i , FOA, Vestlolland afdeling indklaget , Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget , FOA, Ringsted afdeling og OAA, Lokalenheden Sydsjælland indklaget , OAA, Lokalafdelingen i Herning indklaget , OAA, Lokalenheden KLS indklaget , FOA, Horsens afdeling indklaget , LFS indklaget , OAA, Lokalenheden i Slagelse indklaget , OAA, Lokalenheden Fredericia indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Kolding afdeling indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Hovedledelsen og Lokalenheden, Nykøbing F indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Lokalenheden SoSu indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Odense afdeling indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Lokalenheden SoSu indklaget , OAA, Lokalenheden Næstved og OAA, Hovedledelsen indklaget , FOA, Roskilde afdeling indklaget

4 , FOA, Fredericia afdeling indklaget , FOA, Varde afdeling og FOA, Forbundet indklaget , FOA 1 indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Køge afdeling indklaget STATISTIK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggrupper Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOA s Klageinstans

5 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2003 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af kongresbeslutningen, retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar Som FOA s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse den tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31. december Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2003 FOA s Klageinstans har i 2003 modtaget 28 klager fra medlemmerne. Det er en lille stigning i forhold til sidste år (25 klager), men er væsentligt under antallet af klager i 2000 og 2001 (45 og 43). Antallet af klager synes nu at have stabiliseret sig på knapt 30 om året. 28 sager er afgjort, herunder de 4 sager, der fortsat var under behandling, da årsberetningen for 2002 blev afgivet. 4 sager henstår som uafsluttede. 19 af de afgjorte sager vedrørte Forbundet af Offentligt Ansatte, 8 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, og i 1 klage var såvel Forbundet af Offentligt Ansatte som Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse indklaget. Sagerne vedrørende Forbundet af Offentligt Ansatte vedrørte i det væsentlige spørgsmålet om tilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse og rådgivning om økonomiske spørgsmål ved medlemmers overgang til efterløn m.v. Sagerne vedrørende Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse vedrørte ligeledes rådgivning og beregning af de ydelser, medlemmer var be- 5

6 rettiget til, ligesom enkelte sager vedrørte spørgsmålet om forsinket udbetaling af de penge, medlemmerne havde krav på. I 2003 har 6 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for Klageinstansen. 5 af disse har opnået at få udbetalt erstatning. Erstatningsbeløbene er meget varierende fra 100 kr. til mere end kr. Beretning for 2003 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2003 foreligger hermed. 6

7 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2003 FOA 20 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 7 klagere fik delvis medhold 11 klagere fik ikke medhold Politisk 4 klager blev afvist, som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af sager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOA s dommer. I alt 24 OAA- A-kassen 11 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Klagerne blev behandlet af arbejdsløshedskassen som 1. klageinstans, jf. regelsættet for FOA s Klageinstans Afgørelserne var fordelt således: 6 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 4 klagere fik ikke medhold I alt 11 * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 7

8 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2003 Mine bemærkninger for så vidt angår 2003 vil i særlig grad vedrøre spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne får en tilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelsessager. Jeg har med glæde konstateret, at forhandlingssektionen i Forbundet af Offentligt Ansatte i december 2003 har udgivet en vejledning om afskedigelse. Jeg finder, at denne vejledning er et værdifuldt instrument for afdelingerne, og jeg vil kraftig opfordre til, at afdelingerne studerer den ganske nøje og ikke mindst følger de retningslinier, der er angivet i den. Det er væsentligt for mig at fastslå, at jeg i ingen af sagerne har fundet anledning til at udtale kritik af, at der ikke er rejst sag i anledning af afskedigelserne. I en af sagerne har den brevveksling, jeg haft med forbundet, ført til genoptagelse af en tidligere voldgiftssag vedrørende de rettigheder, der måtte være overgået til medarbejderne i forbindelse med fusionerne inden for busdrift i Storkøbenhavn. Jeg fandt, at det under alle omstændigheder var nødvendigt at få fastslået dette på autorititiv vis. Voldgiftssagen er ikke afsluttet, og jeg ser hen til resultatet. Flere sager omhandler kritik fra medlemmerne, fordi de har fået opfattelsen af, at de forhandlinger, der foregik mellem afdelingerne og den stedlige arbejdsgiver, var hemmelige eller udtryk for kammerateri. Dette er naturligvis et stort problem i sig selv, selvom jeg i intet tilfælde har fundet, at der forelå den slags ting, men jeg må opfordre til, at afdelingerne drager omsorg for, at de medlemmer, hvis afskedigelsessager bliver behandlet, i videst muligt omfang bliver orienteret om de forhandlinger, der foregår. I et andet problem er, at enkelte afdelinger ikke har tilstrækkelige notater om, hvad og hvornår man har foretaget dette eller hint. Andre afdelinger heldigvis de fleste kan fremlægge imponerende udskrifter vedrørende telefonsamtaler og møder m.v. Jeg vil meget opfordre til, at alle afdelinger gør som flertallet dette er god skik for forvaltning og nødvendigt, for at man på rimelig vis kan behandle en sag og imødegå kritik. 8

9 Jeg vil afslutte mine bemærkninger med at fremhæve, at antallet af klager og ikke mindst resultatet af klagerne viser, at forbundet yder kvalificeret bistand. Samtidig må jeg med glæde konstatere, at når der foreligger en klage, bliver denne behandlet med alvor i de enkelte afdelinger, og hvis der er grund hertil, kommer afdelingerne eller lokalenhederne mig i reglen i forkøbet og erkender fejlene og tilbyder en rimelig økonomisk kompensation. Hans Kardel 9

10 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i FOA, Vestlolland afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse og klage over utilfredsstillende orientering om møder vedr. afskedigelsen. En husassistent blev i sommeren 2002 afskediget fra et revalideringscenter, idet kommunen trods løbende dialog og vejledning stadig oplevede, at din talemåde og behandling af brugere gør, at disse føler sig nedgjorte og mindreværdige. I sommeren 2001 var hendes adfærd blevet påtalt af lederen af revalideringscenteret, og hun havde lovet at fortsætte i den positive ånd, som der tidligere havde været på revalideringscenteret. Efter afskedigelsen blev begrundelsen for afskedigelsen efter initiativ fra lokalafdelingen ændret til, at kommunen trods løbende dialog vejledning må konstatere, at din pædagogiske indsigt ikke lever op til de forventninger, der må stilles som husassistent på... revalidering med brugergruppe af meget speciel sammensætning. Klageren fandt, at hun ikke havde fået den tilstrækkelige bistand i forbindelse med afskedigelsessagen, og at hun ikke havde været orienteret om de forhandlinger, der foregik mellem afdelingen og revalideringscenteret, ligesom hun var utilfreds med, at hun ikke var orienteret om mødet, i hvilket begrundelsen blev ændret. Dommeren udtalte, det var hans opfattelse, at der ikke var mulighed for at anfægte den skete opsigelse, idet den var begrundet i de problemer, der blev drøftet i sommeren 2001, og som åbenbart ikke var løst på en tilfredsstillende måde i sommeren Det var beklageligt, at klageren ikke følte, at hun har fået tilstrækkelig bistand, men dommeren var af den overbevisning, at afdelingen havde været meget engageret i sagen. Det havde dog været ønskeligt, såfremt der havde foreligget notater om, hvad afdelingen havde foretaget sig, og i hvilket omfang klageren var blevet orienteret, ligesom dommeren fandt det betænkeligt, at man tog mødet den 25. juli 2002 uden at orientere klageren forinden Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand fra Forbundet i en sag om afskedigelse efter virksomhedsoverdragelse fra Arriva Danmark A/S til Connex Transport Danmark A/S. En trafikfunktionær blev efter en arbejdsskade afskediget den 4. oktober 2002 med sidste ansættelsesdag den 28. december Han var af den opfattelse, at han havde en længere opsigelse i kraft af den overenskomst, der havde været gældende, inden virksomheden blev overtaget af Connex Transport Danmark A/S i foråret Klageinstansen brevvekslede med Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet, der oplyste, at man i juli 2003 havde anmodet om genoptagelse af en voldgiftssag til belysning af de ansattes rettigheder efter virksomhedsoverdragelsen. Herefter fandt dommeren, at der ikke var anledning til at foretage videre i sagen, men dommeren bad om, at han fik meddelelse om udfaldet af voldgiftssagen FOA, Ringsted afdeling og OAA, Lokalenheden Sydsjælland indklaget. Klage over manglende rådgivning i forbindelse med indmeldelse i Forbundet og i Arbejdsløshedskassen. En social- og sundhedshjælper indmeldte sig i FOA og i a-kassen og oplyste, at hun modtog tabt arbejdsfortjeneste med 17 timer pr. uge på grund af sin handicappede datter. Hverken afdelingen eller a-kassen gav hende rådgivning om, at dette kunne betyde, at hun ikke kunne få dagpenge. A- 10

11 kassen erkendte, at der var begået en fejl, og den tilbød hende tilbagebetaling af a-kassekontingentet 9.060,01 kr., mens den faglige afdeling fastholdt, at hun som medlem havde haft samme rettigheder som de øvrige medlemmer. Dommeren udtalte, at han måtte beklage, at hun ikke havde fået fornøden vejledning om sin specielle retsstilling. Dommeren tog til efterretning, at hun fået tilbagebetalt sit a-kassekontingent, men fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for, at hun kunne kræve fagforeningskontingentet tilbagebetalt Klage over OAA, Lokalafdelingen i Herning. Klage over beregning af efterløn. En efterlønsmodtager rejste spørgsmål om, hvorvidt hendes efterløn var korrekt beregning. OAA, Hovedledelsen oplyste, at beregningen var korrekt og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 22. december , 4, og 19. Problemet var, at hendes efterløn var beregnet på grundlag af hendes faste månedslønninger fra april, maj og juni 1998 med tillæg af reguleringer fra månederne marts, april og maj Tillæggene for juni 1998 kom først til udbetaling efter beregningstidspunktet og kunne derfor ikke medregnes. Dommeren tog dette til efterretning, og foretog sig ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden KLS indklaget. Klager over manglende rådgivning i forbindelse med flytning til Sverige. En køkkenassistent henvendte sig til sin lokalafdeling, idet hun var blevet ledig som følge af sin egen opsigelse. Hun fik rådgivning herom, og samtidig bad hun om oplysning om, hvad der ville ske forsikringsmæssigt og med hensyn til efterløn, hvis hun flyttede til Sverige. Sagsbehandleren oplyste, at hun i det tilfælde fortsat skulle være forsikret i Danmark. Medio 2002 skulle sagsbehandleren igen have kontaktet klageren, der oplyste, at hun ugen efter ville flytte til Sverige og opgav sin nye adresse. Det fremgik ikke af sagen eller andre steder, at lokalenheden skulle have modtaget en sådan oplysning. 2 breve blev sendt til hendes tidligere adresse i Danmark og kom ikke retur. Den 3. december 2002 rettede hun henvendelse til lokalafdelingen, der omgående bad hende om at sætte sig i forbindelse med afdelingen for at få afklaret forskellige tvivlsspørgsmål. Det gjorde hun ikke, men rettede i stedet for henvendelse til Klageinstansen, der indhentede en erklæring fra OAA, Hovedledelsen, der gav en udførlig redegørelse for sagsforløbet. Denne redegørelse blev sendt til klageren, der ikke svarede, og dommeren fandt herefter ikke anledning til at foretage videre i sagen FOA, Horsens afdeling indklaget. Klage fra en plejehjemsassistent i anledning af, at hun ikke fandt, at hun havde fået fornøden støtte fra afdelingen i forbindelse med hendes afskedigelse. Den 23. oktober 2002 meddelte Horsens kommune, at man påtænkte at afskedige den pågældende plejehjemsassistent, idet man ikke fandt, at hun kunne udføre sit arbejde forsvarligt og tilfredsstillende. Der blev herved henvist til fire referater i perioden fra den 15. juni til 17. oktober Denne sidste dag havde der været afholdt et møde på hendes arbejdsplads med deltagelse af hende og hendes tillidsrepræsentant i anledning af, at man havde konstateret, at hun lugtede af spiritus. Afdelingen anerkendte den 29. oktober afskedigelsen, men efterfølgende ønskede klageren, at Horsens kommune skulle fjerne to af de belastende referater fra hendes personalemappe. Afdelingen tilken- 11

12 degav, at man ikke kunne bistå hende hermed, men under en forhandling med kommunen lykkedes det klageren selv at få fjernet det ene af disse referater. Dommeren fandt ikke anledning til at udtale kritik og fremhævede, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skulle udlevere dokumenter fra hendes sagsmappe, lå udenfor hans kompetence LFS indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning i forbindelse med indgåelse af en fratrædelsesaftale. En pædagogmedhjælper indgik den 21. august 2002 en fratrædelsesaftale, hvorefter han fratrådte sin stilling den 1. september I forbindelse hermed blev der udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på ,12 kr., svarende til 12 måneders løn inkl. pensionsandelen. I forbindelse med forhandlingerne om den pågældende fratrædelsesaftale havde klageren fået den opfattelse, at han kunne modtage understøttelse fra den 1. september Det viste sig, at han ikke kunne få understøttelse før den 1. marts LFS afviste at give kompensation i den anledning, men dommeren fandt, at klageren under forhandlingerne havde haft en begrundet formodning om at kunne opnå denne understøttelse. Dommeren fandt herefter, at LFS var erstatningspligtig med et beløb svarende til understøttelsen i et ½ år OAA, Lokalenheden i Slagelse indklaget. Klage over forsinket udbetaling af dagpenge. En social- og sundhedshjælper klagede over, at hendes dagpenge for januar 2003 først var til disposition 1 måned senere end normal dispositionsdato. Dette skyldtes dels, at hun ikke umiddelbart efter modtagelsen udfyldte og returnerede en ledighedserklæring og fraværserklæring, dels at a- kassen var for længe om at konstatere, at man manglede disse oplysninger. OAA, Hovedledelsen beklagede forsinkelsen og tilbød erstatning, hvis der kunne dokumenteres tab, og dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen OAA, lokalenheden Fredericia indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning i forbindelse med overgang til efterløn. En efterlønsmodtager klagede over, at hendes a-kasse havde oplyst hende om, at hun var berettiget til en efterlønssats på 100%. Hun var imidlertid alene berettiget til en efterlønssats på 91%, idet hun manglede 110 timer til opfyldelse af timekravet. OAA, Hovedledelsen tilbød hende erstatning på kr. svarende til forskellen på en efterlønssats på 91% og en efterlønssats på 100%, og dommeren foretog sig herefter ikke videre FOA, Forbundet indklaget. Klage over, at Forbundet ikke havde ydet fornøden bistand i forbindelse med afskedigelse af en tjenestemandsansat pædagog. En tjenestemandsansat pædagog blev afskediget på grund af sygdom i anledning af eftervirkningerne af hendes behandling af cancer. Forbundet accepterede afskedigelsen, men klageren fandt, at man ikke havde ydet hende fornøden bistand i hendes bestræbelser på om muligt at få et fleksjob. Dommeren udtalte, at han ikke fandt grundlag for at kritisere, at man havde accepteret hendes afskedigelse, men betonede, at afdelingen i en situation som den foreliggende havde en ganske særlig forpligtelse til at yde bistand, således at klageren blev stillet bedst muligt til trods for hendes alvorlige sygdom og den deraf følgende afskedigelse. 12

13 FOA, Kolding afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. På et møde den 20. januar 2003 blev det tilkendegivet overfor en plejehjemsassistent, at man ønskede, at hun skulle gå fra nattevagt til dagvagt. Dette nægtede hun, og hun blev senere afskediget. Dommeren udtalte, at det stod uklart, på hvilket grundlag mødet den 20. januar var blevet afholdt, og at det havde været ønskeligt, såfremt afdelingen havde sikret sig, at de formelle betingelser for afholdelse af et sådant møde var tilstede og havde dokumentation herfor. I øvrigt fandt dommeren ikke anledning til at kritisere afdelingens bistand i forbindelse med en aftrædelsesordning for klageren FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En social- og sundhedshjælper blev opsagt af en kommune med et for kort varsel. Kommunen opdagede dette og sendte umiddelbart efter et kort brev, hvori man forlængede opsigelsesvarslet i overensstemmelse med funktionærloven. Den pågældende lokalafdeling anmodede kommunen om en fornyet opsigelse, og da kommunen ikke ønskede at imødekomme dette krav, sendte man sagen til FOA, Forbundet til videre forfølgelse. Forbundet afslog dette. Dommeren udtalte, at klageren havde fået det opsigelsesvarsel, hun efter funktionærloven og overenskomsten havde krav på og henviste herved til gældende praksis og teori for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt kommunen var berettiget til at forlænge opsigelsesvarslet med en notits OAA, Hovedledelsen og Lokalenheden, Nykøbing F indklaget. Klage over at a-kassen alene anerkendte klageren som deltidsforsikret. Klageren havde den 27. oktober 1999 modtaget godkendelsesbrev på optagelsen som fuldtidsforsikret medlem, uanset hun alene havde søgt optagelse som deltidsforsikret. Hun betalte i hele medlemsperioden medlemsbidrag som deltidsforsikret. OAA, Hovedledelsen tiltrådte a-kassens afgørelse om at hun alene kunne få dagpenge som deltidsforsikret, men Arbejdsdirektoratet ændrede denne afgørelse, således at klageren kunne blive overflyttet til fuldtidsforsikring fra det tidspunkt, hun måtte opfylde kravet herfor, mod at hun betalte forskellen i bidraget som henholdsvis deltids- og heltidsforsikret fra det nævnte tidspunkt. Herefter foretog dommeren sig ikke videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En social- og sundhedshjælper blev den 4. oktober 2002 flyttet fra en afdeling til en anden afdeling i kommunen. Flytningen var givetvis begrundet i samarbejdsvanskeligheder i den afdeling, hun tidligere havde været i. Hun meldte sig syg og blev senere afskediget. Hun og den lokale afdeling ønskede Forbundets bistand, men Forbundet ønskede ikke at indgå i sagen. Man henviste til, at beslutningen om forflyttelsen lå indenfor kommunens ledelsesret, og da hun efterfølgende havde haft et sygefravær, der på opsigelsestidspunktet udgjorde 86 dage, fandt man ikke tilstrækkeligt grundlag til at indbringe sagen for et afskedigelsesnævn. Dommeren tiltrådte i det hele Forbundets vurdering af sagen og fandt ikke anledning til at foretage videre. 13

14 FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v OAA, Lokalenheden SoSu indklaget. Klage over forsinket udbetaling af dagpenge. På grund af en administrativ fejl i a-kassen var et medlems dagpenge for perioden den 21. april til den 18. maj 2003 først til disposition den 2. juni OAA, Hovedledelsen traf beslutning om, at medlemmet fik refunderet det gebyr på 100,00 kr., banken havde pålagt hende i anledning af den forsinkede dagpengeudbetaling. Dommeren udtalte herefter, at han ikke foretog sig videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v FOA, Odense afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med, at klageren blev sendt på tvungen afspadsering. Efter en ordveksling med formanden blev klageren sendt på tvungen afspadsering. Han blev syg, og sagen endte med, at der blev indledt en afskedigelsessag mod ham. Han forsøgte gentagne gange forgæves at komme i forbindelse med den person i afdelingen, der behandlede hans sag, og således som sagen forelå oplyst, fandt dommeren at måtte lægge til grund, at afdelingen i højere grad burde have haft forståelse for de problemer, klageren havde. Dommeren tilføjede, at man netop i en situation som denne havde behov for, at den faglige organisation træder til og yder ikke blot juridisk, men også personlig bistand. 14

15 FOA, Forbundet indklaget. Klage over lønnedgang i forbindelse med den nye overenskomst pr. 1. april Klageren anførte, at hun var gået ca kr. ned i løn efter den nye overenskomst. FOA, Forbundet henviste til, at forbundsformanden havde beklaget det skete, og der nu arbejdedes med lokale forhandlinger om lønopretning. Dommeren fandt herefter ikke mulighed for at foretage videre i sagen OAA, Lokalenheden SoSu indklaget. Klage over lokalenhedens behandling i anledning af udmeldelse af A-kassen og sagsbehandlingen af en ledighedssag. Klageren sendte en begæring om udmeldelse af SoSu Storkøbenhavn den 11. marts. Den 14. marts svarede SoSu, at udmeldelse var sket fra den 1. maj. Efterfølgende skrev klageren på en betalingsoversigt af 1. juli, at hun ikke ville være medlem af FOA efter den 1. april. Dette blev opfattet som en udmeldelse af a-kassen. Misforståelsen blev dog rettet, og udmeldelsen blev annulleret i brev af 14. juli. Ved nærmere gennemgang af sagen fremgik, at klageren allerede den 28. februar havde anmodet om annullering af sit medlemskab af FOA. I den anledning fik klageren efterbetalt for meget kontingent for april måned. Lokalenheden SoSu beklagede, at sagsbehandlingen i forbindelse med klagerens ledighedssag ikke havde været optimal, idet den havde taget lidt længere tid på grund af ændrede arbejdsgange og ferie i sagsbehandlergruppen. Ledighedsssagen var blevet afsluttet den 10. juli, og samme dag havde man sendt det beløb, klageren var berettiget til indtil den 22. juni. En redegørelse herom blev sendt til klageren, der ikke fremkom med bemærkninger, og dommeren foretog ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden Næstved og OAA, Hovedledelsen indklaget. Klage over ukorrekt behandling af et medlem under et møde om rådighedsvurdering. Klagen vedrørte en rådighedsamtale, hvorunder Lokalenheden havde undersøgt spørgsmålet om, i hvilket omfang klageren havde søgt arbejde, om klageren på grund af svagt syn ikke var i stand til at cykle og baggrunden for klagerens afvisning af at søge arbejde på nærmere angivne steder. Hovedledelsen fandt ikke anledning til kritik af Lokalenheden, og dommeren tiltrådte, at de spørgsmål, der under samtalen var stillet til klageren, var nødvendige for at tage stilling til, om hun havde mistet sin dagpengeret, og dommeren fandt herefter ikke grundlag for at udtalt nogen kritik hverken af Lokalenheden eller Hovedledelsen FOA, Roskilde afdeling indklaget. Klage over, at et fastholdelsestillæg blev beregnet efter ansættelsesbrøken. Klageren havde den 10. december 2001 fået meddelelse om, at der af amtssygehuset var tillagt ham et personligt kvalifikationstillæg (fastholdelse) på årlig kr. I sommeren 2003 klagede han over, at dette tillæg blev udbetalt med en reduktion svarende til hans deltidsansættelsesbrøk. Afdelingen førte forhandlinger med Amtssygehuset, der fastholdt, at grundlaget for tildeling af et sådant tillæg var som anført i de oprindelige aftaler herom at tillæggene skulle tilpasses ansættelses- 15

16 brøken. Afdelingen forsøgte at gennemføre et krav, men blev afvist af Amtssygehuset under henvisning hertil. Dommeren udtalte, at han ikke fandt, at der var mulighed for at gennemføre et krav alene på grundlag af ordlyden i brevet af 10. december 2001, og dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen FOA, Fredericia afdeling indklaget. Klage over afslag på tilbagebetaling af for meget betalt kontingent. Klageren fik førtidspension pr. 1. juni I maj 1996 var hun i afdelingen for at få hjælp til en pensionsansøgning, og den faglige sekretær oplyste, at klageren skulle henvende sig til hende, når pensionssagen var afsluttet. Det skete imidlertid ikke. Den 15. maj 2003 henvendte klageren sig til afdelingen for at søge tilskud til højskoleophold, og afdelingen blev herefter klar over, at hun stadigvæk betalte kontingent som deltidsforbundsmedlem. Klageren rejste krav om tilbagebetaling af kontingent for 5 år. Dette blev afvist af afdelingen, og dommeren tiltrådte, at klageren på det foreliggende grundlag ikke kunne kræve tilbagebetaling FOA, Varde afdeling og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En dagplejer oplevede en traumatisk og ulykkelig hændelse i forbindelse med sit arbejde og var herefter ikke i stand til at påtage sig pasning af spædbørn. Hun var sygemeldt gennem længere tid, og kommunen rejste herefter afskedigelsessag. Man overså i første omgang, at hun var suppleant for MED-repræsentanter, og under et møde den 24. marts 2002 indgik den stedlige afdeling og kommunen et forlig, hvorefter hun blev afskediget med 5 måneders varsel. Da fejlen blev opdaget, protesterede klageren såvel som afdelingen, og der blev afholdt et nyt møde den 10. april. Under dette møde blev man enige om at fastholde afskedigelsen, men med 9 måneders varsel. Den 8. maj blev der i afskedigelsesnævnet afgjort en sag, hvorefter en person, der blev afskediget efter en arbejdsskade, fik en godtgørelse på kr., og bl.a. under henvisning til denne sag anmodede klageren Forbundet om at genoptage sagen. Dette nægtede Forbundet. Forbundet henviste med klagerens samtykke sagen til Klageinstansen, der udtalte, at det var beklageligt, at klageren opfattede mødet den 24. marts som hemmeligt. Dommeren var dog ikke i tvivl om, at afdelingens repræsentant var af den opfattelse, at hun på baggrund af de forhandlinger, hun havde haft med klageren og med Forbundet kunne gå til mødet og indgå det pågældende forlig. Fejlen blev rettet, og den 10. april blev der indgået et forlig, som klageren tiltrådte, og som på væsentlige punkter var mere gunstig end aftalen af 24. marts. Dommeren kunne ikke kritisere, at Forbundet ikke ønskede at føre en afskedigelsessag, og heller ikke kritisere, at Forbundet havde siddet ønsket om en genoptagelse af sagen overhørig. Dommeren bemærkede, at han var opmærksom på, at der var visse lighedspunkter mellem denne sag og den sag, der blev afgjort den 8. maj, men der var dog alligevel sådanne forskelligheder, at det måtte anses for meget tvivlsomt, om man kunne gennemføre en sag med et gunstigere resultat end det, klageren havde opnået den 10. april. Dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen, men tilføjede, at hvis klageren mente, at hun havde krav på yderligere erstatning eller godtgørelse, havde hun mulighed for at anlægge sag ved de civile domstole mod Varde kommune, ligesom dommeren nævnte muligheden for at opnå fri proces. 16

17 FOA 1 indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. Dommeren udtalte, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i anledning af forløbet af en afskedigelsessag på grund af sygefravær. Det tilføjedes, at det var beklageligt, at klageren havde en anden opfattelse af sagsforløbet end den person, han havde forhandlet med i afdelingen, men dommeren kunne ikke tage stilling hertil, idet der efter de regler, der gælder for Klageinstansens sagsbehandling, alene sker en behandling på grundlag af det skriftlige materiale. Dommeren beklagede, at afdelingen havde videresendt klagen til Klageinstansen, uden at klageren havde tiltrådt dette FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. Klageren var ansat som tjenestemand på prøve ved Århus Sporveje og efter et sygefravær i 2003 på 25 sygedage uden udsigt til, at klageren kunne genoptage arbejdet, meddelte Århus Sporveje, at man var sindet at afskedige ham. Forbundet gik i forhandlinger med Sporvejene, men meddelte klageren den 14. oktober at man ikke ønskede at videreføre sagen, idet der lagdes vægt på sygdommens varighed, at klageren ikke ville kunne genoptage arbejdet, klagerens korte ansættelsestid, og at de formelle regler i forbindelse med afskedigelsen var fuldt. Dommeren fandt ikke anledning til kritik FOA, Køge afdeling indklaget. Klage over, at en lønforhøjelse alene blev givet med ca. 1 /2 års tilbagevirkende kraft. Klageinstansen indhentede en udtalelse fra vedkommende afdeling, der redegjorde for, at dette var det bedst opnåelige resultat af lønforhandlingerne. Dommeren fandt herefter ikke anledning til at foretage videre i sagen. 17

18 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Amtsbetjent 1 Buschauffør 2 Dagplejer 1 Efterlønsmodtager 2 Førtidspensionist 1 Handicaphjælper 1 Husassistent 1 Køkkenassistent 1 Plejer 1 Plejehjemsassistent 2 Portør 1 Pædagog 1 Pædagodmedhjælper 1 Serviceassistent 1 SoSu-hjælper 11 I alt 28 18

19 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Medhold Med og uden erstatning Delvis Ikke med- Hold Afvist : Ikke medlem FOA Forbundet P Afdelinger 1 FOA 1 1 Fredericia 1 Horsens 1 Kolding 1 Køge 1 LFS 1-m Odense 1 Ringsted 1-m Roskilde 1 Trafikfunktionærernes Fagforening 1 Varde 1 Vestlolland 1 OAA Hovedledelsen 1-m 1 Fredericia lokalenhed 1-m Herning lokalenhed 1 KLS lokalenhed 1 Næstved lokalenhed 1 Nykøbing F lokalenhed 1-m Slagelse lokalenhed 1-m SoSu-Storkøbenhavn lokalenhed 1-m 1 Sydsjælland lokalenhed 1-m I alt Politisk P Ukendt - U * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 19

20 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 20

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere