FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa."

Transkript

1

2 FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s Klageinstans beretning Generelt om FOA s Klageinstans... 5 Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s Klageinstans FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretning for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i , FOA, Vestlolland afdeling indklaget , Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget , FOA, Ringsted afdeling og OAA, Lokalenheden Sydsjælland indklaget , OAA, Lokalafdelingen i Herning indklaget , OAA, Lokalenheden KLS indklaget , FOA, Horsens afdeling indklaget , LFS indklaget , OAA, Lokalenheden i Slagelse indklaget , OAA, Lokalenheden Fredericia indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Kolding afdeling indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Hovedledelsen og Lokalenheden, Nykøbing F indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Lokalenheden SoSu indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Odense afdeling indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Lokalenheden SoSu indklaget , OAA, Lokalenheden Næstved og OAA, Hovedledelsen indklaget , FOA, Roskilde afdeling indklaget

4 , FOA, Fredericia afdeling indklaget , FOA, Varde afdeling og FOA, Forbundet indklaget , FOA 1 indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Køge afdeling indklaget STATISTIK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggrupper Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOA s Klageinstans

5 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2003 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af kongresbeslutningen, retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar Som FOA s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse den tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31. december Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2003 FOA s Klageinstans har i 2003 modtaget 28 klager fra medlemmerne. Det er en lille stigning i forhold til sidste år (25 klager), men er væsentligt under antallet af klager i 2000 og 2001 (45 og 43). Antallet af klager synes nu at have stabiliseret sig på knapt 30 om året. 28 sager er afgjort, herunder de 4 sager, der fortsat var under behandling, da årsberetningen for 2002 blev afgivet. 4 sager henstår som uafsluttede. 19 af de afgjorte sager vedrørte Forbundet af Offentligt Ansatte, 8 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, og i 1 klage var såvel Forbundet af Offentligt Ansatte som Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse indklaget. Sagerne vedrørende Forbundet af Offentligt Ansatte vedrørte i det væsentlige spørgsmålet om tilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse og rådgivning om økonomiske spørgsmål ved medlemmers overgang til efterløn m.v. Sagerne vedrørende Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse vedrørte ligeledes rådgivning og beregning af de ydelser, medlemmer var be- 5

6 rettiget til, ligesom enkelte sager vedrørte spørgsmålet om forsinket udbetaling af de penge, medlemmerne havde krav på. I 2003 har 6 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for Klageinstansen. 5 af disse har opnået at få udbetalt erstatning. Erstatningsbeløbene er meget varierende fra 100 kr. til mere end kr. Beretning for 2003 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2003 foreligger hermed. 6

7 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2003 FOA 20 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 7 klagere fik delvis medhold 11 klagere fik ikke medhold Politisk 4 klager blev afvist, som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af sager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOA s dommer. I alt 24 OAA- A-kassen 11 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Klagerne blev behandlet af arbejdsløshedskassen som 1. klageinstans, jf. regelsættet for FOA s Klageinstans Afgørelserne var fordelt således: 6 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 4 klagere fik ikke medhold I alt 11 * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 7

8 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2003 Mine bemærkninger for så vidt angår 2003 vil i særlig grad vedrøre spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne får en tilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelsessager. Jeg har med glæde konstateret, at forhandlingssektionen i Forbundet af Offentligt Ansatte i december 2003 har udgivet en vejledning om afskedigelse. Jeg finder, at denne vejledning er et værdifuldt instrument for afdelingerne, og jeg vil kraftig opfordre til, at afdelingerne studerer den ganske nøje og ikke mindst følger de retningslinier, der er angivet i den. Det er væsentligt for mig at fastslå, at jeg i ingen af sagerne har fundet anledning til at udtale kritik af, at der ikke er rejst sag i anledning af afskedigelserne. I en af sagerne har den brevveksling, jeg haft med forbundet, ført til genoptagelse af en tidligere voldgiftssag vedrørende de rettigheder, der måtte være overgået til medarbejderne i forbindelse med fusionerne inden for busdrift i Storkøbenhavn. Jeg fandt, at det under alle omstændigheder var nødvendigt at få fastslået dette på autorititiv vis. Voldgiftssagen er ikke afsluttet, og jeg ser hen til resultatet. Flere sager omhandler kritik fra medlemmerne, fordi de har fået opfattelsen af, at de forhandlinger, der foregik mellem afdelingerne og den stedlige arbejdsgiver, var hemmelige eller udtryk for kammerateri. Dette er naturligvis et stort problem i sig selv, selvom jeg i intet tilfælde har fundet, at der forelå den slags ting, men jeg må opfordre til, at afdelingerne drager omsorg for, at de medlemmer, hvis afskedigelsessager bliver behandlet, i videst muligt omfang bliver orienteret om de forhandlinger, der foregår. I et andet problem er, at enkelte afdelinger ikke har tilstrækkelige notater om, hvad og hvornår man har foretaget dette eller hint. Andre afdelinger heldigvis de fleste kan fremlægge imponerende udskrifter vedrørende telefonsamtaler og møder m.v. Jeg vil meget opfordre til, at alle afdelinger gør som flertallet dette er god skik for forvaltning og nødvendigt, for at man på rimelig vis kan behandle en sag og imødegå kritik. 8

9 Jeg vil afslutte mine bemærkninger med at fremhæve, at antallet af klager og ikke mindst resultatet af klagerne viser, at forbundet yder kvalificeret bistand. Samtidig må jeg med glæde konstatere, at når der foreligger en klage, bliver denne behandlet med alvor i de enkelte afdelinger, og hvis der er grund hertil, kommer afdelingerne eller lokalenhederne mig i reglen i forkøbet og erkender fejlene og tilbyder en rimelig økonomisk kompensation. Hans Kardel 9

10 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i FOA, Vestlolland afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse og klage over utilfredsstillende orientering om møder vedr. afskedigelsen. En husassistent blev i sommeren 2002 afskediget fra et revalideringscenter, idet kommunen trods løbende dialog og vejledning stadig oplevede, at din talemåde og behandling af brugere gør, at disse føler sig nedgjorte og mindreværdige. I sommeren 2001 var hendes adfærd blevet påtalt af lederen af revalideringscenteret, og hun havde lovet at fortsætte i den positive ånd, som der tidligere havde været på revalideringscenteret. Efter afskedigelsen blev begrundelsen for afskedigelsen efter initiativ fra lokalafdelingen ændret til, at kommunen trods løbende dialog vejledning må konstatere, at din pædagogiske indsigt ikke lever op til de forventninger, der må stilles som husassistent på... revalidering med brugergruppe af meget speciel sammensætning. Klageren fandt, at hun ikke havde fået den tilstrækkelige bistand i forbindelse med afskedigelsessagen, og at hun ikke havde været orienteret om de forhandlinger, der foregik mellem afdelingen og revalideringscenteret, ligesom hun var utilfreds med, at hun ikke var orienteret om mødet, i hvilket begrundelsen blev ændret. Dommeren udtalte, det var hans opfattelse, at der ikke var mulighed for at anfægte den skete opsigelse, idet den var begrundet i de problemer, der blev drøftet i sommeren 2001, og som åbenbart ikke var løst på en tilfredsstillende måde i sommeren Det var beklageligt, at klageren ikke følte, at hun har fået tilstrækkelig bistand, men dommeren var af den overbevisning, at afdelingen havde været meget engageret i sagen. Det havde dog været ønskeligt, såfremt der havde foreligget notater om, hvad afdelingen havde foretaget sig, og i hvilket omfang klageren var blevet orienteret, ligesom dommeren fandt det betænkeligt, at man tog mødet den 25. juli 2002 uden at orientere klageren forinden Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand fra Forbundet i en sag om afskedigelse efter virksomhedsoverdragelse fra Arriva Danmark A/S til Connex Transport Danmark A/S. En trafikfunktionær blev efter en arbejdsskade afskediget den 4. oktober 2002 med sidste ansættelsesdag den 28. december Han var af den opfattelse, at han havde en længere opsigelse i kraft af den overenskomst, der havde været gældende, inden virksomheden blev overtaget af Connex Transport Danmark A/S i foråret Klageinstansen brevvekslede med Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet, der oplyste, at man i juli 2003 havde anmodet om genoptagelse af en voldgiftssag til belysning af de ansattes rettigheder efter virksomhedsoverdragelsen. Herefter fandt dommeren, at der ikke var anledning til at foretage videre i sagen, men dommeren bad om, at han fik meddelelse om udfaldet af voldgiftssagen FOA, Ringsted afdeling og OAA, Lokalenheden Sydsjælland indklaget. Klage over manglende rådgivning i forbindelse med indmeldelse i Forbundet og i Arbejdsløshedskassen. En social- og sundhedshjælper indmeldte sig i FOA og i a-kassen og oplyste, at hun modtog tabt arbejdsfortjeneste med 17 timer pr. uge på grund af sin handicappede datter. Hverken afdelingen eller a-kassen gav hende rådgivning om, at dette kunne betyde, at hun ikke kunne få dagpenge. A- 10

11 kassen erkendte, at der var begået en fejl, og den tilbød hende tilbagebetaling af a-kassekontingentet 9.060,01 kr., mens den faglige afdeling fastholdt, at hun som medlem havde haft samme rettigheder som de øvrige medlemmer. Dommeren udtalte, at han måtte beklage, at hun ikke havde fået fornøden vejledning om sin specielle retsstilling. Dommeren tog til efterretning, at hun fået tilbagebetalt sit a-kassekontingent, men fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for, at hun kunne kræve fagforeningskontingentet tilbagebetalt Klage over OAA, Lokalafdelingen i Herning. Klage over beregning af efterløn. En efterlønsmodtager rejste spørgsmål om, hvorvidt hendes efterløn var korrekt beregning. OAA, Hovedledelsen oplyste, at beregningen var korrekt og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 22. december , 4, og 19. Problemet var, at hendes efterløn var beregnet på grundlag af hendes faste månedslønninger fra april, maj og juni 1998 med tillæg af reguleringer fra månederne marts, april og maj Tillæggene for juni 1998 kom først til udbetaling efter beregningstidspunktet og kunne derfor ikke medregnes. Dommeren tog dette til efterretning, og foretog sig ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden KLS indklaget. Klager over manglende rådgivning i forbindelse med flytning til Sverige. En køkkenassistent henvendte sig til sin lokalafdeling, idet hun var blevet ledig som følge af sin egen opsigelse. Hun fik rådgivning herom, og samtidig bad hun om oplysning om, hvad der ville ske forsikringsmæssigt og med hensyn til efterløn, hvis hun flyttede til Sverige. Sagsbehandleren oplyste, at hun i det tilfælde fortsat skulle være forsikret i Danmark. Medio 2002 skulle sagsbehandleren igen have kontaktet klageren, der oplyste, at hun ugen efter ville flytte til Sverige og opgav sin nye adresse. Det fremgik ikke af sagen eller andre steder, at lokalenheden skulle have modtaget en sådan oplysning. 2 breve blev sendt til hendes tidligere adresse i Danmark og kom ikke retur. Den 3. december 2002 rettede hun henvendelse til lokalafdelingen, der omgående bad hende om at sætte sig i forbindelse med afdelingen for at få afklaret forskellige tvivlsspørgsmål. Det gjorde hun ikke, men rettede i stedet for henvendelse til Klageinstansen, der indhentede en erklæring fra OAA, Hovedledelsen, der gav en udførlig redegørelse for sagsforløbet. Denne redegørelse blev sendt til klageren, der ikke svarede, og dommeren fandt herefter ikke anledning til at foretage videre i sagen FOA, Horsens afdeling indklaget. Klage fra en plejehjemsassistent i anledning af, at hun ikke fandt, at hun havde fået fornøden støtte fra afdelingen i forbindelse med hendes afskedigelse. Den 23. oktober 2002 meddelte Horsens kommune, at man påtænkte at afskedige den pågældende plejehjemsassistent, idet man ikke fandt, at hun kunne udføre sit arbejde forsvarligt og tilfredsstillende. Der blev herved henvist til fire referater i perioden fra den 15. juni til 17. oktober Denne sidste dag havde der været afholdt et møde på hendes arbejdsplads med deltagelse af hende og hendes tillidsrepræsentant i anledning af, at man havde konstateret, at hun lugtede af spiritus. Afdelingen anerkendte den 29. oktober afskedigelsen, men efterfølgende ønskede klageren, at Horsens kommune skulle fjerne to af de belastende referater fra hendes personalemappe. Afdelingen tilken- 11

12 degav, at man ikke kunne bistå hende hermed, men under en forhandling med kommunen lykkedes det klageren selv at få fjernet det ene af disse referater. Dommeren fandt ikke anledning til at udtale kritik og fremhævede, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skulle udlevere dokumenter fra hendes sagsmappe, lå udenfor hans kompetence LFS indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning i forbindelse med indgåelse af en fratrædelsesaftale. En pædagogmedhjælper indgik den 21. august 2002 en fratrædelsesaftale, hvorefter han fratrådte sin stilling den 1. september I forbindelse hermed blev der udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på ,12 kr., svarende til 12 måneders løn inkl. pensionsandelen. I forbindelse med forhandlingerne om den pågældende fratrædelsesaftale havde klageren fået den opfattelse, at han kunne modtage understøttelse fra den 1. september Det viste sig, at han ikke kunne få understøttelse før den 1. marts LFS afviste at give kompensation i den anledning, men dommeren fandt, at klageren under forhandlingerne havde haft en begrundet formodning om at kunne opnå denne understøttelse. Dommeren fandt herefter, at LFS var erstatningspligtig med et beløb svarende til understøttelsen i et ½ år OAA, Lokalenheden i Slagelse indklaget. Klage over forsinket udbetaling af dagpenge. En social- og sundhedshjælper klagede over, at hendes dagpenge for januar 2003 først var til disposition 1 måned senere end normal dispositionsdato. Dette skyldtes dels, at hun ikke umiddelbart efter modtagelsen udfyldte og returnerede en ledighedserklæring og fraværserklæring, dels at a- kassen var for længe om at konstatere, at man manglede disse oplysninger. OAA, Hovedledelsen beklagede forsinkelsen og tilbød erstatning, hvis der kunne dokumenteres tab, og dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen OAA, lokalenheden Fredericia indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning i forbindelse med overgang til efterløn. En efterlønsmodtager klagede over, at hendes a-kasse havde oplyst hende om, at hun var berettiget til en efterlønssats på 100%. Hun var imidlertid alene berettiget til en efterlønssats på 91%, idet hun manglede 110 timer til opfyldelse af timekravet. OAA, Hovedledelsen tilbød hende erstatning på kr. svarende til forskellen på en efterlønssats på 91% og en efterlønssats på 100%, og dommeren foretog sig herefter ikke videre FOA, Forbundet indklaget. Klage over, at Forbundet ikke havde ydet fornøden bistand i forbindelse med afskedigelse af en tjenestemandsansat pædagog. En tjenestemandsansat pædagog blev afskediget på grund af sygdom i anledning af eftervirkningerne af hendes behandling af cancer. Forbundet accepterede afskedigelsen, men klageren fandt, at man ikke havde ydet hende fornøden bistand i hendes bestræbelser på om muligt at få et fleksjob. Dommeren udtalte, at han ikke fandt grundlag for at kritisere, at man havde accepteret hendes afskedigelse, men betonede, at afdelingen i en situation som den foreliggende havde en ganske særlig forpligtelse til at yde bistand, således at klageren blev stillet bedst muligt til trods for hendes alvorlige sygdom og den deraf følgende afskedigelse. 12

13 FOA, Kolding afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. På et møde den 20. januar 2003 blev det tilkendegivet overfor en plejehjemsassistent, at man ønskede, at hun skulle gå fra nattevagt til dagvagt. Dette nægtede hun, og hun blev senere afskediget. Dommeren udtalte, at det stod uklart, på hvilket grundlag mødet den 20. januar var blevet afholdt, og at det havde været ønskeligt, såfremt afdelingen havde sikret sig, at de formelle betingelser for afholdelse af et sådant møde var tilstede og havde dokumentation herfor. I øvrigt fandt dommeren ikke anledning til at kritisere afdelingens bistand i forbindelse med en aftrædelsesordning for klageren FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En social- og sundhedshjælper blev opsagt af en kommune med et for kort varsel. Kommunen opdagede dette og sendte umiddelbart efter et kort brev, hvori man forlængede opsigelsesvarslet i overensstemmelse med funktionærloven. Den pågældende lokalafdeling anmodede kommunen om en fornyet opsigelse, og da kommunen ikke ønskede at imødekomme dette krav, sendte man sagen til FOA, Forbundet til videre forfølgelse. Forbundet afslog dette. Dommeren udtalte, at klageren havde fået det opsigelsesvarsel, hun efter funktionærloven og overenskomsten havde krav på og henviste herved til gældende praksis og teori for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt kommunen var berettiget til at forlænge opsigelsesvarslet med en notits OAA, Hovedledelsen og Lokalenheden, Nykøbing F indklaget. Klage over at a-kassen alene anerkendte klageren som deltidsforsikret. Klageren havde den 27. oktober 1999 modtaget godkendelsesbrev på optagelsen som fuldtidsforsikret medlem, uanset hun alene havde søgt optagelse som deltidsforsikret. Hun betalte i hele medlemsperioden medlemsbidrag som deltidsforsikret. OAA, Hovedledelsen tiltrådte a-kassens afgørelse om at hun alene kunne få dagpenge som deltidsforsikret, men Arbejdsdirektoratet ændrede denne afgørelse, således at klageren kunne blive overflyttet til fuldtidsforsikring fra det tidspunkt, hun måtte opfylde kravet herfor, mod at hun betalte forskellen i bidraget som henholdsvis deltids- og heltidsforsikret fra det nævnte tidspunkt. Herefter foretog dommeren sig ikke videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En social- og sundhedshjælper blev den 4. oktober 2002 flyttet fra en afdeling til en anden afdeling i kommunen. Flytningen var givetvis begrundet i samarbejdsvanskeligheder i den afdeling, hun tidligere havde været i. Hun meldte sig syg og blev senere afskediget. Hun og den lokale afdeling ønskede Forbundets bistand, men Forbundet ønskede ikke at indgå i sagen. Man henviste til, at beslutningen om forflyttelsen lå indenfor kommunens ledelsesret, og da hun efterfølgende havde haft et sygefravær, der på opsigelsestidspunktet udgjorde 86 dage, fandt man ikke tilstrækkeligt grundlag til at indbringe sagen for et afskedigelsesnævn. Dommeren tiltrådte i det hele Forbundets vurdering af sagen og fandt ikke anledning til at foretage videre. 13

14 FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v OAA, Lokalenheden SoSu indklaget. Klage over forsinket udbetaling af dagpenge. På grund af en administrativ fejl i a-kassen var et medlems dagpenge for perioden den 21. april til den 18. maj 2003 først til disposition den 2. juni OAA, Hovedledelsen traf beslutning om, at medlemmet fik refunderet det gebyr på 100,00 kr., banken havde pålagt hende i anledning af den forsinkede dagpengeudbetaling. Dommeren udtalte herefter, at han ikke foretog sig videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v FOA, Odense afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med, at klageren blev sendt på tvungen afspadsering. Efter en ordveksling med formanden blev klageren sendt på tvungen afspadsering. Han blev syg, og sagen endte med, at der blev indledt en afskedigelsessag mod ham. Han forsøgte gentagne gange forgæves at komme i forbindelse med den person i afdelingen, der behandlede hans sag, og således som sagen forelå oplyst, fandt dommeren at måtte lægge til grund, at afdelingen i højere grad burde have haft forståelse for de problemer, klageren havde. Dommeren tilføjede, at man netop i en situation som denne havde behov for, at den faglige organisation træder til og yder ikke blot juridisk, men også personlig bistand. 14

15 FOA, Forbundet indklaget. Klage over lønnedgang i forbindelse med den nye overenskomst pr. 1. april Klageren anførte, at hun var gået ca kr. ned i løn efter den nye overenskomst. FOA, Forbundet henviste til, at forbundsformanden havde beklaget det skete, og der nu arbejdedes med lokale forhandlinger om lønopretning. Dommeren fandt herefter ikke mulighed for at foretage videre i sagen OAA, Lokalenheden SoSu indklaget. Klage over lokalenhedens behandling i anledning af udmeldelse af A-kassen og sagsbehandlingen af en ledighedssag. Klageren sendte en begæring om udmeldelse af SoSu Storkøbenhavn den 11. marts. Den 14. marts svarede SoSu, at udmeldelse var sket fra den 1. maj. Efterfølgende skrev klageren på en betalingsoversigt af 1. juli, at hun ikke ville være medlem af FOA efter den 1. april. Dette blev opfattet som en udmeldelse af a-kassen. Misforståelsen blev dog rettet, og udmeldelsen blev annulleret i brev af 14. juli. Ved nærmere gennemgang af sagen fremgik, at klageren allerede den 28. februar havde anmodet om annullering af sit medlemskab af FOA. I den anledning fik klageren efterbetalt for meget kontingent for april måned. Lokalenheden SoSu beklagede, at sagsbehandlingen i forbindelse med klagerens ledighedssag ikke havde været optimal, idet den havde taget lidt længere tid på grund af ændrede arbejdsgange og ferie i sagsbehandlergruppen. Ledighedsssagen var blevet afsluttet den 10. juli, og samme dag havde man sendt det beløb, klageren var berettiget til indtil den 22. juni. En redegørelse herom blev sendt til klageren, der ikke fremkom med bemærkninger, og dommeren foretog ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden Næstved og OAA, Hovedledelsen indklaget. Klage over ukorrekt behandling af et medlem under et møde om rådighedsvurdering. Klagen vedrørte en rådighedsamtale, hvorunder Lokalenheden havde undersøgt spørgsmålet om, i hvilket omfang klageren havde søgt arbejde, om klageren på grund af svagt syn ikke var i stand til at cykle og baggrunden for klagerens afvisning af at søge arbejde på nærmere angivne steder. Hovedledelsen fandt ikke anledning til kritik af Lokalenheden, og dommeren tiltrådte, at de spørgsmål, der under samtalen var stillet til klageren, var nødvendige for at tage stilling til, om hun havde mistet sin dagpengeret, og dommeren fandt herefter ikke grundlag for at udtalt nogen kritik hverken af Lokalenheden eller Hovedledelsen FOA, Roskilde afdeling indklaget. Klage over, at et fastholdelsestillæg blev beregnet efter ansættelsesbrøken. Klageren havde den 10. december 2001 fået meddelelse om, at der af amtssygehuset var tillagt ham et personligt kvalifikationstillæg (fastholdelse) på årlig kr. I sommeren 2003 klagede han over, at dette tillæg blev udbetalt med en reduktion svarende til hans deltidsansættelsesbrøk. Afdelingen førte forhandlinger med Amtssygehuset, der fastholdt, at grundlaget for tildeling af et sådant tillæg var som anført i de oprindelige aftaler herom at tillæggene skulle tilpasses ansættelses- 15

16 brøken. Afdelingen forsøgte at gennemføre et krav, men blev afvist af Amtssygehuset under henvisning hertil. Dommeren udtalte, at han ikke fandt, at der var mulighed for at gennemføre et krav alene på grundlag af ordlyden i brevet af 10. december 2001, og dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen FOA, Fredericia afdeling indklaget. Klage over afslag på tilbagebetaling af for meget betalt kontingent. Klageren fik førtidspension pr. 1. juni I maj 1996 var hun i afdelingen for at få hjælp til en pensionsansøgning, og den faglige sekretær oplyste, at klageren skulle henvende sig til hende, når pensionssagen var afsluttet. Det skete imidlertid ikke. Den 15. maj 2003 henvendte klageren sig til afdelingen for at søge tilskud til højskoleophold, og afdelingen blev herefter klar over, at hun stadigvæk betalte kontingent som deltidsforbundsmedlem. Klageren rejste krav om tilbagebetaling af kontingent for 5 år. Dette blev afvist af afdelingen, og dommeren tiltrådte, at klageren på det foreliggende grundlag ikke kunne kræve tilbagebetaling FOA, Varde afdeling og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En dagplejer oplevede en traumatisk og ulykkelig hændelse i forbindelse med sit arbejde og var herefter ikke i stand til at påtage sig pasning af spædbørn. Hun var sygemeldt gennem længere tid, og kommunen rejste herefter afskedigelsessag. Man overså i første omgang, at hun var suppleant for MED-repræsentanter, og under et møde den 24. marts 2002 indgik den stedlige afdeling og kommunen et forlig, hvorefter hun blev afskediget med 5 måneders varsel. Da fejlen blev opdaget, protesterede klageren såvel som afdelingen, og der blev afholdt et nyt møde den 10. april. Under dette møde blev man enige om at fastholde afskedigelsen, men med 9 måneders varsel. Den 8. maj blev der i afskedigelsesnævnet afgjort en sag, hvorefter en person, der blev afskediget efter en arbejdsskade, fik en godtgørelse på kr., og bl.a. under henvisning til denne sag anmodede klageren Forbundet om at genoptage sagen. Dette nægtede Forbundet. Forbundet henviste med klagerens samtykke sagen til Klageinstansen, der udtalte, at det var beklageligt, at klageren opfattede mødet den 24. marts som hemmeligt. Dommeren var dog ikke i tvivl om, at afdelingens repræsentant var af den opfattelse, at hun på baggrund af de forhandlinger, hun havde haft med klageren og med Forbundet kunne gå til mødet og indgå det pågældende forlig. Fejlen blev rettet, og den 10. april blev der indgået et forlig, som klageren tiltrådte, og som på væsentlige punkter var mere gunstig end aftalen af 24. marts. Dommeren kunne ikke kritisere, at Forbundet ikke ønskede at føre en afskedigelsessag, og heller ikke kritisere, at Forbundet havde siddet ønsket om en genoptagelse af sagen overhørig. Dommeren bemærkede, at han var opmærksom på, at der var visse lighedspunkter mellem denne sag og den sag, der blev afgjort den 8. maj, men der var dog alligevel sådanne forskelligheder, at det måtte anses for meget tvivlsomt, om man kunne gennemføre en sag med et gunstigere resultat end det, klageren havde opnået den 10. april. Dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen, men tilføjede, at hvis klageren mente, at hun havde krav på yderligere erstatning eller godtgørelse, havde hun mulighed for at anlægge sag ved de civile domstole mod Varde kommune, ligesom dommeren nævnte muligheden for at opnå fri proces. 16

17 FOA 1 indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. Dommeren udtalte, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i anledning af forløbet af en afskedigelsessag på grund af sygefravær. Det tilføjedes, at det var beklageligt, at klageren havde en anden opfattelse af sagsforløbet end den person, han havde forhandlet med i afdelingen, men dommeren kunne ikke tage stilling hertil, idet der efter de regler, der gælder for Klageinstansens sagsbehandling, alene sker en behandling på grundlag af det skriftlige materiale. Dommeren beklagede, at afdelingen havde videresendt klagen til Klageinstansen, uden at klageren havde tiltrådt dette FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. Klageren var ansat som tjenestemand på prøve ved Århus Sporveje og efter et sygefravær i 2003 på 25 sygedage uden udsigt til, at klageren kunne genoptage arbejdet, meddelte Århus Sporveje, at man var sindet at afskedige ham. Forbundet gik i forhandlinger med Sporvejene, men meddelte klageren den 14. oktober at man ikke ønskede at videreføre sagen, idet der lagdes vægt på sygdommens varighed, at klageren ikke ville kunne genoptage arbejdet, klagerens korte ansættelsestid, og at de formelle regler i forbindelse med afskedigelsen var fuldt. Dommeren fandt ikke anledning til kritik FOA, Køge afdeling indklaget. Klage over, at en lønforhøjelse alene blev givet med ca. 1 /2 års tilbagevirkende kraft. Klageinstansen indhentede en udtalelse fra vedkommende afdeling, der redegjorde for, at dette var det bedst opnåelige resultat af lønforhandlingerne. Dommeren fandt herefter ikke anledning til at foretage videre i sagen. 17

18 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Amtsbetjent 1 Buschauffør 2 Dagplejer 1 Efterlønsmodtager 2 Førtidspensionist 1 Handicaphjælper 1 Husassistent 1 Køkkenassistent 1 Plejer 1 Plejehjemsassistent 2 Portør 1 Pædagog 1 Pædagodmedhjælper 1 Serviceassistent 1 SoSu-hjælper 11 I alt 28 18

19 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Medhold Med og uden erstatning Delvis Ikke med- Hold Afvist : Ikke medlem FOA Forbundet P Afdelinger 1 FOA 1 1 Fredericia 1 Horsens 1 Kolding 1 Køge 1 LFS 1-m Odense 1 Ringsted 1-m Roskilde 1 Trafikfunktionærernes Fagforening 1 Varde 1 Vestlolland 1 OAA Hovedledelsen 1-m 1 Fredericia lokalenhed 1-m Herning lokalenhed 1 KLS lokalenhed 1 Næstved lokalenhed 1 Nykøbing F lokalenhed 1-m Slagelse lokalenhed 1-m SoSu-Storkøbenhavn lokalenhed 1-m 1 Sydsjælland lokalenhed 1-m I alt Politisk P Ukendt - U * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 19

20 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 20

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere