INDHOLDSFORTEGNELSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE:"

Transkript

1

2

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk... 7 I alt... 7 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i FOA, Forbundet indklaget FOA, Fredericia afdeling indklaget FOA, Køge afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Køge indklaget OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Helsingør indklaget FOA, Varde afdeling indklaget Anmodning til dommeren OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Odense indklaget OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Esbjerg indklaget OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Horsens indklaget FOA, Forbundet indklaget FOA, Forbundet indklaget FOA, SoSu-afdelingen i Storkøbenhavn indklaget FOA, Aalborg afdeling indklaget Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentlige Ansatte indklaget OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget FOA, Aabenraa afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed i Aabenraa indklaget FOA, Esbjerg afdeling indklaget FOA, Varde afdeling indklaget FOA, Helsingør afdeling indklaget FOA, Forbundet indklaget STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på faggrupper Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS... 21

5 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af kongresbeslutningen, retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar Som FOA s første ombudsmand/dommer for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse med virkning fra den 1. januar 1998 den tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen. Med virkning fra den 1. januar 2001 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002 FOA s Klageinstans har i 2002 modtaget 25 klager fra medlemmerne, mod tidligere 28, 27, 45 og 43 klager i henholdsvis 1998, 1999, 2000 og Antallet af klager er således faldet væsentligt og er det laveste nogensinde. 21 sager er afgjort. 4 sager er fortsat under behandling. Klagerne omhandlede i 2002 overvejende påstand om mangelfuld bistand og sagsbehandling i Forbundet af Offentligt Ansatte, (FOA) og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, (OAA). Nogle sager vedrørte fagpolitiske spørgsmål, som Klageinstansen ikke kunne tage stilling til. I 2002 har 7 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for FOA s Klageinstans.

6 Beretning for 2002 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2002 foreligger hermed.

7 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002: FOA 13 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 3 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 9 klagere fik ikke medhold Politisk 1 klager blev afvist, som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af sager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOA s dommer. Afvist Ikke medlem 1 FOA klage kunne ikke behandles af FOA s dommer, fordi klageren ikke var medlem af FOA på klagetidspunktet, jf. Regelsættet for FOA s Klageinstans I alt 15 OAA- A-kassen 8 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Klagerne blev behandlet af arbejdsløshedskassen som 1. klageinstans, jf. regelsættet for FOA s Klageinstans Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 5 klagere fik ikke medhold I alt 8

8 * Når summen af fordelingen af klager overstiger 21, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2002 Da jeg i januar 2001 fik tilbudt stillingen som dommer i FOA s Klageinstans, sagde jeg ja tak, idet jeg fandt, at det var en spændende opgave med en lidt anden horisont end den, jeg tidligere havde haft. Et er, at jeg i en årrække har været dommer i Arbejdsretten og tillige beskæftiget mig med et betydeligt antal voldgiftssager, et andet er at tage stilling til, om en faglig organisation yder sine medlemmer optimal service. Mine erfaringer fra det første år hvor antallet af sager i øvrigt har været uhyre beskedent er naturligvis sparsomme, men jeg kan sige, at jeg altid har fået fyldestgørende svar, når jeg har sendt klager til høring enten i hovedafdelingen eller de enkelte afdelinger. Det samme gælder i høj grad også for mit samarbejde med OAA. I 7 sager har medlemmet fået medhold eller delvis medhold. Det er meget væsentligt at understrege, at dette i langt de fleste tilfælde er sket, uden at jeg har løftet pegefingeren. På grundlag af de nye oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med min behandling af klagerne, har de indklagede afdelinger m.v. selv ordnet sagen, blandt andet ved at indgå forlig med klageren. Det er i høj grad prisværdigt og understreger forbundets rolle som et serviceinstrument for medlemmerne. Skal jeg pege på enkelte problemer, som jeg er blevet opmærksom på, vil jeg gerne understrege, at de enkelte afdelinger i alle afskedigelsessager, hvori der overhovedet kan foreligge problemer, bør fore-

9 lægge sagerne for hovedkontoret, og man må i den forbindelse være opmærksom på de frister, der gælder, hvis sagen skal rejses. De enkelte afdelinger bør også være opmærksom på, om der foreligger omstændigheder, der kan begrunde en arbejdsskadesag. Området for arbejdsskader er under stadig udvikling, og det kræver en særlig ekspertise at behandle sager af denne art. Det er derfor vigtigt, at hovedkontoret får lejlighed til at tage stilling til, om en sådan sag skal rejses inden for de frister, der gælder. Med disse bemærkninger siger jeg tak for den tillid, der er blevet vist mig ved udpegningen af mig som den anden dommer i FOA s Klageinstans. Hans Kardel

10 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i FOA, Forbundet indklaget. Klage over fjernelse af lommepengetilskud til efterskoleophold. Forbundet oplyste, at dets hovedbestyrelse havde besluttet at fjerne muligheden for lommepengetilskud fra starten af skoleåret 2002/2003. Der forelå således en politisk beslutning, som dommeren ikke efter de regler, der gælder for hans virksomhed, kunne tage stilling til FOA, Fredericia afdeling indklaget. Klage fra nattevagterne i område 1-6 i Fredericia kommune over, at FOA s afdeling i Fredericia ikke i tilstrækkeligt omfang havde varetaget medlemmernes interesse i forbindelse med, at Fredericia kommune ønskede en ændring af den gældende lokalaftale angående nattevagters 7-7 vagter. Fredericia kommune oplyste i efteråret 2000, at man ønskede at opsige en lokalaftale om 7-7 vagter med 3 måneders varsel. FOA s afdeling i Fredericia fandt opsigelsesvarslet for kort, og der blev indgået en ny lokalaftale om 7-7 vagter, der udløb den 31. marts Der blev nedsat en netværksgruppe, og på foranledning af afdelingen blev der afholdt et møde i november Et stort flertal af nattevagterne fastholdt under mødet, at man ønskede den gældende ordning opretholdt. I november og december 2001 blev der afholdt møder med kommunen, der fastholdt, at lokalaftalen skulle udløbe den 31. marts 2002, idet man fandt den gældende ordning i strid med Arbejdsmiljøloven. FOA s afdeling i Fredericia oplyste, at det var bestyrelsens holdning, at der skulle arbejdes ud fra, at gældende love og aftaler skulle overholdes. Herved kunne man skabe sunde og trygge arbejdspladser og et bedre arbejdsmiljø. Det blev yderligere oplyst, at kommunen havde accepteret at forlænge den nuværende dispensation, indtil en gruppe havde fundet en løsning på problemerne. Dommeren fandt, at der ikke var grundlag for at kritisere FOA s Fredericia-afdeling, idet dommeren lagde vægt på, at det var kommunen, der for at overholde Arbejdsmiljøloven, havde opsagt den gældende lokalaftale, og at FOA s Fredericia-afdeling herefter havde varetaget medlemmernes interesse på behørig vis FOA, Køge afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Køge indklaget. Klage over manglende rådgivning med hensyn til medlemskab af forbundet og A-kasse under revalidering. Klageren, der måtte opsige sit arbejde på grund af sygdom, fik den 1. september 2000 bevilget revalideringshjælp til en 3-årig uddannelse, som er dimittendgivende. Hun udmeldte sig af fagforeningen og A-kassen i december 2001, da hun fik at vide, at hun ikke kunne opfylde beskæftigelseskravet, så hun

11 kunne få dagpenge umiddelbart efter endt uddannelse. FOA s afdeling i Køge oplyste, at man måtte give klageren medhold i, at det ikke fremgik af hendes sagsakter, at socialrådgiveren og sagsbehandleren i A-kassen havde vejledt hende om, at hun kunne udmelde sig af A-kassen og efterfølgende dimittere og dermed opnå dagpengeret, ligesom udmeldelse af fagforeningen også var en mulighed. På denne baggrund besluttede den faglige afdeling at acceptere hendes udmeldelse fra den 1. september Arbejdsløshedskassen fastholdt, at lovlig udmeldelse først kunne ske med 1 måneds varsel, dvs. fra den 31. januar Dommeren udtalte, at det efter de regler, der er gældende for hans virksomhed, kunne han ikke tage stilling til afgørelsen truffet af Arbejdsløshedskassen. Han udtalte videre, at FOA s afdeling i Køge burde have vejledt klageren om hendes retsstilling, men da man havde eftergivet hende det faglige kontingent tilbage til den 1. september 2000, fandt han ikke anledning til at foretage yderligere i sagen OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Helsingør indklaget. Klage over, at et medlem ikke havde modtaget dagpenge siden den 16. december 2001 på grund af en verserende sag vedrørende kontrol af dagpengeudbetaling gennem en 4-årig periode. OAA redegjorde for sagen, og på grundlag af de foreliggende oplysninger fandt dommeren, at klagen ikke kunne behandles af ham FOA, Varde afdeling indklaget. Klage fra dagplejer i anledning af at hun ikke fandt, at hun havde fået fornøden støtte fra afdelingen i forbindelse med hendes afskedigelse. En dagplejer fik den 14. februar 2002 meddelelse om, at kommunen ønskede at afskedige hende efter en konkret vurdering på baggrund af nedgang i børnetallet og med deraf følgende arbejdsmangel. Hun fik at vide, at hun kunne komme med en udtalelse, der skulle foreligge den 25. februar. Hun henvendte sig til FOA s afdeling i Varde, der oplyste, at man fandt, at hun havde krav på at få at vide, hvorfor det netop var hende, der skulle afskediges. Afdelingen tilbød at kontakte kommunen, men dagplejeren fandt selv at burde gøre dette. Hun kom med et indlæg, der blev modtaget af kommunen, men den 26. februar blev hun afskediget. Dagen efter tilbød FOA s afdeling i Varde igen hende at træde ind i sagen, men hun fastholdt, at hun selv ville rette henvendelse til kommunen. I marts 2002 kontaktede FOA s afdeling i Varde igen dagplejeren. Hun var utilfreds med, at hun stadig ikke havde fået svar på sine skriftlige indsigelser, men hun ønskede fortsat selv at varetage sine interesser. Afdelingen oplyste, at man på det foreliggende grundlag ikke kunne rejse nogen sag. Dommeren udfærdigede en redegørelse over sagens forløb og sendte denne til udtalelse hos klageren. Der fremkom ikke noget svar, og dommeren konkluderede herefter, at der ikke var grundlag for nogen kritik mod FOA s afdeling i Varde Anmodning til dommeren. Anmodningen vedrørte spørgsmålet om arbejdsskadeerstatning for en arbejdsskade den 9. april 1991, i hvilken sag Arbejdsskadestyrelsen havde truffet beslutning den 23. januar 1996.

12 Dommeren udtalte, at efter de regler, der gælder for hans virksomhed, kunne han kun behandle klager vedrørende forhold, der er opstået efter den 1. januar 1997, og han så sig derefter ikke i stand til at foretage videre OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Odense indklaget. Klage over, at et medlem var pålagt 5 ugers karantæne for ophør i uddannelse. OAA oplyste, at klagefristen på 4 uger væsentligt var overskredet. OAA havde videresendt klagen til Arbejdsdirektoratet, der herefter meddelte medlemmet, at man ikke fandt særlig grundlag for at se bort fra, at klagefristen var overskredet. Dommeren kunne herefter ikke foretage sig videre i sagen OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget. Klage over lokalenhedens behandling i forbindelse med et medlems møde i enheden vedrørende ansøgning om efterlønsbevis. OAA oplyste, at vedkommende sagsbehandler meget beklagede, at medlemmet havde haft en dårlig oplevelse i forbindelse med det pågældende møde, men hun kunne dog ikke genkende medlemmets beskrivelse af indholdet af mødet. Lokalenheden ville være opmærksom på at sikre en god dialog, når medlemmet efter sin sygdom rettede henvendelse på ny, ligesom hovedledelsen havde anbefalet lokalenheden at kontakte medlemmet skriftligt eller telefonisk for at sikre, at hun havde forstået, hvad hun skulle gøre, når hun blev raskmeldt. På dette grundlag fandt dommeren ikke anledning til at udtale kritik af det skete OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Esbjerg indklaget. Et medlem klagede over, at lokalenheden havde pålagt hende 5 ugers effektiv karantæne på grund af arbejdsophør. Sagen blev sendt OAA, der realitetsbehandlede klagen og fastholdt lokalenhedens afgørelse og videresendte sagen til Arbejdsdirektoratet. Dommeren meddelte herefter, at han ikke var i stand til at foretage sig videre i sagen OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Horsens indklaget. Klage over ukorrekt vejledning vedrørende modregning af pension i efterløn. I marts 2002 bad klageren den lokale a-kasse beregne, hvad det ville betyde for hendes efterløn, at hun fik sine pensioner udbetalt. Hun fik besked på, at der ville blive trukket 70 kr. ugentlig. I februar 2002 blev man opmærksom på, at der var sket en fejl, og OAA beregnede tilbagebetalingsbeløbet kr. OAA erkendte at være erstatningspligtig, og der blev indgået forlig med klageren om betaling af et be-

13 løb på 276 kr. til hende pr. uge, idet man herved lagde til grund, at klageren havde haft en berettiget forventning om, at der alene ville blive trukket 70 kr. ugentlig i hendes efterløn. Dommeren tog dette til forlig til efterretning og fandt ikke anledning til at foretage videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage fra en plejehjemsassistent i anledning af mangelfuld juridisk bistand i forbindelse med hendes afskedigelse. Da klageren havde udmeldt sig af Forbundet i januar 2001, bemærkede dommeren, at han ikke kune behandle klagen, der herefter blev afvist FOA, Forbundet indklaget. Klage over, at forbundet havde afslået at dække et medlems udgifter i forbindelse med en arbejdsskadesag, som medlemmet gennemførte med et positivt resultat. En medarbejder i en svømmehal kom til skade i 1993 og fik i den anledning anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen, at der forelå varigt mén. Hun fik herefter helbredsmæssige problemer og blev afskediget i Hun søgte bistand i sin daværende FOA-afdeling, som sagsbehandlede hendes afskedigelsessag, og som efter afslutningen heraf meddelte hende, at man anså sagen for afsluttet. Hun gik til en advokat, der gennemførte hendes arbejdsskadesag, således at hun fik tilkendt 50% erhvervsevnetab. Hun rettede herefter henvendelse til forbundet, der i maj 2002 afviste at betale hendes advokatudgifter, ca kr. Forbundet henviste til Klageinstansen, såfremt hun ønskede at gå videre med sagen. Det gjorde hun, og under Klageinstansens behandling fremkom hun med en del nyt materiale vedrørende sagsbehandlingen i Det fremgik heraf, at hun havde omtalt arbejdsskadesagen overfor den pågældende afdeling, og afdelingen erkendte, at man havde forståelse for, at hun ikke havde fået den optimale behandling i sagen, hvorfor man accepterede at betale hendes advokatudgifter FOA, SoSu-afdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse. Klageren blev ansat på prøve den 1. maj maj deltog han i en evaluering, hvor man vurderede, at hans praktiske færdigheder ikke var tilstrækkelige. Det gjorde sig også gældende ved en evaluering den 13. juni. Den 24. juni blev han afskediget til fratrædelse den 18. juli. FOA s afdeling indtrådte i sagen. Afskedigelsen blev udsat til den 23. juli. Klageren gjorde gældende, at afskedigelsen skyldtes grove beskyldninger fra en natsygeplejerske. FOA s afdeling fik aktindsigt og gennemgik sagen med klageren og udarbejde en redegørelse til ham. Heraf fremgik, at der ikke var noget, der tydede på, at opsigelsen skyldtes sagen vedrørende den pågældende natsygeplejerske, men alene var begrundet i, at han ikke i tilstrækkelig grad havde en ændret sin adfærd. På dette grundlag fandt dommeren ikke anledning til at udtale nogen kritik.

14 FOA, Aalborg afdeling indklaget. Klage over vildledende rådgivning om rettigheder i forbindelse med et ønske om, at klageren ville udmelde sig af forbundet og alene være medlem af a-kassen. En SoSu-elev, der indmeldte sig i forbundet den 1. juli 2001, ønskede i december 2001 at udmelde sig, idet hun var sygemeldt og ville fortsætte hermed, indtil hun havde født og kunne arbejde igen efter barselsorlov. Dagen efter rettede en medarbejder i Aalborg-afdelingen henvendelse til hende, og resultatet af samtalen blev ifølge et notat i afdelingen, at hun ikke ønskede at udmelde sig. Efter afdelingens oplysninger havde man under samtalen i det hele henholdt sig til de retningslinier, der er gældende, hvis et medlem ønsker at udmelde sig. I juni 2002 modtog afdelingen en skrivelse fra klageren, hvorefter hun alene ønskede at være medlem af a-kassen. Hun blev herefter udmeldt af forbundet. Dommeren meddelte, at han ikke fandt grundlag for at antage, at klageren på nogen måde havde fået en vildledende rådgivning i forbindelse med henvendelsen til afdelingen i december 2001 om udmeldelse af forbundet Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentlige Ansatte indklaget. Klage over manglende bistand fra forbundet i en sag om virksomhedsoverdragelse fra Arriva Danmark A/S til Connex Transport Danmark A/S den 1. maj Den 30. april 2001 blev der indgået overenskomst mellem Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S om fornyelse af overenskomsten for chauffører ansat i Busdanmak A/S s driftsområder i København med virkning fra den 1. april Busområdet i det øvrige Danmark er dækket af en landsdækkende overenskomst samt en tillægsoverenskomst for HT-området mellem Rutebilejernes Arbejdsgiverforening og SiD. Rutebilejernes Arbejdsgiverforening oplyste i et notat af 30. april 2001, at man havde fulgt drøftelserne i forbindelse med det forhandlingsforløb, der havde ført til indgåelse af aftale mellem Arriva Danmark A/S og FOA, og var af den opfattelse, at målet er at skabe ens løn og arbejdsvilkår for buschauffører i hele HT-området. Den 1. maj 2001 blev garageanlæggende i Københavnsområdet i Valby, Glostrup og Vasbygade overdraget fra Arriva Danmark A/S til Connex Danmark A/S. Den 23. maj sendte FOA en skrivelse til Arriva Danmark A/S og gjorde opmærksom på, at den indgåede overenskomst stadig var gældende for Combus garageanlæg. Connex Transport Danmark A/S meddelte den 30. maj, at medarbejderne efter selskabets opfattelse var omfattet af de individuelle rettigheder, der kunne udledes af overenskomsten. Dette gav anledning til, at FOA dels anmodede om, at selskabet efterlevede dette som en minimum, dels gav udtryk for, at medarbejderne var omfattet af overenskomsten med Arriva Danmark A/S af april Den 22. november udfærdigede Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentligt Ansatte og Connex Transport Danmark A/S et protokollat, hvorefter man fra arbejdstagerside fastholdt, at overenskomsten af 1. april 2001 med Arriva var gældende, mens man fra arbejdsgiverside fastholdt, at chaufførerne var omfattet af overenskomsten mellem Rutebilejernes Arbejdsgiverforening og SiD. FOA/TF tog herefter forbehold om at videreføre sagen. Den 5. december 2001 meddelte FOA Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, at den bebudede faglige voldgift om Arriva A/S overenskomst dækningsområde var sat i bero på baggrund af de igangværende bestræbelser på at opnå en fælles overenskomst for chauffører ansat i virksomheder, der kører på kontrakt med HT/HUR.

15 Klagen gik ud på at Klageinstansen skulle træffe bestemmelse om genoptagelse af den faglige voldgift, subsidiært at der skulle betales kompensation fra TF/FOA til de berørte medlemmer for manglende løn og forringede arbejdsforhold indtil overenskomstens ophør i Efter en nærmere undersøgelse af sagen udtalte dommeren: En faglig organisation har en betydelig frihed til at vurdere, hvilken politik der tjener medlemmerne bedst. I dette tilfælde har det ført til, at man har stillet en bebudet faglig voldgift i bero, idet man fandt det rigtigst at arbejde for en fælles overenskomst med SiD og FOA for alle chauffører i virksomheder, der har kørsel på kontrakt med HUR. Når FOA har sat anlæg af den nævnte voldgiftssag i bero, men ikke har givet afkald herpå og hermed indtil videre ikke er gået ind i sagen til støtte for de enkelte medlemmers krav er dette efter min vurdering udtryk for en fagpolitisk overvejelse, som jeg ikke har kompetence til at vurdere efter de regler, der gælder for min virksomhed. Det er efter det foreliggende materiale ikke muligt at vurdere, om de enkelte medlemmer i forbundet har lidt retstab i forbindelse med overdragelsen af virksomheden til Connex. For så vidt angår det fremsatte erstatningskrav må jeg derfor henvise til, at der i den seneste retspraksis på det arbejdsretlige område er mulighed for, at enkelte medlemmer af en faglig organisation ved de civile domstole vil gennemføre krav, som deres faglige organisation ikke ønsker at gennemføre OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget. Klage over afgørelse truffet i forbindelse med at klageren modtog orlovsydelse i en periode, hvor klageren afholdt selvoptjent ferie. Klagen blev afgjort af Arbejdsdirektoratet, der fandt, at klageren med urette havde modtaget orlovsydelse i perioden fra den 23. juli til den 12. august 2001, og at klageren skulle tilbagebetale kr. og gennemgå en effektiv karantæne på 20 timer, idet Direktoratet lagde til grund, at klageren havde handlet uagtsomt. Klageren, der blev færdigt med sin uddannelse den 14. februar 2002 og havde fået arbejde fra den 1. marts, havde endvidere anført, at hun ikke havde fået tilstrækkelig vejledning i a- kassen om, hvorvidt det kunne betale sig at dimentere, når det kun drejede sig om en uge. I den anledning drog OAA omsorg for, at hun nærmere blev orienteret herom. Dommeren fandt, at han herefter ikke kunne foretage sig videre i sagen FOA, Aabenraa afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed i Aabenraa indklaget. Klage over utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med klagerens flytning fra Sønderjylland til Falster. Klageren rettede henvendelse til forbundskontoret i Aabenraa, idet hun ønskede vejledning i forbindelse med, at hun ville flytte til Falster. Hun fik at vide, at hun havde 4 ugers opsigelse, men blev ikke orienteret om rettigheder og pligter i forbindelse hermed. Hun opsagde sit arbejde til udgangen af april 2002 og kontaktede afdelingen i Nykøbing Falster den 8. maj. Her fik hun at vide, at hun ikke kunne få udbetalt dagpenge, idet hun havde 5 ugers karantæne på grund af sit arbejdsophør. OAA fandt, at hun ikke havde fået den vejledning, som hun havde krav på, og at hun i den anledning havde lidt tab, som OAA ville erstatte. Herefter fandt dommeren ikke anledning til at foretage yderligere.

16 FOA, Esbjerg afdeling indklaget. Klage over utilstrækkelig rådgivning således at klageren mistede retten til invalidesum, kr., ved 2/3-invaliditet, idet klageren på pensionstidspunktet for invalidepensionen den 1. maj 2002 var fyldt 60 år den 23. marts Efter en arbejdsskade i april 2000 var klageren ofte sygemeldt og overvejede at gå på pension. Hun havde jævnlig samtaler med en repræsentant for FOA s afdeling i Esbjerg. I midten af september søgte hun kommunen om førtidspension, og den 24. september søgte hun PenSam om helbredsbetinget ydelse. PenSam kvitterede den 27. september for modtagelsen af ansøgningen og oplyste, at hun kunne rette henvendelse til den stedlige pensionsrådgiver, hvis der opstod problemer. 1. december 2001 fik hun tildelt den mellemste pension fra kommunen, og den 15. december fik hun meddelelse om, at kommunen agtede at opsige hende til fratrædelse med udgangen april Efter klagerens oplysninger underrettede hun allerede i begyndelse af december det lokale PenSam kontor om den forventede afsked. Hun spurgte samtidig til sin sag og fik at vide, at man ikke havde hørt noget fra kommunen endnu. I januar, februar og marts 2002 rykkede klageren PenSam adskillige gange og spurgte blandt andet om, hvorledes det gik med invalidesummen på kr. Hun fik at vide, at sagen lå hos sagsbehandleren. Den 10. april 2002 fik hun meddelelse fra PenSam om, at hun var berettiget til at få udbetalt invalidepension med virkning fra den 1. maj. Dette gav anledning til, at FOA s afdeling i Esbjerg den 29. april indgav en klage til PenSam over, at hun ikke havde fået tildelt invalidesummen på kr. PenSam fastholdt, at der ikke kunne ske udbetaling af denne sum, idet hun på pensionstidspunktet var fyldt 60 år. Dommeren udtalte, at han fandt det meget beklageligt, at klageren under sagsforløbet ikke var blevet orienteret om, at hun mistede retten til invalidesummen, såfremt hun modtog løn efter det fyldte 60. år. Dommeren måtte imidlertid tage til efterretning, at FOA s repræsentanter ikke kan eller skal rådgive om pensionspørgsmål, men at de i så henseende må henvise til PenSams repræsentanter. Dette var også sket i den pågældende sag, og dommeren kunne derfor ikke kritisere FOA s afdeling i Esbjerg for ikke at have handlet korrekt. Det lå uden for dommerens kompetence at tage stilling til PenSams behandling af sagen, men på det foreliggende grundlag stod dommeren uforstående overfor, at man uden videre havde afvist at genbehandle sagen FOA, Varde afdeling indklaget. Klage over manglende bistand ved afskedigelse af en dagplejeassistent. Klageren fik i januar og februar 2002 meddelelse om, at kommunen havde truffet bestemmelse om, at der skulle spares på de sociale udgifter, og hun blev den 22. marts indkaldt til et møde i kommunen og fik der at vide, at hun skulle afskediges. Hun rettede henvendelse til FOA s afdeling i Varde, der den 4. april havde et møde med repræsentanter fra kommunen. De fik herunder at vide, at afskedigelsen ville blive gennemført med 4 måneders varsel, uanset at klageren var MED-medlem. FOA s medarbejder i Varde rettede henvendelse til hovedkontoret, der oplyste, at der ikke var noget at gøre, og der blev herefter indgået et forlig, hvorefter klageren blev opsagt med 4 måneders varsel, men fritstillet i opsigelsesperioden. Dommeren erklærede sig enig i, at det næppe havde været muligt at gennemføre et krav om 5 måneders opsigelse. Klageren havde i et vist omfang været inddraget i forhandlingerne med kommunen, og resultatet var næppe blevet anderledes, hvis hun i videre omfang selv havde deltaget i disse forhandlinger. Dommeren foretog derfor ikke videre.

17 FOA, Helsingør afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afsked som dagplejer. Klageren fik i juni 2002 besked om, at Karlebo kommune ville opsige hende som dagplejer, da kommunen ønskede at nedskære antallet af dagplejere på grund af, at behovet for børnepasning var faldet. Klageren kontaktede FOA s afdeling i Helsingør, der meddelte, at man først ville gå ind i sagen, når den endelig afskedigelse forelå. Klageren protesterede overfor kommune mod afskedigelsen i en skrivelse af 20. juni. Den 23. juni blev hun afskediget. Hun kontaktede FOA s afdeling i Helsingør, der efter forhandling med hovedafdelingen oplyste, at man ikke fandt noget grundlag for at rejse sag i anledning af afskedigelsen. Dommeren udtalte, at han kunne tiltræde den vurdering af sagen, som FOA s afdeling i Helsingør og hovedafdelingen havde foretaget og fandt derfor ikke anledning til at foretage videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over at hovedafdelingen ikke fandt grundlag for at føre en civil erstatningssag. En hjemmehjælper faldt under sit arbejde på en glat trappe. Hun fik anerkendt, at skaden var en arbejdsskade, men FOA, hovedafdelingen, fandt ikke grundlag for at gennemføre et civilt erstatningssøgsmål mod vedkommende boligforening. Efter en gennemgang af sagen fandt dommeren, at han kunne tiltræde, at der efter de foreliggende oplysninger ikke var grundlag for at føre en retssag, men understregede, at såfremt der fremkom nye oplysninger, måtte klageren på ny rette henvendelse til hovedafdelingen.

18 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Buschauffør 1 Dagplejer 2 Dagplejepædagog 1 Efterlønsmodtager 1 Faglært, håndværker 1 Handicaphjælper 2 Hjemmehjælper 1 Nattevagt 1 Pensionist 1 Social- og sundhedshjælper-elev 1 SoSu-assistent 3 SoSu-hjælper 4 Sygehjælper 2 I alt 21

19 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Delvis Ikke med- Afvist : Politisk P Medhold Hold Ukendt - U Ikke medlem Med og uden erstatning FOA Forbundet 1-m P Afdelinger Esbjerg 1 Fredericia 1 Helsingør 1 Køge 1-m SoSu-afdeling i Storkøbenhavn 1 Trafikfunktionærernes Fagforening 1 Varde 2 Aabenraa 1-u Aalborg 1 OAA arbejdsløshedskassen Esbjerg lokalenhed 1 Helsingør lokalenhed 1 Horsens lokalenhed 1-m Køge lokalenhed 1 Odense lokalenhed 1 SoSu-Storkøbenhavn lokalenhed 1 1 Aabenraa lokalenhed 1-m I alt * Når summen af fordelingen af klager overstiger 21, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. Ikke imødekommet Anmodninger til dommeren om at undersøge en sag 1 Imødekommet

20 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt * Når summen af fordelingen af klager overstiger 21, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag.

21 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS * godkendt af FOA s hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 3. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen.

22 Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 4. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 5. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 6. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 7. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 8. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar 1997.

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Bornholms Regionskommune Rådhuset 3700 Rønne Dato: 6. november 2007 J.nr.: 2007-2140-813

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere