Kontrakt. mellem. [navn på leverandør. CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) Social- og Integrationsministeriet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. mellem. [navn på leverandør. CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) Social- og Integrationsministeriet."

Transkript

1 Kontrakt mellem [navn på leverandør CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) og Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 11 Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K om Introduktion til tilbudsopgaven Evaluering af mentorforløb, rollemodeller og forældrenetværk 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Definitioner Baggrund og formål leverandøren s ydelser Kontraktens omfang Levering leverandøren s medarbejdere Generelt Udskiftning af medarbejdere Samarbejde og Social- og Integrationsministeriets medvirken Samarbejde Social- og Integrationsministeriets medvirken Tids- og mødeplan Habilitet Vederlag og betalingsbetingelser Vederlag Betalingsbetingelser Garantier Forsinkelse Generelt Mangler Misligholdelse i øvrigt leverandøren s erstatningspligt Force Majeure Social- og Integrationsministeriets forhold Rettigheder Ejendomsret mv Tredjemands rettigheder Myndighedskrav Tavshedspligt Underleverandører

3 20. Overdragelse Udtrædelse af kontrakten Ikrafttræden Fortolkning og ændringer til kontrakten Tvistigheder Underskrifter

4 Bilagsfortegnelse 1: Kravspecifikation af 21. januar : Udbudsbetingelser af 21. januar : Leverandørens tilbud fra 4. marts : Evt. andet bilag 4

5 1. Definitioner Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved dag forstås en kalenderdag. Ved kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer, tilføjelser og rettelser. Ved opgaven forstås de ydelser, som leverandøren skal levere i henhold til kontrakten. 2. Baggrund og formål Som led i satspuljeaftalen 2012 er der afsat 8 mio. kr. over fire år til udvikling af en mentor-, rollemodel- og forældreindsats med henblik på at forebygge ekstremisme. Nærværende udbudskontrakt omhandler gennemførelse af en del af denne indsats. Formålet med udbudsopgaven er evaluering af de tre indsatser og hele forebyggelseskonceptet i dets helhed. Tilbudsopgaven omfatter: 1. Evaluering af mentorforløb, rollemodeller og forældrenetværk (sikker og fast opgave) a) Evaluering af mentorforløbene i de 3-4 projektkommuner og de dertilhørende uddannelsesforløb for mentorer og mentorcoaches b) Evaluering af rollemodelbesøgene i de 3-4 projektkommuner og de dertilhørende uddannelsesforløb for rollemodeller c) Evaluering af forældreindsatsen i de 3-4 projektkommuner og de dertilhørende uddannelsesforløb for forældrecoaches d) Evaluering af, om de tre indsatser kan siges at have en større effekt tilsammen end hvis de var isolerede 2. Option 1: Såfremt der er efterspørgsel herpå og der uddannes yderligere mentorer i august 2014 september 2015, evalueres uddannelsesforløbet og de efterfølgende mentorforløb (inden for projektperioden) i landets øvrige kommuner. 3. Option 2: Såfremt der er efterspørgsel herpå og der uddannes yderligere mentorer (uderover option 1) i august 2014 september 2015, evalueres uddannelsesforløbet og de efterfølgende mentorforløb (inden for projektperioden) i landets øvrige kommuner. Efter gennemførelse af udbuddet har Social- og Integrationsministeriet indgået nærværende kontrakt med leverandøren om dennes udførelse af opgaven vedrørende udviklingen af mentoruddannelse mv. 5

6 Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. 3. Leverandørens ydelser 3.1 Kontraktens omfang Leverandøren forpligter sig ved kontrakten til at løse opgaven. I den forbindelse skal leverandøren forestå/udføre alle de aktiviteter og præstere de ydelser, der er angivet i kontrakten og dennes bilag. Social- og Integrationsministeriet har angivet leverandørens opgaver og kravene hertil i bilag 1 og 2, og leverandøren har nærmere beskrevet udførelsen af opgaverne i bilag 3-4. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 3-4, medfører, at krav eller beskrivelser i bilag 1 og 2 ikke kan eller skal opfyldes. Det, der fremgår af bilag 1 og 2, kan ikke medføre, at beskrivelser i bilag 3-4 ikke opfyldes. Leverandøren skal herudover udføre alle de i nærværende kontrakt og dennes bilag beskrevne opgaver, samt opgaver der indgår som en naturlig del heraf. Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse er såvel leverandøren som Social- og Integrationsministeriet forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden part herom. 3.2 Levering Projektets aktiviteter i form af forskellige uddannelsesforløb, materialer m.v. anses for leveret, når de er udført i overensstemmelse med kontrakten. Projektets skriftlige afrapportering/materialer (evalueringsmanual, midtvejsevaluering og slutevaluering) jf. bilag 1, skal leveres til Social- og Integrationsministeriet som beskrevet i bilag 1 eller efter aftale. Der er foretaget levering af et skriftligt materiale, når Social- og Integrationsministeriet har modtaget og godkendt dette. Leverandøren skal for opgaven dokumentere udførte aktiviteter og forbruget af ressourcer, som nærmere angivet i bilag 3 og 4. Kvitteringer og anden dokumentation for udgifter skal på forlangende forelægges for Social- og Integrationsministeriet og skal kunne efterleveres i op til 6 år efter endt kontrakt. 4. leverandørens medarbejdere 4.1 Generelt Leverandøren har til opgaven allokeret dels de medarbejdere, der er angivet i bilag 3, og dels de medarbejdere, der siden hen måtte aftales. 6

7 Bilag 3 indeholder tillige en beskrivelse dels af de pågældende medarbejderes kvalifikationer, dels af de pågældende medarbejderes erfaring. Leverandøren skal udpege en kontaktperson, der varetager forholdet til Social- og Integrationsministeriet i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren skal løbende sørge for, at der blandt de allokerede medarbejdere foretages en kvalificeret, effektiv, omkostningsbevidst og hensigtsmæssig fordeling af arbejdet. Leverandøren er forpligtet til i hele perioden frem til opgavens afslutning at opretholde den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 4.2 Udskiftning af medarbejdere Af hensyn til hurtighed, kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet skal leverandøren i videst mulige omfang undgå udskiftning af allokerede medarbejdere. Såfremt leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal den nye medarbejder have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt. Udskiftningen må ikke have indvirkning på leverandørens udførelse af opgaven, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsministeriet skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Udskiftning af nøglepersonel, ansvarlige medarbejdere og opgaveansvarlig kan ikke ske uden Social- og Integrationsministeriets skriftlige samtykke. Såfremt Social- og Integrationsministeriet ikke kan godkende ny opgaveansvarlig eller en anden ny nøgleperson, er Socialog Integrationsministeriet berettiget til at kræve udskiftning af medarbejderen senest inden 10 arbejdsdage, såfremt Social- og Integrationsministeriets anmodning er rimelig begrundet. Leverandøren skal informere Social- og Integrationsministeriet om en påtænkt udskiftning af en medarbejder, som er tilknyttet opgaven, samt angive en begrundelse for udskiftning. Leverandøren skal efter Social- og Integrationsministeriets anmodning udskifte en medarbejder (nøglepersonel, ansvarlige medarbejdere og opgaveansvarlig), såfremt Social- og Integrationsministeriets anmodning er rimeligt begrundet, herunder ved dårligt samarbejdsforhold. 5. Samarbejde og Social- og Integrationsministeriets medvirken 5.1 Samarbejde Leverandøren har det totale ansvar for gennemførelsen af opgaven. Leverandøren har initiativpligten til alle aktiviteter i forbindelse hermed. Dog har Social- og Integrationsministeriet ansvar for udviklingen af progressionsværktøjer for mentorforløb og forældrecoaching, som beskrevet i bilag 1. 7

8 I forhold til de i opgavebeskrivelsen angivne optioner, vil evt. igangsættelse heraf være betinget af tilsagn fra Social- og Integrationsministeriet. Hvis optionerne igangsættes, overgår initiativpligten i forhold til den fremadrettede varetagelse af opgaven til leverandøren på tilsvarende vis som de øvrige opgaver leverandøren løser i nærværende kontrakt. Social- og Integrationsministeriet vil udpege en kontaktperson, der varetager forholdet til leverandøren. Social- og Integrationsministeriet assisterer via sin kontaktperson i rimeligt omfang på leverandørens opfordring med at frembringe relevante kontaktoplysninger til brug for opgaven. Leverandøren har ansvaret for at inddrage relevante samarbejdspartnere herunder repræsentanter fra de kommuner, hvis medarbejdere deltager i de evalueringsaktiviteter, som leverandøren har til opgave at gennemføre. Der kalkuleres med et opstartsmøde mellem leverandøren og Social- og Integrationsministeriet. Herefter bør påregnes jævnlige statusmøder mellem leverandøren og Social- og Integrationsministeriet, som beskrevet i bilag 1. Derudover må leverandøren forvente at mødes med projektets arbejdsgruppe hvert halve år. Herudover er leverandøren forpligtet til så vidt muligt, at deltage i de for indsatsen relevante aktiviteter, som Social- og Integrationsministeriet måtte invitere til. Social- og Integrationsministeriet kan til enhver tid anmode leverandøren om at redegøre for forhold af enhver art i opgaven, og leverandøren skal uden ugrundet ophold fremkomme med begrundede og fyldestgørende svar på sådanne henvendelser. 5.2 Social- og Integrationsministeriets medvirken Ministeriet assisterer via sin kontaktperson i rimeligt omfang, på leverandørens opfordring, med at frembringe relevante kontaktoplysninger og skriftligt materiale til brug for opgaven. Leverandøren sender et gennemarbejdet, korrekturlæst udkast til de større skriftlige produkter (midtvejsevaluering og slutevaluering) til Social- og Integrationsministeriet senest tre uger inden fristen for levering, jf. den overordnede tidsplan i bilag 1 og leverandørens mere detaljerede tidsplan, som fremgår af bilag 3. Social- og Integrationsministeriet bidrager med eventuelle kommentarer og korrektioner til udkast senest to uger herefter. Social- og Integrationsministeriet påtager sig dog ikke herved på nogen måde ansvaret for indholdet, herunder for oplysningernes korrekthed og konklusionernes holdbarhed, ligesom Social- og Integrationsministeriet ikke herved har fraskrevet sig muligheden for senere, herunder i forbindelse med godkendelse af produkterne, jf. pkt. 3.2., at påberåbe sig mangler i produkterne. 6. Tidsplan Leverandøren er forpligtet til at udføre opgaven i overensstemmelse med den overordnede tidsplan i bilag 1 samt den mere detaljerede tidsplan, som leverandøren selv har udarbejdet, 8

9 som fremgår af bilag 3, forudsat at Social- og Integrationsministeriet har medvirket i overensstemmelse med afsnit 5.2. Leverandøren er forpligtet til vederlagsfrit at deltage i møder ud over det i bilag 1+3 anførte, såfremt Social og Integrationsministeriet vurderer, at det er vigtigt for leverandørens behørige gennemførelse af opgaven eller hvis ministeriet ønsker at blive orienteret om opgavens fremdrift. 7. Habilitet Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er leverandøren forpligtet til at drage omsorg for, at leverandørens og dennes medarbejdere, herunder underleverandører, ikke i forbindelse med løsningen af opgaven skal undersøge egne aktiviteter eller skal undersøge og vurdere behovet for at styrke egne aktiviteter. Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for, at hverken leverandøren eller de hos leverandøren ansvarlige og deltagende medarbejdere, herunder underleverandører, yder eller har ydet rådgivning til klienter i forbindelse med opgaver, som vil kunne medføre tvivl om leverandørens habilitet. Tilsvarende er leverandøren forpligtet til at drage omsorg for, at leverandørens og dennes medarbejderes ejerinteresser eller tilsvarende interesser i selskaber eller virksomheder, ikke vil kunne medføre tvivl om leverandørens habilitet. Tilsvarende krav gælder for leverandørens eventuelle underleverandører. Leverandøren forpligter sig til at oplyse Social- og Integrationsministeriet om alle sådanne rådgivningsopgaver, ejer-interesser eller tilsvarende interesser, der måtte kunne give anledning til tvivl om denne bestemmelse om habilitet er overholdt. 8. Vederlag og betalingsbetingelser 8.1 Vederlag For gennemførelsen af de i kontrakten anførte opgaver er leverandøren berettiget til et vederlag på maksimum kr. ekskl. moms. Vederlaget er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Bilag 3 indeholder en detaljeret nedbrydning af det samlede vederlag, hvoraf det fremgår, hvordan beløbet fordeler sig på opgavens omkostninger og konsulentydelser, herunder hoveddele og hovedaktiviteter m.v. Vederlaget kan ikke overstige de af leverandøren faktisk afholdte udgifter, herunder arbejdstimer, materiale og andre udgifter, som nærmere er anført bilag 3. 9

10 Vederlaget dækker alle omkostninger i forbindelse med leverandørens gennemførelse af de i kontrakten anførte opgaver, herunder eventuelle omkostninger til rejser, hotelophold, sekretærbistand, oversættelse og kontorhold i forbindelse med opgavens udførelse. 8.2 Betalingsbetingelser Leverandøren kan fakturere sit vederlag i rater som aftalt med Social- og Integrationsministeriet. Den første faktura kan fremsendes til ordregiver, når evalueringsmanualen er godkendt. Anden faktura kan fremsendes til ordregiver, når midtvejsevalueringen er afleveret og godkendt og den tredje og afsluttende faktura kan fremsendes til ordregiver, når tilbudsgiver har opfyldt alle sine pligter i henhold til kontrakten og slutevalueringen er godkendt. Såfremt option 1 og/eller option 2 udnyttes, kan betalingen for disse opgaver faktureres særskilt efter aftale med Social- og Integrationsministeriet. Faktureringen skal specificeres i henhold til det af udbyder godkendte budget. Betalinger forfalder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende á conto eller afsluttende faktura. Faktura fremsendes elektronisk til Social- og Integrationsministeriet med ministeriets EAN-nummer Fakturaen mærkes Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse af Radikalisering og stiles til Susanne Petersen. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lov nr af 27. december 2003) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Ved forsinket betaling er leverandøren berettiget til renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 9. Garantier Leverandøren indestår for, at opgaven, herunder afvikling af uddannelsesforløb og udarbejdelsen af skriftlige produkter, vil blive udført og udarbejdet i overensstemmelse med den metode og det dokumentationsgrundlag, som er angivet i bilag 3 og i øvrigt i en professionel kvalitet svarende til god skik og standard inden for det pågældende brancheområde. Leverandøren garanterer, at denne i hele kontraktens løbetid opretholder den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 10. Forsinkelse 10.1 Generelt Overskrider leverandøren en af de i tidsplanen (bilag 1+3) fastsatte frister eller tidsangivelser, foreligger der forsinkelse. 10

11 Såfremt leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal leverandøren straks underrette Social- og Integrationsministeriet herom og om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed for færdiggørelsen af opgaven, herunder afvikling af uddannelsesforløb og levering af skriftlige produkter. Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at indsætte yderligere medarbejdere for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne for omfanget af allokerede medarbejdere. Såfremt leverandørens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Social- og Integrationsministeriet, jf. afsnit 5.2, er leverandøren forpligtet til straks at advisere Social- og Integrationsministeriet herom. Adviseres Social- og Integrationsministeriet ikke straks, fortaber leverandøren retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold. Der foreligger væsentlig forsinkelse, der berettiger Social- og Integrationsministeriet til at ophæve kontrakten helt eller delvist, såfremt det i tidsplanen (bilag 1+3) anførte tidspunkt for en aktivitet eller en skriftlig afrapportering overskrides med 30 arbejdsdage på grund af leverandørens forhold. Social- og Integrationsministeriet kan endvidere ophæve kontrakten helt eller delvist, såfremt leverandøren gentagne gange overskrider fastsatte tidsfrister med mindre end 30 dage. Reglerne i afsnit 12 om ophævelse og om øvrige beføjelser finder tilsvarende anvendelse. 11. Mangler Der foreligger en mangel ved leverandørens ydelser, såfremt disse ikke opfylder kontraktens krav, eller ydelserne i øvrigt ikke er, som Social- og Integrationsministeriet med føje kunne forvente. Såfremt der konstateres mangler ved leverandørens ydelser, er Social- og Integrationsministeriet berettiget til at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Social- og Integrationsministeriet fastsat passende kort frist eller at forlange et forholdsmæssigt afslag i leverandørens vederlag. Social- og Integrationsministeriet kan hæve kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, herunder at garantier ikke opfyldes, og disse væsentlige mangler ikke udbedres af leverandøren inden for en af Social- og Integrationsministeriet fastsat passende kort frist. 12. Misligholdelse i øvrigt Om Social- og Integrationsministeriets øvrige beføjelser i anledning af leverandørens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Ved ophævelse af kontrakten skal hver part til den anden part tilbagelevere, hvad vedkommende har modtaget. 11

12 På Social- og Integrationsministeriets forlangende skal leverandøren dog i forbindelse med ophævelsen foretage en vurdering af den aktuelle status for opgaven samt omfanget og karakteren af data og materiale, som leverandøren måtte have tilvejebragt/udarbejdet. Leverandøren har uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i det foreliggende materiale, herunder skriftlige produkter i en foreløbig eller endelig form. Leverandøren kan heller ikke foretage modregning i udbetalte beløb. 13. Leverandørens erstatningspligt Leverandøren er erstatningspligtig overfor Social- og Integrationsministeriet efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar under kontrakten kan dog ikke overstige et beløb svarende til leverandørens samlede vederlag under kontrakten. 14. Force Majeure Hverken leverandøren eller Social- og Integrationsministeriet skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. 15. Social- og Integrationsministeriets forhold Såfremt opgaveudførelsen forsinkes, fordi Social- og Integrationsministeriet ikke yder den forudsatte medvirken til udførelse af opgaven, jf. afsnit 5.2, udskydes de efterfølgende tidsfrister i tidsplanen (bilag 1+3) med et til forsinkelsen svarende antal dage, dog ikke fra et tidligere tidspunkt end leverandørens skriftlige afgivelse af skriftligt påkrav herom til Social- og Integrationsministeriet. Betalinger udskydes tilsvarende, men leverandøren har krav på renter med rentelovens sats i forsinkelsesperioden. Om Social- og Integrationsministeriets misligholdelse af betalingsforpligtelser, fordringshavermora og erstatningsansvar gælder dansk rets almindelige regler. Indirekte tab, herunder driftstab og tabt avance, erstattes dog ikke. Social- og Integrationsministeriets samlede erstatningsansvar under kontrakten kan dog ikke overstige et beløb svarende til leverandørens samlede vederlag under kontrakten. 12

13 16. Rettigheder 16.1 Ejendomsret mv. Social- og Integrationsministeriet erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til opgavens skriftlige produkter og det heri anførte dokumentationsgrundlag, som leverandøren udarbejder og/eller indsamler i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Social- og Integrationsministeriet har således ret til med kildeangivelse at foretage uddrag fra opgavens skriftlige afrapporteringer og deres data, samt til at offentliggøre og udlevere disse til tredjemand. Social- og Integrationsministeriet har endvidere ret til frit at udnytte opgavens resultater. Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse, forudsat Social- og Integrationsministeriet betaler leverandøren vederlag i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom. De af leverandøren anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af leverandøren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Herudover har leverandøren ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med opgaven. Kun Social- og Integrationsministeriet er berettiget til at offentliggøre rapporter m.v. fra projektet. Social- og Integrationsministeriet beslutter offentliggørelsestidspunktet og offentliggørelsesmåden Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at opgaven, inklusive de skriftlige produkter, ikke krænker tredjemands rettigheder. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er leverandøren pligtig til for egen regning at skaffe Social- og Integrationsministeriet retten til fortsat at udnytte opgaven, inklusive de skriftlige produkter, som anført i denne kontrakt eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre opgaven, inklusive de skriftlige produkter, dog således at kravene efter denne kontrakt er opfyldt. Hvis tredjemand rejser erstatningskrav mod Social- og Integrationsministeriet som følge af forhold, der kan henføres til leverandøren, skal leverandøren friholde Social- og Integrationsministeriet for sådanne krav og alle i den forbindelse afholdte udgifter, herunder advokatomkostninger, jf. dog afsnit Myndighedskrav Leverandøren skal følge alle relevante retsregler og sørge for alle relevante myndighedsgodkendelser i forbindelse med udførelsen af opgaven. 13

14 I den udstrækning leverandørens udførelse af opgaven medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven, skal leverandøren i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet sørge for anmeldelse mv. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. 18. Tavshedspligt Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Social- og Integrationsministeriets eller andres forhold, herunder eventuelle personfølsomme oplysninger, der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt - dog ikke vedrørende oplysninger, som fremgår af de offentliggjorte skriftlige afrapporteringer. Tavshedspligten er også gældende efter kontraktens udløb og kan alene bortfalde efter indhentet samtykke fra Social- og Integrationsministeriet. Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår leverandøren med opgaven, en tilsvarende forpligtelse. Leverandøren må ikke uden Social- og Integrationsministeriets forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Leverandøren er dog berettiget til at medtage Social- og Integrationsministeriet på en simpel referenceliste. 19. Underleverandører Leverandøren kan ikke uden Social- og Integrationsministeriets skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører, med mindre dette udtrykkelig er angivet i kontrakten eller dennes bilag. Underleverandører skal godkendes af Social- og Integrationsministeriet. Overlades udførelse af opgaven efter aftale til en underleverandør, hæfter leverandøren for underleverandør. Leverandørens opfyldelse af kravene i kontrakten og dennes bilag på ganske samme måde som for sine egne forhold. Underleverandører kan ikke i medfør af kontrakten rejse nogen former for krav overfor Social- og Integrationsministeriet, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 20. Overdragelse Social- og Integrationsministeriet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden Social- og Integrationsministeriets skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand eller overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører ud over det i bilag 3 anførte. 14

15 21. Opsigelse af kontrakten Social- og Integrationsministeriet kan beslutte at udtræde af kontrakten med et varsel på 1 måned. Ved udtrædelse kan leverandøren beholde allerede modtagne vederlag, jf. punkt 8, mod, at Social- og Integrationsministeriet erhverver alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til alt materiale og data, som leverandøren har udarbejdet eller tilvejebragt under Kontrakten. Herudover har leverandøren ikke krav på yderligere betaling. Leverandøren skal overdrage alt materiale og data til Social- og Integrationsministeriet og skal i nødvendigt og rimeligt omfang bistå med opgavens overdragelse til tredjemand, som Social- og Integrationsministeriet måtte antage til at færdiggøre opgaven. For denne bistand svares et rimeligt vederlag til leverandøren. 22. Ikrafttræden Kontrakten træder i kraft straks ved underskrift og løber frem til afslutningen af opgaven i henhold til tidsplanen, jf. bilag Fortolkning og ændringer til kontrakten De til denne kontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning i denne kontrakt til en bestemmelse deri, omfatter også de til kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har selve kontrakten forrang frem for bilagene. Ændringer i aftalens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt og vedhæftes denne kontrakt som tillæg. 24. Tvistigheder Retsforholdet ifølge kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne søge en løsning ved forhandling, eventuelt ved eskalering. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole. Værnetinget er København. 15

16 25. Underskrifter Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer hvoraf et opbevares af Social- og Integrationsministeriet og et opbevares af leverandøren. København den / XX den / For Social- og Integrationsministeriet For leverandøren 16

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne for nydanskeres pardannelsesmønstre

Undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne for nydanskeres pardannelsesmønstre Udkast til kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Kunden) om Undersøgelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Konsulentkontrakt. mellem

Konsulentkontrakt. mellem Konsulentkontrakt mellem Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K EAN-nummer: 5798000416635 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Tilsyn (stikprøver) vedrørende elinstallationer i tilsynsregion:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om projektet Madspildsjægerne mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25798376 og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder KONTRAKT Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder 1 1. Parterne Sagsnummer 2014-1983 Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by:

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt om Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 3 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling... 4 5. Samarbejdsforhold...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4: Kontraktudkast Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsler af affald efter EU Transportforordning nr.

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere