Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)"

Transkript

1 Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets ErhvervsPhD-kursus fra 2018

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER OPGAVEN Krav til Kursusudbyderens ydelser Opgavens omfang Tidsplan og tilrettelæggelse af kursusforløb SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN Samarbejde Kundens medvirken KURSUSUDBYDERENS MEDARBEJDERE Generelt Udskiftning af medarbejdere HABILITET PERSONDATA VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Vederlag generelt Beregning af vederlag Fakturering Betalingsbetingelser KURSUSUDBYDERENS GARANTIER FORSINKELSE Generelt MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT KURSUSUDBYDERENS ERSTATNINGSPLIGT FORCE MAJEURE KUNDENS FORHOLD PROFESSIONSANSVARSFORSIKRING RETTIGHEDER TAVSHEDSPLIGT UNDERLEVERANDØRER OVERDRAGELSE VARIGHED... 16

3 Generelt Opsigelse Ekstraordinær opsigelse Forpligtelser ved ophør ÆNDRINGER OG FORTOLKNING TVISTIGHEDER UNDERSKRIFTER... 19

4 4 Bilagsfortegnelse bilag 1 : Kundens opgavebeskrivelse. bilag 2 : Kursusudbyderens løsningsbeskrivelse bilag 3 : Databehandleraftale mellem Kunden og Kursusudbyderen

5 5 1. BAGGRUND OG FORMÅL Innovationsfonden ønsker at tilbyde alle ErhvervsPhD-studerende et særligt ErhvervsPhDkursus som en del af ErhvervsPhD-uddannelsen. ErhvervsPhD-kurset har til formål at styrke de ErhvervsPhD-studerendes erhvervsforskerprofil og klæde dem på til at varetage deres særlige rolle under og efter deres studie. Kurset skal tilbyde et vist element af valgfrihed for den enkelte studerende og primært baseres på dialogbaseret og action-orienteret læring, der relaterer sig til den studerendes projekt og daglige arbejde. Det formelle krav til kurset er, at det i faglighed og omfang skal svare til 5 ECTS-point af en ph.d.- uddannelse, og det skal indeholde et eksamenselement, der sikrer, at den studerendes deltagelse evalueres, og at den studerende består kurset. Kurset er obligatorisk for alle ErhvervsPhD-studerende, og kurset skal kunne optage alle godkendte studerende hvert år. Kursusudbyderen er ansvarlig for afholdelse og administration af to årlige erhvervskurser bestående af et obligatorisk og valgfrit modul. Kurset skal afholdes på engelsk. Denne kontrakt vedrører undervisning, faciliteter og administration i forbindelse med kurset. 2. DEFINITIONER Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved opgaven forstås de ydelser, som Kursusudbyderen skal levere i henhold til kontrakten. 3. OPGAVEN 3.1 Krav til Kursusudbyderens ydelser Kursusudbyderen er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af nærværende kontrakt samt dennes bilag.

6 6 Kursusudbyderen har forud for underskrivelsen af kontrakten udarbejdet en løsningsbeskrivelse (bilag 2), hvor Kursusudbyderen nærmere har beskrevet, hvorledes opgaven vil blive udført, og hvorledes kravene i Kundens opgavebeskrivelse (bilag 1) vil blive opfyldt. Kursusudbyderens løsningsbeskrivelse (bilag 2) kan ikke medføre, at krav anført i Kundens opgavebeskrivelse (bilag 1) ikke skal opfyldes. Parterne kan med respekt af de udbudsretlige principper aftale eventuelle tilpasninger og justeringer i opgavebeskrivelsen og løsningsbeskrivelsen, navnlig baseret på evaluering af afholdte kursusforløb eller baseret på eventuelle ændringer vedrørende ErhvervsPhDordningen og ErhvervsPhD-kurset, herunder i relation til antallet af deltagere, krav og ønsker til kursets indhold og afvikling. Det kan eksempelvis være ændringer i kursets struktur og afholdelse som ét samlet forløb eller flere adskilte elementer over en tre-årig periode, eller det kan være ændringer i det faglige indhold baseret på deltagernes behov. Efter evaluering af kursusforløb er Kursusudbyderen forpligtet til at foreslå de eventuelle tilpasninger og justeringer i kursusforløbet, som evalueringen giver grundlag for. Eventuelle tilpasninger og justeringer skal indarbejdes i den førstkommende kursusplan efter evalueringen er gennemført, jf. pkt Hvis ændringer har økonomiske konsekvenser for Kursusudbyderen, kan der ske regulering af vederlaget, jf. pkt Eventuelle ændringer og justeringer på grundlag af evaluering af kursusforløb skal dog så vidt muligt søges gennemført uden eller med mindst mulig økonomiske konsekvenser, navnlig således at det faste vederlag pr. kursusforløb ikke forøges. Såfremt Kursusudbyderen som led i opfyldelsen af kontrakten skal udarbejde skriftligt materiale, herunder notater, rapporter og publikationer, skal sådant skriftligt materiale ved aflevering til Kunden være redigeret og korrekturlæst. 3.2 Opgavens omfang Kursusudbyderen skal udføre alle de i nærværende kontrakt og dennes bilag beskrevne opgaver, samt opgaver der indgår som en naturlig del heraf, fortolket efter dansk rets almindelige regler. Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, er Kursusudbyderen forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Kunden herom.

7 7 Kurset skal kunne optage alle studerende hvert år. Kunden forventer i omegnen af 130 studerende om året, men kan ikke garantere et specifikt antal for hele kontraktperioden. Kunden forventer, at antallet af studerende som udgangspunkt er ligeligt fordelt mellem de to hold, der godkendes pr. år, således at et hold er i størrelsesordenen studerende. Kursusudbyderen må dog påregne, at der kan være ikke uvæsentlig forskel på holdenes størrelse, herunder at et hold kan overstige eller udgøre færre end godkendte ErhvervsPhD - studerende. Kunden har mulighed for at give andre end ErhvervsPhD studerende adgang til kursusforløbet eller dele heraf. Deltagelse sker på samme vilkår som ErhvervsPhD studerende, herunder til samme vederlag. Kursusudbyderen kan afvise andres deltagelse i et kursusforløb, i det omfang dette medfører, at det samlede deltagerantal i et kursusforløb overstiger i alt 70 deltagere. 3.3 Tidsplan og tilrettelæggelse af kursusforløb Kunden forventer at godkende det første hold af ErhvervsPhD - studerende, der skal deltage i et kursusforløb under kontrakten, i november Kunden holder løbende Kursusudbyderen orienteret om fastlæggelse af ansøgningsfrister derefter og forventet godkendelse af hold af studerende, herunder eventuelle ændringer i de planlagte frister. Opgaven begynder med varetagelse af de fornødne forberedende opgaver, herunder navnlig i relation til administration af kursusforløbet i forhold til de studerende, der skal deltage i det første kursusforløb. De forberedende opgaver skal varetages i overensstemmelse med løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Kunden skal godkende hjemmesiden og tilmeldingsmodul forud for offentliggørelse heraf og i øvrigt inddrages i det forberedende arbejde efter nærmere aftale mellem parterne. Kursusforløbet afholdes i overensstemmelse med Kursusudbyderens plan for det første kursusforløb, jf. bilag 1 og 2.

8 8 Efterfølgende kursusforløb afholdes derefter på grundlag af en kursusplan for det pågældende kursusforløb, som Kursusudbyderen skal udarbejde og sende til Kundens godkendelse senest 2 måneder efter Kunden har meddelt Kursusudbyderen om fastlæggelse af ansøgningsfrister for det pågældende år. Kunden skal godkende kursusforløbet eller anmode om eventuelle justeringer eller tilpasninger heri senest 1 måned efter modtagelse af kursusplanen. Alle kursusforløb skal opfylde de krav og vilkår, der følger af kontrakten, herunder bilag 1 og bilag 2, og skal således indholdsmæssigt svare til Kursusudbyderens plan for første kursusforløb, dog med de eventuelle justeringer og tilpasninger, som parterne måtte aftale som følge af evaluering af de aftalte kurser, jf. pkt SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN 4.1 Samarbejde Kursusudbyderen skal i nødvendigt og rimeligt omfang indgå i samarbejde med Kunden. Kursusudbyderen skal herunder på Kundens anmodning deltage i møder med Kunden om opgavens tilrettelæggelse og udførelse. 4.2 Kundens medvirken Kunden er alene forpligtet til at medvirke til opgavens udførelse i det omfang, det udtrykkeligt fremgår af kontrakten eller bilag 1. Kunden står dog i rimeligt omfang til rådighed for besvarelse af Kursusudbyderens spørgsmål i forbindelse med opgavens udførelse. 5. KURSUSUDBYDERENS MEDARBEJDERE 5.1 Generelt Kursusudbyderen skal stille de i bilag 2 anførte medarbejdere til rådighed for udførelse af opgaven.

9 9 Kursusudbyderen er forpligtet til i hele perioden frem til opgavens afslutning at opretholde den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 5.2 Udskiftning af medarbejdere Af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet må udskiftning af medarbejdere ikke have indvirkning på Kursusudbyderens udførelse af opgaven, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger for Kunden. Kursusudbyderens udskiftning af kernepersonale, ansvarlige medarbejdere og projektledere kan ikke ske uden Kundens skriftlige samtykke. Kursusudbyderen skal informere Kunden om en påtænkt udskiftning af en medarbejder, som er tilknyttet opgaven samt angive en begrundelse for udskiftning. Kursusudbyderen skal efter Kundens anmodning udskifte en nøglemedarbejder, såfremt Kundens anmodning er rimeligt begrundet. 6. HABILITET Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er Kursusudbyderen forpligtet til at drage omsorg for, at hverken Kursusudbyderen eller de hos Kursusudbyderen ansvarlige og deltagende medarbejdere yder eller har ydet rådgivning til klienter i forbindelse med opgaver, som vil kunne medføre tvivl om Kursusudbyderens habilitet. Kursusudbyderen forpligter sig til at oplyse Kunden om alle opgaver, der måtte kunne give anledning til tvivl herom. 7. PERSONDATA Kursusudbyderen og Kunden har samtidig med indgåelse af kontrakten indgået den som bilag 3 vedhæftede databehandleraftale, der regulerer Kursusudbyderens behandling af personfølsomme oplysninger under kontrakten samt parternes rettigheder og forpligtelser i relation hertil. For så vidt angår spørgsmål om behandling af personfølsomme oplysnin-

10 10 ger har indholdet i bilag 3 forrang for kontrakten, i den udstrækning der måtte være uoverensstemmelse mellem bilag 3 og kontrakten i øvrigt. 8. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 8.1 Vederlag generelt Kursusudbyderens vederlag udgør 1 mio. kr. pr. kursusforløb. Vederlaget er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter, der er direkte henførbare til de af kontrakten omfattede ydelser, skal den del af vederlaget, der endnu ikke er kommet til udbetaling, reguleres med den økonomiske nettokonsekvens af ændringen, således at Kursusudbyderen stilles uændret. Kursusudbyderens vederlag er et samlet fast vederlag pr. kursusforløb med deltagere. Vederlaget dækker samlet Kursusudbyderens varetagelse af alle sine opgaver som beskrevet i kontrakten, herunder bilagene. Kursusudbyderen er således ikke berettiget til yderligere vederlag udover, hvad der udtrykkeligt er fastlagt i kontrakten. Vederlaget inkluderer således alle Kursusudbyderens omkostninger, herunder udgifter til kursusmateriale, tilvejebringelse og afholdelse af omkostninger til faciliteter og forplejning m.v. samt alle former for udgifter og omkostninger i øvrigt, herunder eventuelle omkostninger til rejser, hotelophold, sekretærbistand, oversættelse og kontorhold i forbindelse med opgavens udførelse. Leverandørens vederlag reguleres ikke i kontraktperioden, medmindre der aftales en ændring af vederlaget i medfør af bestemmelsen i pkt Regulering af vederlag Hvis parterne aftaler ændringer i medfør af bestemmelsen i pkt. 3.1 og ændringen har økonomiske konsekvenser for Kursusudbyderen, skal der ske en regulering af Kursusudbyderens vederlag i overensstemmelse hermed. Kursusudbyderen skal dokumentere, at prisen for den ændrede ydelser er beregnet på baggrund af de som følge af ændringen ændrede omkostninger.

11 11 Parterne er således enige om at sikre, at den økonomiske balance i kontrakten som helhed skal opretholdes i forbindelse med den ændrede ydelse. Ændringer kan føre til både merog mindrebetaling, og Kursusudbyderen er forpligtet til at foretage loyale beregninger, uanset om der er tale om mer- eller mindreydelser. Vederlaget reguleres på tilsvarende vis, hvis antallet af studerende pr. kursusforløb er større end 70 og mindre end Fakturering Faktura på 85 % af det samlede vederlag for et kursusforløb kan fremsendes, når endelig tilmelding til et kursus er overstået, og deltagerantallet for det pågældende kursus står klart. De sidste 15 % kan faktureres, når et kursusforløb er afsluttet med dokumentation for de beståede studerende. Kursusudbyderen skal levere en elektronisk faktura til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr att.: Jane Thomsen, og mærkes "ErhvervsPhDkursus". Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven, herunder bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Kunden. 8.4 Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter, at Kunden har modtaget fyldestgørende faktura, jf. pkt Ved forsinket betaling er Kursusudbyderen berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

12 12 9. KURSUSUDBYDERENS GARANTIER Kursusudbyderen garanterer, at Kursusudbyderens og dennes eventuelle underleverandørers udførelse af opgaver til opfyldelse af kontrakten opfylder alle krav i kontrakten, herunder de i bilag 1 og bilag 2 angivne krav samt kravene til god skik i den pågældende branche, og at opgaverne vil blive udført på et sådant professionelt og fagligt kvalificeret niveau, som Kunden med føje kan forvente i henhold til kontrakten. Kursusudbyderen garanterer endvidere, at denne i hele perioden frem til afslutning af opgaven opretholder den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 10. FORSINKELSE 10.1 Generelt Overskrider Kursusudbyderen en af de i kontrakten, herunder bilagene eller kursusplanerne fastsatte frister, foreligger der forsinkelse. Såfremt Kursusudbyderen må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Kursusudbyderen straks underrette Kunden herom og om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed for færdiggørelsen af opgaven. Kursusudbyderen skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at indsætte yderligere medarbejdere for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne for omfanget af allokerede medarbejdere. Såfremt Kursusudbyderens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden, jf. punkt afsnit, er Kursusudbyderen forpligtet til straks at advisere Kunden herom. Adviseres Kunden ikke straks, fortaber Kursusudbyderen retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold. Reglerne i pkt. 12 om ophævelse og om øvrige beføjelser finder tilsvarende anvendelse. 11. MANGLER Der foreligger en mangel ved Kursusudbyderens ydelser, såfremt disse ikke opfylder de krav, som fremgår af kontrakten eller dennes bilag, såfremt ydelserne ikke lever op til god

13 13 skik inden for det pågældende brancheområde, eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke er, som Kunden med føje kunne forvente. Såfremt der konstateres mangler ved Kursusudbyderens ydelser, er Kunden berettiget til at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Kunden fastsat passende kort frist eller at forlange et forholdsmæssigt afslag i Kursusudbyderens vederlag. Kunden kan hæve kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, som ikke udbedres af Kursusudbyderen inden for en af Kunden fastsat passende kort frist. 12. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT Om Kundens øvrige beføjelser i anledning af Kursusudbyderens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Følgende forhold anses dog altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve kontrakten: - Såfremt misligholdelse, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. - Kursusudbyderen tages under rekonstruktionsbehandling eller åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. - Kursusudbyderens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. 13. KURSUSUDBYDERENS ERSTATNINGSPLIGT Kursusudbyderen er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

14 FORCE MAJEURE Hverken Kursusudbyderen eller Kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes lokale, uvarslede strejker eller forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Kursusudbyderen udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part straks efter, at force majeure er indtrådt. 15. KUNDENS FORHOLD Om Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelser og om Kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. Indirekte tab, herunder driftstab og tabt avance, erstattes dog ikke. 16. PROFESSIONSANSVARSFORSIKRING Kursusudbyderen skal opretholde professionsansvarsforsikring til dækning af krav under kontrakten. Kursusudbyderen skal på Kundens anmodning til enhver tid dokumentere, at dette krav er opfyldt. 17. RETTIGHEDER Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alle dokumenter, som Kursusudbyderen udarbejder i forbindelse med opgavens udførelse, herunder rapporter samt data, som Kursusudbyderen frembringer som led i kontrakten. Kunden har ret til at foretage uddrag fra disse dokumenter og data samt til at offentliggøre og udlevere disse til tredjemand. Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse, forudsat Kunden betaler Kursusudbyderen vederlag i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom.

15 15 De af Kursusudbyderen anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Kursusudbyderen eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Kursusudbyderen indestår for, at Kursusudbyderen har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Kursusudbyderen har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal Kundens anonymitet altid sikres, medmindre andet på forhånd er skriftligt aftalt. Materiale, som Kunden har udleveret til Kursusudbyderen, skal tilbageleveres, når kontraktens bestemmelser er opfyldt, eller opgaven ophørt. Dette gælder dog ikke spørgeskemaer, som personalet har udfyldt, eller referater af interviews med Kundens medarbejdere, herunder spørgeskemaer mv. Sådant materiale destrueres af Kursusudbyderen ved opgavens ophør. 18. TAVSHEDSPLIGT Kursusudbyderen og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Kursusudbyderen pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Kursusudbyderen med opgaven, en tilsvarende forpligtelse. Kursusudbyderen må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens eller konsulentopgavens indhold. Kursusudbyderen er dog berettiget til at bruge Kunden som simpel reference, men må derudover ikke benytte Kundens navn i markedsføringsøjemed uden Kundens skriftlige samtykke. 19. UNDERLEVERANDØRER Kursusudbyderen kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører, med mindre dette udtrykkelig er angivet i kontrakten eller dennes bilag. Underleverandører skal godkendes af Kunden.

16 16 Overlades udførelsen efter aftale til en underleverandør, hæfter Kursusudbyderen for underleverandørens opfyldelse af kravene i kontrakten og dennes bilag på ganske samme måde som for sine egne forhold. Underleverandører kan ikke i medfør af kontrakten rejse nogen former for krav over for Kunden, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 20. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Kursusudbyderen kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand eller overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører. 21. VARIGHED 21.1 Generelt Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen, jf. i øvrigt pkt Kontrakten løber indtil den opsiges i medfør af bestemmelserne i pkt nedenfor Opsigelse Kunden kan opsige kontrakten med virkning for kursusforløb, for hvilke Kunden endnu ikke har godkendt kursusplanen, jf. pkt. 3.3, dog således at opsigelse tidligst kan ske med virkning for kursusforløb efter de to første kursusforløb. Kursusudbyderen kan tidligst opsige kontrakten med virkning for kursusforløb, der følger efter de fire første kursusforløb. Opsigelse kan derefter ske med et varsel på minimum 1 år. Kursusudbyderen er i opsigelsesperioden forpligtet til at udarbejde kursusplaner for

17 17 kursusforløb, der skal opstartes i denne periode, og er forpligtet til at gennemføres disse kursusforløb, hvis de godkendes af Kunden og eventuelle foregående godkendte kursusforløb, uanset om disse kursusforløb ikke vil være afsluttet inden for opsigelsesperioden Ekstraordinær opsigelse Hvis Klagenævnet for Udbud eller en domstol fastslår, at kontrakten er uden virkning eller at tildelingsbeslutningen annulleres, kan Kunden bringe kontrakten til ophør i overensstemmelse med afgørelsen og med en i den forbindelse fastsat frist eller med et efter omstændighederne passende varsel. Hvis der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag og Kursusudbyderen har lidt et tab, har Kursusudbyderen krav på erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres eller at kontrakten erklæres for uden virkning, og påbud om ophør udstedes, herunder f.eks. for omkostninger til at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen. Indirekte tab erstattes dog ikke, og erstatningen er begrænset til maksimalt kr. Hvis Kursusudbyderen på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres, eller at kontrakten erklæres for uden virkning, kan Kursusudbyderen ikke over for Kunden rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres, eller at kontrakten erklæres for uden virkning og påbud om ophør udstedes, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen Forpligtelser ved ophør Ved kontraktens ophør, uanset årsag hertil, skal Kursusudbyderen udlevere alt materiale vedrørende igangsatte og gennemførte kursusforløb til Kunden på dennes anmodning. Kursusudbyderen er i forbindelse med kontraktens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til at bistå Kunden i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for eventuel gennemførelse af fornyet udbud af de ydelser, som kontrakten omfatter.

18 18 Endvidere er Kursusudbyderen forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel ny kursusudbyder med hensyn til opgavens overgang til den nye kursusudbyder. Kursusudbyderen modtager ikke særskilt vederlag for disse opgaver. 22. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Kontrakt, herunder dennes bilag kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kunden og Kursusudbyderen og vedhæftes kontrakten som et tillæg. De til denne kontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning i denne kontrakt til en bestemmelse deri, omfatter også de til kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har selve kontrakten forrang frem for bilagene. Bestemmelser i bilag 2, der strider imod bestemmelser i denne kontrakt eller i bilag 1, er ikke bindende for Kunden. 23. TVISTIGHEDER Kontrakten er undergivet dansk ret. Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Når ovennævnte har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Parterne kan dog alternativt aftale, at uoverensstemmelsen skal afgøres ved de almindelige domstole med værneting i København. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for den landsret, i hvis kreds Kundens hovedkontor er beliggende. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten.

19 19 Hvis der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. 24. UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer hvoraf et opbevares af Kunden og et opbevares af Kursusudbyderen. København den / den / For Kunden For Kursusudbyderen

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Konsulentkontrakt. mellem

Konsulentkontrakt. mellem Konsulentkontrakt mellem Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K EAN-nummer: 5798000416635 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne for nydanskeres pardannelsesmønstre

Undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne for nydanskeres pardannelsesmønstre Udkast til kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Kunden) om Undersøgelse

Læs mere

Kontrakt om drift af iværksætterpilotordning

Kontrakt om drift af iværksætterpilotordning Kontrakt om drift af iværksætterpilotordning mellem Innovationsfonden Østergade 26 A, 4. sal DK - 1100 København K, EAN-nummer: 5798000432871 (i det følgende benævnt Kunden) og [Indsæt kontraktpart] (i

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn på leverandør. CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) Social- og Integrationsministeriet.

Kontrakt. mellem. [navn på leverandør. CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) Social- og Integrationsministeriet. Kontrakt mellem [navn på leverandør CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) og Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 11 Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om projektet Madspildsjægerne mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25798376 og

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt om Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Tilsyn (stikprøver) vedrørende elinstallationer i tilsynsregion:

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder KONTRAKT Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder 1 1. Parterne Sagsnummer 2014-1983 Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere