Indhold. Den medadministrerende 3 ej erboligforening. Indledning 4. Administration 5. Opkrævning 7. Bestyrelse 12. Afslutning 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Den medadministrerende 3 ej erboligforening. Indledning 4. Administration 5. Opkrævning 7. Bestyrelse 12. Afslutning 13"

Transkript

1

2 Indhold Vagn Noach Den medadministrerende 3 ej erboligforening Vagn Noach Statsautoriseret revisor Indledning 4 Øresunds Alle Dragør Tlf Administration 5 Født : Kontoruddannelse i ØK 1960: Revisorelev i Revisionsog Forvaltnings-Instituttet A/S 1962: Regnskabsmedarbejder hos Birch og Krogboe I/S 1963: Revisorassistent hos Opkrævning 7 v. Spang-Thomsen, statsaut. Vedligeholdelse 9 revisor 1964: Revisor hos Harald Jensen, statsaut. revisor 1968: Revisor hos Christian Regnskab 10 Andersen, statsaut. revisor 1971: Bestalling som statsautoriseret revisor 1971: Partner i Revisions- Generalforsamling 11 aktieselskabet Vilh. Colding- Chr. Andersen 1975: Direktør i Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding- Chr. Andersen 1983: Medlem af FSR's Responsumudvalg 1985: Formand for bestyrelsen i Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding & Jens Pedersen 1990: Partner i BDO Scan- Revision Bestyrelse 12 Afslutning : Selvstændig virksomhed Særtryk - "Fup eller fakta" 14

3 Den medadministrerende ejerboligforening Af Vagn N oach En ejerforening er en sammenslutning af boligejere, der hver for sig ejer deres bolig. Den enkelte bolig har imidlertid fælles faciliteter med andre boliger. Det er derfor naturligt, at disse funktioner varetages i en fælles forening. Det må dog konstateres, at det er forbløffende få boligejere, der interesserer sig for dette fællesskab, selv om det både vedrører den daglige økonomi og i sidste instans bestemmer lejlighedens salgsværdi. I en ejerforening blev en gruppe på tre medlemmer for en del år siden enige om at stille op på generalforsam - lingen for at opnå en større indflydelse på foreningens aktiviteter. I 1983 blev de indvalgt i bestyrelsen, og i dag administrerer bestyrelsen selv foreningen. Når dette kunne lade sig gøre, var det dels fordi, de var meget engageret, og dels fordi de kunne købe den nødvendige ekspertise. I dag har denne forening et fuldt udbygget koncept for egen administration og er samtidig tilsluttet et netværk af specialister. Det er dette koncept, jeg gerne vil fortælle andre om. Jeg vil også gerne assistere med råd og dåd, hvis der skulle være behov for dette. Min erfaring siger mig nemlig, at der er god fornuft i at være aktiv, når man kan få mere ud af det! 3

4 Indledning Den ejerforening, der refereres til, omfatter 88 enheder med 8 opgange. Selve ejendommen er opført i Hovedparten af lejlighederne er beboelse, men ejendommen indeholder også en række erhvervslejemål. Foreningen administrerer en samlet omsætning på 1 million, og regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Normalt koster det kr pr. enhed (1993) at få administreret en ej erlej ligheds forening, og det vil i dette tilfælde sige et sted omkring kr Hertil kommer så revisorhonoraret. I denne forening klares administrationen for kr (1993), og der er en fast aftale med revisoren på kr inel. moms (1993). Alle bestyrelsesmedlemmerne aflønnes efter arbejdsindsats. Det afgørende for ændringen af det administrative var imidlertid ikke honoraret, men et ønske om en større effektivitet i foreningens forvaltning og en bedre sikring af dens penge. 4

5 Administration De administrative forhold omfatter nogle grundfunktioner - så som opkrævning af ydelser, betaling af regninger og lønninger, tilsyn med vedligeholdelsestilstanden, likviditetsstyring, regnskab, korrespondance samt generalforsamling med tilhørende valg. For at administrationen kan foregå mest praktisk, må ejerforeningen have et hjemsted. D.v.s. en adresse med tilhørende kontor med plads til mindst 5 personer. Kontoret kan også anvendes af viceværten, så alle ved, hvor de kan træffe ham i åbningstiden. Som en ekstra service over for medlemmerne kan der indføres et såkaldt informationsbrev, der udkommer et par gange årligt og som fortæller medlemmerne, hvad der foregår i ejendommen, på bestyrelsesmøder, hos restejer samt andet, der måtte have interesse. Det er naturligt at have et godt forhold til lejerne, og på opslagstavler i de enkelte opgange kan de også holdes orienteret. Ledelsen af en ejerforening indebærer en klargjort holdning, der skal være gennemgående i beslutninger. Holdningen går ud på, at foreningen er til for dem, der bor i ejendommen. Det indebærer, at ejendommen skal være i god stand, og bidraget til foreningen skal være konstant i en længere periode. Man må huske på, at mange har strakt deres økonomi til det yderste, når de køber en ejerlejlighed. Ved købet har de budgetteret med et bestemt bidrag til foreningen. Når dette er forholdet, findes det umoralsk at bidraget pludselig sættes op på grund af større reparationsudgifter. 5

6 Reparationsudgifter vil altid være tidsforskudt, og det bør være holdningen, at alle ejendommens beboere skal bidrage til disse reparationer - uanset om de flytter inden reparationsarbejdet rent faktisk udføres eller de flytter ind efter, det er udført. Den tidsmæssige forskydning må derfor løses enten gennem opsparing eller gennem optagelse af banklån, således at bidraget holdes på et konstant beløb og derfor kun påvirkes af den almindelige prisudvikling. (Se i øvrigt artiklen "Fup eller fakta" på side 14.) 6

7 Opkrævning Opkrævningen af fællesydelserne gaven del problemer i starten. Fra begyndelsen var det målet, at alle medlemmer skulle kunne anvende betalingsservice. Der gik imidlertid lang tid, inden det lykkedes at finde et EDB-program til betalingsservice, der både var godkendt af bank og Giro og samtidig var til at betale. Det lykkedes imidlertid, og herefter fulgte så oprettelse af alle medlemmerne med de nødvendige data og flere prøvekørsler, før foreningen endelig kunne udsende de første automatiserede opkrævninger. I dag går det nemt og smertefrit. Medlemskartoteket ajourføres løbende, og ca. 20 dage før betaling forfalder, oprettes en diskette. Denne udveksler herefter data med bank og Giro. De medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice, får tilsendt et indbetalingskort. Ca. 15 dage efter betalingsdagen får foreningen en diskette tilbage med alle indbetalinger. Er der restancer, bliver medlemmet straks rykket pr. telefon. Er der ikke betalt inden 15 dage, får vedkommende besøg af formanden. Hvis der stadig ikke betales sendes et brev, og derefter går restancen til retslig incasso med deraf følgende omkostninger. Denne effektive ryknings procedure har medført, at vi i dag ikke kender til tab på medlemmer. I foreningen har man den holdning, at man ikke skal have lov til at trække sin betaling på de andre medlemmers bekostning. 7

8 Er man ude af stand til at betale, henvender man sig til formanden, der prøver at hjælpe det pågældende medlem, så godt han kan. F.eks. kan medlemmet få tilbudt økonomisk vejledning, midlertidigt arbejde med trappevask, vinduespudsning eller andet, som der ellers skal betales for at få udført. Med hensyn til varmeregnskabet opkræves et fast beløb pr. andel. Det gør det nemt at administrere det afsluttende varmeregnskab og den enkeltes aconto indbetaling. 8

9 Vedligeholdelse Det kræver en plan at bringe en ældre, misrøgtet ejendom op til en ordentlig og forsvarlig standard. I ejendommen havde der været alt for mange lappeløsninger, og bestyrelsen besluttede at gribe vedligeholdelsen mere professionelt an. Man fik en uafhængig byggesagkyndig til at gennemgå ejendommen mod et forholdsvist beskedent honorar. Dette honorar blev tjent hjem mange gange gennem en langsigtet planlægning af renovering og vedligeholdelse af ej endommen. En af nøglefigurerne i en ejendom er viceværten, der rekvirerer håndværkere og godkender regninger. Er ejendommen for lille til at ansætte en fuldtids-vicevært, udbydes jobbet blandt medlemmerne. I denne forening viste det sig, at der var flere, der kunne tænke sig et bijob og som samtidig havde den fornødne praktiske erfaring. Det har siden vist sig at give en stor besparelse på håndværkerkontoen, at viceværten selv er direkte økonomisk interesseret i en strammere styring af håndværkerne. 9

10 Regnskab Der findes i dag en lang række EDB-programmer til bogføring. Det er derfor ikke noget problem at udarbejde en bogføring, opstille en balance og udfærdige et regnskab, når foreningens ledelse følger nogle fastlagte procedurer. I den omtalte forening anvendes et lille nemt bogføringsprogram og alle udgiftsbilag gennemses af formand, godkendes af vicevært og betales af sekretær. Med hensyn til opkrævninger debiteres en konto for det samlede beløb, der skal indgå, og denne krediteres så for indbetalingerne, hvorefter saldoen skal gå i nul. Hvis der opstår en saldo, skal denne stemme med det tilgodehavende beløb i følge opkrævningsprogrammet. Regnskabet opstiller foreningen selv, før det sendes til revision. Det har medført, at revisionshonoraret kan holdes på et passende lavt beløb. 10

11 Generalforsamling Generalforsamlingen er bestyrelsens karakterbog. Her gælder det om at være forberedt og fremlægge bestyrelsens synspunkter på en god og letforståelig måde. På den måde kan en i øvrigt kompetent bestyrelse regne med medlemmernes støtte og samarbej de omkring ledelsen af foreningen. Generalforsamlingen er ikke noget, der blot skal overstås hurtigst muligt. Den er bestyrelsens kontakt til medlemmerne og giver mulighed for at høre på og forklare synspunkter. Inden generalforsamlingen åbnes, bør bestyrelsen have sikret sig en kompetent kandidat til dirigentposten. Sørg for at gøre generalforsamlingen til en positiv oplevelse for de medlemmer, der møder op. Af hensyn til de medlemmer, der af den ene eller den anden grund ikke møder op, bør et referat af generalforsamlingen udsendes hurtigst muligt. 11

12 Bestyrelse Bestyrelsen vælges til at føre de beslutninger ud i livet, som medlemmerne beslutter på generalforsamlingen. Bestyrelsen bør mødes så ofte, det er nødvendigt - dog mindst tre gange om året. Møderne skal planlægges i god tid, og indkaldelsen ledsages af en dagsorden, der ofte kan have et fast indhold: Underskrivelse af referat fra sidste møde, ejerændringer, korrespondance, vedligeholdelse, varme, regnskab, restancer, lejeforhold etc. Alle møder refereres af sekretæren og udsendes til kommentering inden for 14 dage. Bestyrelsen bør aflønnes efter indsats. Hvis den f.eks. selv administrerer ejendommen, kan den dele administrationshonoraret efter et pointsystem, der tager hensyn til den enkeltes arbejdsbyrde. Det er urimeligt, at bestyrelsen skal arbejde gratis. Det medfører som regel, at jobbet ikke bliver taget så alvorligt, som det egentlig burde. Der bør findes en forretningsgang og udarbejdes nogle præcise jobbeskrivelser, så ingen er i tvivl om, hvad de skal udføre. 12

13 Mslutning En ej erforening er en god øvelse i demokrati og fællesskab. Hvis ingen deltager i fællesskabet, er der ofte en enkelt person, der påtager sig hele arbejdet og dermed kommer til at styre hele foreningen som en diktator. Eller også sker der det, at alle forventer andre tager sig af problemerne, som så får lov til at sejle uden kurs. Alle bør derfor interessere sig for, hvad der foregår i deres ejerforening - det er de selv og alle andre bedst t j ent med i det lange løb. Husk derfor de fire grundregler: 1. Adskil foreningen og dens økonomi fra restejer 2. Ophør med opkrævning og tilbagebetaling af fælles ydelser på grundlag af et enkelt år 3. Udarbejd en plan for vedligeholdelsen 4. Køb professionel assistance til de opgaver foreningen ikke selv kan klare 13

14 ~ Årsregnskaber for ejerlejlighedsforeninger: Fup eller Fakta? Mere standardiserede og oplysende regnskaber efterlyses Af statsautoriseret revisor Vagn Noach, EDO ScanRevision A/S Overset område Loven om opdeling af ejendomme i ejerlejligheder fejrer sit 25-års jubilæum, og i alle disse <'ir er der for den fælles aktivitet, der er blevet udøvet i de enkelte ejerlejlighedsforeninger, blevet udarbejdet årsregnskaber. Det må anslås, at der i dag findes ca ejerlejlighedsboliger. Dette svarer måske til omkring ejerlejlighedsforeninger. De aflægger alle årsregnskab, og på nuværende tidspunkt er det højsæson for de fleste. Den måde, disse årsregnskaber aflægges på, bliver af betydning for den enkelte ejer, dels ved salg, idet prisen som bekendt har udgangspunkt i bruttoydelsen, dels for det daglige familiebudget Selvom disse årsregnskaber har betydning for et stort antal mennesker, er der ingen, der har interesseret sig for disse regnskaber. Min interesse er opstået på grund af tilfældighedernes spil. Regnskabsaflæggeisen Ejerlejlighedsregnskaber er ikke omfattet af nogen regnskabslov, og udformningen er meget forskellig i de eksempler, jeg har haft lejlighed til at indsamle. Fælles for de indsamlede eksempler er dog, at de ikke indeholder noget som helst om regnskabsprincipper eller om ejendommens størrelse og tilstand. Samtidig bygger nogle af dem på et opsparingsprincip, medens den overvældende del bygger på et kontant princip, hvor der ved årets afslutning opkræves eller udbetales på grundlag af det enkelte års resultat. Disse, skal vi kalde dem kontantregnskaber, giver således udtryk for en målelig nøjagtighed, der ikke er til stede. De mange forskellige opstillingsformer gør det umuligt for det enkelte medlem af foreningen at sammenligne regnskaberne med andre foreningers og dermed umuligt at vurdere, om de omkostninger og den måde, deres fællesudgifter administreres på, er på linie med tilsvarende ejendomme. Det ville være rart, om disse regnskaber kunne standardiseres, så det blev lettere at vurdere og sammenligne de enkelte ejendomme med hinanden. Hvis der skulle opbygges en god regnskabsskik på dette område, skulle den bygge på de velkendte elementer, der indgår i andre regnskaber, nemlig: * Regnskabsprincipper * Resultatopgørelse * Balance * Noter Hertil kommer så bestyrelsens beretning, der i reglen udleveres på den årlige generalforsamling. Regnskabsprincipper I mine få eksempler, der så absolut ikke påberåber sig statistisk signifikance, er der aldrig fortalt noget om, på hvilket grundlag regnskaber er opbygget. I ledelsen af en forening er det nødvendigt med en bestemt holdning og netop i ejerlejlighedsforeninger, hvor medlemmerne ved købet har strakt deres økonomi langt bør denne holdning bygge på stabilitet frem for ustabilitet. Det vil med andre ord sige, at fællesbidraget skal være ensartet i lange perioder og tilrettelagt således, at det ta- Figur 1 ~MIO kr Udgiftsanalyse Vedligeholdelse.L0bendednttsposler ger højde for, at nødvendige reparationer altid vil være tidsforskudt og præget af nogen tilfældighed. Varmtvandsbeholdere udskiftes som bekendt ikke hvert år, og ejendomme males udvendigt med intervaller, der kan være på mellem 5 og 10 år. Det betyder, at det såkaldte kontantprincip bliver farligt. Lad os se på eksemplet i figur 1. Denne graf viser en analyse af udgifterne i en ejerlejlighedsforening siden foreningens start i 1970, det vil sige en periode på 21 år. Foreningen administrerer en ejendom, der er opført i 1932 og som omfatter 88 enheder, heraf er de 74 enheder to- og tre-værelses lejligheder med centralvarme og altan, og de resterende enheder er butik- og kælderlokaler. Som det fremgår, angiver en jævnt stigende kurve den totale sum for de løbende drifts poster, medens tilfældige søjler, der rager op her og der, angiver vedligeholdelse. Hvis vi nu antager, at Olsen, der har været medlem siden starten i 1970, sælger sin lejlighed i 1980 til]ensen for en optimal pris, idet udgifterne til ejerforeningen jo er små og bruttoydelsen for denne del lille, ja, så bliver køberen]ensen snydt, fordi i 1981 er varmtvands Ell IlL!()!ll... ll1.1 gll.:rl'jl nf H l)2

15 ~ beholderne gennemtæret og må udskiftes, hvis der stadig skal leveres varmt vand. Olsen har i 10 år ligget i badekarret og nydt det dejlige varme vand uden at have været med til at betale for det slid, der er sket på beholderen, og Jensen, der endnu ikke har ligget i badekarret, må betale dyrt for at få lov til at ligge i det varme vand. Jensen føler sig til grin; han har set alle de fine regnskaber og kan ikke forstå, at de for ham professionelle kan lægge navn til noget, der, når han får det forklaret, er så gennemskueligt. Der burde naturligvis i dette regnskab have været henlagt i hele perioden til den forudsigelige udskiftning af varmtvandsbeholderen, eller sagt med andre ord, der burde i gammeldags forstand beregnes en forventet levetid for bygningens installationer og vedligeholdelse. Var det sket, ville det have betydet, at udgiftskurven, der er vist i figuren, ville blive parallelforskudt opad med en forhøjelse af bidraget siden 1970 på omkring 70%. Hvad Jensen ikke gennemskuede ved købet af ejerlejligheden var, at det var en»farlig forening«, han blev medlem af, og at det betød, at Olsen boede i 1 O år på andres bekostning. Løsningen på Jensens problem bør derfor være, at enhver ejerlighedsforening lader udarbejde en tilstandsrapport eller fastlægger en forventet vedligeholdelse og på grundlag af dette sørger for, at der opkræves jævnt i et sådant omfang, at alle kommer til at bidrage lige meget til udskiftningen, uanset om de bor eller ikke bor i ejendommen den dag, reparationen rent faktisk udføres. Der bør derfor i et årsregnskab for en ejerlejlighedsforening angives nogle principper for foreningens holdning, og disse kunne som sædvanligt sættes på en særlig side og omfatte følgende forhold: Er bestyrelsens politik kontanteiler opsparingsbasis. Findes der en tilstandsrapport, og hvilket år er den udarbejdet. Hvilket år er fællesbidraget sidst blevet forhøjet. Hvilket år er ejendommen opført, og hvad omfatter den i enheder, m 2 og fordelingstal. Hvilket år er vedtægterne sidst tinglyst. Hvor er ejendommen forsikret, og hvad omfatter forsikringen, eller er der afvigelser i forhold til det, man normalt forventer ( svamp og insektangreb ). Hvem er restejer og hvor stor en andel har denne. Disse oplysninger ville i givet fald gennem regnskabet automatisk tilgå en eventuel køber og give denne et bedre beslutningsgrundlag før erhvervelsen af en ejerlejlighed. Figur Indtægter Drift løbende Abonnementer Administration Vedligeholdelse Specielle poster Filosofien omkring kontoplanen er følgende: Første ciffer - klasse Næste ciffer - gruppe Sidste ciffer - art Indtægter Drift Abonnementer Admif?istration Alle indtægter nødvendige udgifter Løbende udgifter der kan undværes Afhængig af aktivitet og kvalitet Varierende i de enkelte år Unormale udgifter omfatter alle ejendommens indtægter, herunder fællesopkrævninger, renter, lejeindtægter og møntsalg. udgifter, der er nødvendige under hensyn til ejendommens løbende forhold, så som viceværten løn, renholdelse, forsyninger med vand og el samt lovbundne forsikringer og afgifter. udgifter, der ikke er nødvendige, og som kan opsiges f.eks. antennekontingenter, målerpasning, Falck og vaskeriordninger. udgifter, der har karakter af administration, så som honorarer, kontorrekvisitter, mødeudgifter, generalforsamling og revision. Vedligeholdelse udgifter tilløbende vedligeholdelse og større renoveringer. Løbende vedligeholdelse bærer betegnelse efter art: en blikkenslager, maler, vaskerimaskiner, centralvarmeanlæg, mens renoveringer, der ofte er i entreprise, angives efter indhold, altaner, manzard, isolering, kedeludskiftning. Småudgifter samles i diverse reparationer. Specielle poster omfatter udsædvanlige forhold, f.eks. tab på medlemmer, køb af maskiner, erstatninger og renteudgifter. Resultatopg.relsen Denne er temmelig enkel, men for at opnå en større sammenlignelighed kunne den bygges op omkring følgende skitse: (Se figur 2). Balancen Denne er endnu enklere, men for også her at få en slags ensretning, kunne den bygges op omkring denne skitse: (Se figur 3). Figur Likvider 7 50 Tilgodehavender 7 90 Investeringer 800 Lån 850 Gæld 990 Kapital Eventuelle fordelinger på de enkelte medlemmer og udligning af diverse indtægter og udgifter bør af hensyn til overskueligheden vises på et særligt bilag eller eventuelt i et specifikationshæfte. Noter Regnskabet bør som sædvanligt uddybes med noter, hvor det er hensigtsmæssigt. Ofte kan det være en god ide at supplere med grafer, idet sådanne ofte giver en ukyndig regnskabslæser et bedre billede end en opremsning aftal. Regnskabets tal bør suppleres med budgettal for inde\'ærende år samt budgettal for det kommende år. Sammenligningstal for sidste år er derimod uinteressant, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende. Højere kvalitet Hvis vi som revisorstand vil højne kvaliteten, bør det ske både i stort og småt. Når vi observerer et eller andet, der forekommer os forkert, bør vi fortælle om det. Det er min opfattelse, at vi som revisorer må påvirke de regnskaber, der udarbejdes for ejerlejlighedsforeninger, ved at påvirke bestyrelse eller administrator til at gore disse regnskaber mere oplysende over for de enkelte medlemmer og kommende kobere. Artiklen er tidligere offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn --------------------------------------

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Christianshavns Voldgade 13-25 og Prinsessegade 1 -------------------------------------- Matr.nr. 512, Christianshavn

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Noter... 7 Foreningsoplysninger

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Højagerbo (matr.nr. 113-a Ballerup) Årsrapport for 2014 Administrator: Advokat Ulrik Møller Bymidten 36D 3500 Værløse Side 1 FORENINGSOPLYSNINGER: Foreningens navn: Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed HOLM Revision Registreret Revisionsvirksornhed MEDLEM AF DANSKE REVISORER Grundejerforeniilgen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011 Taastrup Hovedgade 50, 2.sal 2630 Taastrup Tlf.:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn --------------------------------------

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Christianshavns Voldgade 13-25 og Prinsessegade 1 -------------------------------------- Matr.nr. 512, Christianshavn

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre. CVR nr. 32958567. Årsregnskab for 2013. Administrator

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre. CVR nr. 32958567. Årsregnskab for 2013. Administrator oms EJENDMS- ADMINISTRATIN E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre CVR nr. 32958567 Årsregnskab for Administrator DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Ejd. 8-560/PKE Ledelsespåtegning

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7 Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Revisor@idziak.dk Fanøvej 7 4600 Køge Tlf. 56 63 11 20 Fax 56 63 11 64 CVR nr. 71474828 OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER 2003 Ejerforeningen

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Ejerforeningen Syvmøllergården Nørre Boulevard 118-144 4600 Køge. CVR-nr: 25 06 35 89. (Til ejerforeningens interne brug)

ÅRSRAPPORT 2013. Ejerforeningen Syvmøllergården Nørre Boulevard 118-144 4600 Køge. CVR-nr: 25 06 35 89. (Til ejerforeningens interne brug) REVISORTEAMET.DK APS REGISTRERET REVISOR ÅRSRAPPORT 2013 Ejerforeningen Syvmøllergården Nørre Boulevard 118-144 4600 Køge CVR-nr: 25 06 35 89 (Til ejerforeningens interne brug) Nørregade 11, 1. sal., 4100

Læs mere

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO.

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO. E/F Dommervænget 4-14 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO Note Mediemsbidrag Indb etalinger hens ættels er Lejeindtægter Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt 2.127 057

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

HOLM Revision Registreret revisor FRR

HOLM Revision Registreret revisor FRR HOLM Revision Registreret revisor FRR Grundejerforeningen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.lo-2008-30.9-2009 Taastrup Hovedgade 50 2630 Taastrup Tlf.: 43991996 Fax: 43 99 10 49 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Ejerforeningen Frodesgade 42/ Torvegade 72, Esbjerg v/lars Mortensen

Ejerforeningen Frodesgade 42/ Torvegade 72, Esbjerg v/lars Mortensen Ejerforeningen Frodesgade 42/ Torvegade 72, Esbjerg v/lars Mortensen CVR-nr. 12 83 45 43 Årsrapport for 2010 Godkendt på ej erforeningens ordinære generalforsamling den I 20 IL Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere