Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 172 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 172 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 172 Bilag 1 Offentligt NOTAT 25. marts 2015 Høringsnotat ad L 172 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet) 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer, som indgår i aftalen om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, som er indgået den 19. december 2014 mellem regeringen og V, DF, SF, EL og K. Initiativerne vil dæmme op for skatteunddragelse og misbrug af reglerne, uden at det bliver sværere at etablere sig eller drive virksomhed i Danmark. Sløring af ejerskab for personer og selskaber er en af forudsætningerne for at kunne gemme beløb i skattely. Gennemsigtighed er derfor et vigtigt redskab til at sikre, at virksomhederne ikke misbruges til skatteunddragelse, og der er behov for at skabe større åbenhed om ejerskabet af de danske virksomheder. Lovforslaget er sendt i høring den 30. januar 2015 med høringsfrist til den 27. februar Forslaget er sendt til i alt 79 organisationer, foreninger, m.v., jf. afsnit 4. Der er modtaget høringssvar fra 16 af de hørte organisationer, foreninger, m.v. Heraf har 10 haft konkrete bemærkninger til udkastet til lovforslag. To af høringssvarene kommer fra interessenter, som ikke var på høringslisten. På baggrund af høringen kan det konkluderes, at der generelt er opbakning til lovforslaget. Nogle af høringsparterne finder dog, at forslaget på visse punkter er lidt for vidtgående, ligesom der er fremkommet konkrete bemærkninger, som adresseres i høringsnotatet. En række af de modtagne høringssvar indeholder bemærkninger af redaktionel og teknisk karakter. Disse kommentarer omhandler dog ikke substansen og beskrives derfor ikke nærmere i dette notat. 2. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv er helt overordet set enig i formålet om at bekæmpe skatteunddragelse og hvidvask. Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening er enig i lovens formål om at bekæmpe skattely. De hilser forslaget om øget kontrol

2 2/23 herunder uanmeldte kontrolbesøg velkommen. De finder dog, at lovforslagets mulighed for offentliggørelse af ejere af K/S er dyneløfterig og kan føre til manglende investeringslyst, overregistrering af personer og en skævvridning af konkurrencen på investeringsmarkedet. DI er enig i det politiske ønske om at dæmme op for skatteunddragelse, uden at det bliver sværere at etablere eller drive virksomhed i Danmark. Nogle af de konkrete forslag synes dog at indebære begrænsninger i mulighederne for at drive virksomhed i Danmark og medfører, at danske virksomheder stilles ringere end virksomheder i andre EU-lande. DI er endvidere principielt kritisk over for, at der foreslås ny lovgivning på et område, som der lige er lovgivet om, og hvor man endnu ikke har set virkningerne af de netop gennemførte ændringer. Kommentar På baggrund af høringen kan det konstateres, at der generelt er støtte til lovforslaget. Der er dog også nogle forhold, som giver anledning til bekymring. I forhold til bemærkningen om, at der foreslås ny lovgivning på et område, hvor man endnu ikke har set virkningerne af de netop gennemførte ændringer, skal det anføres, at det i lyset af den stigende udbredelse af organiseret økonomisk kriminalitet og svindel vurderes, at der er behov for allerede nu at sikre større åbenhed om ejerforhold end de allerede vedtagne regler. Dette er også grundlaget for den brede politiske aftale af 19. december 2014 om at skærpe reguleringen på dette område. Der har derudover været en række specifikke bemærkninger til det konkrete indhold, som adresseres i det følgende. 3. Bemærkninger til lovforslagets konkrete indhold Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende opdeling: 3.1. Ihændehaveraktier 3.2. Hjemmel til registrering af ejeroplysninger 3.3. Øget mulighed for kontrolbesøg uden varsel 3.4. Indhentelse af oplysninger hos Værdipapircentraler 3.5. Ikrafttræden 3.1. Ihændehaveraktier Advokatrådet og Danske Advokater (støttet af Kuratorforeningen) har ikke bemærkninger til, at ihændehaveraktier afskaffes. De finder det dog vigtigt, at ikrafttrædelsesbestemmelserne ændres, jf. afsnit 3.5. nedenfor. Advokatrådet og Danske Advokater (støttet af Kuratorforeningen) anfører, at nominee-ordninger ikke berøres af lovforslaget, hvilket også efter deres opfattelse ville medføre betydelige praktiske og økonomiske kon-

3 3/23 sekvenser, hvis nominee-registrering blev gjort forbudt. Tilsvarende anføres af VP Securities A/S, som endvidere gør opmærksom på, at der i deres registreringer ikke er forskel på, om en kapitalandel er optaget til handel på et reguleret marked, eller om den er unoteret. Det medfører, at det for alle kapitalandele udstedt gennem en værdipapircentral gør sig gældende, at der ikke er fuldt indblik i de bagvedliggende ejere, uanset om der er tale om navnekapitalandele eller ihændehaveraktier. Advokatrådet og Danske Advokater (støttet af Kuratorforeningen) gør opmærksom på, at det ikke forekommer begrundet, at der skulle være forskel på navne- og ihændehaveraktier i forhold til fortabelse af økonomiske rettigheder ved manglende registrering i Det Offentlige Ejerregister. Desuden gør de opmærksom på, at det er uklart, hvad der sker med økonomiske rettigheder (udbytte), som ikke udnyttes er det endegyldigt mistet, vil det henstå som ikke udbetalt indtil ihændehaveraktionæren lader sine aktier registrere, eller tilfalder udbyttet selskabet eller andre. Advokatrådet og Danske Advokater (støttet af Kuratorforeningen) anfører, at det er vigtigt at være opmærksom på, at pligten til registrering i Det Offentlige Ejerregister af ejere med 5 % eller mere af stemmerne eller kapitalen i et selskab, skal foretages af selskabet hurtigst muligt efter, at kapitalejeren har givet meddelelse til selskabet i henhold til selskabslovens 55. De gør i den forbindelse opmærksom på, at der kan blive tale om ejere, som afskæres fra at udnytte deres rettigheder, hvis selskabet ikke rettidigt foretager den påkrævede indberetning til Det Offentlig Ejerregister. Fratagelsen af rettigheder bør derfor knyttes til overtrædelse af selskabslovens 55, som erhververen selv er herre over. Advokatrådet spørger desuden til, hvordan samspillet er mellem på den ene side at skulle være registret i Det Offentlige Ejerregister for at opnå forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder og på den anden side at skulle registrere sig midlertidigt i ejerbogen for at opnå stemmerettigheder, jf. selskabslovens 84. Advokatrådet spørger i den forbindelse til, om registrering i Det Offentlige Ejerregister kan komme på plads efter registreringsdatoen, hvis man har anmeldt til ejerbogen før registreringsdatoen. Advokatrådet er af den opfattelse, at reglerne for indberetning af ejeroplysninger ikke er entydige i relation til ejerskab gennem kontrollerede virksomheder, og det bør derfor fremgå, at kontrolforpligtelsen alene omfatter en konstatering af, at der findes registreringer for den pågældende erhverver, men ikke om selskabsloven 55, 57 a eller 58 i øvrigt er overholdt. De peger endvidere på, at det ikke er klart, hvad der menes med, at det centrale ledelsesorgan skal kontrollere om en erhverver opfylder kravene i stk. 1 og 2, da disse ikke ses at indeholde egentlige krav, men snarere en beskrivelse af retsvirkningen ved manglende legitimering eller registrering. Der bør derfor snarere henvises til selskabsloven 47 a og 55.

4 4/23 Danske Advokater (støttet af Kuratorforeningen) så gerne, at den lukkede del af Det Offentlige Ejerregister for kapitalejere med under 5 % af stemmerne eller kapitalen i et selskab blev tilgængelig for kuratorer og likvidatorer, eventuelt på baggrund af en anmodning fremsat via skifteretten. DI mener, at lovforslaget ikke tager hensyn til de senest ikrafttrådte ændringer i selskabsloven, som blandt andet havde et formål om at komme risikoen ved ihændehaveraktier til livs. Den 15. december 2014 trådte nye regler således i kraft, som medfører en pligt til, at ejere af ihændehaveraktier skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Ejere af ihændehaveraktier over 5 % skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, mens ejere af ihændehaveraktier under 5 % skal registreres i et register, hvortil offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, har adgang. De nye regler i selskabslovens 57a og 58 sikrer, at ejere af ihændehaveraktier ikke længere kan være anonyme. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde. DI gør opmærksom på, at det foreslåede forbud mod ihændehaveraktier forekommer uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, hvor der dels allerede er vedtaget nye regler og dels foreslås nye regler med lovforslaget, der skal fjerne risikoen for, at ihændehaveraktier bruges til skatteunddragelse. I den forbindelse nævner de, at lovforslaget henviser til, at OECDs Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, anbefaler, at Danmark enten afskaffer ihændehaveraktier, eller at aktionærer, der ikke giver sig til kende, mister deres rettigheder. I lovforslaget lægges der op til at begge anbefalinger indføres, hvilket ifølge DI gør at lovforslaget går længere end de nævnte anbefalinger. Et generelt forbud mod ihændehaveraktier i Danmark, på trods af at der er effektive værn mod at bruge ihændehaveraktier til skatteunddragelse, medfører efter DI s opfattelse, at der sættes unødige begrænsninger i mulighederne for at drive virksomhed i Danmark sammenlignet med flere andre EU-lande. DI mener af samme grund, at det ikke er dokumenteret, når det i forslaget er antaget, at forbuddet ingen økonomiske konsekvenser har for erhvervslivet. DI mener generelt, at danske virksomheder ikke bør stilles ringere end de andre EU-lande i konkurrencen om investorerne. Hvis der skal indføres et generelt forbud mod ihændehaveraktier, bør det efter DI s opfattelse komme fra EU. DI mener, at det i bemærkningerne bør præciseres, at det er det centrale ledelsesorgans ansvar, at den påkrævede kontrol foretages, men at kontrollen ikke behøver at blive foretaget af det centrale ledelsesorgan. Denne form for kontrol vil således normalt være uddelegeret. Det fremgår i øvrigt af forslagets bemærkninger, at kontrollen ikke vil påføre virksomhederne reelle omkostninger, da opgaverne hidtil er blevet udført af andre grunde. DI er uenig heri. Kontrol med overholdelsen af registreringsplig-

5 5/23 ten i 49, stk. 2, vil være en ny opgave, idet selve registreringspligten i 49, stk. 2, er en nyskabelse. FSR danske revisorer ser med sympati på forslaget om at afskaffe muligheden for udstedelse af nye ihændehaveraktier. De anfører dog, at der ses at være uklarhed om den foreslåede 49, stk. 2, da det fremgår, at selskabets centrale ledelsesorgan skal kontrollere, at en indehaver af en eller flere ihændehaveraktier er registreret i enten Det Offentlige Ejerregister eller i den lukkede del af registeret, som kun omhandler ihændehaveraktier. Da denne del er lukket, har ledelsen ikke mulighed for at søge informationer i registeret, og de kan derfor ikke kontrollere, at den pågældende indehaver af en eller flere ihændehaveraktier er registreret, som påkrævet. De anfører endvidere, at dirigenten på en generalforsamling ikke har adgang til oplysningerne, medmindre det centrale ledelsesorgan giver oplysninger herom. Det må derfor være det centrale ledelsesorgan, der er ansvarlig, og dirigenten kan assistere med, at dette efterleves i relation til afstemning på generalforsamlingen. Det forhold, at det øverste centrale ledelsesorgan kan straffes med bøde, hvis en kapitalejer tillades at udøve sine rettigheder i strid med bestemmelserne om registrering af ihændehavere, kan forekomme ude af proportioner. Forholdet mellem dirigentens rolle vs. det centrale ledelsesorgan bør inddrages i overvejelserne om strafansvar. VP Securities A/S gør opmærksom på, at der ikke i VP-systemet er mulighed for individuel tilbageholdelse af udbytter i forbindelse med udbetaling af sådanne gennem systemet. Et af grundkravene er tværtimod, at der skal være ensartede betingelser for alle fondsaktiver i en kode. Der er derfor ikke mulighed for via VP-systemet teknisk at håndtere tilbageholdelse af udbytter for enkelte investorer, ligesom de øvrige økonomiske rettigheder skal håndteres ens. Det oplyses, at problemet kunne løses ved at ændre lovforslagets 1, nr. 3, til at undtage aktier, der er udstedt gennem en værdipapircentral. Det vil efter deres opfattelse kunne ske uden at give køb på muligheden for transparens. Kommentar Som anført af flere parter vil der ikke være fuldt indblik i ejerforholdene i alle selskaber, som følge af de foreslåede ændringer. Der vil således efter lovforslaget fortsat kunne benyttes nominee-ordninger, som kan medføre en form for delvis anonymitet. Der foreslås ikke ændret herpå i forbindelse med dette lovforslag, da nominee-ordninger historisk set har været benyttet af mange forskellige grunde. Det vigtige i forhold til nomineeordninger er, at nominee altid skal være bekendt med ejerens identitet. Baggrunden for, at der er gjort forskel mellem navnekapitalandele og ihændehaveraktier, er, at sidstnævnte giver mulighed for fuldstændig

6 6/23 anonymitet (ud over registreringen i henhold til selskabslovens 57 a), og at manglende registrering i henhold til selskabslovens 57 a derfor bør medføre, at der ikke kan hverken stemmes eller betales udbytte på aktierne. Som det anføres af flere høringsparter, kan en ihændehaveraktionærs eventuelle fortabelse af sine økonomiske rettigheder medføre, at selskabet bl.a. ikke kan udbetale udbytte til aktionæren. Den manglende registrering af ejerskabet til ihændehaveraktierne vil ikke medføre, at aktionæren mister sit udbytte, men selskabet er derimod forpligtet til at deponere udbyttet efter de almindelige bestemmelser i deponeringsloven. Pligten til at registrere ihændehaveraktionærers ejerbesiddelser på 5 % eller mere i Det Offentlige Ejerregister påhviler selskabet og ikke aktionæren selv. Det betyder dog ikke, at en aktionær, der har anmeldt sit ejerskab til selskabet risikerer at miste sine rettigheder, hvis selskabet ikke anmelder ejerforholdet til ejerregistret. Hvis selskabet gennem en meddelelse efter selskabslovens 55 er blevet gjort bekendt med, at en indehaver besidder en eller flere ihændehaveraktier, som udgør 5 % eller mere af stemmerne eller kapitalen i selskabet, så kan selskabet ikke sidde denne viden overhørig og lade det gå ud over aktionæren. Selskabet er således bekendt med ejerskabet, og registreringen i det Offentlige Ejerregister påhviler selskabet, så meddelelsen til selskabet skal for så vidt angår aktionæren i det tilfælde sidestilles med selve registreringen i Det Offentlige Ejerregister. Som Advokatrådet anfører, er der til en vis grad materielt sammenfald i selskabslovens 84 og det foreslåede krav om registrering af ihændehaveraktier for at kunne udøve de rettigheder, der følger hermed. Selskabslovens 84, der som udgangspunkt gælder børsnoterede selskaber, vedrører dog både navnekapitalandele og ihændehaveraktier, og kun udøvelsen af de forvaltningsmæssige rettigheder på generalforsamlingen. Den med lovforslaget foreslåede bestemmelse omfatter alle rettigheder forbundet med ihændehaveraktier. Da der er forskel på anvendelsesområdet for de to bestemmelser, er det anset for nødvendigt at beholde dem begge. Den foreslåede pligt for det centrale ledelsesorgan til at sikre overholdelse af betingelserne i selskabslovens 49, stk. 1 og 2, skal som anført i høringen ikke medføre, at der skal foretages en kontrol af, om en kapitalejer i øvrigt har foretaget korrekt registrering i de relevante registre. Det er, som påpeget i høringen, korrekt, at det er ledelsens pligt og ansvar at kontrollere, at betingelserne i henhold til selskabslovens 49, stk. 1 og 2 er overholdt. Det er dog ikke til hinder for, at ledelsen uddelegerer opgaven til andre, sådan som det kendes i forhold til en række andre pligter i henhold til selskabsloven. Ansvaret vil dog fortsat i sidste ende være det centrale ledelsesorgans.

7 7/23 Det er korrekt, at den foreslåede pligt i selskabslovens 49, stk. 2, er ny og vil medføre omkostninger i forhold til den nye pligt i stk. 3 til at kontrollere, at bestemmelsen er overholdt. Det er dog vurderingen, at der også hidtil fra selskabernes side har været foretaget kontrol med ihændehaveraktionærer, som således skulle dokumentere deres ret til at udøve rettighederne knyttet til ihændehaveraktierne gennem den konkrete besiddelse af ihændehaveraktien. Det påpeges i høringen, at det er uklart, hvad der menes med kravene i stk. 1 og 2, som skal kontrolleres af selskabets centrale ledelsesorgan. Formuleringen af kravene kan med fordel omformuleres til betingelserne, da det bestemmelsen refererer til, er de betingelser, som kapitalejere skal opfylde for at kunne udnytte en eller flere af de rettigheder, som tilkommer dem som kapitalejere. Det vurderes, at Skifteretterne og dermed eksempelvis kuratorer allerede i dag har hjemmel i Selskabslovens 57 a, stk. 5, til at søge indsigt i konkrete forhold om ihændehaveraktier registreret i den lukkede del af Det Offentlige Ejerregister. Dette skal ske efter en konkret anmodning til Erhvervsstyrelsen, som kan give adgang til oplysningerne. Det vurderes derudover ikke for hensigtsmæssigt at foretage tilpasninger af de eksisterende regler om adgang til oplysninger om ihændehaveraktier. Det er ikke, som anført af DI, korrekt, at lovforslaget ikke tager højde for de lovændringer, som er indført ved lov nr. 477 af 30. maj 2012, som omhandler registrering af ihændehaveraktionærer, og som er trådt i kraft den 15. december Tværtimod bygger det fremsatte lovforslag videre på de nævnte regler, således at pligten for den enkelte indehaver af en eller flere ihændehaveraktier til at lade sig registrere, skal påses af ledelsen for at indehaveren kan benytte sine rettigheder. I forhold til bemærkningen om, at det er uhensigtsmæssigt, at lovforslaget foreslås fremsat nu, når de nye regler om registrering kun lige er trådt i kraft, skal det anføres, at dette skyldes den stigende udbredelse af organiseret økonomisk kriminalitet og svindel. Der har siden vedtagelsen af L477 i 2012 været et øget politisk fokus på hvidvask, skattesvig og anden form for økonomisk kriminalitet som har ført til, at det er vurderet for nødvendigt at foretage ændringer i reglerne allerede nu. Det er således vurderingen, at ihændehaveraktier kan have en større rolle i økonomisk kriminalitet end oprindeligt antaget. Evalueringen af L477, som i henhold til forarbejderne skal udføres senest 3 år efter lovens ikrafttræden, forventes også fortsat gennemført. Det skyldes, at den selvstændige pligt for ihændehaveraktionærer til at lade sig registrere fortsat bør evalueres, også selv om der nu er yderligere mulighed for at sanktionere manglende overholdelse af bestemmelserne.

8 8/23 Det er ikke vurderingen, at de foreslåede bestemmelser går længere end OECD s anbefalinger. Det er således fra OECD s side generelt foreslået, at der enten kan foretages en afskaffelse af ihændehaveraktier eller en pligt til at foretage registrering for at kunne benytte sine rettigheder. OECD s anbefalinger på mulige løsninger er alene vejledende og skal ikke ses som konkrete løsninger, hvor det er enten/eller. Det afgørende for OECD, hvilket fremgår af evalueringen af Danmark, har således været, at der blev iværksat nødvendige foranstaltninger, som sikrer robuste mekanismer i forhold til at kunne identificere ejere af ihændehaveraktier. Med den valgte løsning er det vurderingen, at det på bedst mulig vis sikres, at der tages hånd om kritikken fra OECD både i forhold til fremadrettet regulering af ihændehaveraktier, men også i forhold til allerede eksisterende ihændehaveraktier. Det anses for godtgjort, at der er behov for afskaffelse af ihændehaveraktier, da disse i flere sammenhænge inklusive kritikken fra OECD er blevet fremhævet som værende problematiske på grund af deres indbyggede mulighed for fuldstændig anonymitet. Det øgede behov for fokus på hvidvask, skattesvig og anden form for økonomisk kriminalitet har ført til, at det er vurderet for hensigtsmæssigt, at foretage ændringer i reglerne i forlængelse af den politiske aftale om en styrket indsat mod skattely på erhvervsområdet fra december Med hensyn til bekymringen om, hvorvidt en afskaffelse af ihændehaveraktier vil føre til, at Danmark stilles dårligere end andre EU-lande, skal det bemærkes, at en række andre lande også har afskaffet ihændehaveraktier, således som det også foreslås i lovforslaget, eller på anden har måde reguleret disse, så der sikres gennemsigtighed. Ihændehaveraktier kan eksempelvis ikke udstedes i de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og Island, som alle er lande, vi typisk sammenligner os med. Herudover kan der ikke udstedes ihændehaveraktier i Belgien, og UK er ved at afskaffe ihændehaveraktier. Det kan i forhold til kommentaren fra FSR danske revisorer om den manglende mulighed for ledelsen til at få indblik i ejerforhold, for så vidt angår ihændehaveraktier omfattet af den lukkede del af Det Offentlige Ejerregister (Ihændehaverregistret), anføres, at det er den enkelte ihændehaveraktionær, som skal kunne dokumentere, at den pågældende er registreret som påkrævet. Lovforslaget ændrer således ikke på, hvorvidt der skal være adgang til ejeroplysninger om ihændehaveraktionærer, men indfører pligt for selskabets centrale ledelsesorgan til at kontrollere, at den enkelte ihændehaveraktionær er registreret. I forbindelse med registrering af ihændehaveraktier vil aktionæren modtage en kvittering, hvoraf det vil fremgå, hvilke forhold der er registreret i registret. Den manglende offentliggørelse af oplysningerne vil således

9 9/23 ikke umuliggøre at ledelsen kan kontrollere, at aktionæren har ladet sig registrere, da ledelsen kan kontrollere aktionærens kvittering. Da generalforsamlingen som udgangspunkt vælger dirigenten, må dette nødvendigvis medføre, at kontrol af aktionærerne skal ske inden dirigenten vælges, hvorfor det ikke synes hensigtsmæssigt, at pålægge dirigenten ansvaret for, at kontrollere kapitalejernes registreringer jf. selskabsloven 49, stk. 1 og 2. Det centrale ledelsesorgan forventes at videregive informationer til en dirigent på selskabets generalforsamling, hvorfor den foreslåede strafbestemmelse vurderes at være korrekt. I forhold til bemærkningen fra VP Securities A/S kan det oplyses, at det er hensigten med undtagelsen i selskabslovens 57 a, stk. 4, at den alene som hidtil skal vedrøre ihændehaveraktier, som er optaget til handel på et reguleret marked. En udvidelse til alle ihændehaveraktier udstedt gennem en værdipapircentral anses således for at være for vidtgående og kan ikke imødekommes. Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede hjemmel til at SKAT sikres bedre muligheder for at finde frem til oplysninger om ejere af ihændehaveraktier optaget til handel på regulerede markeder Hjemmel til registrering af ejeroplysninger Advokatrådet finder, at bestemmelserne i selskabsloven om meddelelse og registrering af ejere ikke umiddelbart vil være egnede til generelt at regulere oplysning om ejer- og stemmeforhold i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, af grunde som anført i bemærkningerne. Regulering af kendskab til ejerforhold i disse virksomheder bør derfor være undergivet særskilt tilpasset lovgivning og forslaget om, at dette kan reguleres alene ved bekendtgørelse, bør derfor udgå. Dansk Erhverv anfører, at 4. Hvidvaskdirektiv lægger op til, at alle indehavere af selskaber skal registreres i et register, der er tilgængeligt for myndigheder og tilsyn, men at det ikke fremgår, at der skal være offentlig adgang til registrene. I det danske lovforslag lægges der således op til en overimplementering, der ikke ses at have nogen forbindelse til formålet med skattelypakken altså bekæmpelse af skattely og hvidvask. Dansk Erhverv peger samtidig på, at forslaget til 4. hvidvaskdirektiv i artikel 3, pkt. 5, lægger op til, at reelle ejere skal registreres ved en ejerandel på 25 pct. plus én aktie, mens det danske lovforslag lægger op til, at reelle ejere skal registreres allerede ved 5 pct. Det er en overimplementering af direktivet, hvor Dansk Erhverv mener, at Danmark risikerer at stå langt dårligere i konkurrencen med de øvrige EU lande om at tiltrække kapital til landet. Man bør afvente og se, hvilken grænse for ejerandel de øvrige europæiske lande vælger at lægge. Især hvis Danmark samtidig vælger at gøre registret over reelle ejere offentligt.

10 10/23 Dansk Erhverv gør desuden opmærksom på, at risikoen for, at personlige investerings-/skatteforhold kan blive lagt ud til offentligt skue, medfører en overhængende risiko for, at en stor del af både de inden- og udenlandske investeringer i danske K/S er søger udenlands. Dermed vil man dræne landet for en betydelig mængde investeringskapital. Dansk Erhverv advarer derfor mod, at kommanditselskaber bliver en del af det Offentlige Ejerregister. Danske Advokater (støttet af Kuratorforeningen) gør opmærksom på, at der ud fra en insolvensretlig synsvinkel er vægtige grunde til også at indføre regler om, at manglende registrering af ejere af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder fører til fortabelse af forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder. De forudsætter desuden, at den foreslåede bemyndigelseshjemmel benyttes umiddelbart efter lovforslagets vedtagelse. Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB) gør opmærksom på, at alle K/S er skal indberette identiteten på samtlige ejere til Skat én gang årligt, og at der derfor vil ske dobbeltregistrering, hvis den foreslåede hjemmel udnyttes. DEB finder samtidig, at en registrering af samtlige investorer savner proportionalitet i forhold til målet om at bekæmpe skattely. En udnyttelse af kommanditselskaber i forbindelse med skatteunddragelse kræver, at man som investor har bestemmende indflydelse i selskabet. De fleste investorer i K/S er har ikke en sådan bestemmende indflydelse. Hvis man ønsker at registrere K/S-investorer ud over den registrering der allerede finder sted hos SKAT bør man i det mindste sætte grænsen ved bestemmende indflydelse, som f.eks. lig 20 % grænsen i den finansielle lovgivning. DEB har en række betænkeligheder ved, at ejerne af samtlige K/S er i praksis vil blive offentliggjort. DEB henviser til skattelyaftalen fra december 2014, som henviser til 4. hvidvaskdirektiv, da de finder, at der er tale om overimplementering når det med lovforslaget foreslås, at ejere i K/S er skal registreres i et offentligt register. Et offentligt register kan medføre problemer med at tiltrække udenlandsk kapital til Danmark, og at danske investorer i stedet vælger at placere deres kapital i udlandet. Investorer kan således have helt legale grunde til ikke at ønske, at deres investeringer er tilgængelige for offentligheden. Eftersom 4. hvidvaskdirektiv ikke en gang er vedtaget i EU burde man i Danmark vente med at implementere direktivet også for at sikre, at man ikke ender med at have mere vidtgående regler i Danmark end man har i andre lande. DI finder det uhensigtsmæssigt, at den foreslåede hjemmel ikke indeholder nogen præcisering af, hvilke virksomhedstyper omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder som bemyndigelsen kan anvendes på. DI mener endvidere, at der forinden bør laves en kvantificering af de administrative byrder ved en fuld gennemførelse af bemyndigelsen. Det er DI s opfattelse, at hvis samtlige virksomhedsformer omfattet af loven

11 11/23 bliver omfattet af bemyndigelsen, og bemyndigelsen udnyttes, vil der blive tale om ganske betydelige administrative byrder. Det er efter DI s opfattelse ikke oplyst, hvilke virksomhedstyper, der i særlig grad anvendes til skattesvig. De opfordrer derfor til, at det - ud fra en afvejning af forholdet mellem administrative byrder og risikoen for at anvende den pågældende virksomhedsform til skattesvig indsnævres hvilke virksomhedsformer, der omfattes af bemyndigelsen. FSR danske revisorer noterer sig, at Erhvervsstyrelsen får hjemmel til ikke kun at lade kommanditselskaber, men også andre selskabsformer omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, f.eks. interessentskaber, være omfattet af reglerne om ejerregistret. I bemærkningerne til høringsudkastet lægges der i den forbindelse op til, at hjemlen i første omgang vil blive udnyttet for så vidt angår registreringspligtige kommanditselskaber og interessentskaber, men ikke for så vidt angår ikkeregistreringspligtige kommanditselskaber og interessentskaber samt enkeltmandsvirksomheder. FSR danske revisorer anfører desuden, at de i forhold til det kommende lovforslag om reelle ejere forestiller sig, at der i den forbindelse vil blive taget udgangspunkt i den definition på reelle ejere, som findes i hvidvaskloven. Kommentar Det er vurderet for hensigtsmæssigt, at reguleringen af, hvilke virksomheder, der skal kunne forpligtes til at registrere ejeroplysninger på samme måde som kapitalselskaber, sker ved bekendtgørelse, da der er tale om tekniske bestemmelser for nogle særegne virksomheder, som stiller krav om bedre mulighed for løbende tilpasning af reglerne. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder omfatter mange forskellige typer af virksomhedsformer. Af samme grund er det fundet hensigtsmæssigt at regulere ved bekendtgørelse, da det endnu ikke er endeligt fastlagt, hvilke virksomheder der skal være omfattet, og da det vurderes for hensigtsmæssigt, at bestemmelserne nemt og smidigt kan tilpasses, hvis det bliver nødvendigt at lade flere virksomheder omfatte på et senere tidspunkt. I forhold til de konkrete kommentarer om, hvem der skal være omfattet af den nye pligt til at offentliggøre ejeroplysninger på samme måde som kapitalselskaber, kan det anføres, at det er korrekt, at der er foreslået hjemmel til fremover at kunne registrere ejere af alle virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. I første omgang er det dog alene hensigten at lade kommanditselskaber være omfattet. En eventuel senere udvidelse vil endvidere først ske efter høring af de berørte organisationer, ligesom byrderne forbundet med at udnytte hjemlen vil blive målt, når den konkrete bekendtgørelse skal sendes i høring. Der kan ikke med dette lovforslag være tale om overimplementering af 4. hvidvaskdirektiv, da der ikke er tale om implementering af direktivet. De

12 12/23 foreslåede bestemmelser om offentlighed om ejere i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er rent nationale, og omhandler alene legale ejere, på samme måde som de tilsvarende eksisterende regler i selskabsloven. Disse bemærkninger om overimplementering gør sig også gældende i forhold til kommentaren fra Dansk Erhverv om, at der alene bør være tale om en forpligtelse til at lade reelle ejere med en vis indflydelse registrere, og at reelle ejere er defineret i 4. hvidvaskdirektiv. Det er korrekt, at der ved et senere lovforslag, som følge af skattelypakken, påtænkes ændringer vedrørende registrering af reelle ejere i bl.a. virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Den konkrete udformning af registret vil samtidig skulle ske i overensstemmelse med 4. hvidvaskdirektiv, som Rådet og Europa Parlamentet indgik aftale om den 16. december Danmark har i forbindelse med forhandlingerne af direktivet givet udtryk for, at man ønsker at give offentlig adgang til informationerne i registret. Det vil også være regeringens tilgang i forbindelse med implementeringen af direktivet. Indførelsen af Det Offentlige Ejerregister bygger på en anbefaling fra det daværende Udvalg til modernisering af selskabsretten, der havde fået til opgave at komme med forslag til en ny selskabslov. Udvalget anbefalede at indføre et sådant register for kapitalselskaber. Registret skal øge gennemsigtigheden om ejerforhold i danske selskaber og dermed også øget tilliden til selskaberne. Det var udvalgets opfattelse, at dette ville fremme investeringer i dansk erhvervsliv. Offentliggørelse af ejerforhold i kommanditselskaber vurderes ligeledes, at medføre større tillid til erhverv drevet via denne selskabstype. Det skal ligeledes understreges, at der alene vil blive offentliggjort de samme oplysninger, som er tilfældet for de øvrige selskaber omfattet af Det Offentlige Ejerregister. Der vil således udelukkende blive offentliggjort oplysninger om: Navn og adresse på kapitalejeren. Den procentvise størrelse (mindst 5 %) af den indskudte kapital i forhold til selskabets samlede kapital. Den procentvise størrelse (mindst 5 %) af ejerens stemmerettigheder i selskabet. Ejernes personlige skatteforhold vil således ikke blive offentliggjort. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at oplysninger om kapital og stemmerettigheder alene offentliggøres i følgende procentvise grænseværdier: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100, samt 1/3 eller 2/3. Der offentliggøres derfor ikke eksakte besiddelser, beløb eller stemmerettigheder. Der er med den forslåede bestemmelse ikke lagt op til, at manglende registrering af ejere i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder i Det Offentlige Ejerregister skal sanktioneres stren-

13 13/23 gere end de øvrige selskaber med pligt til at lade sig registrere. Med den foreslåede hjemmel vil manglende registrering i Det Offentlige Ejerregister for virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kunne medføre bødestraf, men ikke tab af rettigheder. Dette skyldes bl.a. de særlige karaktertræk, som kendetegner virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som er såkaldte personselskaber, hvor den enkelte deltager ikke kun er deltager i form af kapital, men også deltager aktivt i selskabets aktiviteter. En fortabelse af rettigheder i disse selskaber virker derfor ikke proportionalt. Efter skattekontrollovens 3 A, stk. 8, undtages selskaber, som har registreret ejere i Det Offentlige Ejerregister for pligten til at indsende oplysninger om selskabets ejere i forbindelse med selskabets selvangivelse. Da SKAT med den foreslåede hjemmel fremover ligeledes vil have mulighed for at indhente ejeroplysninger på virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder fra Det Offentlige Ejerregister, kan det overvejes, om SKATs lovgivning, i forbindelse med udnyttelsen af den nye hjemmel, skal tilpasses, så også disse virksomheder udtages for pligten til at indsende ejeroplysninger sammen med virksomhedens selvangivelse. I forhold til kommentaren fra FSR om definition på reelle ejere kan det oplyses, at det er hensigten at benytte den definition på reelle ejere, som følger af hvidvaskloven. Det skal dog oplyses, at hvidvaskloven forventes at blive ændret som følge af en beslutning om et nyt 4. hvidvaskdirektiv, som kan medføre ændringer i hvidvasklovens eksisterende definition på reelle ejere. Det bør ligeledes nævnes, at det i forbindelse at den forslåede hjemmel til at lade virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder registrere i Det Offentlige Ejerregister, kun forventes at blive kommanditselskaber, der i første omgang skal registreres. Der skal dog undgås dobbeltregistrering i forhold til det kommende register over reelle ejere, som senere vil blive indført i overensstemmelse med det kommende 4. hvidvaskdirektiv. Der vil blive taget nærmere stilling til dette efter lovens vedtagelse og ved udstedelse af bekendtgørelsen, ligesom de administrative byrder vil blive målt i denne forbindelse Øget mulighed for kontrolbesøg uden varsel Advokatrådet anerkender, at der i visse tilfælde kan være behov for at undlade forudgående varsling af kontrolbesøg. De finder dog at uanmeldte kontrolbesøg bør være undtagelsen. Bestemmelser, som den foreslåede, der udgør en undtagelse til grundlovens udgangspunkt om boligens ukrænkelighed, bør alene anvendes, hvor det ikke er muligt med et mindre indgribende middel at tilgodese kontrolhensynene. Advokatrådet bemærker, at det i lovforslaget, udover generelle betragtninger i bemærkningerne, ikke er konkret begrundet, hvorfor det anses for nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for uanmeldte kontrolbesøg

14 14/23 til også at omfatte bl.a. revisorer og ejendomsmæglere, der driver en helt anden form for virksomhed end vekselkontorer. De finder på den baggrund ikke, at lovforslaget indeholder en saglig begrundelse for at fravige grundlovens udgangspunkt om boligens ukrænkelighed, hvorfor der efter deres opfattelse er væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med at gennemføre udvidelsen af anvendelsesområdet for uanmeldte kontrolbesøg. De bemærker herudover, at erfaringer fra lignende områder, hvor forvaltningen undtagelsesvist har adgang til uanmeldte tilsynsbesøg, har den administrative praksis vist, at uanmeldte kontrolbesøg bliver udgangspunktet Advokatrådet bemærker herudover, at det er nødvendigt i lovforslaget at præcisere, hvori tilsynet med kontorhoteller består, herunder at tilsynet ikke omfatter tilsyn med brugerne af kontorhoteller. DE bemærker desuden, at det som udgangspunkt vil være uhensigtsmæssigt, at Erhvervsstyrelsen foretager uanmeldte kontrolbesøg. DE peger på, at ejendomsmæglere varetager en række opgaver udenfor det faste forretningssted, hvorfor de rette personer oftest ikke vil være at træffe i forbindelse med uanmeldte kontrolbesøg. Dette vil efter deres opfattelse besværliggøre uanmeldte kontrolbesøg både for Erhvervsstyrelsen og for de tilstedeværende medarbejdere. De anfører videre, at de enkelte ejendomsmæglere kan arkivere deres kundesager på forskellig vis, herunder på eksterne lagre, hvorfor det under uanmeldte kontrolbesøg vil blive problematisk at kontrollere om, der eksempelvis er sket opbevaring af legitimation i de fornødne 5 år, som loven foreskriver. DE og FSR danske revisorer bemærker, at den foreslåede bestemmelse om kontrolbesøg går videre end rækkevidden i det gældende 3. hvidvaskdirektiv. DE bemærker, at det på den baggrund er deres forventning, at den foreslåede bestemmelse vil blive fortolket indskrænkende og kun blive anvendt i det omfang som lovbemærkningerne tilsiger. FSR danske revisorer bemærker, at det på den baggrund er uheldigt at pålægge danske liberale erhverv andre vilkår end i andre EU-lande, samt at godkendte revisorer er underlagt tavshedspligt, hvilket er en vigtig grundlæggende forudsætning for revisors frie adgang til oplysninger om klientvirksomhederne til brug for den lovpligtige revision og andre erklæringsopgaver. DI lægger vægt på, at Erhvervsstyrelsens udvidede muligheder for at foretage uanmeldte kontrolbesøg sker under iagttagelse af behørige retssikkerhedsmæssige garantier for de berørte virksomheder. FSR danske revisorer anbefaler, at det ikke bliver muligt for Erhvervsstyrelsen at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos godkendte revisorer eller alternativt, at Erhvervsstyrelsen så vidt muligt skal varsle kontrolbesøg. De bemærker videre, at en myndighed, ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel, alene bør have adgang til en privat virksomhed uden rets-

15 15/23 kendelse eller anden varsel, hvis der er tale om alvorlige forhold, hvor der er nærliggende risiko for, at væsentlig dokumentation ellers vil gå tabt. Der ses ikke at være påvist et sådan behov for så vidt angår revisorer, bør der ifølge dem udvises tilbageholdenhed med at give en myndighed sådanne beføjelser. FSR danske revisorer stiller sig uforstående overfor, at forslaget har til formål at imødegå risikoen for, at belastende dokumentation kan bortskaffes, idet godkendte revisorer ikke kan sammenlignes med vekselkontorer, som hidtil er blevet kontrolleret af styrelsen ved uanmeldte besøg. Foreningen savner desuden en begrundelse i lovforslagets bemærkninger for, at revisorer og ejendomsmæglere er omfattet af ændringen, men ikke advokater, når de eksempelvis udfører transaktioner for deres klienter. FSR danske revisorer bemærker herudover, at alle godkendte revisionsvirksomheder er underlagt kvalitetskontrol fra det offentlige Revisortilsyn, der bl.a. omfatter kontrol i relation til reglerne om hvidvask. Kvalitetskontrollen har ifølge FSR danske revisorer været medvirkende årsag til, at Erhvervsstyrelsen så vidt vides ikke har fundet det nødvendigt at benytte sig af varslede hvidvasktilsynsbesøg hos godkendte revisorer. FSR danske revisorer bemærker endelig, at deres medlemmer er af den opfattelse, at der betales rigeligt for den kvalitetskontrol, der udøves af Revisortilsynet, hvorfor flere tilsynsbesøg fra offentlige myndigheder vil blive opfattet som en ekstra økonomisk byrde. Kommentar Baggrunden for den foreslåede ændring er, at Erhvervsstyrelsen gennem sit hvidvasktilsyn, herunder tilsynet med godkendte revisorer, selskabsfabrikanter og selskabsadministratorer, har erfaret, at der i konkrete tilfælde kan være risiko for, at belastende dokumentation kan blive bortskaffet forinden kontrolbesøget, således at formålet med besøget helt eller delvist forspildes. Det skal imidlertid understreges, at Erhvervsstyrelsen alene skal anvende muligheden for at foretage uanmeldte kontrolbesøg i tilfælde, hvor det er Erhvervsstyrelsens konkrete vurdering, at formålet med kontrolbesøget ellers ville forspildes, og det vil blive præciseret i lovforslaget. I henhold til 3. hvidvaskdirektiv skal tilsynsmyndighederne have udvidede tilsynsbeføjelser for så vidt angår tilsynet med bl.a. valutavekselvirksomheder, hvilket Erhvervsstyrelsen allerede i henhold til hvidvaskloven har hjemmel til i form af kontrolbesøg. Det er denne hjemmel, som foreslås udvidet til at gælde en række yderligere virksomheder, hvis formålet med et kontrolbesøg ellers ville blive forspildt. Flere høringsparter har anført, at lovforslaget går videre end rækkevidden i det gældende 3. hvidvaskdirektiv. Direktivet er imidlertid et minimumsdirektiv, og der er derfor mulighed for, at der nationalt kan fastsæt-

16 16/23 tes krav, der går videre end kravene i direktivet. Det øgede fokus på hvidvask, skatteunddragelse og anden form for økonomisk kriminalitet har imidlertid ført til, at det er vurderet hensigtsmæssigt at give Erhvervsstyrelsen udvidede tilsynsbeføjelser. I tilfælde, hvor det efter en konkret vurdering anses for nødvendigt at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos de af lovforslaget omfattede virksomheder, vil kontrolbesøget blive foretaget under iagttagelse af almindelige retssikkerhedsmæssige principper. Det er således vurderingen at lovforslaget kun i begrænset omfang vil indebære en ændring i forhold til den nuværende retstilstand, hvor kontrolbesøg hos de af lovforslaget omfattede virksomheder altid skal varsles. Det er vurderingen, at lovforslaget ikke vil medføre ændringer i godkendte revisorers særlige tavshedspligt, idet godkendte revisorer og revisionsvirksomheder efter den gældende hvidvasklov allerede er forpligtet til at give Erhvervsstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige til brug for tilsynet med hvidvasklovens overholdelse. Det er ikke vurderingen, at det som anført af Advokatrådet er nødvendigt i lovforslaget at præcisere, hvori tilsynet med kontorhoteller består, herunder at tilsynet ikke omfatter tilsyn med brugerne af kontorhoteller. Det bemærkes i den forbindelse, at Erhvervsstyrelsens tilsynsbeføjelser allerede fremgår af hvidvasklovens 32, stk. 1. Kontorhoteller er desuden nærmere defineret i lovens 1, stk. 1, nr. 18, jf. 3, nr. 5, litra c. I forhold til kommentaren fra Dansk Ejendomsmæglerforening om praktiske problemstillinger i forbindelse med uanmeldte tilsyn, er det vurderingen, at sådanne praktiske problemstillinger vil kunne håndteres i det begrænsede antal tilfælde, der vil blive tale om, at Erhvervsstyrelsen har behov for at foretage uanmeldt kontrolbesøg hos en ejendomsmægler eller en ejendomsmæglervirksomhed. Det er korrekt som anført af FSR danske revisorer, at godkendte revisionsvirksomheder er underlagt kvalitetskontrol fra det offentlige Revisortilsyn, og at tilsynets kontrol bl.a. omfatter revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem i relation til reglerne om hvidvask. Revisortilsynet er imidlertid et uafhængigt organ uden for Erhvervsstyrelsen. I det omfang Revisortilsynet i forbindelse med en kvalitetskontrol måtte konstatere forhold, som tilsynet vurderer kan være i strid med hvidvaskloven, oversendes sagen til Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed med henblik på styrelsens videre håndtering heraf. Det er ikke korrekt, som anført af FSR danske revisorer, at Erhvervsstyrelsen ikke har fundet det nødvendigt at benytte sig af varslede kontrolbesøg hos godkendte revisorer. Erhvervsstyrelsen har således i en række tilfælde foretaget kontrolbesøg hos godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

17 17/ Indhentelse af oplysninger hos Værdipapircentraler Det er væsentligt for FSR danske revisorer, at der kun er adgang for SKAT til at spørge om identiteten af unavngivne personer, ligesom hjemlen skal anvendes under iagttagelse af persondatalovens regler. VP Securities A/S anser en udvidet adgang for SKAT til at anmode om oplysninger fra VP-systemet som et brud på det nuværende princip om beskyttelse af oplysninger om enkeltpersoners konti i VP. I dag må kundeoplysningerne som udgangspunkt alene udleveres til de kontoførende institutter og Finanstilsynet. Grunden til dette er, at der i Danmark er valgt en decentral model, hvor det er de enkelte kontoførende institutter, der har kundekontakten og foretager de relevante kontroller for, om betingelserne for registrering er opfyldt. Baggrunden for den nuværende regel om, at SKAT alene kan anmode om oplysninger om, hvem der kontofører for nærmere angivne personer eller aktier, er, at de kontoførende institutter indberetter disse oplysninger til SKAT årligt. Dvs. at SKAT allerede i dag får de ønskede kundeoplysninger. Derudover vil forslaget ikke føre til bedre kontrolmuligheder for SKAT. For det første vil det ikke generelt være muligt i VP-systemet at kunne identificere kontohavere med ihændehaveraktier, da det ikke i systemet er registreret, om en given aktie er en ihændehaveraktie. For det andet ejes mange aktier af udenlandske aktionærer, og ofte vil disse aktier ligge i nominee-depoter, som er noteret i udenlandske depotbankers navne. Her er de således i disse tilfælde ikke de endelige ejere, der er registreret i VP-systemet. VP Securities A/S anbefaler, at forslaget udgår. Advokatrådet anfører, at det af bemærkninger fremgår, at væsentlighedskriteriet samt proportionalitetsprincippet skal iagttages ved anvendelsen af bestemmelsen. Advokatrådet foretrækker, at disse retssikkerhedsgarantier fremgår eksplicit af loven på samme måde som i den nugældende 8 D, stk. 1, 1. pkt. Efter de nuværende regler skal oplysninger om unavngivne kun gives efter Skatterådets bestemmelse. Dette krav fraviges efter lovforslaget, for så vidt angår oplysninger om ejere af ihændehaveraktier optaget til handel på regulerede markeder. Som begrundelse for fravigelsen af kravet anføres det, at oplysningerne alene omfatter aktieejeren, samt at det gør ordningen mere smidig. Det må afvises, at det forhold, at oplysningerne

18 18/23 alene angår aktieejeren kan gøre kravet om Skatterådets bestemmelse overflødigt. Hensynet til at gøre ordningen mere smidig må tillige stå tilbage for den retssikkerhed der ligger i, at Skatterådet inddrages. Advokatsamfundet finder det således betænkeligt, at anmodninger om oplysninger om ejere af ihændehaveraktier optaget til handel på regulerede markeder ikke skal forelægges for Skatterådet. Det medfører en ikke ubetydelig forringelse af retssikkerheden. Advokatsamfundet anbefaler at denne del af forslaget udgår. Kommentar Lovforslaget giver adgang til oplysninger om ejerne af ihændehaveraktier optaget til handel på regulerede markeder. Dette dækker i første række over, at SKAT har mulighed for at anmode om oplysninger om identiteten af unavngivne ejere. Der kan dog efter omstændighederne også være andre oplysninger vedrørende de pågældende ejere, der er relevante, herunder særligt oplysninger om de pågældende ejeres ejerandel/antallet af aktier. For at sikre, at der ikke hersker nogen tvivl om, hvilke oplysninger SKAT kan anmode om efter forslaget, præciseres bemærkningerne til 4 på dette punkt. Hjemlen giver ikke mulighed for at fravige persondatalovens regler. Den vil således skulle anvendes under iagttagelse af persondataloven, hvilket også fremgår af lovforslagets bemærkninger. De registreringer, der er foretaget i VP-systemet, må antages at være baseret på de kontroller, som de depotførende institutter har foretaget. At det er de kontoførende institutter, der foretager disse kontroller, er således ikke i sig selv til hinder for, at de data, der er registreret i VP kan bruges af SKAT. SKAT får årlige indberetninger fra de depotførende institutter om ejerne af beholdninger af aktier i depot. Dette er imidlertid kun et øjebliksbillede den 31. december i afsluttede år. I det omfang SKATs behov for oplysninger kan dækkes af disse oplysninger, vil SKAT efter de principper om væsentlighed og proportionalitet, der vil skulle indgå i forbindelse med udnyttelsen af hjemlen, være afskåret fra at anmode værdipapircentraler om oplysninger om ejerne. Det vil således alene være relevant at udnytte hjemlen, når der er behov for oplysninger om ejere på andre tidspunkter end ved årsskiftet.

19 19/23 Formålet med forslaget er at give SKAT en forbedret adgang til oplysninger om ihændehaveraktier optaget til handel på regulerede markeder. Imidlertid har VP Securities A/S oplyst, at de ikke af deres registreringer kan se, om en given aktie er en ihændehaveraktie eller ej. Dette er problematisk, da det dermed ikke på grundlag af registreringen kan konstateres, om en aktie er omfattet af den foreslåede hjemmel eller ej. Derfor justeres lovforslaget, så den foreslåede adgang til at anmode værdipapircentraler om oplysninger om ejere udvides til at omfatte aktier optaget til handel på regulerede markeder, uanset om de er ihændehaveraktier eller ej. Forslagets fokus er dog fortsat på ihændehaveraktierne, idet oplysninger om navneaktier oftest bedre kan skaffes af SKAT via Erhvervsstyrelsens ejerregister eller gennem henvendelse til selskabet. Her vil der i forhold til navneaktierne ikke være det nedenstående problem med aktier i nominee depoter. I nogle tilfælde vil aktierne ligge i et nominee depot, som er registreret i et udenlandsk kontoførende instituts navn. I disse tilfælde vil registreringen af, hvem der er de underliggende ejere af de aktier, der ligger i nominee depotet, foretages af det pågældende udenlandske institut. I disse tilfælde kan en oplysning om, hvem der er registreret som ejer af nominee depotet bruges til, at SKAT anmoder det land, hvor den registrerede ejer af nominee depotet er hjemmehørende, om oplysninger om de underliggende ejere. Også ved sådanne anmodninger er der krav til SKATs interesse i de pågældende oplysninger, da SKAT skal kunne argumentere for, at oplysningerne er forudsigeligt relevante for administration eller håndhævelse af skattereglerne. Uanset at de forhold, VP Securities nævner, gør, at det i nogle tilfælde ikke er den endelige ejer, værdipapircentraler har registreret som ejer af de pågældende værdipapirer, indebærer forslaget en forbedring af SKATs muligheder. SKAT vil kunne få oplysninger om de registrerede ejere, uden først at skulle spørge værdipapircentralerne om, hvem der er de kontoførende institutter, og derefter spørge disse om, hvem de registrerede ejere. Reglen i skattekontrollovens 8 D, stk. 3, om de oplysninger, SKAT kan anmode værdipapircentraler om, udgør en indskrænkning i forhold til den generelle regel i 8 D, stk. 1, om anmodninger fra SKAT om oplysninger fra juridiske personer. Derfor gælder retssikkerhedsgarantierne i stk. 1 også i forhold til anmodninger til værdipapircentraler. Der er dermed ikke behov for at anføre dette eksplicit i stk. 3, da det fremgår af stk. 1. Det er dog angivet i lovforslagets bemærkninger, at væsentligheds- og proportionalitetskriteriet gælder.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til 2014/1 LSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3160 Fremsat den 25. marts 2015 af

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger.

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 a 1850 Frederiksberg c ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, herunder lov om værdipapirhandel

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt følgeloven hertil (L 170 og L 171)

Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt følgeloven hertil (L 170 og L 171) Erhvervsudvalget, Erhvervsudvalget L 170 - Bilag 1,L 171 - Bilag 1 Offentligt 19. marts 2009 E&S /che/adf Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 8 Offentligt Finans og Leasing Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 E-mail: post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere