KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING"

Transkript

1 KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Overskrift Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER DEFINITIONER LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER KUNDENS DELTAGELSE AFKLARINGSFASE ETABLERINGSFASE UDTRÆDELSESADGANG I AFKLARINGS- OG ETABLE-RINGSFASEN ÆNDRINGER LEVERING OPTIONER PRISER BETALINGSBETINGELSER AFPRØVNING SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE, VIDEREUDVIKLING OG DRIFT GARANTI LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE KUNDENS FORHOLD ERSTATNING FORCE MAJEURE ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE PRÆCEPTIVE REGLER RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTA-TION TREDJEMANDS RETTIGHEDER VARIGHED FORHOLD VED OPHØR TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE SAMARBEJDSORGANISATION BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER TVISTIGHEDER FORTOLKNING FORBEHOLD UNDERSKRIFTER... 26

3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Tidsplan Kravspecifikation Underbilag 2A. Digitale Læremidler Underbilag 2B. Aarhus Kommunes IT Miljø Underbilag 2C. Aarhus Kommunes IT-sikkerhedspolitik Underbilag 2D. Krav til databehandlere Underbilag 2E. Kvitteringsbilag Underbilag 2F. Oversigt over tilknyttede medarbejdere Underbilag 2G. Databehandleraftale om udførelse af opgave. Vederlag og betalingsplan Dokumentation Beskrivelse af tilknyttede ydelser Kundens deltagelse Specifikation af drifts-, support-, vedligeholdelses- og videreudviklingsydelser Prøver Underbilag 8A. Uddybende beskrivelse af metoder og procedurer for afprøvning Licensbetingelser Servicemål Samarbejdsorganisation Underbilag 11A. CV'er for nøglemedarbejdere Ændringshåndtering Optioner Tilbudsdemonstration 1

4 KONTRAKT om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning MELLEM Aarhus Kommune Børn og Unge Digitalisering Grøndalsvej Viby J (Kunden) og [Navn Adresse CVR.nr.] (Leverandøren) 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Loyalt samarbejde Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel samt ansvarlig holdning og skal hver især yde en indsats for at opnå det bedst mulige resultat. De skal herunder loyalt deltage i den aftalte samarbejdsorganisation, jf. punkt 28 og bilag 11, samt udvise den fleksibilitet, der må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-anskaffelser. 2

5 1.2 Informationspligt Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for opfyldelse af Kontrakten. Herunder skal de loyalt udveksle information, data og dokumentation i det omfang, der er relevant for Kontraktens opfyldelse. 1.3 Rådgivningspligt Leverandøren skal som led i Kontraktens opfyldelse rådgive Kunden i det omfang, der ud fra Kontrakten, de konkrete omstændigheder og god it-skik er rimeligt og relevant. 1.4 Særligt væsentlige forhold Det er essentielt for Kunden, at (i) (ii) (iii) (iv) (v) Systemet er pålideligt og driftssikkert samt effektivt understøtter Kundens behov og op-gaver som specificeret i Kontrakten. Systemet understøtter mindst muligt behov for manuelle indtastninger. Systemet løbende opdateres i takt med udviklingen i lovgivning, og øvrige regelsæt med betydning for opgaveløsningen hos Kunden. Systemet løbende kan opdateres med gængse integrationer til andre systemer efterhånden som disse systemer finder indpas hos kunden. Systemet og dets faciliteter for adgangskontrol overholder alle for Systemet relevante lovkrav til datasikkerhed samt eventuelle yderligere sikkerhedskrav anført i Kontrakten. 2. DEFINITIONER Arbejdsdag betyder alle Dage mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Grundlovsdag og 1. maj er ikke helligdage. Dag betyder enhver Kalenderdag. Driftsmiljøet betyder Leverandørens maskinel, basisprogrammel, driftsstøttesystemer og kommunikations- og overvågningsfaciliteter, der anvendes til drift af Systemet i et driftsfællesskab med Leverandørens andre kunder som nærmere specificeret i bilag 2B. Kontrakten betyder denne kontrakt med tilhørende bilag. Kravspecifikation betyder den i bilag 2 anførte kravspecifikation, med Leverandørens besvarelse samt indarbejdede ændringer og tilføjelser, og de tilhørende underbilag. Overtagelsesdag betyder den Dag, hvor Kunden skriftligt godkender overtagelsesprøven for Systemet som helhed som etableret i det aftalte Driftsmiljø. Part og/eller Parterne betyder Kunden og/eller Leverandøren. 3

6 Servicebureauløsning betyder et system afviklet i Leverandørens Driftsmiljø. Systemet betyder et it-system med de egenskaber, som er specificeret i bilag 2 og bilag 2B og som leveres som den af denne Kontrakt omfattede Servicebureauløsning. 3. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 3.1 Systemet Kontrakten omfatter gennemførelse af et projekt til opsætning og implementering af Systemet baseret på en standardløsning i Leverandørens Driftsmiljø. Kontrakten omfatter endvidere efterfølgende drift, vedligeholdelse, videreudvikling og support af Systemet. Systemet, dets enkelte dele og den tilhørende dokumentation skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Kontrakten, navnlig af bilag 2 og bilag 2B. Fremgår andet ikke af Kontrakten, er det Leverandørens ansvar, at Kontraktens krav og Kravspecifikationen derved opfyldes. Kravspecifikationen skal kun anses for fraveget, hvis dette tydeligt fremgår. Indskrænkninger eller ændringer i Kravspecifikationen, der måtte fremgå af bilag 2B. eller underbilagene hertil, er således kun gældende, såfremt disse tydeligt er indarbejdet eller på anden måde markeret i Kravspecifikationen. 3.2 Ledelse Leverandøren skal levere kvalificeret projektledelse. Leverandørens projektledelse omfatter især ledelse og administration af: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Parternes samarbejde Rapportering og opfølgning Kvalitetssikring af Leverandørens ydelser Kvalitetssikring af bidrag fra Leverandørens underleverandører Udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner Konfigurationsstyring Afprøvning. Selvom Leverandøren har ansvaret for projektledelse, skal Leverandøren loyalt samarbejde med Kundens projektleder. 3.3 Kvalitetssikring Leverandøren skal løbende anvende procedurer, der sikrer kvaliteten af alle projektbidrag, herunder eventuelle bidrag fra Kunden. 4

7 3.4 Koordinering og sammenhæng Leverandøren skal sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter samt sikre sig, at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng mellem Systemets enkelte dele. 3.5 Dokumentation Leverandøren skal levere dokumentation i overensstemmelse med Kontraktens krav. Hvor andet ikke fremgår specifikt, skal dokumentation leveres i overensstemmelse med god it-skik. 3.6 Sprog Skærmdialog i Systemet skal være på dansk. 3.7 Andre ydelser Aftaler om andre ydelser findes i bilag 5 beskrevet med indhold, art og omfang, idet priser og takster herfor dog er anført i bilag It-sikkerhed Leverandøren skal ved Kontraktens opfyldelse overholde de it-sikkerhedskrav, der er beskrevet i bilag 2 og 2B. Bilag 2 og bilag 2B angiver supplerende beskrivelser af det omfang og på hvilken vis, (i) Leverandøren skal levere en årlig revisionserklæring, der opfylder kravene i revisionserklæring RS3411 type B (eller senere udgaver heraf), (ii) Kundens revision har adgang til udførelse af sikkerhedsaudit hos Leverandøren (iii) Systemet omfatter eller forudsætter brug af kryptering, NET-id, digital signatur eller tilsvarende teknologi. 3.9 Persondata I det omfang Leverandøren opbevarer eller på anden vis håndterer persondata ved Kontraktens opfyldelse, handler Leverandøren alene efter instruks fra Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal på anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan verificere, Leverandørens overholdelse af Kontraktens krav til sikkerhedsforanstaltninger. 5

8 3.10 Etik og Socialt ansvar Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) inden for rammerne af gældende lovgivning Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Leverandøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Misligholdelse Såfremt Aarhus Kommune bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til betingelserne i denne klausul, kan Aarhus Kommune: kræve at leverandøren opfylder kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder kontraktens krav, eller efter påkrav kræve dagbøder 1 % af kontraktsummen pr. påbegyndt arbejdsdag, eller vælge at sidestille forholdet med væsentlig misligholdelse af kontrakten Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet med at opfylde kontrakten med en tilsvarende ydelse er Aarhus Kommune uvedkommende Dagbøder kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i betaling til leverandøren. 4. KUNDENS DELTAGELSE 4.1 IT-miljø Det er i bilag 2 og bilag 2B specificeret, såfremt Leverandøren stiller særlige krav til Kundens it-miljø for at kunne benytte Systemet. Ligeledes er de øvrige af Kundens itsystemer, som Systemet skal interface med, beskrevet heri. 4.2 Adgang hos Kunden I det omfang, dette er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, skal Kunden give Leverandørens personale fysisk og elektronisk adgang til Kundens lokaler, udstyr, systemer, dokumentation, data og information om Kundens forretningsprocesser. Ved adgangen skal Leverandøren overholde Kundens sikkerhedsprocedurer i det omfang, disse er oplyst overfor Leverandøren. Leverandøren skal endvidere følge 6

9 Kundens rimelige henstillinger samt de øvrige ordensforskrifter, der gælder for Kundens ansatte. 4.3 Omfang I bilag 6 er angivet det omfang, hvori Kunden skal medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder ved at stille oplysninger, medarbejdere, lokaler, udstyr, programmel, dokumentation eller andet til rådighed, samt ved at deltage i tests, overtagelsesprøve og afvikle driftsprøven. Bilag 1 angiver tidspunkter for inddragelse af Kundens personale. 4.4 Kundens interesser Leverandøren skal tilrettelægge projektet samt brugen af Kundens ressourcer med behørig hensyntagen til Kundens interesser, herunder Kundens behov for at kunne gennemføre sine forretningsmæssige aktiviteter uden afbrydelse. 5. AFKLARINGSFASE 5.1 Formål Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse igangsættes en afklaringsfase, hvor det er formålet at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere Kravspecifikationen, samt om Kundens it-miljø lever op til kravene i bilag 2B. 5.2 Indhold Afklaringsfasen er et kort og intensivt forløb, hvor hver af Parterne skal yde en væsentlig indsats. Den gennemføres som et samarbejde, hvor Leverandøren opnår en yderligere indsigt i Kundens forretningsgange og behov og it-miljø. Samtidig bibringes Kunden en detaljeret indsigt i funktioner og muligheder ved det programmel, der er angivet i bilag 2B. På grundlag heraf skal hver Part fremkomme med eventuelle forslag til præcisering og supplering af Kravspecifikationen. Aktiviteterne i afklaringsfasen er beskrevet i bilag 1, herunder med estimat af det omfang, hvori Parterne skal deltage i analyser, workshops og demonstrationer. 5.3 Vederlag Leverandørens vederlag for afklaringsfasen er angivet i bilag Justering I det omfang, Parterne foreløbig opnår enighed om præciseringer og suppleringer, skal der udarbejdes udkast herom, og der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår. Når de aftalte aktiviteter, jf. bilag 1, er gennemført skal Leverandøren forelægge Kunden et samlet udkast til tilrettet Kravspecifikation med tilhørende konsekvensrettelse af øvrige bilag. Kunden skal herefter inden 10 Arbejdsdage skriftligt meddele, hvorvidt det modtagne kan godkendes. 7

10 5.5 Manglende enighed om justering I det omfang der ikke opnås enighed om at præcisere eller supplere krav anført i Kravspecifikationen og øvrige bilag, gælder de pågældende krav uændret. 6. ETABLERINGSFASE 6.1 Formål og indhold Efter afklaringsfasen påbegyndes etableringen af Systemet i Driftsmiljøet. Kravspecifikationen (bilag 2) og beskrivelsen af tilknyttede ydelser i bilag 5 beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i etableringsfasen, herunder eventuel uddannelse af brugere, etablering af interfaces og konvertering. Bilag 2 angiver det omfang, hvori Leverandøren skal varetage konvertering af data. Hvor andet ikke er anført, skal Leverandøren foretage konvertering af data og etablering af interfaces i det omfang, der måtte være fornødent til opfyldelse af Kravspecifikationen (bilag 2.) 6.2 Tidsplan Etableringsprojektet skal gennemføres i henhold til tidsplanen (bilag 1), så alle nødvendige systemtekniske forudsætninger er opfyldt for at Leverandøren kan kunne forestå drift af Systemet fra den i tidsplanen (bilag 1) angivne Overtagelsesdag. Etableringsprojektet afsluttes med en overtagelsesprøve, jf. pkt Vederlag Leverandørens vederlag for etableringsfasen er angivet i bilag UDTRÆDELSESADGANG I AFKLARINGS- OG ETABLERINGSFASEN 7.1 Ret til udtræden Frem til Kundens godkendelse af overtagelsesprøven eller hvis en sådan ikke gennemføres, da frem til Kundens ibrugtagning af Systemet - har Kunden ret til når som helst med 10 Arbejdsdages skriftligt varsel at udtræde af Kontrakten. 7.2 Bortfald af forpligtelser Ved udtræden bortfalder begge Parters forpligtelse til videre opfyldelse af Kontrakten. Udtræden omfatter annullation af alle eventuelle aftaler indgået i henhold eller tilknytning til Kontrakten. 7.3 Udarbejdet materiale Materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer samt viden, der allerede er leveret til Kunden som led i Kontraktens indgåelse eller under afklaringsfasen, kan Kunden anvende til alternativ opfyldelse af Kundens behov, når vederlaget under punkt 7.4 er betalt. Retten omfatter ikke Leverandørens forretningshemmeligheder. 8

11 7.4 Vederlag Udtræder Kunden, skal Kunden betale et vederlag til Leverandøren, der beregnes som fastsat i bilag 3. Vederlaget dækker Leverandørens tids- og ressourceforbrug samt eventuelle leverancer foretaget frem til udtræden. 8. ÆNDRINGER 8.1 Anmodning fra Kunden Kundens ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til Leverandøren. Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen udarbejde et estimat over det vederlag samt den tidsperiode, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et løsningsforslag. Estimatet fremsendes til Kunden for dennes godkendelse. Når Kundens godkendelse af estimatet foreligger, iværksætter Leverandøren behandlingen af ændringsforslaget og skal så vidt muligt indenfor den oplyste tidsperiode fremsende et løsningsforslag med et mindsteindhold som beskrevet i bilag 12. Forslaget skal herunder angive en kort, men dog rimelig frist for Kundens godkendelse af forslaget, konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår. Eventuel forøgelse eller reduktion af kontraktsummen skal baseres på nettopåvirkningen af Leverandørens ressourceforbrug samt de aftalte takster for tidsforbrug og øvrige ydelser under Kontrakten. Forslaget skal således tage højde for Leverandørens eventuelle besparelser ved ændringen. Ved eventuel uenighed om konsekvenser af en ændring har Kunden ret til fornøden indsigt i grundlaget for Leverandørens løsningsforslag. Ved prisberegningsmodeller og lignende erhvervshemmeligheder kan Leverandøren forlange, at gennemgangen foretages af en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt. Kunden har ret til at lade en uvildig tredjemand, som er underlagt tavshedspligt, gennemgå Leverandørens løsningsforslag. Kunden afholder udgifterne til den uvildige tredjemand. Tredjemands identitet skal kunne godkendes af Leverandøren, der ikke må afslå godkendelse uden angivelse af rimelig grund. Accepterer Kunden løsningsforslaget, har Leverandøren ikke krav på vederlag for løsningsforslagets udarbejdelse. Foreligger der et godkendt estimat for ændringsopgavens udførelse, må dette ikke overskrides med mere end 15 %. Har Parterne aftalt en fast pris, gælder denne. Påviser Leverandøren, at ændringsanmodningen af tekniske eller væsentlige funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan denne nægte at efterkomme en ændringsanmodning. Levering sker på Kontraktens vilkår, medmindre Leverandøren har angivet andet i løsningsforslaget. 8.2 Anmodning fra Leverandøren Ønsker Leverandøren at foretage ændringer, fremsættes anmodning herom til Kunden vedlagt et løsningsforslag med angivelse af eventuelle konsekvenser for 9

12 funktionalitet, tidsplan og vederlag til Leverandøren. Anmodning med tilhørende løsningsforslag skal mindst have et indhold som beskrevet i bilag 12. Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen behandle denne forespørgsel og meddele, hvorvidt anmodningen med tilhørende løsningsforslag kan godkendes. Hvor dette er nødvendigt for at undgå væsentlige tab for Leverandøren, skal Kunden acceptere ændringer, der kun i ubetydelig grad påvirker Kundens nytte af Systemet, og som ikke påfører Kunden yderligere omkostninger eller tab. 8.3 Ændringslog Leverandøren skal opretholde én fælles ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringsforslag samt aftalte ændringer, herunder dateret ændringsanmodning og løsningsforslag. En yderligere beskrivelse af processen vedrørende ændringshåndtering er indeholdt i bilag LEVERING 9.1 Tidspunkt Parterne skal levere deres respektive ydelser i overensstemmelse med tidsplanen i bilag Udskydelse Med et skriftligt varsel til Leverandøren på mindst 20 Arbejdsdage har Kunden ret til 3 gange efter drøftelse med Leverandøren at udskyde enhver i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at de samlede udskydelser af tidsplanen højest kan udgøre 30 Arbejdsdage. Såfremt Kunden udskyder en eller flere tidsfrister, er Leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal Arbejdsdage. Betalinger udskydes tilsvarende, og der påløber rente efter rentelovens regler i udskydelsesperioden. Påføres Leverandøren dokumenterede meromkostninger ved udskydelsen, skal disse godtgøres af Kunden. I det omfang en eller flere tidsfrister i tidsplanen udskydes eller overskrides som følge af Kundens misligholdelse, reduceres der tilsvarende i Kundens udskydelsesadgang. 9.3 Overtagelsesdagen Brugsretten til Systemet overgår på Overtagelsesdagen. 9.4 Risikoen Leverandøren bærer risikoen for Systemet før og efter Overtagelsesdagen. 10

13 10. OPTIONER 10.1 Del af Systemet Bilag 13 angiver eventuelle optioner, som Kunden kan bestille til udfærdigelse, installation og afprøvning samtidig med og som en del af Systemet. Bilaget angiver endvidere de nærmere betingelser for optionens udnyttelse, herunder frister for udnyttelse. Såfremt Kunden rettidigt bestiller en af optionerne, bliver det af optionerne omfattede en del af Systemet og skal i øvrigt i enhver henseende behandles, som om det oprindeligt havde indgået i Kontrakten som en del af Systemet, herunder med hensyn til afprøvning, aftalt Overtagelsesdag og vederlag, medmindre andet er angivet i bilag Efter Overtagelsesdagen Bilag 13 angiver optioner, som Kunden kan bestille til udfærdigelse, installation, afprøvning og driftsafvikling efter Overtagelsesdagen. Bilaget angiver endvidere de nærmere betingelser for optionens udnyttelse, herunder frister for udnyttelse, regulering af afprøvning, leveringsperiode, priser, fakturering, vilkår, forholdet til Systemet (herunder garantierne herfor), vedligeholdelse og drift. Hvor bilag 13 ikke angiver særlige betingelser, gælder Kontraktens betingelser tilsvarende for optionen Leveringspligt Når Kunden rettidigt bestiller en option, skal Leverandøren levere det bestilte. I det omfang, der skal udarbejdes et særskilt løsningsforslag, når en option bestilles, er dette angivet i bilag 13. For udfærdigelse af løsningsforslag gælder reglerne i punkt 8 med de ændringer, der måtte fremgå af bilag 13. Hvor bilag 13 ikke angiver de specifikke vilkår for leveringstid, varsel og indpasning i tidsplanen, forudsætter leveringspligten dog, at Parterne opnår enighed om tidspunkter for levering og indpasning i tidsplan samt ressourceallokering i forhold til levering. Leverandøren skal udvise alle rimelige bestræbelser for fremskaffelse af en relevant ressourceallokering. 11. PRISER 11.1 Generelt Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter, bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. I priserne er inkluderet transport i Danmark. Vælger Leverandøren at inddrage personale fra lokationer udenfor Danmark, skal Leverandøren selv dække udgifterne til transport og ophold i forbindelse dermed Priserne er faste, medmindre andet er angivet. 11

14 Driftsvederlaget og timepriser kan reguleres i henhold til udviklingen i Nettoprisindekset som opgøres af Danmarks Statistik. Pristalsregulering kan ske én gang årligt i januar, første gang den 1. januar 2017, i forhold til udviklingen i nettoprisindekset i oktober oktober i den forgangne periode Vederlag for afklaringsfase og etablering Leverandørens vederlag for gennemførelse af afklaringsfasen og etablering af Systemet i Leverandørens Driftsmiljø fremgår af bilag 3. Hvor andet ikke fremgår eksplicit af bilag 3, udgør disse vederlag det samlede beløb Kunden skal betale for ydelser og leverancer, vedligeholdelse, licens og andre udgifter under Kontrakten leveret frem til og med bestået driftsprøve Vederlag for løbende ydelser Priser for licens, vedligeholdelse, drift og support samt regulering heraf er specificeret i bilag 3. Heraf fremgår også reguleringsmekanismer ved ændring af Kundens behov f.eks. i relation til antallet af brugere, der kan benytte Systemet, datamængder m.v Andre ydelser Priser på andre ydelser er specificeret i bilag 3, herunder priser og takster for tilkøb under Kontrakten af konsulentydelser, programmel, dokumentation og undervisning. Bilaget angiver endvidere eventuel regulering af de pågældende priser og takster. 12. BETALINGSBETINGELSER 12.1 Betalingsplan For ydelser omfattet af afklarings- og etableringsfasen skal Kunden betale i overensstemmelse med betalingsplanen i bilag 3 under forudsætning af, at Leverandøren på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad Leverandøren i henhold til tidsplanen i bilag 1 skal have udført på dette tidspunkt. Ved eventuel fasevis idriftsættelse angiver betalingsplanen en tilsvarende fasevis betaling for etableringsprojektet samt tilsvarende takt for og størrelse af påbegyndt betaling for vedligeholdelse, support og drift. Er der mangler ved Leverandørens ydelser, kan Kunden holde en forholdsmæssig del af beløbet tilbage. Dansk rets regler om tilbageholdsret finder anvendelse. Kunden må således ikke holde mere tilbage, end det er påkrævet, til afhjælpning af manglen, og resten af fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig. Når manglen er udbedret, skal betaling finde sted Drift, vedligeholdelse, support og licens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet samt licensvederlag skal betales af Kunden som angivet i bilag 3. 12

15 12.3 Andre ydelser For ydelser, hvor vederlaget ikke indgår i betalinger under betalingsplanen eller det løbende driftsvederlag, skal betaling ske 30 Dage efter foretaget levering, medmindre andet fremgår af bilag 3. Kunden er dog tidligst forpligtet til at betale 30 Dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 13. AFPRØVNING 13.1 Generelt Der skal for Systemet gennemføres en samlet overtagelsesprøve og en samlet driftsprøve. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten. For hver prøve udarbejdes rapporter, hvor prøvens forløb og de konstaterede fejl noteres. Når der ved prøverne konstateres fejl eller mangler, bør rammerne for afhjælpning aftales, herunder ansvarsdeling ved og tidsfrister for udbedring. Fejl, der er konstateret, men ikke korrigeret før Kunden godkender en prøve som bestået, skal anføres i en mangelliste med angivelse af tidsfrister for og arbejdsdeling ved afhjælpning. Selvom en kendt fejl ikke anføres på listen, indebærer dette intet afkald på afhjælpning af fejlen Overtagelsesprøve Formålet med overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet er til stede. Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren med Kundens aktive deltagelse. Overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag 8. Herunder angiver bilaget eventuel bagatelgrænse for fejl og mangler, der ikke kan forhindre beståelse af overtagelsesprøven, selvom de pågældende fejl og mangler skal afhjælpes. Opfylder overtagelsesprøven ikke kravene til dens resultat, er Leverandøren berettiget til med mindst 5 Arbejdsdages varsel at gentage den fulde prøve, indtil prøven er bestået eller Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom. Garantiperioden, samt Leverandørens forpligtelser til at vedligeholde hele eller dele af Systemet, herunder til at yde support, træder i kraft ved godkendelse af overtagelsesprøven. Kunden skal uden ugrundet ophold, efter at en prøve er bestået, udstede skriftlig godkendelse heraf til Leverandøren. 13

16 13.3 Driftsprøve Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt Systemet overholder de opstillede servicemål, jf. bilag 10. Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag 8. Driftsprøven løber, indtil godkendelseskriterierne er opfyldt, eller indtil Kunden måtte hæve Kontrakten efter bestemmelserne herom Funktionstests I forbindelse med implementering af integration eller funktion beskrevet i et krav i bilag 2, kan Kunden vælge at gennemføre en funktionstest. Formålet med testen er primært være at konstatere, om funktionalitet omfattet af testen er leveret, og om servicemål for Systemet som helhed opfyldes efter implementeringen. Funktionstestens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE, VIDEREUDVIKLING OG DRIFT 14.1 Specifikation af ydelser En nærmere beskrivelse af Leverandørens support, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af Systemet er specificeret i bilag Ny lovgivning Systemet skal løbende opdateres i takt med udviklingen i lovgivning med betydning for Systemets udformning og anvendelse Uddannelse Hvis Leverandørens skift til nye versioner af Leverandørens standardsystem indebærer behov for supplerende uddannelse hos Kunden, skal Leverandøren sørge for organisering og udførelse af sådan undervisning Nye versioner - Loyal kommunikation og udskydelse For at Kunden kan tilrettelægge sine arbejdsprocesser og egen teknologiske udvikling, samt for at lettere Kundens identificering af eventuelle problemer forårsaget af Leverandøren, skal Leverandøren loyalt informere Kunden om påtænkte ændringer i Leverandørens standardsystem, herunder i forbindelse med patches, releases og versionsskift. Leverandøren skal herunder informere Kunden om sine faste rutiner for indlægning af sikkerhedsopdateringer og patches. I god tid inden Leverandøren måtte migrere til ny teknologi eller fortage andre væsentlige ændringer i Leverandørens standardsystem, skal Leverandøren informere 14

17 Kunden om de påtænkte ændringer samt tidsplan for opgraderingen og dens konkrete betydning for Systemet. Såfremt Kunden måtte anmode herom, skal Leverandøren i forhold til Kunden acceptere opretholdelse af den hidtidige udgave af Systemet i indtil 6 måneder efter Kunden har modtaget orientering om den planlagte opgradering. Leverandørens forpligtelse til at opretholde den hidtidige udgave bortfalder dog i det omfang, den nye udgave er nødvendiggjort af ændringer i 3. parts systemer, lovgivning. 15. GARANTI 15.1 Generelt Leverandøren garanterer, at Systemet og Leverandørens ydelser opfylder Kontraktens krav God it-skik Leverandøren garanterer, at Leverandørens ydelser udføres i overensstemmelse med god it-skik. Er andet ikke aftalt, anvender Leverandøren metoder, procedurer og værktøjer, der følger god praksis og er relevante set i forhold til Kravspecifikationen, Kontrakten og Systemet. Garantien for overholdelse af god it-skik gælder standardprodukter, tilpasninger, implementering og øvrige ydelser produceret indenfor den koncern, Leverandøren tilhører Lovkrav Leverandøren garanterer, at Systemet på Overtagelsesdagen opfylder (i) (ii) alle præceptive lovkrav samt alle krav i lovgivning, i det omfang sådanne krav har betydning for Systemets udformning og brug. Så længe Leverandørens forpligtelser til levering af vedligeholdelse, support og drift er i kraft, gælder kravet til enhver tid i forhold til den på det pågældende tidspunkt gældende lovgivning Integration Leverandøren garanterer, at Systemet og dets enkelte dele fungerer integreret, samt at det kan kommunikere med andre systemer som beskrevet i Kravspecifikationen. Leverandøren garanterer endvidere, at det af Kundens og tredjemands hardware samt software, der i henhold til Kontrakten skal fungere sammen med Systemet, kan integreres med Systemet, og Kontraktens krav vil være opfyldt, forudsat at de nævnte produkter og disses snitflader i sig selv fungerer fejlfrit. 15

18 15.5 Udbygningsmuligheder Leverandøren garanterer, at Systemet vil kunne udbygges som beskrevet i Kontrakten med tilhørende bilag Garanterede servicemål Leverandøren garanterer, at de i bilag 10 beskrevne servicemål opretholdes fra Overtagelsesdagen, medmindre andet fremgår af bilag Garantiperiode - etablering og løbende ydelser Garantien for en enhed eller ydelse gælder 1 år efter leveringstidspunktet. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode, dog mindst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. For enheder og ydelser leveret efter bestået driftsprøve gælder en tilsvarende 1 års garantiperiode regnet fra levering af den pågældende enhed eller ydelse. To års fristen for reklamation i Købelovens 54 er således fraveget. 16. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE 16.1 Generelt Er leverancerne ikke tilstrækkelige til at opfylde Kontraktens krav, herunder aftalte servicemål, påhviler det Leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de aftalte tidsfrister, jf. bilag 1, at stille sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation, konsulentbistand og andre ydelser til rådighed, som er nødvendigt for at opfylde Kontrakten Forsinkelse bod Overskrides en bodspålagt milepæl som følge af forhold, som Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. Arbejdsdag af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen, jf. bilag 3. De bodsbelagte milepæle fremgår af bilag 2, afsnit 1.2. Boden beregnes således: Fra og med 1. Arbejdsdags overskridelse til og med 4. Arbejdsdag betales ingen bod. Fra og med 5. Arbejdsdags forsinkelse til og med 20. Arbejdsdag beregnes bod med 0,25 % pr. Arbejdsdags overskridelse. Fra og med 21. Arbejdsdags forsinkelse beregnes bod med 0,50 % pr. Arbejdsdags overskridelse. Bod for forsinkelse med bestået overtagelsesprøve og driftsprøve under Kontrakten kan samlet ikke overstige 50 % af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen. 16

19 Bod for forsinkelse med etablering af integrationer og implementering af delvist opfyldte krav under Kontrakten kan samlet ikke overstige 25 % af vederlaget for afklarings- og etableringsfasen Uanset ovenstående kan dagsbod dog ikke være mindre end mindre end kr. pr. Arbejdsdag, ligesom ovenstående bodslofter ikke kan være mindre end henholdsvis kr. ved forsinkelse med bestået overtagelsesprøve og driftsprøve og ikke mindre end kr. ved forsinkelse med integrationer og implementering. Påløbet dagbod betales efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kunden. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter den bodspålagte milepæl modtaget påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til den pågældende bod Supplerende beføjelser ved forsinkelse Foreligger der en forsinkelse, som skyldes Leverandøren, eller er det overvejende sandsynligt, at en sådan forsinkelse vil indtræde, skal Leverandøren for egen regning tilføre yderligere ressourcer kvalitativt og kvantitativt, såfremt dette kan øge sandsynligheden for overholdelse af tidsplanen eller reducere en opstået misligholdelse. Endvidere gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering Definition af en mangel En mangel foreligger, såfremt Systemet eller øvrige af Leverandørens ydelser ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af Kontrakten Afhjælpning af mangler For alle dele af Systemet gælder, at Leverandøren skal sørge for afhjælpning af mangler i henhold til de servicemål, der fremgår af bilag Kundens påberåbelse af mangel Kunden skal ved sin reklamation beskrive, hvorledes det påberåbte problem ytrer sig, samt hvordan det genskabes eller påvises på anden vis. I det omfang, Kunden skal benytte specielle rapporteringsværktøj og procedurer, fremgår disse af bilag Bod ved manglende opfyldelse af servicemål Såfremt servicemålene beskrevet i bilag 10 ikke overholdes efter bestået driftsprøve, sanktioneres dette med en bod, alt i overensstemmelse med det i bilag 10 beskrevne Forholdsmæssigt afslag Bod efter pkt udelukker forholdsmæssigt afslag i vederlaget for vedligeholdelse. Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder i øvrigt anvendelse Ophævelse Det anses for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at hæve Kontrakten helt eller delvis efter Kundens valg, såfremt 17

20 (i) (ii) Kunden reklamerer over væsentlige mangler, og disse ikke er afhjulpet indenfor rimelig tid, Leverandøren ikke opfylder de aftalte servicemål i 3 måneder i træk eller hvis servicemålene ikke opfyldes i 3 måneder inden for en sammenhængende periode på 6 måneder, medmindre der er tale om bagatelagtige overskridelser, (iii) Bodsmaksimummet i henhold til bilag 10 overskrides i 2 måneder i træk eller i 2 måneder inden for en sammenhængende periode på 6 måneder, (iv) (v) (vi) Den aftalte Overtagelsesdag eller fristen for afslutning af driftsprøven overskrides med mere end 40 Arbejdsdage (i det omfang dette ikke skyldes Kundens forhold jf. punkt 17.3), Leverandøren går konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandling eller der viser sig væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt (med forbehold for konkurslovens regler om indtrædelsesret), Leverandøren ophører med den virksomhed, Kontrakten vedrører, eller Ex nunc (vii) Der for Leverandøren indtræder andre omstændigheder, som bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Ophævelse for løbende ydelser kan alene ske ex nunc (med virkning for fremtiden) Fortsat brug efter ophævelse Kunden er efter en eventuel ophævelse berettiget til at benytte hele eller dele af Systemet, indtil alternative delsystemer kan anskaffes mod fortsat betaling af driftsvederlaget for den del af Systemet, der benyttes efter ophævelsen. 17. KUNDENS FORHOLD 17.1 Rente Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser efter Kontrakten, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler Betalingspåkrav og ophævelse Har Leverandøren forgæves overfor Kunden skriftligt påtalt Kundens misligholdelse med betaling af forfaldne beløb, idet påkravet samtidig angiver at manglende betaling inden 30 Arbejdsdage vil medføre, at Kontrakten ophæves, eller at alt arbejde standses, kan Leverandøren ophæve Kontrakten helt eller delvis, respektivt suspendere sit arbejde med Kontraktens opfyldelse, såfremt Kunden ikke inden fristens udløb har betalt det påtalte forfaldne beløb Udskydelse Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser under Kontrakten, herunder forhold nævnt i bilag 6, og dette medfører forsinkelse, skal Leverandøren have ret til en saglig 18

21 begrundet udskydelse af sine tidsfrister samt til renter af eventuelle udskudte betalinger. Yderligere har Leverandøren i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Kunden ret til at allokere ressourcer andetsteds for at minimere tab Reduktion af Leverandørens ansvar Leverandøren har ikke ansvar for fejl, forsinkelser eller driftsforstyrrelser, i det omfang Leverandøren dokumenterer at disse skyldes (i) (ii) Kundens misligholdelse, Kundens uforsvarlige adfærd, (iii) Misligholdelse fra Kundens øvrige leverandører, (iv) (v) (vi) Kundens indgreb i eller ændring af Systemet, Fejl i Kundens it-miljø, eller Kundens forkerte anvendelse af Systemet Påkrav om manglende medvirken Såfremt Kunden ikke yder den i bilag 6 beskrevne medvirken til projektet, og dette medfører forsinkelse af en eller flere tidsfrister i tidsplanen, jf. bilag 1, skal Leverandøren uden ugrundet ophold gøre Kunden opmærksom herpå og herunder angive, hvori den manglende medvirken består og konsekvenserne af den manglende medvirken. 18. ERSTATNING 18.1 Dansk ret Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang Kunden dokumenterer et tab udover bodsbeløbet Begrænset til vederlag Erstatning og eventuel bod tilsammen er pr. år i Kontraktens løbetid begrænset til det pågældende års driftsvederlag, dog mindst kr Indirekte tab og følgeskader Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for følgeskader eller andet indirekte tab. Tab eller forvanskning af data, som Leverandøren behandler på Kundens vegne, som skyldes Leverandørens forhold, betragtes som et direkte tab, herunder udgifterne til retablering af mistede data. Kundens eventuelle øvrige økonomiske tab, der skyldes Systemet eller Leverandørens forhold i øvrigt samt internt tidsforbrug, anses ligeledes for et direkte tab. 19

22 18.4 Bortfald af fraskrivelse og begrænsning Foranstående fraskrivelser og begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part Produktansvar Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. 19. FORCE MAJEURE 19.1 Ansvarsfrihed Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til nærværnede Kontrakt anses for ansvarlig overfor den anden Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en sådan hindring, og Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne, eventuelt ved brug af alternativ underleverandør Varighed Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt Annullation Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Kontrakten helt eller delvist, såfremt den aftalte Overtagelsesdag overskrides med 60 Arbejdsdage som følge af force majeure. Ved en sådan annullation beholder begge Parter, hvad de har modtaget fra den anden Part. Der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne. 20. ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE 20.1 Ansvarsfrihed for Leverandøren Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke udfører ændringer i Systemet eller foretager ændringer i it-miljøet i strid med kravene i bilag 2 og 4, og dette øver betydende indflydelse på Systemets rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til Systemet, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse, i den udstrækning det er rimeligt begrundet. Genskaber Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser. 20

23 20.2 Leverandørens kontrol Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid. 21. PRÆCEPTIVE REGLER 21.1 Overholdelse af gældende lovregler Leverandøren indestår for, at Systemet opfylder relevante præceptive regler i Kontraktens løbetid, jf. pkt RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION 22.1 Brugsret Kunden erhverver i Kontraktens løbetid en brugsret til Systemet og den tilhørende dokumentation. Uanset hvad der i øvrigt måtte være anført i Kontraktens bilag, gælder følgende for brugsretten: Brugsretten til Systemet omfatter alle organisatoriske enheder, der udgør en del af Kunden. Brugsretten omfatter endvidere selvejende institutioner, med hvem Kunden før Kontraktens underskrift har indgået eller efterfølgende indgår aftale om opgaveløsning for Kunden. Øvrige institutioner, hvor Kunden udpeger medlemmer af bestyrelsen, er tillige omfattet af brugsretten. Kundens brugsret til standardprogrammel omfatter også den brug hos Kundens leverandører samt andre tredjemænd, der følger naturligt med brug af Systemet efter dets formål. Tredjemand har således fri adgang til at indtaste data og benytte Systemet på anden vis, så længe dette sker som led i Kundens almindelige forretningsprocesser. Systemet må kun bruges som led i de forretningsprocesser, der falder indenfor Kundens virke. Det nærmere indhold af brugsretten er i øvrigt beskrevet i bilag 9. Bilag 9 kan ikke medføre en indskrænkning i ovenstående eller i Kravspecifikationens opfyldelse Brugsret til særligt udviklet programmel m.v. Kunden får uindskrænket brugsret i hele Aarhus Kommune til de specifikationer, komponenter, kildekode, data/database, programmel, dokumentation, manualer, hjælpeprogrammel, værktøj og lignende, som Leverandøren måtte udarbejde eller udvikle for Kunden som led i Kontraktens opfyldelse. Kunden må således frit bruge dette, herunder lade det installere, afvikle, vedligeholde, videreudvikle og benytte som led i Kundens brug af Systemet til dets formål. Kunden vil dog acceptere indskrænkning af brugsrettighederne, i det omfang, der indgår standardkomponenter i en given løsning. 21

24 22.3 Leverandørens ophavsret Leverandøren bevarer ophavsretten til programmel m.v. som udvikles som led i Kontraktens opfyldelse. Leverandøren har endvidere ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling eller tilretning af Systemet, til brug ved udvikling eller tilretning af systemer for tredjemand Ændringer Kunden får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under Kontrakten. 23. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 23.1 Garanti mod krænkelse Leverandøren indestår uden tidsbegrænsning for, at Systemet ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Kunden skal straks give Leverandøren skriftlig meddelelse, hvis Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser og bistå Leverandøren under sagen i fornødent omfang. 24. VARIGHED 24.1 Varighed Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen af godkendt overtagelsesprøve, og løber i 4 år, medmindre den forinden er forlænget af Kunden, jf. pkt Option på forlængelse Kunden er berettiget til at forlænge Kontrakten i 12 måneder ad 2 gange, dvs. i alt i op til 24 måneder. Såfremt Kunden ønsker at udnytte sin option på forlængelse, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder før det tidspunkt, hvor Kontrakten ellers ville udløbe. 25. FORHOLD VED OPHØR 25.1 Udlevering Ved opsigelse, ophævelse eller anden form for ophør skal Leverandøren straks på opfordring fra Kunden udlevere Kundens data, herunder sikkerhedskopier, samt specifikation af alle dataformater og alt dataindhold Ingen tilbageholdsret Leverandøren har ved kontraktophør uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i Kundens data, dokumentation tilhørende Kunden eller andet materiale, som tilhører Kunden. 22

25 25.3 Ophørsassistance Leverandøren skal loyalt medvirke til Kundens planlægning og gennemførelse af genudbud af denne Kontrakt samt anden ophørsassistance. Leverandøren skal fremsende alle informationer og data, som Kunden finder nødvendige i den henseende. Besvarelse af henvendelser, herunder eventuel udlevering, skal ske senest 10 Arbejdsdage fra Kundens henvendelse. Leverandøren er forpligtet til mod betaling at yde medvirken til overflytning af de af Kontrakten omfattede data til et andet driftsmiljø installeret hos tredjemand eller hos Kunden efter Kundens valg. Leverandørens immaterielle rettigheder må ikke være til hinder herfor. Leverandørens bistand skal gives hurtigst muligt og i god tid inden ophørstidspunktet. Leverandøren skal udarbejde en detaljeret plan for overgangen til et nyt system, herunder flytning af Kundens data hertil og skal gennemføre relevante funktioner og testfaser hos Kunden eller en af Kunden udpeget tredjemand. Leverandøren skal medvirke til, at overgangen til et nyt system forløber således, at Kundens daglige forretninger ikke berøres unødigt heraf Varighed Ovenstående forpligtelser vedrørende ophørsassistance er gældende i op til 6 måneder efter Kontraktens ophørstidspunkt Vederlag Leverandøren er berettiget til betaling efter rimelig og dokumenteret medgået tid for udlevering af data og anden ophørsassistance i henhold til de aftalte timesatser. Leverandøren har dog ikke krav på betaling herfor, såfremt Kontraktens ophør skyldes Kundens ophævelse på grund af Leverandørens væsentlige misligholdelse. Har Kunden helt eller delvist betalt for en sådan assistance, fordi Leverandøren bestrider ophævelsens berettigelse, og får Kunden efterfølgende medhold i ophævelsens berettigelse ved en voldgiftskendelse eller på anden vis, jf. pkt. 30, er Kunden berettiget til at få sådanne betalinger refunderet Opbevaring af data Leverandøren skal på anfordring fra Kunden i op til 5 år opbevare de data tilhørende Kunden, der var i Leverandørens besiddelse ved Kontraktens ophør. Leverandøren kan i så fald oppebære et ud fra ydelsens omfang og art fastsat rimeligt vederlag, så længe forpligtelsen gælder. Kunden kan når som helst opsige denne forpligtelse med en måneds forudgående skriftligt varsel. 26. TAVSHEDSPLIGT 26.1 Tavshedspligt Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke er alment kendte. For Kundens ansatte gælder reglerne for ansatte i den offentlige sektor. 23

26 26.2 Leverandøren Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed/fortrolighed for så vidt angår oplysninger vedrørende Kundens og borgernes fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Kontrakten. Leverandøren må hverken anvende eller videregive sådan information på anden vis end som led i opfyldelse af Kontrakten Kontrakten Kunden afgør efter drøftelse med Leverandøren, hvorledes Kontraktens indgåelse offentliggøres. 27. OVERDRAGELSE 27.1 Overdragelse fra Kunden Som led i eventuel udlicitering eller omfordeling af ansvarsområder har Kunden ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Kontrakten til tredjemand, helt eller delvist, uanset hvad der måtte fremgå af bilag Overdragelse fra Leverandøren Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Kontrakten til tredjemand. Kunden kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 28. SAMARBEJDSORGANISATION 28.1 Generelt For at sikre et effektivt samarbejde mellem Parterne etableres der en samarbejdsorganisation som beskrevet i bilag 11. Parterne skal hver især sikre, at denne organisation arbejder effektivt for fremdrift ved Kontraktens opfyldelse Leverandørens kvalifikationer De ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, der deltager i Kontraktens opfyldelse, skal have fyldestgørende uddannelse, erfaring og viden, set i forhold til udfyldelse af deres rolle ved Kontraktens opfyldelse. Med mindre andet på forhånd er aftalt med Kunden, benytter Leverandøren kun medarbejdere med relevant erfaring og kompetencer indenfor lignende projekter baseret på den i projektet anvendte teknologi Udskiftning Indtil driftsprøvens godkendelse, må Parterne kun udskifte deres projektleder med samtykke fra den anden Part, medmindre udskiftningen skyldes projektlederens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov, karriereskift eller lignende omstændigheder. 24

KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM. mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE [NAVN]

KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM. mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE [NAVN] KONTRAKT NR. XX/XXXX SKOLE- OG INSTITUTIONSSYSTEM mellem FREDERIKSHAVN KOMMUNE og [NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 5 2 DEFINITIONER... 6 3 LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER... 6 4 KUNDENS

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING

KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING KONTRAKT OM LEVERING AF SKOLESYSTEM (LÆRINGSPLATFORM) SOM SERVICEBUREAULØSNING INDHOLDSFORTEGNELSE Overskrift Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DEFINITIONER... 3 3. kontraktgrundlag... 4 4. LEVERANDØRENS

Læs mere

[Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING. mellem ODENSE KOMMUNE [NAVN]

[Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING. mellem ODENSE KOMMUNE [NAVN] Odense Kommune Uddannelses- og aktivitetssystem 01-03-2011 [Baseret på K01] KONTRAKT OM UDDANNELSES OG AKTIVITETSSYSTEM SOM SERVICEBUREAULØSNING mellem ODENSE KOMMUNE og [NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligehold af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt Vedrørende levering af jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Opdateret den )

Bilag 1 Kontrakt Vedrørende levering af jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Opdateret den ) Bilag 1 Kontrakt Vedrørende levering af jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Opdateret den 14.01.2015) Side 1 af 37 Indhold Præambel... 8 1 Definitioner... 9 2 Leverandørens leveringsforpligtelser...

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt VEDR. DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV MELLEM. Professionshøjskolen UCC [LEVERANDØR]

Kontrakt VEDR. DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV MELLEM. Professionshøjskolen UCC [LEVERANDØR] Kontrakt VEDR. DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF HJEMMESIDE OG NYHEDSBREV MELLEM Professionshøjskolen UCC OG [LEVERANDØR] Notat [Overskrift] [Tekst] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Kontrakt Angiv dato Angiv titel

Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 og Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst.

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

KONTRAKT. mellem. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) KONTRAKT mellem Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om kundens anvendelse af leverandørens [Løsninger]

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Olof Palmes Allé 22 8200 Aarhus N CVR-nr. 29 13 68 07 (i det følgende kaldet KORA ) og CVR-nr.... (i

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT OM TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF ET MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM MELLEM VISITDENMARK (I DET FØLGENDE "KUNDEN") [Indsæt] (I DET FØLGENDE "LEVERANDØREN")

KONTRAKT OM TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF ET MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM MELLEM VISITDENMARK (I DET FØLGENDE KUNDEN) [Indsæt] (I DET FØLGENDE LEVERANDØREN) KONTRAKT OM TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF ET MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM MELLEM VISITDENMARK (I DET FØLGENDE "KUNDEN") OG [Indsæt] (I DET FØLGENDE "LEVERANDØREN") (SAMMEN BENÆVNT "PARTERNE") 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME. [Indsæt] (I DET FØLGENDE "TJENESTEYDEREN")

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME. [Indsæt] (I DET FØLGENDE TJENESTEYDEREN) SFD-15-0025 Side 1 af 13 RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING MELLEM DANSK KYST- OG NATURTURISME OG [Indsæt] (I DET FØLGENDE "TJENESTEYDEREN") SFD-15-0025 Side 2 af 13 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Kontrakt. tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. mellem

Kontrakt. tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. mellem Kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse mellem Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K (i det følgende "Kunden") og [ ] (i det følgende "Leverandøren")

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere