Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , Codan hallen i idrætsparken Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Formanden orienterede om: at den regionale afdeling af Danmarks Biblioteksforening d afholder temamøde møde med Hørsholm-scenen vedrørende konkret udlejning i Trommen Administrationen orienterede om: at der omkring etablering af skateparken, forventes iværksat en konkurrencepræget dialog med tilbudsgivere. Skaterne er orienteret. at der er rykket for svar fra Sjælsmark Kaserne og Arboretet vedrørende muligheden for oprettelse af foreningslokaler for Jagtforeningen. at etableringen af elevator ved Fritidshuset nu er nået så langt, at selve elevatortårnet monteres mandag d statistisk sammenligning mellem Hørsholm og Kolding biblioteker i forlængelse af KFU's studietur til bl.a. Kolding Egnsmuseets nye vedtægter forventes snarest fremsendt underskrevet af en enig bestyrelse Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-52/07-B Tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område De tre kommuner Allerød, Fredensborg og Hørsholm har udarbejdet aftale om samarbejde på det kulturelle område. Beslutning: KFU kan godkende aftale om tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område. Ingen Side 8 KFU-53/07-B Budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 23. maj 2007 samt høring af interessenter den 30. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Beslutning: KFU havde inviteret folkeoplysningsforbundene repræsenteret i Hørsholm til forud for behandlingen af budgetpunktet at give deres holdning til budgetforslaget, da de ikke havde været inviteret til det oprindelige dialogmøde. Herefter forlod forbundene mødet. KFU godkendte referat fra dialogmødet. Referatet vil blive opdateret med de indlæg folkeoplysningsforbundene havde. KFU kan anbefale følgende budgetmål: Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de administrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres indenfor rammen som en effektivisering. Udarbejdelse af en bibliotekspolitik i Opnormering af Egnsmuseets personaleressourcer med henblik på digitalisering af museets arkivmateriale til en årlig driftsudgift på kr. Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen. Udgift kr., som finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. KFU henstiller i den Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 forbindelse til, at KFU aktivt inddrages i arbejdet omkring Bymidteprojektet. Der spares op til 0,3 mio. kr. årligt på politikområde 61 vedr. mellemkommunale betalinger. KFU har et ønske om at indføre elektronisk låsesystem i de kommunale lokaler, som benyttes af foreningslivet. I første omgang etableres projekt i idrætsparken for overførte midler på KFU's område. Michael Medom Hansen Side 10 KFU-54/07-B Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte beliggende på Firhusvej ned mod Søvang. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 12 KFU-55/07-B Ansøgninger om midler i henhold til 18 i Serviceloven Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. Beslutning: Punktet udsat med henblik på yderligere administrativ bearbejdning. Ingen Side 14 KFU-56/07-B Hørsholm Rideklub af 2003 søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Rideklub af 2003 søger om et ekstraordinært tilskud på kr. til køb af tre ponyer. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. til køb af 3 ponyer og at der udarbejdes brugsretsaftale med Hørsholm Rideklub af 2003 vedrørende de pågældende 3 ponyer. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Michael Medom Thorkild Gruelund Side 21 KFU-57/07-B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om ekstraordinært tilskud til udbedring af svampe- og rådskader i Codan Hallen I forbindelse med den planlagte vedligeholdelse af Codan Hallens tag blev det konstateret, at der var omfattende svampe- og rådskader. Disse skader dækkes kun i begrænset omfang af Hørsholm Rungsted Tennisklubs forsikringsselskab. På baggrund heraf søger Hørsholm Rungsted Tennisklub om ekstraordinært tilskud til at udbedre de uforudsete skader. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. til udbedring af konstaterede råd- og svampeskader. Michael Medom Hansen Side 23 KFU-58/07-D Revision af foreningsregnskaber På anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen foretaget en vurdering af gældende regler for revision af foreningsregnskaber. Beslutning: Punktet udsat til augustmødet med henblik på en afklaring af om der i kravet om at revidere et regnskab ligger en skærpelse i forhold til kravet om udarbejdelse af regnskab. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 25 KFU-59/07-D Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklings-strategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: KFU drøftede oplægget til erhvervsudviklingsstrategi og er enig i strategiens fokus på kultur- og fritidsområdets betydning for erhvervsudviklingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 28 KFU-60/07-O Evaluering og dokumentation på Kultur og Fritidsudvalgets område Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Beslutning: KFU tog oversigten over oversigten over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation til efterretning. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 30 KFU-61/07-O Overførsler Administrationen har udarbejdet et notat, som giver et overblik over overførsler på politikområde 61 siden 2002 (bilag 1). Beslutning: Punktet udsat til næste møde. Ingen Side 32 KFU-62/07-O Sommerferieaktiviteter 2007 Programmet for sommerferieaktiviteter 2007 uddeles som orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: KFU tog orienteringen til efterretning Ingen Side 34 KFU-63/07-O Udnyttelsesgrad af lokaler På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget orienterer administrationen om graden af fritidsbrugernes anvendelse af Fritidshuset og skolernes gymnastiksale. Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Beslutning: KFU tog orienteringen til efterretning. KFU ser kritisk på den påviste udnyttelsesgrad og kan anbefale ØU, at der bliver foretaget en generel vurdering af udnyttelsesgraden for kommunens lokaler, herunder i hvilket omfang anvendelsen kan optimeres. Ingen Side 35 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-52/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område Resume De tre kommuner Allerød, Fredensborg og Hørsholm har udarbejdet aftale om samarbejde på det kulturelle område. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender aftalen. Bilag 1. Aftale om 3-kommunesamarbejde på det kulturelle område Sagsfremstilling De fem nabokommuner Allerød, Karlebo, Fredensborg-Humlebæk, Birkerød og Hørsholm har i flere år arbejdet på at samarbejde om større kulturelle arrangementer, som ville være for omkostningskrævende at løfte for den enkelte kommune. Birkerød Kommune trak sig ud af dette samarbejde, for at anvende ressourcerne på det kommende samarbejde i den nye storkommune Rudersdal. De fire nabokommuner Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm realiserede i 2006 om et stort Operaprojekt på Fredtoften med deltagelse af både professionelle og amatører. Arrangementet blev på trods af et voldsomt regnvejr en stor publikumssucces. I 2007 samarbejder de nu tre kommuner: Allerød, Fredensborg og Hørsholm atter om et kulturelt arrangement, som også denne gang placeres på Fredtoften på grund af arrangementets karakter. Det er Grøn musikfestival 2007 med deltagelse af lokale kor fra de tre kommuner og professionelle solister, søndag den 9. september 2007 kl I forbindelse med udviklingen af disse projekter har der været afholdt møder med deltagelse af formændene for de politiske udvalg, hvorunder kulturen hører. På et af disse møder besluttede udvalgsformændene, at der skulle udarbejdes en aftale som kommunerne ved deres godkendelse forpligter sig til at deltage i for en valgperiode ad gangen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 KFU kan godkende aftale om tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-53/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 23. maj 2007 samt høring af interessenter den 30. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget: Godkender referatet fra dialogmødet Beslutter en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Beslutter en prioriteret liste over hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Bilag 1. Referat fra dialogmøde, afholdt den 30. maj 2007, eftersendes 2. Indkomne høringssvar på udvalgets område, eftersendes 3. Konsekvensberegning vedr. skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen 4. Øvrige konkretiserede mål med konsekvensberegninger fra administrationen som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra den 23. maj 2007, eftersendes. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2007 Sagens fakta På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 med i budget Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt det efterfølgende afholdte dialogmøde, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsen Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over forslag til finansiering af mål indenfor udvalgets område der er under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Sagens videre forløb Referater fra dialogmøde, høringssvar, den prioriterede liste med budgetmål og forslag til finansiering sendes videre til Augustkonferencen Beslutning KFU havde inviteret folkeoplysningsforbundene repræsenteret i Hørsholm til forud for behandlingen af budgetpunktet at give deres holdning til budgetforslaget, da de ikke havde været inviteret til det oprindelige dialogmøde. Herefter forlod forbundene mødet. KFU godkendte referat fra dialogmødet. Referatet vil blive opdateret med de indlæg folkeoplysningsforbundene havde. KFU kan anbefale følgende budgetmål: Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de administrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres indenfor rammen som en effektivisering. Udarbejdelse af en bibliotekspolitik i Opnormering af Egnsmuseets personaleressourcer med henblik på digitalisering af museets arkivmateriale til en årlig driftsudgift på kr. Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen. Udgift kr., som finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. KFU henstiller i den forbindelse til, at KFU aktivt inddrages i arbejdet omkring Bymidte-projektet. Der spares op til 0,3 mio. kr. årligt på politikområde 61 vedr. mellemkommunale betalinger. KFU har et ønske om at indføre elektronisk låsesystem i de kommunale lokaler, som benyttes af foreningslivet. I første omgang etableres projekt i idrætsparken for overførte midler på KFU's område. Michael Medom Hansen Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-54/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Resume Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte beliggende på Firhusvej ned mod Søvang. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på maksimalt kr. til udskiftning af taget på gruppens hytte. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Bent Byg Spejdergruppe Bilag 2: Redegørelse for forsøg på kontakt til de svenske leverandører Sagsfremstilling Sagens fakta Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte på Firhusvej. Hytten bruges af Bent Bygs tropsspejdere (12-15 år), der har aktiviteter 1-2 gange om ugen samt i en række weekender i løbet af året. Bent Byg Spejdergruppe byggede for cirka syv år siden en ny hytte med støtte fra Hørsholm Kommune og forskellige fonde. Byggeriet involverede både gruppeledere og forældre, hvorved udgifterne til hytten blev holdt nede. Det har efterfølgende vist sig, at taget ikke var så holdbart som forventet. Hytten har stået under nogle store træer, og nedfaldne blade, der har ligget på taget, har formentligt samlet fugt, hvilket gennem tiden er trængt ned gennem laget af tagpap, der sandsynligvis ikke har været kraftigt nok. Træerne er naturligvis fældet nu, men taget på hytten er utæt, og det er ifølge gruppen vigtigt at udskifte det nu for at undgå yderligere skader på hytten. Bent Byg Spejdergruppe har jf. bilag 2 gentagne gange og gennem længere tid forsøgt at komme i telefonisk kontakt med de svenske leverandører af hytten, men endnu uden held. Såfremt det lykkes Bent Byg at komme i kontakt med den svenske sælger og få dem til at Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 foretage tagudskiftningen, vil gruppen refundere et eventuelt tilskud fra Hørsholm Kommune. Økonomi Bent Byg Spejdergruppe vurderer, at taget kan udskiftes for ca. 500 kr/m², hvilket giver en samlet udgift på kr. Efter bygningen af hytten Birkeholt, som Bent Byg deler med andre spejdergrupper, har Bent Byg ikke mulighed for at bidrage med økonomiske midler. Gruppen har udelukkende mulighed for at bidrage med arbejdskraft. Bent Byg Spejdergruppes medlemssammensætning pr. 1. januar 2007 Aldersgruppe Bopæl i Hørsholm Bopæl uden for Hørsholm I alt Kommune Kommune Under 25 år I alt Tilskud til Bent Byg År Tilskud til: Bevilliget beløb 2006 To telte Cirkustelt Udvikling og ekstraordinære tilskud Korrigeret budget 2007 (start- og udviklingspuljen+ekstraordinære tilskud): kr. Disponeret beløb 2007: kr. Restbudget 2007: kr. Beslutning KFU godkendte en bevilling på op til kr. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-55/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ansøgninger om midler i henhold til 18 i Serviceloven Resume Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningerne fra de fem foreninger med de fulde ansøgte beløb med undtagelse af ansøgningen fra Ungdommens Røde Kors, hvor administrationen anbefaler et tilskud på kr. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra SIND-Frederiksborg Kreds og SIND s Pårørendegruppe Bilag 2: Ansøgning fra Ungdommens Røde Kors Bilag 3: Ansøgning fra Hørehæmmede Børns Forældreforening Bilag 4: Ansøgning fra Familieplejen Danmark Bilag 5: Ansøgning fra Forældreforening for børn og unge bistand. Region Hovedstaden Bilag 6: Kultur- og fritidspuljen, budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Før 1. januar 2007 havde frivillige sociale foreninger mulighed for at søge om økonomisk støtte i de gamle amter, men med kommunalreformen er ansvaret for den sociale indsats samlet i kommunerne, herunder også ansvaret for støtten til frivillige sociale aktiviteter på hele det sociale område. Sagens fakta Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. 1. SIND-Frederiksborg Kreds og SINDs Pårørendegruppe søger om kr. 2. Ungdommens Røde Kors søger om kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 3. Hørehæmmede Børns Forældreforening. søger om kr. 4. Familieplejen Danmark. søger om 600 kr. 5. Forældreforening for børn og unge bistand. Region Hovedstaden søger om kr. Som nedenstående ansøgninger om 18 midler viser, vedrører samtlige ansøgninger foreninger og organisationer, som ikke er lokalt forankrede i Hørsholm, men hvis aktiviteter og tilbud borgere i Hørsholm Kommune kan benytte sig af og har glæde af. Det er svært at lave en opgørelse over hvor mange borgere fra Hørsholm Kommune, der benytter de forskellige tilbud, da det frivillige sociale arbejde ofte vedrører områder, hvor muligheden for anonymitet er en vigtig del af forholdet mellem borgeren og den frivillige sociale organisation. Ad.1 SIND-Frederiksborg Kreds og SINDS Pårørendegruppe søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. SIND arbejder med rådgivning og psykoedukation for sindslidende og pårørende til sindslidende på tværs af 10 kommuner i Nordsjælland. SIND holder til i SIND-huset i Hillerød, hvor der er aktiviteter alle ugens dage. Mandag og onsdag er SIND-klubben åben med fællesspisning og fredag med eftermiddagskaffe. Rådgivningen, som drives af en frivillig socialrådgiver suppleret af otte frivillige, der alle har erfaring med at have en sindslidende tæt på, er åben tirsdag og torsdag. SIND holder ligeledes månedlige åbne rådgiveraftener, hvor pårørende kan tale med SINDs psykolog. For sindslidende er der desuden etableret en jobcafé. Derudover starter Pårørendegruppen hvert år to samtalegrupper; en gruppe for unge der er vokset op med en sindslidende forældre eller søskende og en voksengruppe typisk for forældre eller ægtefæller til sindslidende. Begge grupper ledes af erfarne psykologer. Jf. SIND-Frederiksborg Kreds Rådgivning og Pårørendegruppes Rådgivnings rapport over henvendelser i 2006 var der i alt 4 henvendelser fra borgere bosat i Hørsholm Kommune. SIND søger om midler til: Rådgivning to gange om ugen året rundt Åben psykologrådgivning en gang om måneden To samtalegrupper med otte deltagere med en varighed á gange hver Jobcafé en gang om måneden Foredrag og information Budget for SIND Samlet finansieringsbehov: Forventet indtægt fra diverse puljer, blandt andet Socialministeriet: Behov for tilskud fra 18 midler i de 10 kommuner, som SIND-Frederiksborg Kreds dækker: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune ( x fordelingstal på 0,061*) kr kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Specificeret budget Udgiftetype Beløb for hele Frederiksborg Kreds Fordelingstal* Beløb for Hørsholm Kommune Arrangementer og kr. 0, kr. PR Lokale- og kr. 0, kr. kontorfaciliteter Udgifter til frivillige kr. 0, kr. Honorarer kr. 0, kr. Administration kr. 0, kr. Udgifter i alt kr. 0, kr. * Fordelingstal: indbyggertal Hørsholm Kommune/indbyggere i alle 10 kommuner i Frederiksborg Kreds <=> 24,3/399,4 = 0,061 Ad.2 Ungdommens Røde Kors søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Ungdommens Røde Kors (URK) afholder hvert år en række ferielejre for børn med særlige behov. Børnene har ofte oplevet omsorgssvigt, været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og de kommer fra familier, hvor opmærksomhed, tryghed og troværdige forældre ikke er en selvfølge. URK har desuden fokus på børn fra landets asylcentre. Målet med ferielejrene er at give børnene et positiv skub, hvor de får et pusterum fra hverdagen. På ferielejrene får børnene mulighed for at være børn uden andet ansvar end at have det sjovt. I Region Hovedstaden er URK s ferielejr placeret i Arresø Centret ved Frederiksværk, hvor 45 børn vil få 10 aktive dage i lejren. Ferielejrene arrangeres og drives af frivillige unge - primært i alderen år, og lejrens budget er således ikke belastet af lønninger. Der er dog forbundet en række udgifter med driften af lejren, og disse udgifter kan ikke fuldstændigt dækkes af betalingen fra kommuner og Røde Kors afdelinger i forbindelse med indstilling af børn til lejrene. Da URK tidligere har haft børn med på lejrene fra Hørsholm Kommune, søger URK om tilskud fra kommunen. Tilskuddet vil blive brugt på aktiviteter for børnene fx en tur i Sommerland eller til indkøb af legetøj. Budget for URK Samlet finansieringsbehov: Deltagerbetaling fra blandt andet kommuner: Salg fra kiosk: Andre indtægter: Behov for tilskud fra 18 midler: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune kr kr kr kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 URK har søgt om 18 midler i Fredensborg-, Hillerød-, Gribskov-, Rudersdal-. Egedal-, Frederiksværk-Hundested- samt Hørsholm Kommune, men har på nuværende tidspunkt endnu ikke fået svar herfra. Da URK har søgt om økonomiske midler i i alt 7 kommuner, anbefaler administrationen, at URK s ansøgning imødekommes med kr. som svarer til 1/7 af URK s samlede behov for 18 midler. Ad.3 Hørehæmmede Børns Forældreforening søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Hørehæmmede Børns Forældreforening (HBF) er en landsdækkende afdeling af Høreforeningen. Foreningen er opdelt i seks regionsafdelinger, som afholder informationsog debatmøder (blandt andet ny teknologi på området), holder foredrag og afholder sociale arrangementer og lignende, der kan være til gavn for familier med hørehæmmede børn. Derudover afholder HBF et årligt landskursus, hvor temaet for Landskursus 2007 er Et liv som hørehandicappet. Børn, unge og forældre mødes i en weekend på Esbjerg Vandrehjem, og derefter kører omkring 60 børn (8-11 år) til Marbæk, hvor børnekurset foregår, omkring 20 unge (12-17 år) kører til Ho, hvor ungekurset foregår, og omkring 100 voksne bliver i Esbjerg. På landskurset skabes kontakter og netværk blandt alle aldersgrupper, og der udveksles erfaringer blandt andet omkring udviklingen indenfor tekniske hjælpemidler og håndteringen af daglige problemstillinger, som hørehæmmede oplever. HBF har fire medlemmer (familier) bosiddende i Hørsholm Kommune, men ingen af disse familier deltog på Landskursus Tilmeldingsfristen for Landskursus 2007 er i starten af juli, hvorfor HBF endnu ikke ved, hvorvidt der i år er deltagere fra Hørsholm Kommune. Budget for HBF Samlet finansieringsbehov for Landskursus 2007: Deltagerbetaling: Bevilget tilskud på nuværende tidspunkt fra kommuner og private fonde: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: kr kr kr kr kr. HBF har søgt om 18 midler i samtlige kommuner i Danmark samt i cirka 125 private fonde. Ad.4 Familieplejen Danmark søger om 600 kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Familieplejen Danmark (FD) er en sammenslutning af familieplejeorganisationer i Danmark. I 2004 startede FD med midler fra Egmont Fonden hjemmesiden Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Hjemmesiden har til formål at give nuværende og tidligere plejebørn mulighed for at skrive med hinanden, lytte til hinanden og hjælpe hinanden og derigennem opnå et fællesskab. Fællesskabet med andre plejebørn er væsentligt, da plejebørn ofte oplever, at de er anderledes end deres jævnaldrende, og at de skiller sig ud. Derudover har hjemmesiden til mål at være en platform for plejebørns meninger, synspunkter og følelser om aktuelle emner. En platform, hvor voksne fagfolk og politikere kan læse om, hvordan verden opleves gennem plejebørns øjne. Hjemmesiden indeholder desuden en brevkasse, hvor voksne og tidligere plejebørn besvarer spørgsmål, en oversigt over netværksgrupper i hele landet, så plejebørn kan møde hinanden, og endeligt er der på hjemmesiden mulighed for, at plejebørn kan læse om deres rettigheder som anbragte. I 2006 havde hjemmesiden besøg, hvoraf ca. 350 valgte at skrive et indlæg eller et brevkassebrev. Budget FD Samlet finansiering af hjemmesiden i 2008: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: ,97 kr ,97 kr. 600 kr. Hjemmesiden drives i dag med midler fra FD og udviklingsmidler fra Socialministeriet, men bevillingen udløber 31. december 2007, og FD har ikke midler til at finansiere den fortsatte drift af hjemmesiden. Omkring børn er anbragt i Danmark, herunder omkring i familiepleje. Seks børn fra Hørsholm Kommune var i 2005 anbragt i familiepleje. FD har søgt om 18 midler i kommuner, der i 2005 havde anbragte børn i familiepleje. Det ansøgte beløb i hver kommune er beregnet ud fra antal anbragte børn i familiepleje, og beløbet for Hørsholm Kommune er således omkring 360 kr. (60 kr. x 6 børn). Da dette beløb er mindre end FD s definerede nedre grænse på 600 kr. for ansøgte beløb, ansøges Hørsholm Kommune om 600 kr. Ad.5 Forældreforeningen for børne- og ungebistand Region Hovedstaden søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Forældreforeningen for børne- og ungebistand Region Hovedstaden (FBU) er en støtteforening for forældre og deres anbragte børn. FBU består af frivillige, der har eller har haft børn anbragt udenfor hjemmet, og de frivillige står til rådighed med støtte, netværk og hjælp til forældre, der får anbragt børn udenfor hjemmet. Forældreforeningen tilbyder en personligt funderet hjælp som alternativ til hjælp og samtale med den professionelle sagsbehandler, der netop har været med til at tage beslutningen om at fjerne barnet fra hjemmet. Derudover tilbyder FBU at være bisiddere ved møder med det offentlige system, støtte forældre i kontakten med de anbragte børn og styrke samarbejdet med plejefamilierne. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 FBU arbejder for at forældrene til anbragte børn og børnene selv er glade for samværet og blandt andet gennem weekendture søger FBU at give forældre og børn nogle hyggelige dage sammen blandt andet med fællesspisning og aktiviteter på børnenes præmisser. Ved disse weekendture møder de anbragte børn andre børn i samme situation som dem selv, hvilket giver børnene en følelse af fællesskab, de ikke oplever til dagligt. I 2006 arrangerede FBU dels en tur til Dyrehavsbakken, hvor 68 forældre og deres anbragte børn deltog, og dels en tur i Legoland, hvor 70 forældre og deres anbragte børn deltog. FBU ønsker at arrangere lignende weekendture for forældre og deres anbragte børn i 2007, og foreningen søger derfor om tilskud til at fortsætte sine aktiviteter. Foreningen forventer, at aktivitets- og udgiftsniveauet i 2007 stiger i forhold til niveauet for Nedenstående er baseret på foreningens regnskab for Budget FBU Samlet finansieringsbehov for aktiviteter i 2007: Indtægter fra kontingenter: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: kr kr kr kr. FBU har søgt om 18 midler i de kommuner i Region Hovedstaden, hvor FBU har medlemmer, hvilket vil sige samtlige på nær seks kommuner. I 2006 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget kr. i tilskud til FBU til ferieture for forældre med børn anbragt uden for hjemmet og deres børn. Lovgrundlag I Serviceloven fremgår det, jf. nedenstående 18, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde og yde økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde. 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Hensigten med servicelovens 18 (tidligere 115) er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side jf. vejledning nr. 7 til serviceloven. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Det er hensigten med 18, at kommunerne skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige arbejde. Jf. vejledningen til serviceloven findes der dog situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at støtte frivillige sociale organisationer, foreninger og projekter, der dækker et større område eller går på tværs af kommunegrænser. Kommunerne kan vælge at støtte frivillige sociale foreninger og aktiviteter, der relaterer sig til opgaver, der er forankret i regionsregi. Beslutning Punktet udsat med henblik på yderligere administrativ bearbejdning. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe REFERAT SOCIALUDVALGET den 04.05.2010 på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Besøg på Ribelund... 4 3 Arken. Genbehandling af ansøgning om 18 midler til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere