Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , Codan hallen i idrætsparken Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Formanden orienterede om: at den regionale afdeling af Danmarks Biblioteksforening d afholder temamøde møde med Hørsholm-scenen vedrørende konkret udlejning i Trommen Administrationen orienterede om: at der omkring etablering af skateparken, forventes iværksat en konkurrencepræget dialog med tilbudsgivere. Skaterne er orienteret. at der er rykket for svar fra Sjælsmark Kaserne og Arboretet vedrørende muligheden for oprettelse af foreningslokaler for Jagtforeningen. at etableringen af elevator ved Fritidshuset nu er nået så langt, at selve elevatortårnet monteres mandag d statistisk sammenligning mellem Hørsholm og Kolding biblioteker i forlængelse af KFU's studietur til bl.a. Kolding Egnsmuseets nye vedtægter forventes snarest fremsendt underskrevet af en enig bestyrelse Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-52/07-B Tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område De tre kommuner Allerød, Fredensborg og Hørsholm har udarbejdet aftale om samarbejde på det kulturelle område. Beslutning: KFU kan godkende aftale om tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område. Ingen Side 8 KFU-53/07-B Budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 23. maj 2007 samt høring af interessenter den 30. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Beslutning: KFU havde inviteret folkeoplysningsforbundene repræsenteret i Hørsholm til forud for behandlingen af budgetpunktet at give deres holdning til budgetforslaget, da de ikke havde været inviteret til det oprindelige dialogmøde. Herefter forlod forbundene mødet. KFU godkendte referat fra dialogmødet. Referatet vil blive opdateret med de indlæg folkeoplysningsforbundene havde. KFU kan anbefale følgende budgetmål: Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de administrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres indenfor rammen som en effektivisering. Udarbejdelse af en bibliotekspolitik i Opnormering af Egnsmuseets personaleressourcer med henblik på digitalisering af museets arkivmateriale til en årlig driftsudgift på kr. Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen. Udgift kr., som finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. KFU henstiller i den Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 forbindelse til, at KFU aktivt inddrages i arbejdet omkring Bymidteprojektet. Der spares op til 0,3 mio. kr. årligt på politikområde 61 vedr. mellemkommunale betalinger. KFU har et ønske om at indføre elektronisk låsesystem i de kommunale lokaler, som benyttes af foreningslivet. I første omgang etableres projekt i idrætsparken for overførte midler på KFU's område. Michael Medom Hansen Side 10 KFU-54/07-B Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte beliggende på Firhusvej ned mod Søvang. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 12 KFU-55/07-B Ansøgninger om midler i henhold til 18 i Serviceloven Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. Beslutning: Punktet udsat med henblik på yderligere administrativ bearbejdning. Ingen Side 14 KFU-56/07-B Hørsholm Rideklub af 2003 søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Rideklub af 2003 søger om et ekstraordinært tilskud på kr. til køb af tre ponyer. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. til køb af 3 ponyer og at der udarbejdes brugsretsaftale med Hørsholm Rideklub af 2003 vedrørende de pågældende 3 ponyer. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Michael Medom Thorkild Gruelund Side 21 KFU-57/07-B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om ekstraordinært tilskud til udbedring af svampe- og rådskader i Codan Hallen I forbindelse med den planlagte vedligeholdelse af Codan Hallens tag blev det konstateret, at der var omfattende svampe- og rådskader. Disse skader dækkes kun i begrænset omfang af Hørsholm Rungsted Tennisklubs forsikringsselskab. På baggrund heraf søger Hørsholm Rungsted Tennisklub om ekstraordinært tilskud til at udbedre de uforudsete skader. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. til udbedring af konstaterede råd- og svampeskader. Michael Medom Hansen Side 23 KFU-58/07-D Revision af foreningsregnskaber På anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen foretaget en vurdering af gældende regler for revision af foreningsregnskaber. Beslutning: Punktet udsat til augustmødet med henblik på en afklaring af om der i kravet om at revidere et regnskab ligger en skærpelse i forhold til kravet om udarbejdelse af regnskab. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 25 KFU-59/07-D Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklings-strategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: KFU drøftede oplægget til erhvervsudviklingsstrategi og er enig i strategiens fokus på kultur- og fritidsområdets betydning for erhvervsudviklingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 28 KFU-60/07-O Evaluering og dokumentation på Kultur og Fritidsudvalgets område Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Beslutning: KFU tog oversigten over oversigten over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation til efterretning. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 30 KFU-61/07-O Overførsler Administrationen har udarbejdet et notat, som giver et overblik over overførsler på politikområde 61 siden 2002 (bilag 1). Beslutning: Punktet udsat til næste møde. Ingen Side 32 KFU-62/07-O Sommerferieaktiviteter 2007 Programmet for sommerferieaktiviteter 2007 uddeles som orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: KFU tog orienteringen til efterretning Ingen Side 34 KFU-63/07-O Udnyttelsesgrad af lokaler På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget orienterer administrationen om graden af fritidsbrugernes anvendelse af Fritidshuset og skolernes gymnastiksale. Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Beslutning: KFU tog orienteringen til efterretning. KFU ser kritisk på den påviste udnyttelsesgrad og kan anbefale ØU, at der bliver foretaget en generel vurdering af udnyttelsesgraden for kommunens lokaler, herunder i hvilket omfang anvendelsen kan optimeres. Ingen Side 35 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-52/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område Resume De tre kommuner Allerød, Fredensborg og Hørsholm har udarbejdet aftale om samarbejde på det kulturelle område. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender aftalen. Bilag 1. Aftale om 3-kommunesamarbejde på det kulturelle område Sagsfremstilling De fem nabokommuner Allerød, Karlebo, Fredensborg-Humlebæk, Birkerød og Hørsholm har i flere år arbejdet på at samarbejde om større kulturelle arrangementer, som ville være for omkostningskrævende at løfte for den enkelte kommune. Birkerød Kommune trak sig ud af dette samarbejde, for at anvende ressourcerne på det kommende samarbejde i den nye storkommune Rudersdal. De fire nabokommuner Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm realiserede i 2006 om et stort Operaprojekt på Fredtoften med deltagelse af både professionelle og amatører. Arrangementet blev på trods af et voldsomt regnvejr en stor publikumssucces. I 2007 samarbejder de nu tre kommuner: Allerød, Fredensborg og Hørsholm atter om et kulturelt arrangement, som også denne gang placeres på Fredtoften på grund af arrangementets karakter. Det er Grøn musikfestival 2007 med deltagelse af lokale kor fra de tre kommuner og professionelle solister, søndag den 9. september 2007 kl I forbindelse med udviklingen af disse projekter har der været afholdt møder med deltagelse af formændene for de politiske udvalg, hvorunder kulturen hører. På et af disse møder besluttede udvalgsformændene, at der skulle udarbejdes en aftale som kommunerne ved deres godkendelse forpligter sig til at deltage i for en valgperiode ad gangen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 KFU kan godkende aftale om tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-53/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 23. maj 2007 samt høring af interessenter den 30. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget: Godkender referatet fra dialogmødet Beslutter en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Beslutter en prioriteret liste over hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Bilag 1. Referat fra dialogmøde, afholdt den 30. maj 2007, eftersendes 2. Indkomne høringssvar på udvalgets område, eftersendes 3. Konsekvensberegning vedr. skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen 4. Øvrige konkretiserede mål med konsekvensberegninger fra administrationen som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra den 23. maj 2007, eftersendes. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2007 Sagens fakta På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 med i budget Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt det efterfølgende afholdte dialogmøde, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsen Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over forslag til finansiering af mål indenfor udvalgets område der er under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Sagens videre forløb Referater fra dialogmøde, høringssvar, den prioriterede liste med budgetmål og forslag til finansiering sendes videre til Augustkonferencen Beslutning KFU havde inviteret folkeoplysningsforbundene repræsenteret i Hørsholm til forud for behandlingen af budgetpunktet at give deres holdning til budgetforslaget, da de ikke havde været inviteret til det oprindelige dialogmøde. Herefter forlod forbundene mødet. KFU godkendte referat fra dialogmødet. Referatet vil blive opdateret med de indlæg folkeoplysningsforbundene havde. KFU kan anbefale følgende budgetmål: Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de administrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres indenfor rammen som en effektivisering. Udarbejdelse af en bibliotekspolitik i Opnormering af Egnsmuseets personaleressourcer med henblik på digitalisering af museets arkivmateriale til en årlig driftsudgift på kr. Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen. Udgift kr., som finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. KFU henstiller i den forbindelse til, at KFU aktivt inddrages i arbejdet omkring Bymidte-projektet. Der spares op til 0,3 mio. kr. årligt på politikområde 61 vedr. mellemkommunale betalinger. KFU har et ønske om at indføre elektronisk låsesystem i de kommunale lokaler, som benyttes af foreningslivet. I første omgang etableres projekt i idrætsparken for overførte midler på KFU's område. Michael Medom Hansen Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-54/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Resume Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte beliggende på Firhusvej ned mod Søvang. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på maksimalt kr. til udskiftning af taget på gruppens hytte. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Bent Byg Spejdergruppe Bilag 2: Redegørelse for forsøg på kontakt til de svenske leverandører Sagsfremstilling Sagens fakta Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte på Firhusvej. Hytten bruges af Bent Bygs tropsspejdere (12-15 år), der har aktiviteter 1-2 gange om ugen samt i en række weekender i løbet af året. Bent Byg Spejdergruppe byggede for cirka syv år siden en ny hytte med støtte fra Hørsholm Kommune og forskellige fonde. Byggeriet involverede både gruppeledere og forældre, hvorved udgifterne til hytten blev holdt nede. Det har efterfølgende vist sig, at taget ikke var så holdbart som forventet. Hytten har stået under nogle store træer, og nedfaldne blade, der har ligget på taget, har formentligt samlet fugt, hvilket gennem tiden er trængt ned gennem laget af tagpap, der sandsynligvis ikke har været kraftigt nok. Træerne er naturligvis fældet nu, men taget på hytten er utæt, og det er ifølge gruppen vigtigt at udskifte det nu for at undgå yderligere skader på hytten. Bent Byg Spejdergruppe har jf. bilag 2 gentagne gange og gennem længere tid forsøgt at komme i telefonisk kontakt med de svenske leverandører af hytten, men endnu uden held. Såfremt det lykkes Bent Byg at komme i kontakt med den svenske sælger og få dem til at Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 foretage tagudskiftningen, vil gruppen refundere et eventuelt tilskud fra Hørsholm Kommune. Økonomi Bent Byg Spejdergruppe vurderer, at taget kan udskiftes for ca. 500 kr/m², hvilket giver en samlet udgift på kr. Efter bygningen af hytten Birkeholt, som Bent Byg deler med andre spejdergrupper, har Bent Byg ikke mulighed for at bidrage med økonomiske midler. Gruppen har udelukkende mulighed for at bidrage med arbejdskraft. Bent Byg Spejdergruppes medlemssammensætning pr. 1. januar 2007 Aldersgruppe Bopæl i Hørsholm Bopæl uden for Hørsholm I alt Kommune Kommune Under 25 år I alt Tilskud til Bent Byg År Tilskud til: Bevilliget beløb 2006 To telte Cirkustelt Udvikling og ekstraordinære tilskud Korrigeret budget 2007 (start- og udviklingspuljen+ekstraordinære tilskud): kr. Disponeret beløb 2007: kr. Restbudget 2007: kr. Beslutning KFU godkendte en bevilling på op til kr. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-55/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ansøgninger om midler i henhold til 18 i Serviceloven Resume Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningerne fra de fem foreninger med de fulde ansøgte beløb med undtagelse af ansøgningen fra Ungdommens Røde Kors, hvor administrationen anbefaler et tilskud på kr. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra SIND-Frederiksborg Kreds og SIND s Pårørendegruppe Bilag 2: Ansøgning fra Ungdommens Røde Kors Bilag 3: Ansøgning fra Hørehæmmede Børns Forældreforening Bilag 4: Ansøgning fra Familieplejen Danmark Bilag 5: Ansøgning fra Forældreforening for børn og unge bistand. Region Hovedstaden Bilag 6: Kultur- og fritidspuljen, budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Før 1. januar 2007 havde frivillige sociale foreninger mulighed for at søge om økonomisk støtte i de gamle amter, men med kommunalreformen er ansvaret for den sociale indsats samlet i kommunerne, herunder også ansvaret for støtten til frivillige sociale aktiviteter på hele det sociale område. Sagens fakta Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. 1. SIND-Frederiksborg Kreds og SINDs Pårørendegruppe søger om kr. 2. Ungdommens Røde Kors søger om kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 3. Hørehæmmede Børns Forældreforening. søger om kr. 4. Familieplejen Danmark. søger om 600 kr. 5. Forældreforening for børn og unge bistand. Region Hovedstaden søger om kr. Som nedenstående ansøgninger om 18 midler viser, vedrører samtlige ansøgninger foreninger og organisationer, som ikke er lokalt forankrede i Hørsholm, men hvis aktiviteter og tilbud borgere i Hørsholm Kommune kan benytte sig af og har glæde af. Det er svært at lave en opgørelse over hvor mange borgere fra Hørsholm Kommune, der benytter de forskellige tilbud, da det frivillige sociale arbejde ofte vedrører områder, hvor muligheden for anonymitet er en vigtig del af forholdet mellem borgeren og den frivillige sociale organisation. Ad.1 SIND-Frederiksborg Kreds og SINDS Pårørendegruppe søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. SIND arbejder med rådgivning og psykoedukation for sindslidende og pårørende til sindslidende på tværs af 10 kommuner i Nordsjælland. SIND holder til i SIND-huset i Hillerød, hvor der er aktiviteter alle ugens dage. Mandag og onsdag er SIND-klubben åben med fællesspisning og fredag med eftermiddagskaffe. Rådgivningen, som drives af en frivillig socialrådgiver suppleret af otte frivillige, der alle har erfaring med at have en sindslidende tæt på, er åben tirsdag og torsdag. SIND holder ligeledes månedlige åbne rådgiveraftener, hvor pårørende kan tale med SINDs psykolog. For sindslidende er der desuden etableret en jobcafé. Derudover starter Pårørendegruppen hvert år to samtalegrupper; en gruppe for unge der er vokset op med en sindslidende forældre eller søskende og en voksengruppe typisk for forældre eller ægtefæller til sindslidende. Begge grupper ledes af erfarne psykologer. Jf. SIND-Frederiksborg Kreds Rådgivning og Pårørendegruppes Rådgivnings rapport over henvendelser i 2006 var der i alt 4 henvendelser fra borgere bosat i Hørsholm Kommune. SIND søger om midler til: Rådgivning to gange om ugen året rundt Åben psykologrådgivning en gang om måneden To samtalegrupper med otte deltagere med en varighed á gange hver Jobcafé en gang om måneden Foredrag og information Budget for SIND Samlet finansieringsbehov: Forventet indtægt fra diverse puljer, blandt andet Socialministeriet: Behov for tilskud fra 18 midler i de 10 kommuner, som SIND-Frederiksborg Kreds dækker: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune ( x fordelingstal på 0,061*) kr kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Specificeret budget Udgiftetype Beløb for hele Frederiksborg Kreds Fordelingstal* Beløb for Hørsholm Kommune Arrangementer og kr. 0, kr. PR Lokale- og kr. 0, kr. kontorfaciliteter Udgifter til frivillige kr. 0, kr. Honorarer kr. 0, kr. Administration kr. 0, kr. Udgifter i alt kr. 0, kr. * Fordelingstal: indbyggertal Hørsholm Kommune/indbyggere i alle 10 kommuner i Frederiksborg Kreds <=> 24,3/399,4 = 0,061 Ad.2 Ungdommens Røde Kors søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Ungdommens Røde Kors (URK) afholder hvert år en række ferielejre for børn med særlige behov. Børnene har ofte oplevet omsorgssvigt, været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og de kommer fra familier, hvor opmærksomhed, tryghed og troværdige forældre ikke er en selvfølge. URK har desuden fokus på børn fra landets asylcentre. Målet med ferielejrene er at give børnene et positiv skub, hvor de får et pusterum fra hverdagen. På ferielejrene får børnene mulighed for at være børn uden andet ansvar end at have det sjovt. I Region Hovedstaden er URK s ferielejr placeret i Arresø Centret ved Frederiksværk, hvor 45 børn vil få 10 aktive dage i lejren. Ferielejrene arrangeres og drives af frivillige unge - primært i alderen år, og lejrens budget er således ikke belastet af lønninger. Der er dog forbundet en række udgifter med driften af lejren, og disse udgifter kan ikke fuldstændigt dækkes af betalingen fra kommuner og Røde Kors afdelinger i forbindelse med indstilling af børn til lejrene. Da URK tidligere har haft børn med på lejrene fra Hørsholm Kommune, søger URK om tilskud fra kommunen. Tilskuddet vil blive brugt på aktiviteter for børnene fx en tur i Sommerland eller til indkøb af legetøj. Budget for URK Samlet finansieringsbehov: Deltagerbetaling fra blandt andet kommuner: Salg fra kiosk: Andre indtægter: Behov for tilskud fra 18 midler: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune kr kr kr kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 URK har søgt om 18 midler i Fredensborg-, Hillerød-, Gribskov-, Rudersdal-. Egedal-, Frederiksværk-Hundested- samt Hørsholm Kommune, men har på nuværende tidspunkt endnu ikke fået svar herfra. Da URK har søgt om økonomiske midler i i alt 7 kommuner, anbefaler administrationen, at URK s ansøgning imødekommes med kr. som svarer til 1/7 af URK s samlede behov for 18 midler. Ad.3 Hørehæmmede Børns Forældreforening søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Hørehæmmede Børns Forældreforening (HBF) er en landsdækkende afdeling af Høreforeningen. Foreningen er opdelt i seks regionsafdelinger, som afholder informationsog debatmøder (blandt andet ny teknologi på området), holder foredrag og afholder sociale arrangementer og lignende, der kan være til gavn for familier med hørehæmmede børn. Derudover afholder HBF et årligt landskursus, hvor temaet for Landskursus 2007 er Et liv som hørehandicappet. Børn, unge og forældre mødes i en weekend på Esbjerg Vandrehjem, og derefter kører omkring 60 børn (8-11 år) til Marbæk, hvor børnekurset foregår, omkring 20 unge (12-17 år) kører til Ho, hvor ungekurset foregår, og omkring 100 voksne bliver i Esbjerg. På landskurset skabes kontakter og netværk blandt alle aldersgrupper, og der udveksles erfaringer blandt andet omkring udviklingen indenfor tekniske hjælpemidler og håndteringen af daglige problemstillinger, som hørehæmmede oplever. HBF har fire medlemmer (familier) bosiddende i Hørsholm Kommune, men ingen af disse familier deltog på Landskursus Tilmeldingsfristen for Landskursus 2007 er i starten af juli, hvorfor HBF endnu ikke ved, hvorvidt der i år er deltagere fra Hørsholm Kommune. Budget for HBF Samlet finansieringsbehov for Landskursus 2007: Deltagerbetaling: Bevilget tilskud på nuværende tidspunkt fra kommuner og private fonde: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: kr kr kr kr kr. HBF har søgt om 18 midler i samtlige kommuner i Danmark samt i cirka 125 private fonde. Ad.4 Familieplejen Danmark søger om 600 kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Familieplejen Danmark (FD) er en sammenslutning af familieplejeorganisationer i Danmark. I 2004 startede FD med midler fra Egmont Fonden hjemmesiden Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Hjemmesiden har til formål at give nuværende og tidligere plejebørn mulighed for at skrive med hinanden, lytte til hinanden og hjælpe hinanden og derigennem opnå et fællesskab. Fællesskabet med andre plejebørn er væsentligt, da plejebørn ofte oplever, at de er anderledes end deres jævnaldrende, og at de skiller sig ud. Derudover har hjemmesiden til mål at være en platform for plejebørns meninger, synspunkter og følelser om aktuelle emner. En platform, hvor voksne fagfolk og politikere kan læse om, hvordan verden opleves gennem plejebørns øjne. Hjemmesiden indeholder desuden en brevkasse, hvor voksne og tidligere plejebørn besvarer spørgsmål, en oversigt over netværksgrupper i hele landet, så plejebørn kan møde hinanden, og endeligt er der på hjemmesiden mulighed for, at plejebørn kan læse om deres rettigheder som anbragte. I 2006 havde hjemmesiden besøg, hvoraf ca. 350 valgte at skrive et indlæg eller et brevkassebrev. Budget FD Samlet finansiering af hjemmesiden i 2008: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: ,97 kr ,97 kr. 600 kr. Hjemmesiden drives i dag med midler fra FD og udviklingsmidler fra Socialministeriet, men bevillingen udløber 31. december 2007, og FD har ikke midler til at finansiere den fortsatte drift af hjemmesiden. Omkring børn er anbragt i Danmark, herunder omkring i familiepleje. Seks børn fra Hørsholm Kommune var i 2005 anbragt i familiepleje. FD har søgt om 18 midler i kommuner, der i 2005 havde anbragte børn i familiepleje. Det ansøgte beløb i hver kommune er beregnet ud fra antal anbragte børn i familiepleje, og beløbet for Hørsholm Kommune er således omkring 360 kr. (60 kr. x 6 børn). Da dette beløb er mindre end FD s definerede nedre grænse på 600 kr. for ansøgte beløb, ansøges Hørsholm Kommune om 600 kr. Ad.5 Forældreforeningen for børne- og ungebistand Region Hovedstaden søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Forældreforeningen for børne- og ungebistand Region Hovedstaden (FBU) er en støtteforening for forældre og deres anbragte børn. FBU består af frivillige, der har eller har haft børn anbragt udenfor hjemmet, og de frivillige står til rådighed med støtte, netværk og hjælp til forældre, der får anbragt børn udenfor hjemmet. Forældreforeningen tilbyder en personligt funderet hjælp som alternativ til hjælp og samtale med den professionelle sagsbehandler, der netop har været med til at tage beslutningen om at fjerne barnet fra hjemmet. Derudover tilbyder FBU at være bisiddere ved møder med det offentlige system, støtte forældre i kontakten med de anbragte børn og styrke samarbejdet med plejefamilierne. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 FBU arbejder for at forældrene til anbragte børn og børnene selv er glade for samværet og blandt andet gennem weekendture søger FBU at give forældre og børn nogle hyggelige dage sammen blandt andet med fællesspisning og aktiviteter på børnenes præmisser. Ved disse weekendture møder de anbragte børn andre børn i samme situation som dem selv, hvilket giver børnene en følelse af fællesskab, de ikke oplever til dagligt. I 2006 arrangerede FBU dels en tur til Dyrehavsbakken, hvor 68 forældre og deres anbragte børn deltog, og dels en tur i Legoland, hvor 70 forældre og deres anbragte børn deltog. FBU ønsker at arrangere lignende weekendture for forældre og deres anbragte børn i 2007, og foreningen søger derfor om tilskud til at fortsætte sine aktiviteter. Foreningen forventer, at aktivitets- og udgiftsniveauet i 2007 stiger i forhold til niveauet for Nedenstående er baseret på foreningens regnskab for Budget FBU Samlet finansieringsbehov for aktiviteter i 2007: Indtægter fra kontingenter: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: kr kr kr kr. FBU har søgt om 18 midler i de kommuner i Region Hovedstaden, hvor FBU har medlemmer, hvilket vil sige samtlige på nær seks kommuner. I 2006 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget kr. i tilskud til FBU til ferieture for forældre med børn anbragt uden for hjemmet og deres børn. Lovgrundlag I Serviceloven fremgår det, jf. nedenstående 18, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde og yde økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde. 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Hensigten med servicelovens 18 (tidligere 115) er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side jf. vejledning nr. 7 til serviceloven. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Det er hensigten med 18, at kommunerne skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige arbejde. Jf. vejledningen til serviceloven findes der dog situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at støtte frivillige sociale organisationer, foreninger og projekter, der dækker et større område eller går på tværs af kommunegrænser. Kommunerne kan vælge at støtte frivillige sociale foreninger og aktiviteter, der relaterer sig til opgaver, der er forankret i regionsregi. Beslutning Punktet udsat med henblik på yderligere administrativ bearbejdning. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere