Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , Codan hallen i idrætsparken Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Formanden orienterede om: at den regionale afdeling af Danmarks Biblioteksforening d afholder temamøde møde med Hørsholm-scenen vedrørende konkret udlejning i Trommen Administrationen orienterede om: at der omkring etablering af skateparken, forventes iværksat en konkurrencepræget dialog med tilbudsgivere. Skaterne er orienteret. at der er rykket for svar fra Sjælsmark Kaserne og Arboretet vedrørende muligheden for oprettelse af foreningslokaler for Jagtforeningen. at etableringen af elevator ved Fritidshuset nu er nået så langt, at selve elevatortårnet monteres mandag d statistisk sammenligning mellem Hørsholm og Kolding biblioteker i forlængelse af KFU's studietur til bl.a. Kolding Egnsmuseets nye vedtægter forventes snarest fremsendt underskrevet af en enig bestyrelse Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-52/07-B Tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område De tre kommuner Allerød, Fredensborg og Hørsholm har udarbejdet aftale om samarbejde på det kulturelle område. Beslutning: KFU kan godkende aftale om tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område. Ingen Side 8 KFU-53/07-B Budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 23. maj 2007 samt høring af interessenter den 30. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Beslutning: KFU havde inviteret folkeoplysningsforbundene repræsenteret i Hørsholm til forud for behandlingen af budgetpunktet at give deres holdning til budgetforslaget, da de ikke havde været inviteret til det oprindelige dialogmøde. Herefter forlod forbundene mødet. KFU godkendte referat fra dialogmødet. Referatet vil blive opdateret med de indlæg folkeoplysningsforbundene havde. KFU kan anbefale følgende budgetmål: Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de administrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres indenfor rammen som en effektivisering. Udarbejdelse af en bibliotekspolitik i Opnormering af Egnsmuseets personaleressourcer med henblik på digitalisering af museets arkivmateriale til en årlig driftsudgift på kr. Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen. Udgift kr., som finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. KFU henstiller i den Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 forbindelse til, at KFU aktivt inddrages i arbejdet omkring Bymidteprojektet. Der spares op til 0,3 mio. kr. årligt på politikområde 61 vedr. mellemkommunale betalinger. KFU har et ønske om at indføre elektronisk låsesystem i de kommunale lokaler, som benyttes af foreningslivet. I første omgang etableres projekt i idrætsparken for overførte midler på KFU's område. Michael Medom Hansen Side 10 KFU-54/07-B Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte beliggende på Firhusvej ned mod Søvang. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 12 KFU-55/07-B Ansøgninger om midler i henhold til 18 i Serviceloven Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. Beslutning: Punktet udsat med henblik på yderligere administrativ bearbejdning. Ingen Side 14 KFU-56/07-B Hørsholm Rideklub af 2003 søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Rideklub af 2003 søger om et ekstraordinært tilskud på kr. til køb af tre ponyer. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. til køb af 3 ponyer og at der udarbejdes brugsretsaftale med Hørsholm Rideklub af 2003 vedrørende de pågældende 3 ponyer. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Michael Medom Thorkild Gruelund Side 21 KFU-57/07-B Hørsholm Rungsted Tennisklub søger om ekstraordinært tilskud til udbedring af svampe- og rådskader i Codan Hallen I forbindelse med den planlagte vedligeholdelse af Codan Hallens tag blev det konstateret, at der var omfattende svampe- og rådskader. Disse skader dækkes kun i begrænset omfang af Hørsholm Rungsted Tennisklubs forsikringsselskab. På baggrund heraf søger Hørsholm Rungsted Tennisklub om ekstraordinært tilskud til at udbedre de uforudsete skader. Beslutning: KFU godkendte en bevilling på op til kr. til udbedring af konstaterede råd- og svampeskader. Michael Medom Hansen Side 23 KFU-58/07-D Revision af foreningsregnskaber På anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen foretaget en vurdering af gældende regler for revision af foreningsregnskaber. Beslutning: Punktet udsat til augustmødet med henblik på en afklaring af om der i kravet om at revidere et regnskab ligger en skærpelse i forhold til kravet om udarbejdelse af regnskab. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 25 KFU-59/07-D Høring af erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er i gang med at formulere en erhvervsudviklings-strategi for Hørsholm Kommune. Som et led i processen sendes udkastet til strategien til høring i alle de politiske udvalg herunder også Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: KFU drøftede oplægget til erhvervsudviklingsstrategi og er enig i strategiens fokus på kultur- og fritidsområdets betydning for erhvervsudviklingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 28 KFU-60/07-O Evaluering og dokumentation på Kultur og Fritidsudvalgets område Det er et tværgående mål for organisationen, at vi evaluerer og dokumenterer for at blive bedre til det, vi gør. Der er udarbejdet oversigter over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation for alle kommunens fagområder. Beslutning: KFU tog oversigten over oversigten over det igangværende og planlagte arbejde med evaluering og dokumentation til efterretning. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Side 30 KFU-61/07-O Overførsler Administrationen har udarbejdet et notat, som giver et overblik over overførsler på politikområde 61 siden 2002 (bilag 1). Beslutning: Punktet udsat til næste møde. Ingen Side 32 KFU-62/07-O Sommerferieaktiviteter 2007 Programmet for sommerferieaktiviteter 2007 uddeles som orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: KFU tog orienteringen til efterretning Ingen Side 34 KFU-63/07-O Udnyttelsesgrad af lokaler På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget orienterer administrationen om graden af fritidsbrugernes anvendelse af Fritidshuset og skolernes gymnastiksale. Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Beslutning: KFU tog orienteringen til efterretning. KFU ser kritisk på den påviste udnyttelsesgrad og kan anbefale ØU, at der bliver foretaget en generel vurdering af udnyttelsesgraden for kommunens lokaler, herunder i hvilket omfang anvendelsen kan optimeres. Ingen Side 35 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-52/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område Resume De tre kommuner Allerød, Fredensborg og Hørsholm har udarbejdet aftale om samarbejde på det kulturelle område. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender aftalen. Bilag 1. Aftale om 3-kommunesamarbejde på det kulturelle område Sagsfremstilling De fem nabokommuner Allerød, Karlebo, Fredensborg-Humlebæk, Birkerød og Hørsholm har i flere år arbejdet på at samarbejde om større kulturelle arrangementer, som ville være for omkostningskrævende at løfte for den enkelte kommune. Birkerød Kommune trak sig ud af dette samarbejde, for at anvende ressourcerne på det kommende samarbejde i den nye storkommune Rudersdal. De fire nabokommuner Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm realiserede i 2006 om et stort Operaprojekt på Fredtoften med deltagelse af både professionelle og amatører. Arrangementet blev på trods af et voldsomt regnvejr en stor publikumssucces. I 2007 samarbejder de nu tre kommuner: Allerød, Fredensborg og Hørsholm atter om et kulturelt arrangement, som også denne gang placeres på Fredtoften på grund af arrangementets karakter. Det er Grøn musikfestival 2007 med deltagelse af lokale kor fra de tre kommuner og professionelle solister, søndag den 9. september 2007 kl I forbindelse med udviklingen af disse projekter har der været afholdt møder med deltagelse af formændene for de politiske udvalg, hvorunder kulturen hører. På et af disse møder besluttede udvalgsformændene, at der skulle udarbejdes en aftale som kommunerne ved deres godkendelse forpligter sig til at deltage i for en valgperiode ad gangen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 KFU kan godkende aftale om tværkommunalt samarbejde på det kulturelle område. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-53/07-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 23. maj 2007 samt høring af interessenter den 30. maj 2007, beslutter udvalget hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget: Godkender referatet fra dialogmødet Beslutter en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Beslutter en prioriteret liste over hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Bilag 1. Referat fra dialogmøde, afholdt den 30. maj 2007, eftersendes 2. Indkomne høringssvar på udvalgets område, eftersendes 3. Konsekvensberegning vedr. skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen 4. Øvrige konkretiserede mål med konsekvensberegninger fra administrationen som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra den 23. maj 2007, eftersendes. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2007 Sagens fakta På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 med i budget Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt det efterfølgende afholdte dialogmøde, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsen Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over forslag til finansiering af mål indenfor udvalgets område der er under 1,2 mio. kr. i budgetårene. Sagens videre forløb Referater fra dialogmøde, høringssvar, den prioriterede liste med budgetmål og forslag til finansiering sendes videre til Augustkonferencen Beslutning KFU havde inviteret folkeoplysningsforbundene repræsenteret i Hørsholm til forud for behandlingen af budgetpunktet at give deres holdning til budgetforslaget, da de ikke havde været inviteret til det oprindelige dialogmøde. Herefter forlod forbundene mødet. KFU godkendte referat fra dialogmødet. Referatet vil blive opdateret med de indlæg folkeoplysningsforbundene havde. KFU kan anbefale følgende budgetmål: Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de administrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres indenfor rammen som en effektivisering. Udarbejdelse af en bibliotekspolitik i Opnormering af Egnsmuseets personaleressourcer med henblik på digitalisering af museets arkivmateriale til en årlig driftsudgift på kr. Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foyerområde, biblioteksarealer og CM-salen. Udgift kr., som finansieres af Kultur- og Fritidspuljen. KFU henstiller i den forbindelse til, at KFU aktivt inddrages i arbejdet omkring Bymidte-projektet. Der spares op til 0,3 mio. kr. årligt på politikområde 61 vedr. mellemkommunale betalinger. KFU har et ønske om at indføre elektronisk låsesystem i de kommunale lokaler, som benyttes af foreningslivet. I første omgang etableres projekt i idrætsparken for overførte midler på KFU's område. Michael Medom Hansen Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-54/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Resume Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte beliggende på Firhusvej ned mod Søvang. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på maksimalt kr. til udskiftning af taget på gruppens hytte. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Bent Byg Spejdergruppe Bilag 2: Redegørelse for forsøg på kontakt til de svenske leverandører Sagsfremstilling Sagens fakta Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til udskiftning af taget på gruppens spejderhytte på Firhusvej. Hytten bruges af Bent Bygs tropsspejdere (12-15 år), der har aktiviteter 1-2 gange om ugen samt i en række weekender i løbet af året. Bent Byg Spejdergruppe byggede for cirka syv år siden en ny hytte med støtte fra Hørsholm Kommune og forskellige fonde. Byggeriet involverede både gruppeledere og forældre, hvorved udgifterne til hytten blev holdt nede. Det har efterfølgende vist sig, at taget ikke var så holdbart som forventet. Hytten har stået under nogle store træer, og nedfaldne blade, der har ligget på taget, har formentligt samlet fugt, hvilket gennem tiden er trængt ned gennem laget af tagpap, der sandsynligvis ikke har været kraftigt nok. Træerne er naturligvis fældet nu, men taget på hytten er utæt, og det er ifølge gruppen vigtigt at udskifte det nu for at undgå yderligere skader på hytten. Bent Byg Spejdergruppe har jf. bilag 2 gentagne gange og gennem længere tid forsøgt at komme i telefonisk kontakt med de svenske leverandører af hytten, men endnu uden held. Såfremt det lykkes Bent Byg at komme i kontakt med den svenske sælger og få dem til at Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 foretage tagudskiftningen, vil gruppen refundere et eventuelt tilskud fra Hørsholm Kommune. Økonomi Bent Byg Spejdergruppe vurderer, at taget kan udskiftes for ca. 500 kr/m², hvilket giver en samlet udgift på kr. Efter bygningen af hytten Birkeholt, som Bent Byg deler med andre spejdergrupper, har Bent Byg ikke mulighed for at bidrage med økonomiske midler. Gruppen har udelukkende mulighed for at bidrage med arbejdskraft. Bent Byg Spejdergruppes medlemssammensætning pr. 1. januar 2007 Aldersgruppe Bopæl i Hørsholm Bopæl uden for Hørsholm I alt Kommune Kommune Under 25 år I alt Tilskud til Bent Byg År Tilskud til: Bevilliget beløb 2006 To telte Cirkustelt Udvikling og ekstraordinære tilskud Korrigeret budget 2007 (start- og udviklingspuljen+ekstraordinære tilskud): kr. Disponeret beløb 2007: kr. Restbudget 2007: kr. Beslutning KFU godkendte en bevilling på op til kr. Michael Medom Hansen, Thorkild Gruelund Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-55/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ansøgninger om midler i henhold til 18 i Serviceloven Resume Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningerne fra de fem foreninger med de fulde ansøgte beløb med undtagelse af ansøgningen fra Ungdommens Røde Kors, hvor administrationen anbefaler et tilskud på kr. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra SIND-Frederiksborg Kreds og SIND s Pårørendegruppe Bilag 2: Ansøgning fra Ungdommens Røde Kors Bilag 3: Ansøgning fra Hørehæmmede Børns Forældreforening Bilag 4: Ansøgning fra Familieplejen Danmark Bilag 5: Ansøgning fra Forældreforening for børn og unge bistand. Region Hovedstaden Bilag 6: Kultur- og fritidspuljen, budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Før 1. januar 2007 havde frivillige sociale foreninger mulighed for at søge om økonomisk støtte i de gamle amter, men med kommunalreformen er ansvaret for den sociale indsats samlet i kommunerne, herunder også ansvaret for støtten til frivillige sociale aktiviteter på hele det sociale område. Sagens fakta Fem kreds/regionsforeninger søger om økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Serviceloven. 1. SIND-Frederiksborg Kreds og SINDs Pårørendegruppe søger om kr. 2. Ungdommens Røde Kors søger om kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 3. Hørehæmmede Børns Forældreforening. søger om kr. 4. Familieplejen Danmark. søger om 600 kr. 5. Forældreforening for børn og unge bistand. Region Hovedstaden søger om kr. Som nedenstående ansøgninger om 18 midler viser, vedrører samtlige ansøgninger foreninger og organisationer, som ikke er lokalt forankrede i Hørsholm, men hvis aktiviteter og tilbud borgere i Hørsholm Kommune kan benytte sig af og har glæde af. Det er svært at lave en opgørelse over hvor mange borgere fra Hørsholm Kommune, der benytter de forskellige tilbud, da det frivillige sociale arbejde ofte vedrører områder, hvor muligheden for anonymitet er en vigtig del af forholdet mellem borgeren og den frivillige sociale organisation. Ad.1 SIND-Frederiksborg Kreds og SINDS Pårørendegruppe søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. SIND arbejder med rådgivning og psykoedukation for sindslidende og pårørende til sindslidende på tværs af 10 kommuner i Nordsjælland. SIND holder til i SIND-huset i Hillerød, hvor der er aktiviteter alle ugens dage. Mandag og onsdag er SIND-klubben åben med fællesspisning og fredag med eftermiddagskaffe. Rådgivningen, som drives af en frivillig socialrådgiver suppleret af otte frivillige, der alle har erfaring med at have en sindslidende tæt på, er åben tirsdag og torsdag. SIND holder ligeledes månedlige åbne rådgiveraftener, hvor pårørende kan tale med SINDs psykolog. For sindslidende er der desuden etableret en jobcafé. Derudover starter Pårørendegruppen hvert år to samtalegrupper; en gruppe for unge der er vokset op med en sindslidende forældre eller søskende og en voksengruppe typisk for forældre eller ægtefæller til sindslidende. Begge grupper ledes af erfarne psykologer. Jf. SIND-Frederiksborg Kreds Rådgivning og Pårørendegruppes Rådgivnings rapport over henvendelser i 2006 var der i alt 4 henvendelser fra borgere bosat i Hørsholm Kommune. SIND søger om midler til: Rådgivning to gange om ugen året rundt Åben psykologrådgivning en gang om måneden To samtalegrupper med otte deltagere med en varighed á gange hver Jobcafé en gang om måneden Foredrag og information Budget for SIND Samlet finansieringsbehov: Forventet indtægt fra diverse puljer, blandt andet Socialministeriet: Behov for tilskud fra 18 midler i de 10 kommuner, som SIND-Frederiksborg Kreds dækker: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune ( x fordelingstal på 0,061*) kr kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Specificeret budget Udgiftetype Beløb for hele Frederiksborg Kreds Fordelingstal* Beløb for Hørsholm Kommune Arrangementer og kr. 0, kr. PR Lokale- og kr. 0, kr. kontorfaciliteter Udgifter til frivillige kr. 0, kr. Honorarer kr. 0, kr. Administration kr. 0, kr. Udgifter i alt kr. 0, kr. * Fordelingstal: indbyggertal Hørsholm Kommune/indbyggere i alle 10 kommuner i Frederiksborg Kreds <=> 24,3/399,4 = 0,061 Ad.2 Ungdommens Røde Kors søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Ungdommens Røde Kors (URK) afholder hvert år en række ferielejre for børn med særlige behov. Børnene har ofte oplevet omsorgssvigt, været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og de kommer fra familier, hvor opmærksomhed, tryghed og troværdige forældre ikke er en selvfølge. URK har desuden fokus på børn fra landets asylcentre. Målet med ferielejrene er at give børnene et positiv skub, hvor de får et pusterum fra hverdagen. På ferielejrene får børnene mulighed for at være børn uden andet ansvar end at have det sjovt. I Region Hovedstaden er URK s ferielejr placeret i Arresø Centret ved Frederiksværk, hvor 45 børn vil få 10 aktive dage i lejren. Ferielejrene arrangeres og drives af frivillige unge - primært i alderen år, og lejrens budget er således ikke belastet af lønninger. Der er dog forbundet en række udgifter med driften af lejren, og disse udgifter kan ikke fuldstændigt dækkes af betalingen fra kommuner og Røde Kors afdelinger i forbindelse med indstilling af børn til lejrene. Da URK tidligere har haft børn med på lejrene fra Hørsholm Kommune, søger URK om tilskud fra kommunen. Tilskuddet vil blive brugt på aktiviteter for børnene fx en tur i Sommerland eller til indkøb af legetøj. Budget for URK Samlet finansieringsbehov: Deltagerbetaling fra blandt andet kommuner: Salg fra kiosk: Andre indtægter: Behov for tilskud fra 18 midler: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune kr kr kr kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 URK har søgt om 18 midler i Fredensborg-, Hillerød-, Gribskov-, Rudersdal-. Egedal-, Frederiksværk-Hundested- samt Hørsholm Kommune, men har på nuværende tidspunkt endnu ikke fået svar herfra. Da URK har søgt om økonomiske midler i i alt 7 kommuner, anbefaler administrationen, at URK s ansøgning imødekommes med kr. som svarer til 1/7 af URK s samlede behov for 18 midler. Ad.3 Hørehæmmede Børns Forældreforening søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Hørehæmmede Børns Forældreforening (HBF) er en landsdækkende afdeling af Høreforeningen. Foreningen er opdelt i seks regionsafdelinger, som afholder informationsog debatmøder (blandt andet ny teknologi på området), holder foredrag og afholder sociale arrangementer og lignende, der kan være til gavn for familier med hørehæmmede børn. Derudover afholder HBF et årligt landskursus, hvor temaet for Landskursus 2007 er Et liv som hørehandicappet. Børn, unge og forældre mødes i en weekend på Esbjerg Vandrehjem, og derefter kører omkring 60 børn (8-11 år) til Marbæk, hvor børnekurset foregår, omkring 20 unge (12-17 år) kører til Ho, hvor ungekurset foregår, og omkring 100 voksne bliver i Esbjerg. På landskurset skabes kontakter og netværk blandt alle aldersgrupper, og der udveksles erfaringer blandt andet omkring udviklingen indenfor tekniske hjælpemidler og håndteringen af daglige problemstillinger, som hørehæmmede oplever. HBF har fire medlemmer (familier) bosiddende i Hørsholm Kommune, men ingen af disse familier deltog på Landskursus Tilmeldingsfristen for Landskursus 2007 er i starten af juli, hvorfor HBF endnu ikke ved, hvorvidt der i år er deltagere fra Hørsholm Kommune. Budget for HBF Samlet finansieringsbehov for Landskursus 2007: Deltagerbetaling: Bevilget tilskud på nuværende tidspunkt fra kommuner og private fonde: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: kr kr kr kr kr. HBF har søgt om 18 midler i samtlige kommuner i Danmark samt i cirka 125 private fonde. Ad.4 Familieplejen Danmark søger om 600 kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Familieplejen Danmark (FD) er en sammenslutning af familieplejeorganisationer i Danmark. I 2004 startede FD med midler fra Egmont Fonden hjemmesiden Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Hjemmesiden har til formål at give nuværende og tidligere plejebørn mulighed for at skrive med hinanden, lytte til hinanden og hjælpe hinanden og derigennem opnå et fællesskab. Fællesskabet med andre plejebørn er væsentligt, da plejebørn ofte oplever, at de er anderledes end deres jævnaldrende, og at de skiller sig ud. Derudover har hjemmesiden til mål at være en platform for plejebørns meninger, synspunkter og følelser om aktuelle emner. En platform, hvor voksne fagfolk og politikere kan læse om, hvordan verden opleves gennem plejebørns øjne. Hjemmesiden indeholder desuden en brevkasse, hvor voksne og tidligere plejebørn besvarer spørgsmål, en oversigt over netværksgrupper i hele landet, så plejebørn kan møde hinanden, og endeligt er der på hjemmesiden mulighed for, at plejebørn kan læse om deres rettigheder som anbragte. I 2006 havde hjemmesiden besøg, hvoraf ca. 350 valgte at skrive et indlæg eller et brevkassebrev. Budget FD Samlet finansiering af hjemmesiden i 2008: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: ,97 kr ,97 kr. 600 kr. Hjemmesiden drives i dag med midler fra FD og udviklingsmidler fra Socialministeriet, men bevillingen udløber 31. december 2007, og FD har ikke midler til at finansiere den fortsatte drift af hjemmesiden. Omkring børn er anbragt i Danmark, herunder omkring i familiepleje. Seks børn fra Hørsholm Kommune var i 2005 anbragt i familiepleje. FD har søgt om 18 midler i kommuner, der i 2005 havde anbragte børn i familiepleje. Det ansøgte beløb i hver kommune er beregnet ud fra antal anbragte børn i familiepleje, og beløbet for Hørsholm Kommune er således omkring 360 kr. (60 kr. x 6 børn). Da dette beløb er mindre end FD s definerede nedre grænse på 600 kr. for ansøgte beløb, ansøges Hørsholm Kommune om 600 kr. Ad.5 Forældreforeningen for børne- og ungebistand Region Hovedstaden søger om kr. i tilskud i henhold til Servicelovens 18. Forældreforeningen for børne- og ungebistand Region Hovedstaden (FBU) er en støtteforening for forældre og deres anbragte børn. FBU består af frivillige, der har eller har haft børn anbragt udenfor hjemmet, og de frivillige står til rådighed med støtte, netværk og hjælp til forældre, der får anbragt børn udenfor hjemmet. Forældreforeningen tilbyder en personligt funderet hjælp som alternativ til hjælp og samtale med den professionelle sagsbehandler, der netop har været med til at tage beslutningen om at fjerne barnet fra hjemmet. Derudover tilbyder FBU at være bisiddere ved møder med det offentlige system, støtte forældre i kontakten med de anbragte børn og styrke samarbejdet med plejefamilierne. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 FBU arbejder for at forældrene til anbragte børn og børnene selv er glade for samværet og blandt andet gennem weekendture søger FBU at give forældre og børn nogle hyggelige dage sammen blandt andet med fællesspisning og aktiviteter på børnenes præmisser. Ved disse weekendture møder de anbragte børn andre børn i samme situation som dem selv, hvilket giver børnene en følelse af fællesskab, de ikke oplever til dagligt. I 2006 arrangerede FBU dels en tur til Dyrehavsbakken, hvor 68 forældre og deres anbragte børn deltog, og dels en tur i Legoland, hvor 70 forældre og deres anbragte børn deltog. FBU ønsker at arrangere lignende weekendture for forældre og deres anbragte børn i 2007, og foreningen søger derfor om tilskud til at fortsætte sine aktiviteter. Foreningen forventer, at aktivitets- og udgiftsniveauet i 2007 stiger i forhold til niveauet for Nedenstående er baseret på foreningens regnskab for Budget FBU Samlet finansieringsbehov for aktiviteter i 2007: Indtægter fra kontingenter: Behov for tilskud fra 18 midler og tilskud fra fonde mm.: Ansøgt beløb i Hørsholm Kommune: kr kr kr kr. FBU har søgt om 18 midler i de kommuner i Region Hovedstaden, hvor FBU har medlemmer, hvilket vil sige samtlige på nær seks kommuner. I 2006 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget kr. i tilskud til FBU til ferieture for forældre med børn anbragt uden for hjemmet og deres børn. Lovgrundlag I Serviceloven fremgår det, jf. nedenstående 18, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde og yde økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde. 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Hensigten med servicelovens 18 (tidligere 115) er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side jf. vejledning nr. 7 til serviceloven. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Det er hensigten med 18, at kommunerne skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige arbejde. Jf. vejledningen til serviceloven findes der dog situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at støtte frivillige sociale organisationer, foreninger og projekter, der dækker et større område eller går på tværs af kommunegrænser. Kommunerne kan vælge at støtte frivillige sociale foreninger og aktiviteter, der relaterer sig til opgaver, der er forankret i regionsregi. Beslutning Punktet udsat med henblik på yderligere administrativ bearbejdning. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere