Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Thorkild Gruelund deltog under Meddelelser, men ikke i drøftelsen af punkterne. Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Kultur- og Fritidsudvalget fik en indledende rundvisning på Fritidshuset af lederen af FOF Hørsholm, Ole Husen Administrationen gav en tilbagemelding på 5 punkter fra kurset i Folkeoplysningslovgivningen Administrationen orienterede om forslag til ændrede retningslinier for tilskud fra puljen til ekstraordinære tilskud og udviklingsmidler. På næste møde behandles retningslinierne som dagsordenspunkt Der blev givet en status på og orientering om følgende forhold: o På etableringen af skatepark o Hørsholm Rideklubs køb og salg af heste indenfor brugsretsaftalen mellem kommunen og klubben o Vandskiklubbens økonomi i forlængelse af tidligere behandlet dagsordenspunkt om samme o Etableringen af ny bådebro for ro- og kajakklubberne o Projekt Hyldemødre standser med udgangen af april måned Der blev uddelt en statistik over biblioteksbenyttelsen ved søndagsåbent Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Der er konstateret råd og svamp i Codan-hallens tag. Forsikring dækker i et vist omfang Musikskolens bestyrelse har sendt Kultur- og Fritidsudvalget en anmodning om at indrette koncert- og arrangementssal i det indkøbte menighedshus Udvalget fik fordelt et eksemplar af statusrapport 2006 for projektet Børnekulturens Netværk Isabella Meyer gav en orientering om 3-kommunemødet omkring kulturelle arrangementer Forslag til opdateret Kulturpolitik kommer for udvalget til næste møde Bestyrelsen i Hørsholm Midtpunkt har skrevet til Kultur- og Fritidsudvalget som tilbagemelding på forslaget til åbningstiderne på kulturnat, som bliver til kl Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at reducere følgende overførsler med henblik på at holde den samlede overførsel indenfor udvalgets samlede mindreforbrug på drift: o kr. til ny antenne og sender til lokalradio o kr. som overførsel til evaluering og dokumentation af igangværende projekter o kr. af overførslen til implementering af bookingsystem og indkøb af nyt låsesystem o kr. af overførslen til lokaletilskud m.v. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-33/07-B Hørsholm og Omegns Jagtforening Hørsholm & Omegns Jagtforening anmoder Hørsholm Kommune om hjælp til at finde egnede foreningsfaciliteter. Beslutning: Sagen udskudt til næste møde med ønske om nærmere vurdering af lokalerne ved Arboretet samt muligheden for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. Øvrige forslag kan ligeledes bringes op. Side 7 KFU-34/07-B Ansøgning om forlængelse af leje- forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Kokkedal Rideklub På baggrund af tilsendt revideret leje- og forpagtningsaftale, ønsker Kokkedal Rideklub en forlængelse og ændring af vilkår for leje- og forpagtningsaftalen. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at aftalen forlænges i overensstemmelse med klubbens ønsker for en periode af 10 år uden betingelse om opførelse af hal og uden opsigelsesfrist. Side 9 KFU-35/07-B Hørsholm Rideklub søger om ekstraordinære tilskud til ridefaciliteter og traktor Hørsholm Rideklub søger om tilskud til tre projekter:1. tilskud til materialer til udbedring af ridehusbarrieren. 2. Tilskud til nye bremser til klubbens traktor. 3. Tilskud til materialer til anlæg af longeringsrotunde. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ansøgningen, dog således, at der kun bevilges kr. til reparation af traktor, da det må forventes, at klubben selv foretager opsparing til dette formål. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Side 10 KFU-36/07-B Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud til deltagelse i Keystone State Camp Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud til drengehold 92 s tur til USA og holdets deltagelse i Keystone State Camp i USA. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ansøgningen. Side 12 KFU-37/07-B Hørsholm Jazzklub søger om tilskud til lokaleleje Hørsholm Jazzklub søger kr. til dækning af lokaleudgifter i forbindelse med Jazzklubbens 7 planlagte arrangementer på Usserød Skole. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte en bevilling på kr.. Kulturog Fritidsudvalget anbefaler klubben at forhøje egenindtægten ved eksempelvis at forhøje den nuværende medlemspris for deltagelse i arrangementerne. Side 15 KFU-38/07-B Håndværkerforeningen søger om tilskud til Mølledag Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn søger om kr i tilskud til aktiviteter i forbindelse med Mølledag. Beslutning: Ansøgningen godkendt. *) Side 17 Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 KFU-39/07-B Ændring af statutter for uddeling af Hørsholm Kommunes Lederpris Hørsholm kommunes Lederpris er blevet tildelt frivillige ledere inden for børne- og ungdomsarbejde siden Med prisen følger en personlig gave til lederprismodtageren samt et beløb på kr. til klubben eller foreningen. Statutterne for uddeling af lederprisen er sidst blevet revideret i 1996, hvorfor administrationen opfordrer til på ny at revidere statutterne. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at beløbet for prisen fra 2006 forhøjes til kr. Side 19 KFU-40/07-B Lederpris 2006 Kultur- og Fritidsudvalget udpeger lederprismodtageren Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede hvem, der skal modtage Lederprisen for Side 21 KFU-41/07-O Sektorvejledning på Fritids- og Kulturområdet Kommunernes Landsforening har udsendt budgetvejledning 2008 til Fritids- og Kulturområdet. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget tog vejledningen til efterretning. Side 22 Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-33/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm og Omegns Jagtforening Resume Hørsholm & Omegns Jagtforening anmoder Hørsholm Kommune om hjælp til at finde egnede foreningsfaciliteter. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fremfører muligheden for at udsætte salget af Dagplejens Hus ved Stampen ( i 2008) og lade Hørsholm & Omegns Jagtforening benytte denne lokalitet, indtil der er fundet en afklaring omkring mulighederne for at etablere foreningsfaciliteter for jagtforeningen i Idrætsparken. Bilag Bilag 1: Orientering ved Steen W. Jensen vedr. Hørsholm & Omegns Jagtforenings ønsker til foreningsfaciliteter. Sagsfremstilling Sagens fakta Hørsholm & Omegns Jagtforening er en af kommunens største foreninger med omkring 760 medlemmer, og foreningen har eksisteret siden Foreningen tilbyder forskellige aktiviteter som fx riffelskydning, hundetræning, jagthornspil og madlavning. Foreningens forskellige aktiviteter foregår dels på Vallerødskolen (madlavning, knivkursus og jagthornspil) og dels ved Sjælsø skydebaner (flugt- og riffelskydning) og ved Høvelte kaserne (hundetræning). Foreningen har gennem flere år anmodet Hørsholm Kommune om hjælp til at finde egnede foreningsfaciliteter. Såfremt alle aktiviteter skal samles på samme adresse, er behovet ifølge formand Steen W. Jensen, lokaler på omkring 350 m2 samt et udendørsareal med grillplads, vildtparadeplads og opholdsareal. Formand Steen W. Jensen peger selv på, at lokalerne ved Dagplejens Hus kan opfylde jagtforeningens ønsker. Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Administrationen gør opmærksom på, at det i budgettet for 2008 er besluttet, at Dagplejens Hus skal sælges. Administrationen kan efter en gennemgang af de kommunale lokaler ikke pege på egnede lokaler, men anbefaler i stedet at jagtforeningens ønsker medtænkes i visionerne for en ny Idrætspark. Lovgrundlag Ifølge Folkeoplysningsloven skal Hørsholm Kommune stille egnede kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed for den frivillige folkeoplysende virksomhed. Såfremt kommunen ikke råder over egnede lokaler, kan foreningen søge om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Jf. Hørsholm Kommunes retningslinjer for lokaletilskud ydes der som udgangspunkt tilskud med 100 % dog fratrukket procentdelen af medlemmer over 25 år, når denne udgør 10 % eller mere. Hørsholm Kommune kan ifølge Folkeoplysningsloven vælge at undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejemål, såfremt de nye lokaler eller lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 81 Politikområde: Anlæg I alt Beslutning Sagen udskudt til næste møde med ønske om nærmere vurdering af lokalerne ved Arboretet samt muligheden for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. Øvrige forslag kan ligeledes bringes op. Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KFU-34/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Ansøgning om forlængelse af lejeforpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Kokkedal Rideklub Resume På baggrund af tilsendt revideret leje- og forpagtningsaftale, ønsker Kokkedal Rideklub en forlængelse og ændring af vilkår for leje- og forpagtningsaftalen. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at aftalen forlænges i overensstemmelse med klubbens ønsker for en periode af 10 år uden betingelse om opførelse af hal og uden opsigelsesfrist. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-35/07-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Rideklub søger om ekstraordinære tilskud til ridefaciliteter og traktor Resume Hørsholm Rideklub søger om tilskud til tre projekter:1. tilskud til materialer til udbedring af ridehusbarrieren. 2. Tilskud til nye bremser til klubbens traktor. 3. Tilskud til materialer til anlæg af longeringsrotunde. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder Hørsholm Rideklub støtte med maksimalt i alt kr. til ridefaciliteter og reparation af deres traktor. Bilag 1. Hørsholm Rideklubs ansøgning 2. Hørsholm Rideklub, Årsrapport 2006 Sagsfremstilling Ridehusbarrieren i Hørsholm Ridehus har været angrebet af rotter, som har gnavet så store huller i barrieren, at ridebunden forsvinder ud gennem disse huller. Rideklubben har fået foretaget skadedyrsbekæmpelse og ønsker nu, hvor rotterne er væk, og inden ridehusbunden skal fornyes, at ridehusbarrieren kan blive renoveret. Til dette har Hørsholm Rideklub beregnet, at der skal anvendes i alt 144 m. plade i 1 meters højde samt maling hertil, hvilket beløber sig til kr. Klubben yder selv den nødvendige arbejdskraft. Hørsholm Rideklub råder over en traktor, som blandt andet benyttes til at vedligeholde ridehusbunden og de øvrige baner. Hvis ikke ridehusbund og baner bliver passet ordentligt, vil det være påkrævet at udskifte underlag uhensigtsmæssigt ofte, hvilket i høj grad vil belaste klubbens økonomi. Traktorens bremser fungerer ikke og skal derfor udskiftes. Hørsholm Rideklub søger derfor om tilskud på kr. til dækning af denne reparation. Hørsholm Rideklub har oplevet en stigning i antallet af ryttere, der ønsker at longere deres heste, det vil sige, at rytteren stående på jorden med en lang snor i hesten træner denne. For at denne træningsform ikke skal genere de øvrige ekvipager ønsker Hørsholm Rideklub Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 at anlægge en rotunde med en diameter på 20 m. til longering. Til dette formål skal anvendes ca. 32 m 3 sand og flis, hvortil klubben søger om tilskud på kr. Klubben foretager selv anlægsarbejdet. Hørsholm Rideklub søger i alt tilskud på kr. Ekstraordinære tilskud 2007: Korrigeret budget: kr. Disponeret beløb: kr. Restbeløb: kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ansøgningen, dog således, at der kun bevilges kr. til reparation af traktor, da det må forventes, at klubben selv foretager opsparing til dette formål. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-36/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud til deltagelse i Keystone State Camp Resume Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud til drengehold 92 s tur til USA og holdets deltagelse i Keystone State Camp i USA. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder et tilskud på 500 kr. pr. deltager bosiddende i Hørsholm Kommune; dvs. et tilskud på kr. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Basketball Klub Bilag 2: Kulturelle aktiviteter, budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Sagens fakta Hørsholm Basketball Klub søger om tilskud til drengehold 92 s rejse til USA den 25/6 11/ Drengeholdet skal deltage i Keystone State Camp samt besøge både New York, Amish Country og Washington DC. Holdet består af 21 drenge, hvoraf 20 deltager i turen til USA. Ud af de 20 spillere er 15 spillere bosat i Hørsholm Kommune. Flere af drengene har spillet sammen de sidste syv år, og holdet er ifølge holdlederen et af de bedste danske hold i sin årgang. Senest har holdet vundet en sølvmedalje ved de uofficielle Nordiske Mesterskaber 2006 i Södertälje i Sverige. Udover de 20 spillere deltager også tre hjælpere og en træner, hvoraf to er bosat i Hørsholm Kommune, og to er bosat uden for Hørsholm Kommune. Ifølge holdets leder er formålet med rejsen at styrke drengenes holdånd og dyrke de sociale kompetencer på tværs af kulturelle og sproglige forskelle. Drengene har i forvejen et godt sammenhold, og holdet har stor opbakning fra forældrenes side. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Ud over at deltage i Keystone State Camp samt spille kampe mod lokale hold i Washington DC vil deltagerne også besøge forskellige kulturelle og historiske seværdigheder som fx Det Hvide Hus, Arlington Kirkegården og George Washingtons hjem. Hørsholm Basketball Klubs medlemssammensætning pr. 1. januar 2007 Aldersgruppe Bopæl i Hørsholm Bopæl uden for Hørsholm I alt Kommune Kommune Under 25 år I alt Tilskud til Hørsholm Basketball Klub År Tilskud til: Bevilliget beløb 2004 Seniorherreholdets deltagelse i turnering i USA kr Juniorhold 91 s deltagelse i Mini Euro Challenge i kr. Luxemborg 2005 Juniorhold 91 s deltagelse i basketballskole i Vilnius i kr. Litauen 2005/2006 Støtte til juniorhold 91 turnering og træning i sæsonen kr Juniorhold 91 s deltagelse i europæisk turnering de kr. kommende to år 2006 Dækning af omkostninger ved nedfaldet skab samt indkøb kr. af service I alt kr. Økonomi Flybilletter Rejseforsikring Overnatninger på WMCA Camp afgift Leje af bil Udgifter til lokal transport Forplejning I alt Holdets optjente midler I alt I alt pr. spiller *To af de tre hjælpere afholder selv udgifterne til flybilletterne kr.* kr kr kr kr KR kr kr kr kr kr. Holdet har ifølge holdlederen gjort en stor indsats for at tjene penge til turen; de har ydet pakkehjælp i Dalgaard Supermarked, sorteret flasker på genbrugspladsen, haft stande på det lokale loppemarked samt arrangeret kagesalg og demonstration af deres færdigheder under basketnettet ved Kulturnatten Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Hørsholm Basketball Klub har ikke økonomisk råderum til at yde tilskud til holdets rejse, hvorfor der forudsættes en egenbetaling fra deltagernes side. Drengehold 92 har ikke søgt støtte fra andre kanaler. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ansøgningen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-37/07-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Jazzklub søger om tilskud til lokaleleje Resume Hørsholm Jazzklub søger kr. til dækning af lokaleudgifter i forbindelse med Jazzklubbens 7 planlagte arrangementer på Usserød Skole. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget fortsat ønsker at støtte Hørsholm Jazzklub med lokaletilskud og i givet fald med hvilken beløbsstørelse. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Jazzklub. Bilag 2: Kulturelle aktiviteter, budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Hørsholm Jazzklub ansøgte i 2004 Folkeoplysningsudvalget om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Udvalget valgte ikke at imødekomme ansøgningen ud fra den begrundelse, at Hørsholm Jazzklub ikke kan betegnes som en folkeoplysende forening, da der er tale om aktiviteter, der bliver arrangeret for medlemmerne, uden at disse egentligt deltager som udøvende medlemmer i aktiviteten. Foreninger, der ikke er godkendte, skal betale for leje af kommunale lokaler, og som ikke godkendt forening er Hørsholm Jazzklub således blevet opkrævet et gebyr for leje af kantinen på Usserød Skole. Hørsholm Jazzklub har siden 2004 årligt søgt Hørsholm Kommune om kr. til betaling af brug af kantinen på Usserød Skole. Hørsholm Jazzklub afholder årligt syv jazzarrangementer på Usserød Skole, hvor både danske og udenlandske jazzbands leverer musikken. Klubben har omkring 250 medlemmer, hvoraf størstedelen er bosiddende i Hørsholm Kommune. Det koster 130 kr. årligt at være medlem af Hørsholm Jazzklub, og derudover betaler det enkelte medlem 50 kr. pr. arrangement eller 6 arrangementer for 230 kr. (2007 priser). Hørsholm Jazzklub havde i 2006 et underskud på kr. og budgetterer med et underskud i 2007 på kr. Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2004 givet tilskud svarende til det ansøgte beløb på kr. og med dette kommunale tilskud samt en Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 stigning i årskontingentet for 2007, kan klubben ifølge egne oplysninger leve op til de mange medlemmers forventninger om kvalitet og alsidighed. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget godkendte en bevilling på kr.. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler klubben at forhøje egenindtægten ved eksempelvis at forhøje den nuværende medlemspris for deltagelse i arrangementerne. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-38/07-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Håndværkerforeningen søger om tilskud til Mølledag Resume Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn søger om kr i tilskud til aktiviteter i forbindelse med Mølledag. Forslag Administrationen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1: Ansøgning 2: Kultur- og Fritidspuljen. Budgetopfølgning Sagsfremstilling I lighed med tidligere år søger Håndværkerforeningen om tilskud til at holde Hørsholm Mølle åben på Mølledag, den 3. søndag i juni måned ( ). Håndværkerforeningen skriver i ansøgningen at arrangementet er forbundet med en del udgifter, blandt andet er der arbejdende værksteder og der skal annonceres i lokalbladene. Håndværkerforeningen har tidligere år søgt og fået bevilliget et tilskud på kr til Mølledag. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettets rammer: Kultur- og Fritidspuljen Budget 2007: Kultur og Fritid disponeret/forbrugt: Rest Kultur og Fritid: kr kr kr. Beslutning Ansøgningen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-39/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ændring af statutter for uddeling af Hørsholm Kommunes Lederpris Resume Hørsholm kommunes Lederpris er blevet tildelt frivillige ledere inden for børne- og ungdomsarbejde siden Med prisen følger en personlig gave til lederprismodtageren samt et beløb på kr. til klubben eller foreningen. Statutterne for uddeling af lederprisen er sidst blevet revideret i 1996, hvorfor administrationen opfordrer til på ny at revidere statutterne. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at lederprismodtagerens klub eller forening modtager et beløb på kr. frem for de nuværende kr. Bilag Bilag 1: Statutter for uddeling af Hørsholm Kommunes Lederpris Sagsfremstilling Sagens fakta Hørsholm kommunes Lederpris er blevet tildelt frivillige ledere inden for børne- og ungdomsarbejde siden Med prisen følger en personlig gave til lederprismodtageren samt et beløb på kr. til klubben eller foreningen. Grundet almindelig prisudvikling og som en anerkendende markering af de frivillige lederes store indsats for foreningslivet i Hørsholm Kommune foreslår administrationen, at beløbet til den vindende klub eller forening forhøjes fra de nuværende kr. til kr. Økonomi En forhøjelse af præmien til den vindende klub eller forening vil kunne holdes inden for egen ramme. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at beløbet for prisen fra 2006 forhøjes til kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-40/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Lederpris 2006 Resume Kultur- og Fritidsudvalget udpeger lederprismodtageren Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget besluttede hvem, der skal modtage Lederprisen for Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-41/07-O Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Sektorvejledning på Fritids- og Kulturområdet Resume Kommunernes Landsforening har udsendt budgetvejledning 2008 til Fritids- og Kulturområdet. Forslag Administrationen foreslår, at Sektorvejledningen for udvalgets område tages til efterretning. Bilag 1: Sektorvejledning Sagsfremstilling Budgetlægningen for 2008, er det første år efter strukturreformens ikrafttræden. Kommunernes Landsforening skriver i indledningen til Sektorvejledningen på Fritids- og Kulturområdet, at området ikke er lovbundet økonomisk i samme omfang som andre kommunale sektorområder, og beskriver i vejledningen de væsentligst nye initiativer og styringsmuligheder på området. Nye initiativer: Musikskoleområdet Egnsteaterområdet Biblioteksområdet Oprettelse af armslængdeorganer (musik- teaterudvalg mv.) Folkeoplysningsområdet Erhvervslicens Det tyske mindretals biblioteksvæsen Kulturaftaler Styringsmuligheder: Kulturområdet Folkeoplysningsområdet Aftenskoleområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaleanvisning, herunder gebyr Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget tog vejledningen til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere