Casper Christiansen (CC) spurgte til uddannelser i Kina, hvortil SBR svarede, at det behandles under meddelelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Casper Christiansen (CC) spurgte til uddannelser i Kina, hvortil SBR svarede, at det behandles under meddelelser."

Transkript

1 Referat Deltagere: Deltagere fra Rådet: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Casper Christiansen, Berit Eika, Asger Lundorff Jensen (fra punkt 6), Steen Pade (fra punkt 6), Karin Röding og Ivan Sørensen. Deltagere fra ACE: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Steffen Westergård Andersen (punkt 4-7), Lars Pedersen (punkt 4-7), Rebekka Byberg og Malene Hyldekrog Afbud: Lone Broberg Akkrediteringsrådet 31. marts 2011 Referat af Akkrediteringsrådets møde 2/ marts 2011 Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet. ad 1. Godkendelse af dagsorden SBR meddelte, at Berit Eika (BE) på dagens møde holder oplæg med udgangspunkt i en dialog med en gruppe studieledere. Denne dialog har afledt vigtige refleksioner, som Rådet bør have med i den videre debat. Casper Christiansen (CC) spurgte til uddannelser i Kina, hvortil SBR svarede, at det behandles under meddelelser. Dagsorden blev herefter godkendt. ad 2. Godkendelse af referat af møde 1/2011 Referat blev rost og godkendt uden kommentarer. ad 3. Meddelelser fra formand og direktør SBR meddelte, at formandskabet har planlagt et møde med Laust Joen Jakobsen, formand for professionshøjskolernes rektorkollegium, og desuden er i gang med at planlægge et møde med KUM om deres tanker om et fremtidigt akkrediteringssystem. Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/10 Akkreditering af uddannelser i Kina SBR informerede derefter om akkreditering af uddannelser i Kina. Efter drøftelsen på sidste rådsmøde har formandskabet holdt møde med VTU s departementschef og UBST, hvor formandskabet fremhævede, at Rådet ønsker, at det skal være tydeligt, hvilket juridisk grundlag og konkret fortolkning, der ligger til grund for Rådets akkreditering af uddannelser i Kina. Det blev konkluderet på mødet, at VTU skulle skrive et fortolkningsbidrag om regelsættet bag disse akkrediteringer. SBR var tilfreds med, at der nu er klarhed over emnet: at Rådet skal akkreditere disse uddannelser på samme måde som alle andre danske uddannelser, og derefter skal universitetet spejle uddannelsen i Kina under ministeriets tilsyn.

2 Anette Dørge Jessen (ADJ) refererede s svar på fortolkningsbidraget, herunder at det her foreslås, at Rådet i sine afgørelsesbreve vil klargøre Rådets og ministeriets forpligtelser ved denne type uddannelser. Der kan ikke stilles krav om, at universitetet skal dokumentere de kinesiske forhold med mindre det er en nødvendig forudsætning for at kunne udbyde uddannelsen. BE spurgte, om det vil blive nemmere at få Kina-uddannelser akkrediteret end andre uddannelser, til hvilket SBR svarede, at der stilles samme kvalitetskrav til alle uddannelser. Karin Röding (KR) spurgte, hvilken formel status fortolkningsbidraget har, hvortil ADJ svarede, at bidraget har formel status, da det er Videnskabsministeriets præcisering af lovgrundlaget. KR spurgte ligeledes, hvem der bedømmer de kinesiske elementer, der indgår i den danske uddannelse. Hertil svarede SBR, at Rådet skal akkreditere efter den eksisterende danske lovgivning og hvis kinesiske elementer i den danske uddannelse fx ikke er relevante, skal Rådet påpege dette. Ivan Sørensen (IS) var tilfreds med svaret til ministeriets fortolkningsbidrag, da svaret gør sagen mere tydelig. IS spurgte, om ACE kan se på kilderne til fortolkningsbidraget. Hvordan er sammenhængen fx til akkrediteringsloven, hvor der også nævnes akkreditering af uddannelser i udlandet. IS understregede endvidere, at Kina-loven er en politisk sag, og Rådet skal opretholde sin faglighed. ADJ sagde, at ACE ser på fortolkningsbidraget igen. Side 2/10 IS tilføjede, at Rådet bør sørge for en nogenlunde ens praksis på alle tre ministerområder og derfor bør få ministerierne til at tale sammen om at lave nogenlunde ens regelsæt. SBR var enig og har fortalt VTU om UVM s retningslinjer for udbud i udlandet. Sagen her er dog anderledes, idet uddannelserne skal akkrediteres som uddannelser, der skal udbydes i Danmark. Det er også årsagen til, at der ikke udarbejdes en særlig vejledning. SBR præciserede i øvrigt, at universitetet har ansvaret for at spejle uddannelsen og ministeriet/ubst har ansvar for tilsyn med spejlingen af uddannelsen og selve de spejlede uddannelser. Videnskabsministerens Dialogforum ADJ meddelte herefter, at hun og SBR havde deltaget i Videnskabsministerens Dialogforum, hvor temaet havde været stærke uddannelser, der matcher samfundets behov styrket samspil mellem universiteter og erhvervsliv. ADJ vil videresende materialet fra dialogforum til Rådet. Ministerens tale til dialogforum blev uddelt, og ADJ fremhævede, at ministeren har givet udtryk for at ville igangsætte en revitalisering af aftagerpaneler og etablere et landsdækkende aftagerforum for at diskutere relevansen af de eksisterende uddannelser ministerens pointe her var, at Danmark har de uddannelser, der er behov for. Ministeren mener, at undervisningskvaliteten skal løftes, og at de nye udviklingskontrakter giver mulighed for at se på dette. ADJ fik det indtryk, at ministerens forslag om et-årige kandidatuddannelser ikke fandt umiddelbar opbakning hos de deltagende på dialogforum.

3 Der blev ikke talt meget om akkreditering løbende under konferencen, men planen for ændring af akkrediteringsloven og ideen om særakkreditering blev nævnt i ministerens tale. CC spurgte, hvad fremrykningen af processen vil indebære, hvortil ADJ svarede, at planen nu er, at der skal være ny lov og nyt system fra 1. januar Der var en del oplæg fra erhvervsfolk om, hvilke kompetencer de efterspørger hos kommende medarbejdere. Lars Goldschmidt, direktør for DI, nævnte, at deres organisationer efterspørger tværfaglige kompetencer og det forventes, at der vil være underskud af naturvidenskabelige og teknisk-videnskabelige kandidater og mindre overskud af humanistiske kandidater. Lars Goldschmidt mente i øvrigt, at behovet for nye uddannelser er overdrevet, og at man med fordel kunne modernisere de uddannelser, man allerede har. ADJ havde den opfattelse, at der på dialogforum var en reel diskussion af principperne fra Bologna, og der blev diskuteret 3+2 og ikke kun 5. Samtidig blev der lavet en åbning mod professionsbacheloruddannelserne. Til dette tilføjede IS, at der i bemærkningerne ved den seneste revision af bekendtgørelsen for professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser er en hensigtserklæring om, at professionshøjskoler kan oprette en professionsmaster, som reelt er en kandidatuddannelse. CT tilføjede, at man i hele den engelsktalende verden kun akkrediterer til og med bachelor-niveauet. Side 3/10 SBR havde på dialogforum oplevet følgende diskussioner som vigtige: - der eksisterer gode strukturer, som bare skal benyttes mere - der skal udvikles uddannelser, men der stilles spørgsmålstegn ved, om nye uddannelser er den eneste metode til dette - det handler ikke om at lave rammerne om, men om at forbedre intensiteten i selve uddannelserne SBR mente, at kompetent studieledelse/institutledelse er en forudsætning for at løfte uddannelseskvaliteten, undervisernes kompetence og håndtere kompleksiteten i tværfagligt samarbejde med andre uddannelser/institutter og erhvervsliv m.fl. ad 4. Mundtlig orientering om processen for Vestasiens Oldtidshistorie Steffen Westergård Andersen (STWA) meddelte, at han har haft kontakt til Hanne Harmsen om problematikken i sagen. Hanne Harmsen har taget kontakt til fagmiljøet. Der er aftalt møde mellem ACE og KU med deltagelse af Hanne Harmsen, en person fra TORS og en person fra KU s kvalitetsenhed. ad 5. Indlæg fra Berit om dialog med studieledere BE fortalte, at hun havde holdt oplæg på et kursus for studieledere, hvilket gav en interessant dialog ikke mindst om akkreditering. BE gav udtryk for, at meget kvalitetsudvikling udspringer fra studielederne. Flere af deltagerne på kurset (tre dage om uddannelseskvalitet, der er åbent for alle studieledere i landet) havde deltaget i akkrediteringer.

4 BE havde med sit oplæg ønsket at give input til studielederne om akkreditering (kun få har sat sig detaljeret ind i akkreditering) og at undersøge myter om akkreditering sammen med studielederne. De input, BE havde givet studielederne, var bl.a. historien bag akkreditering i Danmark og selve akkrediteringsprocessen. Desuden havde BE perspektiveret drøftelsen af akkreditering ved italesætte akkreditering som en ud af flere måder at forstå kvalitet: det bedste / få mest for pengene / tilfredshedsundersøgelser / leve op til standarder (ofte opfattelsen i akkreditering) / det at skabe viden. BE havde derefter oplistet en række myter (markeret med kursiv), som skulle efterprøves i dialog med studielederne, herunder (Power points eftersendes for fuldstændighedens skyld): Akkreditering sker på urimeligt detaljeniveau Studielederne gennemgik kriterierne og fandt frem til, at det nok er de rigtige kriterier. De kunne ikke finde overflødige eller manglende dokumentationskrav. Nogle havde givet udtryk for, at kravene til forskning var urimelige, hvilket gav modstand fra andre, som gav udtryk for, at forskningen er garant for kvaliteten i uddannelsen. Side 4/10 Dokumentationskrav er for store Studielederne så med udgangspunkt i vejledningen på dokumentationskravene og undersøgte, om kravene kan opfyldes af en hyldevare eller om universitetet burde være i besiddelse af en sådan hyldevare. Konklusionen var, at dokumentationskravene var rimelige, men problemet på institutionerne er, at de skal finde den forskellige dokumentation mange forskellige steder på institutionen. Studieledere fra SDU havde givet udtryk for, at akkrediteringer for dem havde betydet, at man havde fået redskaber i den daglige drift, man ikke før havde haft. Akkreditering er konserverende Studielederne gav udtryk for, at det opleves som, at man ikke kan få godkendt tværfaglige/tværfakultære uddannelser, men ingen kunne underbygge det med konkrete eksempler. Institutionsakkreditering er lettere/kræver mindre af universiteterne Studielederne fik ved diskussion afklaret, at en del af forklaringen på uddannelsesledelsens arbejdsbyrde ved en uddannelsesakkreditering er, at akkreditering kræver en helt anden type samarbejde med den overordnede ledelse end de er vant til. Og umiddelbart er de tilbøjelige til at tænke, at ved institutionsakkreditering vil arbejdet skulle løses et andet sted. Steffen Westergård Andersen (STWA) spurgte, hvor lang tid, BE havde haft med studielederne, hvortil BE svarede to timer, hvoraf en del tid blev brugt på en forklaring af, hvad akkreditering reelt indeholder. BE fortalte, at tilgangen til diskussionen af myterne havde været, at studielederne og BE undersøgte det sammen og alle input var velkomne. Denne tilgang havde været en succes og skabt god dialog.

5 KR tilføjede til myten om, at institutionsakkreditering er nemmere, at i Sverige var oplevelsen ved første runde institutionsakkrediteringer, at rapporter/processer blev klaret af få personer på institutionerne. Men ved anden runde institutionsakkrediteringer var hele institutionen involveret, og så er det et stort arbejde. CT fortalte, at omkring maj 2006 blev der holdt et oplæg for universiteterne om akkreditering, hvor universiteterne blev opfordret til at opbygge et dokumentations-beredskab, hvilket burde kunne lette akkrediteringerne. Måske er der behov for en højere grad af dialog med administratorerne om dette dokumentationsberedskab. Sami Stephan Boutaiba (SSB) tilføjede, at det i opstarten af akkrediteringerne flere gange blev nævnt, at det, der måles, ikke har så meget med kvalitet og relevans at gøre. Derfor blev det en del af dialogen med universiteterne - ikke mindst administratorerne - i forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen, at universiteterne var velkomne til at pege på de elementer, der ifølge dem ikke havde noget med kvalitet og relevans at gøre, og at udpege helt andre elementer, som for dem var et bedre udtryk for kvalitet og relevans. ADJ tilføjede, at vi i videst mulige omfang skal sikre, at den dokumentation, vi skal indhente, er noget, som universiteterne har og bruger i forvejen. SBR gav udtryk for, at det er vigtigt at huske, at den administrative del af institutionen er vigtig ved en institutionsakkreditering, da meget dokumentation er rent administrativ. Side 5/10 SBR gav udtryk for, at det vil være en væsentligt mere konstruktiv tilgang at forsøge at få institutionerne til at gå ind i en faglig dialog, frem for blot at forsvare akkrediteringssystemet. Konferencer er ikke gode til dette formål, men måske kunne Rådet/ACE sammen holde et sådant kursus/oplæg på hvert universitet med formålet at udveksle erfaringer set i lyset af nyt system. Rådet og ACE var enige om at tænke videre over mulighederne ved sådanne oplæg og indholdet i dem. ad 6. s kommentarer til UBST s foreløbige model til nyt akkrediteringssystem og ad 7. Fremtidens system for ekstern kvalitetssikring på universitetsområdet Punkterne 6 og 7 blev behandlet samtidig. STWA gennemgik de ideer til et fremtidigt system, som UBST har beskrevet i deres dokumenter, sammenlignet med Rådets input til UBST, og stillede en række spørgsmål op som udgangspunkt for Rådets diskussion. Præsentationen er lagt på Rådets intranet under dagens møde. STWA fortalte, at oplægget var ment som et udgangspunkt for bredere diskussion i Rådet af det videre arbejde med institutionsakkreditering, herunder konsekvenserne af institutionsakkreditering, stikprøver og krav til standarder i institutionsakkreditering. SBR tilføjede, at Rådets drøftelse skal være åben og koncentrere sig om de væsentligste problemstillinger, men det bør også overvejes, om Rådet skal gå videre med fx nyt notat eller kontakt med politiske ordførere, og på hvilken måde.

6 Definitioner Rådet spurgte, hvordan UBST definerer en institution hele universitetet eller fakulteter? ACE svarede, at UBST lægger op til, at universitetet selv kan vælge aggregeringsniveauet for akkreditering, men at de bredt betegner modellen som institutionsakkreditering. Rådets holdning er, at det bør være hele universitetet, som Rådet også anførte i anbefalingspapiret, hvilket man også ser mest internationalt. Men en nøjere undersøgelse af, hvilket niveau institutionsakkreditering foregår på internationalt ville være givtig. Rådet mente også, at det bør overvejes at bede UBST om at redegøre for baggrunden for deres ideer. Rådets drøftelser berørte en række overvejelser og spørgsmål, der kunne fungere som input til det videre arbejde. Afgørelseskategorierne for institutionsakkreditering og konsekvenserne af disse Rådet nævnte følgende under drøftelserne af afgørelseskategorierne og konsekvenserne af disse: - hvad betyder det for en institution af havne i UBST s afslagskategori mister man sit tilskud? - hvor mange gange kan man havne i afslagskategorien? - den betingede positive kategori, UBST foreslår, ligner den betinget positive afgørelseskategori for uddannelser i det nuværende system. Universitetet har efter max 1 år i den betingede kategori krav på at få at vide, om universitetet havner i ubetinget positiv eller afslag. - i det tyske akkrediteringssystem betyder en ubetinget positiv institutionsakkreditering, at alle institutionens uddannelser er akkrediteret positivt i denne periode kunne man i Danmark gøre sådan og dermed gøre systemet mere internationalt sammenligneligt? - hvad er konsekvensen for de turnusakkrediteringer, der kører, når institutionen får sin afgørelse? Hertil svarede ADJ, at UBST lægger op til, at man fortsætter med turnusakkrediteringer, indtil institutionen er ubetinget positivt akkrediteret, hvorefter de igangværende turnusakkrediteringer stopper. - afgørelseskategorierne er svære at kommunikere særligt internationalt. - opbygningen virker umiddelbart mere bureaukratisk end opbygningen af det nuværende system ikke mindst fordi der synes at være mange parallelle vurderingssystemer. - UBST s model giver reelt kun to kategorier, da den betingede kategori har en meget midlertidig karakter og derfor kan sidestilles med den midterste udviklingskategori, som blev foreslået af Rådet. der kan ligge en væsentlig drøftelse af fordele og ulemper ved to eller tre afgørelseskategorier og i længden af afslag. - muligheden for selv at oprette nye uddannelser ved en ubetinget positiv akkreditering vil være svær at kombinere med muligheden for at akkreditere på fakultetsniveau hvis et fakultet er ubetinget positivt akkrediteret, vil et universitet måske vælge at lave alle tværfaglige uddannelser med udgangspunkt i dette fakultet. Derfor kunne det overvejes, at hvis to fakulteter på samme universitet ønsker at udbyde uddannelser sammen, vil institutionsakkrediteringen på laveste niveau være afgørende for retten til frit at udbyde uddannelsen. Side 6/10

7 - et system med 3 reelle kategorier vil være et bedre arbejdsredskab for Rådet særligt hvis sigtet er, at akkrediteringssystemet skal kunne bidrage til den gradvise udvikling i universiteternes kvalitetssikringssystemer. - kunne man tilføje en oprykningskategori i loven, hvor det eksisterende system fortsætter, men universitetet kan søge om en institutionsakkreditering, når universitetet ønsker det - og i tilfælde af en ubetinget positiv institutionsakkreditering opnår universitetet de tilhørende rettigheder? Rådet var enigt i, at den model kunne være fordelagtig. UBST s model nedslag/stikprøver/særakkreditering etc Rådet havde følgende kommentarer til emnet: - intentionen om at skabe øget grad af forenkling, overskuelighed og lignende kan vanskeligt indfries med det antal vurderingstyper, som UBST synes at lægge op til. - intentionen er, at nedslag er en del af selve institutionsakkrediteringen, hvorimod stikprøverne skal foretages imellem institutionsakkrediteringer. - hvordan skal konsistens håndteres i det fremtidige systems forskellige vurderinger - og med to andre ministerieområder med andre systemer Stikprøver Rådet nævnte følgende under drøftelse af stikprøver: - stikprøver bør både vælges ud fra nøgletal og ud fra fuldstændig tilfældighed. - lægges uddannelser tilbage i puljen af mulige stikprøver-uddannelser, når de har gennemgået en stikprøve-kontrol? - der skal være en konsekvens og en logik i stikprøverne og en konsistens i systemerne omkring dem. - hvor omfattende er stikprøverne? - at øge antal stikprøver, når nogle stikprøver falder negativt ud, virker som kontroltænkning. I stedet kunne man tænke mere udviklende og finde årsagen til de negative stikprøver. - at øge antal stikprøver kan også ses som et udtryk for, at man vil være sikker på, om der er tale om enkeltstående tilfælde ved at gennemføre flere stikprøver - frem for bare at starte ny institutionsakkreditering. - i det tyske system er stikprøver delvist baseret på universitetets egne forslag. Universiteterne vælger ofte at få stikprøver på de uddannelser, der kunne formodes at opnå betinget akkreditering. - hvordan sikres udvikling for uddannelserne via stikprøverne? Side 7/10 Kvalitet vs kvalitetssikring Rådet nævnte følgende om skelnen mellem kvalitet og kvalitetssikring som direkte og indirekte sikring af uddannelsernes kvalitet og relevans: - ESG-standarderne og generel akkrediteringsmetode vil pege på kvalitetssikring som genstanden for akkreditering, men hvis man vil udvikle institutionens måde at lave uddannelser på er det i høj grad også væsentligt, at kvaliteten bliver genstanden for akkreditering. - Erfaringer viser, at kvalitetssikring er ikke lig med kvalitet, og at kontrolsystemer ikke altid står i et entydigt forhold til kvalitet. - Kan de to typer sikring stå i stedet for hinanden? - Det bør overvejes, hvilke indikatorer/proxy for kvalitet, der effektivt kan anvendes i det nye system

8 Standarder i institutionsakkrediteringerne Rådet nævnte følgende under drøftelse af standarder: - det er svært at undgå at være styrende spørgsmålet er i hvilken grad og hvordan - de europæiske standarder er delt op i overordnede standarder og underliggende retningslinjer. - universiteterne skal operere med en række forskellige nøgletal, men har selv lov til at vælge, hvordan de bruger nøgletallene. - ACE får ros af universiteterne for de gennemskuelige målepunkter. - vil man lægge et absolut kvalitetsbegreb ind eller vil man se på, om institutionen kan fastlægge kvalitetsbegreber selv og administrere disse? Den sidste fremgangsmåde benyttes mange steder og er den bedste. - UBST s kriterier ligger midt imellem de to yderpunkter, i enkelte tilfælde tættere på det absolutte system. - Oxford blev auditeret i og fik en negativ vurdering af deres kvalitetssikringssystem, hvilket jo kan undre, da universitet igen og igen bliver anerkendt som et af de bedste i verden. - Hvordan udvikler man universiteterne bedst? Organisationer som DI så formentlig gerne et system, der forholder sig kritisk til manglende kvalitet og relevans, hvor andre ikke mener, at et kontrolbaseret system kan udvikle uddannelserne. - Universiteterne har forskellig holdning på området. - På kort sigt er der ikke nødvendigvis en meget tæt kausalitet mellem kvalitetssikring og kvalitet, men på lang sigt giver et godt kvalitetssikringssystem højere kvalitet i uddannelserne - det må være målet at få lavet en model, der giver mening for universiteterne. Side 8/10 Den videre proces for UBST s model og evt. muligheder for påvirkning af dette SBR gav udtryk for, at der måske er bedre mulighed for at påvirke processen, hvis vi fokuserer på de større linjer frem for på de mere detaljerede problemstillinger. SBR foreslog fokus på tre emner: Forenkling af akkrediteringssystemet udmøntningen af systemet er et vigtigt succeskriterium. Udvikling af kvaliteten hvilke drøftelser er nødvendige at have? Det overordnede systemniveau - hvad er fordele og ulemper ved at akkreditere hele universitetet eller på fakultetsniveau? Hvad gør man internationalt? Skal der være to afgørelseskategorier eller flere? IS gav udtryk for, at når man kommer i konstruktiv dialog med personer, der arbejder med akkreditering, er de overordnet set glade for systemet. IS ser store fordele i modellen med en oprykningskategori (se ovenfor). Modellen er brugt i UVM sektoren, hvor CVU er kunne opnå status som University College, hvilket gjorde, at institutionerne selv valgte at udvikle sig. Rådet var enigt i fordelene i modellen med en oprykningskategori.

9 CC håbede, at VTU inddrog de studerende i processen med henblik på at give dem reel indflydelse på udformningen af fremtidens koncept Rådet spurgte til muligheden for at påvirke UBST s model, herunder definitionen af institution. ADJ meddelte, at Rådet/ACE ikke formelt er blevet bedt om at respondere på UBST s model, men hvis vi vil respondere, vil UBST sandsynligvis modtage svaret. Den formelle høring vil formodentlig først komme med fremsættelse af lovforslaget. Det er dog vigtigt, at der også sker en mundtlig forventningsafstemning om den respons Rådet sender til VTU/UBST. Rådet fremhævede, at det var væsentligt, at erfaringerne med at udmønte det eksisterende koncept også blev bragt fornuftigt i spil i forhold et fremtidigt system. Dog skulle det naturligvis ske på en balanceret facon. SBR foreslog, at Rådet forfatter endnu et Rådets papir. Det første papir, Rådet lavede, var dels meget generelt, dels var der endnu ikke særligt klare forestillinger om modelovervejelser fra UBST. Side 9/10 Rådet besluttede, at der skal udarbejdes et nyt notat fra Rådet med tanker om det fremtidige akkrediteringssystem. Notatet kan indledes med en formulering om, at der er drøftelser om det fremtidige akkrediteringssystem i Danmark, og at disse drøftelser har givet mange nye og interessante tanker. Formålet med papiret er at komme med et bud på, hvordan man kan udmønte et forenklet akkrediteringssystem med et fokus på udvikling. En mulig disposition for papiret kunne være: Udmøntning af et forenklet akkrediteringssystem: - Det nuværende system fungerer godt. Kunne man i stedet for et fuldstændigt nyt system, give universiteterne mulighed for selv at søge om institutionsakkreditering og give dem fordele, hvis de opnår en ubetinget institutionsakkreditering, men ellers fortsætte nuværende system? - Friheden for universiteterne bør ikke ligge i valget mellem at blive akkrediteret på fakultets- eller institutionsniveau - Det er vigtigt, at der ikke kommer for mange parallelle vurderingstyper - Gennemsigtighed de foreslåede muligheder for nedslag giver mere forvirring. Udvikling af universiteterne: - Balancen mellem udvikling og kontrol. - Fordele og ulemper ved at fokusere på henholdsvis kvalitet eller kvalitetssikring. - Hvordan udvælges stikprøver på bedst mulig vis? - De studerendes rolle? Overordnet systemniveau: - Institutions- eller fakultetsakkreditering? - 2 eller 3 kategorier? - Afslagslængde? - Vigtigt at et fremtidigt system fortsat inddrager de studerende.

10 Rådet enedes om, at notatet ikke skal være for langt og kan sendes i skriftlig høring i Rådet. Når papiret er sendt til VTU, var Rådet enige om at sætte notatet på hjemmesiden, få fat i Altinget og evt. tale med de politiske ordførere. IS spurgte afslutningsvis, om der foreligger oplysninger om ministerens redegørelse, hvortil ADJ svarede, at der forventes en nøgtern fremstilling af systemet indtil videre og enkelte sigtelinjer ind i fremtiden. Redegørelsen afleveres til Folketinget slut april/start maj og med udgangspunkt i denne begynder de politiske forhandlinger. ad 8. Rådets overgang SBR informerede om processen, hvor han har haft kontakt til UBST i god tid og flere gange talt med Jens Peter Jacobsen om mulige modeller for overgangen. Jens Peter Jacobsen har for nyligt bekræftet, at udpegnings- og indstillingsprocessen er sat i gang. Enkelte medlemmer fra Rådet bekræftede at være blevet kontaktet. SBR har også forsøgt at tage kontakt til UVM, men det er uklart, hvem der skal deltage i denne drøftelse grundet en større omstrukturering i UVM. UVM skulle dog være i gang med drøftelser med UBST. Rådet besluttede, at SBR vil skrive et brev til UBST, der på en forsigtig måde beskriver alle rådsmedlemmers tanker om deres evt. fortsatte arbejde i Rådet. Rådsmedlemmerne understregede dog, at de forventer at blive kontaktet af det ministerium, der har udpeget dem. Side 10/10 ad 9. Rådets beretning Rådet udtrykte stor tilfredshed med udkastet til Rådets beretning og vil indsende evt. mindre, sproglige kommentarer til sekretariatet. Rådet gav endvidere udtryk for, at beretningen rammer målgruppen godt i sprog og omfang. KR ønskede, at det blev fremhævet, at nye uddannelser også kan være med til at skabe nye arbejdsmarkeder (udkast s ). BE ønskede, at det positive bør fremhæves ved fx at starte med, at flertallet af uddannelser er positivt akkrediterede. ad 10. Ændring af Rådets forretningsorden CC spurgte til hyppigheden af de i ændringen nævnte forhold og gav udtryk for, at Rådet bør informeres efterfølgende. SBR bekræftede, at det vil blive praksis at informere Rådet. SSB nævnte, at det pt. drejer sig om få sager. ad 11. Kommende møder Ingen kommentarer. ad 12. Evt. SBR takkede BE for hendes store indsats i Rådet og ønskede hende held og lykke i det nye job. BE tilføjede, at hun havde været glad for arbejdet i Rådet.

Til: Akkrediteringsrådet

Til: Akkrediteringsrådet Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Steffen Westergård Andersen, Rikke Warming og Malene Hyldekrog Deltagere fra EVA: Tue Vinther-Jørgensen,

Læs mere

ad 2. Godkendelse af referat af møde 8/2010 SBR roste referatet, og referatet blev efterfølgende godkendt uden kommentarer.

ad 2. Godkendelse af referat af møde 8/2010 SBR roste referatet, og referatet blev efterfølgende godkendt uden kommentarer. Referat Deltagere fra Rådet: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Casper Christiansen, Berit Eika, Steen Pade, Karin Röding og Ivan Sørensen. Deltagere fra ACE: Anette Dørge Jessen,

Læs mere

Deltagere: Berit Eika. Referat af Akkrediteringsrådets møde 8/ december Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet.

Deltagere: Berit Eika. Referat af Akkrediteringsrådets møde 8/ december Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet. Referat Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Casper Christiansen, Asger Lundorff Jensen (fra og med punkt 4), Steen Pade, Karin Röding, Ivan Sørensen. Deltagere fra ACE Denmark:

Læs mere

Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Casper Christiansen, Asger Lundorff Jensen, Steen Pade, Ivan Sørensen

Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Casper Christiansen, Asger Lundorff Jensen, Steen Pade, Ivan Sørensen Referat Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Casper Christiansen, Asger Lundorff Jensen, Steen Pade, Ivan Sørensen Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen (punkt 1

Læs mere

Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet og til ACE Denmarks kommende direktør.

Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet og til ACE Denmarks kommende direktør. Referat Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Berit Eika, Kresten Bang Heinfelt, Asger Lundorff Jensen, Steen Pade, Karin Röding og Ivan Sørensen Deltagere fra ACE Denmark:

Læs mere

Deltagere: Afbud: Referat af Akkrediteringsrådsmødet 7/ november Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet.

Deltagere: Afbud: Referat af Akkrediteringsrådsmødet 7/ november Søren Barlebo Rasmussen (SBR) bød velkommen til mødet. Referat Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Lone Broberg, Casper Christiansen, Berit Eika, Asger Lundorff Jensen, Steen Pade, Karin Röding, Ivan Sørensen. Deltagere fra ACE Denmark: Anette

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

6. Akkreditering af eksisterende UVM uddannelser (1 ansøgning, overført fra mødet i maj)

6. Akkreditering af eksisterende UVM uddannelser (1 ansøgning, overført fra mødet i maj) Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Steffen Westergård Andersen, Lars Pedersen, Rikke Warming og Malene Hyldekrog Deltagere fra EVA:

Læs mere

3. Metaakkrediteringsemnegruppe 2 afrapportering samt kort evaluering af processen (bilag 3.1)

3. Metaakkrediteringsemnegruppe 2 afrapportering samt kort evaluering af processen (bilag 3.1) Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Deltagere fra ACE: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Steffen Westergård Andersen, Rikke Warming og Rebekka Byberg Deltagere fra EVA: Tue Vinther-Jørgensen og

Læs mere

7. Fremtidens system for ekstern kvalitetssikring på universitetsområdet

7. Fremtidens system for ekstern kvalitetssikring på universitetsområdet Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet (afbud fra Lone og Karin) Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Steffen Westergård Andersen, Lars Pedersen, Rebekka Birkebo Byberg og

Læs mere

Deltagere: Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Ivan Sørensen, Kresten Bang Heinfelt, Berit Eika

Deltagere: Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Ivan Sørensen, Kresten Bang Heinfelt, Berit Eika Referat Deltagere: Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Ivan Sørensen, Kresten Bang Heinfelt, Berit Eika Deltagere fra ACE Denmark: Jette Frederiksen, Steffen Westergaard Andersen (pkt.

Læs mere

Til: Akkrediteringsrådet. Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Rikke Warming og Malene Hyldekrog

Til: Akkrediteringsrådet. Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Rikke Warming og Malene Hyldekrog Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Rikke Warming og Malene Hyldekrog Deltagere fra EVA: Tue Vinther-Jørgensen, Inge Enroth, Martin

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Deltagere fra EVA: Christian Moldt, Ditte Strandbygaard (pkt. 8), Agi Csonka, Martin Sørensen (pkt. 9-10) Afbud: Agneta Bladh og Bodil Due

Deltagere fra EVA: Christian Moldt, Ditte Strandbygaard (pkt. 8), Agi Csonka, Martin Sørensen (pkt. 9-10) Afbud: Agneta Bladh og Bodil Due Referat Deltagere: Akkrediteringsrådet (Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Jesper Højberg Christensen, Kira Vinberg, Steen Pade, Lone Broberg, Stina Vrang Elias pkt. 7-11) Deltagere fra ACE: Sami

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Under mødet blev punkt 7 dog drøftet i forlængelse af punkt 4 (akkreditering af nye uddannelser).

Under mødet blev punkt 7 dog drøftet i forlængelse af punkt 4 (akkreditering af nye uddannelser). Referat Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Bodil Due, Stina Vrang Elias, Steen Pade og Andreas Moesgaard Christiansen Deltagere fra : Anette Dørge Jessen,

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Afbud: Lone Broberg. Referat af Akkrediteringsrådets møde 1/ februar 2013

Afbud: Lone Broberg. Referat af Akkrediteringsrådets møde 1/ februar 2013 Referat Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agneta Bladh, Jesper Højberg Christensen, Bodil Due, Stina Vrang Elias, Steen Pade og Andreas Moesgaard Christiansen Deltagere fra : Anette

Læs mere

Sébastien Bigandt (SB), som er ny medarbejder i rådssekretariatet, præsenterede kort sig selv.

Sébastien Bigandt (SB), som er ny medarbejder i rådssekretariatet, præsenterede kort sig selv. Referat Til stede: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Jesper Højbjerg Christensen, Bodil Due, Steen Pade og Kira Vinberg Afbud: Stina Vrang Elias og Lone Broberg Deltagere fra ACE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Deltagere: Referat af Akkrediteringsrådets møde 1/ januar formanden bød velkommen til mødet.

Deltagere: Referat af Akkrediteringsrådets møde 1/ januar formanden bød velkommen til mødet. Referat Deltagere: Søren Barlebo Rasmussen, Christian Thune, Agnetha Bladh, Lone Broberg, Jesper Højbjerg Christensen, Bodil Due, Stina Vrang Elias, Steen Pade og Kira Vinberg Deltagere fra ACE: Anette

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Formål Dette notats formål er meget kort at give læserne - medlemmer af censorformandskaber - grundlæggende beskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne December 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om undervisningen på universiteterne (beretning nr. 16/2011)

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

4. Akkreditering af eksisterende EVA-udbud (17 udbud af læreruddannelsen) 6. Akkreditering af nye EVA-uddannelser og udbud (3 uddannelser og 7 udbud)

4. Akkreditering af eksisterende EVA-udbud (17 udbud af læreruddannelsen) 6. Akkreditering af nye EVA-uddannelser og udbud (3 uddannelser og 7 udbud) Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Deltagere fra ACE Denmark: Anette Dørge Jessen, Sami Stephan Boutaiba, Steffen Westergård Andersen, Lars Pedersen, Dorthe Stadsgaard, Trine Jensen og Rebekka Byberg Deltagere

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Referat fra 2. møde i bestyrelsen den 30. september 2008

Referat fra 2. møde i bestyrelsen den 30. september 2008 1 Referatfra2.mødeibestyrelsenden30.september2008 Tilstede: CarstenToftNielsen,CELF MichaelBang,CELF AstridDahl,EUCSjælland BeritBirkelund,Handelsskolen SjællandSyd HenrikHolmer,KKRSjælland TimChristensen,KøgeHandelsskole

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Til: Akkrediteringsrådet. Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 8/2012 7. december 2012. 7. december kl 10 17 (efterfølgende julemiddag)

Til: Akkrediteringsrådet. Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 8/2012 7. december 2012. 7. december kl 10 17 (efterfølgende julemiddag) Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 8/2012 7. december 2012 Akkrediteringsrådet Tid: 7. december kl 10 17 (efterfølgende julemiddag) 30. november 2012 Sted: Studiestræde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødereferat Mødedato: Onsdag den 26. maj 2010 Mødested: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Journalnummer: Til stede: Afbud: Helle Kehlet, Mette Mønster Westergaard, Susanne

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Københavns Universitet ku@ku.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Opsamling fra gruppedrøftelser

Opsamling fra gruppedrøftelser Opsamling fra gruppedrøftelser Nedenstående opsamling af udsagn om og input til organisatoriske kriterier, der kan indgå i en reform af godkendelse og tilsyn på det sociale område er baseret på gruppedrøftelser

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen. KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi REFERAT 3. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi Mødedato: 3. november 2014, kl. 13.00-16.00 Sted: Institut for de matematiske

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere