Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00"

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Klaus Hansen (KH) V Bemærkninger Direktør for Ringsted Forsyning A/S Janne Maibrit Nyholm Hansen er inviteret til kl vedrørende sag om status for etablering af biogasanlæg.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Orientering om CO2-regnskab klimakommune Ekspropriation af spildevandsteknisk anlæg Navngivning af vejstykke på Roskildevej Frigivelse af midler til cykelstier Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter Orientering om projekt formidling af fortidsminder Tilsynsberetning orientering om indberetning til Miljøstyrelsen Orientering om status for etablering af biogasanlæg Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Budgetrapport pr Orientering fra formand og administration - Maj Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard x

4 2. Orientering om CO2-regnskab klimakommune Åben sag Sagsid: 09/27860 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 CO2-REGNSKAB VERSION 2.pdf (90020/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som klimakommune skal kommunen årligt aflevere en opgørelse over kommunens eget udslip af CO 2, samt en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO 2 -målet det følgende år. Opgørelsen til Danmarks Naturfredningsforening fremlægges hermed til orientering. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har, som klimakommune, forpligtet sig til at nedsætte sin CO 2 -udledning med 2 % om året. CO 2 -opgørelsen for 2012 er nu udarbejdet, og viser, at kommunen har nedsat sin CO 2 -udledning med hele 17 % i 2012 i forhold til Reduktionen er hovedsageligt sket som følge af en betydelig udvikling i brugen af vedvarende energikilder i såvel varme- som elproduktionen. Ringsted Forsyning har således øget anvendelsen af halm i fjernvarmeproduktionen fra ca. 69 til ca. 75 % af den samlede varmeproduktion. Det betyder, at CO 2 -udledningen pr. produceret kwh (CO 2 -emissionsfaktoren) er faldet fra ca. 68 til ca. 55 gram pr. kwh. Tilsvarende er emissionsfaktoren for den nationale elforsyning faldet fra 378 til 303 gram pr. kwh. Der ud over er der også sket et reelt fald i kommunens energiforbrug fra 2011 til Således er det samlede elforbrug reduceret med ca. 3,6 %, mens varmeforbruget er reduceret med ca. 1,2 %. Indenfor transportområdet, viser opgørelsen, et samlet fald i CO 2 -udledningen på ca. 4,4 %. Den 21. januar 2013 vedtog Byrådet en ny 2-årig handlingsplan for klimaarbejdet, som både indeholder initiativer for kommunen som virksomhed og for kommunen, geografisk set. De initiativer, der omhandler kommunen som virksomhed, er listet op, så de udgør handlingsplanen for klimakommune CO 2 -regnskab 2012 og handleplan 2013 vedlægges som bilag. Høring Ingen høring. X

5 Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ringsted Kommune har i 2012 arbejdet målrettet med at nedbringe udslippet af CO 2. Det har afstedkommet et godt resultat, som bl.a. afspejles ved, at reduktionsmålet for klimakommune er mere end opfyldt. Ringsted Kommune lever således i 2012 op til de forpligtigelser, der er stillet til at være klimakommune. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen om CO 2 -regnskabet til Danmarks Naturfredningsforening tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning, sagen sendes tillige til Byrådet til orientering. Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

6 3. Ekspropriation af spildevandsteknisk anlæg Åben sag Sagsid: 12/31085 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Åstedsprotokol (71659/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet vedtog den 16. april 2012, at såfremt det ikke var muligt at indgå frivillige aftaler, skulle der eksproprieres til spildevandstekniske anlæg. Dette har været nødvendigt ved ny-kloakering af Slangerupvej 60b. Der har derfor været afholdt åstedsforretning, og ejeren har haft 3 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Der skal nu foretages endelig beslutning om ekspropriation, herunder erstatningens størrelse og udbetaling. Beskrivelse af sagen Det har ikke været muligt at indgå frivillig aftale på Slangerupvej 60b. Derfor har der den 12. marts 2013 været afholdt åstedsforretning. Byrådsmedlem Per Roos deltog ved ekspropriationen. Grundejer var utilfreds med eltilslutning til el-installationen samt erstatningens størrelse. Grundejer er selv elektriker og vil selv sætte bimåler på og dermed overvåge elforbruget. Grundejer blev orienteret om, at en række lignende sager på området, er sendt til taksationskommissionen, og det blev aftalt, at grundejer vil blive orienteret om afgørelserne, når de foreligger. Der var ingen indsigelser mod anlæggets placering og etablering, så det blev aftalt at styreskab og pumpe kan etableres. Der henvises til bilag 1 for kopi af åstedsprotokollen. Der er ikke kommet yderligere indsigelser efter åstedsforretningen. Det er Ringsted Forsyning, der udreder erstatningerne og fremkommer med forligstilbud. Der udbetales 1000 kr. i erstatning for placering af minipumpestation med dertil hørende styreskab og elkabel. Herudover betales der for brug af el til minipumpestationen. Erstatningernes størrelse er fastsat efter principper i DONG Energys retningslinjer for erstatningsaftaler, som er vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011.

7 Når den politiske godkendelse af ekspropriationen foreligger, bliver beslutningen sendt til grundejer. Grundejer har herefter 4 ugers frist for eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, samt 4 ugers ankefrist til taksationskommissionen i forhold til erstatningens størrelse. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der i 58 i Miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder. Der er ikke kommet yderligere indsigelser efter åstedsforretningen. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, 1. at det i henhold til 58 i Miljøbeskyttelsesloven bliver besluttet at ekspropriere nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det grundlag, som blev forelagt på åstedsforretningerne. 2. at de fremsatte forligstilbud bliver godkendt 3. at det i medfør af Lov om offentlige veje 64 stk. 2 vedtages, at erstatningerne til ejere udbetales med fri rådighed uden indhentning af samtykke fra panthavere andre rådighedsindehavere, idet det skønnes, at ekspropriationen i forhold til de enkelte ejendommes størrelse og værdi er ubetydelig og ikke indebærer fare for pantsikkerheden. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

8 4. Navngivning af vejstykke på Roskildevej Åben sag Sagsid: 13/7943 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (85455/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Vejstykket, beliggende umiddelbart op til Vestmotorvejen og øst for Roskildevej, foreslås navngivet Hesteskoen Beskrivelse af sagen Vejstykket var tidligere en del af den oprindelige Roskildevej, som i forbindelse med etablering af Vestmotorvejen blev skåret over og delte sig i Nørregade og Roskildevej nord for motorvejen. Vejstykket består af ejendommene Roskildevej 66, 68, 68 B, 70. Herefter springer husnumrene til 102. Dette spring i husnummer skaber forvirring for de brugere af området, der ikke er lokalt kendte. Nærværende vejstykke ønskes derfor navngivet, så det fremover fremtræder som en selvstændig vej med fortløbende husnumre. Forvaltningen foreslår, at vejstykket navngives Hesteskoen. Baggrunden for dette forslag er, at vejstykket allerede i dag bliver omtalt som Hesteskoen og at vejens udlæg har form som en hestesko. Der findes ingen andre vejnavne med samme navn i Ringsted kommune. Lovgivning: Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, 4-8 og 10. Høring Vejnavnet har været fremsendt til høring hos Historiens Hus samt grundejerne, der vil blive berørt af navneændringen. Der er ved fristens udløb ikke kommet indsigelse eller andre forslag. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at ændringen vil medvirke til at sikre en mere entydig stedangivelse og mindske forvirringen over springet i husnumre.

9 Konstitueret teknisk direktør indstiller, at vejen navngives Hesteskoen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendes Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

10 5. Frigivelse af midler til cykelstier Åben sag Sagsid: 13/9146 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Klima- og Miljøudvalget har i møde den 15. april 2013 godkendt rækkefølge for gennemførelse af fire cykelstiprojekter. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af bevilling til projektering af cykelstierne. Beskrivelse af sagen De fire strækninger, som Klima- og Miljøudvalget har truffet beslutning om, er i prioriteret rækkefølge: 1. Bringstrupvej 2. Bjergvej 3. Rusgårds Bakke Værkevadsvej 4. Nordrupvej Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes detailprojekter for nr. 1 og 2 og skitseprojekt for nr.3 og 4. Begrundelsen for at sætte projekteringen i gang for alle fire projekter på én gang er, at det vurderes, at der derved kan opnås en lavere pris. Med et skitseprojekt på sti 3 og 4 vil forvaltningen få et væsentligt bedre grundlag for at vurdere anlægsomkostningen på etableringen af stierne og dermed bedre mulighed for at disponere og tilrettelægge det videre forløb. Tidsplan: Anlægsarbejder på projekt 1 forventes at blive påbegyndt i slutningen af Langt hovedparten af anlægsarbejderne vil dog ske i løbet af Høring Lokalråd høres før anlægsarbejdet påbegyndes. Økonomi Der søges om frigivelse af 0,5 mio.kr. til følgende cykelstier:

11 0,35 mio.kr. for detailprojektering af trafikstier på Bringstrupvej og Bjergvej. 0,15 mio.kr. for skitseprojektering af trafikstier på Rusgårds Bakke og Nordrupvej. Frigivelsen anbefales finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for Pulje til cykelstier, som er på 2 mio.kr. for Herefter vil der være 1,5 mio.kr. Vurdering Teknisk Forvaltningen vurderer, at den samlede projektering sikrer et godt grundlag for den videre planlægning og disponering. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der frigives 0,5 mio.kr. til projektering af cykelstier fra investeringsoversigtens pulje til cykelstier. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

12 6. Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter Åben sag Sagsid: 13/9147 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Lukning af Mellem Broerne - projekt ved Haslevvej og Rønnedevej.pdf (97516/13) 2 Bilag 2 - Lukning af Mellem Broerne - projekt ved Næstvedvej.pdf (97519/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der søges om frigivelse af 3,7 mio. kr. til færdiggørelse af to igangværende trafiksikkerheds projekter, Næstvedvej og Mellem Broerne. Beskrivelse af sagen Næstvedvej: I møde den 19. marts 2012 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at trafiksikkerhedsprojektet på Næstvedvej blev igangsat. Langt hovedparten af projektet er gennemført på nuværende tidspunkt. Der resterer slidlagsarbejder på cykelstierne og diverse afsluttende arbejder. Samlet set vil det koste 0,5 mio.kr. at udføre i Den del af Næstvedvej-projektet, som omfatter krydset med Jernbanevej og strækningen udfor Netto og Shell, er udskudt. En gennemførelse afventer en lokalplan for området, hvor Netto og Shell indgår. Mellem Broerne: Klima- og Miljøudvalget godkendte i møde den 17. december 2012, at Mellem Broerne lukkes ved Næstvedvej. Der er på nuværende tidspunkt kun udført en foreløbig afspærring af udmundingen i Næstvedvej. Der resterer den endelige spærring af udmundingen, etablering af en vendeplads og ændring af vigepligtsforholdene i krydset med Haslevvej og Rønnedevej. Samlet set vil lukningen koste 1,2 mio.kr. (Bilag 1 og 2) Høring Ingen.

13 Økonomi Der søges om frigivelse af 3,7 mio.kr. til at færdiggøre Næstvedvej og Mellem Broerne. 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af Næstvedvej. Heraf udgør 2,0 mio. kr. udførte arbejder i 2012, der er faktureret i ,2 mio.kr. til færdiggørelse af Mellem Broerne Frigivelsen anbefales finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for Trafiksikkerhedsforanstaltninger, hvor der for 2013 resterer 1,3 mio. kr. og for 2014 er 2,0 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb for Trafiksikkerhed for 2014 på 1 mio. kr. Herefter vil der være 0,6 mio. kr. til Trafiksikkerhed i Vurdering Forvaltningen vurderer, at begge projekter vil kunne gennemføres i 2013 for de anførte beløb. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der frigives en anlægsbevilling på 3,7 mio.kr. til at færdiggøre Næstvedvej samt lukning Mellem Broerne, 2. at bevillingen finansieres som foreslået ved, at der for Trafiksikkerhedsforanstaltninger flyttes budget på 2 mio. kr. fra 2014 til 2013 og, at der for Trafiksikkerhed flyttes budget på 0,4 mio.kr. fra 2014 til Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen

14 7. Orientering om projekt formidling af fortidsminder Åben sag Sagsid: 11/8434 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Formidling af fortidsminder samt Voldstedet april 2013.pdf (92884/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet har i møde den 10. oktober 2011 godkendt en anlægsbevilling til projekt vedrørende formidling af fortidsminder. Projektet er nu afsluttet og forelægges til orientering om projekt og forløb. Beskrivelse af sagen Byrådet har meddelt en udgiftsbevilling på ,- kr. samt en indtægtsbevilling på ,- kr. Det forventes således, at alle udgifter til materialer i forbindelse med formidlingen vil blive refunderet. Teknisk Forvaltning har efter afslutning af projektet indsendt afrapporteringen til Natur- og Erhverv og afventer deres behandling af sagen samt refusion af de afholdte udgifter. (Bilag 1) Ridebanen og Voldstedet: Formidling af Ridebanen og Voldstedet ved Haraldsted Sø er ikke gennemført fuldt ud, som oprindelig planlagt. Området er beliggende på privat ejendom og ejer har udtrykt bekymring for, at området ville blive nedslidt, hvis der kom for mange besøgende. Ejeren ønsker derfor ikke, at der bliver etableret p-plads og sættes borde-bænke sæt op. Opsætning af en info-tavle ved offentlig vej er accepteret af ejeren. De øvrige elementer i projektet er ikke gennemført for at imødekomme ejers ønske. Ud af et budget på ,- kr. er der derfor kun afholdt udgifter på ,50 kr. Fortidsminder: Projektet omfattende 30 fortidsminder er gennemført i sin helhed, som oprindelig ansøgt. Dog er en lokalitet ved Snekkerupvej udgået, da der ikke er adgang til den og den ikke er synlig fra vejen.

15 Ud af et budget på ,- kr. er der derfor afholdt udgifter på ,31 kr. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at projektet har bidraget til udbredelse af kendskabet til de historiske fortidsminder til glæde for borgere og turister. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Klaus Hansen

16 8. Tilsynsberetning orientering om indberetning til Miljøstyrelsen Åben sag Sagsid: 13/4309 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Tilsynsberetning landbrug.pdf (87212/13) 2 Tilsynsberetning virksomheder.pdf (87413/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Kommunen skal hvert år indberette miljøindsatsen for det foregående år til Miljøstyrelsen. Ligesom de tidligere år forelægges årets indberetning for udvalget til orientering. Beskrivelse af sagen Kravet om indberetning er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Indberetningen af miljøindsatsen vedrører alene kommunens indsats vedr. tilsyn og godkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven samt Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om tilsynsfrekvenser på forskellige typer af virksomheder og landbrug. Ringsted Kommune udfører tilsyn med henblik på at overholde denne aftale. Indberetningen sker direkte på skemaer på Danmarks Miljøportal. Her indberettes bl.a. antallet af forskellige typer af virksomheder og landbrug, som kommunen har meddelt miljøgodkendelse eller ført tilsyn med i 2012, samt hvor meget kommunen har opkrævet i brugerbetaling herfor. Det indberettes også, hvor mange håndhævelser (indskærpelser, påbud m.v.) kommunen har anvendt i løbet af året. I 2012 har Ringsted Kommune udført særligt mange tilsyn på autoværksteder. Det er et krav, at indberetningen offentliggøres. En kopi af de udfyldte skemaer lægges derfor ud på kommunens hjemmeside. En detaljeret opgørelse af tilsynsindsatsen fremgår af bilag til dagsordenen. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. X

17 Vurdering Tilsynsindsatsen i 2012 opfylder i aftalen om tilsynsfrekvens mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Klaus Hansen

18 9. Orientering om status for etablering af biogasanlæg Åben sag Sagsid: 12/17460 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 (Lukket bilag) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede i møde den 12. november 2012, at Ringsted Forsyning A/S anmodes om at oprette et projektselskab med det formål, at forberede en forretningsplan, en selskabskonstruktion og finansieringsplan for Ringsted Biogas. Samtidig blev det besluttet, at indskyde 1,1 mio kr. som aktiv i projektselskabet som tilbagebetales til kommunen når biogasselskabet har opnået finansiering på anden vis. Sagen forelægges til en orientering om status i sagen, herunder økonomi og planlægning. Beskrivelse af sagen Ringsted Forsyning A/S har den 2. maj 2013 oplyst, at man i forbindelse med byrådets beslutning den 12. november 2012 samt beslutning i bestyrelsen for Ringsted Forsyning har nedsat en styregruppe samt 3 arbejdsgrupper, Myndighed, Selskab/økonomi samt Anlæg. Der blev den 14. september 2012 indsendt en ansøgning til Natur- og Erhvervsstyrelsen om et anlægstilskud på 24,8 mio. kr. Ansøgningen er blandt andet støttet af Gefion, Danish Crown, AffaldPlus samt en række spildevandsselskaber og Energiklyngecenter Sjælland. Ringsted Forsyning A/S har efterfølgende, med brev den 14. december 2012, modtaget afslag på anlægstilskud til Ringsted Biogas. Afslaget har medført, at økonomien bag biogasprojektet er screenet yderligere idet en af forudsætningerne bag biogasprojektet er, at økonomien skal hvile i sig selv. Grundet den manglende sammenhæng mellem forskellig lovgivning, mangler der stadig afklaring på forskellige afgiftsparametre, som har indflydelse på Biogasprojektets økonomi. I økonomien er forudsat det takstniveau som er i Mht. til finansieringsplan er det forudsat at selskabet er kommunalt ejet, at der i den forbindelse ansøges om lån via Kommunekredit mod kommunal garantistillelse.

19 I forbindelse med biogasprojektets økonomi er der udarbejdet budget for etableringsåret samt første drifts-år, samt forudsætninger for projektet mv. (Bilag1) Økonomien viser et overskud i første driftsår på 1,5 mio,- kr. før skat, dette overskud aftager langsomt i takt med nedsættelse af tilskuddet til biogasproduktion. Fra år 2019 modtager Ringsted Kraftvarmeværk ikke længere et el-tilskud for tomgangskørsel, i år 2012 niveau 8,0 mio,- kr. Fra år 2019 er det dermed planen at biogassen ledes direkte Ringsted Kraftvarmeværk A/S. Herved stiger afregningsprisen for el-produktion fra i dag typisk kr./mwh til fast kr./mwh nuværende takstniveau. Et yderligere forhold er forsyningssikkerhedsafgiften som lægges på brændsler til rumvarme heriblandt halm, dette forhold betyder at Ringsted Fjernvarme A/S vil blive mødt med en stigning på ca. 8 mio,- kr. når forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt implementeret. Denne afgift kan delvis imødegås, ved at anvende halm i biogasanlægget. Det halm som bruges via biogasanlægget ikke vil være belagt med forsyningssikkerhedsafgift, ligesom denne halm ikke vil være belagt med svovl- og NOx afgift. Ringsted Forsyning A/S vurderer: Det er styregruppens vurdering, at projektet generere et overskud, dog skal de økonomiske forudsætninger for Biogasanlægget, samt aftale- og leverandørforhold være på endelig på plads. Dette forventes afklaret inden for en periode på 3 6 måneder. Ovenstående forhold skal være afklaret før endelig vedtagelse om igangsætning af Ringsted Biogas dvs. etablering af selskab, samt udbud- og anlægsproces. Pt. afventes de endelige udmeldinger for afregning af biogas samt grønne certifikater, tilsvarende er der udarbejdet en handlingsplan. Ovenstående forhold skal kortlægges og fremlægges for bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S før endelig beslutningstagen til etablering. Teknisk Forvaltning oplyser vedrørende status på planarbejdet: Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 18. december 2012, at før der udarbejdelse et kommuneplantillæg, skal forslaget ud i en for- offentlighedsperiode, hvor borgerne får mulighed til at komme med ideer og forslag. For offentlighedsfasen planlægges at vare 4 uger og ligge i juni måned. I perioden foreslås afholdt offentligt møde, etableret udstilling der skal oplyse borgerne om de forskellige aspekter ved biogasproduktion, samt eventuelt mulighed for, at borgerne kan besøge et biogasanlæg i drift. Forslag til kommuneforsalg forventes at forelægge i august Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

20 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at de økonomiske forudsætninger, herunder leverandøraftaler, afregningspriser m.v. endnu ikke er endelig på plads. Det vurderes således, at der fortsat er usikkerhed om projektets rentabilitet. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen sendes tilbage til Ringsted Forsyning til uddybning af budgetforudsætningerne. Ej til stede: Klaus Hansen

21 10. Regnskab 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2012 (97253/13) 2 Specielle bemærknnger til regnskab 2012 (97276/13) 3 Igangværende og afsluttede anlægsprojekter (97280/13) 4 Øvrige oversigter og redegørelser (97289/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2012 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2011 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o o o o Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2012 i sammendrag:

22 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag 1. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 73 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2012 er tilbagebetalt 51 mio. kr. vedrørende efterregulering af skatter for Afvigelsen skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud, Børn og Unge, Ungeenhed og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Kulturområdet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 20 mio. kr. hvilket er 68 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet af de brugerfinansierede område Renovation er en nettoindtægt på 5 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 29 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Kommunens likvide aktiver viste ultimo mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug, såvel som mindreforbrug lægges i kassen. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2012 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2013 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2012.

23 Likviditet Umiddelbart giver regnskabet en likviditetsforbedring på 125 mio. kr. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at der under finansielle poster er en afvigelse på 61 mio. kr. der vedrører finansforskydninger, idet der pr. 31/ var ekstraordinært mange fakturaer fra andre kommuner og leverandører der vedrørte regnskabsåret 2012, der først var forfalden til betaling i 2013 og derved først belaster likviditeten i Såfremt der korrigeres herfor er likviditetsforbedringen på 64 mio. kr. I forlængelse af regnskabsafslutningen og i separat sag indstilles overført i alt 53 mio. kr. til forbrug i 2013 og -2 mio. kr. indstilles overført til Den varige likviditetsforbedring er derfor 13 mio. kr. Anlægsregnskaber Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ikke nærmere formkrav til aflæggelse af anlægsregnskabet, hvorfor det er overladt til kommunerne selv at fastsætte regler for anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber i Ringsted Kommune har tidligere været aflagt på et overordnet nivieau hvor der primært har været fokus på afvigelse i forhold til den samlede anlægsbevilling. Fra 2013 er kommunens kasse- og regnskabsregulativ blevet opdateret med mere detaljerede regler for aflæggelse af anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber vil derfor i overensstemmelse hermed fremover blive forelagt i særskilte sager afhængig af bruttoudgifternes størrelse og størrelsen på eventuelle budgetafvigelser. Regnskaberne vil herudover blive aflagt på et mere detaljeret niveau, herunder vil det blandt andet fremgå, i hvilket omfang projekteringsomkostninger er købt eksternt eller leveret som interne ydelser af kommunen selv. Projekteringsomkostninger har hidtil været registreret samlet uden en klar opdeling i eksterne og interne udgifter, herunder er der ikke foretaget timeregnskab for de interne projekteringsomkostninger. Økonomi Der henvises til bilag. Økonomidirektøren indstiller: 1. at regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. at afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt

24 Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

25 11. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (99220/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 16,1 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 16,1 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. For at imødegå dette, er der i budgettet for 2013 afsat en udisponeret teknisk servicepulje på 20 mio. kr. med henblik på håndtering af overførsler m.v. Det foreslås, at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. Når staten endeligt opgør om kommunen har overholdt servicerammen for 2013 bliver den målt i forhold til det vedtagne budget hvor den tekniske servicepulje var indarbejdet. Med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at det er muligt at overholde servicerammen for 2013.

26 Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2013 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2013, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2013 eller senere. Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter. Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2013 er i alt 53,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. serviceudgifter, 8,0 mio. kr. beskæftigelsesområdet, 25,3 mio. kr. anlæg og 4,0 mio. kr. finansielle poster. Overførslen til 2014 indarbejdes i budgetforslaget for Specifikationer fremgår af vedlagte bilag 1. I budgettet for 2012 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:

27 En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår. I regnskabsår 2012 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 8,0 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Økonomi Der henvises til bilag. Økonomidirektøren indstiller: 1. at uforbrugte bevillinger i 2012 genbevilges som anført. 2. at det afsatte tekniske servicepulje i 2013 på 20 mio. kr. tilbageføres kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde.

28

29 12. Budgetrapport pr Åben sag Sagsid: 13/10313 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Budgetrapport pr pdf (102519/13) 2 Bilag 2 - Specifikationer.pdf (102521/13) 3 Bilag 3 - Anlæg i tal.pdf (102524/13) 4 Bilag 4 - Anlæg i tekst.pdf (102215/13) 5 Bilag 5 - indberetning på det specialiserede socialområde 1. kvt pdf (102696/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg og renter. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Hele kr. Korrigeret budget 2013 (ekskl. Overf.) Forbrug 1. kvartal Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab 1 Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget

30 3 Renter Resultat af ordinær drift Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Kommunens indtægtsbudget er godt på 2,0 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 2,1 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger vedr. ejendomsskat, hvor Skat har nedsat ejendomsvurderingen. For den skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug 1,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,08 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. Således er den samlede driftsforventning et merforbrug på 0,9 mio. kr. dog uden overførsler fra Det samlede mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 1,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 8,3 mio. kr. fordelt på flere poster under ledelse og personale. Forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,4 mio. kr. mindreforbrug. Hertil kommer forventet mindreforbrug på kontorbudgetter og fælles konti. Klima- og Miljøudvalget venter alene merforbrug på glatførebekæmpelse og snerydning på 0,8 mio. kr. som følge af et koldt første kvartal. For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 1,4 mio. kr. på baggrund af et forventet merforbrug i Ejendomscentret. Der er igangsat en budgetanalyse af Ejendomsstaben med det formål at styrke økonomistyringen på området, herunder at sikre budgetoverholdelse i Børne- og Undervisningsudvalget ser på nuværende tidspunkt ud til at give et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det er særligt på udvalgsbevillingerne under Børn og Unge samt Dagtilbud til børn, der ventes et mindreforbrug. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Det er p.t. usikkert i hvilket omfang regeringens indgreb og den kommunale skolereform vil påvirke økonomien på skoleområdet i Herunder er det usikkert hvilke udgifter, der vil være forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Det er en politisk afgørelse, hvorledes et evt. nettoprovenu skal benyttes. På Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sundhed ventes at give merforbrug på 4 mio. kr. på baggrund af en aktivitetsstigning de første måneder af året under den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Handikap, social og psykiatri viser mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og Ungeområdet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. På den aktivitetsbaserede budgetramme ventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket skyldes en stigning de seneste 12 måneder på 6,6 % i antal visiterede timer pr. borger.

31 Der ventes merforbrug på 1,6 mio. kr. i tomgangshusleje på ældreboligerne. Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. fordelt på Jobcentret med 6,6 mio. og Ungeenheden med 1,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er meget stor usikkerhed om resultatet på arbejdsmarkedsområdet som følge af nye arbejdsmarkedsreformer og de afledte økonomiske konsekvenser, som først endeligt afklares i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 5. Resultatet af budgetrapporteringen vedr. anlæg er vist i nedenstående tabel. Tabel 2 Hele kr. Korrigeret budget 2013 ekskl. driftsoverførsle r Forbrug 1. kvartal 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret anlæg Det samlede anlægsbudget udgør 72,5 mio. kr. De forventede afvigelser vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter herunder uforbrugte midler fra tidligere år. Der forventes overførsler på 25,6 mio. kr. fra 2012, hvilket giver et nyt korrigeret budget på 98 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler fra 2012, er der således et forventet merforbrug på 5 mio. kr. under anlægsrammen. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3, samt en kort tekst om hvert enkelt anlægsprojekt i bilag 4. Regulering af lønbudgetter KL har i februar 2013 indgået forlig med KTO om de generelle ansættelsesvilkår 1. april 2013 til 31. marts De aftalte lønforbedringer ligger væsentligt under de lønforbedringer, der var forudsat i det vedtagne budget for For budget 2013 er budgetvirkningen, at lønbudgetterne er opreguleret med 0,9 procentpoint mere end der rent faktisk skal anvendes på løn. KL anbefaler derfor, at kommunerne reducerer lønbudgetterne for 2013 til det niveau, der følger af KTO-forliget. De sparede lønmidler forventes at indgå i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi. For så vidt angår takster for de takstfinansierede institutioner er der ikke krav om, at de skal nedsættes som følge af nedregulering af lønbudgetterne, idet regnskabsmæssige afvigelser indregnes i taksterne to år efter regnskabsåret. Det må således forventes, at taksterne vil skulle reduceres i 2015 som følge af lavere lønudgifter i De budgetmæssige konsekvenser håndteres sammen med øvrige overførsler i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2013.

32 Derimod er kommunen forpligtiget til at justere forældrebetalingen for børn i dagtilbud. Derfor ændres taksterne med virkning fra 1. august 2013, således at hele takstnedsættelsen fordeles over årets sidste 5 måneder. Formelt skal ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året varsles, senest 3 måneder, før ændringen får virkning. Men da der er tale om takstnedsættelser, vurderes det, at takstændingen bør iværksættes fra 1. august Vurdering Budgetrapporten giver anledning til forøget opmærksomhed særligt på følgende områder: Arbejdsmarkedsområdet, herunder konsekvenser af diverse reformer og konjunkturudvikling. Børne- og Undervisningsudvalget, hvor faldende børnetal, ny skolereform og den nu overståede konflikt skaber usikkerheder om det endelige resultat. Ældreområdet hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til visitation til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje. Sundhedsområdet hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et merforbrug på 3 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er tegn på, at aktiviteten på sygehusområdet er stigende. Direktionen indstiller: 1. at budgetrapporten ultimo marts 2013 jf. bilag 1 tages til efterretning. 2. at nedskrivningen af lønbudgetterne med 0,9 % i det vedtagne budget 2013 godkendes. 3. at reviderede takster for forældrebetaling i institutioner godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde.

33 13. Orientering fra formand og administration - Maj 2013 Åben sag Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Blomster ved Rådhuset: Orientering vedrørende opsætning af blomsterkummer. 2. Den 10. april 2013 er der afholdt møde med Taksationskommissionen for Vestsjælland med henblik på at fastsætte erstatning til ejer på henholdsvis Gyrstingevej 67 og Allindemaglevej 34. Taksationskommissionen har i kendelse af 18. april 2013 bestemt at erstatningen fastsat af Ringsted Kommune er passende. 3. I en sag med omlægning af rør på det offentlige vandløb Barmøse Bæk på adressen Hjelmsømaglevej 70 har Ringsted Kommune vurderet, at der skal ske en fordeling af udgifterne efter nytteprincippet. Det har ikke været muligt at opnå forlig med lodsejer, hvorfor sagen har været for Taksationskommissionen. Taksationskommissionen har i deres kendelse af 18. april 2013 bestemt at Ringsted Kommune skal afholde alle udgifter. Sagen indbringes nu for Overtaksationskommissionen. 4. Kommunen udstedte i 2010 et påbud om yderligere undersøgelser i forbindelse med et olieudslip fra Ejlstrupvej , Slangerupgaard I/S, olien løb ud fra en olietank og ud i Haraldsted Sø. Kommunen iværksatte dengang en akutoprensning og udstedet efterfølgende påbud om yderligere undersøgelser. Påbuddet blev påklaget og er nu afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet den 19. april Kommunens indholdsmæssige del af påbuddet fastholdes, derimod er påbudsadressaterne ændret lidt, de pågældende ejer af Slangerupgaard I/S skal tilsammen afholde halvdelen af udgifterne og Region Sjælland den anden halvdel. Og nævnet har gjort det til en forudsætning at regionen skal tilkendegive at de afholder halvdelen af udgifterne ellers bortfalder påbuddet. 5. Kommunen har den 30. april 2013 modtaget en stævning, kommunen tilpligtes at anerkende at sagsøger selv kan etablere og drive er rensningsanlæg. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. x

34 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Klaus Hansen

35 Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Tirsdag den 22-05-2012 Mødedato: Mandag den 21-05-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Onsdag den 27-11-2013 Mødedato: Mandag den 25-11-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST)

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 10.09. 2012 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse 2 2 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-09-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere