Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming Balle. Afbud fra Alice Brødbæk, Lone Ulholm og Ellen Højgaard Jensen Fra administrationen Flemming Strøm, Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Niels Bonne Rasmussen og Anne Mette F. Svendsen. Herudover deltog Nikolaj Oppermann og Jeppe Fischer-Mogensen fra Bulldog and partners under pkt. 14 og Pia Søndergaard fra Revisionsfirmaet Albjerg under pkt. 16 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. juni Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Standlodsvej Herlev Åhuse, Skema A og B godkendelse Ansøgning om energirenovering af Grøndalslund, demonstrationsprojekt Helhedsplan for Skyttevænget Helhedsplan for Fynshuse Tingbjerg I huslejesikring vedr. ombygning/lejlighedssammenlægninger i Helleborg Tingbjerg I skimmelsvamp, facader m.m

2 10. Udlejning i forbindelse med helhedsplan i Tingbjerg I Tingbjerg Plejehjem godkendelse af byggeregnskab og orientering om afhjælpning af indtrængen af regnvand og opstigning af kloakvand Økonomien i Teglværkshavnen og Askholm Lønrefusion til SAB-afdeling SAB s nye hjemmeside og digital kommunikationsstrategi Målsætningsprogram Skift af revisionsfirma Bofællesskab for udviklingshæmmede i Husum Vænge Samarbejde om genhusning af Domea-afdeling Udbud af rammeaftaler KAB s beboerhøjskoler Ansøgning om gavlmalerier i Rolandsgården Sager til orientering Sølund, velfærdsteknoligisk modelplejecenter - status Referat fra styringsdialogmøde KAB trivselsmåling Brohuset - brud på glasfacadeplader Sejlhuset - status på 5 års eftersyn Lukning af boligbutikken Servicefradrag til lejere genindførelse af bolig job-ordningen Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Lejeberegning for Strandlodshus... 5 Bilag 2: Lejeoplysninger for Strandlodshus... 5 Bilag 3: Husorden for Strandlodshus... 5 Bilag 4: Ansøgning til Herlev kommune... 7 Bilag 5: Skema A budget Herlev Åhuse... 7 Bilag 6: Skema B budget Herlev Åhuse... 7 Bilag 7: Notat om energirenovering af Grøndalslund... 8 Bilag 8: Byggeregnskaber af for plejeboliger Bilag 9: Byggeregnskaber af for serviceareal Bilag 10: Orientering om ændringer hos Ernst & Young Bilag 11: KAB s beboerhøjskoler Bilag 12: Referat fra styringsdialogmødet den 7. marts Bilag 13: Nøgletal fra trivselsmålingen Bilag 14: 5 års eftersyn status for afhjælpning... 34

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. juni 2013 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 14. juni 2013 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse til pkt. 10, hvoraf det fremgår at studieturen afholdes i dagene maj Studieturen afholdes i Revisionsprotokol Det bemærkes hermed, at der ikke siden regnskabsaflæggelsen den 10. januar 2013 er foretaget indførelser i protokollen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Sager til beslutning 3. Standlodsvej Byggeriet af Strandlodshus pågår som planlagt. Børnehaven er flyttet ind pr. 1. september 2013 og Kvikly og Fakta åbner den 26. september Der er desværre endnu et uafklaret spørgsmål om håndtering af afdelingens affald, men sagen er i proces med Københavns Kommune, som er indstillet på at finde en løsning. Der vil blive orienteret mundtligt om den aktuelle status på sagen på mødet. Vedtægterne for ejerforeningen er efter et længere forhandlingsforløb med Sophienberg hen over sommeren sendt til tinglysning den 1. september 2013 på baggrund af de vedtægter, som SAB godkendte den 25. maj Der er endnu ikke nået fuldstændig enighed om opmålingen og opdelingen mellem ejerlejlighederne. Administrationen har alle arealberegninger til granskning hos LE34, som er det landinspektørfirma, vi sædvanligvis samarbejder med. Udlejning Udlejningen af familieboligerne i Strandlodshus påbegyndtes den 6. september 2013 og det ser ud til, at interessen for byggeriet er pænt stor. Der vil blive en aktuel status herfor på mødet.

4 Tidsplanen for markedsføring og udlejning ser ud, som følger: 6. september Nyhedsbrev sendes til interesselisten - Husorden, huslejeoversigt, udlejningspjece og reservationsskema på hjemmesiden 17./18. september - flyer omdeles i SAB afdelingerne Uge 38 annoncering - lokalblade/dagblade 25. september 2013 åbent hus kl september ansøgningsfrist 12. oktober 2013 alle får svar på ansøgning 25. oktober kontrakter sendes ud 15. november kontrakt underskrevet, indskud betalt 30. januar 2014 første måneds husleje skal være betalt 31. januar 2014 kl udlevering af nøgler Udlejningsbudget Da udlejningen gik i luften den 6. september 2013 var det afgørende at kunne melde huslejen ud på hjemmesiden samt oplyse hvorvidt det er tilladt at holde husdyr. Udlejningsudvalget har derfor behandlet udlejningsbudgettet og husordenen og indstiller udlejningsbudgettet til godkendelse hos organisationsbestyrelsen. Vedhæftet som bilag 1 er udlejningsbudgettet med de bagvedliggende beregninger for huslejen. Heraf fremgår, at der er foretaget en differentiering af huslejen på baggrund af herlighedsværdien af udsigt/udsyn, således at de øverstbeliggende lejligheder tillægges en herlighedsværdi på 5.100, mens de mellemst- og nederstbeliggende lejemål fratrækkes henholdsvis og Det vil sige, at der bliver en forskel i årlig leje mellem de øverst- og nederstbeliggende lejligheder på i alt Af bilag 2 fremgår de endelige lejeoplysninger; den månedlige og den årlige leje, samt beboerindskud. Den årlige gennemsnitlige m 2 leje vil blive Til sammenligning er den årlige gennemsnitlige m2 leje for 2013/2014 for SAB s øvrige nyere byggerier følgende: Brohuset: Sejlhuset: Askholm: Teglværkshavnen: 1.167

5 Husorden Udlejningsudvalget har ligeledes behandlet husordenen og indstiller, at der ikke må holdes husdyr ud fra den betragtning, at det vil være lettere for de kommende beboere selv at beslutte en tilladelse til husdyrhold end det modsatte. Hvis organisationsbestyrelsen følger udlejningsudvalgets indstilling, vil teksten med rød skrift i husordenen i bilag 3 udgå. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger udlejningsudvalgets indstilling om at godkende udlejningsbudgettet og husordenen indeholdende et forbud mod husdyr. Bilag 1: Lejeberegning for Strandlodshus Bilag 2: Lejeoplysninger for Strandlodshus Bilag 3: Husorden for Strandlodshus Anne Mette Svendsen indledte med at fortælle om Åbent hus-dagen den 25. september 2013, hvor der havde været et overvældende stort fremmøde. Frank Sass supplerede med indtryk fra dagen og kommenterede, at det var kedeligt at flyers til SAB beboere først var kommet ud i Humlevænget samme dag som Åbent hus arrangementet løb af stablen. Anne Mette Svendsen fortalte, at det var planlagt således, at flyers var kørt ud til omddeling sammen med girokortene til huslejeindbetaling den september, men at det var noteret, at der visse steder var sket en fejlkommunikation, så omdelingen var sket for sent. Anne Mette Svendsen tog forbehold for et par mindre justeringer i den vedlagte huslejeberegning, fordi der på Åbent hus dagen var opstået tvivl om, hvorvidt alle lejemål har altan eller have. Det gælder muligvis for to lejligheder i blok B, at de ikke adgang hertil. Huslejefordelingen blev godkendt og organisationsbestyrelsen bemyndigede administrationen til at indregne et fradrag for de lejligheder, hvor det findes nødvendigt. Kjeld Poulsen orienterede om udlejningsudvalgets overvejelser i forhold til indstillingen om husdyrhold. Organisationsbestyrelsen valgte at følge udlejningsudvalgets indstilling og godkendte husordenen med et forbud mod at holde husdyr. 4. Herlev Åhuse, Skema A og B godkendelse Orientering om projekttilpasning I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at opføre 12 almene familieboliger på Langdyssen 54 i Herlev har projektets følgegruppe gennemarbejdet konkurrenceprojektet sammen med totalentreprenør WLP, Kant arkitekter, JL Engineering og MIST landskab.

6 I projekttilpasningen er optimeret på husets indre geometri, foretaget flytning af husets badeværelse til 1. sal og tilkøbt et toilet i stueplan, varmeforsyningen er ændret fra jordvarme til varmepumper på grund af begrænsninger i undergrunden og der er afsat et rammebeløb til etablering af solcelleanlæg. Økonomi Projektets økonomiske ramme er korrigeret til rammebeløbet for 2013, således at der maksimalt bygges for plus energitillæg 960, altså maksimalt / m 2. Budget - Skema A Grundudgifter inkl. grundkøb Entrepriseudgifter Administration, honorarer og låneomkostninger Gebyrer I alt Budget - Skema B Grundudgifter inkl. grundkøb Entrepriseudgifter Administration, honorarer og låneomkostninger Gebyrer I alt For udspecificerede budgetter se bilag 5 og 6. Ansøgning om Skema A og B Herlev Kommune har på baggrund af det vindende projekt udarbejdet et lokalplanforslag, hvor høringsperioden er afsluttet 19. juni 2013 med to indsigelser. Den politiske godkendelsesproces er indledt og Lokalplan 94 blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 22. august Efter aftale med Herlev Kommune, Afdeling Bolig, følges Lokalplanforslaget samt ansøgning om Skema A og B ad og forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen onsdag den 11. september Se bilag 4 for ansøgning om Skema A og B samt de budgetter, som er medsendt ansøgningen bilag 5 og bilag 6. Byggeandragende for projektet er indsendt den 22. august Tidsplan Forventet byggestart er 1. oktober 2013 Forventet aflevering er 1. oktober 2014 Forventet indflytning er 1. november 2014

7 Udførelsestidsplanen er forlænget 1 måned, da senest fremlagte tidsplan ikke indeholdt mangelgennemgang. Den samlede byggeperiode er fortsat 12 måneder. Indflytning forventes således fra 1. november Efter aftale med Alice Brødbæk, Frank Sass og Mogens Hansen samt afdelingens forretningsfører Niels Bonne Rasmussen er vedhæftede ansøgning afsendt den 19. august Skema A og B er godkendt af SAB s forvaltningskommission den 27. august Det indstilles, at indsendte ansøgning om Skema A og B med vedlagte økonomi også godkendes af organisationsbestyrelsen. Bilag 4: Ansøgning til Herlev kommune Bilag 5: Skema A budget Herlev Åhuse Bilag 6: Skema B budget Herlev Åhuse Frank Sass orienterede om, at der er sket nogle ændringer i projektet, som har givet nogle ekstra midler. På den baggrund har følgegruppen besluttet, at der skal opsættes solceller på hele taget. Han orienterede i øvrigt om, at der er første spadestik den 1. oktober Dermed blev ansøgning om skema A og B med tilhørende økonomi godkendt. 5. Ansøgning om energirenovering af Grøndalslund, demonstrationsprojekt Københavns Kommune har inviteret de almene boligorganisationer til at ansøge om at deltage i demonstrationsprojekter om energirenovering, ansøgningsfristen er den 20. oktober Grøndalslund har store problemer med fugt, skimmelsvamp og kuldebroer som følge af manglende isolering. Afdelingen har endnu ikke fundet en metode, som kan afhjælpe problemerne. Problemerne er tidstypiske for afdelinger fra samme periode. Derfor vil afdelingen være et godt bud på et demonstrationsprojekt. Forslaget om at ansøge puljen har været forelagt formandsskabet for SAB og afdelingsbestyrelsen. Formålet med projektet er følgende: - at gennemføre en isolering af ydervægge/et udvendigt greb, som reducerer varmeforbruget og afhjælper fugt, skimmelsvamp og kuldebroer - at sikre/bevare det arkitektoniske udtryk - at finde den optimale finansieringsform - at udfordre OPI konceptet (offentligt/privat samarbejde)

8 - at udvikle et koncept, som teknisk fagligt og processuelt kan bruges af andre afdelinger med tilsvarende problemer Hvis organisationsbestyrelsen tiltræder dette, vil administrationen udarbejde en egentlig projektbeskrivelse på baggrund af oplægget i bilag 7, herunder foretage en række vurderinger mht. økonomien i et sådant projekt. Afdelingsbestyrelsen vil blive inddraget, inden ansøgning sendes til kommunen. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret, herunder om økonomien i projektet. Hvis der bliver behov for, at boligorganisationen bidrager med en form for egenfinansiering, vil vi skriftligt indhente et mandat/forhåndstilsagn. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder, at der sendes en ansøgning til Københavns Kommune om, at Grøndalslund bliver demonstrationsprojekt for energirenovering. Bilag 7: Notat om energirenovering af Grøndalslund Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal indsendes en ansøgning til Københavns Kommune. 6. Helhedsplan for Skyttevænget Organisationsbestyrelsen behandlede på sit møde 11. april 2011 en mulig helhedsplan for Skyttevænget. Her godkendte organisationsbestyrelsen, at administrationen arbejder videre med udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen. Landsbyggefonden (LBF) har været på besigtigelse 24. april LBF har i brev af 28. februar d.å. foreløbigt afsat 64 mio. til sagen og forventer at kunne give endeligt tilsagn i Forretningsfører og driftschef har sammen med projektleder vurderet, at der er behov for yderligere forundersøgelser, inden fornyet ansøgning til Landsbyggefonden fremsendes. Disse kan specificeres i følgende beløb, der er angivet inklusive moms: Forundersøgelser af afdelingens tilstand samt muligheder for sammenlægninger mm. Diverse tekniske undersøgleser Udarbejdelse af helhedsplan til godkendelse i Landsbyggefonden Byggesagshonorar I alt Samlet udfgift på indstilles til SAB at bevilge som et udlæg. Når byggesagen bliver en realitet, refunderes SAB beløbet, idet dette indfinansieres i den samlede byggesag. Såfremt afdelingen ikke ønsker at gennemføre helhedsplanen skal afdelingen afholde udgifterne til undersøgelsen.

9 Organisationsbestyrelsen bedes tillige udpege et medlem af sin midte til deltagelse i følgegruppen for helhedsplanen. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen bevilger som udlæg fra arbejdskapitalen til iværksættelse af forundersøgelse, der skal lede til gennemførelse af helhedsplan i Skyttevænget, - at afdelingen selv afholder udgifter til ovennævnte forundersøgelser og - at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen Lene Vennits uddybede indstillingen, der rummer en opstramning i forhold til tidligere praksis, i det afdelingern selv skal afholde beløbet, hvis projektet ikke realiseres. Organisationsbestyrelsengodkendte indstillingen og bevilligede et udlæg på fra arbejdskapitalen. John B. Sørensen og Kjeld Poulsen blev udpeget som medlemmer af følgegruppen. 7. Helhedsplan for Fynshuse Fynshuse har behov for en helhedsplan. Der er en række genopretningsarbejder, der skal adresseres, ligesom afdelingen har behov for en renovering af gårdmiljøet og de grønne områder. Der er tilknyttet en projektleder, Lars Nilsson og det første møde med afdelingsbestyrelsen har været afholdt. Det indstilles til organisationsbestyrelsen at bevilge til gennemførelse af forundersøgelse af afdelingen, forinden fremsendelse af skema A til Københavns Kommune. Beløbet indfinansieres i byggesagen, når denne gennemføres. Bevillingen kan derfor betragtes som et udlæg. Såfremt afdelingen ikke ønsker at gennemføre helhedsplanen skal afdelingen afholde udgifterne til undersøgelsen. Beløbet omfatter til Pålsson Arkitekter og til KAB s byggeafdeling. Organisationsbestyrelsen bedes tillige udpege et medlem af sin midte til deltagelse i følgegruppen for helhedsplanen. Det indstilles, at: - organisationsbestyrelsen bevilger som udlæg fra arbejdskapitalen til iværksættelse af forundersøgelse, der skal lede til gennemførelse af helhedsplan i Fynshuse - at afdelingen selv afholder udgifter til ovennævnte forundersøgelser og - at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen

10 Organisationsbestyrelsen bevilligede fra arbejdskapitalen med den samme klausul som i Skyttevænget om tilbagebetaling, hvis projektet ikke realiseres. Stig Torp Kaspersen og Bjarne Krohn blev udpeget som medlemmer af følgegruppen. 8. Tingbjerg I huslejesikring vedr. ombygning/lejlighedssammenlægninger i Helleborg I forbindelse med finansiering af ombygningen af lejligheder i Tingbjerg I er der behov for løbende huslejesikring fra Landsbyggefonden (LBF) på om året inkl. hjemfald, for at de ombyggede lejligheder kan holde den gennemsnitlige husleje på 845 pr. m² uden elevatorer og 877 pr. m² med elevatorer inkl. hjemfald. Projektet er afsluttet med skæringsdato den 15. september 2012, men byggeregnskabet er ikke færdigt endnu. Derfor er huslejesikring endnu ikke blevet udbetalt til afdelingen. Tingbjerg I har på grund af manglende huslejesikring et underskud på for regnskabsåret fra den 1. august 2012 til den 31. juli Der kan gå lang tid, før byggeregnskabet bliver godkendt og udbetaling af huslejesikringen kan begynde. Det forventes, at LBF vil udbetale huslejesikringen med tilbagevirkende kraft fra skæringsdatoen. Afdelingen har allerede et opsamlet underskud vedørende tidligere år på og har derfor ikke økonomi til at dække de manglende indtægter. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger et midlertidigt rente-og afdragsfrit lån på for regnskabsåret 2012/2013 og for regnskabsåret 2013/14 fra arbejdskapitalen, indtil afdelingen får huslejesikringen fra LBF. Lene Vennits orienterede om, at hun havde været til møde med Landsbyggefonden og at det ser ud til at der kommer en løsning inden årets udgang. Der er en uløst sag om SAB s medfinansiering, der stadig forhandles om. Det vil der blive orienteret om senere, når sagen afsluttes. Organisationsbestyrelsen bevilligede et midlertidigt rente- og afdragsfrit lån fra arbejdskapitalen på henholdsvis for regnskabsåret 2012/2013 og for regnskabsåret 2013/ Tingbjerg I skimmelsvamp, facader m.m. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 3. oktober 2012 blev organisationsbestyrelsen orienteret om projektindholdet i den nye helhedsplan, godkendte finansieringen og tiltrådte, at afdelingen Tingbjerg I delvis fritages for indbetaling af G-indskud i 31 år.

11 Status og ekstraordinært afdelingsmøde Siden sidste møde i organisationsbestyrelsen har byggeudvalget og de tekniske rådgivere bearbejdet og kvalificeret indholdet af helhedsplanen, samt drøftet det endelige indhold og finansieringen med Landsbyggefonden, således at der var opnået enighed, inden projektet blev forelagt beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. november Beboerne godkendte på det ekstraordinære afdelingsmøde gennemførelsen af helhedsplanen med en samlet anlægsramme på og en finansiering med støttede lån og ekstra huslejestøtte fra Landsbyggefonden, således at gennemførelse af helhedsplanen - skimmelrenovering m.v. vil medføre 0 i huslejestigning - og der gennemføres en huslejestigning som nedenfor beskrevet til boliger med tilgængelighed. Huslejestøtten aftrappes efter gældende regler. Beboerne godkendte ligeledes, at det kun er beboere, som får udført tilgængelighed, nye boliger, og boliger som får nyt køkken, bad samt udgang til terræn, der vil stige i husleje, som følge af helhedsplanen. Den gennemsnitlige husleje vil stige til 850 pr. m2 pr. år, og 880 pr. m2 pr. år (2012 priser). Et prisniveau som følger de nye boliger i Helleborg og Hækkevold (fsb). Det nuværende gennemsnitlige lejeniveau udgør 801 /m 2 /år. Skema A ansøgning Boligselskabet har modtaget skema A tilsagn fra Københavns Kommune den 14. december 2012 og tilsagn fra Landsbyggefonden den 17. december Den fysiske helhedsplan indeholder følgende arbejder: Genopretning (pilotprojekt) Skimmelsvamp renovering efterisolering af alle gavle Skimmelsvamp renovering etablering af nye ventilationsanlæg Skimmelsvamp renovering etablering af nye elinstallationer Energioptimering tag Energioptimering klimaskærm Opgradering/udskiftning af køkkener i gavlboliger (tilgængelighed) Opgradering/udskiftning af badeværelser i gavlboliger (tilgængelighed) Boligkvalitet Etablering af trapper fra stueetager til terræn Etablering af kældernedgang fra havesiden Tilgængelighed Tilgængelighedsforbedring i blok 19 (sammenlægning af 24 lejligheder til 21) Etablering af 2 kørestolsegnede elevatorer i blok 19 Etablering af adgangsmulighed fra stuelejligheder til terræn

12 Kvalitet i gårdrum Tilpasning af eksisterende brug/inventar Beskyttelse og plantning af træer Ny belysning i terræn Boligsociale tiltag Inddragelse af drift og beboere i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplanen Tidsplan Projektet søges gennemført efter følgende tidsplan: Ekstraordinært afdelingsmøde 26. november 2012 Skema A-tilsagn fra Kommunen 14. december 2012 Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden 17. december 2012 Beboerproces og byggeudvalg januar til september 2013 Miniudbud jf. rammeaftale juni til september 2013 Projektering og udbud september 2013 april 2014 Beboerproces april maj 2014 Skema B-ansøgningen maj juni 2014 Byggeperiode (24 mdr.) Forventet juli juli 2016 Udlejning/erstatningsboliger - beboerproces Udlejningsafdelingen har efter beboernes godkendelse af helhedsplanen i november 2012 stoppet genudlejningen af boligerne i blok 19 på normale lejekontrakter, og fremover indtil byggeriet påbegyndes udleje boligerne på midlertidige lejekontrakter. Umiddelbart efter at organisationsbestyrelsen på dette møde har behandlet og godkendt, at beboerne, som skal fraflytte som følge af helhedsplanen kan anvises i SAB s øvrige boligafdelinger (se punkt 10), vil Tingbjerg Forum og udlejningsafdelingen invitere de berørte beboere til et særligt informationsmøde ultimo september 2013, hvor beboerne vil blive informeret om den kommende situation og deres muligheder. I forlængelse af mødet vil udlejningsafdelingen tage kontakt til den enkelte beboere, og får afklaret deres ønsker til, hvor de ønsker at flytte hen, og om de selv kan klare flytning, eller der skal ydes hjælp dertil. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om helhedsplanen, herunder modtagelse af skema A tilsagn til efterretning, samt godkender at beboerne, som skal fraflytte deres boliger i forbindelse med helhedsplanen kan anvises til SAB s øvrige afdelinger. Stig Torp Kaspersen orienterede om, at der afholdes et orienteringsmøde for beboerne på mandag.

13 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at beboerne i Tingbjerg I, som skal fraflytte deres boliger i forbindelse med helhedsplanen, kan anvises til SAB s øvrige afdelinger. 10. Udlejning i forbindelse med helhedsplan i Tingbjerg I Der forberedes pt. en fysisk helhedsplan for Tingbjerg I. Blandt mange spændende elementer indeholder helhedsplanen to elementer, der påvirker udlejningen: I én blok (blok 19) skal alle lejligheder totalrenoveres for at give plads til elevatorbetjening. Det er derfor nødvendigt at genhuse beboerne. I alle stuelejligheder skal der etableres adgang til terræn og renoveres køkkener og badeværelser for at øge tilgængeligheden. En del beboere har tilkendegivet, at de er nervøse for øget indbrudsrisiko som følge af adgang til terræn. Andre beboere fra 1. og 2. sals lejlighederne ser adgangen til terræn som et gode (ligesom de renoverede køkkener og badeværelser trækker). Der kan derfor være et ekstraordinært behov for interne bytninger af lejligheder i afdelingen. Begrundelse Ombygningen af blok 19 kræver, at alle 24 lejemål skal rømmes for at blive ombygget til 21 nye lejemål. Genhusning er derfor en nødvendighed. For at kunne håndtere genhusningsopgaven hurtigst og mest smidigt vil det være en stor fordel, hvis genhusningen kan ske blandt alle SAB s lejemål og ikke kun Tingbjergs. Hvad angår fortrinsret til de ombyggede lejligheder, forekommer det både logisk og rimeligt for de nuværende beboere i blok 19, at den må tilfalde dem, da nogle af beboerne har boet i blokken i mere end 50 år. Da der efter renoveringen vil være færre lejemål i blokken end nu, vil ikke alle beboere kunne få en nyrenoveret lejlighed. Det anser vi ud fra erfaringerne i Arkaderne og Helleborg ikke som et praktisk problem, da mange erfaringsmæssigt enten selv vil finde en anden bolig eller er tilfredse med deres (permanente) genhusningsbolig. At bedre mulighederne for at bytte sig til en ny lejlighed i afdelingen, opfatter vi som en chance for at øge opbakningen til helhedsplanen, således at alle planens gode elementer ikke drukner i bekymringerne fra mindretallet, der frygter for at bo i en lejlighed med adgang til terræn. Ved at dispensere fra den 2-årige karensperiode for opskrivning til oprykningsventelisten, kan man sikre, at ledige stueplanslejligheder primært vil gå til de 1. og 2. sals beboere, der ønsker adgang til terræn mv., mens de bekymrede kan få mulighed for at få adgang til ledige lejemål på 1. og 2. sal. Ved at dispensere fra den 3-årige karensperiode for ret til boligbytte internt i afdelingen kan vi desuden være med til at smidiggøre tingene for de beboere, der internt kan finde ud af at bytte bolig. Således skal der ikke nødvendigvis en ledig lejlighed til, før bytningen kan starte.

14 Beboermøder Der vil i september måned blive holdt et informationsmøde for de nuværende beboere i blok 19, hvor vi vil orientere om renoveringen, behovet for genhusning, tidsplan, mulighed for flyttehjælp og en række andre praktiske forhold. Mødet holdes i Tingbjerg i fællesskab mellem udlejningen og Tingbjerg Forum. Mødet bliver fulgt op af individuelle møder med beboerne, så der kan blive lagt planer for genhusning. I oktober måned vil der blive holdt et informationsmøde for afdelingens øvrige beboere, hvor der vil blive orienteret om status på helhedsplanen, herunder tidsplanen for det videre arbejde. På mødet vil udlejningen og Tingbjerg Forum orientere om mulighederne for at bytte lejlighed i afdelingen ved hhv. oprykningsventelisten og direkte bytte mellem lejere, således at flest muligt får opfyldt deres ønsker i forhold til adgang til terræn/undgå adgang til terræn, renoveret køkken og bad mv. Efter tidsplanen skal beboerne være fraflyttet blokken ultimo august 2014, så renoveringsarbejdet kan gå i gang primo oktober samme år. Følgegruppen indstiller, - at beboerne fra blok 19 tilbydes midlertid eller permanent genhusning i ledige lejemål i alle SAB-afdelinger, - at de nuværende beboere i blok 19 sikres fortrinsret i forhold til de renoverede lejemål og at de lejemål, der ikke går til de nuværende beboere i blokken, udbydes eksternt i stil med tidligere projekter (ombygningerne i Arkaderne og Helleborg) samt - at der for at øge muligheden for at bytte lejligheder i den øvrige del af afdelingen dispenseres for karenstiden for både opskrivning på oprykningsventelisten og for bytning internt i afdelingen i den periode, helhedsplanen løber. Organisationsbestyrelsen godkendte følgegruppens indstillinger. 11. Tingbjerg Plejehjem godkendelse af byggeregnskab og orientering om afhjælpning af indtrængen af regnvand og opstigning af kloakvand På organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2011 blev der orienteret om, at der den 2. juli 2011 som bekendt kom et skybrud, der forårsagede oversvømmelse af kælderen på plejehjemmet. Der blev konstateret regnvandsindtrængen fra kælderydervægge og lyskasser og opstigende kloakvand fra gulvafløb og toiletter i den gamle del af kælderen. Der var ikke konstateret vandindtrængen hverken af regnvand eller kloakvand i den nye del af kælderen, der blandt andet indeholder produktionskøkken og vaskeri. Det blev besluttet at tage orienteringen til efterretning samt at godkende, at byggeregnskabet blev genåbnet for afhjælpning af regnvandsindtrængen og opstigende kloakvand i kælderen inden for det godkendte skema B tilsagn.

15 Efterfølgende gik KAB sammen med rådgiver og hovedentreprenør i gang med at finde en løsning på de to problemer. For indtrængning af regnvand gennem kældervæggene og lyskasser er omfangsdræn spulet og renset, lyskasser og afløb udbedret og kælderydervægge repareret og tætnet både udvendigt og indefra. Der har efterfølgende ikke vist sig problemer med opfugtning eller vandindtrængen i forbindelse med større regnskyl. For opstuvning af kloakvand fra gulvafløb og toiletter har rådgiverne sammen med hovedentreprenøren udarbejdet et forslag til et projekt, hvor kloakvandet løber til en stor samlebrønd, hvorfra kloakvandet efterfølgende pumpes ud i det offentlige kloaknet, så længe der er kapacitet til dette. Rådgiverne har vurderet, at en sådan foranstaltning ville beløbe sig (overslag) til ca. 4 mio., hvilket ikke vil kunne rummes inden for det godkendte skema B tilsagn. En eventuel omlægning af kloaknettet for den del, som ligger ind under bygningen, til at føre dette uden om bygningen, idet afvanding fra den nærliggende børneinstitution og parkeringsplads tilhørende plejehjemmet løber ind under og igennem plejehjemmet, vil blive lige så dyrt. Omlægningen af kloaksystemet vil kræve yderligere driftsomkostninger til driften af pumper. Der er derfor fra den lokale drifts side truffet beslutning om ikke at foretage sig yderligere ud over at gennemføre de fornødne forholdsregler og anvisninger for at minimere skadernes omfang i forbindelse med et kommende skybrud. På dette grundlag er det nu foreliggende byggeregnskab for henholdsvis ældreboligerne og servicearealet udarbejdet. Bilag for boligdelen og servicedelen vedlægges. Bilag 8 og 9. Plejeboligerne: Regnskab Budget Afvigelse Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere