Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming Balle. Afbud fra Alice Brødbæk, Lone Ulholm og Ellen Højgaard Jensen Fra administrationen Flemming Strøm, Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Niels Bonne Rasmussen og Anne Mette F. Svendsen. Herudover deltog Nikolaj Oppermann og Jeppe Fischer-Mogensen fra Bulldog and partners under pkt. 14 og Pia Søndergaard fra Revisionsfirmaet Albjerg under pkt. 16 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. juni Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Standlodsvej Herlev Åhuse, Skema A og B godkendelse Ansøgning om energirenovering af Grøndalslund, demonstrationsprojekt Helhedsplan for Skyttevænget Helhedsplan for Fynshuse Tingbjerg I huslejesikring vedr. ombygning/lejlighedssammenlægninger i Helleborg Tingbjerg I skimmelsvamp, facader m.m

2 10. Udlejning i forbindelse med helhedsplan i Tingbjerg I Tingbjerg Plejehjem godkendelse af byggeregnskab og orientering om afhjælpning af indtrængen af regnvand og opstigning af kloakvand Økonomien i Teglværkshavnen og Askholm Lønrefusion til SAB-afdeling SAB s nye hjemmeside og digital kommunikationsstrategi Målsætningsprogram Skift af revisionsfirma Bofællesskab for udviklingshæmmede i Husum Vænge Samarbejde om genhusning af Domea-afdeling Udbud af rammeaftaler KAB s beboerhøjskoler Ansøgning om gavlmalerier i Rolandsgården Sager til orientering Sølund, velfærdsteknoligisk modelplejecenter - status Referat fra styringsdialogmøde KAB trivselsmåling Brohuset - brud på glasfacadeplader Sejlhuset - status på 5 års eftersyn Lukning af boligbutikken Servicefradrag til lejere genindførelse af bolig job-ordningen Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Lejeberegning for Strandlodshus... 5 Bilag 2: Lejeoplysninger for Strandlodshus... 5 Bilag 3: Husorden for Strandlodshus... 5 Bilag 4: Ansøgning til Herlev kommune... 7 Bilag 5: Skema A budget Herlev Åhuse... 7 Bilag 6: Skema B budget Herlev Åhuse... 7 Bilag 7: Notat om energirenovering af Grøndalslund... 8 Bilag 8: Byggeregnskaber af for plejeboliger Bilag 9: Byggeregnskaber af for serviceareal Bilag 10: Orientering om ændringer hos Ernst & Young Bilag 11: KAB s beboerhøjskoler Bilag 12: Referat fra styringsdialogmødet den 7. marts Bilag 13: Nøgletal fra trivselsmålingen Bilag 14: 5 års eftersyn status for afhjælpning... 34

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. juni 2013 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 14. juni 2013 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse til pkt. 10, hvoraf det fremgår at studieturen afholdes i dagene maj Studieturen afholdes i Revisionsprotokol Det bemærkes hermed, at der ikke siden regnskabsaflæggelsen den 10. januar 2013 er foretaget indførelser i protokollen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Sager til beslutning 3. Standlodsvej Byggeriet af Strandlodshus pågår som planlagt. Børnehaven er flyttet ind pr. 1. september 2013 og Kvikly og Fakta åbner den 26. september Der er desværre endnu et uafklaret spørgsmål om håndtering af afdelingens affald, men sagen er i proces med Københavns Kommune, som er indstillet på at finde en løsning. Der vil blive orienteret mundtligt om den aktuelle status på sagen på mødet. Vedtægterne for ejerforeningen er efter et længere forhandlingsforløb med Sophienberg hen over sommeren sendt til tinglysning den 1. september 2013 på baggrund af de vedtægter, som SAB godkendte den 25. maj Der er endnu ikke nået fuldstændig enighed om opmålingen og opdelingen mellem ejerlejlighederne. Administrationen har alle arealberegninger til granskning hos LE34, som er det landinspektørfirma, vi sædvanligvis samarbejder med. Udlejning Udlejningen af familieboligerne i Strandlodshus påbegyndtes den 6. september 2013 og det ser ud til, at interessen for byggeriet er pænt stor. Der vil blive en aktuel status herfor på mødet.

4 Tidsplanen for markedsføring og udlejning ser ud, som følger: 6. september Nyhedsbrev sendes til interesselisten - Husorden, huslejeoversigt, udlejningspjece og reservationsskema på hjemmesiden 17./18. september - flyer omdeles i SAB afdelingerne Uge 38 annoncering - lokalblade/dagblade 25. september 2013 åbent hus kl september ansøgningsfrist 12. oktober 2013 alle får svar på ansøgning 25. oktober kontrakter sendes ud 15. november kontrakt underskrevet, indskud betalt 30. januar 2014 første måneds husleje skal være betalt 31. januar 2014 kl udlevering af nøgler Udlejningsbudget Da udlejningen gik i luften den 6. september 2013 var det afgørende at kunne melde huslejen ud på hjemmesiden samt oplyse hvorvidt det er tilladt at holde husdyr. Udlejningsudvalget har derfor behandlet udlejningsbudgettet og husordenen og indstiller udlejningsbudgettet til godkendelse hos organisationsbestyrelsen. Vedhæftet som bilag 1 er udlejningsbudgettet med de bagvedliggende beregninger for huslejen. Heraf fremgår, at der er foretaget en differentiering af huslejen på baggrund af herlighedsværdien af udsigt/udsyn, således at de øverstbeliggende lejligheder tillægges en herlighedsværdi på 5.100, mens de mellemst- og nederstbeliggende lejemål fratrækkes henholdsvis og Det vil sige, at der bliver en forskel i årlig leje mellem de øverst- og nederstbeliggende lejligheder på i alt Af bilag 2 fremgår de endelige lejeoplysninger; den månedlige og den årlige leje, samt beboerindskud. Den årlige gennemsnitlige m 2 leje vil blive Til sammenligning er den årlige gennemsnitlige m2 leje for 2013/2014 for SAB s øvrige nyere byggerier følgende: Brohuset: Sejlhuset: Askholm: Teglværkshavnen: 1.167

5 Husorden Udlejningsudvalget har ligeledes behandlet husordenen og indstiller, at der ikke må holdes husdyr ud fra den betragtning, at det vil være lettere for de kommende beboere selv at beslutte en tilladelse til husdyrhold end det modsatte. Hvis organisationsbestyrelsen følger udlejningsudvalgets indstilling, vil teksten med rød skrift i husordenen i bilag 3 udgå. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger udlejningsudvalgets indstilling om at godkende udlejningsbudgettet og husordenen indeholdende et forbud mod husdyr. Bilag 1: Lejeberegning for Strandlodshus Bilag 2: Lejeoplysninger for Strandlodshus Bilag 3: Husorden for Strandlodshus Anne Mette Svendsen indledte med at fortælle om Åbent hus-dagen den 25. september 2013, hvor der havde været et overvældende stort fremmøde. Frank Sass supplerede med indtryk fra dagen og kommenterede, at det var kedeligt at flyers til SAB beboere først var kommet ud i Humlevænget samme dag som Åbent hus arrangementet løb af stablen. Anne Mette Svendsen fortalte, at det var planlagt således, at flyers var kørt ud til omddeling sammen med girokortene til huslejeindbetaling den september, men at det var noteret, at der visse steder var sket en fejlkommunikation, så omdelingen var sket for sent. Anne Mette Svendsen tog forbehold for et par mindre justeringer i den vedlagte huslejeberegning, fordi der på Åbent hus dagen var opstået tvivl om, hvorvidt alle lejemål har altan eller have. Det gælder muligvis for to lejligheder i blok B, at de ikke adgang hertil. Huslejefordelingen blev godkendt og organisationsbestyrelsen bemyndigede administrationen til at indregne et fradrag for de lejligheder, hvor det findes nødvendigt. Kjeld Poulsen orienterede om udlejningsudvalgets overvejelser i forhold til indstillingen om husdyrhold. Organisationsbestyrelsen valgte at følge udlejningsudvalgets indstilling og godkendte husordenen med et forbud mod at holde husdyr. 4. Herlev Åhuse, Skema A og B godkendelse Orientering om projekttilpasning I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at opføre 12 almene familieboliger på Langdyssen 54 i Herlev har projektets følgegruppe gennemarbejdet konkurrenceprojektet sammen med totalentreprenør WLP, Kant arkitekter, JL Engineering og MIST landskab.

6 I projekttilpasningen er optimeret på husets indre geometri, foretaget flytning af husets badeværelse til 1. sal og tilkøbt et toilet i stueplan, varmeforsyningen er ændret fra jordvarme til varmepumper på grund af begrænsninger i undergrunden og der er afsat et rammebeløb til etablering af solcelleanlæg. Økonomi Projektets økonomiske ramme er korrigeret til rammebeløbet for 2013, således at der maksimalt bygges for plus energitillæg 960, altså maksimalt / m 2. Budget - Skema A Grundudgifter inkl. grundkøb Entrepriseudgifter Administration, honorarer og låneomkostninger Gebyrer I alt Budget - Skema B Grundudgifter inkl. grundkøb Entrepriseudgifter Administration, honorarer og låneomkostninger Gebyrer I alt For udspecificerede budgetter se bilag 5 og 6. Ansøgning om Skema A og B Herlev Kommune har på baggrund af det vindende projekt udarbejdet et lokalplanforslag, hvor høringsperioden er afsluttet 19. juni 2013 med to indsigelser. Den politiske godkendelsesproces er indledt og Lokalplan 94 blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 22. august Efter aftale med Herlev Kommune, Afdeling Bolig, følges Lokalplanforslaget samt ansøgning om Skema A og B ad og forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen onsdag den 11. september Se bilag 4 for ansøgning om Skema A og B samt de budgetter, som er medsendt ansøgningen bilag 5 og bilag 6. Byggeandragende for projektet er indsendt den 22. august Tidsplan Forventet byggestart er 1. oktober 2013 Forventet aflevering er 1. oktober 2014 Forventet indflytning er 1. november 2014

7 Udførelsestidsplanen er forlænget 1 måned, da senest fremlagte tidsplan ikke indeholdt mangelgennemgang. Den samlede byggeperiode er fortsat 12 måneder. Indflytning forventes således fra 1. november Efter aftale med Alice Brødbæk, Frank Sass og Mogens Hansen samt afdelingens forretningsfører Niels Bonne Rasmussen er vedhæftede ansøgning afsendt den 19. august Skema A og B er godkendt af SAB s forvaltningskommission den 27. august Det indstilles, at indsendte ansøgning om Skema A og B med vedlagte økonomi også godkendes af organisationsbestyrelsen. Bilag 4: Ansøgning til Herlev kommune Bilag 5: Skema A budget Herlev Åhuse Bilag 6: Skema B budget Herlev Åhuse Frank Sass orienterede om, at der er sket nogle ændringer i projektet, som har givet nogle ekstra midler. På den baggrund har følgegruppen besluttet, at der skal opsættes solceller på hele taget. Han orienterede i øvrigt om, at der er første spadestik den 1. oktober Dermed blev ansøgning om skema A og B med tilhørende økonomi godkendt. 5. Ansøgning om energirenovering af Grøndalslund, demonstrationsprojekt Københavns Kommune har inviteret de almene boligorganisationer til at ansøge om at deltage i demonstrationsprojekter om energirenovering, ansøgningsfristen er den 20. oktober Grøndalslund har store problemer med fugt, skimmelsvamp og kuldebroer som følge af manglende isolering. Afdelingen har endnu ikke fundet en metode, som kan afhjælpe problemerne. Problemerne er tidstypiske for afdelinger fra samme periode. Derfor vil afdelingen være et godt bud på et demonstrationsprojekt. Forslaget om at ansøge puljen har været forelagt formandsskabet for SAB og afdelingsbestyrelsen. Formålet med projektet er følgende: - at gennemføre en isolering af ydervægge/et udvendigt greb, som reducerer varmeforbruget og afhjælper fugt, skimmelsvamp og kuldebroer - at sikre/bevare det arkitektoniske udtryk - at finde den optimale finansieringsform - at udfordre OPI konceptet (offentligt/privat samarbejde)

8 - at udvikle et koncept, som teknisk fagligt og processuelt kan bruges af andre afdelinger med tilsvarende problemer Hvis organisationsbestyrelsen tiltræder dette, vil administrationen udarbejde en egentlig projektbeskrivelse på baggrund af oplægget i bilag 7, herunder foretage en række vurderinger mht. økonomien i et sådant projekt. Afdelingsbestyrelsen vil blive inddraget, inden ansøgning sendes til kommunen. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret, herunder om økonomien i projektet. Hvis der bliver behov for, at boligorganisationen bidrager med en form for egenfinansiering, vil vi skriftligt indhente et mandat/forhåndstilsagn. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder, at der sendes en ansøgning til Københavns Kommune om, at Grøndalslund bliver demonstrationsprojekt for energirenovering. Bilag 7: Notat om energirenovering af Grøndalslund Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal indsendes en ansøgning til Københavns Kommune. 6. Helhedsplan for Skyttevænget Organisationsbestyrelsen behandlede på sit møde 11. april 2011 en mulig helhedsplan for Skyttevænget. Her godkendte organisationsbestyrelsen, at administrationen arbejder videre med udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen. Landsbyggefonden (LBF) har været på besigtigelse 24. april LBF har i brev af 28. februar d.å. foreløbigt afsat 64 mio. til sagen og forventer at kunne give endeligt tilsagn i Forretningsfører og driftschef har sammen med projektleder vurderet, at der er behov for yderligere forundersøgelser, inden fornyet ansøgning til Landsbyggefonden fremsendes. Disse kan specificeres i følgende beløb, der er angivet inklusive moms: Forundersøgelser af afdelingens tilstand samt muligheder for sammenlægninger mm. Diverse tekniske undersøgleser Udarbejdelse af helhedsplan til godkendelse i Landsbyggefonden Byggesagshonorar I alt Samlet udfgift på indstilles til SAB at bevilge som et udlæg. Når byggesagen bliver en realitet, refunderes SAB beløbet, idet dette indfinansieres i den samlede byggesag. Såfremt afdelingen ikke ønsker at gennemføre helhedsplanen skal afdelingen afholde udgifterne til undersøgelsen.

9 Organisationsbestyrelsen bedes tillige udpege et medlem af sin midte til deltagelse i følgegruppen for helhedsplanen. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen bevilger som udlæg fra arbejdskapitalen til iværksættelse af forundersøgelse, der skal lede til gennemførelse af helhedsplan i Skyttevænget, - at afdelingen selv afholder udgifter til ovennævnte forundersøgelser og - at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen Lene Vennits uddybede indstillingen, der rummer en opstramning i forhold til tidligere praksis, i det afdelingern selv skal afholde beløbet, hvis projektet ikke realiseres. Organisationsbestyrelsengodkendte indstillingen og bevilligede et udlæg på fra arbejdskapitalen. John B. Sørensen og Kjeld Poulsen blev udpeget som medlemmer af følgegruppen. 7. Helhedsplan for Fynshuse Fynshuse har behov for en helhedsplan. Der er en række genopretningsarbejder, der skal adresseres, ligesom afdelingen har behov for en renovering af gårdmiljøet og de grønne områder. Der er tilknyttet en projektleder, Lars Nilsson og det første møde med afdelingsbestyrelsen har været afholdt. Det indstilles til organisationsbestyrelsen at bevilge til gennemførelse af forundersøgelse af afdelingen, forinden fremsendelse af skema A til Københavns Kommune. Beløbet indfinansieres i byggesagen, når denne gennemføres. Bevillingen kan derfor betragtes som et udlæg. Såfremt afdelingen ikke ønsker at gennemføre helhedsplanen skal afdelingen afholde udgifterne til undersøgelsen. Beløbet omfatter til Pålsson Arkitekter og til KAB s byggeafdeling. Organisationsbestyrelsen bedes tillige udpege et medlem af sin midte til deltagelse i følgegruppen for helhedsplanen. Det indstilles, at: - organisationsbestyrelsen bevilger som udlæg fra arbejdskapitalen til iværksættelse af forundersøgelse, der skal lede til gennemførelse af helhedsplan i Fynshuse - at afdelingen selv afholder udgifter til ovennævnte forundersøgelser og - at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen

10 Organisationsbestyrelsen bevilligede fra arbejdskapitalen med den samme klausul som i Skyttevænget om tilbagebetaling, hvis projektet ikke realiseres. Stig Torp Kaspersen og Bjarne Krohn blev udpeget som medlemmer af følgegruppen. 8. Tingbjerg I huslejesikring vedr. ombygning/lejlighedssammenlægninger i Helleborg I forbindelse med finansiering af ombygningen af lejligheder i Tingbjerg I er der behov for løbende huslejesikring fra Landsbyggefonden (LBF) på om året inkl. hjemfald, for at de ombyggede lejligheder kan holde den gennemsnitlige husleje på 845 pr. m² uden elevatorer og 877 pr. m² med elevatorer inkl. hjemfald. Projektet er afsluttet med skæringsdato den 15. september 2012, men byggeregnskabet er ikke færdigt endnu. Derfor er huslejesikring endnu ikke blevet udbetalt til afdelingen. Tingbjerg I har på grund af manglende huslejesikring et underskud på for regnskabsåret fra den 1. august 2012 til den 31. juli Der kan gå lang tid, før byggeregnskabet bliver godkendt og udbetaling af huslejesikringen kan begynde. Det forventes, at LBF vil udbetale huslejesikringen med tilbagevirkende kraft fra skæringsdatoen. Afdelingen har allerede et opsamlet underskud vedørende tidligere år på og har derfor ikke økonomi til at dække de manglende indtægter. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger et midlertidigt rente-og afdragsfrit lån på for regnskabsåret 2012/2013 og for regnskabsåret 2013/14 fra arbejdskapitalen, indtil afdelingen får huslejesikringen fra LBF. Lene Vennits orienterede om, at hun havde været til møde med Landsbyggefonden og at det ser ud til at der kommer en løsning inden årets udgang. Der er en uløst sag om SAB s medfinansiering, der stadig forhandles om. Det vil der blive orienteret om senere, når sagen afsluttes. Organisationsbestyrelsen bevilligede et midlertidigt rente- og afdragsfrit lån fra arbejdskapitalen på henholdsvis for regnskabsåret 2012/2013 og for regnskabsåret 2013/ Tingbjerg I skimmelsvamp, facader m.m. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 3. oktober 2012 blev organisationsbestyrelsen orienteret om projektindholdet i den nye helhedsplan, godkendte finansieringen og tiltrådte, at afdelingen Tingbjerg I delvis fritages for indbetaling af G-indskud i 31 år.

11 Status og ekstraordinært afdelingsmøde Siden sidste møde i organisationsbestyrelsen har byggeudvalget og de tekniske rådgivere bearbejdet og kvalificeret indholdet af helhedsplanen, samt drøftet det endelige indhold og finansieringen med Landsbyggefonden, således at der var opnået enighed, inden projektet blev forelagt beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. november Beboerne godkendte på det ekstraordinære afdelingsmøde gennemførelsen af helhedsplanen med en samlet anlægsramme på og en finansiering med støttede lån og ekstra huslejestøtte fra Landsbyggefonden, således at gennemførelse af helhedsplanen - skimmelrenovering m.v. vil medføre 0 i huslejestigning - og der gennemføres en huslejestigning som nedenfor beskrevet til boliger med tilgængelighed. Huslejestøtten aftrappes efter gældende regler. Beboerne godkendte ligeledes, at det kun er beboere, som får udført tilgængelighed, nye boliger, og boliger som får nyt køkken, bad samt udgang til terræn, der vil stige i husleje, som følge af helhedsplanen. Den gennemsnitlige husleje vil stige til 850 pr. m2 pr. år, og 880 pr. m2 pr. år (2012 priser). Et prisniveau som følger de nye boliger i Helleborg og Hækkevold (fsb). Det nuværende gennemsnitlige lejeniveau udgør 801 /m 2 /år. Skema A ansøgning Boligselskabet har modtaget skema A tilsagn fra Københavns Kommune den 14. december 2012 og tilsagn fra Landsbyggefonden den 17. december Den fysiske helhedsplan indeholder følgende arbejder: Genopretning (pilotprojekt) Skimmelsvamp renovering efterisolering af alle gavle Skimmelsvamp renovering etablering af nye ventilationsanlæg Skimmelsvamp renovering etablering af nye elinstallationer Energioptimering tag Energioptimering klimaskærm Opgradering/udskiftning af køkkener i gavlboliger (tilgængelighed) Opgradering/udskiftning af badeværelser i gavlboliger (tilgængelighed) Boligkvalitet Etablering af trapper fra stueetager til terræn Etablering af kældernedgang fra havesiden Tilgængelighed Tilgængelighedsforbedring i blok 19 (sammenlægning af 24 lejligheder til 21) Etablering af 2 kørestolsegnede elevatorer i blok 19 Etablering af adgangsmulighed fra stuelejligheder til terræn

12 Kvalitet i gårdrum Tilpasning af eksisterende brug/inventar Beskyttelse og plantning af træer Ny belysning i terræn Boligsociale tiltag Inddragelse af drift og beboere i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplanen Tidsplan Projektet søges gennemført efter følgende tidsplan: Ekstraordinært afdelingsmøde 26. november 2012 Skema A-tilsagn fra Kommunen 14. december 2012 Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden 17. december 2012 Beboerproces og byggeudvalg januar til september 2013 Miniudbud jf. rammeaftale juni til september 2013 Projektering og udbud september 2013 april 2014 Beboerproces april maj 2014 Skema B-ansøgningen maj juni 2014 Byggeperiode (24 mdr.) Forventet juli juli 2016 Udlejning/erstatningsboliger - beboerproces Udlejningsafdelingen har efter beboernes godkendelse af helhedsplanen i november 2012 stoppet genudlejningen af boligerne i blok 19 på normale lejekontrakter, og fremover indtil byggeriet påbegyndes udleje boligerne på midlertidige lejekontrakter. Umiddelbart efter at organisationsbestyrelsen på dette møde har behandlet og godkendt, at beboerne, som skal fraflytte som følge af helhedsplanen kan anvises i SAB s øvrige boligafdelinger (se punkt 10), vil Tingbjerg Forum og udlejningsafdelingen invitere de berørte beboere til et særligt informationsmøde ultimo september 2013, hvor beboerne vil blive informeret om den kommende situation og deres muligheder. I forlængelse af mødet vil udlejningsafdelingen tage kontakt til den enkelte beboere, og får afklaret deres ønsker til, hvor de ønsker at flytte hen, og om de selv kan klare flytning, eller der skal ydes hjælp dertil. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om helhedsplanen, herunder modtagelse af skema A tilsagn til efterretning, samt godkender at beboerne, som skal fraflytte deres boliger i forbindelse med helhedsplanen kan anvises til SAB s øvrige afdelinger. Stig Torp Kaspersen orienterede om, at der afholdes et orienteringsmøde for beboerne på mandag.

13 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at beboerne i Tingbjerg I, som skal fraflytte deres boliger i forbindelse med helhedsplanen, kan anvises til SAB s øvrige afdelinger. 10. Udlejning i forbindelse med helhedsplan i Tingbjerg I Der forberedes pt. en fysisk helhedsplan for Tingbjerg I. Blandt mange spændende elementer indeholder helhedsplanen to elementer, der påvirker udlejningen: I én blok (blok 19) skal alle lejligheder totalrenoveres for at give plads til elevatorbetjening. Det er derfor nødvendigt at genhuse beboerne. I alle stuelejligheder skal der etableres adgang til terræn og renoveres køkkener og badeværelser for at øge tilgængeligheden. En del beboere har tilkendegivet, at de er nervøse for øget indbrudsrisiko som følge af adgang til terræn. Andre beboere fra 1. og 2. sals lejlighederne ser adgangen til terræn som et gode (ligesom de renoverede køkkener og badeværelser trækker). Der kan derfor være et ekstraordinært behov for interne bytninger af lejligheder i afdelingen. Begrundelse Ombygningen af blok 19 kræver, at alle 24 lejemål skal rømmes for at blive ombygget til 21 nye lejemål. Genhusning er derfor en nødvendighed. For at kunne håndtere genhusningsopgaven hurtigst og mest smidigt vil det være en stor fordel, hvis genhusningen kan ske blandt alle SAB s lejemål og ikke kun Tingbjergs. Hvad angår fortrinsret til de ombyggede lejligheder, forekommer det både logisk og rimeligt for de nuværende beboere i blok 19, at den må tilfalde dem, da nogle af beboerne har boet i blokken i mere end 50 år. Da der efter renoveringen vil være færre lejemål i blokken end nu, vil ikke alle beboere kunne få en nyrenoveret lejlighed. Det anser vi ud fra erfaringerne i Arkaderne og Helleborg ikke som et praktisk problem, da mange erfaringsmæssigt enten selv vil finde en anden bolig eller er tilfredse med deres (permanente) genhusningsbolig. At bedre mulighederne for at bytte sig til en ny lejlighed i afdelingen, opfatter vi som en chance for at øge opbakningen til helhedsplanen, således at alle planens gode elementer ikke drukner i bekymringerne fra mindretallet, der frygter for at bo i en lejlighed med adgang til terræn. Ved at dispensere fra den 2-årige karensperiode for opskrivning til oprykningsventelisten, kan man sikre, at ledige stueplanslejligheder primært vil gå til de 1. og 2. sals beboere, der ønsker adgang til terræn mv., mens de bekymrede kan få mulighed for at få adgang til ledige lejemål på 1. og 2. sal. Ved at dispensere fra den 3-årige karensperiode for ret til boligbytte internt i afdelingen kan vi desuden være med til at smidiggøre tingene for de beboere, der internt kan finde ud af at bytte bolig. Således skal der ikke nødvendigvis en ledig lejlighed til, før bytningen kan starte.

14 Beboermøder Der vil i september måned blive holdt et informationsmøde for de nuværende beboere i blok 19, hvor vi vil orientere om renoveringen, behovet for genhusning, tidsplan, mulighed for flyttehjælp og en række andre praktiske forhold. Mødet holdes i Tingbjerg i fællesskab mellem udlejningen og Tingbjerg Forum. Mødet bliver fulgt op af individuelle møder med beboerne, så der kan blive lagt planer for genhusning. I oktober måned vil der blive holdt et informationsmøde for afdelingens øvrige beboere, hvor der vil blive orienteret om status på helhedsplanen, herunder tidsplanen for det videre arbejde. På mødet vil udlejningen og Tingbjerg Forum orientere om mulighederne for at bytte lejlighed i afdelingen ved hhv. oprykningsventelisten og direkte bytte mellem lejere, således at flest muligt får opfyldt deres ønsker i forhold til adgang til terræn/undgå adgang til terræn, renoveret køkken og bad mv. Efter tidsplanen skal beboerne være fraflyttet blokken ultimo august 2014, så renoveringsarbejdet kan gå i gang primo oktober samme år. Følgegruppen indstiller, - at beboerne fra blok 19 tilbydes midlertid eller permanent genhusning i ledige lejemål i alle SAB-afdelinger, - at de nuværende beboere i blok 19 sikres fortrinsret i forhold til de renoverede lejemål og at de lejemål, der ikke går til de nuværende beboere i blokken, udbydes eksternt i stil med tidligere projekter (ombygningerne i Arkaderne og Helleborg) samt - at der for at øge muligheden for at bytte lejligheder i den øvrige del af afdelingen dispenseres for karenstiden for både opskrivning på oprykningsventelisten og for bytning internt i afdelingen i den periode, helhedsplanen løber. Organisationsbestyrelsen godkendte følgegruppens indstillinger. 11. Tingbjerg Plejehjem godkendelse af byggeregnskab og orientering om afhjælpning af indtrængen af regnvand og opstigning af kloakvand På organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2011 blev der orienteret om, at der den 2. juli 2011 som bekendt kom et skybrud, der forårsagede oversvømmelse af kælderen på plejehjemmet. Der blev konstateret regnvandsindtrængen fra kælderydervægge og lyskasser og opstigende kloakvand fra gulvafløb og toiletter i den gamle del af kælderen. Der var ikke konstateret vandindtrængen hverken af regnvand eller kloakvand i den nye del af kælderen, der blandt andet indeholder produktionskøkken og vaskeri. Det blev besluttet at tage orienteringen til efterretning samt at godkende, at byggeregnskabet blev genåbnet for afhjælpning af regnvandsindtrængen og opstigende kloakvand i kælderen inden for det godkendte skema B tilsagn.

15 Efterfølgende gik KAB sammen med rådgiver og hovedentreprenør i gang med at finde en løsning på de to problemer. For indtrængning af regnvand gennem kældervæggene og lyskasser er omfangsdræn spulet og renset, lyskasser og afløb udbedret og kælderydervægge repareret og tætnet både udvendigt og indefra. Der har efterfølgende ikke vist sig problemer med opfugtning eller vandindtrængen i forbindelse med større regnskyl. For opstuvning af kloakvand fra gulvafløb og toiletter har rådgiverne sammen med hovedentreprenøren udarbejdet et forslag til et projekt, hvor kloakvandet løber til en stor samlebrønd, hvorfra kloakvandet efterfølgende pumpes ud i det offentlige kloaknet, så længe der er kapacitet til dette. Rådgiverne har vurderet, at en sådan foranstaltning ville beløbe sig (overslag) til ca. 4 mio., hvilket ikke vil kunne rummes inden for det godkendte skema B tilsagn. En eventuel omlægning af kloaknettet for den del, som ligger ind under bygningen, til at føre dette uden om bygningen, idet afvanding fra den nærliggende børneinstitution og parkeringsplads tilhørende plejehjemmet løber ind under og igennem plejehjemmet, vil blive lige så dyrt. Omlægningen af kloaksystemet vil kræve yderligere driftsomkostninger til driften af pumper. Der er derfor fra den lokale drifts side truffet beslutning om ikke at foretage sig yderligere ud over at gennemføre de fornødne forholdsregler og anvisninger for at minimere skadernes omfang i forbindelse med et kommende skybrud. På dette grundlag er det nu foreliggende byggeregnskab for henholdsvis ældreboligerne og servicearealet udarbejdet. Bilag for boligdelen og servicedelen vedlægges. Bilag 8 og 9. Plejeboligerne: Regnskab Budget Afvigelse Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. august 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere