REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007"

Transkript

1 Redegørelse 2007 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

2 I. Baggrund Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, i det følgende forkortet BAR SoSu, består af repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere og har til opgave at støtte virksomhedernes indsats for et bedre arbejdsmiljø. BAR SoSus arbejde er målrettet medarbejder og leder, herunder SIO og MED-udvalg, på sygehuse, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, i hjemmeplejen, i fysioterapien og læge-, dyrlæge- og tandlægeklinikker. I alt personer er beskæftigede inden for området. Siden 1999 har Branchearbejdsmiljørådet arbejdet med at fremme gode arbejdsmiljøforhold på social- og sundhedsområdet. Branchearbejdsmiljørådet har afholdt 4 rådsmøder og 4 forretningsudvalgsmøder samt et rådsseminar i Styringen af de enkelte projekter og programmer sker i styregrupper, der bliver nedsat på rådsmøderne. Styregrupper består af rådsmedlemmer eller andre repræsentanter for organisationerne. Til Branchearbejdsmiljørådet er knyttet et sekretariat, der er fælles for parterne og fælles med Branchearbejdsmiljørådet Undervisning og Forskning og Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor og Administration. Sekretariatet yder herudover rådsbetjening i forhold til Grafisk BAR. Formænd og næstformænd for BAR SoSu, BAR U&F og BAR FOKA udgør den øverste ledelse af sekretariatet. II. Prioriteringer af aktiviteter på arbejdsmiljøområdet Rådet har som grundlag for beslutning om gennemførelse af aktiviteter i 2007 anvendt dels de overordnede politiske prioriteringer i 2010 planen dels de branchespecifikke prioriteringer. Rådet har forberedt, iværksat, gennemført og evalueret en række programmer og projekter i 2007, hvortil der er udarbejdet selvstændige afsluttende og status rapporter for hvert enkelt projekt og program. På baggrund af intensive diskussioner og overvejelser har BAR SoSu i 2007 udarbejdet sin egen 2010 handlingsplan, som prioriterer og målretter BAR SoSus arbejde frem til og med 2010 med det formål at opfylde kravene i den nationale Plan 2010 se BAR SoSu vil frem til 2010 satse på at komme ud over rampen med sine produkter og værktøjer, derfor vil BAR SoSu gøre en indsats for at optimere kontakten og distributionen til målgrupperne, såvel ansatte som studerende indenfor social- og sundhedsområdet. BAR SoSus hovedflagskibe er de to store programmer om henholdsvis psykisk arbejdsmiljø og personhåndtering. Herudover vil BAR SoSu prioritere at mindske ulykker, støjproblemer og fortsætte samt konsolidere indsatsen i forhold til sund hud og indeklima. Uddrag af BAR SoSus 2010 Handlingsplan BAR SoSu har endvidere arbejdet med formulering af sit arbejdsgrundlag, der beskriver BAR SoSus mission, vision, strategi og målgrupper for arbejdet. Det er BAR SoSu s vision, at medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSus mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne til selv at kunne udvikle arbejdsmiljøet Understøtte generelle og tidlige arbejdsmiljøforebyggende og sundhedsfremmende indsatser Tage stilling til branchens arbejdsmiljøproblemer gennem udpegning af fokusområder og opstilling af handlingsplaner. Skabe aktiviteter og produkter, der nytter og flytter. 2

3 BAR SoSu s strategi BAR SoSu arbejder ud fra et helhedssyn på arbejdsmiljøindsatsen med afsæt i det brede arbejdsmiljøbegreb, hvor trivsel, sundhed, arbejdsmiljø og arbejdspladskultur hænger sammen. BAR SoSu s projektstrategi befinder sig på to niveauer, henholdsvis et arbejdspladsniveau og et formidlingsniveau. I forhold til arbejdspladserne vil vi: samarbejde gennem dialog, netværk og møder være proaktive og intervenerende skabe selvkørende processer bidrage til at arbejdsmiljø implementeres i linieorganisationen inddrage arbejdspladskulturen i processen inddrage arbejdspladser, når der udarbejdes projektforslag I formidling af indsatserne vil vi: søge at holde gryden i kog efter produktlancering benytte os af langsigtede effektmålinger tilstræbe direkte dialog med målgrupperne øremærke midler til distribution og markedsføring udforme en fælles markedsføringsstrategi på hvert produkt anvende ambassadører for hvert produkt gøre systematisk brug af spørge/responspanel BAR SoSu har i 2007 prioriteret psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, ulykker og støj. Hertil kommer aktiviteter inden for områderne hudlidelser og indeklima, der er særlige branchespecifikke arbejdsmiljøproblemer. Endvidere har BAR SoSu prioriteret at gennemføre en række initiativer inden for området arbejdsmiljøundervisning og formidling. Rådet har på rådsmødet 27. marts 2008 godkendt afsluttende beretninger for de 5 projekter: Indsats indeklima (Fælles 3BAR) Fælles BAR brugerevaluering (Fælles BAR SoSu og BAR U&F) Arbejdsgrundlag for BAR SoSu Optryk af branchevejledning om Zoonoser Messer (Fælles 3BAR) Rådet har på rådsmødet 27. marts 2008 godkendt statusberetninger for følgende 17 projekter: Program Personhåndtering Program Psykisk arbejdsmiljø SoSu Sund hud Arbejdsmiljøundervisning i uddannelserne Indsats alene arbejde Arbejdsmiljøledelse Revision af branchevejledning for daginstitutioner Revision og genoptryk af om natten er der stille Revision af branchevejledning om tjenestebiler Psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Opdatering af publikationer (Fælles 3BAR) Revision af Branchevejledning om Skimmelsvampe Revision af hjemmesider (Fælles 3BAR) Revision af branchevejledning for Billeddiagnostiske afdelinger Kvalificering af 2010 handlingsplan (Fælles BAR SoSu og BAR FOKA) Rengøring Rådsseminar

4 Herudover har BAR SoSu i 2007 bidraget til et fælles 11 BAR projekt: det fælles BAR seminar. III. Redegørelsens disposition Denne redegørelse for BAR SoSus arbejde er struktureret, således at projekter og programmer inden for hvert af de prioriterede områder beskrives nedenfor som følger: 1. Psykisk arbejdsmiljø 1.1. Program Psykisk Arbejdsmiljø 1.2. Psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken 1.3. Indsats alenearbejde 1.4. Arbejdsmiljøledelse 1.5. Strukturændringer set i et arbejdsmiljøperspektiv 2. Muskel og skeletbesvær 2.1. Handlingsprogram Personhåndtering 2.2. Billeddiagnostiske afdelinger 2.3. Revision af indretning og ergonomi i daginstitutioner Revision af Branchevejledning tjenestebiler 2.5. Rengøring 3. Ulykker 3.1. Branchevejledning om zoonoser 3.2. Øvrige aktiviteter indenfor ulykkesforebyggelse 4. Støj 4.1. Revision af om natten er der stille, men om dagen 5. Hudlidelser 5.1. Sund hud 6. Arbejdsmiljøundervisning 6.1. Arbejdsmiljøundervisning i uddannelserne 7. Indeklima 7.1. Indsats Indeklima 7.2. Fugt og skimmelsvampe 8. Formidling 8.1. Webformidling 8.2. Messer 8.3. Opdatering af materialer 8.4. Salg og omsætning af materialer 9. Organisatorisk udvikling af BAR SoSu 9.1. Arbejdsgrundlag og 2010 Handlingsplan for BAR SoSu 10. Konklusion Projekterne og programmerne er kun beskrevet under et målområde, men flere projekter har til formål at opnå resultater inden for flere områder. Dette er derfor oplyst under projektet. 4

5 1. PSYKISK ARBEJDSMILJØ 1.1. Program Psykisk Arbejdsmiljø BAR SoSu ønsker at styrke arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det overordnede mål er at forebygge problemer forårsaget af et dårligt psykisk arbejdsmiljø med det sigte at nedsætte arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker for målgruppen. Det er ligeledes et overordnet mål at påpege de positive faktorer og rammer i arbejdslivet, som har betydning for udvikling af en arbejdsplads med at godt psykisk arbejdsmiljø. De konkrete mål præciseres ved, at alle aktiviteter i programmet i videste udstrækning: Er handlingsanvisende Aktiviteterne bør ikke individualisere arbejdsmiljøproblemstillinger eller gøre medarbejdere/ledere til ofre. I stedet fokuseres på alles handlemuligheder; kollegaens, lederens, arbejdsgiverens, sikkerhedsrepræsentantens, organisationens mv. Kan indgå som en del af hverdagen Anbefalinger, spørgsmål og udfordringer som udvikles til arbejdspladserne i løbet af et projekt, skal kunne bruges i dagligdagen og bære et præg af såvel håb som realisme. Er enkle Psykisk arbejdsmiljø som fænomen strækker sig over flere felter; ledelse, arbejdsorganisation, personalepolitik mv. Det er komplekst. Det bestræbes at søge efter det enkle, som har stor effekt og forstås af den brede målgruppe. Kobles til ydelse & faglighed Godt psykisk arbejdsmiljø forudsætter mulighed for at yde et godt stykke arbejde; omsorg, behandling, service og pædagogik kobles mere eksplicit til arbejdsmiljøtemaer jf. erfaringerne fra Projekt et sundt arbejdsliv, der har vist at udvikling af den faglige ydelse og kvalitet samtidig giver positiv udvikling af psykisk arbejdsmiljø. Kobles til APV APV er arbejdspladsernes primære systematiske arbejdsredskab. Kobles til ledelse Ledelse har grundlæggende betydning for det psykiske arbejdsmiljø; i alle henseender. God kvalitet i ledelse hænger positivt sammen med et godt psykisk arbejdsmiljø. Stiller spørgsmålet i stedet for at give svar Udfordrer refleksion og nysgerrighed frem for at anvise færdigpakkede og snævre løsningsforslag. Målbeskrivelsen er udtryk for BAR SoSu s overordnede tilgang til at arbejde med udvikling af det psykiske arbejdsmiljø og således bidrager den til en overordnet prækvalificering af målene for konkrete aktiviteter. Mht. målene for de enkelte aktiviteter og projekter henvises til programbeskrivelsen. Følgende aktiviteter er gennemført i 2007: Stress og udbrændthed: værktøjskasse er offentliggjort januar Der er etableret et udviklingsnetværk for 20 arbejdspladser, og afholdt syv temamøder for disse 20 ar- 5

6 bejdspladser. Alle værktøjerne blev præsenteret på en afslutningskonference for 250 deltagere den 31. januar Forprojekt om ledelse: Der er gennemført et forprojekt mhp. at kvalificere BAR SoSu s arbejde med ledelse og arbejdsmiljø. Der er afholdt dialogmøde for repræsentanter fra målgruppen Lederens psykiske arbejdsmiljø: Der er udviklet og produceret et ledelses- og refleksionsværktøj, der blev offentliggjort primo En lederstafet blev gennemført med 50 ledere fra januar til september 2007 Hjemmesiden: Den nye hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø indenfor BAR SoSus område har været under konstant videreudvikling fx med eksempler fra branchen, videoklip, interaktive spil samt nyheder om psykisk arbejdsmiljø mm. Voldsprojekt: Der er udgivet materialer til unge i praktik og nye medarbejdere samt materialer til undervisere. Projekt om arbejdstid: Der er udgivet 3 arbejdstidspakker med tidsskrifter, dilemmaspil mm og afholdt 5 temamøder med ca. 250 deltagere Forprojekt om arbejdsmiljøet i leve-bo-miljøer: Der er udarbejdet af en undersøgelse af Teknologisk Institut og erfaringerne er formidlet. Pointerne herfra overføres i et nyt kulturprojekt fra Projekt om uddannelse og implementering: Der afholdes seminar og træf fra den 4-6. februar Begge aktiviteter er overtegnede Psykisk arbejdsmiljø i folkekirken BAR SoSu har igangsat et projekt med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken. Teksten til et hæfte er blevet udarbejdet i løbet af Hæftet vil blive udgivet 2. september 2008 samtidig med at hjemmesiden Kirketrivsel offentliggøres, hvor forarbejdet er påbegyndt i Der er i 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt menighedsrådene. Denne har givet inspiration til hæftet og vil danne udgangspunkt for den endelige evaluering ultimo Indsats alenearbejde Målet med projektet er at give information om familieplejeres og dagplejeres arbejdsmiljø, eksempelvis om psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, arbejdspladsvurdering mv. Derudover er det et mål at give familieplejere og dagplejere inspiration til at danne forskellige former for netværk. Formålet med disse netværk er, at skabe mulighed for kollegial sparring, supervision og erfaringsudveksling om arbejdsmiljøforhold. Vurdering af aktiviteternes resultat: I løbet af 2007 har der været ca. 350 unikke besøg pr. måned på hjemmesiden hvilket må siges at være godt i forhold til den snævre målgruppe. Oprettelsen af netværksbørs ser ud til at være relevant, idet der er oprettet ca. 20 annoncer af folk, som søger kontakt til andre, som vil i netværk. Der forsøges med netværksbørs for dagplejepædagogerne, hvor det vurderes, at der er et behov for netværk. I løbet af 2007 er der på hjemmesiden blevet tilføjet indhold for dagplejepædagoger og handicaphjælpere. Der har været udarbejdet udkast til de tre branchevejledninger for: Dagplejere 6

7 Familieplejere Handicaphjælpere Imidlertid har arbejdet været stoppet, da der ikke har været enighed blandt parterne i BAR SoSu om målgruppen for branchevejledningen om familieplejere. Arbejdet med denne vejledning er indtil videre udskudt med henblik på afklaring af målgruppen for vejledningen. Derimod udarbejdes de to branchevejledninger for handicaphjælpere og dagplejere, og de forventes at kunne distribueres i august Arbejdsmiljøledelse BAR SoSu har i 2007 videreført projektet, der har til formål at udvikle og afprøve værktøjer, som: understøtter mellemledere/ledere i deres ledelsesopgave i forhold til ledelse af arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen samt styrker lederens rolle i MED/SiO ved at skabe sammenhæng mellem arbejdsmiljøledelse, arbejdspladskultur og implementering af arbejdsmiljøtiltag. Der sættes fokus på værdien af arbejdsmiljøarbejdet og helheder i relation til det brede arbejdsmiljøbegreb, hvor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er omfattet, dog med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderinvolvering er et andet omdrejningspunkt. Værktøjerne skal have en form som gør hverdagens arbejdsmiljøarbejde lettere for lederen og må ikke opleves som en ekstraopgave. Der er gennemført 2 workshopforløb af i alt 4. Projektet er udvidet med 1 kvartal, da projektet er udvidet fra 4 workshopforløb for 2 målgrupper til 4 forløb for 3 målgrupper. Ligeledes er projektet udvidet med 6 roadshow til i alt 9. På roadshowforløbene formidles erfaringer fra afprøvning af værktøjer til ledere Strukturændringer set i et arbejdsmiljøperspektiv I samarbejde med BAR U&F samt BAR FOKA har BAR SoSu i 2007 afsluttet projektet Strukturændringer set i et Arbejdsmiljøperspektiv. Det overordnede mål med indsatsen er at generere, afprøve og formidle gode ideer til, hvordan der kan skabes arbejdspladser med en udviklende atmosfære. Det skal gøres på en sådan måde, at ideerne både kan understøtte den igangværende forandringsproces, og fremadrettet indgå i udviklingen af arbejdspladser, der er sunde for krop, sjæl og ånd. Dermed sigter indsatsen på: at intervenere i de igangværende forandringsprocesser, at give det generelle arbejde med det psykiske arbejdsmiljø en vitaminindsprøjtning, sådan at det matcher en kontekst, hvor forandringer er en naturlig del af dagligdagen. at introducerer begrebet atmosfære, som en ny måde at forholde sig til det psykiske arbejdsmiljø. I 2007 har projektet indebåret følgende aktiviteter: o læringsprojekt for 15 ledere og deres respektive ledergrupper/medarbejdergrupper. Lederne er rekrutteret bredt fra store og små kommuner, amtslige og statslige arbejdspladser. 7

8 o o o o o idéforum bestående af forskere, topledere m.v. har løbende foretaget sparring i forhold til projektets fremdrift. 5 inspirationsmøder for SIO, MIO og MED, HR-folk og hele personalegrupper. formidling af behovsundersøgelse, formidling af projektresultater via Personalepolitisk Messe, fagblade som Arbejdsmiljøbladet, DJØF-Bladet, HK-Bladet og LederForum udgivelse af 5 nyhedsbreve 2. MUSKEL- OG SKELETBESVÆR 2.1. Handlingsprogram Personhåndtering Program Personhåndtering skal medvirke til at styrke arbejdspladsens d.v.s. de ansattes og ledelsens ressourcer og handlekompetencer i forhold til forbedring af arbejdsmiljøet ved personhåndtering og pleje- og omsorgsarbejde. Programmet ser arbejdsmiljø i et helhedsperspektiv, hvor alle aspekter vedr. arbejdsmiljøets indflydelse på udviklingen af bevægeapparatskader inddrages (psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, ergonomi, plejemæssige og pædagogiske forhold m.m.). Derved kan programmet medvirke til at forebygge ulykker og nedslidning, som skyldes løft og forflytning af børn og voksne i forbindelse med pleje og omsorg. Færre ulykker og nedslidningsskader forventes at medvirke til mindre fravær og øget trivsel på arbejdspladsen. De konkrete formål er, at: styrke forflytningsvejledernes indsats på arbejdspladserne. skabe ny viden om, hvordan pleje-, behandlings- og pædagogiske principper kan samtænkes med arbejdsmiljøhensyn. Gennem interventionsprojektet på en handicapinstitution forventes det, at BAR SoSu får erfaring med en arbejdsmetode, hvor arbejdsmiljø indtænkes i pleje-, behandlings- og pædagogiske principper, samt får viden der senere kan formidles til målgrupper inden for pleje- og omsorgssektoren. Nyhedsbrevet til forflytningsvejledere skal kvalificere det daglige arbejde ved at videreformidle den nyeste viden i relation til forflytning. styrke ledelse og SiO/MED i forebyggelsesindsatsen på arbejdspladserne. øge bevidstheden hos ansatte og hos modtagerne af pleje- og omsorgsydelser om faktorer, der har indflydelse på risikoen ved personhåndtering Der er i 2007 arbejdet med følgende aktiviteter: o Der er gennemført slutevaluering af Program personhåndtering. Evalueringen viste, at programmet har været nyskabende på en række områder, at BAR SoSu er nået langt i forhold til at indfri ambitiøse mål for programmet og at programorganiseringen har fungeret godt. Evalueringen viste også, at der er to centrale udfordringer, den ene er at få materialerne distribueret til og brugt på arbejdspladserne, og den anden er, at der er flere aktører end SIO og forflytningsvejledere på arbejdspladserne. o Der er udarbejdet en dokumentationsrapport, som indgik i BAR SoSu s udarbejdelse af 2010-plan. o BAR SoSu deltog på Rehab Scandinavia messen i Fredericia med en stand. Standen var godt besøgt.der blev uddelt ca publikationer og 170 tilmeldte sig et eller flere BAR-nyhedsbreve. o Der blev afholdt dialogmøde med 30 ledere, koordinatorer og sikkerhedsledere med ansvar for personhåndtering. Mødet fandt sted d. 12. og 13. juni 2007 på Vejle Fjord Kursuscenter. Formålet med mødet var at give BAR SoSu input til den fremtidige indsats i forhold til ledere, som har personaleansvar for ansatte, der udfører personhåndtering. 8

9 o o På baggrund af out-put fra mødet er der lavet en aktivitetsbeskrivelse for indsatsen overfor målgruppen i perioden , bl.a. skal der afholdes et årsmøde for ledere i slutningen af maj Fagligt Træf blev afholdt for 6. gang d. 13. og 14. oktober 2007 på Hotel Nyborg Strand. Der deltog 200 forflytningsvejledere og andre med interesse for forflytning. Fagligt træf blev evalueret og over 90 % var tilfredse med indhold og niveau. Desuden ønskede deltagerne, at Fagligt Træf skal finde sted som årlig begivenhed. Der blev afholdt en konference på Hotel Munkebjerg i Vejle d. 22. oktober. Konferencens titel var Personhåndtering: Kultur, ledelse og organisation. Der deltog 133 i konferencen, som var tilrettelagt med plenumoplæg og workshops om forskellige temaer i relation til personhåndtering. Konferencen blev evalueret, og 85 % af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med udbyttet af konferencen. o Der er udkommet 3 nyhedsbreve om forflytning i o Der er indgået aftale om og igangsat interventionsprojekter om forflytningskultur i 2 kommuner. Disse afsluttes i løbet af foråret 2008 og afrapporteres medio o Der er en pjece og et punkt på og om kulturmodellen under udarbejdelse. Dette materiale udkommer i foråret Billeddiagnostiske afdelinger BAR SoSu har besluttet at udgive en elektronisk branchevejledning, som erstatning for den gamle vejledning. Baggrunden for en revision af branchevejledningen er, at de tidligere arbejdsmiljøproblemer, såsom stråling og kemi, ikke længere er de mest relevante. I stedet lægges fokus på arbejdsmiljøproblemer såsom forkerte arbejdsstillinger pga. den digitale arbejdsplads, forflytning af patienter og den fysiske indretning af arbejdspladsen Revision af indretning og ergonomi i daginstitutioner Formålet med projektet: Der udarbejdes 2 nye branchevejledninger om ergonomi og indretning af daginstitutioner. Målgruppen for vejledningerne er ledelse og ansatte samt SiO i daginstitutioner. Aktiviteter i 2007: Der er udarbejdet en branchevejledning: Nybyggeri og renovering af daginstitutioner. Branchevejledningen blev udgivet i 8000 eksemplarer, som blev distribueret via organisationerne samt sat til salg i Arbejdsmiljøbutikken. Den trykte vejledning er suppleret af en materialeside, og ligger på Der er desuden udarbejdet en elektronisk branchevejledning: Ergonomi i daginstitutioner, som findes på Som supplement til hjemmesiden er udgivet en pjece: Lad dog barnet. Pjecen er udgivet i 8000 eksemplarer og distribueret ligesom branchevejledningen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner. I forbindelse med udgivelsen er gennemført en informationskampagne i forhold til fagpressen den trykte såvel som den elektroniske Revision af Branchevejledning tjenestebiler Der er udarbejdet et forslag til branchevejledning om tjenestebiler i hjemmeplejen, som efter styregruppens godkendelse er sendt til høring hos Arbejdstilsynet, hvorefter den forelægges BAR SoSu i maj Rengøring Styregruppen er nedsat og skal sammen med et eksternt konsulentfirma præcisere indholdet i forundersøgelsen, som gennemføres i foråret

10 3. ULYKKER 3.1. Branchevejledning om zoonoser BAR SoSu har bidraget til et udvidet oplag af BAR Jord til Bords håndbog om Zoonoser til brug for dyrlæger Øvrige aktiviteter indenfor ulykkesforebyggelse BAR SoSu har i 2007 prioriteret at sikre, at social- og sundhedsområdet, som et af de største brancheområder og en af de brancher, der har mange arbejdsrelaterede ulykker, bliver repræsenteret som en selvstændig branche i det reviderede ulykkeanmeldelses- og forebyggelsessystem EASY. I den forbindelse er også tidligere udarbejdede ulykkeforebyggelsesredskaber udviklet i BAR SoSus regi blevet grafisk opdaterede. Det nye EASY-system var dog ved årets udgang ikke lanceret. Herudover har BAR SoSu fokus på ulykker i forbindelse med Program Psykisk Arbejdsmiljø, specielt i forhold til vold, samt ulykker i forbindelse forflytning, der i 2007 har haft særlig prioritet under Program Personhåndtering. 4. STØJ 4.1. Revision af Om natten er der stille, men om dagen og Gode råd om støj. Branchevejledningen Om natten er der stille, men om dagen og pjecen Gode råd om støj revideres og genoptrykkes i et oplag på eksemplarer. Dette skal ses i lyset af at støj er et af fokusområderne i 2010 handlingsplanen. Revisionsarbejdet er pågået i 2007, men er endnu ikke afsluttet. 5. HUDLIDELSER 5.1. Sund hud Det overordnede mål er at undgå hudproblemer og derved forebygge og nedsætte arbejdsbetingede hudlidelser for målgruppen. Projektet skal ændre arbejdsrutiner bl.a. ved at fokusere på ansattes viden om forholdet mellem Hygiejne og sund hud. Målet er således bl.a. at bevidstgøre målgruppen om egne handlemønstre og få bibragt viden om, at god håndhygiejne er i overensstemmelse med hensigtsmæssig forebyggelse af hudlidelser. I forbindelse med projektet er følgende aktiviteter gennemført i 2007: Markedsføring til den brede målgruppe af i februar 2007 Revidering og faglig ajourføring af i oktober 2007 Faglig dialog i dialogforum løbende gennem ARBEJDSMILJØUNDERVISNING 6.1. Arbejdsmiljøundervisning i uddannelserne Bevidstheden om arbejdsmiljø hos de unge er ikke så stor. Samtidig er fokus i uddannelser inden for social- og sundhedsområdet mere rettet mod borgeren/patienten og dennes interes- 10

11 ser, end mod hjælperens/sygeplejerskens/pædagogens evne til at beskytte sig selv, f.eks. ved at inddrage arbejdsmiljøovervejelser i tilrettelæggelsen af arbejdet. Undervisningen i arbejdsmiljø på uddannelserne har derfor ikke en særlig fremtrædende rolle. Underviserne og lærebøgerne har stor betydning for, hvor stor en rolle arbejdsmiljø kommer til at spille i forhold til emnet. Hvis lærerne er meget engagerede i arbejdsmiljø, vil dette også afspejle sig i undervisningen. Projektets mål er, at: eleverne på social- og sundhedsskolerne bliver bedre rustede til den virkelighed, de møder efter endt uddannelse, så de har større kendskab til, hvordan de kan medvirke til at reducere arbejdsskader og sygefravær. inspirere skolerne til at arbejde med en sundheds- og arbejdsmiljømæssig profil på selve skolerne skolerne i forbindelse med uddannelse af praktikvejlederne også har fokus på arbejdsmiljøforhold i praktikken inspirere lærerne på skolerne til andre måder at indtænke arbejdsmiljø og sundhedsaspekter i undervisningen i de forskellige fag eleverne får større indsigt i og kendskab til forhold, der påvirker sundhed og arbejdsmiljø samt give dem positive erfaringer og oplevelser med dette. Følgende aktiviteter er der arbejdet med i 2007: o Ambassadørkorpset har i 2007 haft deltagelse fra i alt 15 skoler, et par af skolerne deltog med 2 3 undervisere. Således var lidt over halvdelen af social- og sundhedsskolerne repræsenteret. Ambassadørerne har været samlet til 2 heldagsmøde, samt haft dialog i de mellemliggende perioder. Der er etableret en platform på hvor der formidles undervisningsplaner, artikler, henvisninger m.m. Der er grund til at tro, at ambassadørkorpset udvides i o Idékatalog til undervisning i arbejdsmiljø og sundhed foreligger i næsten færdig form ved årsskiftet (skabelon + de fleste sider). Det skal præsenteres ved årsmødet for undervisere og praktikvejledere, som afholdes i april 2008, og det indgår med stor vægt i programmet. Efterfølgende bliver alle beskrivelser af idéer og materialer lagt på og Materialet er udformet, så det nemt kan udvikles og suppleres. o Afholdelse af årsmødet er skubbet til april 2008 (var ellers planlagt til efteråret 2007) dels på grund af råd fra ambassadørkorpset, dels på grund af sygdom hos projektlederen. Programmet er fastlagt, og invitationer bliver udsendt ultimo februar Der deltager 15 lærere i ambassadørkorpset. Disse repræsenterer ca. halvdelen af skolerne. Ambassadørerne har været samlet til 4 heldagsmøde, samt haft dialog i de mellemliggende perioder. Ambassadørerne har ønsket selv at fortsætte netværket efter projektets afslutning. 7. INDEKLIMA 7.1. Indsats Indeklima I samarbejde med BAR U&F og BAR FOKA er indeklimaindsatsen videreført i Målet med projektet er at: Forbedre indeklimaet, bl.a. gennem bedre byggeri Kvalificere og motivere sikkerhedsgruppen til at løse nuværende problemer og indgå i bygge-/ombygningsprocesser, herunder give dem kendskab til værktøjer og fælles opfattelse af, hvad indeklima er 11

12 Motivere ledelserne til at inddrage SiO i byggesagsbehandling Aktiviteterne i 2007 har været koncentreret om videreførelse og udvikling af Indeklimaportalen: o Månedens tema 10 gange om året o Løbende opdatering af nyheder og arrangementer o Udsendelse af 10 nyhedsbreve o Kontakt til andre webmastere for at få dem til at omtale og linke til Indeklimaportalen o Relancering med omtale i fagblade, på messer mv. o Opdatering af indholdet på hjemmesiden, når der er lovændringer, og når der kommer ny viden. Der har de sidste 6 måneder af 2007 været gennemsnitligt besøgende på portalen (Opgørelsesmetoden er væsentligt ændret og inkluderer bl.a. ikke søgerobotter). Antallet af abonnenter på nyhedsbrevet er i løbet af 2007 steget fra til Fugt og skimmelsvampe Branchevejledningen Skimmelsvampe især på skoler og daginstitutioner fra 2003 blev revideret og udgivet 1. november 2007 under titlen Fugt og Skimmelsvampe. Emnet fugt og skimmelsvampe var samtidig månedens tema på indeklimaportalen. 8. FORMIDLING 8.1. Webformidling BAR SoSu har i 2007 bidraget til videreudviklingen af den fælles 3 BAR arbejdsmiljøportal Aktiviteten består af, at: - ajourføre arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider - udarbejde elektronisk nyhedsbrev fra de tre BAR er - betjene råd og styregrupper - deltage i BAR Web projektet for alle BAR er - markedsføre hjemmesiderne. Målgruppen for er medarbejdere og ledere på arbejdspladserne inden for BAR SoSu, U&F og FOKAs område, der har interesse for arbejdsmiljø. Webaktiviteterne har i 2007 haft særligt fokus på indledning af et nyt samarbejde med andre BAR efter at NFA opsagde samarbejdsopgaven. Sammen med I BAR og BAR Byg og anlæg, har 3BAR fundet underleverandører, der kan levere CMS-system, web-statistik mv. Der er blevet udviklet to nye emner/temaer. Et der henvender sig til ledere og handler om ledernes psykiske arbejdsmiljø. Siderne henvender sig til ledere i alle brancher. Det andet emne er en række nye pauseredskaber, som kan anvendes i forbindelse med stressforebyggelse. Hjemmesiden er blevet ændret opbygningsmæssigt, således at der er mere plads til at gøre opmærksom på nye initiativer på hjemmesidens sektionsforsider (trivsel, krop & sundhed etc.) og via en billedkarrusel er det blevet muligt at vise bannere for BARenes aktiviteter og materiale. Endvidere er nyhedsbrevene blevet forbedret udtryksmæssigt, således at man kan vise billeder. Arbejdsmiljoweb.dk deltog i IT & Telestyrelsens brugervenlighedskonkurrence Bedst på nettet. Hjemmesiden fik 4 ud af 5 net-kroner og fik topkarakter i kategorien brugervenlighed. 12

13 Målet for 2007 var besøgende pr. måned. (7000 unikke pr. md.) Målet var sat op ud fra det statistiske materiale og opgørelsesmetoder BAR ene havde til rådighed på ansøgningstidspunktet. I snit var antallet af besøgende på arbejdmiljoweb.dk i 2007 på (9034 unikke pr. md.). Statistikken er målt fra indførelsen af det nye statistikprogram medio maj og frem til 31/12. Det tidligere statistikprogram, sorterede ikke søgerobotter fra og viste derfor flere besøgende end tilfældet var. Samtidig tæller det nye program i modsætning til det gamle alle personer på en given arbejdsplads under et. Antallet af abonnenter til 3 BAR nyhedsbrevet var i september 2007 på og den 1/ var tallet Messer Aktiviteten bestået i at deltage i messer og konferencer og der informere om BAR enes aktiviteter og etablere kontakter til centrale aktører. Målgruppen har været deltagere på Arbejdsmiljøkonferencen 2007 samt arbejdsmiljøundervisere på PUF, LO/FTFs uddannelser, Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark, arbejdsmiljørådgivere samt andre arbejdsmiljøprofessionelle. Konkret har aktiviteterne været: At forberede gennemføre og følge op på BAR enes deltagelse i div. konferencer, herunder at indgå aftaler med underleverandører, sikre at leverancen sker som ønsket samt optælle uddelte materialer m.m. Afholdelse af workshops / oplæg på seminarer. Opstille stand på seminarer uddeling af de tre BAR s materialer Bestilling og udfærdigelse af nyt fælles udstillingsdisplay. Afsøge markedet for andre messer der kan være af interesse for BAR ene. Komme i dialog og finde ind til samarbejde med andre strategiske målgrupper som fx, SSID, Arbejdsmiljøundervisere mv. Målgruppen for aktiviteterne har været: Deltagerne på seminarer. Underviserne på Arbejdsmiljøuddannelsen. Sikkerhedsorganisationen indenfor det regionale og kommunale område. SSID Opdatering af materialer De tre BAR s trykte publikationer er i hele 2007 blevet løbende opdateret for at sikre at indholdet er brugbart og bliver opfattet som troværdigt. Det er sket i form af udarbejdelsen af opdateringsblade på arbejdsmiljøweb. Målet på 25 downloads i 2007 er nået, de opdateringsblade der har færrest downloads har 200 downloads. Nogle opdateringsblade er blevet downloadet mere end 50 gange mens andre er downloadet i et niveau på 10 gange i løbet af året, disse downloads viser et stort behov hos brugerne Salg og omsætning af materialer BAR SoSu har i 2007 solgt pjecer, bøger og andre typer materialer via Arbejdsmiljøbutikken og haft en årsomsætning på kr. dvs. en stigning i omsætningen på mere end 45 % fra 2006 til Antal solgte publikationer er steget med 137 %. De tre mest solgte materialer er 1) Forflytningsguide til ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen samt elever på uddannelserne inden for social- & sundhedsområdet (3.398 stk.), 2) Vi finder os ikke i stress (1.597 stk.) og 3) Løft kun når det er nødvendigt (730 stk.) Når rådet udgiver materialer bliver de gratis udsendt til målgruppen af de organisationer, der er tilknyttet Rådet. 13

14 Ved udgivelsen optages materialerne i kataloget hos Arbejdsmiljøbutikken, hvorfra materialerne sælges til fremstillingsprisen plus forsendelsesomkostninger. BAR SoSu havde ved årets udgang 66 forskellige branchevejledninger, pjecer, spil og andre typer produkter til salg via Arbejdsmiljøbutikken. Antal enheder solgt fra Arbejdsmiljøbutikken: 2001: stk. 2002: stk. 2003: stk. 2004: stk. 2005: stk. 2006: stk. 2007: stk. 9. ORGANISATORISK UDVIKLING AF BAR SoSu 9.1. Arbejdsgrundlag og 2010 Handlingsplan for BAR SoSu Rådet er i sin tilgang blevet mere afklaret hvad angår strategi og målsætninger for de forskellige indsatsområder, fordi Rådet har brugt tid og energi på at afklare sit arbejdsgrundlag og sin handlingsplan. Rådet ser nu frem til at blive mere fokuseret i sin eksekvering og i endnu højere grad at være i stand til at imødekomme arbejdspladsernes behov. 10. KONKLUSION Det er Rådets vurdering, at aktiviteterne i 2007 har bidraget til at understøtte arbejdspladsernes arbejde for et godt arbejdsmiljø. Rådet vurderer, at man har nået de overordnede mål for de prioriterede indsatser. Redegørelsen er godkendt på Rådsmødet den 27. marts Preben Meier Pedersen Formand for rådet Inger Bolwinkel Næstformand for rådet 14

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Social & Sundhed ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Social & Sundhed ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Social & Sundhed ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Formidling af psykisk arbejdsmiljø 4 Udvikling og drift af etsundtarbejdsliv.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Kirsten Mortensen Svend Erik Christensen Karina Dam Lise Keller

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort 4 Nye

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet 12. marts 2012 2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere