Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015"

Transkript

1 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - februar BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet BU - Fokus og årsplan for BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre BU - Eventuelt...18

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Thomas Stockholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - februar 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A: Orientering om afslutning af projektet om etablering af personalearbejdspladser på skolerne frigav i april 2014 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på skolerne, som følge af de nye arbejdstidsregler i folkeskolereformen. Projektet er netop afsluttet og evalueringsrapporten vedlægges til orientering. Projektet har bl.a. omfattet indkøb af kontormøbler, ombygning og indretning af forberedelseslokaler på alle kommunens skoler, således at der nu er etableret kontorarbejdspladser til personalet. Projektet er forløbet i et tæt samarbejde mellem projektgruppe og de enkelte skoler ligesom der på skolerne har været en stor medarbejderinvolvering. Projektets succeskriterie var at etablere de nødvendige arbejdspladser til skoleårets start 1. august På 4 af kommunens 8 skoler var arbejdspladserne klar den 1. august på resten af skolerne blev arbejdspladserne indrettet i løbet af de første uger i august. B: Orienteringspunkt vedr. takster på SFO-området Der gives en orientering om SFO takster forud for, at sagen behandles på udvalgets møde i marts. C: Centerchef Lone Tue Hansen startede i jobbet som centerchef for daværende Center for Social & Familie den 1. december. Den 1. januar trådte den planlagte organisationsændring i kraft. Det betyder, at det daværende Center for Social & Families opgaver pr. 1. januar er fordelt mellem to nye center Center for Børn, Unge & Familier (under Lone Tue Hansens ledelse) og Center for Job & Social (under Lone Lykke Markers ledelse). Der forestår nu i begge centre og i det tværgående samarbejde - et betydeligt arbejde med at implementere organisationsændringerne samtidig med, at handleplanerne for omkostningsreduktioner og bedre økonomistyring skal gennemføres. Under dette punkt præsenterer Lone Tue Hansen sine indledende indtryk af de opgaver der forestår. D: Invitation til Midtvejsseminar i Nyborg om Grøn Generation Grøn Generation projektet er ved at være halvvejs. I den forbindelse inviteres kommunalbestyrelsen i de 10 kommuner til at sende et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer skoleområdet, samt ved behov et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer teknik & miljø-området til at deltage til Midtvejsseminar for projekt Grøn Generation sammen med kommunens 2 koordinatorer. Udover de deltagende kommuner vil repræsentanter fra de berørte regioner og projektets nationale inspirationsgruppe være inviteret. I alt ca. 50 deltagere fra kommuner, regioner og nationale aktører. Notat om Grøn Generation Lejre vedhæftet som bilag E: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

5 Side 3 Administrationen orientere om, at administrationen vil ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om del i den pulje på 250 mio. kr., der er afsat til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og Puljens formål er at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det ekstra pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Ansøgningsfristen er den 18. februar I ansøgningen skal kommunen forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes som toårige bevillinger på baggrund af én ansøgning. Midlerne for begge år reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af det skønnede antal 0-5-årige i Lejre kommunes andel af puljen andrager kr årligt. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering med bemærkning om, at punkt C udsættes til næste møde, og at der under punkt E forelægges en sag om udmøntning af midlerne for Udvalget for Børn & Ungdom. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Evalueringsrapport personalearbejdspladser 2. Notat om Grøn Generation - Lejre

6 Side 4 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden Sagsnr.: 15/565 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den at der skal etableres vuggestuepladser i Bøgen, og Lærkereden. blev på deres ekstraordinære møde den 27. januar orienteret om tidsplan og overvejelser vedrørende etablering af vuggestuepladser. Sagen forelægges med henblik på at der frigives anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Derudover anmodes om frigivelse af midler til projektering af byggeprojekt vedrørende etablering af vuggestuepladser i Lærkereden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden. 2. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Bøgen. 3. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Beslutning den : 1. Anbefales at frigive en anlægsbevilling på kr. til projektering. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med mulighed 2, men at det skal belyses hvad byggeriet vil koste hvis der bygges til 40 børn, og at dette genoptages til beslutning i snarest. 2. Anbefales. 3. Anbefales. De 2 bilag der blev forelagt på mødet vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres vuggestuepladser i Lærkereden, og Bøgen. Derudover genoptages anlægsprojektet vedrørende lovliggørelse af Bøgens loft. Nedenunder gennemgås hvert enkelt anlægsprojekt med tidsplan, og anlægssum, herunder angivelse af prioriteringsmuligheder for Kommunalbestyrelsen og administrationens anbefaling. Anlæg i forbindelse med etableringen af vuggestuepladser i Avnstrup forelægges udvalget i marts. Renovering samt vuggestuepladser i Lærkereden Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at udbygningen

7 Side 5 af Lærkereden genoptages og der etableres 8 vuggestuepladser og legestue til dagplejen i Øm/Allerslev. Derudover fastholdes de nuværende 40 børnehavepladser. I denne sag fremlægges forskellige modeller for etablering af de 8 vuggestuepladser og der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering. I Udbygningen af Lærkereden anbefaler administrationen at der indgår en renovering af det eksisterende hovedhus, så det indeholder: køkken, grupperum, badeværelse og personalefaciliteter, opførelse af en ny tilbygning og nedtagning af den eksisterende pavillon. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Udbygningen medfører at Lærkereden vil få køkken der tilbereder maden fra bunden. Det anbefales at bygge institutionens arealer fleksibelt og således at kvadratmetrene kan anvendes til flere formål. Det anbefales herunder at bygge plads til legestue for Dagplejen på en måde, som sikrer at denne plads kan anvendes til flere formål. Herunder at dagplejens børn kan benytte Lærkeredens legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte dagplejens legestue, når den er ledig. Administrationen gør opmærksom på at Lærkeredens anlæg i 2013 blev estimeret til ca kr. I 2014 frigav kommunalbestyrelsen kr. til projektering. Anlægget blev opstartet med ekstern rådgiver og projektarbejdsgruppe der påbegyndte arbejdet med at screene bygningen og beskrive det pædagogiske idegrundlag. I forbindelse med den igangsatte visionsproces på skole og dagtilbudsområdet blev Lærkeredens byggeri stoppet indtil der forelå en afklaring af kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet. På s ekstraordinære møde den 27.januar 2015 orienterede administrationen om at der i forbindelse med opstarten af Lærkeredens projekt er fremkommet en række forhold og ønsker/muligheder, der påvirker anlægssummen. På udvalget for Børn & Ungdoms møde ekstraordinære møde den 27. januar 2015 blev administrationen bedt om at undersøge yderligere muligheder i forhold til Lærkeredens anlæg. Administrationen har beregnet en række forskellige muligheder for etableringen af vuggestuepladser i Lærkereden. De forskellige modeller gennemgås i nedenstående: Mulighed 1: Nødvendigt byggeri Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter. Der bygges en tilbygning på 200 m2, som rummer dagplejens legestue, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber, pavillonen nedrives. Beløb kr. Miljøscreeningen har vist forekomst af miljøskadelige stoffer: Estimeret udgift på kr. Geotekniske undersøgelser har vist behov for ekstrafundering: Estimeret udgift på kr. Pavillon til vuggestuebørn beløb kr. Manglende PL pga. anlægsstop kr. Samlet anlægssum kr Mulighed 2: Nødvendigt byggeri samt institutionens ønsker Som i mulighed 1 (nødvendigt byggeri): kr. Brugerønsker vedrørende placering af grupperum (sammenhæng mellem vuggestue og Dagplejens legestue) beløb kr. som også vil muliggøre mere fleksibel anvendelse af bygningen efter administrationens vurdering. Yderligere opsætning af pavillon til Børnehavebørn i genhusningsperioden. Beløb kr.

8 Side 6 Samlet anlægssum kr. Der forelægges på udvalgets møde endvidere beregninger for de øvrige forhold, som udvalget har ønsket en vurdering af, herunder tegninger der viser institutionens indretning ved mulighed 1 som indeholder det nødvendige og mulighed 2 der tager højde for institutionens ønske om at skabe sammenhæng mellem dagplejens legestue og vuggestuen Spørgsmålet om alternative muligheder for genhusning af børnene under ombygningen undersøges nærmere, og status gives på udvalgets møde. Tidsplan for renovering og etablering af vuggestuepladser i Lærkereden: Januar 2015 Udarbejdelse af pædagogisk idegrundlag. Februar 2015 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering April 2015 Politisk godkendelse af estimeret anlægssum Juni 2015 Udbud og opsætning af pavilloner August 2015 Politisk godkendelse af endelig anlægssum Politisk godkendelse af entreprenør September 2015 Marts 2016 Udførsel Medio marts 2016 Aflevering Renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres 12 vuggestuepladser i Bøgen og at de nuværende 40 børnehavepladser fastholdes. I etableringen af vuggestuepladser indgår gulvvarme til vuggestuebørn, liggehal, renovering af køkken så det kan etableres mad fra bunden, inventar, legepladsredskaber, osv. Derudover peger administrationen på, at renoveringen af Bøgens loft bør genoptages, så det opfylder brandkravene og kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Lovliggørelsen af loftet vil ligeledes betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at indskrive vuggestuebørn i Bøgen pr. 1.august Det betyder at udbetalingen til 40 børns princippet nedsættes og det derfor er muligt at opnå omkostningsreduktionen på kr brutto i 2015 og kr brutto i 2016, som kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15.december Anlægsudgifter: Liggehal inventar, indretning, badeværelse, samt indretning af legeplads. Samt diverse ombygninger, garderober, dør, etc kr. Køkkenombygning kr. Lovliggørelse af første sal kr. Intern og ekstern rådgivning kr. Gulvvarme (anbefales) kr. Samlet kr. Tidsplan for renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen: Januar 2015 Forundersøgelser igangsættes. Februar 2015 Frigivelse af anlægssum

9 Side 7 April Juli 2015 August 2015 September november 2015 December 2015 Udførsel, indvendige arbejder Aflevering, indvendige arbejder Udførsel, udvendige arbejder (kræver landzone- og byggetilladelse) Aflevering udvendige arbejder Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at der frigives midler til at igangsætte anlægsprojekterne i Bøgen, Avnstrup og Lærkereden. Det nærmere anlægsprojekt for Lærkereden skal beskrives og beslutning herom skal tages endeligt når anlægsbevillingen skal frigives. Administrationen vurderer, at det muligt at der indskrives børn i vuggestuen pr. 1. August 2015 så omkostningsreduktionen som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15.december 2014 kan realiseres. Administrationen gør dog opmærksom på at det betyder at liggehallen i Bøgen ikke er færdig etableret pr. 1.august hvilket betyder at der i en midlertidig periode skal findes alternative løsninger for at vuggestuebørnene kan sove formiddag og middag. For Lærkereden betyder det betydelige udgifter til pavilloner - det undersøges hvilke alternative muligheder der er og status gives på mødet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Anlægsudgifter: Lærkereden: Beløb kr. til projektering af vuggestuepladser og legestue Bøgen: Beløb kr. Samlet: kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. UBU 3. februar 2015, materiale 2. Lærkereden, vuggestuepladser med og uden legestue

10 Side 8 4. BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/1404 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilpasninger på dagtilbudsområdet (december 2014) indstilles det, at taksterne på dagtilbudsområdet reduceres i overensstemmelse med de politiske beslutninger og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at taksterne på dagtilbud reduceres med 29 kr. for vuggestuebørn og 14 kr. for børnehavebørn fra 1. april Beslutning den : Anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2014 at tilpasse dagtilbudsområdet, for derigennem at realisere det effektiviserings- og sparekrav, der som følge af faldende børnetal på børneområdet indgår i Budget Tilpasningen medfører (brutto)omkostningsreduktioner på ca. 1,75 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 og frem. Af beslutningsoplægget til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at taksterne efterfølgende skal nedsættes som en del af tilpasningen. Det følger af Dagtilbudsloven, at hvis de budgetterede bruttodriftsudgifter ændres i løbet af året, så skal egenbetaling pr. barn fastsættes i forhold til det nye budget. Da forældrebetaling udgør 25 pct. af udgiftsfinansieringen, så vil den reelle (netto)besparelse på en udgiftsreduktion derfor kun være 75% af det samlede beløb. Forældrebetalingen vil i 2016 blive beregnet på baggrund af det konkrete budget, hvor de besluttede omkostningsreduktioner vil være udmøntet på dagtilbudsområdet. Takstnedsættelsen i 2016 sker derfor automatisk som en del af budgetprocessen. I 2015 kræver det derimod konkret beslutning om at ændre taksterne. Af Tabel 1 nedenfor fremgår det, hvor meget taksterne ændres med, såfremt de tilpasses efter de politiske beslutninger i december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling: Tabel 1: Tilpasning af dagtilbudstakster Daginstitutionstakster 2015 (kr. pr. måned) Nuværende takster Takster tilpasset budgetreduktion Reduktion Vuggestuebørn kr kr kr. 29 Børnehavebørn kr kr kr. 14 Det skal bemærkes, at det ikke er alle udgifter på dagtilbudsområdet, der indgår i det grundlag, som taksterne jf. Dagtilbudsloven regnes ud fra. Den vedtagne reduktion i tilskuddet til puljeinstitutioner (1,1 mio. kr. i 2015) påvirker således ikke taksterne, idet budgetter hertil ikke er en del af takstberegningen. Den resterende del af besparelsen (0,6 mio. kr. i 2015) er derimod på budgetposter, der indgår i takstgrundlaget, og skal

11 Side 9 derfor medføre en reduktion i taksterne. Administrationen anbefaler, at takstændringerne træder i kraft fra 1. april, hvor næste opkrævning af forældrebetaling forekommer. Som en del af den årlige takstberegning indgår også en fastsættelse af tilskud til privatpasning, pasning af eget barn og privatinstitutioner. Udgangspunktet for denne beregning er de samme bruttodriftsudgifter, som indgår i takstgrundlaget for kommunens egne institutioner, og det er derfor muligt for Lejre Kommune at nedsætte tilskuddet til de private pasningstyper som følge af besparelsen på området. Da det imidlertid drejer sig om meget små beløb (i alt omkring kr.) anbefaler administrationen ikke, at tilskuddene reduceres. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den foreslåede takstnedsættelse er i overensstemmelse med de politiske beslutninger fra december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: En nedsættelse af taksterne i henhold til de politiske beslutninger, vil medføre lavere indtægter for omkring kr. (25% af 0,6 mio. kr.). Det helt præcise beløb vil dog afhænge af, hvor mange børn der konkret passes i løbet af året. De lavere indtægter betyder, at nettobesparelsen ved de besluttede omkostningsreduktioner er 1,6 mio. kr. I forhold til budgettets effektiviseringskrav på 2,05, så mangler der derfor fortsat at blive fundet besparelser for omkring 0,45 mio. kr. Administrationen vil fremlægge forslag til realisering af denne besparelse i forbindelse med årets forventede regnskaber. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

12 Side BU - Fokus og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i Formålet er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt skabe et indblik i øvrige tiltag der forventeligt skal prioriteres i 2015, f.eks. som følge af nationale reformer. Oversigten har karakter af en slags årsplan for udvalget for Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering mellem politisk udvalg og administration i løbet af året, og for opfølgning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter årsplan for udvalgets område, 2. at udvalget med givne kommentarer godkender planen for eget fagudvalg, 3. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere for udvalget i Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i: - Budgetaftale Lovgivning eller nationale mål - Implementering af tiltag som er iværksat i 2014 eller tidligere Mange af målene og tiltagene er beskrevet nærmere i bagvedliggende projektplaner m.v. Hvis administrationen har vurderet at det er nødvendigt og relevant er der henvist til dem og de er bilagt sagen. Det er fremhævet, hvis udvalget i særlig grad har behov for at samarbejde med andre fagudvalg eller parter for at nå målet. Årsplanen er dynamisk der vil komme nye politiske tiltag til og det forudsætter, at andre tiltag prioritereres ned. Årsplanen skal anvendes af det politiske udvalg og administrationen til en mere aktiv prioritering og forventningsafstemning. Direktionen har ansvar for, at de forskellige mål og indsatser får et sikkert organisatorisk ophæng. UBU Årsplan Børn i dagtilbud Læring gennem leg: Skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Som et led heri evalueres naturpilotprojektet gennemført i 2014 med deltagelse af områdebestyrelser og

13 Side 11 dagplejens bestyrelse hvorefter der træffes politisk beslutning om udbredelse. Evalueringen gennemføres 1.halvår Uddannelsesniveau: Det er målet at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene. Der gøres i 2015 status på uddannelsesniveauet i børnehusene, og lægges en flerårig plan for efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale. Dagtilbudsplan kapacitetstilpasninger: Der er ultimo 2014 truffet beslutning om at gennemføre en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder etablering af vuggestuepladser og tilsvarende nedlæggelse af dagplejepladser. I 2015 skal tilpasningerne gennemføres mhp at realisere de politisk målsatte omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. og brutto 2,73 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. netto i 2016 og brutto 3,9 i Endvidere gennemføres fase 2 under overskriften: bæredygtige børnetilbud som er en udviklingsproces der går på tværs af dagtilbud og skoler. Processen er nærmere beskrevet under afsnittet Børn i skolealderen under overskriften: Fremtidens bæredygtige børnetilbud Organisation effektivisering af ledelse og administration: Der gennemføres en evaluering af den nuværende områdeorganisering som afsæt for beslutning om evt. justeringer. Der skal som et led heri realiseres en effektivisering inden for ledelse og administration på 1 mio. kr Evalueringen gennemføres i 1. halvår 2015 og resultaterne af evalueringen vil herefter indgå i udvalgets drøftelser og beslutninger om fremtidens bæredygtige børnetilbud i Lejre Kommune. Behovsanalyse lukkedage og åbningstid: Der gennemføres i 2015 en behovsanalyse af forældrenes behov for hhv. færre lukkedage/udvidet åbningstid samt hvilke lukkedage forældrene prioriterer at få fjernet samt hvilket tidsrum der prioriteres højest ved en evt. udvidelse af åbningstiden. På den baggrund træffes politisk beslutning om fremtidig serviceniveau på området. Behovsanalysen gennemføres i 2. halvår. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der gennemføres i 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre der har børn i dagtilbud. Tilfredshedsundersøgelsen kombineres evt. med undersøgelsen af ønsker til ændringer i lukkedage/åbningstider, jf. ovenfor. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres i 2. halvår Dagplejen kostpolitik: Kostpolitikken i dagplejen skal udbredes der er afsat midler i budget som skal understøtte dette. Det sker ved at yde et løntillæg til de dagplejere, der ønsker at øge andelen af den økologiske kost i dagplejen de næste 2 år. Kostindsatsen tilrettelægges i et samarbejde med de øvrige tiltag der gennemføres inden for kost og madordninger på dagtilbudsområdet. Køkkenombygninger: Der gennemføres valg til frokostordninger i for de 3-5 årige i efteråret 2015, med henblik på fravalg af maden fra sommer 2016 og to år frem. Der træffes politisk beslutning om etablering af køkkener til de institutioner der evt. indtræder i madordningen. Børn i skole Skolereformen: Skolereformen handler om at fremme målene om at: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. I 2015 skal UBU udmønte disse i mere konkrete mål for skolerne i Lejre Kommune, og der skal tilrettelægges en god praksis for opfølgning. Der gennemføres som et led heri et dialogmøde mellem UBU, skolebestyrelser og lokaludvalg, hvor der gøres en en fælles status for skolereformen i Lejre kommune.

14 Side 12 Elevernes nærvær: Elevernes fravær fra skolen registreres. Der skal følges op på, om der er klasser, skoler og evt. enkelte elever, der har for stort et fravær. Der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer, for hvordan og hvornår man på en skole, reagerer på fravær. Der skal være opmærksomhed på behov og relevans for at registrere fravær mere præcist end det er gjort hidtil. Endvidere sættes fokus på elever som slet ikke går i skole/får et skoletilbud. Eleverne skal undervises af lærere der har linjefag i de fag, de underviser i: Dette mål skal være opfyldt i I 2015 skal målet om, at alle elever skal undervises i alle fag af linjefagsuddannede lærere forberedes. Der skal gennemføres en afdækning af, hvordan det nuværende uddannelsesniveau er og lægges en plan for at nå målet. Det vil blive vurderet aktivt i budgetlægningen for 2016, om det er nødvendigt at sætte flere penge af for at nå målet, der har høj politisk prioritet. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der skal i skoleåret 2015/2016 gennemføres en tilfredsundersøgelse i kommunens folkeskoler. En undersøgelse, som skal give os viden om, hvor langt vi er i bestræbelserne på at indfri intentionerne i folkeskolereformen set fra elev- og forældreside. Samtidig skal vi bruge undersøgelsens resultater til at lægge os fast på, hvilke fremtidige tiltag der er brug for på folkeskoleområdet. Udredning af ungdomsskolens og juniorklubbens budget: Det skal udredes, hvordan budgettet for Juniorklub og Ungdomsskole er dannet. Fælles elevråd: I 2014 blev der etableret et fælles elevråd for alle skolerne i Lejre Kommune. Det fælles elevråd skal udvikles. Det skal inddrages i de politiske processer om folkeskolen, hvor det overhovedet er muligt. Igennem meningsfulde processer, er det målet at eleverne får lyst og engagement til at indgå i demokratiske processer. Elevråd skal fremadrettet få betydning for skolernes udvikling, og gerne være et afsæt for etablering af et ungdomspanel eller ungdomsråd (fokus 14) Tosprogede elevers undervisning i folkeskolen: Organiseringen af de tosprogedes undervisning i Lejre Kommune skal efterses og opgraderes/kvalitetssikres. Der skal tages stilling til, hvordan den første undervisning i dansk skal organiseres, evt. i modtageklasser, og der skal ligeledes arbejdes med, hvordan alle tosprogede i hele skoleforløbet løbende får udviklet sproget og deres færdigheder, således, at tosprogede elever bliver så dygtige som de kan. Fremtidens bæredygtige børnetilbud: Lejre Kommunes skoler og dagtilbud står de kommende år over for at fald i antallet af elever. Der er i budgetaftalen afsat midler til at understøtte de nødvendige omstillingsprocesser. Der skal blandt andet investeres i etablering af flere vuggestuepladser, og der skal ske en omstilling af dag- og skoletilbuddene til det lavere børne- og elevtal. Processen er tilrettelagt i to faser: - fase 1 blev gennemført i 2014 og omfattede en dataanalyse samt mulige fremtidsscenarier og en konkret plan for tilpasninger på dagtilbudsområdet på den korte bane. - Fase 2 gennemføres i 2015 og skal give svar på, hvordan Lejre Kommune kan tilrette fremtidens skole- og dagtilbud så tilbuddene fremover trods det faldende børental - er fagligt og økonomisk bæredygtige, og fremmer Kommunalbestyrelserne strategier for udvikling og branding af Lejre Kommune. Projektplan for fase 2 forelægges udvalget i marts måned. Unge og uddannelsesvalg Viden om de unge i Lejre Kommune: Der er behov for at skabe fælles viden om de unge og deres uddannelsesvalg samt viden om hvilken støtte der gives til de unge. Der skal

15 Side 13 herunder følges op på om der er nogle unge der ifm. de aktuelle reformer af ungdomsuddannelserne står tilbage som en restgruppe uden uddannelsesmuligheder. Ungestrategi: Der blev vedtaget en tværpolitisk ungestrategi i 2014, som skal implementeres på tværs af Center for Børn, Unge & Famlier, Center for Social, Sundhed og Ældre, Center for Job & Social samt Ungedommens uddannelsesvejledning. Overgangen fra ung til voksen: Skal kvalificeres, således at unge med behov for støtte og særlige indsatser spottes rettidigt og der bliver lagt en koordineret plan for overgangen. Planer for de unge skal lægges ud fra inklusionsparadigmet, hvorfor samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og deres støtteordninger skal udvikles. Børn og unge i dagtilbud og skole med særlige behov Budgetoverholdelse: UBU har godkendt handleplan for reduktion af omkostninger ultimo I 2015 skal handleplanen gennemføres og følgende vil være i fokus i den forbindelse: - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på hele det sociale børn og ungeområdet, forebyggelses og anbringelsesgrundlag. - Mere fokuseret brug af institutioner/opholdssteder og øget fokus på priser - Prioritering af egne og eksterne tilbud. - Udvikling af fleksible tilbud og rekruttering af plejefamilier - Der skal udarbejdes klare retningslinjer for tildeling af efterværnsydelse, samt krav til opfølgning og revidering. Arbejdet skal starte ved det 16. år på tværs af børn - og voksen områderne. Handleplanen er vedlagt som bilag. Der er tale om en betydelig og krævende indsats som handler om at reducere omkostningsniveauet samtidig med, at den faglige og organisatoriske kvalitet forbedres. Konsolidering af den nye organisering: 1. januar 2015 blev Center for Børn, Unge og Familier etableret. I 2015 skal der ske en intern konsolidering hvor arbejdsgange, mødeog kommunikationsstrukturer, IT understøttelse og fjernelse af tidsrøvere fra kerneopgaverne er i centrum. Endvidere skal den interne organisering af centeret fastlægges i lyset af målet om et langt tættere samspil mellem almentilbuddene (dagtilbud, skole, ungdomsskole) og det specialiserede børneområde samt familiearbejdet. Der henvises til notat om omorganisering som blev godkendt af Økonomiudvalget i efteråret Notatet er vedlagt som bilag. Forebyggelse af ensomhed, social arv: Lejre Kommune har i 2014 opstartet et samarbejdet med Socialt Udviklingscenter (SUS), Helsingør Kommune og Helsefonden. Helsefonden afgør primo 2015 om fonden vil støtte det videre arbejde som metodemæssigt bygger på Collective Impact. I USA og Canada er der således opnået gode resultater med at anvende tilgangen collective impact til håndtering af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Sammenhængende børne- og ungeområde - tidlig indsats, forebyggelse og inklusion Kompetenceudvikling på tværs: I budgettet er der afsat midler i 2015 og 2016 til at skabe bedre sammenhæng og mere helhed i vores tilbud til børn med særlige behov og til den tidlige indsats. Der er i gennemført et uddannelsesforløb på skoleområdet (L-SAM). Dette videreføres i med fokus på pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, ressourcepædagoger m.fl. Ekspertpanel af forældre: Andre af midlerne skal gå til, at der etableres og faciliteres et eller flere ekspert-paneler af forældre, der kan rådgive ledelse og ansatte i processen med at finde løsninger. Indsatsen skal bygge videre på de tiltag, som allerede er sat i gang med afsæt i visionen om inklusion.

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere