Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015"

Transkript

1 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - februar BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet BU - Fokus og årsplan for BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre BU - Eventuelt...18

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Thomas Stockholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - februar 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A: Orientering om afslutning af projektet om etablering af personalearbejdspladser på skolerne frigav i april 2014 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på skolerne, som følge af de nye arbejdstidsregler i folkeskolereformen. Projektet er netop afsluttet og evalueringsrapporten vedlægges til orientering. Projektet har bl.a. omfattet indkøb af kontormøbler, ombygning og indretning af forberedelseslokaler på alle kommunens skoler, således at der nu er etableret kontorarbejdspladser til personalet. Projektet er forløbet i et tæt samarbejde mellem projektgruppe og de enkelte skoler ligesom der på skolerne har været en stor medarbejderinvolvering. Projektets succeskriterie var at etablere de nødvendige arbejdspladser til skoleårets start 1. august På 4 af kommunens 8 skoler var arbejdspladserne klar den 1. august på resten af skolerne blev arbejdspladserne indrettet i løbet af de første uger i august. B: Orienteringspunkt vedr. takster på SFO-området Der gives en orientering om SFO takster forud for, at sagen behandles på udvalgets møde i marts. C: Centerchef Lone Tue Hansen startede i jobbet som centerchef for daværende Center for Social & Familie den 1. december. Den 1. januar trådte den planlagte organisationsændring i kraft. Det betyder, at det daværende Center for Social & Families opgaver pr. 1. januar er fordelt mellem to nye center Center for Børn, Unge & Familier (under Lone Tue Hansens ledelse) og Center for Job & Social (under Lone Lykke Markers ledelse). Der forestår nu i begge centre og i det tværgående samarbejde - et betydeligt arbejde med at implementere organisationsændringerne samtidig med, at handleplanerne for omkostningsreduktioner og bedre økonomistyring skal gennemføres. Under dette punkt præsenterer Lone Tue Hansen sine indledende indtryk af de opgaver der forestår. D: Invitation til Midtvejsseminar i Nyborg om Grøn Generation Grøn Generation projektet er ved at være halvvejs. I den forbindelse inviteres kommunalbestyrelsen i de 10 kommuner til at sende et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer skoleområdet, samt ved behov et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer teknik & miljø-området til at deltage til Midtvejsseminar for projekt Grøn Generation sammen med kommunens 2 koordinatorer. Udover de deltagende kommuner vil repræsentanter fra de berørte regioner og projektets nationale inspirationsgruppe være inviteret. I alt ca. 50 deltagere fra kommuner, regioner og nationale aktører. Notat om Grøn Generation Lejre vedhæftet som bilag E: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

5 Side 3 Administrationen orientere om, at administrationen vil ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om del i den pulje på 250 mio. kr., der er afsat til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og Puljens formål er at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det ekstra pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Ansøgningsfristen er den 18. februar I ansøgningen skal kommunen forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes som toårige bevillinger på baggrund af én ansøgning. Midlerne for begge år reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af det skønnede antal 0-5-årige i Lejre kommunes andel af puljen andrager kr årligt. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering med bemærkning om, at punkt C udsættes til næste møde, og at der under punkt E forelægges en sag om udmøntning af midlerne for Udvalget for Børn & Ungdom. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Evalueringsrapport personalearbejdspladser 2. Notat om Grøn Generation - Lejre

6 Side 4 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden Sagsnr.: 15/565 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den at der skal etableres vuggestuepladser i Bøgen, og Lærkereden. blev på deres ekstraordinære møde den 27. januar orienteret om tidsplan og overvejelser vedrørende etablering af vuggestuepladser. Sagen forelægges med henblik på at der frigives anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Derudover anmodes om frigivelse af midler til projektering af byggeprojekt vedrørende etablering af vuggestuepladser i Lærkereden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden. 2. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Bøgen. 3. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Beslutning den : 1. Anbefales at frigive en anlægsbevilling på kr. til projektering. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med mulighed 2, men at det skal belyses hvad byggeriet vil koste hvis der bygges til 40 børn, og at dette genoptages til beslutning i snarest. 2. Anbefales. 3. Anbefales. De 2 bilag der blev forelagt på mødet vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres vuggestuepladser i Lærkereden, og Bøgen. Derudover genoptages anlægsprojektet vedrørende lovliggørelse af Bøgens loft. Nedenunder gennemgås hvert enkelt anlægsprojekt med tidsplan, og anlægssum, herunder angivelse af prioriteringsmuligheder for Kommunalbestyrelsen og administrationens anbefaling. Anlæg i forbindelse med etableringen af vuggestuepladser i Avnstrup forelægges udvalget i marts. Renovering samt vuggestuepladser i Lærkereden Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at udbygningen

7 Side 5 af Lærkereden genoptages og der etableres 8 vuggestuepladser og legestue til dagplejen i Øm/Allerslev. Derudover fastholdes de nuværende 40 børnehavepladser. I denne sag fremlægges forskellige modeller for etablering af de 8 vuggestuepladser og der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering. I Udbygningen af Lærkereden anbefaler administrationen at der indgår en renovering af det eksisterende hovedhus, så det indeholder: køkken, grupperum, badeværelse og personalefaciliteter, opførelse af en ny tilbygning og nedtagning af den eksisterende pavillon. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Udbygningen medfører at Lærkereden vil få køkken der tilbereder maden fra bunden. Det anbefales at bygge institutionens arealer fleksibelt og således at kvadratmetrene kan anvendes til flere formål. Det anbefales herunder at bygge plads til legestue for Dagplejen på en måde, som sikrer at denne plads kan anvendes til flere formål. Herunder at dagplejens børn kan benytte Lærkeredens legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte dagplejens legestue, når den er ledig. Administrationen gør opmærksom på at Lærkeredens anlæg i 2013 blev estimeret til ca kr. I 2014 frigav kommunalbestyrelsen kr. til projektering. Anlægget blev opstartet med ekstern rådgiver og projektarbejdsgruppe der påbegyndte arbejdet med at screene bygningen og beskrive det pædagogiske idegrundlag. I forbindelse med den igangsatte visionsproces på skole og dagtilbudsområdet blev Lærkeredens byggeri stoppet indtil der forelå en afklaring af kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet. På s ekstraordinære møde den 27.januar 2015 orienterede administrationen om at der i forbindelse med opstarten af Lærkeredens projekt er fremkommet en række forhold og ønsker/muligheder, der påvirker anlægssummen. På udvalget for Børn & Ungdoms møde ekstraordinære møde den 27. januar 2015 blev administrationen bedt om at undersøge yderligere muligheder i forhold til Lærkeredens anlæg. Administrationen har beregnet en række forskellige muligheder for etableringen af vuggestuepladser i Lærkereden. De forskellige modeller gennemgås i nedenstående: Mulighed 1: Nødvendigt byggeri Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter. Der bygges en tilbygning på 200 m2, som rummer dagplejens legestue, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber, pavillonen nedrives. Beløb kr. Miljøscreeningen har vist forekomst af miljøskadelige stoffer: Estimeret udgift på kr. Geotekniske undersøgelser har vist behov for ekstrafundering: Estimeret udgift på kr. Pavillon til vuggestuebørn beløb kr. Manglende PL pga. anlægsstop kr. Samlet anlægssum kr Mulighed 2: Nødvendigt byggeri samt institutionens ønsker Som i mulighed 1 (nødvendigt byggeri): kr. Brugerønsker vedrørende placering af grupperum (sammenhæng mellem vuggestue og Dagplejens legestue) beløb kr. som også vil muliggøre mere fleksibel anvendelse af bygningen efter administrationens vurdering. Yderligere opsætning af pavillon til Børnehavebørn i genhusningsperioden. Beløb kr.

8 Side 6 Samlet anlægssum kr. Der forelægges på udvalgets møde endvidere beregninger for de øvrige forhold, som udvalget har ønsket en vurdering af, herunder tegninger der viser institutionens indretning ved mulighed 1 som indeholder det nødvendige og mulighed 2 der tager højde for institutionens ønske om at skabe sammenhæng mellem dagplejens legestue og vuggestuen Spørgsmålet om alternative muligheder for genhusning af børnene under ombygningen undersøges nærmere, og status gives på udvalgets møde. Tidsplan for renovering og etablering af vuggestuepladser i Lærkereden: Januar 2015 Udarbejdelse af pædagogisk idegrundlag. Februar 2015 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering April 2015 Politisk godkendelse af estimeret anlægssum Juni 2015 Udbud og opsætning af pavilloner August 2015 Politisk godkendelse af endelig anlægssum Politisk godkendelse af entreprenør September 2015 Marts 2016 Udførsel Medio marts 2016 Aflevering Renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres 12 vuggestuepladser i Bøgen og at de nuværende 40 børnehavepladser fastholdes. I etableringen af vuggestuepladser indgår gulvvarme til vuggestuebørn, liggehal, renovering af køkken så det kan etableres mad fra bunden, inventar, legepladsredskaber, osv. Derudover peger administrationen på, at renoveringen af Bøgens loft bør genoptages, så det opfylder brandkravene og kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Lovliggørelsen af loftet vil ligeledes betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at indskrive vuggestuebørn i Bøgen pr. 1.august Det betyder at udbetalingen til 40 børns princippet nedsættes og det derfor er muligt at opnå omkostningsreduktionen på kr brutto i 2015 og kr brutto i 2016, som kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15.december Anlægsudgifter: Liggehal inventar, indretning, badeværelse, samt indretning af legeplads. Samt diverse ombygninger, garderober, dør, etc kr. Køkkenombygning kr. Lovliggørelse af første sal kr. Intern og ekstern rådgivning kr. Gulvvarme (anbefales) kr. Samlet kr. Tidsplan for renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen: Januar 2015 Forundersøgelser igangsættes. Februar 2015 Frigivelse af anlægssum

9 Side 7 April Juli 2015 August 2015 September november 2015 December 2015 Udførsel, indvendige arbejder Aflevering, indvendige arbejder Udførsel, udvendige arbejder (kræver landzone- og byggetilladelse) Aflevering udvendige arbejder Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at der frigives midler til at igangsætte anlægsprojekterne i Bøgen, Avnstrup og Lærkereden. Det nærmere anlægsprojekt for Lærkereden skal beskrives og beslutning herom skal tages endeligt når anlægsbevillingen skal frigives. Administrationen vurderer, at det muligt at der indskrives børn i vuggestuen pr. 1. August 2015 så omkostningsreduktionen som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15.december 2014 kan realiseres. Administrationen gør dog opmærksom på at det betyder at liggehallen i Bøgen ikke er færdig etableret pr. 1.august hvilket betyder at der i en midlertidig periode skal findes alternative løsninger for at vuggestuebørnene kan sove formiddag og middag. For Lærkereden betyder det betydelige udgifter til pavilloner - det undersøges hvilke alternative muligheder der er og status gives på mødet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Anlægsudgifter: Lærkereden: Beløb kr. til projektering af vuggestuepladser og legestue Bøgen: Beløb kr. Samlet: kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. UBU 3. februar 2015, materiale 2. Lærkereden, vuggestuepladser med og uden legestue

10 Side 8 4. BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/1404 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilpasninger på dagtilbudsområdet (december 2014) indstilles det, at taksterne på dagtilbudsområdet reduceres i overensstemmelse med de politiske beslutninger og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at taksterne på dagtilbud reduceres med 29 kr. for vuggestuebørn og 14 kr. for børnehavebørn fra 1. april Beslutning den : Anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2014 at tilpasse dagtilbudsområdet, for derigennem at realisere det effektiviserings- og sparekrav, der som følge af faldende børnetal på børneområdet indgår i Budget Tilpasningen medfører (brutto)omkostningsreduktioner på ca. 1,75 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 og frem. Af beslutningsoplægget til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at taksterne efterfølgende skal nedsættes som en del af tilpasningen. Det følger af Dagtilbudsloven, at hvis de budgetterede bruttodriftsudgifter ændres i løbet af året, så skal egenbetaling pr. barn fastsættes i forhold til det nye budget. Da forældrebetaling udgør 25 pct. af udgiftsfinansieringen, så vil den reelle (netto)besparelse på en udgiftsreduktion derfor kun være 75% af det samlede beløb. Forældrebetalingen vil i 2016 blive beregnet på baggrund af det konkrete budget, hvor de besluttede omkostningsreduktioner vil være udmøntet på dagtilbudsområdet. Takstnedsættelsen i 2016 sker derfor automatisk som en del af budgetprocessen. I 2015 kræver det derimod konkret beslutning om at ændre taksterne. Af Tabel 1 nedenfor fremgår det, hvor meget taksterne ændres med, såfremt de tilpasses efter de politiske beslutninger i december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling: Tabel 1: Tilpasning af dagtilbudstakster Daginstitutionstakster 2015 (kr. pr. måned) Nuværende takster Takster tilpasset budgetreduktion Reduktion Vuggestuebørn kr kr kr. 29 Børnehavebørn kr kr kr. 14 Det skal bemærkes, at det ikke er alle udgifter på dagtilbudsområdet, der indgår i det grundlag, som taksterne jf. Dagtilbudsloven regnes ud fra. Den vedtagne reduktion i tilskuddet til puljeinstitutioner (1,1 mio. kr. i 2015) påvirker således ikke taksterne, idet budgetter hertil ikke er en del af takstberegningen. Den resterende del af besparelsen (0,6 mio. kr. i 2015) er derimod på budgetposter, der indgår i takstgrundlaget, og skal

11 Side 9 derfor medføre en reduktion i taksterne. Administrationen anbefaler, at takstændringerne træder i kraft fra 1. april, hvor næste opkrævning af forældrebetaling forekommer. Som en del af den årlige takstberegning indgår også en fastsættelse af tilskud til privatpasning, pasning af eget barn og privatinstitutioner. Udgangspunktet for denne beregning er de samme bruttodriftsudgifter, som indgår i takstgrundlaget for kommunens egne institutioner, og det er derfor muligt for Lejre Kommune at nedsætte tilskuddet til de private pasningstyper som følge af besparelsen på området. Da det imidlertid drejer sig om meget små beløb (i alt omkring kr.) anbefaler administrationen ikke, at tilskuddene reduceres. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den foreslåede takstnedsættelse er i overensstemmelse med de politiske beslutninger fra december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: En nedsættelse af taksterne i henhold til de politiske beslutninger, vil medføre lavere indtægter for omkring kr. (25% af 0,6 mio. kr.). Det helt præcise beløb vil dog afhænge af, hvor mange børn der konkret passes i løbet af året. De lavere indtægter betyder, at nettobesparelsen ved de besluttede omkostningsreduktioner er 1,6 mio. kr. I forhold til budgettets effektiviseringskrav på 2,05, så mangler der derfor fortsat at blive fundet besparelser for omkring 0,45 mio. kr. Administrationen vil fremlægge forslag til realisering af denne besparelse i forbindelse med årets forventede regnskaber. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

12 Side BU - Fokus og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i Formålet er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt skabe et indblik i øvrige tiltag der forventeligt skal prioriteres i 2015, f.eks. som følge af nationale reformer. Oversigten har karakter af en slags årsplan for udvalget for Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering mellem politisk udvalg og administration i løbet af året, og for opfølgning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter årsplan for udvalgets område, 2. at udvalget med givne kommentarer godkender planen for eget fagudvalg, 3. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere for udvalget i Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i: - Budgetaftale Lovgivning eller nationale mål - Implementering af tiltag som er iværksat i 2014 eller tidligere Mange af målene og tiltagene er beskrevet nærmere i bagvedliggende projektplaner m.v. Hvis administrationen har vurderet at det er nødvendigt og relevant er der henvist til dem og de er bilagt sagen. Det er fremhævet, hvis udvalget i særlig grad har behov for at samarbejde med andre fagudvalg eller parter for at nå målet. Årsplanen er dynamisk der vil komme nye politiske tiltag til og det forudsætter, at andre tiltag prioritereres ned. Årsplanen skal anvendes af det politiske udvalg og administrationen til en mere aktiv prioritering og forventningsafstemning. Direktionen har ansvar for, at de forskellige mål og indsatser får et sikkert organisatorisk ophæng. UBU Årsplan Børn i dagtilbud Læring gennem leg: Skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Som et led heri evalueres naturpilotprojektet gennemført i 2014 med deltagelse af områdebestyrelser og

13 Side 11 dagplejens bestyrelse hvorefter der træffes politisk beslutning om udbredelse. Evalueringen gennemføres 1.halvår Uddannelsesniveau: Det er målet at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene. Der gøres i 2015 status på uddannelsesniveauet i børnehusene, og lægges en flerårig plan for efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale. Dagtilbudsplan kapacitetstilpasninger: Der er ultimo 2014 truffet beslutning om at gennemføre en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder etablering af vuggestuepladser og tilsvarende nedlæggelse af dagplejepladser. I 2015 skal tilpasningerne gennemføres mhp at realisere de politisk målsatte omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. og brutto 2,73 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. netto i 2016 og brutto 3,9 i Endvidere gennemføres fase 2 under overskriften: bæredygtige børnetilbud som er en udviklingsproces der går på tværs af dagtilbud og skoler. Processen er nærmere beskrevet under afsnittet Børn i skolealderen under overskriften: Fremtidens bæredygtige børnetilbud Organisation effektivisering af ledelse og administration: Der gennemføres en evaluering af den nuværende områdeorganisering som afsæt for beslutning om evt. justeringer. Der skal som et led heri realiseres en effektivisering inden for ledelse og administration på 1 mio. kr Evalueringen gennemføres i 1. halvår 2015 og resultaterne af evalueringen vil herefter indgå i udvalgets drøftelser og beslutninger om fremtidens bæredygtige børnetilbud i Lejre Kommune. Behovsanalyse lukkedage og åbningstid: Der gennemføres i 2015 en behovsanalyse af forældrenes behov for hhv. færre lukkedage/udvidet åbningstid samt hvilke lukkedage forældrene prioriterer at få fjernet samt hvilket tidsrum der prioriteres højest ved en evt. udvidelse af åbningstiden. På den baggrund træffes politisk beslutning om fremtidig serviceniveau på området. Behovsanalysen gennemføres i 2. halvår. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der gennemføres i 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre der har børn i dagtilbud. Tilfredshedsundersøgelsen kombineres evt. med undersøgelsen af ønsker til ændringer i lukkedage/åbningstider, jf. ovenfor. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres i 2. halvår Dagplejen kostpolitik: Kostpolitikken i dagplejen skal udbredes der er afsat midler i budget som skal understøtte dette. Det sker ved at yde et løntillæg til de dagplejere, der ønsker at øge andelen af den økologiske kost i dagplejen de næste 2 år. Kostindsatsen tilrettelægges i et samarbejde med de øvrige tiltag der gennemføres inden for kost og madordninger på dagtilbudsområdet. Køkkenombygninger: Der gennemføres valg til frokostordninger i for de 3-5 årige i efteråret 2015, med henblik på fravalg af maden fra sommer 2016 og to år frem. Der træffes politisk beslutning om etablering af køkkener til de institutioner der evt. indtræder i madordningen. Børn i skole Skolereformen: Skolereformen handler om at fremme målene om at: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. I 2015 skal UBU udmønte disse i mere konkrete mål for skolerne i Lejre Kommune, og der skal tilrettelægges en god praksis for opfølgning. Der gennemføres som et led heri et dialogmøde mellem UBU, skolebestyrelser og lokaludvalg, hvor der gøres en en fælles status for skolereformen i Lejre kommune.

14 Side 12 Elevernes nærvær: Elevernes fravær fra skolen registreres. Der skal følges op på, om der er klasser, skoler og evt. enkelte elever, der har for stort et fravær. Der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer, for hvordan og hvornår man på en skole, reagerer på fravær. Der skal være opmærksomhed på behov og relevans for at registrere fravær mere præcist end det er gjort hidtil. Endvidere sættes fokus på elever som slet ikke går i skole/får et skoletilbud. Eleverne skal undervises af lærere der har linjefag i de fag, de underviser i: Dette mål skal være opfyldt i I 2015 skal målet om, at alle elever skal undervises i alle fag af linjefagsuddannede lærere forberedes. Der skal gennemføres en afdækning af, hvordan det nuværende uddannelsesniveau er og lægges en plan for at nå målet. Det vil blive vurderet aktivt i budgetlægningen for 2016, om det er nødvendigt at sætte flere penge af for at nå målet, der har høj politisk prioritet. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der skal i skoleåret 2015/2016 gennemføres en tilfredsundersøgelse i kommunens folkeskoler. En undersøgelse, som skal give os viden om, hvor langt vi er i bestræbelserne på at indfri intentionerne i folkeskolereformen set fra elev- og forældreside. Samtidig skal vi bruge undersøgelsens resultater til at lægge os fast på, hvilke fremtidige tiltag der er brug for på folkeskoleområdet. Udredning af ungdomsskolens og juniorklubbens budget: Det skal udredes, hvordan budgettet for Juniorklub og Ungdomsskole er dannet. Fælles elevråd: I 2014 blev der etableret et fælles elevråd for alle skolerne i Lejre Kommune. Det fælles elevråd skal udvikles. Det skal inddrages i de politiske processer om folkeskolen, hvor det overhovedet er muligt. Igennem meningsfulde processer, er det målet at eleverne får lyst og engagement til at indgå i demokratiske processer. Elevråd skal fremadrettet få betydning for skolernes udvikling, og gerne være et afsæt for etablering af et ungdomspanel eller ungdomsråd (fokus 14) Tosprogede elevers undervisning i folkeskolen: Organiseringen af de tosprogedes undervisning i Lejre Kommune skal efterses og opgraderes/kvalitetssikres. Der skal tages stilling til, hvordan den første undervisning i dansk skal organiseres, evt. i modtageklasser, og der skal ligeledes arbejdes med, hvordan alle tosprogede i hele skoleforløbet løbende får udviklet sproget og deres færdigheder, således, at tosprogede elever bliver så dygtige som de kan. Fremtidens bæredygtige børnetilbud: Lejre Kommunes skoler og dagtilbud står de kommende år over for at fald i antallet af elever. Der er i budgetaftalen afsat midler til at understøtte de nødvendige omstillingsprocesser. Der skal blandt andet investeres i etablering af flere vuggestuepladser, og der skal ske en omstilling af dag- og skoletilbuddene til det lavere børne- og elevtal. Processen er tilrettelagt i to faser: - fase 1 blev gennemført i 2014 og omfattede en dataanalyse samt mulige fremtidsscenarier og en konkret plan for tilpasninger på dagtilbudsområdet på den korte bane. - Fase 2 gennemføres i 2015 og skal give svar på, hvordan Lejre Kommune kan tilrette fremtidens skole- og dagtilbud så tilbuddene fremover trods det faldende børental - er fagligt og økonomisk bæredygtige, og fremmer Kommunalbestyrelserne strategier for udvikling og branding af Lejre Kommune. Projektplan for fase 2 forelægges udvalget i marts måned. Unge og uddannelsesvalg Viden om de unge i Lejre Kommune: Der er behov for at skabe fælles viden om de unge og deres uddannelsesvalg samt viden om hvilken støtte der gives til de unge. Der skal

15 Side 13 herunder følges op på om der er nogle unge der ifm. de aktuelle reformer af ungdomsuddannelserne står tilbage som en restgruppe uden uddannelsesmuligheder. Ungestrategi: Der blev vedtaget en tværpolitisk ungestrategi i 2014, som skal implementeres på tværs af Center for Børn, Unge & Famlier, Center for Social, Sundhed og Ældre, Center for Job & Social samt Ungedommens uddannelsesvejledning. Overgangen fra ung til voksen: Skal kvalificeres, således at unge med behov for støtte og særlige indsatser spottes rettidigt og der bliver lagt en koordineret plan for overgangen. Planer for de unge skal lægges ud fra inklusionsparadigmet, hvorfor samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og deres støtteordninger skal udvikles. Børn og unge i dagtilbud og skole med særlige behov Budgetoverholdelse: UBU har godkendt handleplan for reduktion af omkostninger ultimo I 2015 skal handleplanen gennemføres og følgende vil være i fokus i den forbindelse: - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på hele det sociale børn og ungeområdet, forebyggelses og anbringelsesgrundlag. - Mere fokuseret brug af institutioner/opholdssteder og øget fokus på priser - Prioritering af egne og eksterne tilbud. - Udvikling af fleksible tilbud og rekruttering af plejefamilier - Der skal udarbejdes klare retningslinjer for tildeling af efterværnsydelse, samt krav til opfølgning og revidering. Arbejdet skal starte ved det 16. år på tværs af børn - og voksen områderne. Handleplanen er vedlagt som bilag. Der er tale om en betydelig og krævende indsats som handler om at reducere omkostningsniveauet samtidig med, at den faglige og organisatoriske kvalitet forbedres. Konsolidering af den nye organisering: 1. januar 2015 blev Center for Børn, Unge og Familier etableret. I 2015 skal der ske en intern konsolidering hvor arbejdsgange, mødeog kommunikationsstrukturer, IT understøttelse og fjernelse af tidsrøvere fra kerneopgaverne er i centrum. Endvidere skal den interne organisering af centeret fastlægges i lyset af målet om et langt tættere samspil mellem almentilbuddene (dagtilbud, skole, ungdomsskole) og det specialiserede børneområde samt familiearbejdet. Der henvises til notat om omorganisering som blev godkendt af Økonomiudvalget i efteråret Notatet er vedlagt som bilag. Forebyggelse af ensomhed, social arv: Lejre Kommune har i 2014 opstartet et samarbejdet med Socialt Udviklingscenter (SUS), Helsingør Kommune og Helsefonden. Helsefonden afgør primo 2015 om fonden vil støtte det videre arbejde som metodemæssigt bygger på Collective Impact. I USA og Canada er der således opnået gode resultater med at anvende tilgangen collective impact til håndtering af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Sammenhængende børne- og ungeområde - tidlig indsats, forebyggelse og inklusion Kompetenceudvikling på tværs: I budgettet er der afsat midler i 2015 og 2016 til at skabe bedre sammenhæng og mere helhed i vores tilbud til børn med særlige behov og til den tidlige indsats. Der er i gennemført et uddannelsesforløb på skoleområdet (L-SAM). Dette videreføres i med fokus på pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, ressourcepædagoger m.fl. Ekspertpanel af forældre: Andre af midlerne skal gå til, at der etableres og faciliteres et eller flere ekspert-paneler af forældre, der kan rådgive ledelse og ansatte i processen med at finde løsninger. Indsatsen skal bygge videre på de tiltag, som allerede er sat i gang med afsæt i visionen om inklusion.

16 Side 14 Omlægning af specialpædagogisk bistand: Der er i handleplanen for omkostningsreduktioner på det specialiserede børneområdet indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner inden for specialpædagogisk bistand. Samtidig er der krav om fortsat kvalitetsudvikling og effekt af den støtte vi giver. I 1. halvår 2015 skal der ske en kortlægning og omlægning af den specialpædagogiske bistand herunder: - Skabes sikkert indblik i hvordan midlerne anvendes i dag - Ske en udmøntning af beslutningen om at flytte budgetansvaret til almenområdet (dagtilbud og skole) således at det faglige ansvar og budgetansvaret følges ad. - Tilrettelægges en fremtidig proces for visitation der bygger på de principper for den gode visitation, der er fastlagt ifm. omorganisering efterår Foretages de nødvendige tilpasninger af tilbud og lægges en mere langsigtet plan for udvikling af tilbudsviften inden for specialpædagogisk bistand til børn og unge i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for at skarp prioritering i samspillet mellem udvalg og administration og internt i administrationen for kunne løfte de ovenfor beskrevne mål og indsatser. Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag til Fokus DOC 2. Orginisationsændirng på de specialiserede børne og voksenområder 3. Fremtidig organisering - Oplæg til drøftelse

17 Side BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014 at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte. Målet med processen var - gennem inddragelse at finde svar og løsninger på det faldende børnetal. Der blev indgået aftale med eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess om at forestå dataanalyse og proces. I løbet af sommeren 2014 stod det klart, at processen ikke forløb som målsat, og der blev derfor vedtaget justeringer i tidsplanen. I efteråret og vinteren 2014 blev der således sat fokus på beslutninger om kapacitetstilpasninger på den korte bane. I dette punkt forelægges den endelige afrapportering af Brøndum & Fliess, som deltager ad hoc under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter afrapporteringen 2. at udvalget med givne bemærkninger godkender afrapporteringen Beslutning den : Tiltrådt. Diaspræsentation af rapport fra Brøndum & Fliess vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationen har bedt Brøndum & Fliess tilrettelægge den samlede afrapportering ud fra følgende principper: Afrapporteringen skal være et opslags- og inspirationsværktøj for Lejre Kommunes videre proces. Afrapporteringen bygges op omkring forskellige regneeksempler. De eksempler de fremhæves i afrapporteringen skal afspejle de ønsker til beregninger, som politikere og andre har fremført i processen. Afrapporteringen skal indeholde flere sidestillede beregninger, der afspejler det efterspurgte og bidrager til, at rapporten får opslagskarakter Forudsætningerne for arbejdet skal fremgå tydeligt af afrapporteringen.

18 Side 16 Formålet er at dokumentere resultater af og input til analysearbejdet samt visionsprocessen fra foråret. Formålet er endvidere at dokumentere de eksempler på mulige tilpasninger på skole- og dagtilbud som følge af det faldende børnetal, der har været drøftet undervejs i processen. Afrapporteringen omfatter således en kort beskrivelse af et antal eksempler på tilpasninger samt beregning af økonomiske konsekvenser under givne forudsætninger. Afrapporteringen er vedlagt som bilag, og præsentere på mødet af Brøndum & Fliess Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lejre Kommune - Rapport - Analyse af potentialer 2. Præsentation af rapport (januar 2015)

19 Side Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre Sagsnr.: 13/20971 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne blev anbefalet således: Ad 1 a & b anbefales Ad 2 kan ikke anbefales Ad 3 kan ikke anbefales Ad 4 kan ikke anbefales Flemming Damgaard Larsen (V) kan tilslutte sig udvalgets indstilling, dog med de ændringer, at der skal indarbejdes krav om, at der skal køres med 4 og 8 personers vogne, hvor der er behov for det, dels: - at ældre max. skal vente 30 minutter for afhentning fremfor op til 1 time - at både børn og ældre der har behov for det, afhentes indenfor døren og afleveres indenfor døren - at det beskrives stærkere, at der så vidt det overhovedet er muligt skal benyttes samme chauffør. Beslutning den : 1. Anbefales ad a) og ad b) 2. Anbefales ikke. Det anbefales at undersøge om udbuddet kan tilrettelægges på en måde, hvor Lejre Kommune sikres fleksibilitet uden at stille krav om kørsel i 16- personersbusser og om service målt på tid kan indgå som tildelingskriterie. 3. Anbefales ikke. 4. Anbefales ikke. Afbud: Thomas Stokholm (V)

20 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - april 2015...2 3. BU - Effektmål,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere