Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015"

Transkript

1 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - februar BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet BU - Fokus og årsplan for BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre BU - Eventuelt...18

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Thomas Stockholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - februar 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A: Orientering om afslutning af projektet om etablering af personalearbejdspladser på skolerne frigav i april 2014 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på skolerne, som følge af de nye arbejdstidsregler i folkeskolereformen. Projektet er netop afsluttet og evalueringsrapporten vedlægges til orientering. Projektet har bl.a. omfattet indkøb af kontormøbler, ombygning og indretning af forberedelseslokaler på alle kommunens skoler, således at der nu er etableret kontorarbejdspladser til personalet. Projektet er forløbet i et tæt samarbejde mellem projektgruppe og de enkelte skoler ligesom der på skolerne har været en stor medarbejderinvolvering. Projektets succeskriterie var at etablere de nødvendige arbejdspladser til skoleårets start 1. august På 4 af kommunens 8 skoler var arbejdspladserne klar den 1. august på resten af skolerne blev arbejdspladserne indrettet i løbet af de første uger i august. B: Orienteringspunkt vedr. takster på SFO-området Der gives en orientering om SFO takster forud for, at sagen behandles på udvalgets møde i marts. C: Centerchef Lone Tue Hansen startede i jobbet som centerchef for daværende Center for Social & Familie den 1. december. Den 1. januar trådte den planlagte organisationsændring i kraft. Det betyder, at det daværende Center for Social & Families opgaver pr. 1. januar er fordelt mellem to nye center Center for Børn, Unge & Familier (under Lone Tue Hansens ledelse) og Center for Job & Social (under Lone Lykke Markers ledelse). Der forestår nu i begge centre og i det tværgående samarbejde - et betydeligt arbejde med at implementere organisationsændringerne samtidig med, at handleplanerne for omkostningsreduktioner og bedre økonomistyring skal gennemføres. Under dette punkt præsenterer Lone Tue Hansen sine indledende indtryk af de opgaver der forestår. D: Invitation til Midtvejsseminar i Nyborg om Grøn Generation Grøn Generation projektet er ved at være halvvejs. I den forbindelse inviteres kommunalbestyrelsen i de 10 kommuner til at sende et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer skoleområdet, samt ved behov et kommunalbestyrelsesmedlem der repræsenterer teknik & miljø-området til at deltage til Midtvejsseminar for projekt Grøn Generation sammen med kommunens 2 koordinatorer. Udover de deltagende kommuner vil repræsentanter fra de berørte regioner og projektets nationale inspirationsgruppe være inviteret. I alt ca. 50 deltagere fra kommuner, regioner og nationale aktører. Notat om Grøn Generation Lejre vedhæftet som bilag E: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

5 Side 3 Administrationen orientere om, at administrationen vil ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om del i den pulje på 250 mio. kr., der er afsat til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og Puljens formål er at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det ekstra pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Ansøgningsfristen er den 18. februar I ansøgningen skal kommunen forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes som toårige bevillinger på baggrund af én ansøgning. Midlerne for begge år reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af det skønnede antal 0-5-årige i Lejre kommunes andel af puljen andrager kr årligt. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering med bemærkning om, at punkt C udsættes til næste møde, og at der under punkt E forelægges en sag om udmøntning af midlerne for Udvalget for Børn & Ungdom. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Evalueringsrapport personalearbejdspladser 2. Notat om Grøn Generation - Lejre

6 Side 4 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden Sagsnr.: 15/565 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den at der skal etableres vuggestuepladser i Bøgen, og Lærkereden. blev på deres ekstraordinære møde den 27. januar orienteret om tidsplan og overvejelser vedrørende etablering af vuggestuepladser. Sagen forelægges med henblik på at der frigives anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Derudover anmodes om frigivelse af midler til projektering af byggeprojekt vedrørende etablering af vuggestuepladser i Lærkereden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden. 2. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Bøgen. 3. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Beslutning den : 1. Anbefales at frigive en anlægsbevilling på kr. til projektering. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med mulighed 2, men at det skal belyses hvad byggeriet vil koste hvis der bygges til 40 børn, og at dette genoptages til beslutning i snarest. 2. Anbefales. 3. Anbefales. De 2 bilag der blev forelagt på mødet vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres vuggestuepladser i Lærkereden, og Bøgen. Derudover genoptages anlægsprojektet vedrørende lovliggørelse af Bøgens loft. Nedenunder gennemgås hvert enkelt anlægsprojekt med tidsplan, og anlægssum, herunder angivelse af prioriteringsmuligheder for Kommunalbestyrelsen og administrationens anbefaling. Anlæg i forbindelse med etableringen af vuggestuepladser i Avnstrup forelægges udvalget i marts. Renovering samt vuggestuepladser i Lærkereden Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at udbygningen

7 Side 5 af Lærkereden genoptages og der etableres 8 vuggestuepladser og legestue til dagplejen i Øm/Allerslev. Derudover fastholdes de nuværende 40 børnehavepladser. I denne sag fremlægges forskellige modeller for etablering af de 8 vuggestuepladser og der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering. I Udbygningen af Lærkereden anbefaler administrationen at der indgår en renovering af det eksisterende hovedhus, så det indeholder: køkken, grupperum, badeværelse og personalefaciliteter, opførelse af en ny tilbygning og nedtagning af den eksisterende pavillon. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Udbygningen medfører at Lærkereden vil få køkken der tilbereder maden fra bunden. Det anbefales at bygge institutionens arealer fleksibelt og således at kvadratmetrene kan anvendes til flere formål. Det anbefales herunder at bygge plads til legestue for Dagplejen på en måde, som sikrer at denne plads kan anvendes til flere formål. Herunder at dagplejens børn kan benytte Lærkeredens legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte dagplejens legestue, når den er ledig. Administrationen gør opmærksom på at Lærkeredens anlæg i 2013 blev estimeret til ca kr. I 2014 frigav kommunalbestyrelsen kr. til projektering. Anlægget blev opstartet med ekstern rådgiver og projektarbejdsgruppe der påbegyndte arbejdet med at screene bygningen og beskrive det pædagogiske idegrundlag. I forbindelse med den igangsatte visionsproces på skole og dagtilbudsområdet blev Lærkeredens byggeri stoppet indtil der forelå en afklaring af kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet. På s ekstraordinære møde den 27.januar 2015 orienterede administrationen om at der i forbindelse med opstarten af Lærkeredens projekt er fremkommet en række forhold og ønsker/muligheder, der påvirker anlægssummen. På udvalget for Børn & Ungdoms møde ekstraordinære møde den 27. januar 2015 blev administrationen bedt om at undersøge yderligere muligheder i forhold til Lærkeredens anlæg. Administrationen har beregnet en række forskellige muligheder for etableringen af vuggestuepladser i Lærkereden. De forskellige modeller gennemgås i nedenstående: Mulighed 1: Nødvendigt byggeri Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter. Der bygges en tilbygning på 200 m2, som rummer dagplejens legestue, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber, pavillonen nedrives. Beløb kr. Miljøscreeningen har vist forekomst af miljøskadelige stoffer: Estimeret udgift på kr. Geotekniske undersøgelser har vist behov for ekstrafundering: Estimeret udgift på kr. Pavillon til vuggestuebørn beløb kr. Manglende PL pga. anlægsstop kr. Samlet anlægssum kr Mulighed 2: Nødvendigt byggeri samt institutionens ønsker Som i mulighed 1 (nødvendigt byggeri): kr. Brugerønsker vedrørende placering af grupperum (sammenhæng mellem vuggestue og Dagplejens legestue) beløb kr. som også vil muliggøre mere fleksibel anvendelse af bygningen efter administrationens vurdering. Yderligere opsætning af pavillon til Børnehavebørn i genhusningsperioden. Beløb kr.

8 Side 6 Samlet anlægssum kr. Der forelægges på udvalgets møde endvidere beregninger for de øvrige forhold, som udvalget har ønsket en vurdering af, herunder tegninger der viser institutionens indretning ved mulighed 1 som indeholder det nødvendige og mulighed 2 der tager højde for institutionens ønske om at skabe sammenhæng mellem dagplejens legestue og vuggestuen Spørgsmålet om alternative muligheder for genhusning af børnene under ombygningen undersøges nærmere, og status gives på udvalgets møde. Tidsplan for renovering og etablering af vuggestuepladser i Lærkereden: Januar 2015 Udarbejdelse af pædagogisk idegrundlag. Februar 2015 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering April 2015 Politisk godkendelse af estimeret anlægssum Juni 2015 Udbud og opsætning af pavilloner August 2015 Politisk godkendelse af endelig anlægssum Politisk godkendelse af entreprenør September 2015 Marts 2016 Udførsel Medio marts 2016 Aflevering Renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres 12 vuggestuepladser i Bøgen og at de nuværende 40 børnehavepladser fastholdes. I etableringen af vuggestuepladser indgår gulvvarme til vuggestuebørn, liggehal, renovering af køkken så det kan etableres mad fra bunden, inventar, legepladsredskaber, osv. Derudover peger administrationen på, at renoveringen af Bøgens loft bør genoptages, så det opfylder brandkravene og kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Lovliggørelsen af loftet vil ligeledes betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at indskrive vuggestuebørn i Bøgen pr. 1.august Det betyder at udbetalingen til 40 børns princippet nedsættes og det derfor er muligt at opnå omkostningsreduktionen på kr brutto i 2015 og kr brutto i 2016, som kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15.december Anlægsudgifter: Liggehal inventar, indretning, badeværelse, samt indretning af legeplads. Samt diverse ombygninger, garderober, dør, etc kr. Køkkenombygning kr. Lovliggørelse af første sal kr. Intern og ekstern rådgivning kr. Gulvvarme (anbefales) kr. Samlet kr. Tidsplan for renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen: Januar 2015 Forundersøgelser igangsættes. Februar 2015 Frigivelse af anlægssum

9 Side 7 April Juli 2015 August 2015 September november 2015 December 2015 Udførsel, indvendige arbejder Aflevering, indvendige arbejder Udførsel, udvendige arbejder (kræver landzone- og byggetilladelse) Aflevering udvendige arbejder Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at der frigives midler til at igangsætte anlægsprojekterne i Bøgen, Avnstrup og Lærkereden. Det nærmere anlægsprojekt for Lærkereden skal beskrives og beslutning herom skal tages endeligt når anlægsbevillingen skal frigives. Administrationen vurderer, at det muligt at der indskrives børn i vuggestuen pr. 1. August 2015 så omkostningsreduktionen som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15.december 2014 kan realiseres. Administrationen gør dog opmærksom på at det betyder at liggehallen i Bøgen ikke er færdig etableret pr. 1.august hvilket betyder at der i en midlertidig periode skal findes alternative løsninger for at vuggestuebørnene kan sove formiddag og middag. For Lærkereden betyder det betydelige udgifter til pavilloner - det undersøges hvilke alternative muligheder der er og status gives på mødet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Anlægsudgifter: Lærkereden: Beløb kr. til projektering af vuggestuepladser og legestue Bøgen: Beløb kr. Samlet: kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. UBU 3. februar 2015, materiale 2. Lærkereden, vuggestuepladser med og uden legestue

10 Side 8 4. BU - Tilpasning af takster på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 15/1404 Resumé: Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilpasninger på dagtilbudsområdet (december 2014) indstilles det, at taksterne på dagtilbudsområdet reduceres i overensstemmelse med de politiske beslutninger og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at taksterne på dagtilbud reduceres med 29 kr. for vuggestuebørn og 14 kr. for børnehavebørn fra 1. april Beslutning den : Anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2014 at tilpasse dagtilbudsområdet, for derigennem at realisere det effektiviserings- og sparekrav, der som følge af faldende børnetal på børneområdet indgår i Budget Tilpasningen medfører (brutto)omkostningsreduktioner på ca. 1,75 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 og frem. Af beslutningsoplægget til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at taksterne efterfølgende skal nedsættes som en del af tilpasningen. Det følger af Dagtilbudsloven, at hvis de budgetterede bruttodriftsudgifter ændres i løbet af året, så skal egenbetaling pr. barn fastsættes i forhold til det nye budget. Da forældrebetaling udgør 25 pct. af udgiftsfinansieringen, så vil den reelle (netto)besparelse på en udgiftsreduktion derfor kun være 75% af det samlede beløb. Forældrebetalingen vil i 2016 blive beregnet på baggrund af det konkrete budget, hvor de besluttede omkostningsreduktioner vil være udmøntet på dagtilbudsområdet. Takstnedsættelsen i 2016 sker derfor automatisk som en del af budgetprocessen. I 2015 kræver det derimod konkret beslutning om at ændre taksterne. Af Tabel 1 nedenfor fremgår det, hvor meget taksterne ændres med, såfremt de tilpasses efter de politiske beslutninger i december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling: Tabel 1: Tilpasning af dagtilbudstakster Daginstitutionstakster 2015 (kr. pr. måned) Nuværende takster Takster tilpasset budgetreduktion Reduktion Vuggestuebørn kr kr kr. 29 Børnehavebørn kr kr kr. 14 Det skal bemærkes, at det ikke er alle udgifter på dagtilbudsområdet, der indgår i det grundlag, som taksterne jf. Dagtilbudsloven regnes ud fra. Den vedtagne reduktion i tilskuddet til puljeinstitutioner (1,1 mio. kr. i 2015) påvirker således ikke taksterne, idet budgetter hertil ikke er en del af takstberegningen. Den resterende del af besparelsen (0,6 mio. kr. i 2015) er derimod på budgetposter, der indgår i takstgrundlaget, og skal

11 Side 9 derfor medføre en reduktion i taksterne. Administrationen anbefaler, at takstændringerne træder i kraft fra 1. april, hvor næste opkrævning af forældrebetaling forekommer. Som en del af den årlige takstberegning indgår også en fastsættelse af tilskud til privatpasning, pasning af eget barn og privatinstitutioner. Udgangspunktet for denne beregning er de samme bruttodriftsudgifter, som indgår i takstgrundlaget for kommunens egne institutioner, og det er derfor muligt for Lejre Kommune at nedsætte tilskuddet til de private pasningstyper som følge af besparelsen på området. Da det imidlertid drejer sig om meget små beløb (i alt omkring kr.) anbefaler administrationen ikke, at tilskuddene reduceres. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den foreslåede takstnedsættelse er i overensstemmelse med de politiske beslutninger fra december 2014 og Dagtilbudslovens retningslinjer for forældrebetaling. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: En nedsættelse af taksterne i henhold til de politiske beslutninger, vil medføre lavere indtægter for omkring kr. (25% af 0,6 mio. kr.). Det helt præcise beløb vil dog afhænge af, hvor mange børn der konkret passes i løbet af året. De lavere indtægter betyder, at nettobesparelsen ved de besluttede omkostningsreduktioner er 1,6 mio. kr. I forhold til budgettets effektiviseringskrav på 2,05, så mangler der derfor fortsat at blive fundet besparelser for omkring 0,45 mio. kr. Administrationen vil fremlægge forslag til realisering af denne besparelse i forbindelse med årets forventede regnskaber. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

12 Side BU - Fokus og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i Formålet er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt skabe et indblik i øvrige tiltag der forventeligt skal prioriteres i 2015, f.eks. som følge af nationale reformer. Oversigten har karakter af en slags årsplan for udvalget for Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering mellem politisk udvalg og administration i løbet af året, og for opfølgning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter årsplan for udvalgets område, 2. at udvalget med givne kommentarer godkender planen for eget fagudvalg, 3. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere for udvalget i Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i: - Budgetaftale Lovgivning eller nationale mål - Implementering af tiltag som er iværksat i 2014 eller tidligere Mange af målene og tiltagene er beskrevet nærmere i bagvedliggende projektplaner m.v. Hvis administrationen har vurderet at det er nødvendigt og relevant er der henvist til dem og de er bilagt sagen. Det er fremhævet, hvis udvalget i særlig grad har behov for at samarbejde med andre fagudvalg eller parter for at nå målet. Årsplanen er dynamisk der vil komme nye politiske tiltag til og det forudsætter, at andre tiltag prioritereres ned. Årsplanen skal anvendes af det politiske udvalg og administrationen til en mere aktiv prioritering og forventningsafstemning. Direktionen har ansvar for, at de forskellige mål og indsatser får et sikkert organisatorisk ophæng. UBU Årsplan Børn i dagtilbud Læring gennem leg: Skal være et tema i dagplejens og børnehavernes læreplaner og øvrige planer for udvikling af den pædagogiske praksis. Som et led heri evalueres naturpilotprojektet gennemført i 2014 med deltagelse af områdebestyrelser og

13 Side 11 dagplejens bestyrelse hvorefter der træffes politisk beslutning om udbredelse. Evalueringen gennemføres 1.halvår Uddannelsesniveau: Det er målet at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene. Der gøres i 2015 status på uddannelsesniveauet i børnehusene, og lægges en flerårig plan for efter- og videreuddannelse af det pædagogiske personale. Dagtilbudsplan kapacitetstilpasninger: Der er ultimo 2014 truffet beslutning om at gennemføre en række kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, herunder etablering af vuggestuepladser og tilsvarende nedlæggelse af dagplejepladser. I 2015 skal tilpasningerne gennemføres mhp at realisere de politisk målsatte omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. og brutto 2,73 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. netto i 2016 og brutto 3,9 i Endvidere gennemføres fase 2 under overskriften: bæredygtige børnetilbud som er en udviklingsproces der går på tværs af dagtilbud og skoler. Processen er nærmere beskrevet under afsnittet Børn i skolealderen under overskriften: Fremtidens bæredygtige børnetilbud Organisation effektivisering af ledelse og administration: Der gennemføres en evaluering af den nuværende områdeorganisering som afsæt for beslutning om evt. justeringer. Der skal som et led heri realiseres en effektivisering inden for ledelse og administration på 1 mio. kr Evalueringen gennemføres i 1. halvår 2015 og resultaterne af evalueringen vil herefter indgå i udvalgets drøftelser og beslutninger om fremtidens bæredygtige børnetilbud i Lejre Kommune. Behovsanalyse lukkedage og åbningstid: Der gennemføres i 2015 en behovsanalyse af forældrenes behov for hhv. færre lukkedage/udvidet åbningstid samt hvilke lukkedage forældrene prioriterer at få fjernet samt hvilket tidsrum der prioriteres højest ved en evt. udvidelse af åbningstiden. På den baggrund træffes politisk beslutning om fremtidig serviceniveau på området. Behovsanalysen gennemføres i 2. halvår. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der gennemføres i 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre der har børn i dagtilbud. Tilfredshedsundersøgelsen kombineres evt. med undersøgelsen af ønsker til ændringer i lukkedage/åbningstider, jf. ovenfor. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres i 2. halvår Dagplejen kostpolitik: Kostpolitikken i dagplejen skal udbredes der er afsat midler i budget som skal understøtte dette. Det sker ved at yde et løntillæg til de dagplejere, der ønsker at øge andelen af den økologiske kost i dagplejen de næste 2 år. Kostindsatsen tilrettelægges i et samarbejde med de øvrige tiltag der gennemføres inden for kost og madordninger på dagtilbudsområdet. Køkkenombygninger: Der gennemføres valg til frokostordninger i for de 3-5 årige i efteråret 2015, med henblik på fravalg af maden fra sommer 2016 og to år frem. Der træffes politisk beslutning om etablering af køkkener til de institutioner der evt. indtræder i madordningen. Børn i skole Skolereformen: Skolereformen handler om at fremme målene om at: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. I 2015 skal UBU udmønte disse i mere konkrete mål for skolerne i Lejre Kommune, og der skal tilrettelægges en god praksis for opfølgning. Der gennemføres som et led heri et dialogmøde mellem UBU, skolebestyrelser og lokaludvalg, hvor der gøres en en fælles status for skolereformen i Lejre kommune.

14 Side 12 Elevernes nærvær: Elevernes fravær fra skolen registreres. Der skal følges op på, om der er klasser, skoler og evt. enkelte elever, der har for stort et fravær. Der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer, for hvordan og hvornår man på en skole, reagerer på fravær. Der skal være opmærksomhed på behov og relevans for at registrere fravær mere præcist end det er gjort hidtil. Endvidere sættes fokus på elever som slet ikke går i skole/får et skoletilbud. Eleverne skal undervises af lærere der har linjefag i de fag, de underviser i: Dette mål skal være opfyldt i I 2015 skal målet om, at alle elever skal undervises i alle fag af linjefagsuddannede lærere forberedes. Der skal gennemføres en afdækning af, hvordan det nuværende uddannelsesniveau er og lægges en plan for at nå målet. Det vil blive vurderet aktivt i budgetlægningen for 2016, om det er nødvendigt at sætte flere penge af for at nå målet, der har høj politisk prioritet. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der skal i skoleåret 2015/2016 gennemføres en tilfredsundersøgelse i kommunens folkeskoler. En undersøgelse, som skal give os viden om, hvor langt vi er i bestræbelserne på at indfri intentionerne i folkeskolereformen set fra elev- og forældreside. Samtidig skal vi bruge undersøgelsens resultater til at lægge os fast på, hvilke fremtidige tiltag der er brug for på folkeskoleområdet. Udredning af ungdomsskolens og juniorklubbens budget: Det skal udredes, hvordan budgettet for Juniorklub og Ungdomsskole er dannet. Fælles elevråd: I 2014 blev der etableret et fælles elevråd for alle skolerne i Lejre Kommune. Det fælles elevråd skal udvikles. Det skal inddrages i de politiske processer om folkeskolen, hvor det overhovedet er muligt. Igennem meningsfulde processer, er det målet at eleverne får lyst og engagement til at indgå i demokratiske processer. Elevråd skal fremadrettet få betydning for skolernes udvikling, og gerne være et afsæt for etablering af et ungdomspanel eller ungdomsråd (fokus 14) Tosprogede elevers undervisning i folkeskolen: Organiseringen af de tosprogedes undervisning i Lejre Kommune skal efterses og opgraderes/kvalitetssikres. Der skal tages stilling til, hvordan den første undervisning i dansk skal organiseres, evt. i modtageklasser, og der skal ligeledes arbejdes med, hvordan alle tosprogede i hele skoleforløbet løbende får udviklet sproget og deres færdigheder, således, at tosprogede elever bliver så dygtige som de kan. Fremtidens bæredygtige børnetilbud: Lejre Kommunes skoler og dagtilbud står de kommende år over for at fald i antallet af elever. Der er i budgetaftalen afsat midler til at understøtte de nødvendige omstillingsprocesser. Der skal blandt andet investeres i etablering af flere vuggestuepladser, og der skal ske en omstilling af dag- og skoletilbuddene til det lavere børne- og elevtal. Processen er tilrettelagt i to faser: - fase 1 blev gennemført i 2014 og omfattede en dataanalyse samt mulige fremtidsscenarier og en konkret plan for tilpasninger på dagtilbudsområdet på den korte bane. - Fase 2 gennemføres i 2015 og skal give svar på, hvordan Lejre Kommune kan tilrette fremtidens skole- og dagtilbud så tilbuddene fremover trods det faldende børental - er fagligt og økonomisk bæredygtige, og fremmer Kommunalbestyrelserne strategier for udvikling og branding af Lejre Kommune. Projektplan for fase 2 forelægges udvalget i marts måned. Unge og uddannelsesvalg Viden om de unge i Lejre Kommune: Der er behov for at skabe fælles viden om de unge og deres uddannelsesvalg samt viden om hvilken støtte der gives til de unge. Der skal

15 Side 13 herunder følges op på om der er nogle unge der ifm. de aktuelle reformer af ungdomsuddannelserne står tilbage som en restgruppe uden uddannelsesmuligheder. Ungestrategi: Der blev vedtaget en tværpolitisk ungestrategi i 2014, som skal implementeres på tværs af Center for Børn, Unge & Famlier, Center for Social, Sundhed og Ældre, Center for Job & Social samt Ungedommens uddannelsesvejledning. Overgangen fra ung til voksen: Skal kvalificeres, således at unge med behov for støtte og særlige indsatser spottes rettidigt og der bliver lagt en koordineret plan for overgangen. Planer for de unge skal lægges ud fra inklusionsparadigmet, hvorfor samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og deres støtteordninger skal udvikles. Børn og unge i dagtilbud og skole med særlige behov Budgetoverholdelse: UBU har godkendt handleplan for reduktion af omkostninger ultimo I 2015 skal handleplanen gennemføres og følgende vil være i fokus i den forbindelse: - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på hele det sociale børn og ungeområdet, forebyggelses og anbringelsesgrundlag. - Mere fokuseret brug af institutioner/opholdssteder og øget fokus på priser - Prioritering af egne og eksterne tilbud. - Udvikling af fleksible tilbud og rekruttering af plejefamilier - Der skal udarbejdes klare retningslinjer for tildeling af efterværnsydelse, samt krav til opfølgning og revidering. Arbejdet skal starte ved det 16. år på tværs af børn - og voksen områderne. Handleplanen er vedlagt som bilag. Der er tale om en betydelig og krævende indsats som handler om at reducere omkostningsniveauet samtidig med, at den faglige og organisatoriske kvalitet forbedres. Konsolidering af den nye organisering: 1. januar 2015 blev Center for Børn, Unge og Familier etableret. I 2015 skal der ske en intern konsolidering hvor arbejdsgange, mødeog kommunikationsstrukturer, IT understøttelse og fjernelse af tidsrøvere fra kerneopgaverne er i centrum. Endvidere skal den interne organisering af centeret fastlægges i lyset af målet om et langt tættere samspil mellem almentilbuddene (dagtilbud, skole, ungdomsskole) og det specialiserede børneområde samt familiearbejdet. Der henvises til notat om omorganisering som blev godkendt af Økonomiudvalget i efteråret Notatet er vedlagt som bilag. Forebyggelse af ensomhed, social arv: Lejre Kommune har i 2014 opstartet et samarbejdet med Socialt Udviklingscenter (SUS), Helsingør Kommune og Helsefonden. Helsefonden afgør primo 2015 om fonden vil støtte det videre arbejde som metodemæssigt bygger på Collective Impact. I USA og Canada er der således opnået gode resultater med at anvende tilgangen collective impact til håndtering af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Sammenhængende børne- og ungeområde - tidlig indsats, forebyggelse og inklusion Kompetenceudvikling på tværs: I budgettet er der afsat midler i 2015 og 2016 til at skabe bedre sammenhæng og mere helhed i vores tilbud til børn med særlige behov og til den tidlige indsats. Der er i gennemført et uddannelsesforløb på skoleområdet (L-SAM). Dette videreføres i med fokus på pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, ressourcepædagoger m.fl. Ekspertpanel af forældre: Andre af midlerne skal gå til, at der etableres og faciliteres et eller flere ekspert-paneler af forældre, der kan rådgive ledelse og ansatte i processen med at finde løsninger. Indsatsen skal bygge videre på de tiltag, som allerede er sat i gang med afsæt i visionen om inklusion.

16 Side 14 Omlægning af specialpædagogisk bistand: Der er i handleplanen for omkostningsreduktioner på det specialiserede børneområdet indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner inden for specialpædagogisk bistand. Samtidig er der krav om fortsat kvalitetsudvikling og effekt af den støtte vi giver. I 1. halvår 2015 skal der ske en kortlægning og omlægning af den specialpædagogiske bistand herunder: - Skabes sikkert indblik i hvordan midlerne anvendes i dag - Ske en udmøntning af beslutningen om at flytte budgetansvaret til almenområdet (dagtilbud og skole) således at det faglige ansvar og budgetansvaret følges ad. - Tilrettelægges en fremtidig proces for visitation der bygger på de principper for den gode visitation, der er fastlagt ifm. omorganisering efterår Foretages de nødvendige tilpasninger af tilbud og lægges en mere langsigtet plan for udvikling af tilbudsviften inden for specialpædagogisk bistand til børn og unge i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for at skarp prioritering i samspillet mellem udvalg og administration og internt i administrationen for kunne løfte de ovenfor beskrevne mål og indsatser. Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag til Fokus DOC 2. Orginisationsændirng på de specialiserede børne og voksenområder 3. Fremtidig organisering - Oplæg til drøftelse

17 Side BU - Afrapportering fra Brøndum & Fliess analyse Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014 at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte. Målet med processen var - gennem inddragelse at finde svar og løsninger på det faldende børnetal. Der blev indgået aftale med eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess om at forestå dataanalyse og proces. I løbet af sommeren 2014 stod det klart, at processen ikke forløb som målsat, og der blev derfor vedtaget justeringer i tidsplanen. I efteråret og vinteren 2014 blev der således sat fokus på beslutninger om kapacitetstilpasninger på den korte bane. I dette punkt forelægges den endelige afrapportering af Brøndum & Fliess, som deltager ad hoc under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter afrapporteringen 2. at udvalget med givne bemærkninger godkender afrapporteringen Beslutning den : Tiltrådt. Diaspræsentation af rapport fra Brøndum & Fliess vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationen har bedt Brøndum & Fliess tilrettelægge den samlede afrapportering ud fra følgende principper: Afrapporteringen skal være et opslags- og inspirationsværktøj for Lejre Kommunes videre proces. Afrapporteringen bygges op omkring forskellige regneeksempler. De eksempler de fremhæves i afrapporteringen skal afspejle de ønsker til beregninger, som politikere og andre har fremført i processen. Afrapporteringen skal indeholde flere sidestillede beregninger, der afspejler det efterspurgte og bidrager til, at rapporten får opslagskarakter Forudsætningerne for arbejdet skal fremgå tydeligt af afrapporteringen.

18 Side 16 Formålet er at dokumentere resultater af og input til analysearbejdet samt visionsprocessen fra foråret. Formålet er endvidere at dokumentere de eksempler på mulige tilpasninger på skole- og dagtilbud som følge af det faldende børnetal, der har været drøftet undervejs i processen. Afrapporteringen omfatter således en kort beskrivelse af et antal eksempler på tilpasninger samt beregning af økonomiske konsekvenser under givne forudsætninger. Afrapporteringen er vedlagt som bilag, og præsentere på mødet af Brøndum & Fliess Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lejre Kommune - Rapport - Analyse af potentialer 2. Præsentation af rapport (januar 2015)

19 Side Lukket - ØU - Udbud af lukket kørsel til specialskoleelever og dag og træningscentre Sagsnr.: 13/20971 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne blev anbefalet således: Ad 1 a & b anbefales Ad 2 kan ikke anbefales Ad 3 kan ikke anbefales Ad 4 kan ikke anbefales Flemming Damgaard Larsen (V) kan tilslutte sig udvalgets indstilling, dog med de ændringer, at der skal indarbejdes krav om, at der skal køres med 4 og 8 personers vogne, hvor der er behov for det, dels: - at ældre max. skal vente 30 minutter for afhentning fremfor op til 1 time - at både børn og ældre der har behov for det, afhentes indenfor døren og afleveres indenfor døren - at det beskrives stærkere, at der så vidt det overhovedet er muligt skal benyttes samme chauffør. Beslutning den : 1. Anbefales ad a) og ad b) 2. Anbefales ikke. Det anbefales at undersøge om udbuddet kan tilrettelægges på en måde, hvor Lejre Kommune sikres fleksibilitet uden at stille krav om kørsel i 16- personersbusser og om service målt på tid kan indgå som tildelingskriterie. 3. Anbefales ikke. 4. Anbefales ikke. Afbud: Thomas Stokholm (V)

20 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - april 2015...2 3. BU - Effektmål, Indsatsområder og rammekrav

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. marts 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. marts 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. marts 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - marts 2015...2 3. BU - Godkendelse

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere