Skatteudvalget L 202 Bilag 38 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang af udkast til Lov om spil, der blev fremsat i Folketinget den 26. marts 2010, vil vi nedenfor fremhæve de punkter, vi fortsat mener, bør tilpasses eller reguleres i loven alternativt i den bekendtgørelse, som vi forventer, Skatteministeriet udsteder i henhold til Lov om spil. Vi har nedenfor under punkt 3 samlet vores anbefalinger i punktform. 1. Spilansvarlighed 1.1 Lovens intentioner Det fremgår af 1, at lovens formål er: 1. At holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau. 2. At beskytte unge eller andre udsatte personer fra at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil. 3. At beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. 4. At sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet. Af bemærkningerne til 1 (side 52) fremgår det, at bestemmelsen, som beskriver formålet med reguleringen og kontrol af spil, er en hensigtserklæring, som betyder, at loven skal administreres under hensyntagen til de nævnte formål. Bestemmelsen er et udtryk for den vægt, der lægges på at begrænse spil om penge og andre gevinster af økonomisk værdi, og de uheldige følgevirkninger ved udbud heraf. Endvidere fremgår det, at formålsbestemmelsen kan indgå ved fortolkningen af lovens bestemmelser og ligeledes kan indgå i eventuelle skønsmæssige vurderinger, som foretages af Spillemyndigheden eller andre involverede myndigheder. Endvidere fremgår det af de almindelige bemærkninger (side 15), at lovforslaget har til formål at udmønte regeringens beslutning om en delvis liberalisering og modernisering af det danske spillemarked, hvilket bl.a. vil betyde, at danskernes spil kanaliseres ind i regulerede og kontrollerede rammer, og ved at der sættes yderligere fokus på beskyttelse af spillerne, dels ved at sikre, at de får de gevinster,

2 Side: 2 af 12 som de har krav på, dels ved at medvirke til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani), og dels ved at forhindre mindreåriges spil. Derudover fremgår det af de almindelige bemærkninger (side 16), at modernisering af det danske spillemarked endvidere vil betyde, at det ulovlige spillemarked bekæmpes. Endvidere fremgår det, at der efter regeringens opfattelse med gennemførelsen af den nye spillelovgivning vil skabes ro på det danske spillemarked, der har været præget af ulovlig markedsføring og spiludbud fra udenlandske udbydere. Derudover fremgår det af de almindelige bemærkninger (side 16), at baggrunden for forslag til modernisering af spillelovgivningen bl.a. er den i et samfundsmæssigt perspektiv bekymrende udvikling på spillemarkedet. I den forbindelse nævnes det, at udbud af spil kan, hvis det ikke reguleres og kontrolleres intensivt, være forbundet med negative effekter i samfundet i form af kriminalitet og offentlig uorden og for udsatte personer kan skabe spilafhængighed (ludomani). Samtidig falder overskuddet fra Danske Spil langsomt det overskud, som fordeles til velgørende formål. Det er derfor nødvendigt at kunne regulere og kontrollere det spil, der udbydes til danskerne for at kanalisere danskernes spil ind i kontrollerede rammer og for at forebygge negative social følgevirkninger i samfundet. Endelig fremgår det af pkt. 4.6 om særlige regler for væddemål og online-kasinospil (side 39 f.), at det forslås, at der stilles særlige, skærpede krav til udbud af væddemål og online-kasinospil. Kravene skal sikre, at formålsbestemmelserne i lovforslagets 1 udmøntes i regulering og i kontrol af spillene. Sammenfattende kan det konkluderes, at lovens intention helt klart er at beskytte spillerne og sikre ansvarligt spil. Dette kræver efter vores vurdering en række tilpasninger eller tilføjelser i Lov om spil og/eller den bekendtgørelse, der forventes udstedt i henhold til Lov om spil. 1.2 Lovens minimumskrav til beskyttelsesforanstaltninger Som nævnt ovenfor under pkt. 1.1, fremgår det af pkt. 4.6 i de almindelige bemærkninger vedrørende særlige regler for væddemål og online-kasinospil, at der skal stilles særlige skærpede krav til udbud af væddemål og online kasinospil. Det fremgår bl.a., at spiludbyderen i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udbyde spil, skal redegøre for og dokumentere, hvordan udbyderen vil implementere lovens beskyttelsesforanstaltninger i form af programmer for at forhindre ludomani, mindreåriges spil m.v. Endvidere fremgår det, at spiludbydere af onlinespil skal stille en række ludomanibegrænsende informationer og værktøjer til rådighed i spilsystemet. Af bemærkningerne fremgår det, at følgende beskyttelsesforanstaltninger som minimum skal være tilgængelige hos online-spiludbydere: Advarsler samt links til materiale om risikoen ved overdrevent spil Obligatoriske meddelelser Midlertidig frivillig spillereksklusion Permanent spillereksklusion

3 Side: 3 af 12 Automatisk rådgivningstilbud Frivillige begrænsninger af maksimumindsats, tab og kontooverførsler Flere af ovenstående minimumskrav er ganske fornuftige, men der er nogle af minimumskravene, der ikke er afstemt efter det faktiske antal af spilafhængige i Danmark, og som virker overdrevne. Derudover lægges der generelt op til frivillighed, hvilket giver mening visse steder (f.eks. ved selveksklusion), men i andre tilfælde ingen effekt har (f.eks. i forbindelse med indskuds- og overførselsgrænser). Endelig mangler der en række væsentlige minimumskrav, som er afgørende for at sikre ansvarligt spil og dermed for at leve op til lovens formål, se ovenfor punkt 1.1. Vi vil nedenfor gennemgå ovenstående minimumskrav og beskrive de minimumskrav, som vi vurderer, mangler. 1.3 Advarsler samt links til materiale om risikoen ved overdrevent spil For så vidt angår Advarsler samt links til materiale om risikoen ved overdrevent spil, fremgår det af bemærkningerne (side 40), at Forsiden på en spiludbyders hjemmeside skal indeholde en tydelig advarsel om, at overdrevent spil kan være farligt. Forsiden skal endvidere indeholde information om ansvarlig spilleadfærd og links til rådgivningsinstitutioner. Vi finder det fornuftigt, at det af forsiden på spiludbyderens hjemmeside fremgår, at overdrevent spil kan være farligt, og at forsiden indeholder links til information om ansvarlig spiladfærd og til rådgivningsinstitutioner. 1.4 Obligatoriske meddelelser For så vidt angår Obligatoriske meddelelser fremgår det af bemærkningerne, at Spiludbyderen skal i bestemte tidsintervaller, der nærmere fastlægges af Spillemyndigheden, meddele spilleren, at deltagelse i spil om penge kan have skadelige konsekvenser, og at hjemmesiden indeholder links til danske rådgivningsinstitutioner. Spilleren skal først bekræfte, at spilleren har læst meddelelsen, før spillet kan begynde/fortsætte. Det virker umiddelbart meget generende og ude af proportion, at samtlige spillere løbende skal orienteres om og forholde sig til, at spil om penge kan have skadelige konsekvenser. Dette tiltag er ikke målrettet, de spillere, der har et spilproblem. I stedet bør tiltag som indskuds- og overførselsgrænser, som er beskrevet nedenfor under punkt 1.7, anvendes. Disse tiltag rammer alene de spillere, der har et overdrevent forbrug. Endvidere er der tale om effektive tiltag. En orientering om, at spil om penge kan have skadelige konsekvenser, har ikke nødvendigvis en effekt. 1.5 Spillereksklusion Vi er enige i de betragtninger, der fremgår af punkt 4.6 c) og d) i de almindelige bemærkninger vedrørende midlertidig og permanent selveksklusion (side 40). Det er væsentligt, at selvekskluderingsfunktionen stilles til spillernes rådighed, men det er i sidste ende den en-

4 Side: 4 af 12 kelte spillers beslutning, om funktionen benyttes. Vi vil imidlertid anbefale, at myndighederne fastsætter de forskellige tidsperioder, hvori spillerne midlertidigt skal kunne ekskludere sig selv, fx 1, 3, 6 eller 12 måneder, idet en selveksklusion på meget korte perioder, fx én eller to dage, ikke kan antages at have særlig stor effekt. Det fremgår af punkt 4.6 d), at såfremt en spiller vælger at ekskludere sig selv fra alle spiludbyderes hjemmesider, så skal spiludbyderne opløse spillerens konto og slette spilleren fra spillerregisteret. Danske Spil mener i forlængelse heraf, at det altid skal være enkelt og nemt for en spiller at lukke en spilkonto, uanset om der er tale om en spilkonto hos en enkelt udbyder eller hos flere udbydere og uanset årsagen til ønsket om lukningen. Dette bør derfor fremgå af lovforslaget, eventuelt som et krav i henhold til 41, og det bør tillige præciseres, at udbyderne ikke efterfølgende må rette henvendelse til spillerne med henblik på at opfordre dem til at genåbne deres konto eller at begynde at spille igen. 1.6 Automatisk rådgivningstilbud For så vidt angår Automatisk rådgivningstilbud fremgår det af bemærkningerne (side 40), at I tilfælde af en eksklusion skal spiludbyderen automatisk anmode spilleren om tilladelse til, at en rådgivningsinstitution kontakter spilleren. Rådgivningen kan føre til et behandlingstilbud. Udgangspunktet er fornuftigt, men der kan imidlertid være flere årsager til, at en spiller ønsker at ekskludere sig selv. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at spilleren har et spilproblem. Såfremt en spiller ekskluderer sig selv, kan det modsat være et udtryk for, at spilleren via denne funktionalitet styrer sin spilleadfærd. Et alternativt forslag kunne være, at de spillere, der vælger at ekskludere sig selv, orienteres om muligheden for at kontakte en rådgivningsinstitution. Her vil indskuds- og overførselsgrænser ligeledes være et effektivt værn mod overdrevent spil. 1.7 Grænser for spil indskuds- og overførselsgrænser 41 i lovforslaget bestemmer, at skatteministeren fastsætter nærmere regler om bl.a. spillene og afviklingen af disse. Af bemærkningerne til 41 fremgår det, at der her tænkes på bl.a. indsats, gevinstindsatser og gevinststørrelser i spillene. Hvilke regler der påtænkes indført fremgår hverken af bemærkningerne til eller ordlyden af 41. Det fremgår derimod af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, punkt 4.6 f), at spiludbyderne skal give mulighed for, at spilleren kan pålægge sig selv begrænsninger i form af overførsels-, indsats- og tabsbegrænsninger. Der lægges således op til frivillige begrænsninger. Vi mener imidlertid, at det er væsentligt for at leve op til lovens formål (se ovenfor punkt 1.1 at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, og at undgå udvikling af spilafhængighed) - at der eksisterer maksimale overførsels- og indskudsgrænser på internettet, som er fastsat af myndighederne, og at grænserne gælder for alle udbydere. Såfremt man effektivt vil begrænse risikoen for spilafhængighed, er det nødvendigt at myndighederne fastsætter grænserne.

5 Side: 5 af 12 Der skal naturligvis ikke være tale om grænser, der hæmmer spillet unødigt, men i stedet grænser, der skal forhindre overdrevent spil. Vi anbefaler i den forbindelse følgende: At der af myndighederne fastsættes en overførselsgrænse totalt pr. år (løbende 365 dage). Begrænsningen skal baseres på nettooverførsler af penge til spilkontoen dvs. overførsler til spilkontoen fratrukket tilbageførsler til bankkontoen. Se nedenfor under punkt At der af myndighederne fastsættes grænser pr. dag for de risikobetonede spil enten ved begrænsning i indskud og/eller begrænsning i tid. Inden for disse maksimale grænser skal spillerne naturligvis have adgang til at fastsætte egne lavere grænser for deres spil på internettet og for den tid, de ønsker at bruge på spil. For så vidt angår tabsbegrænsninger er der ingen eller ganske få spiludbydere, der i dag har denne funktionalitet. Hvis det skal være muligt at tilbyde spillerne en tabsbegrænsningsfunktionalitet, vil det være nødvendigt for alle spillere at udvikle et system, hvor spillerens tab opgøres real time. Dette vil kræve en gennemregning af status for alle gennemførte spil pr. spiller. Ud over yderligere krav til den itmæssige kapacitet vil dette ligeledes betyde ganske store udviklingsomkostninger. 1.8 Aldersgrænser Aldersgrænser for spil I den udgave af Lov om spil, der blev sendt i høring den 5. marts 2010 indeholdt 40 en bestemmelse om, at modtagelse af indsats fra personer under 18 år til spil samt anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt. Der gjaldt således en aldersgrænse for alle spil og alle salgskanaler på 18 år. Denne generelle aldersgrænse er ændret i den seneste version af Lov om spil, der blev fremsat i Folketinget den 26. marts Det fremgår således af 34, at udgangspunktet fortsat er en aldersgrænse på 18 år. Imidlertid fremgår det af 34, stk. 3, at for landbaseret lotteri og klasselotteri, jf. 6 og 8, er aldersgrænsen 16 år. Af bemærkningerne til 34 fremgår det, at ændringen er foretaget, idet det skønnes, at udbud af landbaseret lotteri ikke har samme effekter i forhold til ludomani på grund af spillets karakter herunder hastigheden af spillet (side 71). Bestemmelsen betyder, at Danske Spils ca forhandlere vil skulle operere med to aldersgrænser for spil. Der vil for monopolspillene (f.eks. Lotto og skrabespil) gælde en aldersgrænse på 16 år og for de liberaliserede spil (f.eks. Oddset og Tips), en aldersgrænse på 18 år i den fysiske distribution. Det vil være ganske vanskeligt for Danske Spil på en enkelt måde at beskrive og kommunikere en procedure for håndtering af den dobbelte aldersgrænse til forhandlerne. Endvidere er den dobbelte alders-

6 Side: 6 af 12 grænse vanskelig at administrere for detailhandlen. Vi anbefaler derfor, at der gælder samme aldersgrænse for alle spil uanset, om spillene sælges via nettet eller den fysiske distribution. Derudover antager vi, at bestemmelsen ud over landbaseret lotteri kun omfatter landbaseret klasselotteri og ikke generelt klasselotteri, dvs. klasselotteri udbudt via internettet. Det fremgår imidlertid ikke helt klart af formuleringen, hvorfor en præcisering ønskes Verificering af alder Af punkt 4.6 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at for at kunne deltage i online spil, skal spillerne registreres på hjemmesiden, og der skal i forbindelse med registreringen ske en verifikation af spillerens alder (side 40). Det fremgår dog ikke, hvilken form for verifikation der tænkes på, men det er klart afgørende, at man udnytter de digitale muligheder, der foreligger, for at håndhæve den i lovens 34, stk. 1, fastsatte aldersgrænse og at verifikationen er pålidelig. Hos Danske Spil er det i dag kun muligt at oprette én spilkonto pr. spiller pr. CPR-nummer, og det er ikke muligt at oprette sig med et opdigtet CPR-nummer, idet vi foretager et direkte tjek af de afgivne CPR-numre i CPR-registeret. Kontrollen består i, at Danske Spils systemer hver aften sender data på alle nyoprettede spillere ind til CPRregisteret. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, Danske Spil har registreret, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, vil dette fremgå af en fejlliste, som Danske Spil automatisk modtager, når kontrollen er gennemført. På baggrund af fejllisten retter Danske Spils Kundecenter henvendelse til de relevante personer for at følge op på uoverensstemmelserne. Vi mener derfor, at det som minimum bør kræves, at spiludbyderne foretager en verifikation af spillernes alder ved spil via nettet, som er ligeså pålideligt som et direkte check af det oplyste CPR-nr. i CPRregistret. 1.9 Forebyggelse mod snyd Det følger af 11, stk. 4, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan udbydes væddemål på kategorier af begivenheder, og det præciseres nærmere i bemærkningerne til bestemmelsen (side 60), at reglerne skal begrænse risikoen for match fixing (dvs. sportsbegivenheder, hvor resultatet er aftalt på forhånd, eller hvor den ene af sportsbegivenhedens parter bevidst præsterer under evne for at opnå et bestemt resultat i begge tilfælde for at opnå at bestemte væddemål giver gevinst). Der gives følgende eksempler på kategorier af væddemål, hvor denne risiko er størst: Væddemål, hvor en enkelt sportsudøver har fuldstændig kontrol over væddemålets udfald, og hvor det, spillerne vædder på, kun har en lille eller ingen sportslig betydning for sportsbegivenhedens endelige resultat. Begivenheder, hvor få sportsudøvere eller dommeren kan afgøre udfaldet af væddemålet, uden at det i nævneværdig grad påvirker kampens sportslige afvikling i øvrigt. Væddemål på kampe i lavere rangerende ligaer. Væddemål, der udbydes på ungdomssport.

7 Side: 7 af 12 Danske Spil er helt enig i, at det netop er i de nævnte eksempler på væddemål, at risikoen er størst. Eksempler på væddemål, hvor en enkelt eller få sportsudøvere eller dommeren kan afgøre udfaldet af væddemålet, og hvor væddemålsobjektet kun har en lille eller ingen sportslig betydning og ikke i nævneværdig grad påvirker kampens sportslige afvikling i øvrigt er f.eks. væddemål om tidspunktet for første indkast, antal indkast i kampen, antal tillægsminutter pr. halvleg, navngiven spiller får gult kort, en spiller jubler over en målscoring på en bestemt måde etc. Her tænkes særligt på de såkaldte fun bets, hvor væddemålet ingen reel form for tilknytning har til den sportslige begivenhed, og hvor mindst én eller flere har 100 % indflydelse på væddemålets udfald (f.eks. væddemål om en navngiven tennisspiller skifter trøje mellem 7. og 8. parti). Den primære grund til at der ikke bør udbydes spil på kampe i lavt rangerende ligaer, f.eks. ligaer under 2. division i dansk fodbold, er, at der til disse kampe ikke er knyttet den samme prestige eller sportslige og økonomiske betydning som til udfaldet af kampe i højere rangerende ligaer. Derfor er risikoen for match fixing alt andet lige større i lavt rangerende ligaer. Baggrunden for at der ikke bør udbydes spil på ungdomssport (herunder U18-fodbold), er at risikoen for en uheldig påvirkning i retning af match fixing alt andet lige er større ved unge sportsudøvere end ved voksne. Ud over en begrænsning i udbuddet af ovenstående væddemål bør der endvidere stilles krav til spiludbyderne om, at de aktivt tilstræber at begrænse risikoen for match fixing. I den forbindelse bør det forankres i spillelovgivningen, at spiludbyderne har pligt til at lukke for væddemål, hvor der er en oplyst (f.eks. fra det pågældende sportsforbund) risiko for match fixing. Pligt til lukning bør gælde, uanset om spiludbyderen løber en økonomisk risiko eller ej. Intentionen bag et krav om lukning af væddemål ved oplyst risiko for match fixing er ikke at begrænse spiludbyderens tab, men at beskytte spillerne mod unfair væddemål, samt at beskytte den pågældende sportsbegivenhed mod manipulation. Det bør være et krav, at spiludbyderen er tilsluttet et system (et anerkendt early warning system), hvor spiludbyderne er forpligtet til at indrapportere mistænkelige spilforløb (f.eks. usædvanligt store indskud på enkelte væddemål) til sportsarrangøren Overførselsgrænser mellem spilkonto og bankkonto samt grænser for indestående på spilkonto Danske Spil har i flere år haft en dialog med Finanstilsynet med henblik på at få indført en mere smidig løsning, således at spillerne nemmere ville kunne få indskudte beløb på spilkontoen tilbageført til bankkontoen. Dette har imidlertid ikke været muligt. I dag kan der kun overføres penge til spilkontoen.

8 Side: 8 af 12 I forbindelse med oprettelsen af en spilkonto kan spilleren indtaste en grænse for, hvornår en eventuel præmie skal overføres til bankkontoen. Er præmien under denne grænse, vil den blive overført til kundens spilkonto. Præmier, der er indsat på spilkontoen, kan ikke efterfølgende overføres til bankkontoen. Dette har gennem årene givet anledning til massiv kritik fra spillerne og været årsag til, at rigtig mange spillere har lukket deres spilkonto på danskespil.dk. Hos alle udenlandske bookmakere er der imidlertid ingen begrænsninger for overførsel og tilbageførsel mellem spilkonto og bankkonto. Der gælder i dag hos Danske Spil en maksimal grænse for indeståendet på spilkontoen på kr., således at præmier over denne størrelse altid vil blive indsat på bankkontoen. På baggrund af ovenstående anbefaler vi derfor, at den nuværende begrænsning for maksimalt indestående på spilkontoen på kr. samt det nuværende forbud mod at føre penge frem og tilbage mellem spilkonto og bankkonto ophæves, således at der bliver frit flow mellem de to konti Kredit, rabatter, bonus og rake-back Af lovforslagets 35 fremgår det, at en tilladelsesindehaver ikke må yde spilleren kredit ved deltagelse i spillet. Imidlertid indeholder lovforslaget ikke et forbud mod at yde bonus, rabatter og rake-back. Det fremgår af 36, stk. 2, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil. Af bemærkningerne (side 72) til 36 fremgår det, at skatteministeren f.eks. kan fastsætte regler om brugen af bonusser i spillene, herunder såkaldte sign-up bonusser (velkomst/indbetalingsbonus), rake-back (refusion af gebyr), loyalitetsprogrammer (dvs. ordninger, hvor spiludbyderen med henblik på at øge kundeloyaliteten belønner spillerne for at spille hos udbyderen) m.v. Vi mener, det er væsentligt, at lovgivningen direkte indeholder et forbud mod bonus, rabatter og rake-back på samme måde som forbuddet mod kredit. Ud fra den viden vi har om de udenlandske bookmakere, er der ingen, der yder kredit på netspil. Imidlertid tilbyder mange af bookmakerne bonusordninger, som bl.a. bliver brugt til at aktivere kunder, der er ophørt med at spille eller som spiller mindre end tidligere. Bonusordninger tilbydes i alle mulige varianter. Jo højere beløb, man lokker kunderne med, jo større effekt. For stort set alle bonusordninger gælder det, at man som spiller skal indbetale et beløb på spilkontoen for at få tildelt et bonusbeløb. Spiludbyderen tilbyder typisk det dobbelte af, hvad der bliver indbetalt - op til en vis grænse. For at kunne få bonusbeløbet udbetalt skal man typisk spille det indsatte beløb igennem flere gange. Generelt gælder det, at jo højere bonus man som spiller får tilbudt, jo sværere er det at få pengene udbetalt. En undersøgelse af markedet har vist, at der overordnet set anvendes 2 former for bonus sign-up bonus (bonus til nye spillere) og reaktiveringsbonus (bonus til spillere, der er ophørt med at spille, eller som spiller mindre). For så vidt angår sign-up bonus er det normalt, at de udenlandske spiludbydere tilbyder mellem % i bonus op til 500 kr. En sign-up bonus gives stort set hos alle udenlandske spiludbydere. Imidlertid kan bonusbeløbet først udbetales, når bonusbelø-

9 Side: 9 af 12 bet er gennemspillet x antal gange. Endvidere stilles der krav om, hvordan bonusbeløbet skal spilles for at kunne anvendes til andet spil eller for at kunne udbetales. Et eksempel på en aggressiv form for sign-up bonus er den sign-up bonus Bet365 tilbyder. Her er det muligt at få 100 % sign-up bonus op til kr. Bonus og spillerens eget indskud (det indskud, der skal indbetales for at opnå bonussen) skal gennemspilles tre gange, for at spilleren kan få en eventuel gevinst udbetalt. Dvs. ved en bonus på kr. skal spilleren have haft kr. i spil. Endvidere stilles der krav om, at de kr. skal spilles på odds højere end 1,50, for at spilleren kan spille bonussen fri. Det vil sige, at der er grænser for spillerens mulighed for at spille sikre kampe. Ud over sign-up bonus giver mange udenlandske spiludbydere et eller flere freebets. Freebets er en form for bonus, hvor spillerens første spil er gratis. Det er ikke muligt umiddelbart at få en eventuel gevinst udbetalt, som spilleren har opnået ved et freebet. Her er der typisk krav om at gevinsten skal spilles x antal gange, før beløbet kan frigives til udbetaling. For så vidt angår reaktiveringsbonus, minder denne bonus normalt meget om en sign-up bonus. Et eksempel på en reaktiviteringsbonus er den Bet365 tilbyder, hvor der gives 100 % loyalitetsbonus op til kr. Her skal bonus og indskud spilles igennem 3 gange på et minimumsodds på 1,50. Gennemspilningen skal ske indenfor 90 dage, ellers vil bonusbeløbet blive fjernet. I forbindelse med poker tilbyder mange spiludbydere rake-back, som er aftaler mellem spilleren og spiludbyderen om tilbagebetaling af en vis procentdel af den rake, spilleren har betalt. Rake-back systemerne foregår på en sådan måde, at jo flere penge spilleren spiller for, jo mere får spilleren i rake-back. Et normalt pokersite kører med en tilbagebetalingsprocent på omkring 95 %. En andel af de resterende 5 % (rake), som er spiludbyderens reelle indtægt, bliver altså tilbagebetalt i form af rake-back-aftaler med spillerne. Der er spiludbydere, der har helt op til 60 % rake-back-aftaler med de af deres kunder, som omsætter for mest. Bonusser og rake-back er således nogle af de mest aggressive virkemidler til at fastholde spillerne og sikre et fortsat forbrug og i værste fald misbrug. Det var netop bonusser og rake-back, som blev benyttet i forhold til den norske biskopsøn, Bjarte Baasland. Han modtog ganske store beløb i bonus og rake-back, hvilket var med til at fastholde ham i misbruget af spil. Endvidere er både bonusser og rake-back virkemidler, som det er ganske svært eller umuligt for spillerne at gennemskue værdien af, da det alene opnås ved et stort spilforbrug hos spilleren. Bonus og rake-back er således ikke i modsætning til odds, pris og tilbagebetalingsprocent gennemskuelige konkurrenceparametre. Ét af lovens formål at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde ses således ikke opfyldt, hvis bonusser og rake-back tillades. Bonus og rakeback er i stedet tiltag, der genererer unødigt spil og som fastholder spillere i et usundt spilmønster. Dette kan føre til spilafhængighed. 2. Åbne/lukkede netværk

10 Side: 10 af 12 Det fremgår af punkt i bemærkningerne til lovforslaget (side 36), at det vil være svært for pokerudbydere med dansk tilladelse at skabe attraktive pokerspil, hvor danskere kun kan spille mod hinanden i et lukket netværk. Antallet af danske pokerspillere er i den sammenhæng for lille. Derfor foreslås det, at der gives tilladelse til, at pokerudbydere kan tilbyde pokerspil, hvor danskere kan spille mod pokerspillere fra andre lande i et åbent netværk. Dette kan ske med en almindelig tilladelse til online kasino. Som nævnt i Danske Spils høringssvar af den 5. marts 2010, mener vi ikke, at det - af hensyn til beskyttelsen af spillerne og for at sikre retfærdige og lige konkurrencevilkår bør være muligt at udbyde spil mod udenlandske spillere. På et lukket dansk marked vil det være nemmere at regulere spilleadfærden med henblik på i videst muligt omfang at begrænse risikoen for spilafhængighed. Flere af de beskyttelsesforanstaltninger, der lægges op til i lovgivningen, herunder de minimumskrav, der er omtalt ovenfor under pkt. 1.2, kan ikke gennemføres, hvis udenlandske spillere deltager i spillet. Derudover følger det af de almindelige bemærkninger (se ovenfor pkt. 1.1), at der lægges op til, at der skal gælde særlige skærpede krav til udbud af bl.a. onlinekasinospil (se side 39). Dette vil således ikke være muligt at opfylde, såfremt åbne netværk vil blive tilladt. Endvidere fremgår det af lovens bemærkninger (side 27), at ved at liberalisere dele af spillemarkedet, vil danskernes spil endvidere kunne kanaliseres ind i kontrollerede rammer. Herved vil det være muligt hurtigt at gribe ind over for uønskede negative effekter af spiludbuddet. Det vil være ganske vanskeligt at realisere, såfremt åbne netværk gennemføres. Vi anbefaler derfor, at der bør etableres et lukket netværk, hvor danske spillere uanset udbyder kan spille mod andre danske spillere. Bemærkningerne til lovforslaget omtaler alene åbne netværk i relation til poker, hvorimod der i relation til omtalen af væddemålsbørser i punkt ikke nævnes noget om, hvorvidt en dansk spiller kan indgå et væddemål med en udenlandsk spiller via en væddemålsbørs, der har licens til udbud heraf i Danmark. Som anført i vores høringssvar af den 5. marts 2010, mener vi, at ovenstående betragtninger ligeledes gør sig gældende for så vidt angår spørgsmålet om væddemålsbørser, således at vi tillige vil anbefale, at det på en væddemålsbørs alene er muligt at indgå væddemål med danske kunder fra andre spiludbydere med licens i Danmark. 3. Anbefalinger På baggrund af ovenstående anbefaler vi følgende tilpasninger af Lov om spil og/eller bekendtgørelse, der forventes udstedt i henhold til Lov om spil: 3.1 Advarsler samt links til materiale om risikoen ved overdrevent spil Forsiden på spiludbyderens hjemmeside skal indeholde information om, at overdrevent spil kan være farligt.

11 Side: 11 af Forsiden skal indeholde links til information om ansvarlig spiladfærd og til rådgivningsinstitutioner. 3.2 Obligatoriske meddelelser I stedet for at stille krav om, at samtlige spillere løbende skal orienteres om og forholde sig til, at spil om penge kan have skadelige konsekvenser, bør der i stedet indføres indskuds- og overførselsgrænser. Disse tiltag rammer alene de spillere, der har et overdrevent forbrug. 3.3 Spillereksklusion Det skal være nemt for spillerne at ekskludere sig selv Myndighederne bør fastsætte en minimumsperiode, hvori spillerne midlertidigt skal kunne ekskludere sig selv, f.eks. 1 måned, idet en selveksklusion i en meget kort periode, f.eks. én eller to dage, ikke kan antages at have effekt Det skal være nemt at for spilleren at får opløst spilkontoen Det skal være forbudt for spiludbyderne efterfølgende efter en spillers selveksklusion eller lukning af spilkonto - at rette henvendelse til spillerne med henblik på at opfordre dem til at genåbne deres konto og begynde at spille igen. 3.4 Automatisk rådgivningstilbud De spillere, der vælger at ekskludere sig selv, skal orienteres om muligheden for at kontakte en rådgivningsinstitution. Da der kan være mange årsager til, at en spiller vælger at ekskludere sig selv, kan det virke for anmassende, direkte at skulle anmode spilleren om tilladelse til, at en rådgivningsinstitution kontakter spilleren. 3.5 Grænser for spil indskuds- og overførselsgrænser Der bør indføres en maksimal årlig (løbende 365 dage) overførselsgrænse ved spil via nettet, som fastsættes af myndighederne. Grænsen skal gælde for alle spiludbyderne Den årlige overførselsgrænse skal beregnes ud fra nettooverførslen af penge til spilkontoen dvs. overførsler til spilkontoen fratrukket tilbageførsler til bankkontoen Myndighederne skal fastsætte grænser pr. dag for de risikobetonede spil enten ved begrænsning i indskud og/eller begrænsning i tid Spillerne skal naturligvis - inden for disse maksimale grænser - have adgang til at fastsætte egne lavere grænser for deres spil på internettet og for den tid, de ønsker at bruge på spil. 3.6 Aldersgrænser Der skal gælde den samme aldersgrænse for alle spil uanset, om spillene sælges via nettet eller den fysiske distribution Det bør som minimum kræves, at spiludbyderne foretager en verifika-

12 Side: 12 af 12 tion af spillernes alder ved spil via nettet, som er lige så pålideligt som et direkte tjek af det oplyste CPR-nummer i CPR-registeret Spiludbyderne bør sikre, at der alene kan oprettes én spilkonto pr. CPR-nummer. 3.7 Forebyggelse mod snyd Der bør stilles krav til spiludbyderne om, at de aktivt tilstræber at begrænse risikoen for match fixing Det bør forankres i spillelovgivningen, at spiludbyderne har pligt til at lukke for væddemål, hvor der er en oplyst risiko om match fixing Det bør være et krav, at spiludbyderne er tilsluttet et system (anerkendt early warning system), hvor spiludbyderne er forpligtet til at indrapportere mistænkelige spilforløb Spiludbydernes adgang til at udbyde væddemål på bestemte begivenheder skal begrænses i overensstemmelse med de bemærkninger, der fremgår af lovforslaget til 11, stk Overførselsgrænser mellem spilkonto samt grænser for indestående på spilkonto Spillerne skal frit kunne overføre penge fra bankkonto til spilkonto og fra spilkonto til bankkonto med respekt for de grænser, der anbefales ovenfor Der bør ikke gælde nogen grænse for indestående på spilkontoen. 3.9 Kredit, rabatter, bonus og rakeback Der bør - udover det forbud mod kredit, som loven indeholder i 35 ligeledes gælde et forbud mod bonus, rabatter og rake-back. Der er tale om aggressive virkemidler, der ikke kan anses for at være forenelige med lovens formål om at beskytte forbrugerne mod overdrevent spil og spilafhængighed Åbne/lukkede netværk Der bør etableres et lukket netværk, hvor danske spillere uanset udbyder kan spille mod andre danske spillere. Med venlig hilsen Danske Spil A/S H. C. Madsen Adm. direktør

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil SPORT & PENGESPIL Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar CITIUS, ALTIUS, FORTIUS -eller SPIL UDEN GRÆNSER Michael Bay Jørsel - Center for Ludomani - Danmark PROLOG Hvorfor indføres en ny spillelov?

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 16 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. marts 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0842

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER en er a Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 9 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER LOV OM BETALINGER: HVAD ER DET NYE? 1. Kontantreglen 2. Behandling af betalingsdata

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere