Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring"

Transkript

1 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London syndikatet 609 (herefter kaldet vi og os ), administreret af Lloyd s of London, der er under tilsyn af det engelske Finanstilsyn FSA og registreret med nr Lloyd s of London er verdens førende forsikringsmarked. Du kan læse mere herom på Coverholder: First. A/S, der er coverholder for Lloyd s of London, og dermed har fuldmagt til at forpligte os. First. A/S er registreret i Forsikringsagent-registeret hos Finanstilsynet. Denne forsikring er formidlet til dig igennem OK. Administrator: Marsh A/S, der er administrator for os af denne forsikring. Det er Marsh du skal kontakte hvis du vil anmelde en skade på denne forsikring. Se nærmere under afsnit 7 Sådan anmelder du en skade. Vi har indgået aftale med OK som forsikringstager om at dække fakturerede beløb på OK Benzinkort på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetingelser. 2. Hvad dækker denne forsikring? Denne forsikring har to forsikringsdækninger: Ufrivillig arbejdsløshedsforsikring Trafikulykkesforsikring Hver dækning er detaljeret beskrevet nedenfor. GENERELLE BETINGELSER 3. Hvem kan tegne denne forsikring? Du kan tegne denne forsikring hvis du opfylder følgende betingelser: Er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og Er fyldt 18 år, men ikke 60 år, og Er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, og ikke selvstændig, vikar, eller ansat i fleksjob, og Ikke har, eller burde have, kendskab til kommende arbejdsløshed Vurderingen af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende afgøres efter reglerne i arbejdsløsheds-forsikringslovgivningen, samt de for denne forsikring særskilte definitioner i afsnittet ordforklaringer. Kombinationsforsikrede kan ikke tegne denne forsikring. Er der udstedt flere OK Benzinkort til én konto hos OK, kan alle med et OK Benzinkort, der opfylder ovenstående betingelser, tegne denne forsikring. 4. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter forsikringens tegning. Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder kvalifikationsperioden - se afsnit 17. Forsikringsdækningen gælder for én måned ad gangen og fornys automatisk hver måned med mindre forsikringen ophører af andre grunde. 5. Forsikringspræmie Præmien betales månedsvis forud, og svarer til en procentdel af den månedlige fakturering. Er der flere forsikrede med hver sit OK Benzinkort tilknyttet den samme konto hos OK, skal hver forsikret person betale en præmie. Den samlede fakturering for alle OK Benzinkort vil blive betalt, hvis blot én af de forsikrede bliver ufrivilligt arbejdsløs og er dækningsberettiget. Er der flere personer, der er ufrivilligt arbejdsløse på én gang vil der dog kun blive udbetalt én forsikringsydelse. Den månedlige præmie kan ændres med et varsel på løbende måned + 30 dage. Der er præmiefritagelse i perioder, hvor der udbetales ydelser fra forsikringen. Skadeforsikringsafgift betales sammen med præmien. Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage, får du hele den indbetalte præmie og skadeforsikringsafgift tilbage. Trafikulykkesforsikringen er præmiefri. 6. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed sker til forsikringstager til dækning af din månedlige fakturering fra OK og indbetales på dit OK Benzinkort. Alle udbetalinger af forsikringsydelser på trafikulykkes-forsikringen sker til forsikrede. 7. Sådan anmelder du en skade Du, dine arvinger eller boet efter dig, skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til Marsh, der er administrator af forsikringen på vegne af os. Hos Marsh kan du få en skadesanmeldelse som du skal udfylde, underskrive og sende til Marsh på adressen: Marsh A/S Affinity Teknikerbyen Virum Telefon: Forsikringsbetingelser nr af Side 1 af 8

2 Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at Marsh modtager de oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle anmeldelsen, for eksempel, men ikke begrænset til: Korrekt udfyldt anmeldelse Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver. Hvis du ikke har en opsigelse på grund af en fagretlig sag hvor der er indgået forlig med din arbejdsgiver, skal du sende en kopi af forliget Dokumentation for ansættelsesforhold og aflønning hos arbejdsgiver igennem minimum 12 måneder Lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Erklæring fra dit lokale Jobcenter eller A-kasse Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Når et trafikulykkestilfælde anmeldes, gives der nærmere besked om hvilke oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen. Udgifter til de attester, erklæringer og undersøgelser, som vi finder nødvendige for trafikulykkessagens behandling, betales af os. Hvis du har anmeldt ufrivillig arbejdsløshed, og Marsh har godkendt din anmeldelse, skal du for hver periode på 30 dages sammenhængende arbejdsløshed og så længe du mener at have krav på udbetaling af forsikringsydelser, indsende en fornyet anmeldelse til Marsh. 8. Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået forsikringsaftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den tegnede forsikring. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt pr. brev eller - underrette OK om, at du har fortrudt forsikringsaftalen. Underretning om, at du har fortrudt forsikringsaftalen, skal gives til: OK Åhave Parkvej Viby J 9. Opsigelse af forsikringen Udover fortrydelsesretten har du ret til når som helst at opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes til OK. Vi har ret til når som helst at opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 30 dage. Derudover kan vi opsige forsikringen uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en skade har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for os. 10. Ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører i den af følgende situationer, der indtræffer først: Du ikke længere har et OK Benzinkort Når du ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af den frist, som du er blevet givet i skrivelsen, hvor vi varsler opsigelse af din forsikring Såfremt du eller andre forsikrede på OK Benzinkortet/kontoen har forfalden gæld til OK a.m.b.a. Når du går på pension, førtidspension, efterløn, bliver bevilliget ledighedsydelse eller bliver tilkendt, eller påbegynder, fleksjob i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Du er forpligtet til omgående at orientere Marsh herom Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 65 år Når der sammenlagt er udbetalt 36 forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed Hvis du ophører med at være lønmodtager efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen Hvis du dør 11. Ændring af forsikringsbetingelserne Vi er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage. 12. Behandling af oplysninger Ved tegningen af forsikringen tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel OK, Lloyd s of London syndikatet 609, First og Marsh til administration af forsikringen. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Forsikringsbetingelser nr af Side 2 af 8

3 Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger OK, Lloyd s of London syndikatet 609, first. og Marsh har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 13. Klageadgang Der er følgende muligheder for at klage over en afgørelse truffet af administratoren Marsh A/S: Klageansvarlig i First. Enhver klage over en forsikring eller en skade, kan anmeldes til den klageansvarlige i First. A/S. Navnet på den klageansvarlige fremgår af First s hjemmeside, Kontaktoplysningerne på First er: First. A/S Nytorv København K Hvis dette ikke giver et tilfredsstillende resultat for klager, kan fornyet henvendelse ske til Lloyd s General Representative i Danmark: Hr. Jes Anker Mikkelsen Lloyd s General Representative in Denmark Langelinie Allé København Ø Ankenævnet for Forsikring Hvis henvendelser til First ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr som er fastsat af Ankenævnet. Klageskema kan bestilles hos: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf First er som coverholder for os tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. 14. Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende forsikringsbetingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED 15. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikrings-ydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke denne 12 måneders periode. Perioder, hvor du er på supplerende dagpenge, tæller ikke med i beregningen af de 12 måneder. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er ufrivilligt arbejdsløs, er tilmeldt Jobcentret, og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, og at du er berettiget til at modtage dagpenge og ikke har fået karantæne af A-kassen. Hvis du er idømt karantæne af A-kassen bortfalder retten til fremtidige forsikringsydelser indenfor hele den pågældende arbejdsløshedsperiode. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du kunne dokumentere at opfylde tilsvarende betingelser. Bliver du ufrivilligt arbejdsløs, på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, og dermed ikke kan stå til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, vil du dog alligevel være berettiget til at modtage forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed. Bliver du midlertidig uarbejdsdygtig i en arbejdsløshedsperiode, og dermed ikke kan stå til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, vil udbetalingen af forsikringsydelser fortsætte. Hvis du ved etableringen af forsikringen havde kendskab til, eller burde have kendskab til, sygdom eller personskade, som medfører den midlertidige uarbejdsdygtighed er der dog ikke dækning herfor. 16. Ufrivillig arbejdsløshed "Ufrivillig arbejdsløshed" betyder, at du er blevet afskediget fra dit job og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os kan sidestilles hermed. Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dit job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet "ufrivillig arbejdsløshed". Skyldes arbejdsløsheden forhold eller handlinger fra din side som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol, er der ingen forsikringsdækning. Såfremt din faglige organisation indgår et forlig om opsigelse i en fagretlig sag, er der ingen forsikringsdækning. Enhver form for arbejdsfordeling samt afskedigelse og tilbud om genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke Forsikringsbetingelser nr af Side 3 af 8

4 som ufrivillig arbejdsløshed. Det samme gælder hvis der er tale om enhver form for lønnedgang. Ufrivillig arbejdsløshed er indtrådt den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode og du samtidig er tilmeldt dit lokale Jobcenter som arbejdsløs. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Det er desuden en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser, at du senest 14 dage efter din sidste arbejdsdag er til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding hos dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første arbejdsløshedsperiode som senere arbejdsløshedsperioder. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed ved konkursens indtræden, og der ses derved bort fra den normale opsigelsesperiode, medmindre der udbetales ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, så regnes arbejdsløsheden som indtrådt når disse ydelser ophører, og du samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet. 17. Kvalifikationsperiode Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor kvalifikationsperioden på de første 3 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Desuden er ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form for mundtligt eller skriftligt varsel herom, som indtræder eller afgives, indenfor de første 3 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse, ikke omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Dette er også gældende, selvom varsel eller meddelelse om senere opsigelse først effektueres på et senere tidspunkt. Som opsigelse, varsel og meddelelse i relation til denne forsikring, anses eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver form for: Sindetskrivelser i.h.t. Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse, eller enhver anden lovgivning Meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart der er truffet beslutning herom, og dette er kommet til din kundskab Informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelse Alle andre typer meddelelser, hvori det fastslås, at opsigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt. Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig eller skriftlig. 18. Selvrisikoperiode De første 30 sammenhængende hele dage efter at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode, hvorefter du har ret til ydelser fra forsikringen. Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. 19. Udbetaling af forsikringsydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 30 sammenhængende hele dage, betaler vi ved den førstkommende fakturering et beløb svarende til den aktuelle månedlige fakturering på OK Benzinkortet. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed efter selvrisikoperiodens udløb betaler vi ved de næstkommende faktureringer et beløb svarende til den aktuelle månedlige fakturering på OK Benzinkortet. Udbetalingen kan tidligst ske når vi har godkendt din anmeldelse og vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Betalingen kan dog højst ske med et beløb, der svarer til gennemsnittet af faktureringen på OK Benzinkortet det seneste år inden arbejdsløshedens start (herefter kaldet det månedlige gennemsnit). Hvis forsikringen har løbet i mindre end 12 måneder udregnes gennemsnittet i forsikringens løbetid. Ligger den aktuelle månedlige fakturering og dermed betalingen i en måned under det månedlige gennemsnit, opspares overskuddet til eventuel senere udbetaling til OK Benzinkortet i måneder hvor den aktuelle månedlige fakturering er større end det månedlige gennemsnit. Afbrydes en 30 dages periode, fordi du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, starter optællingen af 30 dages perioden forfra. Der regnes fra det tidspunkt hvor du igen opfylder betingelserne. Dage før afbrydelsestidspunktet medregnes ikke i en ny beregning af 30 dages perioden. Vi betaler op til 12 ydelser pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. 20. Dækningsmaksimum Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed, kan aldrig overstige kr. pr. måned. Forsikringsbetingelser nr af Side 4 af 8

5 21. Flere arbejdsløshedsperioder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder med mindst 16 timer om ugen uden udbetaling af forsikringsydelser fra denne forsikring for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelser efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du påbegynder midlertidigt arbejde uden samtidig modtagelse af eventuelle dagpenge eller tilsvarende ydelser i en periode på mere end 3 måneder og mindre end 12 måneder, skal du skriftligt meddele os det før du påbegynder det midlertidige arbejde. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde og ikke er berettiget til dagpenge. Imidlertid vil forsikrings-ydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed. Vi udbetaler op til 12 ydelser i alt, hvori udbetalingerne før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. Midlertidigt arbejde på mere end 12 måneder afbryder udbetalingen og du skal rekvalificere dig til udbetaling under forsikringen gennem minimum 6 måneders fast arbejde med mindst 16 timer om ugen. 22. Supplerende dagpenge Hvis du arbejder på nedsat tid, og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan der samtidigt udbetales forsikringsydelser, såfremt du er ufrivillig arbejdsløs efter det tidligere ansættelsesforhold og bliver ansat på nedsat tid hos en anden arbejdsgiver end den tidligere. Udbetalings-perioden fra denne forsikring skal desuden være påbegyndt inden du påbegynder arbejdet på nedsat tid. Aflønningen for arbejdet skal ske på timebasis eller månedsbasis og må ikke afhænge af forhold som du ikke selv har indflydelse på. Du skal skriftligt meddele os ansættelsesvilkårene herfor, før du påbegynder arbejdet på nedsat tid. 23. Ferie og orlov Afholdelse af normalt optjent ferie, af op til 5 ugers varighed, i henhold til ferielovens regler, afbryder ikke udbetaling af forsikringsydelser. Hvis du afholder mere end 5 ugers ferie, mister du retten til yderligere forsikringsydelser indtil du igen har været beskæftiget som lønmodtager og ansat i et fast job i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder med minimum 16 timer om ugen. Uanset i hvilke perioder der afholdes ferie, kan den samlede ferieafholdelse per arbejdsløshedsperiode, aldrig overstige 5 uger. Afholdelse af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov indenfor en arbejdsløshedsperiode, afbryder selvrisikoperioden og udbetaling af forsikringsydelser. Efter endt orlov kan optælling af selvrisikoperioden eller udbetaling genoptages, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Der tælles forfra på selvrisikoperioden og eventuelle arbejdsløshedsdage før orloven medregnes ikke. Afholder du andre typer orlov i en arbejdsløshedsperiode, mister du retten til yderligere forsikringsydelser indtil du igen har været beskæftiget som lønmodtager og ansat i et fast job - i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder med minimum 16 timer om ugen. 24. Hvad dækker forsikringen ikke? Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode af 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden Du indenfor de første 3 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft bliver opsagt skriftligt eller mundtligt, eller modtager varsel eller anden form for meddelelse om opsigelse, eller bliver arbejdsløs Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed Du ikke modtager dagpenge fra A-kassen eller du heller ikke ville være berettiget hertil hvis du var medlem af en A-kasse, men ikke er det Du ikke er tilmeldt Jobcentret og/eller på anden måde ikke står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked Du har fået karantæne i A-kassen eller ville have fået det hvis du var medlem af en A-kasse, men ikke er det Du ved forsikringens etablering eller senere har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsdækningen Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver Du er blevet opsagt på grund af omfanget af sygedage, uden at der fra lægelig side er stillet en diagnose som på rimelig måde kan begrunde fraværet Du er blevet opsagt, som følge af, at du har nægtet at efterkomme rimelige og lovlige anvisninger fra din arbejdsgiver, eller hvis du er Forsikringsbetingelser nr af Side 5 af 8

6 blevet opsagt som følge af samarbejdsvanskeligheder Du er blevet opsagt, som følge af forhold eller handlinger fra din side, som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol Du er blevet arbejdsløs, helt eller delvist, som følge af en sygdom eller lidelse, som du havde eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, eller som du har søgt læge for indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, alle former for vikararbejde, lærlinge- eller uddannelsesaftaler, eller på et opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber. Du vil dog være berettiget til dækning hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du har ikke haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. Hvis du bliver afskediget fra et tidsbegrænset job, kan der dog ydes dækning frem til ophøret af den oprindeligt aftalte arbejdsperiode Du er opsagt som følge af vejrlig. Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og arbejdsløshed er en normal del deraf, eller hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde Arbejdsløsheden skyldes, at du har indgået en frivillig fratrædelsesaftale eller på lignende måde selv har medvirket til afskedigelsen, eller der er indgået et forlig om opsigelse Arbejdsløsheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre; du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, - og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af arrest, frihedsberøvelse eller lignende, der er foretaget af en offentlig myndighed Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed, som følge af sygdom eller ulykke, eller forsikringsydelser ved midlertidig uarbejdsdygtighed i en arbejdsløshedsperiode, hvis årsagen til sygdommen eller ulykken er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed eller forsætligt har forårsaget Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, med mindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde Normal graviditet, medmindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress og depression eller dertil relateret lidelse eller tilstand Enhver tilstand, der opstår mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre; du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, - og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed er under behandling af læge bosiddende i Danmark Epidemier, der er taget under offentlig behandling Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning TRAFIKULYKKESFORSIKRING 25. Hvem er omfattet af trafikulykkesforsikringen? Dig som forsikrede på denne OK Benzinkortforsikring og dine passagerer, der befinder sig i det motorkøretøj som du lovligt er fører af. 26. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker følger af trafikulykkestilfælde, der er opstået i forsikringens løbetid. Ved trafikulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse som følge af kollision eller afkørsel med et motorkøretøj med dig som fører, der forårsager personskade på enten dig selv eller dine passagerer. Forsikringsbetingelser nr af Side 6 af 8

7 27. Hvad dækker forsikringen ikke? Ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Personskade, som følge af udvist eller fremkaldt grov uagtsomhed, forsæt, selvmordsforsøg, under påvirkning af alkohol, narkotika og rusmidler eller andre giftstoffer. Ulykkestilfælde, der er sket under træning eller deltagelse i professionel sport, dvs. sport, hvor løn, vederlag eller anden indkomst overstiger kr. årligt. Kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster betragtes ikke som vederlag. Forsikringen dækker heller ikke ulykkestilfælde, der sker under deltagelse i motorløb eller rally, hvor færdselslovens bestemmelser ikke er gældende. Ulykkestilfælde, der er sket som fører eller passager på motorcykel, scooter eller knallert, når denne er defineret som et to- eller trehjulet køretøj, med en forbrændings-motor med et slagvolumen på over 50 cm3 og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på mere end 45 km/h. Denne undtagelsesbestemmelse er dog ikke gældende, såfremt føreren af køretøjet på skadestidspunktet er over 30 år. 28. Hvor og hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker trafikulykkestilfælde sket i hele verden. Til brug for vurdering af om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatnings størrelse, kan vi kræve lægeundersøgelse i Danmark, såfremt forsikrede er bosiddende udenfor Danmark. Vi betaler for den lægelige undersøgelse. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet, såvel fritid som arbejdstid. 29. Hvilken erstatning yder forsikringen? I tilfælde af: Død Varig invaliditet Tab af synet Tab af arm eller ben Tab af stemmen Tab af hørelsen som følge af en dækket trafikulykke udbetales en forsikringssum på kr. for hver af de forsikrede personer. Har du udover denne OK Benzinkort-forsikring tegnet en anden forsikring igennem OK med en tilsvarende trafikulykkesforsikring, er den samlede forsikringssum kr. Hvis forsikrede oplever mere end én af ovennævnte personskader, kan der maksimalt udbetales for 2 af de 6 oplistede personskader med én forsikringssum per personskade. For passagerer under 16 år er forsikringssummen det halve af ovenstående. I tilfælde af: Indlæggelse på hospital udbetales kr. pr. nat for hver af de forsikrede personer. Har du udover denne OK Benzinkortforsikring tegnet en anden forsikring igennem OK med en tilsvarende trafikulykkesforsikring, er den samlede forsikringssum kr. pr. nat. Passagerer under 16 år er ikke dækket ved indlæggelse på hospital. Erstatning ved død Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald der er en direkte følge af et trafikulykkestilfælde, når dødsfaldet sker indenfor et år efter trafikulykkestilfældet. Erstatning betales til forsikredes nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftalelovens 105, medmindre forsikrede har truffet anden bestemmelse på en begunstigelseserklæring. En sådan bestemmelse kan kun ske skriftligt til os og bekræftes skriftligt overfor forsikrede. Efterlades hverken arvinger i henhold til ovenstående eller i henhold til særlig begunstigelse sker der ingen udbetaling. Ved dødsfald har vi ret til at kræve obduktion, såfremt et dødsfald efter vores vurdering kræver en nærmere undersøgelse for at bestemme den reelle dødsårsag. Erstatning ved varig invaliditet (varigt mén) Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af varige mén, som følge af trafikulykkestilfælde, der giver en méngrad på 100 %. Méngraden fastsættes i størst muligt omfang efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der gælder på tidspunktet for fastsættelsen af méngraden. Fastsættelsen vil altid ske på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv, sociale situation, andre individuelle forhold eller en eventuel nedsættelse af evnen til at tjene penge. Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter trafikulykkestilfældet kan bestemmes. En i forvejen eksisterende invaliditet eller lidelse giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere end hvis en sådan invaliditet eller lidelse ikke eksisterede. Dette gælder uanset invaliditeten eller lidelsen er medfødt, senere erhvervet eller traume- eller sygdomsfremkaldt. Forsikringsbetingelser nr af Side 7 af 8

8 Erstatning ved tab af synet Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af permanent og fuldstændigt tab af synet, som vil blive betragtet som værende indtruffet når graden af synet på det ene øje eller begge øjne, efter korrektion, er 3/60 eller mindre på Snellens Tavle. Erstatning ved tab af arm eller ben Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af tab af et ben eller en arm ved fysisk adskillelse af En arm ved eller over håndleddet, eller Et ben ved eller over anklen, eller Hvis førligheden permanent er mistet i en arm eller et ben, og som efter en vurdering fra en sagkyndig medicinsk specialist vil ikke blive reetableret. Erstatning ved tab af stemmen Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af fuldstændig tab af taleevnen, der har varet i 52 uger i træk, og som efter en vurdering fra en sagkyndig medicinsk specialist vil ikke blive reetableret Erstatning ved tab af hørelsen Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af fuldstændig tab af hørelsen på et eller begge ører, der har varet i 52 uger i træk, og som efter vurdering fra en sagkyndig medicinsk specialist ikke vil blive reetableret. Erstatning ved indlæggelse på hospital Forsikringen giver ret til erstatning hvis du eller en af dine passagerer er indlagt på hospitalet som en direkte følge af legemsbeskadigelse efter en trafikulykke, der er dækket af denne forsikring. et engangsbeløb efter udskrivelsen, og kan maksimalt udbetale for 30 dages indlæggelse. 30. Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Fuld rådighed betyder, at du til enhver tid står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf anvendes Arbejdsdirektoratets bekendtgørelser om rådighed, som A-kassen har pligt til at tilse bliver overholdt. Lønmodtager betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede arbejde. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det, og at du er undergivet jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger. Nærtstående omfatter ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registrerede partnere. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende. Ydelse" betyder betaling for en periode på 30 sammenhængende hele dage Forsikringsbetingelser nr af Side 8 af 8

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 01.12.2016 SC2b-2 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S Nr. 7000-003 A Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder i forbindelse

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere