Værdifuld viden i biobanker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdifuld viden i biobanker"

Transkript

1 Nr. 9 december 2002 Værdifuld viden i biobanker Kan afdække årsager til folkesygdomme > Måske behov for et biorigsarkiv > Er særlig biobanklov nødvendig? > Biobankers samlinger af væv, blod og andre biologiske prøver fra mennesker rummer en guldgrube af viden for forskning og medicinalindustri. Ved at sammenholde arvelige faktorer med oplysninger om livsstil og miljøpåvirkning hos en befolkningsgruppe kan man afdække årsager til nogle af de store folkesygdomme. Den viden kan være nøglen til at udvikle nye behandlingsformer og skræddersy medicin. Udviklingen kan måske fremmes ved at etablere et biorigsarkiv, som sikrer opbevaring af og adgang til biobankerne. Sverige har vedtaget en særlig biobanklov. I Danmark er der forslag om at supplere den eksisterende lovgivning og oprette et centralt vævsanvendelsesregister som model for at beskytte de personer, der bidrager med biologisk materiale til biobankerne. Spørgsmålet er, om vi dermed er retligt dækket ind, fx mht ejerskab og overdragelse af biobanker fra det offentlige til private virksomheder. Dette nummer af BIOSAM Informerer rapporterer fra Folketings-høringen Biobanker den 2. oktober Høringen blev afholdt for Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi, Sundhedsudvalget og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og arrangeret af Teknologirådet i samarbejde med Etisk Råd på vegne af BIOSAM Hvordan skal biobankerne organiseres? Og har vi i Danmark behov for store populationsbaserede bio- ner på Folketingshøringen om biobanker den 2. oktober. Der var enighed om, at biobankerne er et vigtigt redskab i forskningen. Vores viden om de menneskelige arveanlæg er vokset, men man ved stadig kun lidt om sammenhængene mellem arv og miljø især i forhold til de store folkesygdomme. Det gælder for eksempel maniodepressive lidelser, hjertekarsygdomme, allergisygdomme, sukkersyge og kræft. - Når meget komplekse sammenhænge skal afklares, stiger kravet til størrelsen af datamaterialet, fortalte Torben Kruse. Derfor har vi behov for de meget store biobanker. Derudover kan materialet i biobankerne danne grundlag for en mere målrettet og individualiseret banker som for eksempel i England? Det var nogle af de centrale em behandling og gøre det nemmere at identificere grupper med forhøjet sygdomsrisiko. Ifølge Mads Melbye er Danmark delvist klædt på til at løfte de forskellige forskningsopgaver. Men selv en så stor biobank som den, der indgår i projekt Bedre sundhed for mor og barn, er ikke tilstrækkelig til at undersøge meget komplekse sygdomme som for eksempel skizofreni. Fra politikerpanelet blev der spurgt, om der ligefrem var behov for at oprette et særligt biorigsarkiv, så også fremtidige forskere kan få gavn af det humanbiologiske materiale. Peter Ebbesen så videnskabelige fordele ved det, men også store økonomiske og administrative omkostninger. Mads Melbye mente, at en sådan centraliseret model ville medføre store praktiske og logistiske problemer. 1

2 Hvad er en biobank? I Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse om biobanker fra maj 2002 defineres biobanker som en struktureret samling af menneskeligt biologisk materiale, der er tilgængeligt efter bestemte kriterier, og hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Man skelner her mellem kliniske biobanker, forskningsbiobanker, donorbanker og andre biobanker. Kliniske biobanker er etableret for at stille en diagnose eller som led i en behandling. Det kan for eksempel være en samling vævsprøver inden for et bestemt sygdomsområde, som en sygehusafdeling har indsamlet gennem mange år. Et af de mest kendte eksempler på en biobank er PKU-registret på Statens Serum Institut, som opbevarer blod på et trækpapir fra alle nyfødte i landet. Det oprindelige formål var at screene for Føllings syge, der kan kureres ved speciel kost i barnets første leveår. Siden har man erfaret, at prøverne også kan være en hjælp ved diagnostik og behandling af visse sygdomme, der først opdages senere i livet. Blandt andet har PKU-registeret givet mere viden om årsagerne til børneleukæmi. Selvom det er en klinisk biobank, anvendes den altså også til forskning. En forskningsbiobank er derimod udelukkende etableret med forskning for øje. Det gælder for eksempel den biobank, som er oprettet i forbindelse med projektet Bedre sundhed for mor og barn med prøver fra gravide kvinder. Prøverne opbevares med en stregkode, mens selve koden befinder sig et andet sted, så den enkelte prøve ikke umiddelbart kan identificeres. En anden forskningsbiobank er tilknyttet Kræftens Bekæmpelses projekt "Kost, kræft og helbred", hvor der findes omkring prøver. En tredje gruppe er donorbiobanker som for eksempel blodbanker, ægbanker og sædbanker. Den fjerde gruppe består af alle de andre biobanker, der befinder sig uden for sundhedsvæsenet og forskningsverdenen, men som stadig har et sundhedsformål. Det kan for eksempel være private biobanker med navlesnorsblod og biobanker i medicinalindustrien, der ikke direkte anvendes til behandling eller forskning. En af fortalerne for en større centralisering var Jørn Olsen. - Opbevaringen kræver en vis ekspertise og et sikkerhedssystem på et højt niveau. Det taler for, at man finder nogle få og måske kun ét enkelt sted, hvor man kan opbevare de biologiske samlinger. Dermed kan man få overblik over, hvad der findes, og sikre, at materialet ikke går til grunde, sagde Jørn Olsen, der også rejste spørgsmålet om ejerskab og overdragelse. - Kun donorerne ejer deres biologiske materiale. De personer, som har disse biobanker, er blot arkivbestyrere, sagde Jørn Olsen. Forskerne skal dog samtidig have rimelige muligheder for at forske i det materiale, som de måske har brugt mange år på at indsamle. Rollen som arkivbestyrere kunne varetages af uafhængige grupper som for eksempel forskningsrådene. Han efterlyste samtidig en stærk videnskabelig og uafhængig styring af hele området og foreslog blandt andet det videnskabsetiske komitésystem som en mulighed. Selvbestemmelse i fokus Borgernes interesser i biobanker gælder den enkeltes samtykke i at bidrage til biobankerne, samt det generelle behov for at give borgerne information om, hvad biobanker bruges til. Med hensyn til samtykkemodel var flere oplægsholdere tilbøjelige til at foretrække et trinvist samtykke eller den såkaldte opt-out model. Det vil sige, at den biologiske prøve som udgangspunkt kan anvendes til forskning, medmindre personen, som har afgivet prøven, har ladet sig registrere i et særligt register. Det er også den model, der lægges op til i Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse om biobanker. Tidligere var fokus på beskyttelsen af den enkeltes privatliv, men inden for de seneste år har interessen samlet sig om den enkeltes selvbestemmelse, fortalte Mette Hartlev. Spørgsmålet er, hvordan denne interesse kan imødekommes, uden at der gives køb på den forskningsmæssige og samfundsmæssige interesse. - Normalt siger man, at jo mere, der er på spil for den enkelte, jo større krav må man stille til samtykke, sagde Mette Hartlev, der blandt andet nævnte opt-out modellen. En anden model kunne bestå i et udtrykkeligt samtykke, der skal gives hver gang vævet anvendes fra biobanken. En tredje model kunne være, at personen giver sit samtykke én gang for alle mundtligt eller skriftligt, når prøven tages. Et samtykke er dog ikke en garanti for en etisk anvendelse af biobankerne. Andre systemer bør også inddrages for at vurdere, om materialet anvendes acceptabelt. Søren Holm gjorde opmærksom på, at jo mere generelt vi gør samtykket, desto mindre informeret er det. Derudover vil en stor del af materialet i en biobank tilhøre afdøde personer. Han foreslog derfor et system, der kan beslutte, hvornår et forskningsprojekt er så problematisk, at det kræver et efterfølgende samtykke, hvad enten det er fra personen selv eller de pårørende. Samtykke som en byrde Informeret samtykke kan ifølge Klaus Høyer opleves som en unødigt tung byrde. Han har undersøgt 2

3 opfattelsen af informeret samtykke blandt personer i Umeå, hvor det private firma UmanGenomics anvendte offentligt indsamlede blodprøver til forskning. En af konklusionerne på hans undersøgelse var, at størstedelen af de mennesker, der afgav blod til biobanken, ikke læste eller kunne huske den information, som de fik af sygeplejersken, der tog prøven. Oftest var de mere ivrige efter at komme videre med deres personlige sundhedsundersøgelse end at bruge tiden på at diskutere biobanker. - I mikrosituationen kan for megen information, som man ikke ved, hvad man skal bruge til, og som man samtidig bedes skrive under på, opleves som en byrde, der måske får nogle til at trække sig fra forskningen uden de egentlig er modstandere af den forskning, sagde Klaus Høyer. Ifølge Klaus Høyer virkede flertallet mest tryg ved, at det offentlige forvalter materialet, og at også industrien får adgang til det. Det skulle dog helst foregå i et samarbejde med universiteterne og efter en uvildig vurdering. Han advarede derfor mod, at man er for firkantet i kravet om informeret samtykke. I stedet burde man operere med flere forskellige informationsstrategier og lade det være op til de videnskabsetiske komitéer at vurdere, hvilke der passer i det enkelte tilfælde. Ny lov eller supplement? I Sverige har man valgt en model, der kræver et udtrykkeligt informeret samtykke fra afgiveren, før vævet må opbevares i en biobank. Eneste undtagelse er, hvis det opbevares i patientens interesse og under to måneder. Samtykket skal desuden dokumenteres i journalen. Denne model mener flere svenske forskere vil gøre det sværere at indsamle materiale, som derfor kan blive en mangelvare i fremtiden. Hvis samtykket kaldes tilbage, skal prøven ødelægges eller anonymiseres, så den ikke kan spores tilbage til afgiveren. Ifølge Elisabeth Rynning er det imidlertid ikke helt klart, hvad der kræves for, at en prøve ikke betragtes som sporbar. Personhenførbart eller anonymt Et særligt træk ved biobanker er, at materialet kan henføres til enkeltpersoner. Det kan være i form af en identifikationsnøgle eller et stykke papir, der viser, at den kommer fra en bestemt person. Eller det kan være i form af en stregkode som i projektet Bedre sundhed for mor og barn, hvor prøven og koden befinder sig hvert sit sted. Den er dog stadig personhenførbar i modsætning til en anonym prøve. I redegørelsen om biobanker defineres en anonym prøve således som en prøve, der på ingen måde kan føres tilbage til den pågældende person. Anonyme prøver eller blandede blodprøver er altså ikke omfattet af definitionen. Hun mente, at en særskilt lov om biobanker som den svenske kan være mere pædagogisk. Reglerne kan blive mere overskuelige for de ansatte i sundhedsvæsenet, der anvender lovgivningen, men som ikke har baggrunden for at sætte sig ind i alle de forskellige love. Ulempen er, at der kan opstå dobbeltregulering og fortolkningsproblemer i forhold til, hvilken lov der skal bruges. Sverige har blandt andet valgt en særlig biobanklov, fordi man ikke har en komitélovning som i Danmark. Desuden mente man ikke, at den svenske personregisterlov kunne bruges i forhold til opbevaring og adgang til vævsprøver. Den svenske lovgivning adskiller sig således væsentligt fra det forslag, der lægges op til i Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse om biobanker i Danmark. Her foreslår man i stedet et supplement til den eksisterende lovgivning. Begrundelsen er, at flere aspekter af problematikken omkring biobanker allerede er dækket i den eksisterende lovgivning. Det gælder blandt andet komitéloven, patientretsstillingsloven, persondataloven, organlovene og loven om kunstig befrugtning. - Dog mangler der bestemmelser om, hvordan man skal forholde sig til vævet, altså selve kødklumpen, og de mange nye potentielle oplysninger, der ligger skjult deri, sagde Steen Loiborg. Derfor har arbejdsgruppen foreslået et særligt kapitel i patientretsstillingsloven, der omfatter et trinvist samtykke og et dobbeltsikret system. Heri ligger oprettelsen af et særligt Vævsanvendelsesregister for alle Eksisterende love Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse om biobanker fra maj 2002 er en del af biobankområdet allerede omfattet af den eksisterende lovgivning. Det gælder først og fremmest: - Persondataloven (Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000). - Komitéloven (Lov om et videnskabsetisk ko- mitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, nr. 69 af 8. januar 1999). - Patientretsstillingsloven (Lov om patienters retsstilling, nr. 482 af 1. juli 1998). Alle lovene er samlet i redegørelsen om biobanker, der kan læses på er.pdf. dem, der ikke ønsker, at deres væv anvendes til forskning eller lignende formål. Det betyder, at hvis en patient får taget en vævsprøve i forbindelse med en behandling på sygehuset, kan patienten kræve, at den kun anvendes til egen behandling. Samtidig foreslås det, at alle forskningsprojekter, der omfatter væv, skal forelægges komitésystemet. Dobbeltsikringen består i, at patienten selvom han eller 3

4 hun ikke har meldt sig til registret vil blive spurgt igen, hvis vævet viser sig at være egnet til forskning og overgår til komitésystemet. Det gælder dog ikke forskningsprojekter, som komitésystemet vurderer aldrig vil ramme patienten eller patientgruppen. Derudover vil patienten blive spurgt, hvis vævet overgår til private firmaer eller andre kommercielle interesser. Endelig er der muligheden for at få udleveret eller destrueret sit materiale. Salg af biobanker Nogle af høringens eksperter pegede som nævnt på behovet for at finde en bedre måde at organisere biobanker i Danmark. Et spørgsmål i den forbindelse er, hvordan biobankerne fremover kan finansieres, ikke mindst de store populationsbaserede biobanker. Medicinalindustrien er interesseret i at udnytte den viden, der er gemt i biobankerne til forskning i og udvikling af nye lægemidler. Torben Kruse mente, at det vil være naturligt, hvis industrien er med til at finansiere biobankerne i den udstrækning, de bruger dem. Ifølge Mads Krogsgård Thomsen vil Novo Nordisk gerne spille en mere aktiv rolle i drift og udvikling af biobanker inden for relevante områder. Men han lagde vægt på, at de store populationsbaserede biobanker bør drives af det offentlige og ikke af industrien. Mads Melbye foreslog, at industrien bidrager økonomisk til at opbygge biobanker efter de præmisser vi er vant til i det offentlige Danmark. Erfaringerne fra UmanGenomics i Sverige har vist, at der nemt kan opstå nogle problemer, når et privat firma får adgang til en offentligt drevet biobank. Ifølge Jens Laage-Hellman opstod der blandt andet uenighed om, hvem der havde dispositionsretten til prøverne; forskerne, der opbyggede biobanken, eller universitet og amtet, der indgik aftalen med Uman- Genomics? Dertil kom spørgsmålet om, hvordan det informerede samtykke skulle formuleres, og uklarhed om forpligtelserne over for de tidligere bestyrere af biobankerne. Det fik flere til at spørge, om der kan opstå lignende situationer i Danmark. - Er det for eksempel muligt for en amtskommune at sælge en biobank, som er opbygget til forskningsformål, til et privat firma, hvis amtet nu skal lukke et hul i sin sundhedskasse, spurgte blandt andre Finn Kamper-Jørgensen, formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Mads Melbye svarede, at hvis private firmaer vil benytte materiale fra en offentligt ejet biobank til forskning, gælder de eksisterende regler, og komitésystemet bliver involveret. Han mente til gengæld ikke, at man kan regulere den del af området, hvor enkeltpersoner selv henvender sig til et firma for at sælge eksempelvis en spytprøve. Mette Hartlev vurderede også, at private firmaer er omfattet af persondataloven, hvis de vil etablere en biobank og opbevare biologiske prøver fra personer, der kan identificeres. Biobanker er et register og skal derfor anmeldes til Datatilsynet, som blandt andet kan vurdere om formålet er tilstrækkeligt præcist, og om der indhentes de nødvendige samtykker. Hun mente ligeledes, at persondataloven blokerer for, at for eksempel Statens Serum Institut kan sælge PKUregistret til en privat virksomhed. Direkte adspurgt sagde Datatilsynets repræsentant, at hun nødigt ville kommentere spørgsmålet, men hun troede heller ikke, at det var muligt at sælge biobanker med personidentificerbare oplysninger. Anonyme prøver ligger udenfor Persondatalovens område. Af andre områder i lovgivningens grå zone nævnte Søren Holm de firmaer, som indsamler væv uden at have konkrete forskningsprojekter. Han påpegede desuden muligheden for at gå uden om Bioetikkonventionens artikel 21 om, at vævsprøver ikke må gøres til genstand for køb og salg. Man kan blot aftale, at man i stedet betaler for det arbejde, som forskerne har haft med at indsamle og drive biobanken i måske flere år, inden firmaet overtager den. 4

5 Ekspertpanel Bjørn Meier, Mesibo A/S Elisabeth Rynning, Docent i offentlig rätt, Uppsala Universitet Jens Laage-Hellman, Docent ved Sektionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola Jørn Olsen, Center for Epidemiologisk Grundforskning Klaus Høyer, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Line Matthiessen-Guyader, Europa- Kommissionen, Direktoratet for bioteknologi, landbrug og fødevarer Mads Melbye, Statens Serum Institut Mads Krogsgaard Thomsen, koncernchef for forskning og udvikling Novo Nordisk A/S Mette Hartlev, Retsvidenskabeligt Institut Københavns Universitet Peter Ebbesen, Lab. for Stamcelleforskning, formand for Biobank Danmark Steen Loiborg, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Søren Holm, professor i klinisk bioetik ved universitetet i Manchester Torben A. Kruse, Odense Universitetshospital Politisk spørgepanel Hanne Severinsen (V) Ester Larsen (V) Lene Jensen (S) Margrete Auken (SF) Lene Garsdal (SF) Birthe Skaarup (DF) Else Theil Sørensen (KF) Elisabeth Arnold (RV) Morten Helveg Petersen (RV) Line Barfod (EL) Tove Videbæk (KRF) Et resumé, en redigeret udskrift af høringen samt oplægsholdernes skriftlige indlæg kan ses i rapporten Biobanker om beskyttelse af humangenetisk materiale på BIOSAMs hjemmeside Se mere om BIOSAMs aktiviteter på BIOSAMs hjemmeside: Her kan man også tilmelde sig som abonnent på BIOSAM informerer. De sidste to numre fra BIOSAM informerer er 8: Bæredygtig bioteknologi 7: Brug af genetiske test Denne udgave af BIOSAM informerer er skrevet af Anne Birkelund, journalist ISSN: BIOSAMs medlemmer er: Finn Kamper Jørgensen (Anne-Marie Bønlykke Larsen), Den Centrale Videnskabsetiske Komité Edith Holm, Den Centrale Videnskabsetiske Komité Peter Sandøe, Det Dyreetiske Råd Karsten Vig Jensen, Det Dyreetiske Råd Finn W. Henriksen, Rådet for Dyreforsøg/ Dyreforsøgstilsynet Annette Weber, Rådet for Dyreforsøg/ Dyreforsøgstilsynet Erling Tiedemann, Det Etiske Råd Mette Hartlev, Det Etiske Råd Torben Klein, koordinator for BIOSAM, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 5

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Redegørelse om biobanker

Redegørelse om biobanker Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1414 Maj

Læs mere

Bedre dyr og mennesker?

Bedre dyr og mennesker? Nr. 10 januar 2003 Bedre dyr og mennesker? Skal mennesker beskyttes mod forbedringer, de selv ønsker foretaget? Forbedringer accepteres allerede > Behov for debat om konsekvenserne > Skal området reguleres

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Overvågning. Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 24. oktober 2001. Teknologirådets rapporter 2001/8

Overvågning. Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 24. oktober 2001. Teknologirådets rapporter 2001/8 Overvågning Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 24. oktober 2001 Teknologirådets rapporter 2001/8 Overvågning Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 24. oktober Projektledelse

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Alternativ Behandling

Alternativ Behandling Alternativ Behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 19. marts 2002 Teknologirådets rapporter 2002/7 Alternativ behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Embryonale stamceller. Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling

Embryonale stamceller. Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling Embryonale stamceller Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling BIOSAM 2003 Program...3 BIOSAM - samarbejde om bioteknologi...7 Politisk spørgepanel...9 Planlægningsgruppen...10 Præsentation

Læs mere

Elektroniske Patientjournaler

Elektroniske Patientjournaler Elektroniske Patientjournaler Lægmandsvurdering afholdt af Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2002/15 Elektroniske Patientjournaler Lægmandsvurdering afholdt af Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets

Læs mere

Har vi haft et vidunderligt efterår efter den triste og kolde sommer

Har vi haft et vidunderligt efterår efter den triste og kolde sommer 1 December 2011 I dette blad kan du læse om: Sæt kryds i kalenderen den 17. april 2012 Temamødet i Randers og herunder Den Hæmatologiske blodbank Nordisk møde i Stockholm og herunder Indvielse af navlesnorsblodbank

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge Anbragte børn og unge Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 3. april 2002 Teknologirådets rapporter 2002/4 Anbragte børn og unge Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d.

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Læs mere

Resumé Høring om terrorbekæmpelse onsdag den 10. maj 2006 kl. 9-15 Landstingssalen, Christiansborg

Resumé Høring om terrorbekæmpelse onsdag den 10. maj 2006 kl. 9-15 Landstingssalen, Christiansborg Resumé Høring om terrorbekæmpelse onsdag den 10. maj 2006 kl. 9-15 Landstingssalen, Christiansborg Skrevet af freelancejournalist Rasmus Krag Jakobsen for Teknologirådet Folketingets Retsudvalg havde taget

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

dforsk Der forskes...og dilemmaer opstår TEMA Vi udforsker etikken i klinisk forsk ning og forskning i etik og klinik

dforsk Der forskes...og dilemmaer opstår TEMA Vi udforsker etikken i klinisk forsk ning og forskning i etik og klinik dforsk. halvår 2010 OM FORSKNING PÅ ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL TEMA Der forskes...og dilemmaer opstår Vi udforsker etikken i klinisk forsk ning og forskning i etik og klinik Lægeuddannelsen i Aalborg fulgt

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere