Regler for ForskEL programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for ForskEL programmet"

Transkript

1 Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.) Dok.nr IPB/AKN 1/14

2 Indhold 1. Indledning Ansøgning Kontrakt og bilag Projektstart Projektdeltagere Perioderapportering og afvigelser Udgifter Bogføring Udbetaling af tilskud Projektafslutning Revision Slutregnskab Slutrapport Afslutningsskema Formidling af resultater Markedsføring og patentbeskyttelse Kommercielle forhold Tilbagebetaling Kommercialisering af resultater Optagelse/overdragelse af patenter og overdragelse af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet Ansvar og rettigheder Inhabilitet Statsstøtteregler Lovgrundlag...13 Dok.nr IPB/AKN 2/14

3 1. Indledning Iflg. lov om elforsyning (se lovgrundlag i afsnit 11) er Energinet.dk forpligtet til at sikre gennemførelsen af den nødvendige forskning, udvikling og demonstration (FUD) for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier. Energinet.dk er desuden underlagt EUs regler for statsstøtte, se mere herom i afsnit 10. Dette notat fastlægger de generelle regler for gennemførelse af sådanne projekter under ForskEL-programmet. Det vil sige de administrative krav til projektets beskrivelse, budget og gennemførelse, betingelser for udbetaling af PSO-støtte, rapportering m.v. 1.1 Ansøgning Med indsendelse af den underskrevne ansøgning bekræfter den projektansvarlige virksomhed og øvrige projektdeltagere, at man er villig til at påtage sig gennemførelsen af projektet. Ansøgningen skal som hovedregel udfyldes på engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt. 1.2 Kontrakt og bilag Der er udarbejdet en kontrakt for det godkendte projekt. Grundlaget for kontrakten er love og bekendtgørelser beskrevet i afsnit 11, samt den godkendte ansøgning inklusive eventuelle bilag til ansøgningen. Obligatoriske bilag til kontrakten er den godkendte ansøgning inklusive eventuelle bilag til ansøgningen, revisionsinstruks samt nærværende regler. Enhver afvigelse fra nærværende regler skal fremgå entydigt af kontrakten eller af bilag til denne. Eventuelle efterfølgende ændringer i kontraktgrundlaget skal ske skriftligt som en kontraktændring til den oprindeligt indgåede kontrakt. 2. Projektstart Den projektansvarlige virksomhed eller institution har ansvaret for at udarbejde og indgå de fornødne aftaler med øvrige partnere og underleverandører i projektet, så disse ligeledes underlægges Energinet.dk s krav til projektdeltagelse. Energinet.dk har ret til indsigt i disse aftaler. Udgifter på projektet kan afholdes fra den dato, hvor kontrakten er underskrevet af begge parter. I særlige tilfælde kan Energinet.dk tillade, at projektet påbegyndes inden endelig underskrift på kontrakten foreligger. En sådan tilladelse gives skriftligt med samtidig angivelse af betingelserne for den tidligere projektstart. 2.1 Projektdeltagere Alle væsentlige projektdeltagere er navngivet i ansøgningsskemaet: Den person, der tegner den projektansvarlige virksomhed/institution, faglig projektleder, nøglemedarbejdere og projektpartnere. Derudover kan der være tilknyttet underleverandører og eksterne konsulenter til projektet. Dokument IPB/AKN 3/14

4 Virksomheder, institutioner eller personer navngivet i ansøgningsskemaet kan kun udskiftes efter aftale. Udskiftningen kan ske, hvis Energinet.dk er skriftligt informeret om baggrunden herfor og dette er godkendt skriftligt. Energinet.dk kan: kræve nøglemedarbejdere og partnere udskiftet, hvis deres indsats i projektet ikke er tilfredsstillende. Udskiftningen skal ske hurtigst muligt efter, at kravet herom er fremført. kræve etablering af en styregruppe og/eller en følgegruppe for projektet og har ret til at udpege en repræsentant som bisidder i styregruppen eller som medlem af følgegruppen. til enhver tid have mulighed for at deltage i følgegruppen. Den projektansvarlige virksomhed/institution vil blive hørt om forslag til medlemmer af følgegruppen, før de udpeges (svarfrist på 10 arbejdsdage). 3. Perioderapportering og afvigelser Den projektansvarlige virksomhed/institution skal indsende perioderapport for projekterne to gange årligt (se skema til perioderapportering). Indsendelsesfristerne er den 9. januar og den 9. august. Perioderapporteringen skal som hovedregel udfyldes på engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt. I perioderapporten redegøres for projektets faglige resultater i den forløbne periode. Der gøres status for projektets faser og milepæle, og den kommende periodes arbejde beskrives. Er der afvigelser eller problemer, skal disse beskrives. Det skal fremgå af perioderapporten, hvorledes de opnåede resultater svarer til de opstillede mål. Det forudsættes, at den projektansvarlige virksomhed/institution gennem sine daglige ledelsesrutiner intensivt prøver at opfange og rette afvigelser, så projektet følger den aftalte plan. Konstaterer projektlederen, at der er afvigelser fra den oprindelige plan, eller kan det forudses, at sådanne vil indtræffe, skal projektlederen omgående orientere Energinet.dk herom. Er afvigelserne af en sådan art, at der må forventes ændringer i tidsforløbet som forskydning af milepæle eller slutrapporteringstidspunktet, skal der forhandles om en ny tidsplan. Projektlederen skal herunder sandsynliggøre, at afvigelsen var uundgåelig, og hvorledes han/hun fremtidigt vil sikre tidsplanens overholdelse. Økonomiske forhold for perioden beskrives og dokumenteres på perioderapportens bilag med kopier af relevante fakturaer. (se afsnittene Udgifter og Udbetaling). Perioderapporten underskrives af den projektansvarlige virksomhed/institution. Væsentlige ændringer i fagligt indhold, tidsplan samt økonomi og budget skal godkendes skriftligt. Derfor skal der fremsendes en skriftlig begrundet anmodning herom til Energinet.dk. Dokument IPB/AKN 4/14

5 Hvis anmodningen gælder en begrænset forlængelse af projektet skal anmodningen være Energinet.dk i hænde senest 3 måneder før projektets afslutning. accepteres som en skriftlig henvendelse. Hvis perioderapporten ikke kan godkendes, er den projektansvarlige virksomhed/institution forpligtet til at lave en ny. Energinet.dk har til enhver tid ret til at anmode om yderligere oplysninger og for egen regning eventuelt lade en udenforstående gennemføre en teknisk/økonomisk vurdering af projektet. 3.1 Udgifter Med henvisning til kontrakten dækkes de godkendte budgetterede udgifter til projektet. Der sker ikke regulering af tilsagnet for løn- og prisudvikling i projektperioden. Projektudgifterne opgøres på følgende omkostningsarter (se ansøgningsskemaet): Lønomkostninger, rejser og opholdsudgifter, eksterne tjenesteydelser (fremmede tjenesteydelse), anskaffelse af apparater, udstyr og materialer samt andet. (Posten andet skal være specificeret). For private virksomheder/institutioner kan der til basislønudgiften lægges et standardomkostningstillæg, der som udgangspunkt maksimalt kan udgøre 50 % af basislønudgiften, til delvis dækning af de indirekte udgifter, mens resten skal dækkes af egenfinansiering. For offentlige virksomheder/institutioner kan omkostningstillægget lægges på alle udgifter, men må højst udgøre 20 % af disse. Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønninger (grundlag for beregning af feriepenge) til de involverede personer. Timelønnen for de deltagende medarbejdere (inden overhead) udregnes som den enkeltes nettoårsløn (= basismånedsløn uden ferietillæg og pensionstillæg ganget med 12) divideret med I budgettet, som er grundlag for PSO-støtten, kan der tages højde for en rimelig lønstigning over projektperioden. På forlangende skal nettoårslønnen henholdsvis timelønnen kunne dokumenteres. Inden for rammebevillingen kan der gives støtte til forskeruddannelse. I tilknytning til et ph.d.-studium skal der ydes et årligt uddannelsestilskud, taxameterbidrag, til institutionen på kr. Dette beløb skal udredes af bevillingen. Støtten reguleres ikke gennem bevillingsperioden. I det omfang uddannelsestilskuddet overføres fra projektkontoen til en anden konto på institutionen, sker regnskabsaflæggelsen i form af kontoudtog, som dokumenterer overførslen. Tilskud til rejseudgifter ydes på grundlag af rejseregler og satser for ansatte i statens tjeneste. Dokument IPB/AKN 5/14

6 Moms er ikke indregnet i støttebeløbet (Jfr. Momsnævnets afgørelse TfS ). Alle udgifter opgøres og honoreres således uden moms. Der ydes ikke støtte til udgifter, som har karakter af løbende driftsudgifter, f.eks. almindeligt IT-udstyr, husleje og revisorudgifter i forbindelse med projektet. Der ydes ikke støtte til udgifter i forbindelse med udtagning af patenter i relation til projektet. Af hensyn til Energinet.dk s årsregnskab skal bilag på udgifter afholdt i kalenderårets anden halvdel indsendes senest den 9. januar for det afsluttede år. 3.2 Bogføring Den projektansvarlige virksomhed skal sikre, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer korrekt bogføring, herunder at bogføringen er indrettet således, at udgifterne vedrørende det enkelte projekt holdes adskilt fra den projektansvarlige virksomheds øvrige indtægter og udgifter. 4. Udbetaling af tilskud Udbetaling af penge til projekter under ForskEL-programmet forudsætter, at den projektansvarlige virksomhed/institution indsender en perioderapport, som udover at beskrive fremdriften i projektet også indeholder en opgørelse over periodens afholdte udgifter samt de akkumulerede udgifter. Inden udbetaling kan finde sted, skal Energinet.dk foretage en faglig og økonomisk godkendelse af perioderapporten. Efter godkendelse af perioderapporten udbetales et beløb svarende til de dokumenterede udgifter for den afsluttede periode. Såfremt det fremsendte materiale er utilstrækkeligt for vurderingen af projektet, kan Energinet.dk til enhver tid anmode om yderligere oplysninger, eventuelt lade en udenforstående, der ikke selv har kommercielle interesser inden for området, gennemføre en teknisk og økonomisk vurdering af projektet. De sidste 10 % af den aftalte støtte tilbageholdes, indtil Energinet.dk har godkendt slutrapporten, der foreligger et afslutningsskema og der er aflagt regnskab (se afsnittet herom). Specielle terminer eller betingelser for udbetaling kan være aftalt i kontrakten. Hvis særlige forhold f.eks. vedrørende projektets varighed taler herfor, kan der aftales et andet betalingsforløb. Dokument IPB/AKN 6/14

7 Udbetaling foregår til anerkendt pengeinstitut efter ønske fra den projektansvarlige virksomhed/institution. 5. Projektafslutning Senest to måneder efter at et projekt er afsluttet, skal der indsendes afsluttende materiale: Revideret slutregnskab, afslutningsskema (se skema hertil) samt slutrapport. Afslutningsskema og slutrapport skal som hovedregel udføres på engelsk, men dansk accepteres i tilfælde, hvor det er nødvendigt. 5.1 Revision For private virksomheder gælder at regnskabet skal være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen gennemføres i henhold til Revisionsinstruks for revision af regnskaber vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres med PSO-tilskud (bilag til kontrakten). Revisionsudgifter afholdes af den projektansvarlige virksomhed. For offentlige institutioner gælder, at regnskabet skal være underskrevet af institutionens bestyrer eller en deraf bemyndiget. For alle virksomheder offentlige som private gælder, at Energinet.dk for egen regning har ret til at lade en statsautoriseret revisor eller anden bemyndiget person gennemgå projektudgifterne (også ved uanmeldt revision hos den projektansvarlige virksomhed/institution, øvrige virksomheder eller personer nævnt i den godkendte ansøgning), der er afholdt i forbindelse med projektet. 5.2 Slutregnskab Senest to måneder efter et projekt er afsluttet, skal der indsendes et afsluttende projektregnskab til Energinet.dk. Regnskabet skal være underskrevet og bære påtegning om den foretagne revision, jf. afsnittet om "Revision". Regnskabet skal opgøres i henhold til det budget, der er lagt til grund for kontrakten om tilsagn. Energinet.dk har til enhver tid ret til at anmode om yderligere oplysninger og eventuelt at få gennemført en teknisk og/eller økonomisk vurdering af projektet. 5.3 Slutrapport Rapporteringen fra det afsluttede projekt skal omfatte følgende: a) Projektnummer, projekttitel, navn og adresse og CVR-nr.(projektansvarlige virksomhed/institution). b) Et kortfattet resumé af projektet og dets resultater (2-5 sider). c) En egentlig slutrapport, der beskriver projektets forudsætninger, mål, gennemførelse og opnåede resultater (størrelsesorden sider). Dokument IPB/AKN 7/14

8 Energinet.dk offentliggør det kortfattede projektresumé (b) på ligesom slutrapporteringen ekskl. evt. fortrolige bilag (c) vil være offentligt tilgængelig. Slutrapport ekskl. evt. fortrolige bilag og afslutningsskema sendes til Forskningscenter Risøs Bibliotek, hvor det vil blive registreret i Nordisk Energiindeks (www.risoe.dk/nei) 5.4 Afslutningsskema I afslutningsskemaet redegøres for projektets faglige resultater og strategien for anvendelse af resultater. Derudover udfyldes en finansieringsoversigt og skemaet underskrives af den projektansvarlige virksomhed/institution. 5.5 Formidling af resultater Projektdeltagerne forpligter sig til at stille resultaterne af FUD-projekter til rådighed for offentligheden. Ved offentliggørelse af materialet om projektet skal det af teksten fremgå, at projektet er støttet gennem ForskEL-programmet med angivelse af projektnummer og beløbets størrelse. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at resultater ikke skal stilles til rådighed for offentligheden, eller at kun et resumé af resultaterne offentliggøres, jf. 20, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 19. december Ansøgeren skal, hvis det allerede vides når ansøgningen indsendes, i sin ansøgning redegøre herfor, hvilken begrænsning der ønskes i offentliggørelsen, og der skal gives en fyldestgørende begrundelse herfor. Ansøgning om begrænset offentliggørelse skal for ForskELprojekter indsendes til Energinet.dk, som videresender anmodningen til Energistyrelsen, der afgør om anmodningen kan imødekommes. 5.6 Markedsføring og patentbeskyttelse Af slutrapporten skal det fremgå, hvorledes den projektansvarlige tænker sig resultaterne markedsført og eventuelt patentbeskyttet. Det tilskyndes, at den projektansvarlige sikrer beskyttelse af projektets innovative udviklinger mod plagiat f.eks. gennem optagelse af patenter. Det er en forudsætning, at der sker en markedsføring således, at projektets resultater kommer dansk energipolitik til gode. Der indføres desuden en beskyttelse, der sikrer, at evt. patent ikke umiddelbart overføres til udlandet, og den økonomiske og tekniske gevinst herved unddrages dansk energipolitik. Reglerne herom er nærmere beskrevet i afsnittet om kommercielle forhold nedenfor. 6. Kommercielle forhold Det er et krav til alle projekter, at de dele, som støttes med PSO-midler under ForskEL programmet, ikke på kort sigt må have kommerciel interesse for projektdeltagerne medmindre, der ydes en betydelig med- og egenfinansiering. 6.1 Tilbagebetaling Dokument IPB/AKN 8/14

9 Hvis et projekt inden for en periode på op til fem år efter projektets afslutning udvikler sig kommercielt, så der i perioden indtjenes et netto-overskud på den udviklede teknologi, skal der tilbagebetales 50% af det modtagne støttebeløb, efter en forhandling med Energinet.dk. Ved beregning af overskud udledt af dette projekts resultater medtages støttemodtagerens driftsresultater i perioden, fra støttemodtageren har påbegyndt udviklingen af teknologien indtil fem år efter projektets afslutning. I projekter med flere deltagere skal beregningen af overskud foretages enkeltvis for hver deltager. Projekter med en med- og egenfinansiering på mindst 50 % er ikke omfattet af nærværende regler om en eventuel tilbagebetaling. Viser det sig under gennemførelsen af et projekt, at projektet udvikler sig kommercielt, er den projektansvarlige forpligtet til hurtigst muligt at meddele dette til Energinet.dk. I sådanne tilfælde er Energinet.dk berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed for tilbagebetaling. Sikkerhedsstillelsen kan eksempelvis ske i form af pant i patentrettigheder m.v., transport i evt. betaling fra tredjemand eller en bankgaranti. Energinet.dk kan kræve tilsvarende sikkerhed, hvis et udtaget patentet søges afhændet, der gives licens til dets udnyttelse inden for 5-års perioden, eller der planlægges salg til tredjemand af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet, jf. videre nedenfor i pkt. 7. En af parterne uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor opgør på basis af virksomhedens regnskab, hvilken andel heraf der kan henføres til resultaterne af det pågældende FUD-projekt. Der udfærdiges en tillægsaftale til den oprindelige kontrakt om PSO-støtte til projektet, hvori tilbagebetalingen er nærmere fastlagt. Tilbagebetalingen udgør 50 % af det modtagne støttebeløb inklusive tillæg af en rente efter renteloven svarende til Nationalbankens udlånsrente + 3 %. Energinet.dk er berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed for tilbagebetalingen eksempelvis i form af bankgaranti. 6.2 Kommercialisering af resultater Hvis projektdeltagerne vælger ikke at kommercialisere resultaterne af et projekt, som Energinet.dk vurderer som kommercielle, kan Energinet.dk efter en rimelig frist give tredjepart adgang til projektets resultater med henblik på en kommercialisering. Projektdeltagerne er forpligtet til loyalt at stille resultater til rådighed for tredjepart i det omfang, Energinet.dk ikke selv besidder disse. Har de oprindelige projektdeltagere ydet en egenfinansiering, indgås der en aftale mellem projektdeltagerne, tredjemand og Energinet.dk om fordelingen af et eventuelt overskud af kommercialiseringen. 7. Optagelse/overdragelse af patenter og overdragelse af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet. Der kan i projekter søges patenter, hvis muligheden opstår, også selv om der ikke er aftalt forholdsregler herfor i forbindelse med ansøgningen eller kontraktens udarbejdelse. Dokument IPB/AKN 9/14

10 PSO-støtten ydes til et projekt under forudsætning af, at den projektansvarlige uden ugrundet ophold meddeler Energinet.dk, at patent søges udtaget på hele eller dele af det pågældende projekt, eller at der planlægges salg til tredjemand af rettigheder, opfindelser mv. udspringende af projektet. Patenter kan ikke overdrages til erhververe bosiddende i udlandet inden for 5-års perioden. Ved eventuel overdragelse til et dansk datterselskab med udenlandsk moderselskab, skal overdragelsen fra sælgers side betinges af, at patentet forbliver, og anvendes, i det danske datterselskab inden for 5-års perioden. Det påhviler sælger at sikre, at dette vilkår indgår i overdragelsesdokumenterne. Ovennævnte forpligtelse bortfalder fem år efter projektets afslutning til udgangen af kalenderåret. Værdien af patenter indgår i projektets samlede økonomiske opgørelse på lige fod med f.eks. restværdien af udstyr, der er opbygget i projektet. 8. Ansvar og rettigheder Energinet.dk kan ikke på noget tidspunkt drages til ansvar, hvis projektet skulle vise sig at krænke andres rettigheder herunder patenter, eller hvis projektet på anden vis skulle pådrage sig et ansvar over for tredjemand. Energinet.dk kan stoppe finansieringen og trække sig ud af et projekt, hvis: 1. Projektet ikke overholder mål og budget. 2. Udviklingen (teknisk eller politisk) gør en fortsættelse meningsløs. 3. Det lovmæssige grundlag for støtte til PSO-FUD falder væk. 4. Det er indgået under falske forudsætninger fra projekthavers side. 5. Den projektansvarlige, dennes organisation eller partnere ikke overholder indgåede aftaler, udviser grov forsømmelighed eller svigagtig optræden. Ad pkt. 2 Ønskes projektet bragt til ophør som følge af, at den tekniske eller politiske udvikling gør en fortsættelse meningsløs, så dækkes de direkte og dokumenterede udgifter, den projektansvarlige har i forbindelse med at bringe projektet til ophør. Der skal forinden træffes aftale om, i hvilket omfang den projektansvarlige virksomhed/institution skal levere en afrapportering, og hvorledes de indtil ophør opnåede resultater stilles til rådighed. Alternativt kan Energinet.dk sammen med den projektansvarlige virksomhed/institution vælge at reformulere projektet. Ad pkt. 4 og 5. Skyldes ophævelsen de i pkt. 4 og 5 nævnte grunde, er Energinet.dk berettiget til at kræve den allerede udbetalte støtte tilbagebetalt. Der kan i sådanne situationer ikke rejses nogen form for erstatningskrav mod Energinet.dk. Dokument IPB/AKN 10/14

11 9. Inhabilitet For ForskEL-programmet gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. Nedenstående retningslinier gælder for såvel personer, der er udpeget til at deltage i behandlingen af en sag som for medlemmer af Energinet.dk s bestyrelse, der endeligt godkender projekterne. I det efterfølgende betegnes den, der er omfattet af nævnte personkreds, som medlemmet. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal forlade mødelokalet under sagens behandling og må ikke yde nogen rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i sagens behandling eller i en del af sagens behandling. De nedenfor anførte habilitetskrav kan i ganske særlige tilfælde modificeres i henhold til forvaltningslovens 4. Det skal dog understreges, at 4 udgør en forholdsvis snæver undtagelse. Til uddybning henvises til Betænkning 1317, side Et nært familiemæssigt tilknytningsforhold til en person, der selv ville være inhabil efter nedenstående regler, medfører inhabilitet. Ved nær familie forstås: Forældre, børn, ægtefælle, svigerinder, svogre, søskendebørn, svigerforældre og svigerbørn. Andre familiemedlemmer betragtes som nær familie, hvis medlemmet jævnligt omgås vedkommende. Et fast samlivsforhold med en person, der selv ville være inhabil, medfører ligeledes inhabilitet. Samleverens familie betragtes i denne forbindelse som familie til medlemmet. Inhabilitet foreligger i henhold til forvaltningslovens 3, stk. 1, hvis 1. medlemmet selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2. medlemmets ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3. medlemmet deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, og medlemmet tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om medlemmets upartiskhed. Dokument IPB/AKN 11/14

12 10. Statsstøtteregler ForskEL-programmet er underlagt EU's regler om statsstøtte til forskning og udvikling, der skal hindre konkurrenceforvridning mellem virksomheder. Der er dermed et loft for hvor stor en andel af projektets samlede omkostninger, PSO-støtten må udgøre. Statsstøtte til FUD har imidlertid varierende indvirkning på markedet, og Kommissionen skelner mellem: Grundforskning, dvs. aktiviteter, der tager sigte på at udvide den generelle videnskabelige og tekniske viden, og som ikke er knyttet til noget erhvervsmæssigt eller kommercielt formål Industriel forskning, dvs. forskning med henblik på udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, eller som medfører en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser Udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet, dvs. en konkretisering af resultaterne af industriel forskning i en plan, et projekt eller en tegning for produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser (f.eks. skabelse af en prototype, demonstrationsprojekter, pilotprojekter osv.). PSO-støtte ydes ikke til grundforskning og grundforskning er dermed ikke med i nedenstående tabel, der viser den tilladte finansiering ud af de samlede projektomkostninger: Støtte Industriel forskning Udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet Finansiering af forundersøgelser 75 % 50 % Finansiering af et projekt 50 % 25 % Maksimalt støtteloft på 75 % 50 % visse betingelser Projekter af fællesskabsinteresse 75 % 50 % Maksimalt støtteloft ved kumulering (statsstøtte og fællesskabsfinansiering) 75 % 50 % I forbindelse med aktiviteter, der både omfatter industriel forskning og udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet, kan den acceptable støtteintensitet ikke overstige det vejede gennemsnit af ovennævnte støtteintensiteter. Støtteintensiteten kan imidlertid forhøjes på visse betingelser (under posten "maksimalt støtteloft på visse betingelser"), bl.a. når støtten ydes til: små og mellemstore virksomheder: plus 10 procentpoint i visse regioner, som er dårligt stillet økonomisk: fra 10 til 15 procentpoint et projekt eller et program, der er udarbejdet i forbindelse med EU's rammeprogram for forskning og udvikling: plus 15 procentpoint, hvis projektet vedrører et reelt grænseoverskridende samarbejde: plus 25 procentpoint Dokument IPB/AKN 12/14

13 et projekt, der som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og udvikling indebærer et grænseoverskridende samarbejde, som følges op af en bred offentliggørelse af resultaterne, af udstedelse af licenser og patenter: plus 10 procentpoint. I ovennævnte tilfælde kan det maksimale støtteloft ikke overstige 75 % for støtte til industriel forskning og 50 % for støtte til udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet. De samme tærskelværdier finder anvendelse for støtte til gennemførelse af et vigtigt projekt af europæisk interesse og til projekter, hvortil der både ydes statsstøtte og EU-støtte. For yderligere information se og EF-Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling EFT C 45, Energinet.dk tolker ovenstående regler for statsstøtte således, at forskning og udviklingsaktiviteter kan støttes med op til 75 % af de samlede projektomkostninger og demonstrationsaktiviteter kan støttes med op til 50 % af de samlede projektomkostninger. Ved afvigelser herfra skal projektansvarlig virksomhed/institution gøre opmærksom herpå i perioderapporter og afslutningsrapport 11. Lovgrundlag Energinet.dk er forpligtet efter 29 i lov om elforsyning til at sikre gennemførelsen af den nødvendige forskning, udvikling og demonstration (FUD) for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som er nødvendige for udnyttelse af miljøvenlige elproduktionsteknologier herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem, jf. bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. udstedt med hjemmel i elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 om lov om elforsyning med senere ændringer. Reglerne revideres normalt en gang om året for justering af procedurer og ajourføring i henhold til lovændringer m.v. Reglerne er enslydende for ForskEL- og Elforskprogrammet, administreret af hhv. Energinet.dk og Dansk Energi - Net. Dette regelsæt erstatter tidligere regelsæt for PSO-støtte hos Energinet.dk og gælder for samtlige projekter med kontraktdato efter 11. juni 2002, jf. 22, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 19. december Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Energinet.dk Fjordvejen 1-11 Dokument IPB/AKN 13/14

14 7000 Fredericia Att.: PSO F&U-sektion samt den fælles energiforskningsportal Dokument IPB/AKN 14/14

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Regelsæt - for støtte fra ForskEL til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Version 1.1 Senest ændret den 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE OG ANSVAR...

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Regelsæt - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Version 1.0 Senest ændret den 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere