Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal"

Transkript

1 Nr. 3 Marts årgang Hjemmeside: mail: Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Generalforsamlingen startede kl. 19:35 ved formand Gert Nielsen(GN) nr.66, der bød velkommen til de mange fremmødte. GN startede aftenen med at byde driftsleder ved Vallensbæk Fjernvarmeværk Finn Carlsen velkommen til dette møde med beboere fra Unic-husene på Horsbred. Finn Carlsen vil fortælle lidt om hvordan vi som brugere, får mest muligt ud af at være en del af fjernvarmeværkets andelshavere. Efter indlægget har vi aftalt, at der er mulighed for spørgsmål til Finn Carlsen. Finn fortalte om varmeværkets start i 1965 og frem til i dag. Her er et udpluk af de emner Finn fortalte om: 1. Der er 22 km ledningsnet 2. Pr. 31. august 2011 var der ca. 900 forbrugere mødte op til besøgsdag i januar måned Et par huse har centralvarme i husejerforeningen Horsbred 5. Gode råd til god afkøling (rengøre filtre ofte/ rense blæseren/ etc.) 6. Godt indeklima (lufte ud/ sætte blæseren på luft udefra ind imellem/ikke lukke spjældene til etc.) 7. Hvis man har brug for gode råd kan man bare ringe til varmeværket, de er her for os. 8. Varmeværket må ikke anbefale en speciel VVS er, da de ikke vil have skylden, hvis VVS eren ikke gør sit arbejde ordentligt. 9. VVS eren kan altid få de tekniske bestemmelser udleveret på varmeværket. 10. Varmtvandsbeholdere skal helst stå med temperaturen 55 grader. 11. Der kan bestilles gratis kontroleftersyn 12. Varmeværket skal spare 376 mega/watt pr år i 10 år, så Finn opfordrede folk til at indberette til varmeværket, hvis de laver energi-besparelser på deres huse, såsom nye vinduer etc. 13. Rør i kældre på Unic 119 husene er skiftet i Nørrebred og Syvhøjvænge. Unic husene i Horsbred vil stå for udskiftning om 2-3 år. Pkt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Wilbert (MW) nr MW blev valgt ved akklamation. MW takkede for valget og meddelte at indkaldelse og dagsorden var rettidig omdelt og at generalforsamlingen dermed var lovlig indvarslet. Med 35 huse repræsenteret og 2 fuldmagter var generalforsamlingen beslutningsdygtig. MW oplæste dagsordenen og anmodede om navn og husnummer, hvis man ønskede ordet og gav herefter ordet til formanden GN, der kunne aflægge bestyrelsens beretning. Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år GN læste beretningen op, som kan ses herunder: HH generalforsamling 2012 bestyrelsens beretning for kalenderåret 2011

2 Velkommen til HH s ordinære generalforsamling 2012 Beretningen vil fortælle om bestyrelsens arbejde i det forløbne år. En særlig velkomst til nye medlemmer, som vi håber får glæde af deres bolig her i foreningen. Der har været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling nemlig: 15. marts maj august + 8. november februar. Herudover har der været afholdt møder med kommunen og der har været kontakt om det grønne område, udsendelse af HHnyt og foreningens økonomi/budget. Mails og breve er også blevet modtaget og skrevet. 4 nye borde er blevet indkøbt til udlån. De er lidt mindre end de eksisterende, men er lettere at håndtere. Jeg vil gerne opfordre til at lånerne passer på de nye borde de kan ikke tåle at stå ude i regnvejr, og de er ikke beregnet til at stå på. Hvis vi alle behandler de lånte remedier godt, kan de holde i mange år fremover. I HH huset opbevares også klapstole, trillebør, pælebor og kloaksplit og alt kan lånes af medlemmerne, hvis man henvender sig til Alice og Poul Husmer i nr. 86. Vi har også en havetromle, men den har lidt så megen overlast, at den må siges at være blevet ubrugelig. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal indkøbes en ny, da transporten fra HH huset til den enkelte bruger er skyld i tromlens dårlige tilstand. Filtre til varmeanlæggene blev delt ud i oktober, og nye kan købes for nu 40 kr. i nr.66. Jeg skal også henstille til beboerne, at få klippet hække ind til skel, samt fjerne nedhængende grene fra træer og buske, så det er muligt at passere til fods på fortovene uden gener. Ligeledes frabedes parkering på fortove. Retningslinjer opdateres Da vores huse og grunde efterhånden har fået en del år på bagen vi fylder 45 år i år er der i tidens løb givet en del tilladelser til fornyelser ud over de oprindelige deklarationer der er tinglyst på grundene. Disse retningslinjer for bygningsændringer er sidst blevet opdateret i oktober 1991 med et genoptryk i Bestyrelsen har derfor på et møde med Vallensbæk Kommune i september aftalt, at kommunen vil komme med et oplæg, så ændringerne kan indarbejdes i en ny samling, der indeholder alle givne dispensationer. Det var meningen, at oplægget skulle komme til os inden udgangen af 2011, men vi har endnu ikke modtaget et nyt forslag, da Teknisk Forvaltning (TF) har prioriteret anderledes. Vi er stadig i kontakt med TF og er blevet lovet et nyt oplæg inden udgangen af marts De grønne områder Der er i den forløbne sæson kommet et nyt rigtig pænt kastanjetræ op på plænen ved nr. 79. En opfordring til beboere der fjerner ukrudt og klipper hæk, og derefter lader det ligge på fællesarealerne, skal lyde om at få ukrudt og hækaffald væk hurtigst muligt, så græsset kan blive slået til alles tilfredshed. Det er heller ikke en god ide at bruge vores buske på fællesarealerne, som depot for ukrudt, sten og overskydende jord fra div. arbejder i haverne. Jeg synes vi har en udmærket haveaffaldsordning gennem kommunen, så denne kan bruges til at komme af med div. effekter. Jeg har igen i år henvendt mig til Vallensbæk Kommune om vandværksgrunden ved Pilestien. Denne gang sammen med Pilehavegård Grundejerforening, så må vi se om der sker noget når vi er flere om ønsket om ny beplantning. Rotter Der er igen konstateret rotter, både i kældre og på grundene. Et sted er der fanget 12 rotter! Undlad venligst overfodring af fugle i haverne, da rotterne går efter alt spiseligt. Husk at give kommunens rottefænger besked, hvis du observerer rotter. Det er ikke sikkert, at det er din skyld, at der er rotter, men du kan hjælpe med at begrænse rotteplagen, sammen med rottefængeren. Det er en god ide ind imellem at lette på lemmen til krybekælderen, for at kontrollere om der er aktivitet af rotter under gulvene. Hjemmeside Gert Egeberg i nr. 84 redigerer og vedligeholder foreningens hjemmeside. Den indeholder efterhånden mange oplysninger, som kan bruges af medlemmerne. Bestyrelsen bruger også hjemmesiden til meddelelser, som vi synes at nogen kan have brug for, uden at det skal udløse en skrivelse til alle. Husk adressen: Også ejendomsmæglerne er begyndt at bruge siden, når de skal have oplysninger i forbindelse med et eventuelt salg.

3 Seniornetværket Jeg vil gerne her reklamere lidt for Seniornetværket. Vi har en gruppe aktive beboere, som mener at de kan gøre noget for hinanden, når de nu har trukket sig tilbage fra den aktive del af arbejdslivet. De ses til komsammener på Korsagergård ca. 6 gange årligt, hvor de planlægger ture, koncert- og udstillingsbesøg, kulturelle indslag og hvordan de ellers kan komme hinanden ved eller kan hjælpe hinanden. I de første år netværket eksisterede, var der mellem 25 og 30 til møderne. Der har desværre været frafald, som ikke alle er blevet suppleret med nye medlemmer, så derfor denne opfordring til at få netværket til at kunne fortsætte. Der er måske medlemmer der har lyst til at deltage, men ikke lige får sig taget sammen her og nu. Prøv at kontakte Henning Lindberg i nr. 122, Jørgen Høgh i nr. 87 eller Alice Husmer i nr. 86 hvis du kunne tænke dig at være med. I referatet fra netværkets komsammener, som uddeles til alle i foreningen, kan du læse om hvad der foregår. Næste komsammen er på Korsagergård mandag d. 19. marts. Vores drikkevand Vi har fået en henvendelse fra Vestegnens Vandsamarbejde om at opfordre alle til IKKE at anvende sprøjtegifte som ukrudtsbekæmpelse i haven. Der bliver fundet rester af sprøjtegifte i vandprøver af grundvandet og det giver anledning til lukning af vandboringer. Det er dette, der bekymrer vandværkerne. Hermed er denne opfordring givet videre. Parcelhusejernes Landsforening Vi er som forening medlem af PL. Som jeg gjorde opmærksom på ved sidste generalforsamling, gælder dette medlemskab også for det enkelte medlem. På bladet Mit Hus, som vi får postomdelt 4 gange om året, står den enkeltes medlemsnummer. Som medlem kan man henvende sig til PL, og kan hente oplysninger, som kun er tilgængelige for medlemmer, på PL s hjemmeside: Man skal dog indhente en adgangskode ved PL s sekretariat. Vallensbæk Kommune og henkastet affald Husejerforeningen er sammen med alle andre grundejerforeninger i Vallensbæk Kommune blevet indbudt af Vej og Park til at deltage i en arbejdsgruppe, som skal nedbringe mængden af henkastet affald i kommunen, både i det frie landskab og hvor der er beboelse og butikker. Jeg har deltaget i to møder, og indtil videre er det planlagt sideløbende med Dansk Naturfredningsforening, at afholde en affaldsindsamling søndag d. 22. april. Vi ved godt, at det ikke gør det alene at indsamle affald en eller 2 gange om året. Derfor er der også fokus på, på den lange bane at gøre børn fra børnehavealderen og opefter (+ alle andre aldre) opmærksomme på at bruge affaldsbeholdere og ikke at smide papir, plastposer, flasker og diverse genstande i naturen. Der vil blive annonceret i lokalpressen og i Vallensbæk Nu om de nærmere detaljer. Er der nogen der har lyst til at deltage i dette arbejde, er de velkomne til at kontakte mig (GN). Afslutning Til slut vil jeg takke bestyrelseskollegaer, revisorer og øvrige medlemmer, der har bidraget til foreningsarbejdet i 2011, for godt og engageret arbejde i det forløbne år. Det var så hvad der blev valgt til beretningen denne gang. Nr. 64 spurgte til rotterne og rottespærre. GN sagde at rottespærren forhindrede at rotter kunne spredes mellem husene via kældrene, men der kan godt være rotter i ens egen kloak. Nr. 43 spurgte hvem der vil gøre noget ved bilerne, der bliver parkeret på fortove og ved hække der ikke bliver klippet ind. GN henviste til information i Vallensbæk Nu, hvor reglerne har været offentliggjort. (Herunder udklip fra Vallensbæk kommunes hjemmeside. red): -Beskæring af beplantningen til skel mod vej eller sti skal være til bagkant af dit skel. Træer og buske skal være beskåret til en højde af 2,75 m over fortovet og 4,00 m over kørebanen-

4 Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse MW gav ordet til kasserer Erik Larsen (EL), der gennemgik det reviderede regnskab. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, det blev godkendt ved akklamation. Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingentet for det kommende år EL gennemgik det udleverede budget, der indeholdt et kontingent på kr Desuden nævnte EL at kommunen havde nedsat tilskuddet til sociale aktiviteter, så seniornetværket vil få færre penge til deres møder. Dette vil foreningen kompensere. Nr. 37 henviste til at et sådan tilskud tidligere var afvist. Nr. 120 rettede dette, da der netop blev givet lov til at give tilskud. GN forklarede at det ikke blev nødvendigt dengang at give tilskuddet. Nr. 86 fortalte at der tidligere i HH har været brugt penge på mange forskellige aktiviteter, herunder fastelavnsfest o.lign. EL opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter i HH. Budgettet blev godkendt ved akklamation, hvorved kontingentet blev på kr Pkt. 5: Forslag fra medlemmerne Forslag 1 Leif Sørensen, nr. 91 ansøger om lov til at opsætte solcelle-anlæg. Leif fortalte om de 2 anlæg han havde indhentet tilbud på, som er på 4000 kw (ca. kr ) og 6000 kw (ca. kr ,-), og informerede omkring pris/størrelse på solcellerne, hvordan de gemmer strømmen etc. Nr. 92 syntes det lød rigtig godt og vil gerne selv have et anlæg. Nr. 69 spurgte til håndværket fradraget. Leif sagde at det var på ca. kr ved det lille anlæg, og det var trukket fra i den oplyste pris på ca. kr Nr. 34 spurgte til genskin fra pladerne. Leif fortalte at der var noget genskin afhængig af pladerne. Han havde ikke fået svar fra Vallensbæk kommune, men der var opsat flere anlæg i Albertslund. Nr. 72 forklarede at det krævede en godkendelse her på generalforsamlingen, da solcelle anlæg ikke er omfattet af deklarationen. MW henviste til den offentlige bekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (lov nr af 27. december red). GN mente at forslaget skulle præciseres omkring miljø påvirkninger(genskin, lyd fra varmeveksler osv.) Nr. 90 krævede en præcisering af forslaget før det kunne komme til afstemning. Leif forklarede at håndværker tilskuddet kun gælder 2012 ud. MW ridsede indlæggene op og konkluderede at forslaget skulle præciseres inden forelæggelse for en ny generalforsamling. Leif ville komme med lidt mere information inden vi kan stemme ved næste generalforsamling. Forslag 2 Gert Egeberg, nr. 84 ansøger om lov til at opføre saddeltag på tilbygning Gert fortalte lidt om taget og havde omdelt billeder, kopier og en god beskrivelse om hvordan det ville se ud.

5 Nr. 91 syntes at det var en flot løsning, men mente at der ikke må bygges over betonkant. Nr. 90 spurgte om det så også gælder saddeltag på carporten. Han mente at vandafledningen villes øges, hvilket ikke er godt. Nr. 92 syntes at det ser godt ud, og sagde at vandafledningen ville være uændret. Nr. 43 spurgte hvorfor taget skulle have samme retning som det øvrige tag, hvorfor ikke diagonalt på. Gert informerede om at Vallensbæk kommune tidligere havde afslået et tag på tilbygningen, der gik diagonalt ind på det eksisterende tag. Nr. 80 mente nu stadig at det ville give øget afvanding og ekstra tag ville give øget skygge for naboen og at regnvandet vil løbe ind til naboen. Gert svarer, at der vil være tagrender som på det nuværende saddeltag og vandet vil løbe i egen regnvandsbrønd. Nr. 90 gav udtryk for at han ikke var interesseret i at lukke op for alle mulige løsninger. Nr. 72 henviste til deklarationerne og at der ikke må bygge over betonremmen og han har selv tilbygning(i carporten), hvor han engang fik afslag på saddeltag. Nr. 120 opfordrede til at tænke sig om, da han ikke tror at kommunen går med til det. GN nævnte at tagrenderne vil være synlige som på de nuværende saddeltage. Gert henviste til at der i forslaget er nævnt at tagkonstruktionen skal følge de vedtagne retningslinier. Forslaget blev nedstemt med 10 stemme for, 26 imod og 1 blank. Pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen På genvalg: Alice Husmer, nr. 86 Gert Egeberg, nr. 84 Vibeke Andersen, nr. 101 Alle blev valgt ved akklamation. Pkt. 7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen På genvalg, John Jørgensen, nr. 61, John blev genvalgt ved akklamation. Pkt. 8: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant På genvalg, begge nuværende revisorer: H. Lindberg, nr. 122 og J. Gregersen, nr De blev begge genvalgt ved akklamation. På valg som revisor suppleant: Solveig Hansen, nr. 64. Solveig blev genvalgt ved akklamation. Lodtrækning om en mødepræmie, 1 flaske vin til en af de fremmødte, blev vundet af Poul Andersen nr. 98 IGEN. Pkt. 9: Eventuelt Nr. 37 ville gerne have hvis bestyrelsen kunne kontakte kommunen ang. sti ved vandværksgrunden Nr. 12 spurgte om der var kommet nye vedtægter ang. brug af jordfarver, da han har erfaret at der er malet gult i et hus, og en underlig grøn i et andet hus. GN sagde at bestyrelsen vil undersøge det. Nr. 24, nr. 64, nr. 69 og nr. 120 nævnte alle at de har TV kanaler der flimrer, og ville have bestyrelsen til at kontakte YouSee. GN opfordrede til at starte med at tjekke egne installationer, da tilkald af tekniker skal betales af den enkelte beboer, hvis fejlen ligger i egen installation. Der har været flere udfald/fejl uden for vores anlæg. Nr. 8 informerede om, at man skal passe på med gør det selv antenneinstallationer, men få YouSee til det. Det digitale signal er meget følsomt overfor forstyrrelser. Vallensbæk den 2. marts 2012 Dirigent Referent Formand Mogens Wilbert Vibeke Andersen Gert Nielsen

6 Foreningens bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 6. marts 2012 konstitueret sig og fordelt opgaver som følger: Formand: Gert Nielsen, nr Bladudvalg Deklarationsudvalg Filtre HHhuset Kabelnetudvalg Kommunekontakt Næstformand: Alice Husmer, nr HHhuset: udlån af borde, stole, trillebør og jordbor Kasserer: Erik Larsen, nr Sekretær: Vibeke Andersen, nr Bestyrelsesmedlem: Gert Egeberg, nr Bladudvalg Hjemmesideudvalg Kabelnetudvalg Kommunekontakt Bestyrelsesmedlem: Poul Andersen, nr Bladudvalg Gartnerudvalg Suppleant: John Jørgensen, nr Deklarationsudvalg Gartnerudvalg Suppleant: Kirsten Nielsen, nr Hjælp til selvhjælp af egne installationer og signalforstyrrelser På YouSee s hjemmeside (http://yousee.dk), under Hjælp og support er der et punkt om driftsinformation, hvor der kan læses om aktuelle og tidligere driftsforstyrrelser. Ligeledes er der under punktet TV-pakker hjælp at finde om f.eks. tjek dine kabler og støj eller manglende kanaler. Brug informationen til at få tjekket dine egne installationer inden du kontakter YouSee.

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere