Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri. marts 2014"

Transkript

1 Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri marts 2014

2 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 / 3 OM SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION INDHOLDSFORTEGNELSE Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks innovationsstab. Vores vision er at være katalysator for et innovativt velfærdog sundhedsvæsen. Dette gør vi ved at professionalisere arbejdet med innovation igennem en række stærke tværfaglige kompetencer og tæt samarbejde med regionens sygehuse, psykiatri og socialområde såvel som ved nationalt og internationalt samarbejde. Syddansk Sundhedsinnovations medarbejdere spænder vidt og vi har kompetencer inden for antropologi, psykologi, sygepleje, sundhedspolitik, pædagogik, idræt, sprog, historie, statskundskab, it, håndværk, arkitektur, design, ingeniørarbejde, ledelse, forretningsudvikling og økonomi. Vores unikke tværfaglighed samt indgående kendskab til regionens driftsenheder gør, at vi bedre kan hjælpe jer til at skabe innovative projekter. Hos Syddansk Sundhedsinnovation sætter vi brugerne i centrum i innovationsprocesserne, så deres viden og behov kommer i spil og dermed kvalificerer de endelige løsninger. Vi sætter fokus på at tænke nyt og teste innovation i praksis i forbindelse med udvikling af byggeri, produkter og services inden for social- og sundhedsområdet. Dette foregår bl.a. i vores 1200 m2 store testhaller, hvor vi udvikler og tester ideér, produkter og mock-ups i fuld skala af f.eks. bygningsudsnit og arbejdsgange. Hermed sikres, at nye indretninger, services og produkter fungerer for fremtidens patienter og medarbejdere. Vi skræddersyer projekter efter jeres behov og med vores særlige kompetencer kan vi rådgive og guide jer ud fra de ressourcer og tidsplan, der er til rådighed. Vi ser frem til et åbent og innovativt samarbejde med jer. OM SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION 2 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING 4 KAPITEL 1 - BYGGEPROCES OG BRUGERINDDRAGELSE 7 BYGGEPROCES OG BRUGERINDDRAGELSE 8 NY VIDEN OG EJERSKAB 8 KAPITEL 2 - FORSKNING OM PATIENT- OG MEDARBEJDERBEHOV 17 FORSKNING OM PATIENT- OG MEDARBEJDERBEHOV 18 PATIENTBEHOV 18 MEDARBEJDERBEHOV 30 SAMLEDE ANBEFALINGER 39 KAPITEL 3 - NYE KONTORKONCEPTER 43 KAPITEL 4 - AFSLUTNING 53 KAPITEL 5 - BILAG 57 BILAG 1 58 GUIDE TIL BRUGERINDDRAGELSESPROCESSEN BILAG 2 61 GUIDE TIL SPØRGESKEMAER BILAG 3 62 GUIDE TIL BRUGERDAGBOG BILAG 4 64 GUIDE TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEWS BILAG 5 67 GUIDE TIL KVALITATIVE INTERVIEWS BILAG 6 68 GUIDE TIL OBSERVATIONER BILAG 7 69 GUIDE TIL WORKSHOPAFHOLDELSE LITTERATUR 73

3 4 / SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 / 5 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING INTRODUKTION TIL HÅNDBOG Denne håndbog er forfattet således, at den enten kan læses fra ende til anden eller blot ved at udvælge kapitler efter interesse. OM DENNE SKRIVELSE Denne håndbog er produktet af et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og Psykiatriens Anlægssekretariat i Region Syddanmark. Målet var at fremkomme med et teoretisk grundlag samt værktøjer som kan understøtte den ambulante psykiatri i Region Syddanmark i designet af fremtidens kontor- og behandlerrum. Projektet løb fra oktober 2013 til februar INTRODUKTION De ambulante psykiatriske tilbud i Region Syddanmark er i disse år i gang med flere byggeprojekter inden for de overordnede rammer, som Fremtidens Psykiatri - Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark (29) har udstukket. Den store udfordring man står over for, er tacklingen af et stigende aktivitetsniveau på samme eller færre kvadratmetre, samtidig med, at behandlingen i psykiatrien ændrer karakter i takt med implementeringen af pakkeforløb i psykiatrien og en øget anvendelse af gruppeterapi. Bygningerne skal således ikke bare indeholde flere aktiviteter, men rumme nye og anderledes aktiviteter, hvilket både påvirker patientbehandlingen og medarbejdernes arbejdsprocesser. En uundgåelig nødvendighed er optimering af udnyttelsen af kvadratmeterpladsen, hvorfor eksempelvis ideen om to-tre mandskontorer er præsenteret. Der er dog blandt medarbejderne og klinikerne en høj grad af skepsis omkring mulighederne for at kunne bevare faglighed og en høj produktivitet i et sådant arbejdsmiljø, hvor flere sidder sammen på kontorer og selve samtalebehandlingen tilbydes i et selvstændigt behandlerrum. Samtidig betyder de bygge- og indretningsmæssige udfordringer, at processen trækker mange medarbejderressourcer uden garanti for et hensigtsmæssigt og fremtidssikret resultat. Medarbejderne savner nemlig ofte de kompetencer og erfaringer, der skal til for at skabe overblik over brugerbehovene og formidle dem rettidigt i en let anvendelig form til arkitekt/entreprenør. Dette medfører enten øgede udgifter eller at væsentlige behov mangler understøttelse i de nye byggerier. For at imødegå disse udfordringer er der behov for at skabe et kvalificeret vidensgrundlag samt en metodisk værktøjskasse, der kan støtte medarbejdere og beslutningstagere i processen. Denne forskningsbaserede håndbog har derfor til hensigt at guide og inspirere til en målrettet proces, hvor de ambulante psykiatrier på effektiv vis kan designe deres fremtidige arbejdsmiljøer. Arbejdsmiljøer af høj kvalitet, hvor der både er plads til patienternes differentierede behov og personalets vekslende moderne arbejdsbehov inden for de økonomiske rammer, som er den ambulante psykiatris grundvilkår. LÆSEVEJLEDNING Håndbogen baserer sig på forskning, erfaringer fra Syddansk Sundhedsinnovations arbejde på området samt erfaringer indhentet fra ambulante psykiatrier, der allerede har gennemgået en bygge-/ flytteproces. For at sikre klarhed over kilden til anbefalinger i skrivelsen, vil forskning altid følges af henvisninger til litteratur, der er nærmere beskrevet i litteraturlisten. Håndbogen er opbygget med tre overordnede kapitler med dertilhørende underafsnit, et afslutningskapitel og sidst findes et bilagskapitel og litteraturliste. Håndbogen kan læses fra ende til ende, men er forfattet så det også er muligt at læse de enkelte kapitler for sig selv. Dette indebær, at der forekommer nogle gentagelser i teksten, for at sikre forståelsen af de individuelle kapitler. Her følger en kort gennemgang af håndbogens indhold: KAPITEL 1: BYGGEPROCES OG BRUGERINDDRAGELSE NY VIDEN OG EJERSKAB Håndbogen indleder med en kort gennemgang af byggeriets faser for at give et overordnet overblik over hvordan et byggeprojekt er struktureret og hvornår vigtige beslutninger træffes. Denne oversigt suppleres med en procesmodel for innovativ brugerinddragelse som erfaringer viser, er en effektiv måde at håndtere brugerinddragelsen i forbindelse med byggerier. Det er nemlig vigtigt at brugerinddragelse foretages systematisk, så den vigtige viden der samles kan nå at blive analyseret, testet og integreret i byggeplanerne til rette tid. Herefter sættes fokus på den gode brugerinddragelsesproces. Når arbejdspladser bygger nyt eller flytter rundt kan ledelsen let sidde med en opfattelse af, at brugerinddragelse er en besværlig proces, som bringer ønsker og behov på banen, der modsiger hinanden, er dyre eller umulige at opfylde og ender med at skabe mere utilfredshed end gavn. Det kan derfor være fristende at gennemføre processen ud fra generelle anbefalinger og ledelsens idéer alene i forhåbning om, at medarbejderne bliver tilfredse, når først de er kommet på plads. Selvom det er korrekt, at en dårligt styret brugerinddragelse kan være uproduktiv, viser forskningen, at det er et vigtigt element, som kan være dyrt at springe over. Når inddragelsen bliver håndteret korrekt, medvirker den nemlig både til at understøtte arbejdsopgaverne bedst muligt, til at sikre medarbejdernes oplevelse af ejerskab og kontrol og til at styrke medarbejdernes loyalitet over for organisationen. Håndbogen beskriver derfor hvordan en god brugerinddragelsesproces kan foretages ved brug af procesmodellen for innovativ brugerinddragelse. KAPITEL 2: FORSKNING OM PATIENT OG MEDARBEJDERBEHOV For at skabe en effektiv brugerinddragelsesproces er det dog vigtigt at kunne tage udgangspunkt i forskningsbaserede anbefalinger, som både kan inspirere, kvalificere og udfordre de afdækkede brugerbehov. Håndbogen inkluderer derfor en gennemgang af forskning om patient- og medarbejderbehov, som det er vigtigt at forholde sig til i de nye ambulante psykiatriske byggerier. Forskningsgennemgangen opsummeres i en række anbefalinger, der kan overføres direkte til de nye byggerier/indretninger, men udpeger ligeledes områder, hvor der er behov for en afdækning af afdelingernes specifikke patient- og medarbejderbehov. Fokus rettes først mod patientbehovene, da indretning som understøtter patienternes behandling bedst muligt kan være et vigtigt samlingspunkt for medarbejdere i psykiatrien. Hvis patienternes behov er udgangspunktet, viser erfaringer nemlig, at det er væsentligt lettere efterfølgende at opnå de nødvendige kompromiser omkring indretningen af medarbejderområderne. Forskningsgennemgangen munder ud i en opsamling af indretningsmæssige anbefalinger som kan inddrages i bygge- og brugerprocessen. For at sikre at brugerinddragelsen bliver foretaget tidsnok til at indgå effektivt i byggeplanerne, bliver anbefalingerne endvidere matchet med den generelle byggefasemodel, så det er tydeligt hvornår de enkelte emner skal afklares. KAPITEL 3: NYE KONTORKONCEPTER I dette kapitel fokuseres der specifikt på muligheden for at pladsoptimere ved at overveje nye kontorkoncepter. Håndbogen vejleder til en brugerinddragende proces, hvor medarbejdernes kontorbehov afdækkes og matches med mulige alternative løsninger. Vejledningen munder ud i fem inspirationsscenarier, som er eksemplariske forsøg på at operationalisere den forskningsbaserede viden præsenteret i kapitel 2. Scenarierne er tænkt som inspiration til og udgangspunkt for at man i de enkelte ambulante psykiatrier kan arbejde med muligheden for nye kontortyper. Målet er at igangsætte dette arbejde tidligt i byggeprocessen, således at der er tid til at teste de valgte løsninger for at skabe tryghed og enighed om beslutningerne. Budskabet er, at hvis man er villig til at gå nye veje og tænke udover de traditionelle kontorkonstellationer, kan der opnås et spændende, innovativt arbejds- og terapeutisk miljø, der både understøtter medarbejdernes opgaveløsning og trivsel samt frigiver ekstra plads til patientområderne. KAPITEL 4: AFSLUTNING I sidste korte kapitel opsummeres håndbogens overordnede argument. KAPITEL 5: BILAG: METODER TIL BRUGERINDDRAGELSE I bilag finder man en guide til håndtering af brugerinddragelsesprocessen samt guides til flere specifikke metoder og redskaber, som med fordel kan anvendes i processen. LITTERATURLISTE I litteraturlisten forefindes en oversigt over al litteratur anvendt i forskningsafsnittende samt andre relevante steder i håndbogen.

4 BYGGEPROCES OG BRUGERINDDRAGELSE NY VIDEN OG EJERSKAB 1 kapitel I dette kapitel gives en kort gennemgang af byggeriets faser, som suppleres med en procesmodel for innovativ brugerinddragelse. Brugerinddragelse må foretages systematisk, så den vigtige viden der samles kan blive analyseret, testet og integreret i byggeplanerne til rette tid.

5 8 / SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 / 9 BYGGEPROCES OG BRUGERINDDRAGELSE NY VIDEN OG EJERSKAB FASEMODEL FOR DEN TRADITIONELLE BYGGEPROCES Hver enkelt ambulant psykiatri er unik i forhold til dens fysiske rammer og de mennesker, der arbejder der. BRUGERINDDRAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ Det overordnede formål med denne Håndbog er, at skabe et fundament for at den ambulante psykiatri i Region Syddanmark kan optimere kommende bygge- og flytteprocesser igennem forsknings- og erfaringsbaseret viden. Imidlertid har afdækning af forskning og erfaringer tydeliggjort, at den gode bygge- og flytteproces ikke opstår udelukkende af at studere forskningsresultater og direkte overføre disse til den aktuelle kontekst. Dette skyldes dels at den relevante forskning er af overvejende international karakter og dermed ikke naturligt henvender sig til en dansk kontekst. Om end der med fordel kan og bliver hentet en række universelle og relevante designparametre ud af forskningen. Men det skyldes i lige så høj grad den forskningsunderstøttede kendsgerning, at en bygge- og flytteproces påvirker de involverede mennesker på mange forskellige niveauer, og at denne påvirkning kan vendes til noget positivt ved at inddrage brugerne i processen, så de opnår ansvar og kontrol. Dermed melder der sig et behov for en innovativ procesmodel, der kan understøtte den traditionelle byggefasemodel og guide brugerinddragelsesprocessen, så den udføres strategisk, effektivt og økonomisk. Brugerinddragelse som led i en overordnet bygge- og flytteproces er således et strategisk værktøj, der dels anvendes til at kvalificere og differentiere forskningsresultater, og dels griber dybt ned i organisationen og skaber forståelse, ejerskab og forankring hos brugerne og organisationen som helhed. Brugerinddragelsen er derfor helt afgørende for at sikre godt, effektivt og fremtidssikret byggeri. Dette kapitel præsenterer derfor både den traditionelle byggeproces og en model for brugerinddragelsesprocessen samt tydeliggør, hvordan disse relaterer sig til hinanden. Først kigges der nærmere på den traditionelle byggefasemodel og klarlægges, hvor man heri bør være opmærksom på, at brugerinddragelsen skal finde sted. Ved et byggeri i den ambulante psykiatri i Region Syddanmark blev alle medarbejdere inddraget i processen. En medarbejder fortæller: Vi tog udgangspunkt i tegningerne, inden der overhovedet var kommet vægge på. Så lavede vi en masse brainstorme. Det var en rigtig god proces og den gjorde jo, at vi alle fik ejerskab og var en del af det Medarbejder i ambulant psykiatrisk afdeling Initiativfasen Programfasen Forslagsfasen Projektfasen Udførelsesfasen Ibrugtagningsfasen Se mere om byggefaser på eller BYGGERIETS FASER I byggebranchen opdeles byggeprocessen i seks faser, som dækker hele forløbet fra indledende idé til bygningen tages i brug. Her følger en kort beskrivelse af hver enkelt fase: hvad den handler om, hvilke beslutninger der skal træffes i den og hvor stor indflydelse brugerne kan have. 1. INITIATIVFASEN I initiativfasen opstår idéen til ombygning, renovering eller nybyggeri og rammer og forløb defineres. Det er den overordnede beslutningstager, hvilket i byggeprocessen benævnes bygherre, der vurderer formålet og afgør om der skal bygges. Inden for psykiatrisk byggeri i Region Syddanmark er det Regionen der er den overordnede bygherre, imens tovholderfunktionen foretages af Psykiatriens Anlægssekretariat. I denne fase sættes desuden rammerne, som inkluderer placering, pris, tidsplan m.m. Der træffes også beslutning om hvordan byggeriet skal organiseres f.eks. hvem der skal være bygherrerådgiver og hvem der skal sidde i byggeudvalget. I denne fase er det vigtigt at ledelsen sammen med medarbejderne får formuleret deres overordnede ønsker og behov. Princippet for brugerinddragelse i byggeri er, at jo tidligere i processen desto større indflydelse er der mulighed for at have. 2. PROGRAMFASEN: BESKRIVELSE AF FUNKTION I programfasen beskrives kravene til den nye bygning i et byggeprogram, som f.eks. kan ligge til grund for en arkitektkonkurrence. Der skal blandt andet tages stilling til omfang, funktionalitet, kvalitet, tidsplan og økonomi. Brugernes behov - forstået som både patienter og medarbejderes behov, bør allerede her være tydeligt afdækket og testet, idet de skal skrives ind i byggeprogrammet. I denne fase skal medarbejderne altså have lavet en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter der skal foregå i de enkelte rum og de krav der knyttes til det. Når først byggeprogrammet er fastlagt og arkitekter har budt ind på opgaven, er det dyrt og besværligt at ændre i det. 3. FORSLAGSFASEN: DET KONKRETE BYGGERI I forslagsfasen udarbejdes det endelige projektforslag. Arkitekten tegner den færdige bygning og der træffes beslutning om materialevalg, installationer m.m. I denne fase kan medarbejderne komme med input til detaljerne i rummenes indretning, f.eks. installationer, materialevalg og inventar. 4. PROJEKTFASEN: DETALJERET BESKRIVELSE AF BYGGEOPGAVEN I Projekteringsfasen bliver alt tegnet, beregnet og beskrevet i detaljer, så der kan indgås kontrakter med entreprenører og håndværkere. I denne fase vil der som regel opstå behov for besparelser i forhold til de hidtidige tegninger og planer. I denne fase har medarbejderne meget begrænsede muligheder for at øve indflydelse, men kan evt. have mulighed for at tage stilling til besparelsesforslag. 5. UDFØRELSESFASEN: SELVE BYGGERIET I udførelsesfasen pågår byggeriet. Ved nybyggeri ofte væk fra medarbejdernes hverdag, mens ombygninger ofte vil medfører larm og byggerod. På dette tidspunkt er alle beslutninger i teorien taget, men problemer og ændringsbehov kan opstå som kræver hurtig stillingstagen fra bygherre. I denne fase har medarbejderne som regel ingen indflydelse, med mindre bygherre inddrager dem i forbindelse med ændringsforslag. 6. IBRUGTAGNINGSFASEN: BRUGERNE RYKKER IND Når byggeriet er færdigt og overleveret følger den endelige indretning og ibrugtagning af bygningen. Der foretages en indledende gennemgang af fejl og mangler og laves plan for senere gennemgange. I nogle tilfælde laver man 100-dags gennemgang, i andre byggerier opererer man med henholdsvis 1-års og 5-års gennemgang af bygningerne. I denne fase er medarbejderne ofte involveret i den endelige indretning samt flytning. Man bør være opmærksom på, at nye bygninger medfører nye samarbejdsformer, nye arbejdsprocesser og nye måder at tilrettelægge og udføre behandlingen. En god organisationsproces inden flytningen, hvor man træner de nye processer og udvikler regler for adfærd i de nye lokaler kan være med til at sikre, at indkøringsvanskeligheder minimeres. Husk jo tidligere i byggeprocessen jo mere indflydelse kan medarbejderne have

6 10 / SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 / 11 INNOVATIONSPROCESMODEL Vision & Plan Research & Analyse Idé & Koncept Kvalificering & Test Implementering & Evaluering TRADITIONEL BYGGEPROCES OG INNOVATIONSPROCESMODEL KOMBINERET Initiativfasen Programfasen Forslagsfasen Projektfasen Udførelsesfasen Ibrugtagningsfasen BRUGERINDDRAGELSES- PROCESSENS SKRIDT Brugerinddragelse i forbindelse med byggerier, kan med fordel udføres strategisk ved brug af en procesmodel for innovation. Procesmodellen sikrer at brugerinddragelsen systematiseres igennem en række velovervejede aktiviteter, og skaber samtidig en kontrollerbar ramme, hvori det er muligt at udvikle og konkretisere nye tiltag i form af arbejdsgange, service, terapi og byggeri samt udvikle og harmonisere relationerne imellem disse. Der er således ikke tale om, at innovationsprocesmodellen skal erstatte den traditionelle byggefaseopdeling, men tværtimod ses som et supplement, der kan lede og guide brugerinddragelsen og kvalificere projektet på rettidige tidspunkter med rettidig omhu. Hermed øges det samlede projekts innovationshøjde, samtidig med at der effektivt støttes op om vision og målsætninger. Innovationsprocesmodellen ses i den øverste af figurene ovenfor. Anvendt sammen med den traditionelle byggefaseopdeling vil skridtene være følgende: SKRIDT 1 VISION & PLAN Her afdækkes vision og succeskriterier for brugerinddragelsesprocessen. Forløbet planlægges og der forventningsafstemmes. Dette gøres igennem en visionsworkshop for den lokale ledelse. Skridtet relaterer sig til byggeriets Initiativfase. SKRIDT 2 RESEARCH & ANALYSE Her afdækkes erkendte og ikke-erkendte behov hos brugerne. Dette gøres igennem metoder såsom interview og observation samt selvregistrering. Skridtet relaterer sig til byggeriets Programfase. SKRIDT 3 IDÉ & KONCEPT Her inddrages brugerne i idéudvikling og konkretisering af idéer baseret på resultaterne fra skridt 1 og 2. Dette gøres ved afholdelse af workshops. Skridtet relaterer sig til byggeriets Programfase. SKRIDT 4 KVALIFICERING & TEST Her testes og beskrives udvalgte idéer fra skridt 3. Dette kan gøres igennem workshops, men vil optimalt foregå i et testmiljø, hvor man har mulighed for at bygge mock ups i 1:1 og lade patienter og medarbejdere teste den for fejl og mangler samt udviklingsmuligheder. Skridtet relaterer sig til Programfasen. SKRIDT 5 IMPLEMENTERING & EVALUERING Her implementeres de valgte løsninger og fremtidig evaluering planlægges. Skridtet relaterer sig både til Programfasen, hvor valgte brugerløsninger skal indskrives i byggeprogrammet, og til Ibrugtagningsfasen, hvor løsninger relateret til indretning samt adfærd i de nye rum skal implementeres af medarbejdere og ledelse. Se det samlede diagram med byggefaser og innovationsprocesser på den nederste af figurene vist ovenfor. SKRIDT FOR SKRIDT Som det fremgår af ovenstående beskrivelse er det nødvendigt at foretage en stor del af brugerinddragelsen i de tidligste byggefaser, hvis man skal sikre, at de gode idéer og afdækkede behov kan inkluderes i byggeprogrammet. I det følgende gennemgås skridtene mere detaljeret, med særlig fokus på beslutninger som skal træffes hurtigt for at få processen i gang. Skridtene som relaterer sig til konkrete brugerinddragelsesmetoder nævnes blot kort, da de er nærmere beskrevet i håndbogens tredje kapitel samt bilag. 1. SKRIDT - VISION & PLAN I dette skridt skal ledelsen definere deres vision, vælge en processtyrer og kommunikerer beslutninger ud til medarbejderne, ligesom selve brugerinddragelsen skal planlægges af processtyreren. Afdækning af ledelsens vision Første skridt er at afdække ledelsens vision og træffe beslutning om, hvordan brugerinddragelsen skal foregå. Dette er et vigtigt og fundamentalt første skridt ind i den gode konstruktive byggeproces. Når en flytning eller ombygningsaktualitet har meldt sig, er det ledelsens ansvar at skabe fundamentet for, at denne proces sker på bedst mulig vis. Det er dog nemmere sagt end gjort eftersom brugerinddragelsesprocessen med alle sine muligheder og udfordringer, ligger langt fra den ambulante psykiatris hverdag. Ikke desto mindre er det ledelsen, der som det først må blive klar over, hvad det er for en vision den har for projektet. Ledelsen kan opstille målsætninger baseret på egne værdier inden for den overordnede ramme, som Generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark har opstillet. Generalplanen kan således anvendes til at afgrænse processen, hvilket også er vigtigt, når ledelsen skal kommunikere visionen videre til medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere. Inden for den ambulante psykiatri findes der yderligere forskellige terapeutiske retninger, der i større eller mindre grad foreskriver en bestemt indretning og som dermed også medvirker til at inspirere og afgrænse muligheder. Om end målet med ledelsens vision er, at fremkomme med en tydelig og operationaliseret retning for processen, er det dog også vigtigt, at ledelsen tillader sig selv at drømme og for et øjeblik forlade økonomiske overvejelser og hverdagens begrænsninger. En flytteproces er nemlig ikke kun en besværlig udfordring, men en unik mulighed for at nytænke og effektivisere arbejdsprocesser og behandlingsforløb. I en travl hverdag kan ovenstående virke urealistisk, men er målet at skabe et fysisk rum, der understøtter patienter og medarbejderes hverdagsprocesser, kan man med stor fordel iværksætte en visionsworkshop for ledelsen. Det anbefales her at anvende en ekstern konsulent, idet denne del af processen som oftest kræver et nyt blik på sagen og evnen til at udfordre ledelsen. Visionsworkshoppen kan med fordel tage udgangspunkt i nærværende håndbogs to forskningsoversigter for henholdsvis patienter og medarbejdere samt i Generalplanen for psykiatrien, terapeutisk retning, organisationens egne værdier og økonomi. Det kan også anbefales at indhente inspiration gennem studieture til relevante bygninger eller organisationer, der har løst lignende byggeudfordringer på innovative måder. Visionsworkshoppen skal resultere i: Et klart afgrænset og kommunikerbart formål med byggeprocessen Et klart afgrænset og kommunikerbart formål med brugerinddragesesprocessen Klarhed over ledelsens ansvar i processerne Klarhed over, hvad det er muligt og ikke er muligt for medarbejderne at indvirke på Klarhed over den økonomiske ramme Et særligt fokus for visionsworkshoppen bør endvidere være, at se på organisationen med nye øjne og benytte den unikke mulighed til at arbejde med de ting, der fungerer godt og modsat forlade de ting, der er hæmmer organisationen i at fungere optimalt. Valg af processtyrer og intern byggegruppe Ledelsens næste handling er officielt at udpege en processtyrer, hvilket er én person, der har det daglige ansvar for brugerinddragelsesprocessen og for at brugerinddragelsens resultater inddrages i byggeprogrammet. Processtyren har både ansvar for at orientere ledelsen om den løbende udvikling, men i lige så høj grad for at designe en konstruktiv proces, der ligeligt sigter mod at afdække og udfordre medarbejderne og brugernes behov. Processtyreren skal have erfaring med dataindsamling i form af observation- og interviewteknik, analyse, formidling af den indsamlede data og facilitering af workshops. Hvem der skal påtage sig processtyrerollen er en ledelsesbeslutning og der findes umiddelbart tre varianter, der alle har sine fordele og ulemper: 1. Ledelse som processtyrer ét medlem af ledelsen planlægger og udfører processen på egen hånd eller delvist ved hjælp af ekstern konsulent. Processtyren har det overordnede ansvar, men bør nedsætte en hjælpende intern byggegruppe, der repræsenterer de involverede brugere og uddelegere opgaver, som hver er ansvarlig for. Yderligere kan en ekstern konsulent udvælges til at hjælpe på strategisk udvalgte tidspunkter. 2. Medarbejder som processtyrer én medarbejder planlægger og udfører processen på egen hånd eller delvist ved hjælp af ekstern konsulent. Også her har processtyren det overordnede ansvar, men bør ligeledes her nedsætte en hjælpende intern byggegruppe, der repræsenterer de involverede brugere og uddelegere opgaver, som hver er ansvarlig for. Den interne byggegruppen kan med fordel indeholde en repræsentant fra ledelsen der kan fungere som sparringspartner, men som bør indgå på lige fod med resten af gruppen. Yderligere kan en ekstern konsulent udvælges til at hjælpe på strategisk udvalgte tidspunkter.

7 12 / SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 PROCESSTYRER LEDELSE MEDARBEJDER KONSULENT 3. Ekstern konsulent som processtyrer der hyres en ekstern konsulent til at planlægge, lede og facilitere processen. Konsulenten rådgiver sig med én repræsentant fra ledelsen, nedsætter en hjælpende intern byggegruppe og inddrager brugerne på strategiske tidspunkter i løbet af processen. Det er essentielt at der nedsættes en hjælpende intern byggegruppe, der ligeligt repræsenterer brugere, lige meget hvilken processtyrermodel man vælger. En intern brugergruppe er vigtig, idet deltagerne er bærer af vigtig hverdagserfaring og brugerbehov og kan formidle differentieret fagrelateret viden, som ingen enkelt person alene kan indeholde og repræsentere. Processtyrens ansvar er dog at facilitere processen for den interne byggegruppe, skabe en nødvendig og konstruktiv dialog og sikre, at gruppens arbejde og anbefalinger kondenseres, struktureres og præcist og kortfattet formidles videre ved de byggemøder, som både den interne byggegruppe og processtyren bør indgå samlet i. Endvidere bør processtyren sikre, at der er sammenhæng mellem den viden, som den interne byggegruppe producerer og den viden, der produceres på de brugerinddragende workshops. Det er således processtyrens ansvar, at den interne byggegruppe ikke blot repræsenterer de stærkeste eller mest højtråbende og engagerede brugere, men tværtimod den samlede og differentierede brugerskares behov. Hvem der skal vælges til processtyrer bør bevidst og nøje overvejes. Fordele og ulemper bør vægtes realistisk og på baggrund heraf foretages et kvalificeret valg, hvor man også tager stilling til, hvordan man kan kompensere for ulemperne. Modsatte side viser en oversigt over fordele og ulemper ved hver potentiel processtyrer. Ærlig kommunikation Når processtyreren er valgt er det tid til at ledelsen initierer brugerinddragelsesprocessen ved at kommunikere den ud til hele organisationen. Her er det helt essentielt at ledelsens vision følges op med en klar tilkendegivelse af, at brugerinddragelsesprocessen har høj prioritet og at ledelsen påtager sig det endelige ansvar. Skal processen komme godt fra start og endeligt lykkes, er det vigtig at ledelsen i sin kommunikation til medarbejdere har operationaliseret visionen, så den er klar til at blive aktiveret og fremstår som en handlingsplan, der baserer sig på fire følgende punkter: Ærlighed hvorfor processen skal foregå og hvad den skal bruges til Tydelighed hvordan processen skal foregå Afgrænsning hvad det er muligt og ikke er muligt for medarbejderne at indvirke på Rammesætning tydeliggørelse af tilladt tidsforbrug, økonomi og hvem der inddrages i processen For at en brugerinddragelsesproces skal være produktiv, er det afgørende at medarbejderne og brugerne har klarhed over hvilken indflydelse de reelt har. Ligger visse faktorer fast, viser forskning, at pseudodemokratiske processer kun vil skabe frustration, hvorimod ærlige udmeldinger og indflydelse fra medarbejderne, hvor det reelt er muligt, har en positiv effekt (8, 9). Hvis flytningen eksempelvis er økonomisk begrundet, er det således vigtigt, at ledelsen er ærlig om dette og ikke prøver at sælge flytning med henvisning til f.eks. videndeling og forstærket tværfagligt samarbejde. Forskning viser, at kontorflytninger kan styrke medarbejdernes engagement til organisationen selv i tilfælde hvor flytningen medfører en umiddelbar forværring af vilkårene hvis det kan lykkes for ledelsen at komme igennem med et budskab om, at ændringen medfører interpersonelle og organisatoriske forbedringer (51). Og naturligvis at de reelt gør det. I den ambulante psykiatri kan medarbejderforringelser, der kommer patienterne til gode (eksempelvis ekstra plads til patienter i venteområder og grupperum) således være væsentligt nemmere for medarbejderne at acceptere, end ændringer der eksempelvis skyldes ledelsesmæssige visioner om nye tværfaglige arbejdsgange. Planlægning af brugerinddragelsesprocessen Nu da processtyren er valgt og der er meldt klart ud til organisationen er det tid til at nedsætte den hjælpende byggegruppe. Byggegruppens medlemmer skal repræsentere en så bred skare af brugere som muligt og kan enten selv melde sin interesse til processtyren eller blive udpeget af processtyren i samarbejde med ledelsen. Udpeges bestemte repræsentanter bør både processtyrer og ledelse dog være meget opmærksom på, at repræsentanten ikke udelukkende repræsenterer ledelsens ønsker eller hvad processtyren tror, der er behov for. Parallelt med nedsættelsen af byggegruppen går processtyren i gang med brugerinddragelsesprocessens detailplanlægning. Interviews, observationer, selvregistrering og workshops m.m. bør kalenderlægges i god tid. Erfaringer viser, at rekruttering af patienter til processen kræver at man er ude i god tid og desuden indregner en del tid på at være opsøgende og sikre sig, at de husker det. Ved dataindsamling kan man med fordel inddrage nuværende patienter f.eks. gennem korte fokusgruppeinterview. Ved afholdelse af workshop om patientbehov kan man med fordel anvende relevante patientgrupper og ressourcestærke tidligere patienter. Her bør man dog holde sig for øje, at denne gruppe ikke repræsenterer den samlede patientgruppe og specielt ikke den ressourcesvage gruppes behov. De ovenstående punkter under 1. skridt relaterer sig alle til den traditionelle byggeproces Intiativfase. Der er således tale om, at dette arbejde foregår i den helt tidlige fase af byggeprojektet. Dette for at sikre en så solid, velovervejet og effektiv proces som muligt. + Signalerer at processen har høj ledelsesmæssig prioritet Sikrer at nødvendige ressourcer afsættes til processen Sikrer opbakning til at resultaterne implementeres Kan tolkes som top-down styring og kontrol af medarbejderne Har ikke nødvendigvis de rette kompetencer til at styre og udføre brugerinddragelsesprocessen Har ikke nødvendigvis den rette indsigt i medarbejderne og patienternes behov og kan dermed misse vigtige vinkler, emner, muligheder og udfordringer Kan gøre det svært for medarbejdere at være ærlige og komme med kritik Kan skabe motivation og ejerskab hos medarbejderne Medarbejderne har godt kendskab til egne og patienternes behov Udpegelse af processtyrer kan skabe jalousi Har ikke nødvendigvis de rette kompetencer til at styre og udføre brugerinddragelsesprocessen Processtyren har ikke nødvendigvis tilstrækkelig gennemslagskraft både op- og nedadtil i organisationen Kan mangle tid til at udføre den tidskrævende opgave, hvorfor processen kan blive underprioriteret Kan være for tæt på til at kunne se med friske øjne på emnet og dermed misse vigtige vinkler, emner, muligheder og udfordringer Har faglighed og erfaring samt de rette metoder og redskaber til at skabe en god proces Kan se på organisationen med friske øjne uden forudindtagelser Kan have lettere ved at få medarbejdernes opmærksomhed som udefrakommende Har dedikeret tid til planlægning og udførelse af processen Er umiddelbart en ekstra udgift, som endda kan blive dyrere, hvis tidsplanen skrider Kvaliteten kan svinge fra konsulent til konsulent Kan som udefrakommende overse vigtige vinkler, emner, muligheder og udfordringer Forlader som regel processen før implementering Kan have svært ved at få adgang til medarbejdere og patienter

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Brugercentreret design metodekatalog

Brugercentreret design metodekatalog Brugercentreret design metodekatalog Introduktion til Metodekataloget Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovations metodekatalog for vidensområdet brugercentreret design. I dette katalog vil du blive introduceret

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere