Budgetopfølgning pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 28.2.2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sag: G

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service 11 Pleje og Omsorg 14 Social og Arbejdsmarked 16 Dagtilbud Børn 19 Undervisning 22 Børn- og Ungerådgivning (BUR) 26 Plan og Kultur 28 Teknik 31 Sundhed og Handicap 36 Renter, finansiering og balanceforskydninger 40 Bilag 1: Driftsoversigt 44 Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2015 og overslagsår, drift 45 Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2015 og overslagsår, drift 47 Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2015 under finansforskydninger Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. jordpuljen) 52 Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen 58 50

3 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen pr ser sammenlagt fornuftig ud. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg som delvist modsvares af forventede merudgifter/mindreindtægter på finansieringssiden. Samlet set skønnes en forbedring af det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget på 91,643 mio. kr. Overskuddet vedrører primært forventede overførsler til Opfølgningen viser også, at der skal være opmærksomhed omkring serviceudgifterne, idet aftaleholdernes foreløbige meldinger tyder på en overskridelse af servicerammen. Tidligere år har aftaleholderne imidlertid opsparet et overskud, som er større end deres indberettede forventninger. Gentager dette mønster sig i 2015, så er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt. Forventet årsforbrug pr Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr Til budgetopfølgningen er indberettet de forventede overførsler fra regnskab 2014 til Dette sker for at give det mest retvisende billede af det forventede regnskab - og hermed den forventede afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget. Overførslerne behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. april og den 14. april Hvis behandling af overførslerne giver anledning til ændringer vil det påvirke resultatet af budgetopfølgningen. Resultatet af budgetopfølgningen pr viser et forventet mindreforbrug på driften på 99,683. mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,2 pct. Indregnes tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler fra 2015 til 2016, fås et mindreforbrug på 77,378 mio. kr. Heraf vedrører 30,0 mio. kr. forventede mindreudgifter til de forsikrede ledige, som modsvares af en forventet mindreindtægt på finansieringssiden. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser og tillægsbevillingsansøgninger På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. Efter tillægsbevillinger og overførsler, udgør mindreforbruget 19,840 mio. kr. For så vidt angår jordpuljen, forventes et mindreforbrug på 14,170 mio. kr.. Efter tillægsbevillinger og overførsler reduceres mindreforbruget til 5,325 mio. kr. 2

4 Der søges om en samlet tillægsbevilling på -13,279 mio. kr., hvoraf 5,821 mio. kr. søges overført til Af den samlede tillægsbevillingsansøgning vedrører -1,483 mio. kr. drift, kr. anlæg, -4,170 mio. kr. jordpuljen og mio. kr. renter, finansiering og balanceforskydninger. Foruden ansøgning om tillægsbevillinger foreslås forskellige budgetneutrale omplaceringer mellem områder. Omplacering på driften på -20,821 mio. kr. vedrører primært nulstilling af puljen til overførsler mellem årene (generelle reserver), med modpost under balanceforskydninger. Tilsvarende reduceres udgifter til energibesparende anlæg omfattet af 100 pct. lånefinansiering, med modpost på finansieringssiden i form af en lavere låneoptagelse. På anlægssiden (eksl. Jordpuljen) søges en negativ tillægsbevilling i 2015 på kr. Samtidig udskydes udgifter for 1,146 mio. kr. til Forskellen på kr. vedrører køb af Polymeren i Årslev på 4,4 mio. kr., som delvist modsvares af en mindreudgift på 3,022 mio. kr. til lærerarbejdspladser og til renovering af lokaler på Brobyskolerne. Til jordpuljen er der kassefinansierede tillægsbevillinger for kr. Renter, finansiering og balanceforskydninger giver anledning til tillægsbevillinger for i alt -7,329 mio. kr. Heraf vedrører 6,811 mio. kr. ekstra forventet låneoptagelse vedrørende anlægsprojekter med 100 pct. låneadgang, overført fra Der søges tillige en tillægsbevilling på 13,720 mio. kr. til konto 8.59 til finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne og Beløbet søges nu nulstillet. Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares at mindreudgifter i 2014 og derfor ville forstyrre billedet af opfølgningen i Finansiering af tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Beslutningen skal ses over et helt regnskabsår. Hvis der ses bort fra anlæg under jordpuljen samt den ekstra låneoptagelse, så er der negative tillægsbevillinger for i alt 1,152 mio. kr. Tillægsbevilling kr. Korrektion for Jordpuljen Overførsler til 2016 Ekstra låneoptagelse I alt kr kr kr. Den 11. november 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen på et lukket punkt at købe jord for i alt 1,2 mio. kr. Det blev besluttet at finansieringen skulle findes i forbindelse med budgetopfølgningen Den negative tillægsbevilling på 1,152 mio. kr. finansierer størstedelen af de 1,2 mio. kr. De resterende kr. tages op ved budgetopfølgningen pr Resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. 3

5 Direktionen forventer at overholde sit budget i Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende direktionspuljen. Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 3,809 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr. Heraf demografipulje på 2,450 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 2,152 mio. kr. vedr. plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 tomme ældreboliger bliver udlejet til Udlændingestyrelsen fra marts. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 2,584 mio. kr. Merforbruget vedrører hjemmepleje og sygepleje. Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger på netto kr. Det vedrører dels omplaceringer mellem bevillinger indenfor Pleje og omsorg og dels en overførsel fra anlæg til drift på kr. Endvidere vedrører det kr. til tiltag i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, som flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Budgetopfølgningen på Social- og arbejdsmarkedsområdet viser en samlet regnskabsforventning på 795,476 mio. kr. hvilket er 31,011 mio. kr. under det aktuelle budget. Afvigelsen skyldes primært en forventet mindreforbrug på 30. mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 4,733 mio. kr., svarende til 2,7 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 11,809 mio. kr. svarende til 34,1 pct. Afvigelsen skyldes primært et fald i børnetallet på årige og årige. Daginstitutionerne viser et forventet merforbrug på 1,240 mio. kr. svarende til 1,5 pct., hvilket primært skyldes forventede ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Myretuen. Dagplejen viser et forventet merforbrug på 5,836 mio. kr. svarende til 10,8 pct. Det skyldes primært udfordringer med at tilpasse kapaciteten i takt med det faldende børnetal. Således er dagplejens budget reguleret i forhold til det forventede antal børn med netto 7,526 mio. kr. På baggrund af en forventet budgetregulering fra puljen til merudgifter i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal på 1,200 mio. kr., samt dækning af underskud fra 2014 af Fagsekretariatet Dagtilbud Børn på 1,877 mio. kr., ender det forventede merforbrug dog på 2,759 mio. kr. svarende til 4,8 pct. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 8,522 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 8,994 mio. kr., som forventes overført til 2016 til bl.a. kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen. Fagsekretariat Undervisning søger en negativ tillægsbevilling på kr. i 2015 samt overslagsår. Beløbet skal overføres til IT-staben til betaling af microsoftlicenser. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr. i 2015 samt overslagsår, beløbet vedrører vippepulje til Landsbyordninger. Vippepuljen vil ikke blive brugt, da Landsbyordningerne reguleres via Fagsekretariat Dagtilbuds Vippepulje. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på kr. Der er udarbejdet handleplan for Brobyskolen, hvor merforbruget vil være nedbragt ved udgangen af Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner for aftaleområderne Svanninge skole og Toftegårdsskolen, som kom ud af 2014 med merforbrug på mere end 4 pct. Ud af et samlet budget på 140,475 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug på 2,432 mio. kr. 4

6 Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 1,5 mio. kr. til Midlerne opspares primært på projekter der løber i det kulturelle område samt på Fællesudgifter og administration, hvor midlerne stammer fra periodevis ledige stillinger, barsel samt tidsforskydninger i vikariater. Musikskolen forventer et samlet overskud på kr., disse midler spares op til arbejdet med skolereform, kulturel rygsæk og kulturzonen. Biblioteket forventer at gå ud af 2015 med et overskud på kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr., vedrørende rengøring på Årslev Bibliotek, der søges overført til Teknik. På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 1,962 mio. kr., svarende til 1,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført underskud fra tidligere år vedrørende vintertjenesten og Ø-færgen. Der søges om tillægsbevillinger vedrørende beredskabsområdet, energibesparende foranstaltninger og indtægt fra salg af ejendomsoplysninger for samlet kr. samt budgetneutrale omplaceringer for samlet kr. i alt kr. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2015 på -1,425 mio. kr., fordelt med - 6,271 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,846 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der forventes et mindreforbrug på 14,884 mio. kr. for hele aftaleområdet inden for Sundhed og Handicap. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,7 pct. af det samlede budget for området. Der forventes et mindreforbrug på 7,548 mio. kr. for fagsekretariatet inklusiv overførselsudgifter. De øvrige aftaleholdere under Sundhed og Handicap området forventer at komme igennem 2015 med et budget i balance eller med et mindreforbrug. Børn og Ungerådgivningen forventer et overskud på 7,5 mio. kr. Det stammer fra et overført overskud på 8,3 mio. kr. fra Der er for nuværende en forventning om, at der til 2016 kan overføres et overskud på 7,5 mio. kr. Det nuværende forbrug er således nogenlunde tilpasset det afsatte budget, og der er fortsat rum til uforudsete akutte anbringelser eller andet udgiftsdrivende. Vedrørende Socialtilsyn Syd forventes det, at budget og forbrug stemmer overens. Administration og Service forventer et samlet mindreforbrug på 29,047 mio. kr., svarende til 15,8 pct. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til finansiering af tilskud til X-Huset med kr. samt HR & I s overskud -1 mio. kr. som tilføres kassen. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt -19,842 mio. kr., som vedrører finansiering af voksenelev fra Økonomi til HR kr., finansiering af licenser på IT området fra Fagsekretariat Undervisning kr., finansiering vedr. ledelsesinformationssystemet fra førtidspensionsområdet kr kr. som finansieres af Social og Arbejdsmarkedsområdet, omplacering af 20,813 mio. kr. til balanceforskydninger vedr. generelle reserver samt kr. som omplaceres til Direktionens Udviklingspulje., Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Det samlede anlægsbudget ekskl. Jordpuljen udgør netto 161,432 mio. kr. Det samlede forbrug udgør pr ,800 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 7,3 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 3,9 pct. på samme tidspunkt sidste år. For hele året forventes et samlet forbrug på 135,256 mio. kr., og hermed forventes et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. En andel på -5,190 mio. 5

7 kr. af afvigelsen søges korrigeret ved tillægsbevilling og en andel på 1,146 mio. kr. søges overført til Det resterende mindreforbrug vil blive behandlet i en særskilt sag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samme dag som budgetopfølgningen. Sagen vil omhandle fremrykning af anlæg fra 2016 til 2015 for at udnytte anlægsrammen i 2015, jf. aftalemål vedrørende en højere gennemførelsesprocent på anlægsområdet. Bilag 5 indeholder en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 23,090 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på netto 8,920 mio. kr.. Derved fås et forventet mindreforbrug på 14,170 mio. kr. Der søges 4,170 mio. kr. som negativ tillægsbevilling i 2015 og hvoraf 4,675 mio. kr. vedrører overførsel til Se desuden bilag 6. Renter, finansiering og balanceforskydninger Samlet set på renter, finansiering og balanceforslydninger forventes en afvigelse på 48,385 mio. kr. Inden for renter forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på 1,373 mio. kr. i Det vedrører primært renter af langfristet gæld, da den variable rente er faldet yderligere. Dertil kommer lavere låneoptagelse i 2014 end forventet. For finansiering forventes en mindreindtægt på 31,063 kr. Heraf vedrører 1,063 mio. kr. mindreindtægter fra grundskyld, som følge af et lavere beregningsgrundlag end forventet ved vedtagelsen af budget De resterende 30 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en forventet mindreudgift på forsikrede ledige. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering i forhold til de 30 mio. kr. afklares når midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet foreligger i juni måned. Balanceforskydninger inkl. låneoptagelse afviger fra budgettet med 18,694 mio. kr. Det skyldes bl.a. lavere afdrag på lån som følge af lavere låneoptagelse i 2014, samt forventet låneoptagelse for 6,811 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter med 100 pct. låneadgang, overført fra Herudover skal bemærkes, at der søges om budgetneutrale omplaceringer for hhv. 20,813 mio., der vedrører modpost til generelle reserver på driften og 5,0 mio. kr. på låneoptagelse, der vedrører anlægsinvesteringer til energibesparende foranstaltninger, som ikke gennemføres i Forventet årsforbrug på aftaleholderniveau Pr forventer 45 aftaleholdere at overholde budgettet, 10 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 5 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Tabellens nederste række viser fordelingen inklusiv tillægsbevillinger som søges til budgetopfølgningen pr Tillægsbevillingerne ændrer ikke på det samlede antal aftaleholdere med budgetoverskridelser over 4 pct. 6

8 Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr Pr inkl. TB I alt Antal aftaleholdere udgør pr i alt 60. Ændringen i forhold til den foregående budgetopfølgning skyldes organisationsændringer. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de aktuelle driftsbudgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere, som har eller havde et forventet merforbrug på +4 pct. pr og/eller pr Aftaleholder Forventet forbrugspct. Forbrugspct. Korr. for TBansøgning Fagsekr. Teknik 103,2 pct. 102,9 pct. BC Vesterparken-Guldhøj 105,1 pct. 105,1 pct. Dagplejen 110,8 pct. 110,8 pct. Bemærkninger Det forventede merforbrug skyldes snerydning. Der udarbejdes ingen handleplan. Pga. de særlige omstændigheder for Guldhøj/Vesterparken fortsættes handleplanen. Forventer omplacering fra pulje til merudgifter i forbindelse med afskedigelser. Herefter udgør merforbruget 2,759 mio. kr. svarende til 4,8%. Der gennemføres en analyse og tages stilling til handleplan ved budgetopf Toftegårdens Børnehave 100,2 pct. 100,2 pct. Myretuen 129,2 pct. 129,2 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug på over 4pct. Kommunen opsagde d , driftsoverenskomsten med den selvejende institution Myretuen. Der vil være en række merudgifter, som forventes finansieret af Fagsekretariatet. Der udarbejdes derfor ingen handleplan. 7

9 Femkløveren 100 pct. 100 pct. Pga. de særlige omstændigheder for Femkløveren fortsættes handleplanen. Brobyskolen 109,4 pct. 109,4 pct. Der er udarbejdet handleplan. Ungdomsskolen 100 pct. 100 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug på over 4pct. Faaborg Havn 129,1 pct. 126,5 pct. Handleplan er under udarbejdelse. Stab økonomi 73,9 pct. 95,1 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug Der forventes ikke længere et merforbrug Viften 100 pct. 100 pct. på over 4pct. Der arbejdes videre med tidligere udarbejdede handleplaner for institutionerne BC Vesterparken Guldhøj og Femkløveren. Der er udarbejdet handleplan for Brobyskolen, hvor merforbruget forventes at være nedbragt ved udgangen af Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner for aftaleområderne Svanninge skole og Toftegårdsskolen, som kom ud af 2014 med merforbrug på mere end 4 pct. Der tages stilling til eventuel handleplan for dagplejen ved budgetopfølgningen pr , jf. benmærkninger i oversigten. Servicerammen De kommunale driftsudgifter er opdelt på serviceudgifter og overførsler. Eftersom de opgjorte driftsoverførsler fra 2014 til 2015 på 91,338 mio. kr. er indregnet i de korrigerede budgetter, vil servicedriftsrammen komme under pres i Forventet luft i servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.101,2 Korr. Budget pr (inkl. overførsler fra 2014) 2.194,5 Forventet mindreforbrug pr (ekskl. buffer) -48,6 Pulje til driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (buffer) -20,8 Omplacering fra anlæg til drift -0,1 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.125,0 C. Forventet overskridelse (A-B) 23,8 Det korrigerede budget pr er på 2.194,5 mio. kr. Der forventes at blive et samlet mindreforbrug på 99,7 mio. kr. på driften heraf vedrører 30,2 mio. kr. overførselsudgifter og 20,8 vedrører pulje til overførsler. Det resterende beløb på 48,6 vedrører aftaleholdernes forventede mindreforbrug på serviceudgifter. Ud fra disse forventninger bliver de samlede serviceudgifter 2.125,0 mio.kr. svarende til en overskridelse af rammen på 23,8 mio. kr. 8

10 Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. I 2012, 2013 og 2014 har overskuddet udgjort henholdsvis 96, 103 og 91,3 mio. kr. Hvis dette mønster gentager sig i 2015 er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt. Udviklingen i serviceudgifterne bliver dog et vigtigt fokusområde ved de kommende budgetopfølgninger. Hvis der er tegn på at aftaleholderne overfører mindre end normalt, så kan det blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 266 mio. kr. pr mod 208 mio. kr. året før. Der vil blive redegjort nærmere for årsager til udviklingen i likvisiteten i forbindelse med regnskabsafslutningen for Beholdningen pr er opgjort til 179 mio. kr. mod 144 mio. kr. sidste år. Den forventede kassebeholdning primo 2015 udgjorde 182 mio. kr. Den forventede ultimo beholdning forventes at blive lidt lavere, i det omfang det lykkes at udnytte en større del af anlægsrammen. Herudover vil likviditeten ultimo året bl.a. afhænge af aftaleholdernes brug af opsparede midler, udviklingen under jordpuljen mv. Økonomiudvalget har vedtaget en målsætning om en ultimo beholdning på minimum 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. Økonomichefens indstilling Direktionen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: Der gives en tillægsbevilling til drift på -1,483 mio. kr. i 2015 og kr. i overslagsår. Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på kr. i 2015 og en tillægsbevilling på 1,146 mio. kr. i Der gives en tillægsbevilling til Jordpuljen på -4,170 mio. kr. i 2015 og 4,675 mio. kr. i Der gives en tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -7,329 mio. kr. i Budgetneutrale omplaceringer under anlæg, drift samt renter, finansiering og balanceforskydninger for 2015 og overslagsår godkendes Der gives en tillægsbevilling på 13,72 mio. kr. til konto Det vedrører finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne i Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares at mindreudgifter i

11 Direktion DRIFT Samlet resultat Der er primært tale om lønudgifter til direktionen, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende direktionspuljen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Direktion I alt Direktionen forventer at overholde budget Der søges om en budgetneutral omplacering på kr. vedrørende tilbageførsel af implementeringsudgifter ved OEI-forslag i Tilbageførslerne vedrører OEI Øget brug af selvbetjening, OEI Elektronisk post til borgerne samt OEI Automatisering af rekruttering og ansættelse. Beløbet overføres fra Social- og arbejdsmarkedsområdet og fra Økonomi. I forbindelse med overførslerne fra 2014 til 2015 søges overført kr. vedrørende de samme projekter. Overslagsår tilrettes i overensstemmelse hermed. 10

12 Administration og Service DRIFT Samlet resultat Administration og Service forventer et samlet mindreforbrug på 29,045 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 15,8 %. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til finansiering af tilskud til X-Huset med kr. samt HR & I s overskud -1 mio. kr. som tilføres kassen. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt mio. kr., som vedrører finansiering af voksenelev fra Økonomi til HR kr., finansiering af licenser på IT området fra Fagsekretariat Undervisning kr., finansiering vedr. ledelsesinformationssystemet fra førtidspensionsområdet kr kr. som finansieres af Social og Arbejdsmarkedsområdet, omplacering af 20,813 mio. kr. til balanceforskydninger vedr. generelle reserver samt kr. som omplaceres til Direktionens Udviklingspulje.,. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet ,4 157 HR & I ,7-839 IT ,8 200 Økonomi , I alt , Fællessekretariatet Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. fordelt på den politiske organisation med kr., forsikringspuljen med 1,5 mio. kr., fælles administrationsudgifter med kr. og Fællessekretariatet med kr. Der søges en tillægsbevilling til udbetaling af tilskud til X-Huset på kr. Økonomiudvalget har den 8. april 2013 godkendt tilskuddet og der søges nu om en tillægsbevilling til finansiering HR & I HR & Innovation forventer at have et mindreforbrug på det samlede budget på ca mio. kr. Overført overskud fra 2014 forventes anvendt til efteruddannelse af HR-konsulenter og opgradering af itværktøjer. Der henlægges midler til advokatomkostninger i forhold til verserende sager. Der overføres 1,5 mio. kr. til koncernmålet Lederadfærd, der understøtter udviklingsstrategien. til aktiviteter for hele organisationen. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på til voksenelev som finansieres af Økonomistaben. Der tilføres kassen 1 mio. kr. ved budgetopfølgningen. It Der forventes et mindreforbrug på ca kr. som primært skyldes licenser og serviceinstallationer i forhold til Office365/Outlook. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på kr. til Microsoft licenser på skoleområdet. Beløbet finansieres af Fagsekretariat Undervisning. Økonomi 11

13 Budgetopfølgningen i Økonomistaben er opdelt i 3 områder: Økonomi Intern, Økonomi Ekstern og Økonomi It. Intern: I forbindelse med budget 2014 blev der godkendt et OE-forslag om effektivisering via brug af ledelsesinformation på kr. Ledelsesinformation bruges i øget udstrækning blandt andet på Social- og arbejdsmarkedsområdet, herunder til effektivisering af arbejdet med mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på kr., hvor besparelsen via brug af ledelsesinformationssystem finansieres af mindreudgifter- / merindtægter på førtidspensionsområdet. I forbindelse med at Borgerservice blev flyttet til Social- og Arbejdsmarkedsområdet blev der overført en medarbejder yderligere end først besluttet. Der søges om en budgetneutral omplacering fra Socialog Arbejdsmarkedsområdet til Økonomi på kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på kr. fra Økonomistab til HR&I til finansiering af voksenelev i perioden september 2014 til august Forventet mindreforbrug på Intern Økonomi på 1,5 mio. kr. i Der er overført 1,2 mio. kr. fra Ekstern: Der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på 1 mio. kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på 20,813 mio. kr. med modpost på balanceforskydninger. Puljen er afsat til imødegåelse af en overskridelse af servicedriftsrammen ved eventuelt forbrug af opsparede midler. It: Der søges om en budgetneutral omplacering på i alt kr. til Direktionens Udviklingspulje vedrørende tilbageførte implementerings-/opstartsudgifter i forbindelse med OEI-forslag fra Der forventes et mindreforbrug på kr. Forventet mindreforbrug i alt på 23,661 mio. kr. ANLÆG Samlet resultat Administration og Service forventer et samlet merforbrug på anlæg på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter ved salg af arealer og ejendomme Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fællessekretariat salg af ejd Fællessekretariat Øvrige ejd Fællessekretariat adm.byg Fællessekretariat Ø-færgen I alt , Salg af enfamiliehuse og Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en indtægt på 1,3 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år ,013086,010090: Andre faste ejendomme: Beløb afsat til opfyldelse af myndighedskrav på Vester Hæsinge gl. skole. Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme samt omdannelse af X- huset på i alt 2,2 mio. kr. forventes brugt Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten samt Havneanlæg: Der er afsat kr. Beløbet forventes brugt. 12

14 Indvendig renovering af rådhus og administrationsbygninger: Der forventes anvendt 1,2 mio. kr Nybyggeri, Borgernær service: Budget på kr. forventes brugt. 13

15 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 3,809 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger på netto kr. Beløbet består af kr. vedrørende velfærdsteknologi, hvor det overførte underskud fra 2014 flyttes fra anlæg til drift, da budgettet fra 2015 er placeret under drift. 1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen, hvor budgettet flyttes fra fagsekretariatet til ældreområderne kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne, udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet, men det er aftalt at ældreområderne skal dække merudgiften kr. vedrørende Præstekærgaard, restbudgettet til fællesarealer flyttes fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet, da fagsekretariatet har afholdt udgifter i Samt kr. vedrørende tiltag der styrker Det Nære Sundhedsvæsen, budgettet flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr. Heraf demografipulje på 2,450 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 2,152 mio. kr. vedr. plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 tomme ældreboliger bliver udlejet til Udlændingestyrelsen fra marts. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 2,584 mio. kr. Merforbruget vedrører hjemmepleje og sygepleje. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg ,3-811 Kostforplejning ,6 0 Ældreområde Syd ,1 426 Ældreområde Nord ,5 521 Ældreområde Øst ,0 426 I alt ,0 562 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr., svarende til 8,3 pct. Afvigelsen forklares primært ved demografipulje på 2,450 mio. kr., som ikke er disponeret endnu. Samt mindreudgift på 2,152 mio. kr. til tomgangsleje i plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 ældreboliger udlejes til Udlændingestyrelsen fra marts Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr., som består af: kr. vedrørende velfærdsteknologi. Fra 2015 er budgettet flyttet fra anlæg til drift. Det overførte underskud fra 2014 søges flyttet fra anlæg til drift, så anlægget kan afsluttes. -1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen. Budgettet søges overført til ældreområderne kr. vedrørende Præstekærgaard. Plejehjemmet blev lukket i 2014 og fagsekretariatet har afholdt udgifter vedrørende fællesarealer i januar og februar Derfor søges restbudget flyttet fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne. Udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet. Det er aftalt at merudgiften dækkes af ældreområderne. Kostforplejningen Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. 14

16 Afvigelsen skal ses i sammenhæng med bruttobudget på 19,159 mio. kr. Ældreområderne Samlet set forventes et merforbrug på 2,584 mio. kr., svarende til 0,9 pct. Efter budgetneutrale omplaceringer mellem fagsekretariatet og ældreområderne er merforbruget 2,750 mio. kr. Afvigelsen forklares ved 2 mio. kr. i hjemmeplejen og kr. i sygeplejen. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 3,374 mio. kr., som består af: 1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen. Budgettet søges overført fra fagsekretariatet kr. vedrørende Præstekærgaard. Restbudget flyttes fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne. Udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet. Det er aftalt at merudgiften dækkes af ældreområderne kr. vedrørende Det Nære Sundhedsvæsen. Budgettet flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Der arbejdes med to indsatser, telesundhed digital kronikerindsats på KOL området og styrket indsats for den ældre medicinske patient. ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 2,023 mio. kr. svarende til 32,7 pct. Afvigelsen skyldes, at der forventes en markant lavere udgift til implementering af elektroniske nøglebokse. I forhold til velfærdsteknologi er budgettet flyttet til drift fra Derfor søges underskud fra 2014 overført fra anlæg til drift. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. finansieret af driften. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet Pleje og Omsorg ,7 107 I alt ,7 107 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Oversigt over anlægsprojekter: Humlehaven Plejehjem, Opførelse af servicearealer Der er overført 2,656 mio. kr. fra 2014 til inventar og velfærdsteknologi i forbindelse med opførelse af nyt plejehjem. Beløbet anvendes i Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Der er overført underskud på kr. fra Budget til velfærdsteknologi er fra 2015 flyttet til drift. Derfor søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. finansieret af driften. Anlæg afsluttes når budget og forbrug er nulstillet og overført til driften. Elektroniske nøglebokse Der er afsat rådighedsbeløb på 3,630 mio. kr. Fællesindkøb Fyn har gennemført udbud og det forventes at udgiften kun bliver 1,5 mio. kr. Implementeringen af elektroniske dørlåse forventes at være færdig ved udgangen af maj. Derfor følges der op ved budgetopfølgningen pr. 31. maj. 15

17 Social og Arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser en samlet regnskabsforventning på 795,476 mio. kr. hvilket er 31,011 mio. kr. under det aktuelle budget. Omplaceringer til andre aftaleholdere har en reducerende udgiftsvirkning på 1,011 mio. kr., hvortil søges tillægsbevilling. Udgifter til forsikrede ledige forventes at udvise et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. Set i sammenhæng med omplacering til andre aftaleholdere, og forventet tilpasning af finansiering på hovedkonto 7, er regnskabsforventningen således neutral i forhold til det samlede råderum i kommunen. Regnskabsforventningen er grundet områdets følsomhed overfor konjunkturer, lokal erhvervsudvikling og generel usikkerhed vedr. effekter af reformer forbundet med betydelig usikkerhed. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Serviceudgifter ,6-654 Overførselsudgifter ,2-357 I alt Serviceudgifter Organisationen er fortsat udfordret af implementeringen af en lang række af reformer på social- og arbejdsmarkedsområdet. Reform af beskæftigelsesindsatsen, som indfases fra 1. januar 2015, ligger i forlængelse af reformer vedr. førtidspension, dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge blot for at nævne de væsentligste ændringer i vilkår for opgaveløsningen. Modtagelse af flygtninge i et langt højere antal end tidligere er også en opgave, som indebærer en stor praktisk udfordring og større ressourcetræk på personalet. Det forudsættes at nødvendig tilpasning af serviceudgifterne, til ændret opgaveløsning og ny lovgivning, vil være neutral set i sammenhæng med midtvejsregulering af statstilskud til kommunerne i medfør af DUT. Der planlægges ud fra lovforslaget til beskæftigelsesreformen, som peger på øgede serviceudgifter i kommunen på 0,724 mio. kr. i Der forventes klarhed over midtvejsregulering af statstilskud til kommunen i 2015 vedr. serviceudgifter i juni måned, når kommuneaftalen for 2016 foreligger. Herefter rejses spørgsmålet i forbindelse med budgetopfølgningen. 16

18 Der påregnes og planlægges fortsat med ekstraordinære indsatser og tiltag i forbindelse med varslede virksomhedslukninger i andet halvår af Finansiering til denne ekstraordinære opgave er der taget højde for i budgettet. Midler til oplysningskampagne vedr. begrænset åbningstid på kr. fra regnskab 2014, som ikke er anvendt, og årligt fra budget 2015 omplaceres til direktionspuljen. Overdragelse af opgaver og personale til Økonomistaben pr. 1. januar 2015 udgør årligt kr. som omplaceres. I forbindelse med organisatoriske ændringer inden for aftaleområdet er der funktioner, der er kommet ind under nye kontoområder. Det er derfor nødvendigt ligeledes at flytte budgettet svarende til lønudgifterne for de personer det drejer sig om. Netto flyttes 1,124 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Overførselsudgifter Overførselsudgifter generelt Bortset fra forsikrede ledige forventes de samlede udgifter til indkomstoverførsler at balancere med budgettet under ét betragtet. Med henvisning til omfanget af reformer og lovgivningsmæssige ændringer, som endnu ikke har vist den fulde økonomiske effekt, er der et behov for løbende justering af budgetterne mellem de forskellige typer af indkomstoverførsler. Omplaceringer af budget, baseret på aktiv vurdering af udviklingen i de gennemsnitlige ydelser og antallet af modtagere på de forskellige typer af indkomstoverførsler, vil ske i forlængelse af den administrative budgetopfølgning for marts. I forhold til anvendelse af og nyttiggørelse af ledelsesinformation omplaceres kr. årligt til Økonomistaben som bidrag til omstilling og effektivisering. Det konstateres at øget brug af ledelsesinformation eksempelvis understøtter sikring af indtægter fra mellemkommunal afregning. Finansiering sker ved en reduktion af budgettet til mellemkommunal afregning på førtidspensionsområdet. Forsikrede ledige Budgettet for udgifter til medfinansiering af ydelser til forsikrede ledige er lagt på baggrund af beskæftigelsestilskuddet og de forventninger der var i maj Udviklingen har imidlertid været mere positiv end forventet. Såfremt udviklingen fortsætter som det seneste år vil det betyde et mindreforbrug i 2015 på ca. 30,0 mio. kr. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. Antallet af fuldtidspersoner: forventning pt. 757 Kilde: Integrationsindsats I forhold til den oprindeligt udmeldte flygtningekvote fra Udlændingestyrelsen på 69 personer for 2015 er der sket en varslet forhøjelse til nu 178 personer. Det endelige antal forventes udmeldt af Udlændingestyrelsen primo april. Der er i skrivende stund modtaget 31 kvoteflygtninge og familiesammenført yderligere 39 personer. 17

19 En væsentlig andel af kvoteflygtningene er, og vil forventeligt være, enlige mænd, hvorfor familiesammenføring på sigt vil øge det samlede antal nye borgere i kommunen ud over det antal kvoten nominelt lægger op til. Det konstateres, at budgettet ikke tager udgangspunkt i den højere kvote, som dog afhængigt af tidspunktet for modtagelsen af den enkelte flygtning ikke vil få fuld helårseffekt. Budgettet tager udgangspunkt i, at antallet af helårspersoner i integrationsprogrammet vil være på 120, hvoraf et væsentligt antal var i programmet ved årets begyndelse. Den nye kvote peger på, at tallet vil blive højere med virkning for både driftsudgifter og indtægter fra grundtilskud, resultattilskud og statsrefusioner. Et større antal personer i integrationsprogrammet end forudsat i budgettet vil, alt andet end lige, føre til, at den samlede nettodriftsudgift vil blive større. Staten vil dog, med henvisning til sikkerhed for finansiering af nettodriftsudgifterne på det budgetgaranterede område, holde kommunerne skadesløse for evt. netto merudgifter. Det forudsættes derfor, at finansieringen til en større opgave på integrationsområdet vil blive fuldt dækket af direkte indtægter fra tilskud og refusion og indirekte indtægter fra øget bloktilskud. Det skal nævnes, at der ikke i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er taget højde for det øgede antal flygtninge i kommunerne, ligesom der endnu ikke er taget stilling til, om kommunerne skal kompenseres via en midtvejsregulering (forhøjelse) af bloktilskuddet i Dette må påregnes afklaret i forbindelse med aftaleindgåelsen (mellem regeringen og KL) for 2016 forventeligt medio juni

20 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 4,733 mio. kr., svarende til 2,7 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 11,809 mio. kr. svarende til 34,1 %. Afvigelsen skyldes primært overskud på vippepuljen pga. faldende børnetal. Daginstitutionerne viser et forventet merforbrug på 1,240 mio. kr. svarende til 1,5 %, hvilket primært skyldes forventede ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Myretuen. Dagplejen viser et forventet merforbrug på 5,836 mio. kr. svarende til 10,8 %, hvilket primært skyldes faldende børnetal. Dagplejens budget er derfor reguleret i forhold til det forventede antal børn med netto 7,526 mio. kr. På baggrund af en forventet budgetregulering fra puljen til merudgifter ifm. afskedigelser pga. faldende børnetal på 1,200 mio. kr., samt dækning af underskud fra 2014 af Fagsekretariatet Dagtilbud Børn på 1,877 mio. kr., ender det forventede merforbrug dog på 2,759 mio. kr. svarende til 4,8%. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Fagsekretariat for dagtilbud ,1 Dagpleje ,8 Børnehaver/integrerede Institutioner ,5 I alt ,7 Tillægsbevilling Fagsekretariat Dagtilbud-Børn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et samlet mindreforbrug på 11,809 mio. kr. heraf udgør: 4,020 mio. kr. puljebeløb til merudgifter ifm. afskedigelser pga. faldende børnetal, hvor budgettet forventes flyttet til institutioner og landsbyordning. 1,152 mio. kr. puljebeløb til udvidet åbningstid, hvor budgettet forventes flyttet til institutioner og dagpleje 1,877 mio. kr. til finansiering af underskud på Dagplejen 1,000 mio. kr. til finansiering af ekstraudgifter ifm. virksomhedsoverdragelse af Myretuen i Broby kr. i kompensation for ekstraudgifter ifm. virksomhedsoverdragelse af Myretuen i Broby som Fagsekretariatet Dagtilbud Børn har afholdt ifm. Virksomhedsoverdragelse. Det giver et forventet netto overskud i alt på 4,564 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 83,3 % De væsentligste forklaringer på overskud: Vippepuljen Budgettet på vippepuljen på netto kr kr. Beløbet fremkommer som følge af, at der forventes 97 færre 0-2 årige, heraf 8 børn fra Landsbyordningen, og 8 færre 3-5 årige end budgetlagt, heraf 5 fra landsbyordning. Vippepuljen er budgetlagt med årige, og årige. Efter reguleringen ender vippepuljen dermed på årige, og årige. Budgettet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. Ud fra de nuværende ventelister, forventes disse børn ikke at skulle passes i Mindreforbruget skal sammenholdes med merudgifterne til privat pasning og tilskud til privatinstitutioner, fordi der bliver passet flere børn i private tilbud end budgetlagt. Børn i specialpædagogiske pladser Antallet af specialpædagogiske pladser i kommunen er budgetlagt med 11 pladser. Alle disse pladser forventes brugt. Af enkeltintegrerede pladser er der budgetlagt med 4 pladser, hvoraf 1 plads forventes brugt. Der er derfor overført et mindreforbrug på kr. i støttepuljen. 19

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 30.9.2015 Del 2 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 22-10-2015 Sag: 00.30.14-G01-3-15 1 Indhold Direktion... 3 Administration og Service... 4 Pleje og Omsorg... 7 Social og Arbejdsmarked...

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning. pr Del 1

Budgetopfølgning. pr Del 1 Budgetopfølgning pr. 30.9.2017 Del 1 Sammenfatning Resultatet af budgetopfølgningen i hovedtræk Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.9.2017 viser et forventet mindreforbrug på 185,6 mio. kr. for hele

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere