Budgetopfølgning pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 28.2.2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sag: G

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service 11 Pleje og Omsorg 14 Social og Arbejdsmarked 16 Dagtilbud Børn 19 Undervisning 22 Børn- og Ungerådgivning (BUR) 26 Plan og Kultur 28 Teknik 31 Sundhed og Handicap 36 Renter, finansiering og balanceforskydninger 40 Bilag 1: Driftsoversigt 44 Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2015 og overslagsår, drift 45 Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2015 og overslagsår, drift 47 Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2015 under finansforskydninger Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. jordpuljen) 52 Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen 58 50

3 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen pr ser sammenlagt fornuftig ud. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg som delvist modsvares af forventede merudgifter/mindreindtægter på finansieringssiden. Samlet set skønnes en forbedring af det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget på 91,643 mio. kr. Overskuddet vedrører primært forventede overførsler til Opfølgningen viser også, at der skal være opmærksomhed omkring serviceudgifterne, idet aftaleholdernes foreløbige meldinger tyder på en overskridelse af servicerammen. Tidligere år har aftaleholderne imidlertid opsparet et overskud, som er større end deres indberettede forventninger. Gentager dette mønster sig i 2015, så er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt. Forventet årsforbrug pr Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr Til budgetopfølgningen er indberettet de forventede overførsler fra regnskab 2014 til Dette sker for at give det mest retvisende billede af det forventede regnskab - og hermed den forventede afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget. Overførslerne behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. april og den 14. april Hvis behandling af overførslerne giver anledning til ændringer vil det påvirke resultatet af budgetopfølgningen. Resultatet af budgetopfølgningen pr viser et forventet mindreforbrug på driften på 99,683. mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,2 pct. Indregnes tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler fra 2015 til 2016, fås et mindreforbrug på 77,378 mio. kr. Heraf vedrører 30,0 mio. kr. forventede mindreudgifter til de forsikrede ledige, som modsvares af en forventet mindreindtægt på finansieringssiden. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser og tillægsbevillingsansøgninger På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. Efter tillægsbevillinger og overførsler, udgør mindreforbruget 19,840 mio. kr. For så vidt angår jordpuljen, forventes et mindreforbrug på 14,170 mio. kr.. Efter tillægsbevillinger og overførsler reduceres mindreforbruget til 5,325 mio. kr. 2

4 Der søges om en samlet tillægsbevilling på -13,279 mio. kr., hvoraf 5,821 mio. kr. søges overført til Af den samlede tillægsbevillingsansøgning vedrører -1,483 mio. kr. drift, kr. anlæg, -4,170 mio. kr. jordpuljen og mio. kr. renter, finansiering og balanceforskydninger. Foruden ansøgning om tillægsbevillinger foreslås forskellige budgetneutrale omplaceringer mellem områder. Omplacering på driften på -20,821 mio. kr. vedrører primært nulstilling af puljen til overførsler mellem årene (generelle reserver), med modpost under balanceforskydninger. Tilsvarende reduceres udgifter til energibesparende anlæg omfattet af 100 pct. lånefinansiering, med modpost på finansieringssiden i form af en lavere låneoptagelse. På anlægssiden (eksl. Jordpuljen) søges en negativ tillægsbevilling i 2015 på kr. Samtidig udskydes udgifter for 1,146 mio. kr. til Forskellen på kr. vedrører køb af Polymeren i Årslev på 4,4 mio. kr., som delvist modsvares af en mindreudgift på 3,022 mio. kr. til lærerarbejdspladser og til renovering af lokaler på Brobyskolerne. Til jordpuljen er der kassefinansierede tillægsbevillinger for kr. Renter, finansiering og balanceforskydninger giver anledning til tillægsbevillinger for i alt -7,329 mio. kr. Heraf vedrører 6,811 mio. kr. ekstra forventet låneoptagelse vedrørende anlægsprojekter med 100 pct. låneadgang, overført fra Der søges tillige en tillægsbevilling på 13,720 mio. kr. til konto 8.59 til finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne og Beløbet søges nu nulstillet. Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares at mindreudgifter i 2014 og derfor ville forstyrre billedet af opfølgningen i Finansiering af tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Beslutningen skal ses over et helt regnskabsår. Hvis der ses bort fra anlæg under jordpuljen samt den ekstra låneoptagelse, så er der negative tillægsbevillinger for i alt 1,152 mio. kr. Tillægsbevilling kr. Korrektion for Jordpuljen Overførsler til 2016 Ekstra låneoptagelse I alt kr kr kr. Den 11. november 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen på et lukket punkt at købe jord for i alt 1,2 mio. kr. Det blev besluttet at finansieringen skulle findes i forbindelse med budgetopfølgningen Den negative tillægsbevilling på 1,152 mio. kr. finansierer størstedelen af de 1,2 mio. kr. De resterende kr. tages op ved budgetopfølgningen pr Resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. 3

5 Direktionen forventer at overholde sit budget i Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende direktionspuljen. Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 3,809 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr. Heraf demografipulje på 2,450 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 2,152 mio. kr. vedr. plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 tomme ældreboliger bliver udlejet til Udlændingestyrelsen fra marts. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 2,584 mio. kr. Merforbruget vedrører hjemmepleje og sygepleje. Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger på netto kr. Det vedrører dels omplaceringer mellem bevillinger indenfor Pleje og omsorg og dels en overførsel fra anlæg til drift på kr. Endvidere vedrører det kr. til tiltag i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, som flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Budgetopfølgningen på Social- og arbejdsmarkedsområdet viser en samlet regnskabsforventning på 795,476 mio. kr. hvilket er 31,011 mio. kr. under det aktuelle budget. Afvigelsen skyldes primært en forventet mindreforbrug på 30. mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 4,733 mio. kr., svarende til 2,7 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 11,809 mio. kr. svarende til 34,1 pct. Afvigelsen skyldes primært et fald i børnetallet på årige og årige. Daginstitutionerne viser et forventet merforbrug på 1,240 mio. kr. svarende til 1,5 pct., hvilket primært skyldes forventede ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Myretuen. Dagplejen viser et forventet merforbrug på 5,836 mio. kr. svarende til 10,8 pct. Det skyldes primært udfordringer med at tilpasse kapaciteten i takt med det faldende børnetal. Således er dagplejens budget reguleret i forhold til det forventede antal børn med netto 7,526 mio. kr. På baggrund af en forventet budgetregulering fra puljen til merudgifter i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal på 1,200 mio. kr., samt dækning af underskud fra 2014 af Fagsekretariatet Dagtilbud Børn på 1,877 mio. kr., ender det forventede merforbrug dog på 2,759 mio. kr. svarende til 4,8 pct. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 8,522 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 8,994 mio. kr., som forventes overført til 2016 til bl.a. kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen. Fagsekretariat Undervisning søger en negativ tillægsbevilling på kr. i 2015 samt overslagsår. Beløbet skal overføres til IT-staben til betaling af microsoftlicenser. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr. i 2015 samt overslagsår, beløbet vedrører vippepulje til Landsbyordninger. Vippepuljen vil ikke blive brugt, da Landsbyordningerne reguleres via Fagsekretariat Dagtilbuds Vippepulje. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på kr. Der er udarbejdet handleplan for Brobyskolen, hvor merforbruget vil være nedbragt ved udgangen af Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner for aftaleområderne Svanninge skole og Toftegårdsskolen, som kom ud af 2014 med merforbrug på mere end 4 pct. Ud af et samlet budget på 140,475 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug på 2,432 mio. kr. 4

6 Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 1,5 mio. kr. til Midlerne opspares primært på projekter der løber i det kulturelle område samt på Fællesudgifter og administration, hvor midlerne stammer fra periodevis ledige stillinger, barsel samt tidsforskydninger i vikariater. Musikskolen forventer et samlet overskud på kr., disse midler spares op til arbejdet med skolereform, kulturel rygsæk og kulturzonen. Biblioteket forventer at gå ud af 2015 med et overskud på kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr., vedrørende rengøring på Årslev Bibliotek, der søges overført til Teknik. På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 1,962 mio. kr., svarende til 1,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført underskud fra tidligere år vedrørende vintertjenesten og Ø-færgen. Der søges om tillægsbevillinger vedrørende beredskabsområdet, energibesparende foranstaltninger og indtægt fra salg af ejendomsoplysninger for samlet kr. samt budgetneutrale omplaceringer for samlet kr. i alt kr. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2015 på -1,425 mio. kr., fordelt med - 6,271 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,846 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der forventes et mindreforbrug på 14,884 mio. kr. for hele aftaleområdet inden for Sundhed og Handicap. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,7 pct. af det samlede budget for området. Der forventes et mindreforbrug på 7,548 mio. kr. for fagsekretariatet inklusiv overførselsudgifter. De øvrige aftaleholdere under Sundhed og Handicap området forventer at komme igennem 2015 med et budget i balance eller med et mindreforbrug. Børn og Ungerådgivningen forventer et overskud på 7,5 mio. kr. Det stammer fra et overført overskud på 8,3 mio. kr. fra Der er for nuværende en forventning om, at der til 2016 kan overføres et overskud på 7,5 mio. kr. Det nuværende forbrug er således nogenlunde tilpasset det afsatte budget, og der er fortsat rum til uforudsete akutte anbringelser eller andet udgiftsdrivende. Vedrørende Socialtilsyn Syd forventes det, at budget og forbrug stemmer overens. Administration og Service forventer et samlet mindreforbrug på 29,047 mio. kr., svarende til 15,8 pct. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til finansiering af tilskud til X-Huset med kr. samt HR & I s overskud -1 mio. kr. som tilføres kassen. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt -19,842 mio. kr., som vedrører finansiering af voksenelev fra Økonomi til HR kr., finansiering af licenser på IT området fra Fagsekretariat Undervisning kr., finansiering vedr. ledelsesinformationssystemet fra førtidspensionsområdet kr kr. som finansieres af Social og Arbejdsmarkedsområdet, omplacering af 20,813 mio. kr. til balanceforskydninger vedr. generelle reserver samt kr. som omplaceres til Direktionens Udviklingspulje., Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Det samlede anlægsbudget ekskl. Jordpuljen udgør netto 161,432 mio. kr. Det samlede forbrug udgør pr ,800 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 7,3 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 3,9 pct. på samme tidspunkt sidste år. For hele året forventes et samlet forbrug på 135,256 mio. kr., og hermed forventes et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. En andel på -5,190 mio. 5

7 kr. af afvigelsen søges korrigeret ved tillægsbevilling og en andel på 1,146 mio. kr. søges overført til Det resterende mindreforbrug vil blive behandlet i en særskilt sag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samme dag som budgetopfølgningen. Sagen vil omhandle fremrykning af anlæg fra 2016 til 2015 for at udnytte anlægsrammen i 2015, jf. aftalemål vedrørende en højere gennemførelsesprocent på anlægsområdet. Bilag 5 indeholder en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 23,090 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på netto 8,920 mio. kr.. Derved fås et forventet mindreforbrug på 14,170 mio. kr. Der søges 4,170 mio. kr. som negativ tillægsbevilling i 2015 og hvoraf 4,675 mio. kr. vedrører overførsel til Se desuden bilag 6. Renter, finansiering og balanceforskydninger Samlet set på renter, finansiering og balanceforslydninger forventes en afvigelse på 48,385 mio. kr. Inden for renter forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på 1,373 mio. kr. i Det vedrører primært renter af langfristet gæld, da den variable rente er faldet yderligere. Dertil kommer lavere låneoptagelse i 2014 end forventet. For finansiering forventes en mindreindtægt på 31,063 kr. Heraf vedrører 1,063 mio. kr. mindreindtægter fra grundskyld, som følge af et lavere beregningsgrundlag end forventet ved vedtagelsen af budget De resterende 30 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en forventet mindreudgift på forsikrede ledige. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering i forhold til de 30 mio. kr. afklares når midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet foreligger i juni måned. Balanceforskydninger inkl. låneoptagelse afviger fra budgettet med 18,694 mio. kr. Det skyldes bl.a. lavere afdrag på lån som følge af lavere låneoptagelse i 2014, samt forventet låneoptagelse for 6,811 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter med 100 pct. låneadgang, overført fra Herudover skal bemærkes, at der søges om budgetneutrale omplaceringer for hhv. 20,813 mio., der vedrører modpost til generelle reserver på driften og 5,0 mio. kr. på låneoptagelse, der vedrører anlægsinvesteringer til energibesparende foranstaltninger, som ikke gennemføres i Forventet årsforbrug på aftaleholderniveau Pr forventer 45 aftaleholdere at overholde budgettet, 10 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 5 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Tabellens nederste række viser fordelingen inklusiv tillægsbevillinger som søges til budgetopfølgningen pr Tillægsbevillingerne ændrer ikke på det samlede antal aftaleholdere med budgetoverskridelser over 4 pct. 6

8 Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr Pr inkl. TB I alt Antal aftaleholdere udgør pr i alt 60. Ændringen i forhold til den foregående budgetopfølgning skyldes organisationsændringer. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de aktuelle driftsbudgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere, som har eller havde et forventet merforbrug på +4 pct. pr og/eller pr Aftaleholder Forventet forbrugspct. Forbrugspct. Korr. for TBansøgning Fagsekr. Teknik 103,2 pct. 102,9 pct. BC Vesterparken-Guldhøj 105,1 pct. 105,1 pct. Dagplejen 110,8 pct. 110,8 pct. Bemærkninger Det forventede merforbrug skyldes snerydning. Der udarbejdes ingen handleplan. Pga. de særlige omstændigheder for Guldhøj/Vesterparken fortsættes handleplanen. Forventer omplacering fra pulje til merudgifter i forbindelse med afskedigelser. Herefter udgør merforbruget 2,759 mio. kr. svarende til 4,8%. Der gennemføres en analyse og tages stilling til handleplan ved budgetopf Toftegårdens Børnehave 100,2 pct. 100,2 pct. Myretuen 129,2 pct. 129,2 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug på over 4pct. Kommunen opsagde d , driftsoverenskomsten med den selvejende institution Myretuen. Der vil være en række merudgifter, som forventes finansieret af Fagsekretariatet. Der udarbejdes derfor ingen handleplan. 7

9 Femkløveren 100 pct. 100 pct. Pga. de særlige omstændigheder for Femkløveren fortsættes handleplanen. Brobyskolen 109,4 pct. 109,4 pct. Der er udarbejdet handleplan. Ungdomsskolen 100 pct. 100 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug på over 4pct. Faaborg Havn 129,1 pct. 126,5 pct. Handleplan er under udarbejdelse. Stab økonomi 73,9 pct. 95,1 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug Der forventes ikke længere et merforbrug Viften 100 pct. 100 pct. på over 4pct. Der arbejdes videre med tidligere udarbejdede handleplaner for institutionerne BC Vesterparken Guldhøj og Femkløveren. Der er udarbejdet handleplan for Brobyskolen, hvor merforbruget forventes at være nedbragt ved udgangen af Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner for aftaleområderne Svanninge skole og Toftegårdsskolen, som kom ud af 2014 med merforbrug på mere end 4 pct. Der tages stilling til eventuel handleplan for dagplejen ved budgetopfølgningen pr , jf. benmærkninger i oversigten. Servicerammen De kommunale driftsudgifter er opdelt på serviceudgifter og overførsler. Eftersom de opgjorte driftsoverførsler fra 2014 til 2015 på 91,338 mio. kr. er indregnet i de korrigerede budgetter, vil servicedriftsrammen komme under pres i Forventet luft i servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.101,2 Korr. Budget pr (inkl. overførsler fra 2014) 2.194,5 Forventet mindreforbrug pr (ekskl. buffer) -48,6 Pulje til driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (buffer) -20,8 Omplacering fra anlæg til drift -0,1 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.125,0 C. Forventet overskridelse (A-B) 23,8 Det korrigerede budget pr er på 2.194,5 mio. kr. Der forventes at blive et samlet mindreforbrug på 99,7 mio. kr. på driften heraf vedrører 30,2 mio. kr. overførselsudgifter og 20,8 vedrører pulje til overførsler. Det resterende beløb på 48,6 vedrører aftaleholdernes forventede mindreforbrug på serviceudgifter. Ud fra disse forventninger bliver de samlede serviceudgifter 2.125,0 mio.kr. svarende til en overskridelse af rammen på 23,8 mio. kr. 8

10 Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. I 2012, 2013 og 2014 har overskuddet udgjort henholdsvis 96, 103 og 91,3 mio. kr. Hvis dette mønster gentager sig i 2015 er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt. Udviklingen i serviceudgifterne bliver dog et vigtigt fokusområde ved de kommende budgetopfølgninger. Hvis der er tegn på at aftaleholderne overfører mindre end normalt, så kan det blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 266 mio. kr. pr mod 208 mio. kr. året før. Der vil blive redegjort nærmere for årsager til udviklingen i likvisiteten i forbindelse med regnskabsafslutningen for Beholdningen pr er opgjort til 179 mio. kr. mod 144 mio. kr. sidste år. Den forventede kassebeholdning primo 2015 udgjorde 182 mio. kr. Den forventede ultimo beholdning forventes at blive lidt lavere, i det omfang det lykkes at udnytte en større del af anlægsrammen. Herudover vil likviditeten ultimo året bl.a. afhænge af aftaleholdernes brug af opsparede midler, udviklingen under jordpuljen mv. Økonomiudvalget har vedtaget en målsætning om en ultimo beholdning på minimum 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. Økonomichefens indstilling Direktionen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: Der gives en tillægsbevilling til drift på -1,483 mio. kr. i 2015 og kr. i overslagsår. Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på kr. i 2015 og en tillægsbevilling på 1,146 mio. kr. i Der gives en tillægsbevilling til Jordpuljen på -4,170 mio. kr. i 2015 og 4,675 mio. kr. i Der gives en tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -7,329 mio. kr. i Budgetneutrale omplaceringer under anlæg, drift samt renter, finansiering og balanceforskydninger for 2015 og overslagsår godkendes Der gives en tillægsbevilling på 13,72 mio. kr. til konto Det vedrører finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne i Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares at mindreudgifter i

11 Direktion DRIFT Samlet resultat Der er primært tale om lønudgifter til direktionen, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende direktionspuljen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Direktion I alt Direktionen forventer at overholde budget Der søges om en budgetneutral omplacering på kr. vedrørende tilbageførsel af implementeringsudgifter ved OEI-forslag i Tilbageførslerne vedrører OEI Øget brug af selvbetjening, OEI Elektronisk post til borgerne samt OEI Automatisering af rekruttering og ansættelse. Beløbet overføres fra Social- og arbejdsmarkedsområdet og fra Økonomi. I forbindelse med overførslerne fra 2014 til 2015 søges overført kr. vedrørende de samme projekter. Overslagsår tilrettes i overensstemmelse hermed. 10

12 Administration og Service DRIFT Samlet resultat Administration og Service forventer et samlet mindreforbrug på 29,045 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 15,8 %. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til finansiering af tilskud til X-Huset med kr. samt HR & I s overskud -1 mio. kr. som tilføres kassen. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt mio. kr., som vedrører finansiering af voksenelev fra Økonomi til HR kr., finansiering af licenser på IT området fra Fagsekretariat Undervisning kr., finansiering vedr. ledelsesinformationssystemet fra førtidspensionsområdet kr kr. som finansieres af Social og Arbejdsmarkedsområdet, omplacering af 20,813 mio. kr. til balanceforskydninger vedr. generelle reserver samt kr. som omplaceres til Direktionens Udviklingspulje.,. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet ,4 157 HR & I ,7-839 IT ,8 200 Økonomi , I alt , Fællessekretariatet Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. fordelt på den politiske organisation med kr., forsikringspuljen med 1,5 mio. kr., fælles administrationsudgifter med kr. og Fællessekretariatet med kr. Der søges en tillægsbevilling til udbetaling af tilskud til X-Huset på kr. Økonomiudvalget har den 8. april 2013 godkendt tilskuddet og der søges nu om en tillægsbevilling til finansiering HR & I HR & Innovation forventer at have et mindreforbrug på det samlede budget på ca mio. kr. Overført overskud fra 2014 forventes anvendt til efteruddannelse af HR-konsulenter og opgradering af itværktøjer. Der henlægges midler til advokatomkostninger i forhold til verserende sager. Der overføres 1,5 mio. kr. til koncernmålet Lederadfærd, der understøtter udviklingsstrategien. til aktiviteter for hele organisationen. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på til voksenelev som finansieres af Økonomistaben. Der tilføres kassen 1 mio. kr. ved budgetopfølgningen. It Der forventes et mindreforbrug på ca kr. som primært skyldes licenser og serviceinstallationer i forhold til Office365/Outlook. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på kr. til Microsoft licenser på skoleområdet. Beløbet finansieres af Fagsekretariat Undervisning. Økonomi 11

13 Budgetopfølgningen i Økonomistaben er opdelt i 3 områder: Økonomi Intern, Økonomi Ekstern og Økonomi It. Intern: I forbindelse med budget 2014 blev der godkendt et OE-forslag om effektivisering via brug af ledelsesinformation på kr. Ledelsesinformation bruges i øget udstrækning blandt andet på Social- og arbejdsmarkedsområdet, herunder til effektivisering af arbejdet med mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på kr., hvor besparelsen via brug af ledelsesinformationssystem finansieres af mindreudgifter- / merindtægter på førtidspensionsområdet. I forbindelse med at Borgerservice blev flyttet til Social- og Arbejdsmarkedsområdet blev der overført en medarbejder yderligere end først besluttet. Der søges om en budgetneutral omplacering fra Socialog Arbejdsmarkedsområdet til Økonomi på kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på kr. fra Økonomistab til HR&I til finansiering af voksenelev i perioden september 2014 til august Forventet mindreforbrug på Intern Økonomi på 1,5 mio. kr. i Der er overført 1,2 mio. kr. fra Ekstern: Der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på 1 mio. kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på 20,813 mio. kr. med modpost på balanceforskydninger. Puljen er afsat til imødegåelse af en overskridelse af servicedriftsrammen ved eventuelt forbrug af opsparede midler. It: Der søges om en budgetneutral omplacering på i alt kr. til Direktionens Udviklingspulje vedrørende tilbageførte implementerings-/opstartsudgifter i forbindelse med OEI-forslag fra Der forventes et mindreforbrug på kr. Forventet mindreforbrug i alt på 23,661 mio. kr. ANLÆG Samlet resultat Administration og Service forventer et samlet merforbrug på anlæg på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter ved salg af arealer og ejendomme Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fællessekretariat salg af ejd Fællessekretariat Øvrige ejd Fællessekretariat adm.byg Fællessekretariat Ø-færgen I alt , Salg af enfamiliehuse og Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en indtægt på 1,3 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år ,013086,010090: Andre faste ejendomme: Beløb afsat til opfyldelse af myndighedskrav på Vester Hæsinge gl. skole. Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme samt omdannelse af X- huset på i alt 2,2 mio. kr. forventes brugt Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten samt Havneanlæg: Der er afsat kr. Beløbet forventes brugt. 12

14 Indvendig renovering af rådhus og administrationsbygninger: Der forventes anvendt 1,2 mio. kr Nybyggeri, Borgernær service: Budget på kr. forventes brugt. 13

15 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 3,809 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger på netto kr. Beløbet består af kr. vedrørende velfærdsteknologi, hvor det overførte underskud fra 2014 flyttes fra anlæg til drift, da budgettet fra 2015 er placeret under drift. 1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen, hvor budgettet flyttes fra fagsekretariatet til ældreområderne kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne, udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet, men det er aftalt at ældreområderne skal dække merudgiften kr. vedrørende Præstekærgaard, restbudgettet til fællesarealer flyttes fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet, da fagsekretariatet har afholdt udgifter i Samt kr. vedrørende tiltag der styrker Det Nære Sundhedsvæsen, budgettet flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr. Heraf demografipulje på 2,450 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 2,152 mio. kr. vedr. plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 tomme ældreboliger bliver udlejet til Udlændingestyrelsen fra marts. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 2,584 mio. kr. Merforbruget vedrører hjemmepleje og sygepleje. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg ,3-811 Kostforplejning ,6 0 Ældreområde Syd ,1 426 Ældreområde Nord ,5 521 Ældreområde Øst ,0 426 I alt ,0 562 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr., svarende til 8,3 pct. Afvigelsen forklares primært ved demografipulje på 2,450 mio. kr., som ikke er disponeret endnu. Samt mindreudgift på 2,152 mio. kr. til tomgangsleje i plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 ældreboliger udlejes til Udlændingestyrelsen fra marts Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr., som består af: kr. vedrørende velfærdsteknologi. Fra 2015 er budgettet flyttet fra anlæg til drift. Det overførte underskud fra 2014 søges flyttet fra anlæg til drift, så anlægget kan afsluttes. -1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen. Budgettet søges overført til ældreområderne kr. vedrørende Præstekærgaard. Plejehjemmet blev lukket i 2014 og fagsekretariatet har afholdt udgifter vedrørende fællesarealer i januar og februar Derfor søges restbudget flyttet fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne. Udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet. Det er aftalt at merudgiften dækkes af ældreområderne. Kostforplejningen Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. 14

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Regnskab & Kapitel 1 årsberetning Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere