Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015"

Transkript

1

2

3 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, med efterfølgende ændringer Lov nr af 11. december 2012 Lov nr. 61 af 29. januar 2013 Lov nr. 902 af 4. juli 2013 Bekendtgørelse nr af 2. september 2013 Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2014 har kommunalbestyrelsen godkendt denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet det til Frederikshavn Spildevand A/S tilhørende anlæg. Betalingsvedtægten er udarbejdet af Frederikshavn Spildevand A/S, der er bemyndiget hertil i henhold til vandsektorloven. Frederikshavn Spildevand A/S forestår efter samme lovgrundlag al administration af vedtægten, således også fastlæggelse af samtlige takster til årlig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet en række retningslinjer til internt brug for administration af betalingsvedtægten. Frederikshavn Spildevand A/S konsekvensretter retningslinjerne, når denne vedtægt træder i kraft. Taksterne fremgår til enhver tid af den hertil hørende prisbog. Denne vedtægt erstatter Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S fra januar Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 6 Kapitel 2 Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Spildevandsforsyningsselskabets indtægter Tilslutningsbidrag Bidragets størrelse Tilslutningsbidrag for boligejendomme mv Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme mv Erhvervsejendomme i byzone Erhvervsejendomme i landzone Tidligere kendelser om kloakbidrag Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Henstand Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets størrelse Trappemodel Bidragspligtig vandmængde Boligenheder Erhvervsejendomme, hvor fra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår Erhvervsejendomme, hvor fra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår Ejendomme med blandet anvendelse Nedsættelse af eller fritagelse for vandafledningsbidrag Egen transportledning til renseanlæg Produktion Afværgepumpninger, grundvandssænkninger og kølevand Regnvand, der genanvendes Ledningsbrud på vandledning

5 3.2.4 Særbidrag Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje Andre spildevandsanlæg Overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg Overtagelse af nye spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Private spildevandsanlæg, der tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets anlæg Udtræden af spildevandsforsyningsselskabet (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsforsyningsselskabets anlæg) Tilbagebetaling til grundejeren Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet Tidsmæssige begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet Kapitel 4 Bidrag for slam, fedt og spildevand fra hustanke og virksomheder Aflevering af slam, fedt mv. på spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg Udledning af renset spildevand via spildevandsforsyningsselskabets udløbsledninger Kapitel 5 Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land Udførelse, drift og vedligeholdelse Kontrakt Kapitel 6 Målerdata Kapitel 7 Fælles bestemmelser Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden

6 Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Frederikshavn Spildevand A/S. Vedtægten gælder for områder, som til enhver tid er omfattet af en vedtaget spildevandsplan. Vedtægten gælder endvidere for modtagelse og behandling af slam, fedt, spildevand mv. på Frederikshavn Spildevand A/S' renseanlæg. Frederikshavn Spildevand A/S har som ansvarsområde at etablere, drive og vedligeholde de til spildevandsforsyningsselskabets tilknyttede spildevandsanlæg, herunder også spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Frederikshavn Spildevand A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. 7 a. Vejafvandingsanlæg hører ikke under spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Frederikshavn Spildevand A/S er forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom tilknyttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakoplande under spildevandsplanen for Frederikshavn kommune er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 (lov nr. 879 af 26. juni 2010 med efterfølgende ændringer) forpligtede til at tilslutte sig dette spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan områder i nabokommuner medtages under spildevandsforsyningsselskabet Frederikshavn Spildevand A/S, ligesom områder i Frederikshavn Kommune kan inddrages under nabokommuners spildevandsforsyningsselskaber. Kapitel 2 Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab Frederikshavn Spildevand A/S er som spildevandsforsyningsselskab efter vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009 med efterfølgende ændringer) forpligtet til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabslovens regler. Dette indebærer, at Frederikshavn Spildevand A/S skal entrere med et uvildigt revisionsselskab, der reviderer regnskabet og udarbejder et revisionsprotokollat. Revisionsprotokollatet bilagt et revideret regnskab forelægges bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S en gang årligt. 6

7 De til Frederikshavn Spildevand A/S tilhørende budgetter med forventede udgifter og indtægter udarbejdes i spildevandsforsyningsselskabet og behandles i den tilhørende bestyrelse. Udgifterne omfatter omkostninger til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, fællesanlæg med andre spildevandsforsyningsselskaber samt anlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet efter betalingslovens 7a. Udgifterne kan endvidere omfatte udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter samt bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Under driftsudgifter hører også omkostninger til eventuel forretning af optagne lån. Indtægterne omfatter betaling fra den til enhver tid værende ejer af fast ejendom, der tilleder til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet. Økonomien i Frederikshavn Spildevand A/S skal hvile i sig selv. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Balancen skal ikke nødvendigvis være til stede i de enkelte regnskabsår, men blot over en vis periode i overensstemmelse med den til enhver tid af bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S vedtagne investeringsplan. Kapitel 3 Spildevandsforsyningsselskabets indtægter Frederikshavn Spildevand A/S indhenter sine indtægter via tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag samt bidrag for levering af slam, fedt, spildevand mv. på renseanlæggene. 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales af følgende ejendomme, når der ved fremført stikledning til grundgrænsen foreligger mulighed for fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg: a. Nye ejendomme, der udstykkes fra områder, der ikke tidligere har været inddraget under spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg b. Ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke har betalt tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg c. Nye ejendomme, der udstykkes fra ejendomme, hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved stikledning frem til skel opnår tilslutningsmulighed til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg 7

8 d. Erhvervsejendomme, hvis beregningsgrundlag ændres. Her kan opkræves et supplerende tilslutningsbidrag e. Ejendomme i det åbne land, der indgår kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, dog med undtagelse af punkt c og d Bidragets størrelse Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter de i betalingsloven fastsatte regler. Beregningsgrundlaget er ét standardbidrag pr. boligenhed eller pr. 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af Frederikshavn Spildevand A/S' prisbog. Ved større projekter, hvor der kan opkræves mere end ét standardtilslutningsbidrag, forbeholder spildevandsforsyningsselskabet sig ret til at kræve bankgaranti for beløbet. For ejendomme, der i henhold til spildevandsplanen er spildevandskloakeret og hermed ikke må tilsluttes for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis spildevandsplanen ændres, så der i spildevandskloakerede områder gives mulighed for afledning af tag- og overfladevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli Tilslutningsbidrag for boligejendomme mv. En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken og vil således omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, når Frederikshavn Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Frederikshavn Spildevand A/S har vedtaget, at der ikke er mulighed for at fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget for boligejendomme, hvor der opføres flere boligenheder på en ejendom, hvilket begrundes dels i, at til- 8

9 slutningsbidraget betragtes som et indmeldelsesgebyr uafhængigt af de faktiske afholdte udgifter, dels i forpligtelsen til at sikre den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og intentionen med at behandle ejendomme med ensartede forhold ens Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme mv. Erhvervsejendomme mv. defineres som alle ejendomme, der ikke er indrettet til beboelse alene, så som industrier, håndværkervirksomheder, skoler, kirker, sportsanlæg, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv m.fl. Endvidere regnes landbrugsejendomme, der afleder spildevand/regnvand fra driftsbygninger som erhvervsejendomme. Der pålignes ét standardtilslutningsbidrag for alle erhvervsejendomme mindre end eller lig med 800 m 2 grundareal. Når grundarealet er mindre end 800 m 2, og der betales ét standardtilslutningsbidrag, betragtes ejendommen som frikøbt for op til de 800 m 2. Tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme med et grundareal, der er større end 800 m 2, beregnes forholdsmæssigt og pålignes 1 x standardtilslutningsbidrag pr. 800 m 2. Eksempel: En erhvervsejendom på 902 m 2 grundareal pålignes et tilslutningsbidrag svarende til: 902 m 2 /800 m 2 x standardtilslutningsbidraget. Ved udvidelse af eksisterende erhvervsejendomme, hvor der kan opkræves supplerende bidrag for det nye areal, sker dette efter en forholdsberegning, hvor der kun betales for det nye grundareal. Er den eksisterende grund mindre end 800 m 2, bliver det nye areal op til 800 m 2 ikke opkrævet (er tidligere afregnet). Eksempel A: Erhvervsejendommens grundareal er 702 m 2. Grunden er frikøbt op til 800 m 2. Der tilkøbes 302 m 2, så erhvervsejendommen pålignes et supplerende tilslutningsbidrag på: (702 m m 2 )/800 m 2 x standardtilslutningsbidrag. Eksempel B: Erhvervsejendommens grundareal er 902 m 2. Der tilkøbes 302 m 2, så erhvervsejendommen pålignes et supplerende tilslutningsbidrag på: 302 m 2 /800 m 2 x standardtilslutningsbidrag. 9

10 Erhvervsejendomme i byzone Frederikshavn Spildevand A/S har på baggrund af en vurdering af omkostninger ved kloakering besluttet, at der ikke gives dispensation til fastsættelse af lavere tilslutningsbidrag end standardtilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i byzone, hvor grundarealet er stort i forhold til den afledte spildevandsmængde. Der opkræves supplerende bidrag, hvis erhvervsejendommens grundareal udvides ved tilkøb af areal, der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, og som arealoverføres til erhvervsejendommen, der i forvejen er tilsluttet kloak, som angivet i eksempel A og B. Erhvervsejendomme i landzone For eksisterende erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. Den skønnede bebyggelsesprocent fastsættes ud fra en vurdering af den formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende ejendom i byzone. Den skønnede bebyggelsesprocent sættes som hovedregel ikke lavere end 25 %. Ved beregningen medregnes det bebyggede areal af de bygninger, der afleder spildevand/regnvand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Ved tilslutning af ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone skal så vidt muligt sidestilles med tilslutningsbidrag, som beregnes for beliggenhed i byzone. Beregnes det bidragspligtige areal til mindre end 800 m 2, opkræves ét standardtilslutningsbidrag, og arealet op til 800 m 2 betragtes som frikøbt ved eventuel fremtidig udvidelse. Det areal, som ejendommen er beregnet til, inddrages i spildevandsplanens kloakopland Tidligere kendelser om kloakbidrag Alle tidligere trufne afgørelser eller vedtægter om betaling bortfalder med vedtagelsen af denne vedtægt. Afgørelser og vedtægter med hensyn til afvikling af pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag, bevarer dog deres gyldighed Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der er ført stikledning frem til skel Henstand Frederikshavn Spildevand A/S kan yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. 10

11 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab eller kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder fx spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, spildevand fra skibe og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsanlægget. Frederikshavn Spildevand A/S skal give tilladelse til afledning af vand fra afværgepumpninger mv., som afregnes efter målt afledning. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan fx være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidraget - uanset ejendommens anvendelse opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Frederikshavn Spildevand A/S. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug Vandafledningsbidragets størrelse Vandafledningsbidragets størrelse fastsættes efter de i betalingsloven fastsatte regler. Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1) Et fast bidrag, der opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen 2) Et variabelt bidrag, der beregnes pr. m 3 målt vandforbrug Vandafledningsbidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af Frederikshavn Spildevand A/S på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloft. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b. - se kap

12 Trappemodel gældende for ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår Bekendtgørelse nr af 2. september 2013, om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og har et vandforbrug større end 500 m 3 vand om året. Øvrige ejendomme skal betale den højeste takst, dvs. takst 1. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves Takst efter differentierede takster Vandforbrug til og med 500 m 3 /år Takst 1 Vandforbrug på over 500 m 3 og til og med m 3 /år Takst 2 Vandforbrug på over m 3 /år Takst 3 Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m 3 henholdsvis for forbruget over 500 m 3 og til og med m 3 /år. Kubikmetertaksterne fastsættes i perioden , som følger: Årstal Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Tilmelding til trappemodellen skal ske på Naturstyrelsens hjemmeside Bidragspligtig vandmængde For ejendomme og boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Bidrag kan også afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar, efter at 12

13 Frederikshavn Spildevand A/S har modtaget skriftlig underretning om, at det tilhørende vandforsyningsselskab har godkendt den installerede måler. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag. 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for takst 1. For boligenheder herunder sommerhuse, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år, mens det for boligenheder med begrænset anvendelse som eksempelvis kolonihaver fastsættes til 70 m 3 pr. år. 2. Erhvervsejendomme, hvor fra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvor fra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på takst 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m 3 betaler for de første 500 m 3 efter den højeste takst (takst 1), betaler for de næste m 3 efter den mellemste takst (takst 2) og betaler for de resterende m 3 efter den laveste takst (takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget se kap Erhvervsejendomme, hvor fra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvor fra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for takst 1. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget se kap Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvor fra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variabel del af vandafledningsbidraget beregnes efter trappemodellen, dvs. efter den på side 12 nævnte takst 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige 13

14 vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m 3. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m 3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst m 3 afregnes efter takst 1 Samlet set skal ejendommen afregnes således: m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m 3, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en afregning. Ejendommens endelige årsafregning bliver således: m 3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst m 3 afregnes efter takst 1 Samlet set skal ejendommen afregnes således: m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning Nedsættelse af eller fritagelse for vandafledningsbidrag Egen transportledning til renseanlæg Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsforsyningsselskabs spildevandsrenseanlæg (justeret betalingsprincip). Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsrenseanlægget. 14

15 Produktion Erhvervsejendomme, hvor en del af vandforbruget medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, kan efter forudgående ansøgning herom til Frederikshavn Spildevand A/S få fritagelse for denne vandmængde. Der skal på ejerens bekostning opsættes bimåler eller på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af vandmængden. Aftalen tidsbegrænses i 3 år. Afværgepumpninger, grundvandssænkninger og kølevand Frederikshavn Spildevand A/S kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, grundvandssænkninger og kølevand, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for spildevandsforsyningsselskabet end tilledning af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. Regnvand, der genanvendes Frederikshavn Spildevand A/S giver ikke nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af genanvendt regnvand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Ledningsbrud på vandledning I tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, kan vandforsyningen træffe afgørelse om at reducere vandforbruget. Det er herefter det reducerede vandforbrug, der lægges til grund for beregning af vandafledningsbidraget. Opstår der utætheder i ledningssystem og installationer eller fejl ved en vandmåler, er forbrugeren pligtig til uopholdeligt at give pågældende vandforsyning meddelelse herom. Vandforbruget vil i så fald blive fastsat efter spildevandsforsyningsselskabets skøn efter forud indhentet udtalelse fra vandforsyningen og forbrugeren samt på grundlag af de seneste års vandforbrug. Følgende regler anvendes: Såfremt en forbruger har haft et vandforbrug ud over det normale, og det skyldes en defekt i ejendommens installationer, kan forbrugeren fritages for betaling af vandafledningsbidrag for dette forbrug. For at opnå dette, må følgende betingelser være opfyldt: a. Vandspild må ikke være tilledt spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg b. Som dokumentation for skaden kræves en udtalelse fra den stedlige vandforsyning og en VVS-installatør, der anmelder udbedring af skaden 15

16 c. Normalforbruget for den enkelte forbruger beregnes på grundlag af tilgængelige registrerede årsforbrug d. Forbrug, der ligger ud over dette, skal der ikke betales vandafledningsbidrag for under forudsætning af, at de her nævnte betingelser er opfyldt e. Der kan ikke påregnes fritagelse for betaling for vandspild for mere end 2 år tilbage Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 3.3 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvor fra vejvandet tilledes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Frederikshavn Spildevand A/S. Bidraget kan jf. betalingslovens 2 a stk. 11 fastsættes på højst 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Der anvendes 4 %. 16

17 3.4 Andre spildevandsanlæg Overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg - spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Spildevandsforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves fremover vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. - spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Spildevandsforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Overtagelse af nye spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Frederikshavn Spildevand A/S tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Frederikshavn Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale mellem byggemodner og Frederikshavn Spildevand A/S om de tekniske vilkår for kloakeringen, anlæggets omfang, eventuel etapeopdeling, tidsplan for udførelsen samt den økonomiske afregning, der skal finde sted ved spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og eventuel økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter Frederikshavn Spildevand A/S' overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 17

18 3.4.3 Private spildevandsanlæg, der tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets anlæg For private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, fastsætter Frederikshavn Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. Privatejede spildevandsanlæg på havneområder er omfattet heraf. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. De ejendomme, der er tilsluttet det tilsluttede spildevandsanlæg, varetager gennem et spildevandslaug udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder udgifterne hertil. 3.5 Udtræden af spildevandsforsyningsselskabet (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsforsyningsselskabets anlæg) Tilbagebetaling til grundejeren Hvis kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningsselskabet med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Frederikshavn Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet. Udgangspunktet ved udtræden af et kloakopland er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling. Der kan dog i visse situationer blive tale om tilbagebetaling. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet Hvis Frederikshavn Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at spildevandsforsyningsselskabet har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/ erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan spildevandsforsyningsselskabet, når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningsselskabet, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, spildevandsforsyningsselskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 18

19 3.5.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af spildevandsforsyningsselskabet, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 3.6 Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet Efter ansøgning til spildevandsforsyningsselskabet kan en ejendom, der tidligere er udtrådt af spildevandsforsyningsselskabets kloakeret opland helt eller delvis, ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Frederikshavn Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. Kapitel 4 Bidrag for slam, fedt og spildevand fra hustanke og virksomheder Alle ejendomme med septiktank og lignende, der er omfattet af en fælles, obligatorisk tømningsordning, opkræves et årligt bidrag efter vedtagelse særskilt i regulativ herom. Aflevering af afvandet slam må kun ske på Frederikshavn Renseanlæg. 4.1 Aflevering af slam, fedt mv. på spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg Ejendomme og virksomheder, der ikke i forbindelse med en fælles, obligatorisk tømningsordning afleverer slam, spildevand, fedt og anden organisk materiale på et af spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg, betaler et bidrag herfor. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne ved modtagelse og behandling af slam, spildevand, fedt og anden organisk materiale samt administration i forbindelse hermed. Bidraget fremgår af Frederikshavn Spildevand A/S' prisbog. 4.2 Udledning af renset spildevand via spildevandsforsyningsselskabets udløbsledninger Virksomheder med tilladelse til særskilt udledning af processpildevand, som afledes direkte til spildevandsforsyningsselskabets udløbsledninger til recipient, betaler et bidrag pr. m 3 udledt spildevand. Bidraget fastsættes én gang årligt og fremgår af Frederikshavn Spildevand A/S' prisbog. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne ved udledningen af processpildevandet. 19

20 Kapitel 5 Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land Ejendomme i det åbne land, for hvilke kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4 (lov nr. 879 af 26. juni 2010 med efterfølgende ændringer) har udstedt påbud om forbedret spildevandsrensning, kan opnå kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet. Sommerhuse har ikke mulighed for at opnå kontraktligt medlemskab. Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg hos helårsejendomme og tilsvarende ejendomme, herunder stuehuse ved landbrugsejendomme. Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand. 5.1 Udførelse, drift og vedligeholdelse Frederikshavn Spildevand A/S forestår udførelsen af selve anlægget og afholder omkostningerne hertil. Ved anlægget forstås selve renseløsningen, herunder nedsivningsanlæg samt eventuelle ledninger fra bundfældningstank og frem til den valgte renseløsning. Grundejeren forestår udførelsen af øvrige ledninger, eventuelle bundfældningstanke mv. og afholder omkostningerne hertil. Ønsker grundejeren et mere omkostningskrævende anlæg end det af kommunalbestyrelsen påbudte, må ejeren selv bekoste differencen. Frederikshavn Spildevand A/S forestår drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder omkostningerne hertil. Grundejeren leverer og betaler elektricitet og vand til anlæggets drift. Frederikshavn Spildevand A/S foretager tømning af bundfældningstank. Grundejeren er forpligtet til at anvende samt at tilse anlægget efter spildevandsforsyningsselskabets instrukser. Grundejeren er ansvarlig for omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side. Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret. Grundejeren er forpligtet til at give Frederikshavn Spildevand A/S, eller den som spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil, adgang til ejendommen i fornødent omfang. 5.2 Kontrakt Der skal indgås en kontrakt mellem grundejerne og Frederikshavn Spildevand A/S. Kontrakten skal tinglyses på ejendommen for grundejerens regning. 20

21 Frederikshavn Spildevand A/S kan fastsætte nærmere vilkår for det kontraktlige medlemskab, herunder udarbejde en standardkontrakt. Kapitel 6 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede forbrugere i spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Frederikshavn Spildevand A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet forbruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Frederikshavn Spildevand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Frederikshavn Spildevand A/S skal ved indgåelse af privatretslige aftaler benytte vandmålere under private vandværker som afregningsgrundlag. Kapitel 7 Fælles bestemmelser Definition for spildevandsforsyningsselskabets anlæg opdeles overordnet i hovedsystem omfattende renseanlæg og slambehandlingsanlæg samt hovedpumpestationer og gravitations- og trykledninger, som fører spildevandet fra byområder frem til renseanlæg detailledningsanlæg omfattende kloakledninger fra skel til den enkelte ejendom og frem til hovedsystemet inkl. pumpestationer, bassiner og andre bygværker Definition af påligning, som det er anvendt i denne betalingsvedtægt: Da kommunalbestyrelsen er denne betalingsvedtægts godkendende myndighed, anvendes udtrykket påligning i forbindelse med ansættelse og opkrævning af vedtægtens bidrag. Hjemmel til at påligne forbrugerne de omtalte bidrag findes i betalingsloven Definition af de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget: Udgifterne forbundet med etablering af stik til ejendommen samt værdien af detailledningsanlægget fra stikket og frem til hovedsystemet 21

22 Definition af en ejendom, som det er anvendt i denne betalingsvedtægt: Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet (lov om udstykning og anden registrering i matriklen lov nr af 7. oktober 2013 med efterfølgende ændringer) Definition af prisloft Prisloftet fastsættes af Forsyningssekretariatet med udgangspunkt i de historiske priser og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og et individuelt effektiviseringskrav baseret på vandselskabets benchmarkingresultat jf. 6, stk. 2 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov nr. 469 af 12. juni 2009 med efterfølgende ændringer Udførelse af ekstra stikledning eller omlægning af stikledning, der alene udføres efter grundejerens ønske, betales af grundejeren. I tilfælde, hvor bygningerne er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidraget ejeren af grundarealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves hos ejeren af bygningerne på lejet areal. I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er Frederikshavn Spildevand A/S uvedkommende. Ejere af ejendomme og eller virksomheder, der påfører spildevandsforsyningsselskabets anlæg skade som følge af tilledning af skadelige stoffer, er erstatningspligtige. Bidrag, som ikke betales til forfaldstidspunktet, tillægges renter efter gældende regler herom. Frederikshavn Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Frederikshavn Spildevand A/S kan fortolke denne vedtægts bestemmelser i spørgsmål, som ikke direkte kan afklares efter vedtægten. Kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 22

23 Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2015 Vedtaget i bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S den 25. november Jens Ole Jensen Bestyrelsesformand Claus Reimann Petersen Direktør Vedtaget i Frederikshavn Kommunalbestyrelse den 17. december Birgit S. Hansen Borgmester Mikael Jentsch Kommunaldirektør 23

24 Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej Frederikshavn Tlf

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Gældende pr. 1. januar 2016 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S - Januar 2016 2 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere