NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling"

Transkript

1 NYHEDSBREV April ,8 mia. måltider, jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association), som omfatter lakseopdrættere i Chile, Norge, Canada, Færøerne, Skotland, Island, Irland, USA, Tasmanien og New Zealand. I dag opdrættes der på globalt plan over 2,1 mio. tons laks til en samlet værdi på over 10 mia. USD og sektoren skaber beskæftigelse til over mennesker. Rapporten præsenterer en række fakta oplysninger, der sætter opdræt af laks i perspektiv. Var du fx klar over, at verdenshavene dækker et område på ikke mindre end 335 mio. kvadratkilomenter, og at lakseopdræt kun lægger beslag på i alt ca. 262 kvadratkilometer? Det svarer i øvrigt til ca. 0,00008%. Over 50 % af al fisk til konsum kommer i dag fra akvakultur, og behovet er voksende. FN vurderer således, at der i 2030 vil være et globalt underskud af seafood på mellem 50 og 80 mio. tons. Det skyldes ikke mindst, at vi over de næste 50 år vil spise mere mad, end vi har hidtil har spist i alt; og det syntes dog umiddelbart at være en del! Vi gentager gerne budskabet om, at akvakultur er en meget effektiv fødevareproduktion. Vi skal bruge liter vand for at lave ét kg oksekød men kun 900 liter for at opdrætte ét kg laks. Dertil kommer, at fisk er en sund spise. Ifølge rapporten kan indtag af fede fisk med højt indhold af omega-3 fedsyrer reducere risiko for pludselig hjertedød med 36 % og øge den forventede levetid med 2,2 år. Du kan finde en kopi af rapporten på vores hjemmeside. Side 2 Generalforsamling 2015 Side 2 Udvikling i importen af portionsørreder fra Tyrkiet Side 2 Vandområdeplaner Side 4 Eksport Side 4 Pris, pris og pris Side 5 Habitatdirektivet Side 5 Afslutningskonference for KOMBI- Opdræt Side 6 Elever Side 7 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Generalforsamling 2015 Formandens syn og holdninger FORSLAG TIL NY DAMBRUGSBEKENDTGØRELSE, - GODT ELLER SKIDT? I udkastet til ny dambrugsbekendtgørelse er vi i erhvervet blevet imødekommet på en række væsentlige punkter i forhold til den eksisterende. Her tænker jeg bl.a. på bortfald af pumpekravet, og ingen krav om impermeabel bund i dammene. Det er glædeligt at Dansk Akvakultur s arbejde på det område er slået igennem i udkastet. Vi afholder generalforsamling den 19. maj 2015, vanen tro, på Østergaards hotel i Herning. Indkaldelse sendes ud senere. Udvikling i importen af portionsørreder fra Tyrkiet Vi følger løbende udviklingen i importen af portionsørreder fra Tyrkiet for at vurdere effekterne af udligningstolden. I nedenstående grafer kan du se importen fra jan 2014 til december 2014 opgjort i rund fisk og i euro per kg. Så er vi vel tilfredse? Nej slet ikke! I forslaget til ny bekendtgørelse er kravet om indførelse af BAT helt ved siden af. Lad mig blot kort erindre om, at BAT skal forstås som den bedst tilgængelige teknologi. Det betyder, at BAT skal kunne anvendes i erhvervet på økonomiske og tekniske vilkår som tager højde for omkostninger og fordele. Ser vi på det foreliggende udkast, er der tale om ensidig fokus på hvad der er teknisk muligt. Der tages ikke hensyn til omkostningerne hertil, samt om de foreslåede tekniske løsninger er realistiske i daglige drift af et dambrug. Udkastet imødekommer derfor ikke kravet om, at omkostningerne skal holdes op mod miljøeffekten. Herunder at størrelsen på dambruget også skal tages med i betragtning når omkostninger og miljøeffekt skal afvejes, samt af der skal skelnes mellem nye og bestående anlæg ved indførelse af BAT. Udkastet til ny dambrugsbekendtgørelse er således direkte i strid med såvel EU som danske krav! Videre er det Dansk Akvakultur s vurdering, at høringsudkastet skal indeholde erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger i henhold til Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning. Derfor har vi i vort høringssvar til Miljøstyrelsen forudsat, at der gennemføres en ny høringsrunde og at den suppleres med en erhvervsøkonomisk konsekvensanalyse. Endelig er det helt åbenbart, at udkastet til ny dambrugsbekendtgørelse direkte modarbejder regeringens meget beskedne ambitioner om 25% vækst for akvakultur frem til Så alt i alt må vi sige, at vi er kommet et stykke af vejen. Men at der fortsat er langt igen med at få en dambrugsbekendtgørelse som lever op til at kunne bidrage til at udvikle erhvervet for fremtiden, skabe arbejdspladser i Danmarks yderområder, øge eksporten og i det mindste lever op til EU s og danske lovmæssige krav. Ivan Bundgård Sørensen Vandområdeplaner Naturstyrelsen har sendt udkast til 2. generations vandområdeplaner i høring indtil 23. juni I udkastet foreslås opkøbsordningen for dambrug forlænget, og der er afsat 50 mio. kr. til ordningen. Naturstyrelsen forventer, at opkøbsordningen vil medføre en reduktion i udledningerne fra dambrug med 10 tons forfor og 80 tons kvælstof. Ophørsordningen vil gælde for dambrug, hvor der skal ske en indsats i forhold til passage. Der er flere årsager til, at vi ikke kan acceptere en sådan opkøbsordning. Efter vores vurdering er lukning af dambrug ikke et omkostningseffektiv virkemiddel, og lukning af dambrug indgår ikke som et element i regeringens akvakulturstrategi. Miljøministeren har senest brugt 20 mio. kr. på at opkøbe en samlet foderkvote på ca tons. Med en pulje på yderligere 50 mio. kr. vil der alt andet lige kunne opkøbes yderligere tons foder. Dermed vil der være nedlagt en samlet produktionskapacitet på op mod ca tons foder. Antager vi, at 100 tons foder giver 1 direkte fuldtidsbeskæftiget og 1,7 indirekte fuldtidsbeskæftigede, så vil de to ordninger tilsammen resultere i nedlæggelse af op mod 135 arbejdspladser i landdistrikterne. Det harmonerer dårligt med regeringens ønsker om at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. 2

3 Det er paradoksalt, at regeringen taler om vækst men handler med afvikling. Herunder bl.a. de økonomiske konsekvenser af planerne samt den ensidige fokus på kvælstof reduktion. Dansk Akvakultur vil dels bidrage til Landbrug & Fødevarers overordnede høringssvar samt indsende et høringssvar målrettet akvakultur, hvor vi forventer at sætte fokus på følgende punkter: Vi efterlyser en mere intelligent og vækstorienteret tilgang, hvor foder, fra dambrug der nedlægges, overføres til andre dambrug, der ønsker at udvikle deres produktion, eller foderet kan anvendes som basis for etablering af nye og mere moderne anlæg. De tons foder kunne derved skabe grundlag for en produktion på ca tons og ca. 55 nye arbejdspladser. Kritik af opkøbsordningen. Sikre en tilstrækkelig N-ramme til vækst og udvikling af akvakultur inden for vandområdeplanerne. At passage omkring dambrug kan etableres på flad strøm, således at vandindtaget kan bibeholdes samtidigt med tilstrækkelig passage. At nedlæggelse af dambrug kobles med muligheder for at flytte foder til andre dambrug. Belastningsopgørelse for dambrug skal laves på baggrund af Ftill eller eksisterende godkendelser. Kystvandende opdeles, så kvælstof belastning ikke vurderes ens i de indre fjorde og vandområder, som i de mere robuste åbne farvande. Der bør ikke medtages flere vandløbsstrækninger end EU vejledningen foreslår. For akvakultur er der i udkast til vandområdeplaner medtaget en samlet belastning fra 221 dambrug på 643 tons kvælstof, 53 tons fosfor og tons BI5, og for 30 havbrug og indpumpningsanlæg på 330 tons kvælstof, 36 tons forfor og tons BI5. Tallene bygger på belastningsopgørelser for perioden I vandområdeplanerne er medtaget km vandløb, på trods af at hvis Danmark havde fulgt EU vejledningen, så behøvede der ikke at være udpeget mere end ca km vandløb. Danmark har valgt specielt at medtage mange mindre vandløb. Hvad skal du gøre Hvis der er en vandløbsspærring ved dit dambrug, bør du undersøge, om der er medtaget en specifik indsats i forhold til spærringen. Hvad gør vi Landbrug & Fødevarer er i gang med at udarbejde et generelt høringssvar med de overordnede faglige og juridiske problemstillinger. Hvad kan Bureau Veritas gøre for dig? Bureau Veritas tilbyder ASC certificering af ørred og laks! Med en certificering efter ASC-standarden sikrer du, at din virksomhed er på forkant med myndighedskravene og kan imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige varer. Bureau Veritas Certification kan bistå din virksomhed i alle led af forsyningskæden og være med til at sikre de højeste standarder. Vil du høre mere? Vil du vide mere om ASC certificering? Se mere på eller kontakt os på Bureau Veritas Denmark Tlf Birkemosevej 7 Vestkraftgade 1 Oldenborggade 1B Vesterbrogade 149 DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia DK-1620 København V DK-6000 Kolding 3

4 I Miljøstyrelsens GIS database MIljøGis kan der findes oplysninger om, hvorvidt der er medtaget en indsats ved en specifik spærring. Link: =vandrammedirektiv2h2014. Vandområdeplanerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside Hvis du har spørgsmål i forbindelse med vandområdeplanerne, er du velkommen til at kontakte Brian Thomsen på eller Lisbeth Jess Plesner på Priserne steg for alle kategorier, undtagen levende og fersk, som faldt med hhv. 1 og 2 %. Frossen og røget filet tegnede sig for de største prisstigninger på hhv. 6 % (1,3 kr. per kg) og 4 % (1,3 kr. per kg). Værdien af eksporten af rogn faldt med 37 % (- 43 mio. kr.). kr. Det skyldes både lavere afsætning (- 11 %) og lavere priser (- 30 %). Værdien af eksporten af ål faldt med 13 % (- 11 mio. kr.). Afsætningen steg med 29 % (176 tons), men den gennemsnitlige pris faldt med hele 26 % (-23,3 kr. per kg). ASC Revision af Laksestandarden ASC er i færd med at revidere Laksestandarden, og processen er åben for bemærkninger indtil 15. april. Eksport Eksporten for 2014 faldt med 20 mio. kr. (- 2 %). For ørreder steg eksporten med 4 % til 856 mio. kr. Den samlede afsætning i tons steg med 662 tons (2%), og den gennemsnitlige pris steg også med 2 % (+0,5 kr. per kg). Eksporten af frossen ørred steg med 761 tons (10 %), mens eksporten af levende ørreder steg med 749 tons (14 %). Pris, pris og pris En række danske leverandører konkluderer, at detailhandlen fortsat vægter prisen højest. Det på trods af mange gode intentioner om kvalitet, flere lokale råvarer og mere spillerum til mindre leverandører. FødevareWatch har spurgt 34 leverandører, og hele 63 % svarer, at indkøberne vægter prisen højest. Kun knap 6 % svarer, at hhv. økologi og kvalitet vægtes højest Kilde: FødevareWatch.dk Fordi TenCate Geotube kan give mere på bundlinjen TenCate Geotube afvander og opbevarer, enkelt og effektivt slammet i én og samme proces og er ideel til dambrug og fiskeopdræt. Med TenCate Geotube får du lave investerings- og driftsomkostninger, og gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotube poser til biogasanlæg. TenCate GeoTube kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer. For mere information kontakt: Jan K. Pedersen på eller 4

5 Habitatdirektivet Afslutningskonference for KOMBI-Opdræt EU kommissionen i gang med et fitness tjek af Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet.Via FEAP har vi deltaget i opstartsfasen med møder og input til spørgeskemaer. Senere vil der komme en 12 ugers offentlig høring, samt workshop og konference.vi følger processen. Den 16. juni 2015 bliver der holdt afslutningsseminar for GUDP-projektet KOMBI-Opdræt ved Horsens, hvor der vil blive sat fokus på projektets resultater og erfaringer med muslinge- og tang produktion. Indbydelse vil snarest muligt være tilgængelig på vores hjemmeside. Aquaculture Solutions Skræddersyede anlægsløsninger Salg & produktion: Skovbjergvej Sdr. Felding Telefon Alle former for transport af fiskeaffald BJARNEs FISKETRANSPORT Dalsvinget 8 s Grindsted s Tlf eller TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDSTM ØRREDFODER Spring Edition I overgangen fra vinter til forår sker der ofte hurtige ændringer i vandtemperaturen, som påvirker fiskens metabolisme og udfordrer fiskens immunforsvar. ALLER AQUA har udviklet Spring Edition af ALLER GOLD og ALLER PLATINUM, som indeholder en ekstra dosis C-VITAMIN for at styrke fisken i den stressende overgangsperiode. C-VITAMIN styrker dannelsen af røde blodlegemer og forbedrer fiskens iltoptagelse understøtter fiskens bindevæv og giver bedre sårheling stærk antioxidant som styrker fiskens stress modstand Med Spring Edition dækkes fiskens behov i forårsperioden, og fisken får en god start på den nye vækstsæson. Let s grow together ALLER AQUA A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel

6 Elever søger praktikplads Hansenberg har bedt os efterlyse praktikpladser til Kasper og Mikkel. Kasper Neupart Paulsen Kasper er meget punktlig og mødestabil. Kasper har et stort ønske om at uddanne sig indenfor produktion af fisk. Kasper er færdig med sit grundforløb og mangler ca. 2,5 års praktik i dambrug / herudover 2 skoleperioder (16 uger og 20 uger). Kasper har kørekort til personbil. Telefonnummer til Kasper: Mikkel Lodal Mikkel er meget stabil og glad for bestille noget. Mikkel er næsten 18 år og skal snart i gang med at tage kørerkort. Mikkel er i sin fritid spejder, jæger, lystfisker og dykker. Mikkel største ønske er at arbejde med produktion af fisk. Mikkel kan starte i lære som ny mesterlære. Dvs. hele uddannelsens praktikdel, samt uddannelsens grundforløb kan han have hos jer. I alt knap 3 år. Herudover 2 skoleforløb (16 uger og 20 uger). Mikkel kan starte men er selvfølgelig fleksibel. Mail adresse til Mikkel Lodal: Har I spørgsmål til skoleperioder, tilskud, kontrakt, godkendelse osv. så er I meget velkommen til at kontakte Mogens Lange Petersen, Hansenberg. På telefon hele døgnet! Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Pressemeddelelse fra BioMar A/S Ny attraktiv produktserie til stør Opdræt af stør er en branche i vækst i mange lande, og der dukker konstant nye anlæg op i Europa og Asien. BioMars nye foderserie imødekommer det stigende behov fra disse producenter. - Vi har forsket i ernæring til stør og leveret kvalitetsfoder til caviarproducenter på traditionelle caviarmarkeder som Frankrig, Italien og Rusland i mere end 20 år. Nu har vi besluttet at udvide vores langvarige partnerskab til også at inkludere det voksende antal producenter, som vier deres levebrød til en fisk med en så lang livscyklus, siger Henrik Aarestrup, global marketingsdirektør i BioMar. BioMars fælles foderserie til stør forsyner producenterne med et foder, der både er rettet mod produktion af caviar og kød. Serien indeholder et udvalg af produkter, der er udviklet til størens ernæringsmæssige behov i forskellige årstider, under forskellige opdrætsforhold og i forskellige livsstadier. Foderserien er blevet forbedret og den indeholder blandt andet nye produkter, der er tilpasset en omkostningseffektiv produktion af størkød. Samtidig bestræber vi os med den nye serie på, at forsyne kunderne med information og videnskabelig dokumentation for hvert produkt. Den nye foderserie til stør starter med foder tilpasset klækkerier: vores LARVIVA foder til larvestadiet og INICIO til yngelstadierne. Vi er kendt for at producere det bedste foder til klækkerier i Europa, fordi vores letfordøjelige produkter indeholder høje niveauer af protein, fosforlipider, vitaminer og Bactocell. Bactocell er det eneste probiotika, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet til fiskefoder, og som øger overlevelsen og reducerer forekomsten af deformiteter i en lang række fiskearter. Herudover tilbyder BioMar to typer voksefoder, EFICO Sigma 840 og EFICO Sigma 841. De har forskellige niveauer af fordøjelig energi, så producenterne kan optimere foderydelsen afhængig af de sæsonbaserede temperatursvingninger og opdrætsforhold. Vores serie topper med EFICO Sigma 844 til produktion af caviar, der har været det førende foder til caviar i Frankrig siden det blev lanceret af BioMars West Med region for tre år siden. Traditionelt set har BioMar produceret foder til stør med fokus på kvaliteten af caviar, men vi har set en støt stigende produktion af størkød som supplement til caviarproduktionen. Derfor har vores optimeringsafdeling specielt udviklet det nye, omkostningseffektive voksefoder EFICO Sigma 811 til producenter af størkød. 6

7 - Fodersammensætningen i EFICO Sigma 811 er baseret på BioMars dybdegående forskning, og er tilpasset størens kropsbygning. Det indeholder desuden de mikronæringsstoffer og en velafbalanceret aminosyreprofil, der er nødvendige for at opnå en hurtig vækst og kød af høj kvalitet, siger Michel Autin, teknisk direktør i BioMar West Med. Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Som for alle andre BioMar fodertyper er vores størfoder ifølge Michel Autin optimeret til at opnå den bedste økonomi i produktionen, og giver et fiskefoder i fremragende kvalitet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Disclaimer Råvareprisindex Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Lavenergi propelpumper med stor kapacitet Søger du efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Den længste levetid? Kontakt Lykkegaard A/S LMPump SALT Horizontal in-line Specialister i lavenergi propelpumper Produktion af propelpumper i HDPE til saltvand Eget testcenter LMPump testcenter World Leaders in Propeller Pumps LMPump FRESH Vertical Standard Lykkegaard A/S Nyborgvej 35 DK 5863 Ferritslev Fyn

8 8

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

DLF magasinet information // inspiration // innovation

DLF magasinet information // inspiration // innovation DLF magasinet information // inspiration // innovation # 4 // juni 2013 Skab samfundsgavnlige forandringer - Birthe Linddal om virksomheders sociale ansvar Salgskonsulentens fremtidige rolle - i Danmark

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere