Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Årsberetning 2008 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2009 ISBN Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 Udgiver: Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf

3 Å R S B E R E T N I N G

4 I N D H O L D Forord 1. På vej ad nye stier 6 2. Det samfundsrettede arbejde 7 3. Kurser og og uddannelser i konfliktløsning 9 4. Rekvirerede opgaver Åben konfliktrådgivning Dialogzonen Videnscenter Liviafonden CfK kort fortalt Hvem er vi? 15

5 F O R O R D Center for Konfliktløsning (CfK) har som mål at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt. Vores fokus er rettet mod at udvikle uddannelser og kurser, der kan kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. I 2008 har godt 200 personer deltaget i vores åbne kurser og uddannelser. Derudover har vores undervisere og mæglere været ude på virksomheder, i foreninger og organisationer for at løse konflikter og undervise i konflikthåndtering. I antal tæller de skræddersyede løsninger knap 200 opgaver af korte og længere varighed. Vi har undervist politifolk fra Irak, løst opgaver i Grønland og på Færøerne, trænet skolelever på Østerbro, mæglet i fængsler, bidraget med konfliktløsning på asylcentre, holdt oplæg på uddannelsesinstitutioner og bidraget til praktisk konfliktløsning på en række private og offentlige arbejdspladser. Desuden har vi en kreds af frivillige konfliktrådgivere, som står for vores gratis konfliktrådgivning i København. I 2008 har vi etableret nye internationale kontakter; det gælder blandt andet kontakten til Center for Konfliktløsning i Betlehem og til Center for Familiemægling i Newcastle i Australien. Vi har også hentet inspiration fra universiteterne, hvor konfliktløsning i stigende grad er et tema, der er genstand for specialer og ph.d. afhandlinger. CfK er involveret i to ph.d. projekter et projekt om konflikthåndtering i organisationer og et andet om ubuntu- konfliktløsning i Sydafrika. I denne årsberetning fortæller vi om centrets arbejde og den inspiration, vi henter fra ind- og udland. På bestyrelsens og centerledelsens vegne ønsker vi god læselyst. Center for Konfliktløsning er en NGO, som bakkes op af godt 550 individuelle og kollektive medlemmer. Mange er tidligere rekvirenter eller kursister, som vi holder kontakten til gennem dialogzonemøder, nyhedsbreve og temamøder. Dorte Justesen Bestyrelsesformand Aase Rieck Sørensen Centerleder 5

6 1. P Å V E J A D N Y E S T I E R Der er blevet eksperimenteret og trådt nye stier i Både udadtil i relation til centrets mange samarbejdspartnere og indadtil i samspillet på tværs af organisationen. Det handler blandt andet om nye partnerskaber på områder, hvor centret ikke tidligere har været inde. På mange måder var det en milepæl, da centret sammen med Key2Know vandt udbudsrunden på en e-learningsopgave inden for staten. Erfaringerne fra denne opgave skal sammen med erfaringerne fra andre nye samarbejdsprojekter bruges målrettet til at udvide både centrets aktiviteter og brugen af partnerskaber mere generelt. Tilsvarende kan det ses som en ny dimension i det samfundsrettede arbejde, at centret har fået status som høringspart, som det skete i forbindelse med Justitsministeriets betænkning om oprettelse af landsdækkende konfliktråd. Også i relation til centrets frivillige rådgivere er der taget nye initiativer i form af målrettet kompetenceudvikling. Center for Konfliktløsning har tilbudt både egne konfliktrådgivere og rådgivere i Århus og på Frederiksberg efteruddannelse i interkulturel konflikthåndtering. Eksemplerne er tre blandt flere, som viser centrets potentiale og dokumenterer det gode renommé. De vil indgå i den fortsatte diskussion af centrets profil og markedsføringsopgaven, som har været prioriteret i bestyrelse og blandt undervisere. Dialogen i fokus Internt har dialogen i centret også fundet nye former. Centertræffet i januar 2009, hvor undervisere, bestyrelse og centerkontor var samlet for at diskuterede økonomi, nye opgaver og struktur, er sammen med honorargruppens møderække i eftersommeren 2008 eksempler på broer, der skal udbygges. Dialogen har vist, at der er bred opbakning til centrets værdigrundlag, men understreger samtidig behovet for en fortsat udvikling af rammerne for samspillet mellem forening og forretning. Fremadrettet skal de gode erfaringer fra de nye mødefora bruges til at videreudvikle og understøtte sammenhængskraften i centret på tværs af bestyrelse, undervisere, centerkontor, medlemmer og frivillige. Et økonomisk vendepunkt Arbejdet med at genoprette centrets økonomi har i høj grad sat dagsordenen i Men året markerer samtidig et vendepunkt i økonomien. Driftsregnskabet for 2008 kommer lige som regnskabet for 2006 og 2007 ud med et overskud i kraft af en stram styring og en målrettet prioritering af ressourcerne på centerkontoret. Dermed er gælden afviklet, og centret står for første gang siden krisen med en positiv egenkapital. Der vil være brug for fortsat konsolidering af økonomien de kommende år, og der ligger stadig en stor udfordring i at finde den rette balance mellem opgaver og ressourcer på centerkontoret. Men den forbedrede økonomiske situation har gjort det muligt for bestyrelsen at prioritere en længe ventet stigning i honoraret til underviserne gældende fra marts Samtidig har centret givet tilsagn om at sponsorere en af priserne når Liviafonden u/stiftelse lanceres i foråret Det er to beslutninger, som repræsenterer vigtige milepæle i forhold til de diskussioner, som har fyldt på bestyrelsens møder og i dialogen mellem undervisere og bestyrelse. 6

7 2. D E T S A M F U N D S R E T T E D E A R B E J D E Alle centrets aktiviteter retter sig mod det omgivende samfund, som vi ønsker at påvirke med budskabet om ikkevold. Vores mål er at sætte fredelig konfliktløsning på dagsordenen, både når det gælder hverdagens konflikter og verdens brændpunkter. Derfor engagerer vi os i konfliktfaglige miljøer nationalt og internationalt, og vi bakker op om og deltager i andre organisationers arbejde for at fremme en fredelig tilgang til konfliktløsning. Københavnertribunalet I januar 2008 støttede CfK op om det internationale tribunal om Israel og folkeretten ved at stille mødeledere til rådighed i de to dage, arrangementet foregik. Under tribunalet blev der aflagt vidnesbyrd af en række palæstinensiske kvinder og børn løsladt fra israelske fængsler, og et ekspertpanel udspurgte vidnerne og dokumenterede og vurderede vidnernes udsagn. Human Rights March, Mandela Center i Danmark, FN- forbundet og Amnesty International har efterfølgende udgivet en film om Københavnertribunalet i en engelsk og dansk version. Kontaktmail: gmail.com Køn & konfliktmægling I marts 2008 inviterede Foreningen for mediation til debatmøde om køn og mægling. CfK blev bedt om et oplæg, der kunne sætte kønsforskning og mægling i relation til hinanden. Vi rejste følgende spørgsmål: Bliver mæglingen tilført kvalitet, hvis man reflekterer over processen fra en kønsmæssig synsvinkel? Har mæglers køn betydning for, hvordan parterne oplever samtalen og for mæglingens udfald? Der var ingen entydige svar, men stor interesse for at drøfte de kønsmæssige aspekter af mægling. Der hersker en gender silence inden for fagområdet, som bør brydes af en aktiv stillingtagen til køn og mægling både i forskningsmæssig sammenhæng og med hensyn til vurdering af gældende praksis. Konfliktløsning i globalt perspektiv Som optakt til generalforsamlingen i april sidste år talte den internationale konfliktmægler Kai Frithjof Brand-Jacobsen om konfliktløsning i verdens brændpunkter. Han mente, at der var en stigende tendens til, at statsledere markedsførte krig, som om det var et middel til at skabe fred og løse konflikter. Intet kan være mere forkert, det er fred, der skaber udvikling, vurderede han. Han kritiserede også mediernes rolle i krigsspillet og fremhævede, at FN var særligt udsat for uberettiget kritik. Når FN har succes med FN-ledede fredsforhandlinger og konfliktløsning, dækker medierne det ikke. Alt for ofte bliver FN fremstillet som et kæmpe stort og ineffektivt bureaukrati. Sandheden er, at FNs budget er beskedent, og krig er en god forretning. Kai F.Brand- Jacobsen opfordrede CfK til at tage aktivt del i de globale fredsorganisationers arbejde. Ubuntu-konfliktløsning Christian Gade fra Århus Universitet besøgte CfK i april, og vi har bakket op om hans studier i Sydafrika. Christian var i praktik ved Institute for Justice and Reconciliation i Cape Town i efteråret, og han er nu ved at skrive en ph.d. om ubuntu-konfliktløsning og filosofiens betydning i Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission efter apartheid. I forlængelse af praktikopholdet i Sydafrika inviterede vi ham til at holde oplæg om de tanker, der ligger bag den forsoning og genopretning, som er sket i Sydafrika efter apartheid. Han holdt et oplæg om filosofien ubuntu og dens tilstedeværelse i Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission. Nations of Peace I juli 2008 blev CfK interviewet af et dokumentarfilmhold fra Universitetet i Oklahoma, USA, om vores syn på fred herunder hvilke faktorer der er afgørende for at etablere og fastholde en fredelig sameksistens. Anledningen var, at det globale fredsindeks to år i træk havde placeret Danmark som et af de mest fredelige lande i verden. Filmholdet øn- 7

8 skede at gå bag kulisserne i de fem mest fredelige lande for at hente inspiration til god praksis på globalt plan. Filmprojektet hedder Nations of Peace, og i Danmark interviewede de også tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft. De fem lande, der er med i filmprojektet, er udover Danmark, Japan, New Zealand, Norge og Irland. Konfliktmægling i Australien I sommer havde vi besøg af den australske familiemægler Charlotte Thaarup-Owen, som fortalte om sine erfaringer med mægling i skilsmissesager, hvor der er børn involveret. Loven om familiemægling i Australien blev ændret i juli 2008 således, at det ikke er muligt at få en afgørelse ad rettens vej, før der er gennemført en mæglingsproces. Charlotte fortalte levende om sin praksis i Newcastle på et af de 65 centre, hvor familiemæglingen foregår. Den hjemlige debat om problemer med fælles forældremyndighed i forbindelse med skilsmisser inspirerede os til at invitere Charlotte til et åbent debatmøde. Mødet blev holdt i januar 2009 i København med deltagelse af både vores egne medlemmer og ansatte i statsforvaltningen. Palestinian Conflict Resolution Centre I september 2008 havde vi besøg af lederen og ungdomskoordinatoren fra det palæstinensiske konfliktløsningscenter WI AM, der ligger i Betlehem. WI AM betyder på arabisk hjerteligt forhold, og deres center forsøger at skabe et hjerteligt forhold mellem palæstinensere og israelere og mellem palæstinensere indbyrdes. Efter 40 års israelsk besættelse er generationer vokset op i skyggen af vold, arbejdsløshed, turisters fravær, fattigdom, traumer, polarisering, misbrug, emigration og håbløshed. Konfliktløsningscentret i Betlehem tilbyder konfliktløsning og mægling døgnets 24 timer. De arbejder på mange planer og med mange typer af konflikter. Konflikterne opstår ikke blot i forhold til besættelsesmagten, men også indadtil i samfundet politisk, socialt og familiært. Centret hjælper stridende parter med fredelige alternativer til konflikt. Det gør de ved at kombinere den traditionelle arabiske mægling kaldet sulha med moderne vestlige modeller for konfliktløsning. Centrets grundlægger og leder Zoughbi Zoughbi inviterede CfK til at indgå i et samarbejde. Kontakten var formidlet af Danske Kirkers Råd, som også arrangerede et offentligt møde, hvor mange af CfKs medlemmer deltog. Unge på Nørrebro Center for Konfliktløsning var del af et spændende arrangement for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Områdeløftkontoret i Haraldsgade i København var interesseret i at gøre noget særligt for de unge i efterårsferien. CfK har tidligere haft kontakt til Serious Games, og vi var klar over, at de netop havde udviklet et nyt konfliktspil til unge. Det fik os til at lægge to og to sammen og forsøge os med et samarbejde. Det gik rigtig godt, idet unge (flest minoritetspiger) fra Nørrebro spillede med. CfKs idé var naturligvis at inspirere de unge til at tænke i ikke voldelige konfliktløsningsmetoder, og det blev en rigtig god oplevelse. P3, P4 radio og Berlingske Tidende dækkede begivenheden. Konfliktråd Justitsministeriet sendte betænkningen om oprettelse af landsdækkende permanente konfliktråd til høring omkring årsskiftet. CfK var en af høringsinstanserne, og vores budskab var helt klart. Vi mener, at mødet mellem gerningsperson og offer kan få stor betydning for begge parter og i bedste fald virke kriminalitetsforebyggende. Vi mener, tiden er inde til at oprette konfliktråd i samtlige politikredse. CfK understregede i høringssvaret, at konfliktråd også skal kunne anvendes ved større og mere alvorlige forbrydelser, og det er væsentligt at holde muligheden for deltagelse i konfliktråd åben i alle faser af straffesagens forløb. Endvidere mener vi, det bør være obligatorisk, at de personer, der udpeges til at fungere som mæglere, har gennemført et kvalificerende uddannelsesforløb. 8

9 3. K U R S E R O G U D D A N N E L S E R I K O N F L I K T L Ø S N I N G Udgangspunkter for alle centrets kurser og uddannelser er, at evnen til at håndtere konflikter konstruktivt er en kompetence, der kan tilegnes. Vi definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker det betyder, at vi i undervisningen fokuserer på både den sag, parterne er uenige om, og de menneskelige relationer, der har lidt skade. Centret udbyder to grunduddannelser. Den ene er en uddannelse i konfliktløsning, hvor deltagerne får redskaber til og træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter. De får teoretisk forståelse, selvindsigt og samfundsmæssige, filosofiske og psykologiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning. Den anden er en grunduddannelse i konfliktmægling, hvor vi bygger videre på grunduddannelsen i konfliktløsning og går i dybden med at afdække lagene i parternes konflikt og træne deltagerne i konfliktmægling, så de efterfølgende er i stand til at lede en mægling. Desuden har vi kortere introducerende kurser med fokus på henholdsvis praktisk konfliktløsning, konflikt & kommunikation og introduktion til mægling. Disse kurser fungerer både som en introduktion til grunduddannelserne og som selvstændige kurser, hvor man arbejder med egne og andres cases. Interkulturel konflikthåndtering giver kursisterne indsigt i, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse og har som mål, at kursisterne bliver bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. De kulturelle fællesskaber, vi refererer til, er både arbejdspladser, lande, familier, etniske grupper, køn og alder. Vi arbejder ud fra en bred definition af kulturbegrebet, der rækker fra gruppen til nationen, fra egnen til sprogområdet, fra sekten til verdensreligionen eller blot fra den ene folkeskole til den anden. Ungemægleruddannelsen er fortsat meget efterspurgt herhjemme, og i Grønland og på Færøerne overvejer man også at igangsætte tilsvarende uddannelser i samarbejde med centret. Ungemægleruddannelsen henvender sig til ansatte inden for politiet, social- og undervisningsområdet, klubber og opsøgende socialarbejdere i bred forstand. Fokus er rettet mod konfliktløsning blandt unge og håndtering af de unges konflikter med voksne. Det indre konfliktarbejde er et nyt kursus, som retter blikket mod, hvordan man kan styrke sin egen centrering og indre ro, så det bliver muligt at trække på den i konfliktsituationer. Kurset strækker sig over en forlænget weekend (torsdag søndag) og startes op i Derudover har vi to nye uddannelser i støbeskeen. Det drejer sig om udvikling af en grunduddannelse i konflikthåndtering for ledere og en uddannelse med fokus på konfliktløsning i grupper. På både de private og offentlige arbejdspladser fornemmer vi, at der er et stigende behov hos ledere og mellemledere for at få tilført konfliktløsningskompetence. Samtidig betyder team- og gruppeorganiseringen på arbejdspladserne, at kravene til konflikthåndtering i det åbne felt er voksende. Det stiller nye krav til medarbejdere og ledelse. 9

10 4. R E K V I R E R E D E O P G A V E R Ud over vores permanente åbne kurser, skræddersyr vi kurser efter behov. Vores undervisere og mæglere er efterspurgte af foreninger, institutioner, virksomheder og arbejdspladser, som har behov for praktisk konfliktløsning. De rekvirerede opgaver lægger beslag på ca. to tredjedele af vores underviseres tid samlet set var der tale om knap 200 opgaver af kortere eller længere varighed i En af de nye udfordringer var en opgave hos et firma på Færøerne, der ønskede undervisning i konflikthåndtering på arbejdspladsen. Medarbejdergruppen var atypisk i den forstand, at mange var i familie med hinanden, og relationerne i lokalsamfundet var meget tætte. Det krævede en særlig indsats at omsætte vores teorier og metoder til udvikling af et konflikthåndterende arbejdsmiljø, som fungerer i et lille samfund, hvor arbejdsplads og familieliv er vævet tæt sammen. En anden meget spændende opgave var træning af det irakiske politi og militær, der deltog i et Senior Police Leadership Course i Danmark som led i EUJUST LEX programmet, som har til formål at yde professionel støtte til udvikling af retssamfundet og respekten for menneskerettigheder i Irak. Vores opgave var at træne metoder og værktøj til fredelig konfliktløsning. Det var et kulturmøde, som udfordrede vores tilgange til konflikter og stillede krav om brobygning til deres kultur og mere normative konfliktforståelse. Efterårets mest omfattende opgave målt i antal deltagere var et skoleprojekt. Initiativet kom fra Østerbro, som ønskede at forebygge voldelig adfærd og skabe et sikkert natteliv for de unge i bydelen. De bad CfK gennemføre et undervisningsforløb i konfliktløsning for bydelens knap 1000 skolebørn i løbet af tre dage. For at opfylde ønsket om en så koncentreret indsats, valgte vi at inddrage 15 af de ungemæglere, der har deltaget i vores ungemægleruddannelse. Skolerne tog sig af planlægningen, og vi briefede ungemæglerne på et endags kursus, så de var i stand til at skabe fælles fodslag i undervisningen af eleverne. Tre måder at møde konflikter på, konflikttrappen og et fælles konfliktsprog blev målet for træningen af de unge. Projektet blev en succes, og vi er klar til at gentage det i andre byer og bydele. Vi fik en ny pædagogisk udfordring, da vi i slutningen af året blev inviteret til at give et tilbud på e-learning i konfliktløsning. Det drejede sig om udvikling af kurser i konflikthåndtering for ledere og medarbejdere i staten, hvor der blandt andet skulle sættes fokus på vanskelige samtaler og dét at kunne give støtte til en kollega i konflikt. Også de særlige konflikter, der kan opstå i forbindelse med myndighedsudøvelse, skulle adresseres. Det var et statsligt udbud, som flere konsulentfirmaer bød ind på. Vi valgte at indgå samarbejde med Key2Know, som har erfaring med kompetenceudvikling via e-learning. Key2Know vandt udbuddet, og et CfK team bestående af tre undervisere, faglig leder og centerleder er gået i gang med udviklingsarbejdet, som afsluttes i løbet af foråret

11 5. Å B E N K O N F L I K T R Å D G I V N I N G Er du uvenner med naboen? Har der været skænderi i familien? Er der konflikter på arbejdspladsen? Har du lyst til at tale med en konfliktrådgiver? sådan lyder invitationen til CfKs gratis konfliktrådgivning i København. Løbesedler og plakater er blevet fornyet, og vi har også fået lavet et filmindslag i DR under OBS Oplysning til Borgerne om Samfundet. Det var konfliktrådgivningen i Århus, der tog initiativ til at få lavet OBS markedsføringen, og vi kunne med det samme mærke en øget interesse for at bestille tid i rådgivningen. Tidsbestillingen til københavnerrådgivningen sker via en mobil, som passes af centerkontoret, og bookingkalenderen er indlejret på det elektroniske rådgiverforum på CfKs hjemmeside. Der er startet endnu en rådgivning på Frederiksberg. Den er ligesom Århusrådgivningen en selvstændig forening, men vi samarbejder, da målet og værdierne er de samme, og alle er uddannede i centrets regi. Ved årets udgang var der tilknyttet 14 rådgivere til de åbne konfliktrådgivninger i København. Seks rådgivere har forladt rådgivergruppen i Det har i den forbindelse været drøftet, hvorvidt man skulle ansætte nye. For nærværende har gruppen besluttet at vente med at ansætte de 10 nye rådgivere, som har meldt sig på banen. I 2008 har vi tilbudt 190 rådgivningstimer, og der har været reserveret 45 samtaler. De fire københavner rådgivninger er blevet opdelt i selvstændige grupper med henblik på at kunne organiserer sig selv i forbindelse med vagtplan og markedsføre sig bedre i de enkelte lokalområder. Fællesmøder bibeholdes som hidtil, da de er vigtige for at sikre en ensartet struktur, generel markedsføring, CfKs overordnede værdier, den faglige ramme og udvikling samt sparring, fællesskab og dynamik. Der har været holdt 6 fællesmøder for de frivillige rådgivere: 4 supervisions aftner/dage og 2 rådgiver lørdage alle med stor støtte fra centret og med indhold af såvel faglig som organisatorisk art. Mette Geldmann har været koordinator for rådgiverne og varetaget kontakten mellem CfK og rådgivere. CfK fik afslag fra Velfærdsministeriets uddannelsespulje på ansøgningen om økonomisk støtte til efteruddannelse af de frivillige konfliktrådgivere. Men til stor glæde for de frivillige rådgivere valgte CfK selv at finansiere en fire dages efteruddannelse i interkulturel konfliktløsning. Kurset blev holdt i Tårnstudiet, København, fra den november På de fire dage blev 20 rådgivere af Kirsten Frydensberg og Bjarne Vestergaard indført i det interkulturelle univers med brug af pentagrammet, teorier om kulturforståelse, interkulturel kommunikation og konfliktløsning. På baggrund af oplæg blev der i løbet af de fire dage drøftet antagelser i et lærende og livligt miljø og arbejdet intenst med øvelser og rollespil. Der blev sået mange frø, som forhåbentlig spirer og vokser til interkulturelle kompetencer til gavn for brugere af de åbne konfliktrådgivninger. Udover det høje faglige niveau fik rådgivergruppen en dybere forståelse for hinanden og nød at være sammen over en længere periode. Det var en yderst relevant efteruddannelse for de frivillige rådgivere, der i rådgivningssituationerne arbejder på at støtte, rådgive, inspirere og skabe håb i et multikulturelt samfund. CfKs indsats for at styrke samarbejdet mellem de københavnske rådgivninger og rådgivningerne i Århus og på Frederiksberg har båret frugt. CfK har også søgt Velfærdsministeriets støtte til et fælles seminar for de tre rådgivninger i 2009, fordi der er brug for at diskutere, hvilken rolle konflikt rådgivningerne har og kan få i lokalområderne. 11

12 6. D I A L O G Z O N E N Dialogzonen er et forum, hvor medlemmerne kan mødes med undervisere, centerledelse, bestyrelsesmedlemmer og andre, der er interesserede i at gå i dialog om aktuelle konfliktfaglige temaer. Der har været tradition for, at underviserne på skift har stået for medlemsmøderne i København og Århus. I 2008 forsøgte vi at udvide med Ålborg, men det var der ikke publikum til. DZ København: Forårets dialogzone startede op med møde i Tårnstudiet om Tibet, flygtninge og internationale konflikter. Det var et filmforedrag af Richard og Elisabeth Higginson, som netop var vendt hjem fra CfKs søsterorganisation Tibetan Transit School i Dharamsala i Inden. CfKs faglige leder, Bjarne Vestergaard supplerede med oplæg om international konfliktløsning og opridsede scenarier for, hvordan en konflikt som den mellem Kina og Tibet kan udvikle sig. I maj var nabokonflikter på dagsordenen, Jesper Bastholm Munk og Annette Willig holdt oplæg. Udover at være tilknyttet CfK er de begge ansat som konfliktmæglere i boligselskabet FSB. Dialogzonen satte spotlight på, hvad der op- og nedtrapper konflikter i opgangen, og hvordan man kan opbygge en konflikthåndterende kultur i et stort boligselskab. Emnet blev fulgt op af DR dokumentar i efteråret, hvor Jesper var på. Efterårets møder havde tre temaer på programmet; men kun Birgitte Winkels dialogzone om Kreativ konfliktløsning blev gennemført. DZ Århus: Temaet for april dialogen på Hovedbiblioteket var arbejdspladskonflikter, og det var Bjarne Vestergaard, der deltog med oplæg. Titlen var Når konflikter privatiseres om konflikter på arbejdspladsen. Knud Haldings møde om Voldelig radikalisering blev desværre aflyst på grund af manglende deltagelse af de lokale medlemmer. Derimod holdt vi et vellykket og velbesøgt dialogzonemøde i efteråret, hvor Birgitte Winkel med farver og papir førte deltagerne gennem en kreativ konfliktløsningsproces. De planlagte dialogzonemøder om Klimaforandringer og konflikter, som Ditlev Nissen har tilbudt at holde, er flyttet frem til 2009, hvor vi forventer temaet kommer op både i Købehavn og Århus. Medlemsaktiviteter i øvrigt: Vi annoncerer løbende egne møder og andres arrangementer på hjemmesiden og i det kvartalsvise nyhedsbrev til medlemmer. Vi har bl.a. inviteret medlemmerne til møde med familiemægler Charlotte Thaarup-Owen, ubuntu-forskeren Christian Gade, lederen af det palæstinensiske konfliktløsningscenter WI AM. I 2008 har også vi etableret et elektronisk medlemsforum, som skal sikre hurtig og nem kontakt på tværs i organisationen og give medlemmerne mulighed for at kommunikere indbyrdes. Medlemsforum har desuden en brevkasse, hvor det er muligt at stille spørgsmål til Else Hammerich om konfliktfaglige emner. Adgang til dette forum kræver log in, og vi kan se, at det er meget få, der har logget sig ind. 12

13 7. V I D E N S C E N T E R Vi udbygger løbende vores elektroniske videnscenter og stiller erfaringer fra undervisning og praktisk konflikthåndtering til rådighed for alle interesserede. Med det nye design, fornyelse af arkivfunktionen og den nye og mere pædagogiske struktur er CfKs hjemmeside blevet let at bruge. Vi ser frem til, at flere virtuelle fora vil blive brugt fremover, fordi den tværgående erfaringsudveksling mellem undervisere, medlemmer, rådgivere og eksterne brugere kan give inspiration. I 2008 er der kommet mange nye artikler i biblioteket. Her skal blot citeres fra nogle stykker. Konfliktkultur relationelle trædesten Alarmer og overvågning er udtryk for, at der eksisterer et problem, og problemer kan blive til konflikter, hvis de ikke håndteres rigtigt. Derfor er det vigtigt at have et arbejdsmiljø, der kan håndtere konflikter uanset om man kombinerer det med overvågningssystemer eller ej. Hvis konfliktløsning bliver flyttet fra relationerne mellem mennesker til vandfaste printplader, så overser vi alle de kreative handlemuligheder og vi får et kæmpe problem ved næste strømafbrydelse. Den konstruktive feedback Feedback med omtanke kan foregribe den type arbejdsrelaterede konflikter, der bunder i fortielser af det, vi er uenige med andre i. Samtidig er feedback en nødvendig rettesnor i et foranderligt arbejdsliv. Tankeløs feedback kan skabe konflikter, mens feedback med omtanke kan bidrage til kollegial tillid og faglig udvikling. Krig er ikke vejen til fred Vi har ikke krig, fordi vi er krigeriske - vi har krig, fordi vi investerer i krig. Vi har ministerier for krig, kaserner, betalte professionelle hære eller værnepligt, altså pligt til at betjene våben. Våbenindustrien er verdens største, blandt andet fordi skatteyderne i stort set alle lande er med til at betale for indkøb af våben og militærudstyr. Krig er altså en god forretning. Derimod er krig ikke særlig effektiv faktisk tror vi alt for meget på krigens evne til at give os det, vi vil have. Kultur og konflikter Kultursammenstød opstår, når parterne spiller efter forskellige regler. Og det bliver værre, når de ser hinanden som typer i stedet for som individer. Så enkelt kan det siges, og så vanskeligt er det at have med at gøre. På uddannelsen i Interkulturel Konflikthåndtering er intet helligt, og deltagerne får rig lejlighed til at se dybt ind i kulturforskellene og ind i sig selv. For kulturmødet handler om værdier, ikke mindst ens egne. Konflikter skal løses af det hele menneske Danskernes øgede bevidsthed om familie, parforhold og personlige relationer i det hele taget viser sig blandt andet i et sandt boom af terapeuter, coaches og livsstilsguider. Spørgsmålet er, om danskerne er kommet dertil, hvor vi skal have hjælp og støtte til at løse alle vores problemer. 13

14 8. L I V I A F O N D E N U / S T I F T E L S E Liviafonden u/stiftelse blev lanceret ved et offentligt arrangement i marts 2009 på Borups Højskole, hvor der blev uddelt tre priser på hver kr. til personer, grupper eller initiativer, som viser nye veje i konflikthåndteringen. En af priserne blev doneret af Center for Konfliktløsning. Processen hertil har varet i godt tre år. Omkring årsskiftet blev der for CfK udviklet en Renæssanceplan, der blandt andet skulle udstikke pejlemærker og perspektiver, som på længere sigt kunne være med til at inspirere og udvikle CfKs arbejde samt øge værdien og give mening for CfKs mange forskellige aktører. En fond, dengang kaldet Renæssancefonden, blev tænkt ind i planen som et sådant pejlemærke og perspektiv. Hensigten var, at fonden både skulle være åben for midler og ansøgninger fra CfK og desuden fra andre personer, grupper og organisationer. Målet var en faglig og samfundsrettet fond, der skulle give grundlag for en styrket udvikling af Center for Konfliktløsning. Økonomiske bidrag fra bl. a. forfatterhonoraret fra bogen Konflikt og Kontakt, fra Ungdomsbyen samt fra CfKs medlemmer, da hatten gik rundt på et velbesøgt fælles træf den 1. april 2007, var med til at motivere, at en arbejdsgruppe gik i gang med opgaven: etablering og lancering af fonden. Af flere grunde kom arbejdet med fonden til at tage mere tid end forventet. Dels tog CfKs egen økonomiske genopretning væsentlig længere tid end forudsat i Renæssanceplanen, hvilket betød at først overgangsledelsen og senere den ny ledelse havde nok at gøre med at få CfKs budget og regnskab til at hænge sammen. Dels stiller fondslovgivningen ret håndfaste krav om egen formue på minimum kr. Målet en fond blev fastholdt, men som genvej blev etableret Støtteforeningen for Fonden for Innovativ Konflikthåndtering af 2. maj 2007, hvis formål var at give konkrete løft til initiativer og arbejdsmetoder, som møder vort samfunds kriser og konflikter på innovative, konstruktive og ikke-voldelige måder. Arbejdsgruppen blev som mange andre græsrodsinitiativer nødt til i udpræget grad at trække på egne kræfter. Undervejs i processen har relationen mellem CfK og Støtteforening været drøftet, belyst og tvivlsspørgsmål søgt afklaret mellem CfKs forretningsudvalg og Støtteforeningen. Resultatet har været, at CfK og Støtteforening arbejder med forskellige sider af den samme sag men baseret på de samme grundlæggende værdier. Kommunikationskanalerne har været sikret ved, at et medlem af CfKs bestyrelse samtidig er medlem af Støtteforeningens bestyrelse. Bestyrelsen for Liviafonden u/stiftelse består af Else Hammerich, Suzi Lyng Hansen (formand), Poul Erik Christoffersen (kasserer) og Kirstine Rønnow Due. 14

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Årsberetning 2010 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2011 ISBN 978-87-992429-5-5 Grafisk design og foto:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Årsberetning 2007 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 29. februar 2008 ISBN 978-87-992429-0-0 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Årsberetning 2011 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 20. februar 2012 ISBN 978-87-992429-6-2 Grafisk design: Michala

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN 978-87-992429-7-9 Grafisk design + forsidefoto:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET

SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET Når jeg coacher, interviewer, underviser eller er konsulent handler det om, at både du og jeg bliver klogere. At ingen forsøger at få ret. Undren og nysgerrighed er en god

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

det stod der i brochuren.

det stod der i brochuren. Konflikthåndtering det stod der i brochuren. Dette års nok største konflikt mellem lærerne og KL er et klassisk eksempel på, hvordan en fredelig uoverensstemmelse eskalerer til en situation, hvor de implicerede

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere