Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Årsberetning 2008 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2009 ISBN Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 Udgiver: Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf

3 Å R S B E R E T N I N G

4 I N D H O L D Forord 1. På vej ad nye stier 6 2. Det samfundsrettede arbejde 7 3. Kurser og og uddannelser i konfliktløsning 9 4. Rekvirerede opgaver Åben konfliktrådgivning Dialogzonen Videnscenter Liviafonden CfK kort fortalt Hvem er vi? 15

5 F O R O R D Center for Konfliktløsning (CfK) har som mål at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt. Vores fokus er rettet mod at udvikle uddannelser og kurser, der kan kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. I 2008 har godt 200 personer deltaget i vores åbne kurser og uddannelser. Derudover har vores undervisere og mæglere været ude på virksomheder, i foreninger og organisationer for at løse konflikter og undervise i konflikthåndtering. I antal tæller de skræddersyede løsninger knap 200 opgaver af korte og længere varighed. Vi har undervist politifolk fra Irak, løst opgaver i Grønland og på Færøerne, trænet skolelever på Østerbro, mæglet i fængsler, bidraget med konfliktløsning på asylcentre, holdt oplæg på uddannelsesinstitutioner og bidraget til praktisk konfliktløsning på en række private og offentlige arbejdspladser. Desuden har vi en kreds af frivillige konfliktrådgivere, som står for vores gratis konfliktrådgivning i København. I 2008 har vi etableret nye internationale kontakter; det gælder blandt andet kontakten til Center for Konfliktløsning i Betlehem og til Center for Familiemægling i Newcastle i Australien. Vi har også hentet inspiration fra universiteterne, hvor konfliktløsning i stigende grad er et tema, der er genstand for specialer og ph.d. afhandlinger. CfK er involveret i to ph.d. projekter et projekt om konflikthåndtering i organisationer og et andet om ubuntu- konfliktløsning i Sydafrika. I denne årsberetning fortæller vi om centrets arbejde og den inspiration, vi henter fra ind- og udland. På bestyrelsens og centerledelsens vegne ønsker vi god læselyst. Center for Konfliktløsning er en NGO, som bakkes op af godt 550 individuelle og kollektive medlemmer. Mange er tidligere rekvirenter eller kursister, som vi holder kontakten til gennem dialogzonemøder, nyhedsbreve og temamøder. Dorte Justesen Bestyrelsesformand Aase Rieck Sørensen Centerleder 5

6 1. P Å V E J A D N Y E S T I E R Der er blevet eksperimenteret og trådt nye stier i Både udadtil i relation til centrets mange samarbejdspartnere og indadtil i samspillet på tværs af organisationen. Det handler blandt andet om nye partnerskaber på områder, hvor centret ikke tidligere har været inde. På mange måder var det en milepæl, da centret sammen med Key2Know vandt udbudsrunden på en e-learningsopgave inden for staten. Erfaringerne fra denne opgave skal sammen med erfaringerne fra andre nye samarbejdsprojekter bruges målrettet til at udvide både centrets aktiviteter og brugen af partnerskaber mere generelt. Tilsvarende kan det ses som en ny dimension i det samfundsrettede arbejde, at centret har fået status som høringspart, som det skete i forbindelse med Justitsministeriets betænkning om oprettelse af landsdækkende konfliktråd. Også i relation til centrets frivillige rådgivere er der taget nye initiativer i form af målrettet kompetenceudvikling. Center for Konfliktløsning har tilbudt både egne konfliktrådgivere og rådgivere i Århus og på Frederiksberg efteruddannelse i interkulturel konflikthåndtering. Eksemplerne er tre blandt flere, som viser centrets potentiale og dokumenterer det gode renommé. De vil indgå i den fortsatte diskussion af centrets profil og markedsføringsopgaven, som har været prioriteret i bestyrelse og blandt undervisere. Dialogen i fokus Internt har dialogen i centret også fundet nye former. Centertræffet i januar 2009, hvor undervisere, bestyrelse og centerkontor var samlet for at diskuterede økonomi, nye opgaver og struktur, er sammen med honorargruppens møderække i eftersommeren 2008 eksempler på broer, der skal udbygges. Dialogen har vist, at der er bred opbakning til centrets værdigrundlag, men understreger samtidig behovet for en fortsat udvikling af rammerne for samspillet mellem forening og forretning. Fremadrettet skal de gode erfaringer fra de nye mødefora bruges til at videreudvikle og understøtte sammenhængskraften i centret på tværs af bestyrelse, undervisere, centerkontor, medlemmer og frivillige. Et økonomisk vendepunkt Arbejdet med at genoprette centrets økonomi har i høj grad sat dagsordenen i Men året markerer samtidig et vendepunkt i økonomien. Driftsregnskabet for 2008 kommer lige som regnskabet for 2006 og 2007 ud med et overskud i kraft af en stram styring og en målrettet prioritering af ressourcerne på centerkontoret. Dermed er gælden afviklet, og centret står for første gang siden krisen med en positiv egenkapital. Der vil være brug for fortsat konsolidering af økonomien de kommende år, og der ligger stadig en stor udfordring i at finde den rette balance mellem opgaver og ressourcer på centerkontoret. Men den forbedrede økonomiske situation har gjort det muligt for bestyrelsen at prioritere en længe ventet stigning i honoraret til underviserne gældende fra marts Samtidig har centret givet tilsagn om at sponsorere en af priserne når Liviafonden u/stiftelse lanceres i foråret Det er to beslutninger, som repræsenterer vigtige milepæle i forhold til de diskussioner, som har fyldt på bestyrelsens møder og i dialogen mellem undervisere og bestyrelse. 6

7 2. D E T S A M F U N D S R E T T E D E A R B E J D E Alle centrets aktiviteter retter sig mod det omgivende samfund, som vi ønsker at påvirke med budskabet om ikkevold. Vores mål er at sætte fredelig konfliktløsning på dagsordenen, både når det gælder hverdagens konflikter og verdens brændpunkter. Derfor engagerer vi os i konfliktfaglige miljøer nationalt og internationalt, og vi bakker op om og deltager i andre organisationers arbejde for at fremme en fredelig tilgang til konfliktløsning. Københavnertribunalet I januar 2008 støttede CfK op om det internationale tribunal om Israel og folkeretten ved at stille mødeledere til rådighed i de to dage, arrangementet foregik. Under tribunalet blev der aflagt vidnesbyrd af en række palæstinensiske kvinder og børn løsladt fra israelske fængsler, og et ekspertpanel udspurgte vidnerne og dokumenterede og vurderede vidnernes udsagn. Human Rights March, Mandela Center i Danmark, FN- forbundet og Amnesty International har efterfølgende udgivet en film om Københavnertribunalet i en engelsk og dansk version. Kontaktmail: gmail.com Køn & konfliktmægling I marts 2008 inviterede Foreningen for mediation til debatmøde om køn og mægling. CfK blev bedt om et oplæg, der kunne sætte kønsforskning og mægling i relation til hinanden. Vi rejste følgende spørgsmål: Bliver mæglingen tilført kvalitet, hvis man reflekterer over processen fra en kønsmæssig synsvinkel? Har mæglers køn betydning for, hvordan parterne oplever samtalen og for mæglingens udfald? Der var ingen entydige svar, men stor interesse for at drøfte de kønsmæssige aspekter af mægling. Der hersker en gender silence inden for fagområdet, som bør brydes af en aktiv stillingtagen til køn og mægling både i forskningsmæssig sammenhæng og med hensyn til vurdering af gældende praksis. Konfliktløsning i globalt perspektiv Som optakt til generalforsamlingen i april sidste år talte den internationale konfliktmægler Kai Frithjof Brand-Jacobsen om konfliktløsning i verdens brændpunkter. Han mente, at der var en stigende tendens til, at statsledere markedsførte krig, som om det var et middel til at skabe fred og løse konflikter. Intet kan være mere forkert, det er fred, der skaber udvikling, vurderede han. Han kritiserede også mediernes rolle i krigsspillet og fremhævede, at FN var særligt udsat for uberettiget kritik. Når FN har succes med FN-ledede fredsforhandlinger og konfliktløsning, dækker medierne det ikke. Alt for ofte bliver FN fremstillet som et kæmpe stort og ineffektivt bureaukrati. Sandheden er, at FNs budget er beskedent, og krig er en god forretning. Kai F.Brand- Jacobsen opfordrede CfK til at tage aktivt del i de globale fredsorganisationers arbejde. Ubuntu-konfliktløsning Christian Gade fra Århus Universitet besøgte CfK i april, og vi har bakket op om hans studier i Sydafrika. Christian var i praktik ved Institute for Justice and Reconciliation i Cape Town i efteråret, og han er nu ved at skrive en ph.d. om ubuntu-konfliktløsning og filosofiens betydning i Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission efter apartheid. I forlængelse af praktikopholdet i Sydafrika inviterede vi ham til at holde oplæg om de tanker, der ligger bag den forsoning og genopretning, som er sket i Sydafrika efter apartheid. Han holdt et oplæg om filosofien ubuntu og dens tilstedeværelse i Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission. Nations of Peace I juli 2008 blev CfK interviewet af et dokumentarfilmhold fra Universitetet i Oklahoma, USA, om vores syn på fred herunder hvilke faktorer der er afgørende for at etablere og fastholde en fredelig sameksistens. Anledningen var, at det globale fredsindeks to år i træk havde placeret Danmark som et af de mest fredelige lande i verden. Filmholdet øn- 7

8 skede at gå bag kulisserne i de fem mest fredelige lande for at hente inspiration til god praksis på globalt plan. Filmprojektet hedder Nations of Peace, og i Danmark interviewede de også tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft. De fem lande, der er med i filmprojektet, er udover Danmark, Japan, New Zealand, Norge og Irland. Konfliktmægling i Australien I sommer havde vi besøg af den australske familiemægler Charlotte Thaarup-Owen, som fortalte om sine erfaringer med mægling i skilsmissesager, hvor der er børn involveret. Loven om familiemægling i Australien blev ændret i juli 2008 således, at det ikke er muligt at få en afgørelse ad rettens vej, før der er gennemført en mæglingsproces. Charlotte fortalte levende om sin praksis i Newcastle på et af de 65 centre, hvor familiemæglingen foregår. Den hjemlige debat om problemer med fælles forældremyndighed i forbindelse med skilsmisser inspirerede os til at invitere Charlotte til et åbent debatmøde. Mødet blev holdt i januar 2009 i København med deltagelse af både vores egne medlemmer og ansatte i statsforvaltningen. Palestinian Conflict Resolution Centre I september 2008 havde vi besøg af lederen og ungdomskoordinatoren fra det palæstinensiske konfliktløsningscenter WI AM, der ligger i Betlehem. WI AM betyder på arabisk hjerteligt forhold, og deres center forsøger at skabe et hjerteligt forhold mellem palæstinensere og israelere og mellem palæstinensere indbyrdes. Efter 40 års israelsk besættelse er generationer vokset op i skyggen af vold, arbejdsløshed, turisters fravær, fattigdom, traumer, polarisering, misbrug, emigration og håbløshed. Konfliktløsningscentret i Betlehem tilbyder konfliktløsning og mægling døgnets 24 timer. De arbejder på mange planer og med mange typer af konflikter. Konflikterne opstår ikke blot i forhold til besættelsesmagten, men også indadtil i samfundet politisk, socialt og familiært. Centret hjælper stridende parter med fredelige alternativer til konflikt. Det gør de ved at kombinere den traditionelle arabiske mægling kaldet sulha med moderne vestlige modeller for konfliktløsning. Centrets grundlægger og leder Zoughbi Zoughbi inviterede CfK til at indgå i et samarbejde. Kontakten var formidlet af Danske Kirkers Råd, som også arrangerede et offentligt møde, hvor mange af CfKs medlemmer deltog. Unge på Nørrebro Center for Konfliktløsning var del af et spændende arrangement for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Områdeløftkontoret i Haraldsgade i København var interesseret i at gøre noget særligt for de unge i efterårsferien. CfK har tidligere haft kontakt til Serious Games, og vi var klar over, at de netop havde udviklet et nyt konfliktspil til unge. Det fik os til at lægge to og to sammen og forsøge os med et samarbejde. Det gik rigtig godt, idet unge (flest minoritetspiger) fra Nørrebro spillede med. CfKs idé var naturligvis at inspirere de unge til at tænke i ikke voldelige konfliktløsningsmetoder, og det blev en rigtig god oplevelse. P3, P4 radio og Berlingske Tidende dækkede begivenheden. Konfliktråd Justitsministeriet sendte betænkningen om oprettelse af landsdækkende permanente konfliktråd til høring omkring årsskiftet. CfK var en af høringsinstanserne, og vores budskab var helt klart. Vi mener, at mødet mellem gerningsperson og offer kan få stor betydning for begge parter og i bedste fald virke kriminalitetsforebyggende. Vi mener, tiden er inde til at oprette konfliktråd i samtlige politikredse. CfK understregede i høringssvaret, at konfliktråd også skal kunne anvendes ved større og mere alvorlige forbrydelser, og det er væsentligt at holde muligheden for deltagelse i konfliktråd åben i alle faser af straffesagens forløb. Endvidere mener vi, det bør være obligatorisk, at de personer, der udpeges til at fungere som mæglere, har gennemført et kvalificerende uddannelsesforløb. 8

9 3. K U R S E R O G U D D A N N E L S E R I K O N F L I K T L Ø S N I N G Udgangspunkter for alle centrets kurser og uddannelser er, at evnen til at håndtere konflikter konstruktivt er en kompetence, der kan tilegnes. Vi definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker det betyder, at vi i undervisningen fokuserer på både den sag, parterne er uenige om, og de menneskelige relationer, der har lidt skade. Centret udbyder to grunduddannelser. Den ene er en uddannelse i konfliktløsning, hvor deltagerne får redskaber til og træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter. De får teoretisk forståelse, selvindsigt og samfundsmæssige, filosofiske og psykologiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning. Den anden er en grunduddannelse i konfliktmægling, hvor vi bygger videre på grunduddannelsen i konfliktløsning og går i dybden med at afdække lagene i parternes konflikt og træne deltagerne i konfliktmægling, så de efterfølgende er i stand til at lede en mægling. Desuden har vi kortere introducerende kurser med fokus på henholdsvis praktisk konfliktløsning, konflikt & kommunikation og introduktion til mægling. Disse kurser fungerer både som en introduktion til grunduddannelserne og som selvstændige kurser, hvor man arbejder med egne og andres cases. Interkulturel konflikthåndtering giver kursisterne indsigt i, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse og har som mål, at kursisterne bliver bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. De kulturelle fællesskaber, vi refererer til, er både arbejdspladser, lande, familier, etniske grupper, køn og alder. Vi arbejder ud fra en bred definition af kulturbegrebet, der rækker fra gruppen til nationen, fra egnen til sprogområdet, fra sekten til verdensreligionen eller blot fra den ene folkeskole til den anden. Ungemægleruddannelsen er fortsat meget efterspurgt herhjemme, og i Grønland og på Færøerne overvejer man også at igangsætte tilsvarende uddannelser i samarbejde med centret. Ungemægleruddannelsen henvender sig til ansatte inden for politiet, social- og undervisningsområdet, klubber og opsøgende socialarbejdere i bred forstand. Fokus er rettet mod konfliktløsning blandt unge og håndtering af de unges konflikter med voksne. Det indre konfliktarbejde er et nyt kursus, som retter blikket mod, hvordan man kan styrke sin egen centrering og indre ro, så det bliver muligt at trække på den i konfliktsituationer. Kurset strækker sig over en forlænget weekend (torsdag søndag) og startes op i Derudover har vi to nye uddannelser i støbeskeen. Det drejer sig om udvikling af en grunduddannelse i konflikthåndtering for ledere og en uddannelse med fokus på konfliktløsning i grupper. På både de private og offentlige arbejdspladser fornemmer vi, at der er et stigende behov hos ledere og mellemledere for at få tilført konfliktløsningskompetence. Samtidig betyder team- og gruppeorganiseringen på arbejdspladserne, at kravene til konflikthåndtering i det åbne felt er voksende. Det stiller nye krav til medarbejdere og ledelse. 9

10 4. R E K V I R E R E D E O P G A V E R Ud over vores permanente åbne kurser, skræddersyr vi kurser efter behov. Vores undervisere og mæglere er efterspurgte af foreninger, institutioner, virksomheder og arbejdspladser, som har behov for praktisk konfliktløsning. De rekvirerede opgaver lægger beslag på ca. to tredjedele af vores underviseres tid samlet set var der tale om knap 200 opgaver af kortere eller længere varighed i En af de nye udfordringer var en opgave hos et firma på Færøerne, der ønskede undervisning i konflikthåndtering på arbejdspladsen. Medarbejdergruppen var atypisk i den forstand, at mange var i familie med hinanden, og relationerne i lokalsamfundet var meget tætte. Det krævede en særlig indsats at omsætte vores teorier og metoder til udvikling af et konflikthåndterende arbejdsmiljø, som fungerer i et lille samfund, hvor arbejdsplads og familieliv er vævet tæt sammen. En anden meget spændende opgave var træning af det irakiske politi og militær, der deltog i et Senior Police Leadership Course i Danmark som led i EUJUST LEX programmet, som har til formål at yde professionel støtte til udvikling af retssamfundet og respekten for menneskerettigheder i Irak. Vores opgave var at træne metoder og værktøj til fredelig konfliktløsning. Det var et kulturmøde, som udfordrede vores tilgange til konflikter og stillede krav om brobygning til deres kultur og mere normative konfliktforståelse. Efterårets mest omfattende opgave målt i antal deltagere var et skoleprojekt. Initiativet kom fra Østerbro, som ønskede at forebygge voldelig adfærd og skabe et sikkert natteliv for de unge i bydelen. De bad CfK gennemføre et undervisningsforløb i konfliktløsning for bydelens knap 1000 skolebørn i løbet af tre dage. For at opfylde ønsket om en så koncentreret indsats, valgte vi at inddrage 15 af de ungemæglere, der har deltaget i vores ungemægleruddannelse. Skolerne tog sig af planlægningen, og vi briefede ungemæglerne på et endags kursus, så de var i stand til at skabe fælles fodslag i undervisningen af eleverne. Tre måder at møde konflikter på, konflikttrappen og et fælles konfliktsprog blev målet for træningen af de unge. Projektet blev en succes, og vi er klar til at gentage det i andre byer og bydele. Vi fik en ny pædagogisk udfordring, da vi i slutningen af året blev inviteret til at give et tilbud på e-learning i konfliktløsning. Det drejede sig om udvikling af kurser i konflikthåndtering for ledere og medarbejdere i staten, hvor der blandt andet skulle sættes fokus på vanskelige samtaler og dét at kunne give støtte til en kollega i konflikt. Også de særlige konflikter, der kan opstå i forbindelse med myndighedsudøvelse, skulle adresseres. Det var et statsligt udbud, som flere konsulentfirmaer bød ind på. Vi valgte at indgå samarbejde med Key2Know, som har erfaring med kompetenceudvikling via e-learning. Key2Know vandt udbuddet, og et CfK team bestående af tre undervisere, faglig leder og centerleder er gået i gang med udviklingsarbejdet, som afsluttes i løbet af foråret

11 5. Å B E N K O N F L I K T R Å D G I V N I N G Er du uvenner med naboen? Har der været skænderi i familien? Er der konflikter på arbejdspladsen? Har du lyst til at tale med en konfliktrådgiver? sådan lyder invitationen til CfKs gratis konfliktrådgivning i København. Løbesedler og plakater er blevet fornyet, og vi har også fået lavet et filmindslag i DR under OBS Oplysning til Borgerne om Samfundet. Det var konfliktrådgivningen i Århus, der tog initiativ til at få lavet OBS markedsføringen, og vi kunne med det samme mærke en øget interesse for at bestille tid i rådgivningen. Tidsbestillingen til københavnerrådgivningen sker via en mobil, som passes af centerkontoret, og bookingkalenderen er indlejret på det elektroniske rådgiverforum på CfKs hjemmeside. Der er startet endnu en rådgivning på Frederiksberg. Den er ligesom Århusrådgivningen en selvstændig forening, men vi samarbejder, da målet og værdierne er de samme, og alle er uddannede i centrets regi. Ved årets udgang var der tilknyttet 14 rådgivere til de åbne konfliktrådgivninger i København. Seks rådgivere har forladt rådgivergruppen i Det har i den forbindelse været drøftet, hvorvidt man skulle ansætte nye. For nærværende har gruppen besluttet at vente med at ansætte de 10 nye rådgivere, som har meldt sig på banen. I 2008 har vi tilbudt 190 rådgivningstimer, og der har været reserveret 45 samtaler. De fire københavner rådgivninger er blevet opdelt i selvstændige grupper med henblik på at kunne organiserer sig selv i forbindelse med vagtplan og markedsføre sig bedre i de enkelte lokalområder. Fællesmøder bibeholdes som hidtil, da de er vigtige for at sikre en ensartet struktur, generel markedsføring, CfKs overordnede værdier, den faglige ramme og udvikling samt sparring, fællesskab og dynamik. Der har været holdt 6 fællesmøder for de frivillige rådgivere: 4 supervisions aftner/dage og 2 rådgiver lørdage alle med stor støtte fra centret og med indhold af såvel faglig som organisatorisk art. Mette Geldmann har været koordinator for rådgiverne og varetaget kontakten mellem CfK og rådgivere. CfK fik afslag fra Velfærdsministeriets uddannelsespulje på ansøgningen om økonomisk støtte til efteruddannelse af de frivillige konfliktrådgivere. Men til stor glæde for de frivillige rådgivere valgte CfK selv at finansiere en fire dages efteruddannelse i interkulturel konfliktløsning. Kurset blev holdt i Tårnstudiet, København, fra den november På de fire dage blev 20 rådgivere af Kirsten Frydensberg og Bjarne Vestergaard indført i det interkulturelle univers med brug af pentagrammet, teorier om kulturforståelse, interkulturel kommunikation og konfliktløsning. På baggrund af oplæg blev der i løbet af de fire dage drøftet antagelser i et lærende og livligt miljø og arbejdet intenst med øvelser og rollespil. Der blev sået mange frø, som forhåbentlig spirer og vokser til interkulturelle kompetencer til gavn for brugere af de åbne konfliktrådgivninger. Udover det høje faglige niveau fik rådgivergruppen en dybere forståelse for hinanden og nød at være sammen over en længere periode. Det var en yderst relevant efteruddannelse for de frivillige rådgivere, der i rådgivningssituationerne arbejder på at støtte, rådgive, inspirere og skabe håb i et multikulturelt samfund. CfKs indsats for at styrke samarbejdet mellem de københavnske rådgivninger og rådgivningerne i Århus og på Frederiksberg har båret frugt. CfK har også søgt Velfærdsministeriets støtte til et fælles seminar for de tre rådgivninger i 2009, fordi der er brug for at diskutere, hvilken rolle konflikt rådgivningerne har og kan få i lokalområderne. 11

12 6. D I A L O G Z O N E N Dialogzonen er et forum, hvor medlemmerne kan mødes med undervisere, centerledelse, bestyrelsesmedlemmer og andre, der er interesserede i at gå i dialog om aktuelle konfliktfaglige temaer. Der har været tradition for, at underviserne på skift har stået for medlemsmøderne i København og Århus. I 2008 forsøgte vi at udvide med Ålborg, men det var der ikke publikum til. DZ København: Forårets dialogzone startede op med møde i Tårnstudiet om Tibet, flygtninge og internationale konflikter. Det var et filmforedrag af Richard og Elisabeth Higginson, som netop var vendt hjem fra CfKs søsterorganisation Tibetan Transit School i Dharamsala i Inden. CfKs faglige leder, Bjarne Vestergaard supplerede med oplæg om international konfliktløsning og opridsede scenarier for, hvordan en konflikt som den mellem Kina og Tibet kan udvikle sig. I maj var nabokonflikter på dagsordenen, Jesper Bastholm Munk og Annette Willig holdt oplæg. Udover at være tilknyttet CfK er de begge ansat som konfliktmæglere i boligselskabet FSB. Dialogzonen satte spotlight på, hvad der op- og nedtrapper konflikter i opgangen, og hvordan man kan opbygge en konflikthåndterende kultur i et stort boligselskab. Emnet blev fulgt op af DR dokumentar i efteråret, hvor Jesper var på. Efterårets møder havde tre temaer på programmet; men kun Birgitte Winkels dialogzone om Kreativ konfliktløsning blev gennemført. DZ Århus: Temaet for april dialogen på Hovedbiblioteket var arbejdspladskonflikter, og det var Bjarne Vestergaard, der deltog med oplæg. Titlen var Når konflikter privatiseres om konflikter på arbejdspladsen. Knud Haldings møde om Voldelig radikalisering blev desværre aflyst på grund af manglende deltagelse af de lokale medlemmer. Derimod holdt vi et vellykket og velbesøgt dialogzonemøde i efteråret, hvor Birgitte Winkel med farver og papir førte deltagerne gennem en kreativ konfliktløsningsproces. De planlagte dialogzonemøder om Klimaforandringer og konflikter, som Ditlev Nissen har tilbudt at holde, er flyttet frem til 2009, hvor vi forventer temaet kommer op både i Købehavn og Århus. Medlemsaktiviteter i øvrigt: Vi annoncerer løbende egne møder og andres arrangementer på hjemmesiden og i det kvartalsvise nyhedsbrev til medlemmer. Vi har bl.a. inviteret medlemmerne til møde med familiemægler Charlotte Thaarup-Owen, ubuntu-forskeren Christian Gade, lederen af det palæstinensiske konfliktløsningscenter WI AM. I 2008 har også vi etableret et elektronisk medlemsforum, som skal sikre hurtig og nem kontakt på tværs i organisationen og give medlemmerne mulighed for at kommunikere indbyrdes. Medlemsforum har desuden en brevkasse, hvor det er muligt at stille spørgsmål til Else Hammerich om konfliktfaglige emner. Adgang til dette forum kræver log in, og vi kan se, at det er meget få, der har logget sig ind. 12

13 7. V I D E N S C E N T E R Vi udbygger løbende vores elektroniske videnscenter og stiller erfaringer fra undervisning og praktisk konflikthåndtering til rådighed for alle interesserede. Med det nye design, fornyelse af arkivfunktionen og den nye og mere pædagogiske struktur er CfKs hjemmeside blevet let at bruge. Vi ser frem til, at flere virtuelle fora vil blive brugt fremover, fordi den tværgående erfaringsudveksling mellem undervisere, medlemmer, rådgivere og eksterne brugere kan give inspiration. I 2008 er der kommet mange nye artikler i biblioteket. Her skal blot citeres fra nogle stykker. Konfliktkultur relationelle trædesten Alarmer og overvågning er udtryk for, at der eksisterer et problem, og problemer kan blive til konflikter, hvis de ikke håndteres rigtigt. Derfor er det vigtigt at have et arbejdsmiljø, der kan håndtere konflikter uanset om man kombinerer det med overvågningssystemer eller ej. Hvis konfliktløsning bliver flyttet fra relationerne mellem mennesker til vandfaste printplader, så overser vi alle de kreative handlemuligheder og vi får et kæmpe problem ved næste strømafbrydelse. Den konstruktive feedback Feedback med omtanke kan foregribe den type arbejdsrelaterede konflikter, der bunder i fortielser af det, vi er uenige med andre i. Samtidig er feedback en nødvendig rettesnor i et foranderligt arbejdsliv. Tankeløs feedback kan skabe konflikter, mens feedback med omtanke kan bidrage til kollegial tillid og faglig udvikling. Krig er ikke vejen til fred Vi har ikke krig, fordi vi er krigeriske - vi har krig, fordi vi investerer i krig. Vi har ministerier for krig, kaserner, betalte professionelle hære eller værnepligt, altså pligt til at betjene våben. Våbenindustrien er verdens største, blandt andet fordi skatteyderne i stort set alle lande er med til at betale for indkøb af våben og militærudstyr. Krig er altså en god forretning. Derimod er krig ikke særlig effektiv faktisk tror vi alt for meget på krigens evne til at give os det, vi vil have. Kultur og konflikter Kultursammenstød opstår, når parterne spiller efter forskellige regler. Og det bliver værre, når de ser hinanden som typer i stedet for som individer. Så enkelt kan det siges, og så vanskeligt er det at have med at gøre. På uddannelsen i Interkulturel Konflikthåndtering er intet helligt, og deltagerne får rig lejlighed til at se dybt ind i kulturforskellene og ind i sig selv. For kulturmødet handler om værdier, ikke mindst ens egne. Konflikter skal løses af det hele menneske Danskernes øgede bevidsthed om familie, parforhold og personlige relationer i det hele taget viser sig blandt andet i et sandt boom af terapeuter, coaches og livsstilsguider. Spørgsmålet er, om danskerne er kommet dertil, hvor vi skal have hjælp og støtte til at løse alle vores problemer. 13

14 8. L I V I A F O N D E N U / S T I F T E L S E Liviafonden u/stiftelse blev lanceret ved et offentligt arrangement i marts 2009 på Borups Højskole, hvor der blev uddelt tre priser på hver kr. til personer, grupper eller initiativer, som viser nye veje i konflikthåndteringen. En af priserne blev doneret af Center for Konfliktløsning. Processen hertil har varet i godt tre år. Omkring årsskiftet blev der for CfK udviklet en Renæssanceplan, der blandt andet skulle udstikke pejlemærker og perspektiver, som på længere sigt kunne være med til at inspirere og udvikle CfKs arbejde samt øge værdien og give mening for CfKs mange forskellige aktører. En fond, dengang kaldet Renæssancefonden, blev tænkt ind i planen som et sådant pejlemærke og perspektiv. Hensigten var, at fonden både skulle være åben for midler og ansøgninger fra CfK og desuden fra andre personer, grupper og organisationer. Målet var en faglig og samfundsrettet fond, der skulle give grundlag for en styrket udvikling af Center for Konfliktløsning. Økonomiske bidrag fra bl. a. forfatterhonoraret fra bogen Konflikt og Kontakt, fra Ungdomsbyen samt fra CfKs medlemmer, da hatten gik rundt på et velbesøgt fælles træf den 1. april 2007, var med til at motivere, at en arbejdsgruppe gik i gang med opgaven: etablering og lancering af fonden. Af flere grunde kom arbejdet med fonden til at tage mere tid end forventet. Dels tog CfKs egen økonomiske genopretning væsentlig længere tid end forudsat i Renæssanceplanen, hvilket betød at først overgangsledelsen og senere den ny ledelse havde nok at gøre med at få CfKs budget og regnskab til at hænge sammen. Dels stiller fondslovgivningen ret håndfaste krav om egen formue på minimum kr. Målet en fond blev fastholdt, men som genvej blev etableret Støtteforeningen for Fonden for Innovativ Konflikthåndtering af 2. maj 2007, hvis formål var at give konkrete løft til initiativer og arbejdsmetoder, som møder vort samfunds kriser og konflikter på innovative, konstruktive og ikke-voldelige måder. Arbejdsgruppen blev som mange andre græsrodsinitiativer nødt til i udpræget grad at trække på egne kræfter. Undervejs i processen har relationen mellem CfK og Støtteforening været drøftet, belyst og tvivlsspørgsmål søgt afklaret mellem CfKs forretningsudvalg og Støtteforeningen. Resultatet har været, at CfK og Støtteforening arbejder med forskellige sider af den samme sag men baseret på de samme grundlæggende værdier. Kommunikationskanalerne har været sikret ved, at et medlem af CfKs bestyrelse samtidig er medlem af Støtteforeningens bestyrelse. Bestyrelsen for Liviafonden u/stiftelse består af Else Hammerich, Suzi Lyng Hansen (formand), Poul Erik Christoffersen (kasserer) og Kirstine Rønnow Due. 14

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Årsberetning 2010 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2011 ISBN 978-87-992429-5-5 Grafisk design og foto:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Årsberetning 2007 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 29. februar 2008 ISBN 978-87-992429-0-0 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Årsberetning 2011 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 20. februar 2012 ISBN 978-87-992429-6-2 Grafisk design: Michala

Læs mere

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Dét var titlen på konferencen i anledning af Center for Konfliktløsnings 20 års jubilæum. Konferencen blev holdt på Borups Højskole i København lørdag den 15.nov.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2005 2006 Ved formand Else Hammerich

Bestyrelsens beretning for 2005 2006 Ved formand Else Hammerich Bestyrelsens beretning for 2005 2006 Ved formand Else Hammerich Det er med glæde, vi kan fortælle, at CfK er inde i en god og produktiv gænge, hvad angår fornyelse, samarbejde og økonomi, hvilket er meget

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Konference med tilknyttet ph.d.-kursus Program (Der tages forbehold for ændringer) Torsdag den 12. maj 2011 PH.D.-WORKSHOP Kl. 9.00-12.30

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. Vedtægter for Center for Konfliktløsning 1. Oprettelse Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. 2. Foreningens virke og formål Foreningen er i sit virke

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN 978-87-992429-7-9 Grafisk design + forsidefoto:

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Interkulturelt Kvinderåd. Nyhedsbrev og aktivitetsplan Generalforsamlingen september 2015:

Interkulturelt Kvinderåd. Nyhedsbrev og aktivitetsplan Generalforsamlingen september 2015: 1 Interkulturelt Kvinderåd Nyhedsbrev og aktivitetsplan 2015-2016. Julen nærmer sig, men inden vi drager af sted på ferie, kommer vi lige med sidste nyt fra Interkulturelt Kvinderåd. Vi håber at du bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark VEDTÆGTER for Foreningen network danmark Indholdsfortegnelse: 1. Navn, stiftelse og hjemsted... 2. Formål og virksomhed 3. Medlemskab... 4. Bestyrelse 5. Direktionen 6. Økonomi og regnskab 7. Generalforsamling

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

det stod der i brochuren.

det stod der i brochuren. Konflikthåndtering det stod der i brochuren. Dette års nok største konflikt mellem lærerne og KL er et klassisk eksempel på, hvordan en fredelig uoverensstemmelse eskalerer til en situation, hvor de implicerede

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere