Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:"

Transkript

1 Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Haveforening Dele af matr. nr. Areal Bernhardsminde 58 Marienlund Hovedgård, m 2 Odense Jorder Biskorup 1 e Biskorup, Odense Jorder m 2 Bjørnemosen 22 q Hjallese by, Dalum m.fl m 2 Christiansminde 2 u, 14 e Ejby, Odense Jorder m 2 Dalum-Hjallese 6 by Kristiansdals Hovedgård, Dalum m 2 Enghaven 1 yæ Vestermarken, Odense Jorder m 2 3 e Sanderum by, Sanderum Grønløkke 17 a Sct. Jørgensmark, Odense Jorder m 2 Guldstjernen 13 ed og 13 bl Ejby, Odense Jorder m 2 Haugstedsminde 1 a, 1 s, 1 aad, 1 abx Vestermarken m 2 Hedvigslund 1 2 bu Marienlund Hovedgård, m 2 Odense Jorder Heltengen 2025 Odense Bygrunde m 2 Kræmmermarken 1 su Åløkke Hovedgård, m 2 Odense Jorder 13 bx, 14 Marienlund Hovedgård Løkkegaards Haver 3 a og 3 bh Ejby, Odense Jorder m 2 Martins Minde 5 d, 5 e Biskorup, Odense Jorder m 2 Munkemaen 58 a, 70, 71, 72, 73, 74 a Marienlund m 2 Hovedgård, Odense Jorder Roerskov 1 a Vestermarken, Odense Jorder m 2 Rosenbækken 1 a Vestermarken, Odense Jorder m 2 Rødegaardsløkken 31 a, 31 v Østermarken, m 2 Odense Jorder Sct. Hans 1 t og 1 k Sømose, Odense Jorder m 2 27 b Nørremarken Odense Jorder Skovkrogen 1 a og 2 a Tornbjerg Gårde, Fraugde m 2 Skytteløkken 32 a Østermarken, Odense Jorder m 2 Snapindløkken 6 e Bolbro, Odense Jorder m 2 1 æv Vestermarken, Odense Jorder Solvang 17 a Hjallese by, Dalum m 2 Stige 4 a Lumby by, Lumby m 2 Svenstrupengen 6a og 25 Svenstrup by, Stenløse m 2 Sømosebakken 1 u, 1 t, 1 k Sømose, Odense Jorder m 2 Søndergårds Haver 2 a, 15 hc, 2 t Ejby, Odense Jorder m 2 Vibelund 7 a Stegsted by, Pårup m 2 I alt m 2 Nærværende kontrakt er en videreførsel af 27 kontrakter indgået med Kolonihaveforbundets Odensekreds i perioden 1. januar maj Pr. 1. januar 1995 er antallet af haveforeninger udvidet med Hvf. Bjørnemosen. Alle disse 28 kontrakter er nu samlet i én kontrakt. Den eneste ændring består i at Odense kommunes medkontrahent nu er Odense Havelodselskab. Alle øvrige punkter i de hermed bortfaldne 27 kontrakter ratihaberes, bortset fra mindre redaktionelle justeringer i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 og 18, som parterne ved deres underskrift godkender. 1

2 1 Lejemålets løbetid m.m. Lejemålet, der tog sin begyndelse den 1. januar 1980, er gældende i en halvtredsårig periode. Lejemålet, der er uopsigeligt fra kommunens side, udløber uden opsigelse den 31. december Havelodselskabet kan i lejeperioden opsige lejeaftalen med ét års varsel til en 1. januar. Opsigelsen af en del af haveområdet kan kun finde sted ved forhandling med kommunen. Inden lejemålets udløb, dog tidligst fem år før lejeperiodens ophør, kan der på Havelodselskabets initiativ optages forhandling om lejemålets eventuelle forlængelse og vilkårene herfor. Såfremt ekstraordinære forhold efter kommunens skøn måtte gøre en opsigelse påkrævet, kan kommunen med ét års varsel til en 1. januar kræve det nødvendige areal afstået. Havelodselskabet er i så fald berettiget til en erstatning, der såfremt enighed ikke kan opnås ved forhandling mellem kommunen og Havelodselskabet fastsættes af en voldgiftsret bestående af tre personer, hvoraf parterne udvælger hver én, medens den tredje udvælges af parterne i forening, eller i mangel af enighed herom, af civildommeren i Odense. Ved fastsættelse af erstatning skal der blandt andet tages hensyn til dels omkostningerne ved eventuel flytning eller nedrivning af eksisterende huse, dels antal m 2 afstået areal og endvidere længden af den tilbageværende uopsigelighedsperiode. Lejeafgiften og dens regulering Den årlige lejeafgift udgør 0,5286 kr. pr m 2. For haveforeningen Bjørnemosen betales, indtil etapevis etablering, 0,2397 kr. pr m 2. Afgiften fordeler sig således: m 2 á 0,5286kr. = ,88 kr m 2 á 0,2397kr. = 1.511,07 kr. I alt ,95 kr. 2 Lejeafgiften reguleres op eller ned i overensstemmelse med nettoprisindekset udgivet af Danmarks Statistik. Basis er januarindekset for 1993 = Næste regulering finder sted med januarindekset Lejeafgiften reguleres herefter hvert femte år. Den årlige lejeafgift indbetales efter opkrævning, senest den 31. juli hvert år til Odense kommunes Inkassokontor. For sen indbetaling vil blive forrentet efter de til enhver tid gældende regler herfor. Eventuelle skatter og afgifter, der påhviler arealerne, betales af Havelodselskabets foreninger. Eventuelle skatter og afgifter af bygninger betales af Havelodselskabet eller dettes foreninger - marketenderier, fore- 2

3 ningshuse m.m. 3 Arealets benyttelse Arealet må kun anvendes til kolonihaver og til anlæg af de dertil hørende veje og fællesanlæg, så som fest-, lege- og parkeringspladser med videre. Indenfor det enkelte haveområde må kun forefindes ét marketenderi, som udelukkende må betjene haveforeningens medlemmer. Udover driften af marketenderiet er det ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra arealet. Havelodselskabet skal inden tre måneder efter lejemålets ikrafttræden fremsende en plan til kommunen visende de enkelte havelodder, angivet ved nummer. Disse numre skal angives ved et skilt på de enkelte lodder. Havelodselskabet skal på forlangende til kommunen aflevere en fortegnelse med navn og adresse på hvert enkelt medlem i haveområderne. Erstatning med mere Såfremt kommunen i lejetiden ønsker at foretage opmålingsarbejder på arealet, skal Havelodselskabet og dettes medlemmer finde sig i den dermed forbundne færdsel, samt tillade midlertidig opsætning af pæle, stokke og måleinstrumenter. 4 Såfremt det i lejetiden bliver nødvendigt at føre rør- eller luftledninger over arealerne, skal Havelodselskabet og dettes medlemmer affinde sig med de ulemper, der er forbundet hermed. Sådanne arbejder skal, så vidt muligt, udføres på tidspunkter af året hvor det er mindst generende. Havelodselskabets medlemmer har krav på en rimelig erstatning for de eventuelle skader, der måtte opstå. Erstatningen udredes normalt af den institution der lader arbejderne udføre. Erstatningens størrelse fastsættes ved forhandling mellem parterne, eventuelt ved en opmand, jf Mindst tre dage før sådanne arbejders påbegyndelse skal Havelodselskabet underrettes om arbejdets omfang og art. Eventuelle ulemper, der måtte forekomme ved eftersyn og reparation ved sådanne installationer, skal Havelodselskabets medlemmer finde sig i uden erstatning. Overholdelse af gældende love med mere 5 Ved opførelse af bygninger og anlæg af enhver art, er Havelodselskabet overfor kommunen ansvarlig for, at gældende lovbestemmelser overholdes, herunder, blandt andet, rottelovens bestemmelser om rottesikring og renholdelse, regulativet for Odense Vandselskab as. Havelodselskabet skal i haveområderne føre tilsyn med, at der ikke findes forhold, der kan give opholdssted for rotter, eller virke skæmmende. 3

4 Ved anlægsarbejder er foreningerne pligtige at indhente oplysninger om eksisterende installationer ved ejendommens blad i Tingbogen, eller ved ledningsejerne. Bebyggelse i haveområderne Bebyggelsen på hver havelod må ikke overskride 10%, dog højst udgøre 50 m 2. Heri medregnet terrasser. Bebyggelse på havelodden opføres samlet 6 Bebyggelsen må kun indeholde én etage. Eventuelle loftrum må ikke anvendes som sove-, lege eller opholdsrum. Der må ikke isættes vinduer ovenfor stueetagens loftshøjde. Bebyggelsen skal funderes til en dybde af mindst 50 cm under terræn og 20 cm over. På hver havelod må der opføres ét drivhus og en (té)pavillon på højst 10 m 2 samt ét legehus. Bygningernes højde fra terræn til rygning må ikke overstige 4,5 m, drivhuse og tépavilloner dog kun 2,8 m. Højden på marketenderibygninger kan tillades højere. Der skal udføres sikring mod indtrængning af rotter og andre skadedyr langs ydermure. Sikringen skal være i tæt forbindelse med ydermuren, og skal føres ned til en dybde af mindst 50 cm under terræn. Vandbassiner på arealerne må ikke anlægges dybere end 20 cm. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel end 2,5 m. Afstanden mellem bebyggelser på nabolodder skal være mindst fem meter. I henhold til gældende regler, skal medlemmerne selv indhente Havelodselskabets godkendelse af de huse og drivhuse eller (té)pavilloner der ønskes opført på arealerne. Kræves der godkendelse af offentlige myndigheder, eksempelvis bygningsmyndigheden, påhviler det Havelodselskabet eller dettes medlemmer at indhente sådanne, ligesom eventuelle lokalplanbestemmelser skal overholdes. Om bibeholdelse af allerede bestående bygninger med mere, henvises til 12. Bebyggelsen i haveområderne skal i lejeperioden stedse være under opsyn af Havelodselskabet eller dettes repræsentant, som skal påbyde medlemmerne at vedligeholde, male med mere, i det omfang der er nødvendigt. Krav som offentlige myndigheder måtte fremsætte, skal overholdes. Det gælder byggelovens bestemmelser og herunder bestemmelserne i Bygningsreglement for småhuse om afløb samt om ildsteder og skorstene. Det gælder desuden miljølovens bestemmelser - med tilhørende bekendtgørelser - herunder bestemmelserne om nedgravning af latrin samt om etablering af samletanke. Der må på den enkelte havelod etableres én godkendt samletank. Tanken skal være tæt og afløbssystem og tank skal forud for etablering godkendes af myndigheden. Alt husspildevand og herunder afløb fra køkkenvaske skal ledes til samletanken. For marketenderibygninger samt andre fællesbygninger må der søges om tilladelse til offentlig kloakering. 4

5 Det skal af spildevandsplanen fremgå at bygningen er placeret i et godkendt kloakopland. Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg skal ske efter regler i Miljøloven samt "Spildevandsbekendtgørelsen" (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 21. juni 1999). Betaling for tilslutning opkræves efter Betalingsvedtægt for Odense Kommunes Spildevandsanlæg Der må ikke ske afledning af husspildevand direkte på jorden. Latrin må ikke nedgraves i områder der ligger indenfor "beskyttelseszonen" på 300 meter til drikkevandsboringer. Desuden gælder at latrin ikke må nedgraves et sted, der anvendes til afgrøder. Der må ikke etableres septiktanke eller lignende på de enkelte havelodder. Afløb fra køkkenvask må ikke tilsluttes drænsystemet. Odense Havelodselskab eller bestyrelserne i haveforeningerne fører tilsyn med at miljøkravene stedse overholdes samt, at der ikke foretages og, efter den aftalte skæringsdato for lovliggørelse af de ulovlige forhold i haverne, ikke forefindes installationer i de enkelte havelodder, der strider mod Miljølovens bestemmelser. Vedligeholdelse med mere Arealerne og de derpå værende bebyggelser, skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand. Affald - dagrenovation - skal opbevares i lukket beholder, hvortil rotter ikke kan få adgang. Tømning foregår i henhold til gældende regler, eller ved foreningens fællesforanstaltning. 7 Samletanke skal etableres jf. 6. Tømning skal ske i henhold til Miljølovens bestemmelser herom. Til sikring heraf påhviler det Havelodselskabet at udarbejde retningslinier for en hensigtsmæssig udførelse af tømning, transport og endelig anbringelse af tankindholdet jf. Miljølovens bestemmelser. Den fremtidige fulde vedligeholdelse af de sanitære installationer og forpligtelsen til at foretage alle udskiftninger af disse installationer m.m., påhviler Odense Havelodselskab og dets medlemmer. Haveaffald må opbevares og komposteres i den enkelte have i dertil indrettede beholdere, i henhold til fælles forskrifter for Havelodselskabet. Affald, der placeres på de offentlige arealer op til foreningen, vil blive fjernet for haveforeningens regning, såfremt det ikke er fjernet otte dage efter krav herom, skriftligt er fremsat overfor foreningsformanden. Husdyrhold må ikke finde sted i haverne, dog må kæledyr medtages under sommerophold. Udendørsvoliere må ikke etableres. Løse hunde må ikke færdes i kolonien. Jagt på arealerne er ikke tilladt. Beboelse i haverne må finde sted i tidsrummet 1. april - 1. oktober. Weekendophold er tilladt hele året. Havelodselskabet garanterer overfor kommunen, at beboerne på arealerne har fast bopæl, hvortil de kan flytte den 1. oktober. Havelodselskabet påtager sig straks at udsætte vedkommende medlem, såfremt denne bestemmelse ikke overholdes. Forud for enhver indflytning må vedkommende medlem, i fornødent omfang, overfor Havelodselskabet, dokumentere at have fast bopæl. Vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og P-pladser påhviler Havelodselskabet/foreningerne, som også 5

6 er forpligtet til at vedligeholde al beplantning efter Park- og Kirkegårdskontorets anvisninger, herunder læog støjbælter, samt grønne områder i øvrigt indenfor haveområdet, med mindre andet fremgår af 18. Forekomst af bjørneklo skal løbende bekæmpes. Havelodselskabet/foreningerne sørger for intern snerydning og grusning, og bærer ansvaret for eventuelle mangler herved. Vedligeholdelse af alle dræn indenfor den enkelte haveforenings grænser påhviler Havelodselskabet/medlemmerne. Brugsret til haver 8 Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Havelodselskabet kan normalt kun tildele én have pr. husstand. Overdragelse af haver Overdragelse af en havelod med påstående bygninger og beplantning må kun finde sted til en person, der opfylder kontraktens bestemmelser, og kun til en pris der er passende for den pågældende havelod. Hvis der ikke er enighed om salgspriserne, skal sagen forelægges Havelodselskabets ankenævn, hvis afgørelse er endelig. 9 Overdragelsen er først endelig, når Havelodselskabet eller dettes repræsentant har godkendt det nye medlem, samt vilkårene for overdragelsen. Bestyrelsen i foreningen skal påse, at haverne ikke gøres til genstand for spekulation, og at der ikke sker urimelige prisstigninger. Interne ledninger med mere 10 Havelodselskabet eller dettes medlemmer bekoster selv nedlægning af interne drænledninger, samt andre nødvendige ledninger til elforsyning til marketenderier og foreningshuse og vand. Al vedligeholdelse og alle udskiftninger af ledningerne, samt alle afgifter i forbindelse med forbruget påhviler Havelodselskabet eller dettes medlemmer. Bestemmelserne i Odense Vandselskab as' regulativ og Dansk ingeniørforenings Norm for Vandinstallationer skal følges. Alle ledninger skal føres som jordkabler. Det er forbudt at opsætte udvendige radio- og fjernsynsantenner i haveområderne. 11 6

7 Havelodselskabets forpligtelser Havelodselskabet eller dettes foreninger er forpligtet til at underrette de enkelte medlemmer om bestemmelserne i nærværende kontrakt og forpligtet til at påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes. Havelodselskabet skal endvidere påse at dettes vedtægter og vedtagelser i øvrigt, ikke er i strid med nærværende kontrakt. Havelodselskabet skal endvidere indestå for, at der i haveområderne er ro og orden, og at de fælles anlæg så som veje, beplantninger, grønne områder og dræn stedse er i en sømmelig stand. Moderniseringsplan 12 Kontrakten omfatter arealer, der hidtil har været anvendt til kolonihaver, og det er en betingelse for lejemålets længde, at Havelodselskabet foranlediger, at der sker sanering - såfremt det ikke allerede er sket - med henblik på en højnelse af haveområdernes standard. Senest to år efter kontraktens indgåelse, skal der fremsendes moderniseringsplan til kommunens godkendelse. Planen skal omfatte indretning af fornødne parkeringspladser, legepladser med mere. Planerne skal være tilpasset de enkelte haveområders størrelser og beliggenhed med videre. Senest fem år efter kommunens godkendelse af de enkelte planer, skal saneringsplanerne være gennemført. Saneringen skal endvidere omfatte, at de bebyggelser, der findes i haveområderne, gennemgås af Havelodselskabet og de enkelte foreninger, og at medlemmerne påbydes at istandsætte, eventuelt ændre bestående bebyggelser, således, at de fremtræder i pæn stand jf. 6. Udgifterne ved saneringen er kommunen uvedkommende. Såfremt gennemførelse af planerne kræver, at enkelte havelodder nedlægges, kan erstatning herfor ikke fordres. Udstykning 13 Såfremt oprettelsen af nærværende kontrakt nødvendiggør udstykning, afholdes udgiften hertil af Havelodselskabet (den pågældende forening). Misligholdelse 14 Misligholdelse af nærværende kontrakt - herunder udeblivelse betaling af leje i mere end to måneder efter forfaldstid - og manglende sanering af arealerne, jf berettiger kommunen til at hæve kontrakten, uden at Havelodselskabet har noget krav på erstatning. Havelodselskabet hæfter for udgifter, der påføres kommunen i anledning af overtrædelse af kontraktens be- 7

8 stemmelser. 15 Lejemålets ophør Ved lejemålets ophør, helt eller delvist, påhviler det kommunen at rydde det lejede for bebyggelser og bevoksninger såfremt det pågældende medlem ikke har foranlediget dette. Eksisterende træer må ikke fjernes. Såfremt Havelodselskabet opsiger lejemålet forinden kontrakten udløber, påhviler rydningen kommunen og Havelodselskabet i fællesskab. Ved lejemålets ophør, uanset under hvilke forhold ophøret sker, skal samletanke, ledninger m.v. i forbindelse hermed, fjernes og bortskaffes i henhold til miljømyndighedens krav, uden udgift for Odense Kommune som udlejer. I tilfælde af ekspropriation gælder de almindelige regler for området. Tinglysning Tinglysning af kontrakten kan ikke finde sted. 16 Stempling Stempling af kontrakten betales af Havelodselskabet. 17 Særlige bestemmelser 18 Bernhardsminde Det er aftalt at Park- og vejafdelingen slår græsset mellem Otterupvej og støjbæltet to gange årligt i forbindelse med den øvrige græsklipning i området. Foreningen udbedrer hullerne i den offentlige sti Otterupvej Munkemaen. Havevanding skal ske sektionsvis efter vedlagte tegning, altså i seks sektioner, hvoraf kun én sektion må vande den pågældende dag. Det overlades haveforeningen selv at udarbejde turnusordning. Biskorup Det afgiftspligtige areal er reduceret med m 2 for endnu ikke anlagte haver. Det levende hegn i vestskellet - mod haveforeningen Martinsminde - vedligeholdes af Park- og vejafdelingen, ligesom det levende hegn i østskellet mod eksisterende plantage - gælder for etape 2 og 3 - vedligeholdes indtil videre af Park- og vejafdelingen. 8

9 Haveforeningen skal tåle de eventuelle gener, der forekommer i forbindelse med Fynsværkets servicearbejder på højspændingsledningerne. Havekolonien påregnes etableret i fire etaper. Vanding må kun finde sted i én etape ad gangen, og det pålægges haveforeningen at udarbejde en turnusordning. Christiansminde Hoveddræn fra boligkomplekset passerer kolonihaven. Haveforeningen udfører vedligeholdelsen, Park- og vejafdelingen leverer som hidtil materialer, samt, ca. en gang hvert femte år spuler drænet. Vanding i haverne med spreder må kun finde sted således:»gamle afdeling«:»nye afdeling«: Lige datoer Ulige datoer Haveforeningen vedligeholder alle drænledninger til udløb i samlebrønde - også selv om brønden ligger uden for havekoloniens område. Alle vandforsyningsledninger, haner, stophaner og målerbrønden, placeret ved indkørslen til havekolonien. Havekolonien vedligeholder desuden hovedvandforsyningsledningen på en strækning uden for området, som vist med blå farve på vedlagte tegning, samt låger og trådhegn omkring udstykningen. Dalum - Hjallese Adgangsvejen fra Fruens Bøge Allé vedligeholdes af haveforeningen, som ligeledes klipper hækken mod vejen på den vestlige side. Guldstjernen Eksisterende garager skal fjernes, når haverne skifter ejer. Haugstedsminde Asfalteret hovedsti med tilhørende græsrabat vedligeholdes af Park- og vejafdelingen. Martins Minde Fra 1995 er det besluttet at reducere det afgiftspligtige areal med de to resterende haver i støjbæltet, således at arealet der medgår til støjbæltet mod Kertemindevej helt er ude af afgiftsberegningen. Park- og vejafdelingen vedligeholder støjbæltet til de to sidste havelejemål er ophørt, hvorefter vedligeholdelsen af støjbæltet overdrages til foreningen i henhold til 7. Munkemaen Det afgiftspligtige areal blev i 1989 reduceret med 11 haver = m 2, for endnu ikke ibrugtagne haver. Vanding i haverne må kun finde sted i henhold til fremsendte plan. Til haveforeningens vedligeholdelse hører endvidere græsrabatterne, som omgiver havekolonien. Roerskov Ved undersøgelser i 1990 udviste jorden endnu tegn på kraftig smitte af kartoffelcystenematoder. Det henstilles derfor at foreningen ved kartoffeldyrkning, anvender nematoderesistente kartoffelsorter. Rosenbækken Park- og vejafdelingen leverer årligt ét læs grus til udbedring af stien Falen - Friluftsbadet. 9

10 Vejafdelingen vedligeholder den nord-sydgående trafiksti gennem havekolonien på begge sider af Falens forlængelse i den nuværende standard. I havekoloniens biodynamiske afdeling ( m 2 ) må gødningsmængden maksimalt andrage 25 kg NPK pr. have/årligt. Der må under ingen omstændigheder bruges sprøjtemidler, anbringes eller bruges maling, træimprægneringsmidler og opløsningsmidler med videre på en sådan måde, at grundvandet kan udsættes for forurening. Solvang Det afgiftspligtige areal er reduceret med m 2 for ikke anlagte haver. Beplantninger, som skal vedligeholdes af haveforeningen, overdrages efter nærmere aftale, når disse er etablerede. Svenstrupengen Vanding i haverne må kun finde sted hver anden dag. således at haver med ulige nr. må vande på ulige datoer og haver med lige nr. må vande på lige datoer. Søndergaards Haver Der henvises til ejendommens blad i tingbogen angående deklaration vedrørende elektrifikation af banestrækningen Nyborg - Odense og ejeren af matr. nr. 14 a, Ejby, Odense Jorders tinglyste færdselsret ad den private fællesvej gennem kolonihaven. Vibelund I fællesskab med Odense Fjerkræ- og Hobbykoloni vedligeholdes adgangsvejen, der er en privat fællesvej. Odense, den 4. juli 2005 Som lejer: Odense Havelodselskab Povl Pedersen Formand Jens P. Jensen Kasserer Carsten B. Olsen Næstformand og sekretær Leif Nielsen Udvalgsmedlem Henning Kaas Udvalgsmedlem Som ejer: Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen Søren Møller Rådmand / Jeremy Dean Souschef 10

LEJEKONTRAKT KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS ÅRHUS KOMMUNE KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS. mellem. v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING

LEJEKONTRAKT KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS ÅRHUS KOMMUNE KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS. mellem. v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING LEJEKONTRAKT mellem ÅRHUS KOMMUNE v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING Og KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS 1 Mellem Århus Kommune, v/ Magistratens 1. afdeling, og Kolonihaveforbundets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE Imellem Kolonihaveforbundet for Danmark og H/F Sundbyvang, i det følgende kaldet henholdsvis Forbundet og foreningen, oprettes hermed følgende genudlejningsaftale:

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere