Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:"

Transkript

1 Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Haveforening Dele af matr. nr. Areal Bernhardsminde 58 Marienlund Hovedgård, m 2 Odense Jorder Biskorup 1 e Biskorup, Odense Jorder m 2 Bjørnemosen 22 q Hjallese by, Dalum m.fl m 2 Christiansminde 2 u, 14 e Ejby, Odense Jorder m 2 Dalum-Hjallese 6 by Kristiansdals Hovedgård, Dalum m 2 Enghaven 1 yæ Vestermarken, Odense Jorder m 2 3 e Sanderum by, Sanderum Grønløkke 17 a Sct. Jørgensmark, Odense Jorder m 2 Guldstjernen 13 ed og 13 bl Ejby, Odense Jorder m 2 Haugstedsminde 1 a, 1 s, 1 aad, 1 abx Vestermarken m 2 Hedvigslund 1 2 bu Marienlund Hovedgård, m 2 Odense Jorder Heltengen 2025 Odense Bygrunde m 2 Kræmmermarken 1 su Åløkke Hovedgård, m 2 Odense Jorder 13 bx, 14 Marienlund Hovedgård Løkkegaards Haver 3 a og 3 bh Ejby, Odense Jorder m 2 Martins Minde 5 d, 5 e Biskorup, Odense Jorder m 2 Munkemaen 58 a, 70, 71, 72, 73, 74 a Marienlund m 2 Hovedgård, Odense Jorder Roerskov 1 a Vestermarken, Odense Jorder m 2 Rosenbækken 1 a Vestermarken, Odense Jorder m 2 Rødegaardsløkken 31 a, 31 v Østermarken, m 2 Odense Jorder Sct. Hans 1 t og 1 k Sømose, Odense Jorder m 2 27 b Nørremarken Odense Jorder Skovkrogen 1 a og 2 a Tornbjerg Gårde, Fraugde m 2 Skytteløkken 32 a Østermarken, Odense Jorder m 2 Snapindløkken 6 e Bolbro, Odense Jorder m 2 1 æv Vestermarken, Odense Jorder Solvang 17 a Hjallese by, Dalum m 2 Stige 4 a Lumby by, Lumby m 2 Svenstrupengen 6a og 25 Svenstrup by, Stenløse m 2 Sømosebakken 1 u, 1 t, 1 k Sømose, Odense Jorder m 2 Søndergårds Haver 2 a, 15 hc, 2 t Ejby, Odense Jorder m 2 Vibelund 7 a Stegsted by, Pårup m 2 I alt m 2 Nærværende kontrakt er en videreførsel af 27 kontrakter indgået med Kolonihaveforbundets Odensekreds i perioden 1. januar maj Pr. 1. januar 1995 er antallet af haveforeninger udvidet med Hvf. Bjørnemosen. Alle disse 28 kontrakter er nu samlet i én kontrakt. Den eneste ændring består i at Odense kommunes medkontrahent nu er Odense Havelodselskab. Alle øvrige punkter i de hermed bortfaldne 27 kontrakter ratihaberes, bortset fra mindre redaktionelle justeringer i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 og 18, som parterne ved deres underskrift godkender. 1

2 1 Lejemålets løbetid m.m. Lejemålet, der tog sin begyndelse den 1. januar 1980, er gældende i en halvtredsårig periode. Lejemålet, der er uopsigeligt fra kommunens side, udløber uden opsigelse den 31. december Havelodselskabet kan i lejeperioden opsige lejeaftalen med ét års varsel til en 1. januar. Opsigelsen af en del af haveområdet kan kun finde sted ved forhandling med kommunen. Inden lejemålets udløb, dog tidligst fem år før lejeperiodens ophør, kan der på Havelodselskabets initiativ optages forhandling om lejemålets eventuelle forlængelse og vilkårene herfor. Såfremt ekstraordinære forhold efter kommunens skøn måtte gøre en opsigelse påkrævet, kan kommunen med ét års varsel til en 1. januar kræve det nødvendige areal afstået. Havelodselskabet er i så fald berettiget til en erstatning, der såfremt enighed ikke kan opnås ved forhandling mellem kommunen og Havelodselskabet fastsættes af en voldgiftsret bestående af tre personer, hvoraf parterne udvælger hver én, medens den tredje udvælges af parterne i forening, eller i mangel af enighed herom, af civildommeren i Odense. Ved fastsættelse af erstatning skal der blandt andet tages hensyn til dels omkostningerne ved eventuel flytning eller nedrivning af eksisterende huse, dels antal m 2 afstået areal og endvidere længden af den tilbageværende uopsigelighedsperiode. Lejeafgiften og dens regulering Den årlige lejeafgift udgør 0,5286 kr. pr m 2. For haveforeningen Bjørnemosen betales, indtil etapevis etablering, 0,2397 kr. pr m 2. Afgiften fordeler sig således: m 2 á 0,5286kr. = ,88 kr m 2 á 0,2397kr. = 1.511,07 kr. I alt ,95 kr. 2 Lejeafgiften reguleres op eller ned i overensstemmelse med nettoprisindekset udgivet af Danmarks Statistik. Basis er januarindekset for 1993 = Næste regulering finder sted med januarindekset Lejeafgiften reguleres herefter hvert femte år. Den årlige lejeafgift indbetales efter opkrævning, senest den 31. juli hvert år til Odense kommunes Inkassokontor. For sen indbetaling vil blive forrentet efter de til enhver tid gældende regler herfor. Eventuelle skatter og afgifter, der påhviler arealerne, betales af Havelodselskabets foreninger. Eventuelle skatter og afgifter af bygninger betales af Havelodselskabet eller dettes foreninger - marketenderier, fore- 2

3 ningshuse m.m. 3 Arealets benyttelse Arealet må kun anvendes til kolonihaver og til anlæg af de dertil hørende veje og fællesanlæg, så som fest-, lege- og parkeringspladser med videre. Indenfor det enkelte haveområde må kun forefindes ét marketenderi, som udelukkende må betjene haveforeningens medlemmer. Udover driften af marketenderiet er det ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra arealet. Havelodselskabet skal inden tre måneder efter lejemålets ikrafttræden fremsende en plan til kommunen visende de enkelte havelodder, angivet ved nummer. Disse numre skal angives ved et skilt på de enkelte lodder. Havelodselskabet skal på forlangende til kommunen aflevere en fortegnelse med navn og adresse på hvert enkelt medlem i haveområderne. Erstatning med mere Såfremt kommunen i lejetiden ønsker at foretage opmålingsarbejder på arealet, skal Havelodselskabet og dettes medlemmer finde sig i den dermed forbundne færdsel, samt tillade midlertidig opsætning af pæle, stokke og måleinstrumenter. 4 Såfremt det i lejetiden bliver nødvendigt at føre rør- eller luftledninger over arealerne, skal Havelodselskabet og dettes medlemmer affinde sig med de ulemper, der er forbundet hermed. Sådanne arbejder skal, så vidt muligt, udføres på tidspunkter af året hvor det er mindst generende. Havelodselskabets medlemmer har krav på en rimelig erstatning for de eventuelle skader, der måtte opstå. Erstatningen udredes normalt af den institution der lader arbejderne udføre. Erstatningens størrelse fastsættes ved forhandling mellem parterne, eventuelt ved en opmand, jf Mindst tre dage før sådanne arbejders påbegyndelse skal Havelodselskabet underrettes om arbejdets omfang og art. Eventuelle ulemper, der måtte forekomme ved eftersyn og reparation ved sådanne installationer, skal Havelodselskabets medlemmer finde sig i uden erstatning. Overholdelse af gældende love med mere 5 Ved opførelse af bygninger og anlæg af enhver art, er Havelodselskabet overfor kommunen ansvarlig for, at gældende lovbestemmelser overholdes, herunder, blandt andet, rottelovens bestemmelser om rottesikring og renholdelse, regulativet for Odense Vandselskab as. Havelodselskabet skal i haveområderne føre tilsyn med, at der ikke findes forhold, der kan give opholdssted for rotter, eller virke skæmmende. 3

4 Ved anlægsarbejder er foreningerne pligtige at indhente oplysninger om eksisterende installationer ved ejendommens blad i Tingbogen, eller ved ledningsejerne. Bebyggelse i haveområderne Bebyggelsen på hver havelod må ikke overskride 10%, dog højst udgøre 50 m 2. Heri medregnet terrasser. Bebyggelse på havelodden opføres samlet 6 Bebyggelsen må kun indeholde én etage. Eventuelle loftrum må ikke anvendes som sove-, lege eller opholdsrum. Der må ikke isættes vinduer ovenfor stueetagens loftshøjde. Bebyggelsen skal funderes til en dybde af mindst 50 cm under terræn og 20 cm over. På hver havelod må der opføres ét drivhus og en (té)pavillon på højst 10 m 2 samt ét legehus. Bygningernes højde fra terræn til rygning må ikke overstige 4,5 m, drivhuse og tépavilloner dog kun 2,8 m. Højden på marketenderibygninger kan tillades højere. Der skal udføres sikring mod indtrængning af rotter og andre skadedyr langs ydermure. Sikringen skal være i tæt forbindelse med ydermuren, og skal føres ned til en dybde af mindst 50 cm under terræn. Vandbassiner på arealerne må ikke anlægges dybere end 20 cm. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel end 2,5 m. Afstanden mellem bebyggelser på nabolodder skal være mindst fem meter. I henhold til gældende regler, skal medlemmerne selv indhente Havelodselskabets godkendelse af de huse og drivhuse eller (té)pavilloner der ønskes opført på arealerne. Kræves der godkendelse af offentlige myndigheder, eksempelvis bygningsmyndigheden, påhviler det Havelodselskabet eller dettes medlemmer at indhente sådanne, ligesom eventuelle lokalplanbestemmelser skal overholdes. Om bibeholdelse af allerede bestående bygninger med mere, henvises til 12. Bebyggelsen i haveområderne skal i lejeperioden stedse være under opsyn af Havelodselskabet eller dettes repræsentant, som skal påbyde medlemmerne at vedligeholde, male med mere, i det omfang der er nødvendigt. Krav som offentlige myndigheder måtte fremsætte, skal overholdes. Det gælder byggelovens bestemmelser og herunder bestemmelserne i Bygningsreglement for småhuse om afløb samt om ildsteder og skorstene. Det gælder desuden miljølovens bestemmelser - med tilhørende bekendtgørelser - herunder bestemmelserne om nedgravning af latrin samt om etablering af samletanke. Der må på den enkelte havelod etableres én godkendt samletank. Tanken skal være tæt og afløbssystem og tank skal forud for etablering godkendes af myndigheden. Alt husspildevand og herunder afløb fra køkkenvaske skal ledes til samletanken. For marketenderibygninger samt andre fællesbygninger må der søges om tilladelse til offentlig kloakering. 4

5 Det skal af spildevandsplanen fremgå at bygningen er placeret i et godkendt kloakopland. Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg skal ske efter regler i Miljøloven samt "Spildevandsbekendtgørelsen" (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 21. juni 1999). Betaling for tilslutning opkræves efter Betalingsvedtægt for Odense Kommunes Spildevandsanlæg Der må ikke ske afledning af husspildevand direkte på jorden. Latrin må ikke nedgraves i områder der ligger indenfor "beskyttelseszonen" på 300 meter til drikkevandsboringer. Desuden gælder at latrin ikke må nedgraves et sted, der anvendes til afgrøder. Der må ikke etableres septiktanke eller lignende på de enkelte havelodder. Afløb fra køkkenvask må ikke tilsluttes drænsystemet. Odense Havelodselskab eller bestyrelserne i haveforeningerne fører tilsyn med at miljøkravene stedse overholdes samt, at der ikke foretages og, efter den aftalte skæringsdato for lovliggørelse af de ulovlige forhold i haverne, ikke forefindes installationer i de enkelte havelodder, der strider mod Miljølovens bestemmelser. Vedligeholdelse med mere Arealerne og de derpå værende bebyggelser, skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand. Affald - dagrenovation - skal opbevares i lukket beholder, hvortil rotter ikke kan få adgang. Tømning foregår i henhold til gældende regler, eller ved foreningens fællesforanstaltning. 7 Samletanke skal etableres jf. 6. Tømning skal ske i henhold til Miljølovens bestemmelser herom. Til sikring heraf påhviler det Havelodselskabet at udarbejde retningslinier for en hensigtsmæssig udførelse af tømning, transport og endelig anbringelse af tankindholdet jf. Miljølovens bestemmelser. Den fremtidige fulde vedligeholdelse af de sanitære installationer og forpligtelsen til at foretage alle udskiftninger af disse installationer m.m., påhviler Odense Havelodselskab og dets medlemmer. Haveaffald må opbevares og komposteres i den enkelte have i dertil indrettede beholdere, i henhold til fælles forskrifter for Havelodselskabet. Affald, der placeres på de offentlige arealer op til foreningen, vil blive fjernet for haveforeningens regning, såfremt det ikke er fjernet otte dage efter krav herom, skriftligt er fremsat overfor foreningsformanden. Husdyrhold må ikke finde sted i haverne, dog må kæledyr medtages under sommerophold. Udendørsvoliere må ikke etableres. Løse hunde må ikke færdes i kolonien. Jagt på arealerne er ikke tilladt. Beboelse i haverne må finde sted i tidsrummet 1. april - 1. oktober. Weekendophold er tilladt hele året. Havelodselskabet garanterer overfor kommunen, at beboerne på arealerne har fast bopæl, hvortil de kan flytte den 1. oktober. Havelodselskabet påtager sig straks at udsætte vedkommende medlem, såfremt denne bestemmelse ikke overholdes. Forud for enhver indflytning må vedkommende medlem, i fornødent omfang, overfor Havelodselskabet, dokumentere at have fast bopæl. Vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og P-pladser påhviler Havelodselskabet/foreningerne, som også 5

6 er forpligtet til at vedligeholde al beplantning efter Park- og Kirkegårdskontorets anvisninger, herunder læog støjbælter, samt grønne områder i øvrigt indenfor haveområdet, med mindre andet fremgår af 18. Forekomst af bjørneklo skal løbende bekæmpes. Havelodselskabet/foreningerne sørger for intern snerydning og grusning, og bærer ansvaret for eventuelle mangler herved. Vedligeholdelse af alle dræn indenfor den enkelte haveforenings grænser påhviler Havelodselskabet/medlemmerne. Brugsret til haver 8 Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Havelodselskabet kan normalt kun tildele én have pr. husstand. Overdragelse af haver Overdragelse af en havelod med påstående bygninger og beplantning må kun finde sted til en person, der opfylder kontraktens bestemmelser, og kun til en pris der er passende for den pågældende havelod. Hvis der ikke er enighed om salgspriserne, skal sagen forelægges Havelodselskabets ankenævn, hvis afgørelse er endelig. 9 Overdragelsen er først endelig, når Havelodselskabet eller dettes repræsentant har godkendt det nye medlem, samt vilkårene for overdragelsen. Bestyrelsen i foreningen skal påse, at haverne ikke gøres til genstand for spekulation, og at der ikke sker urimelige prisstigninger. Interne ledninger med mere 10 Havelodselskabet eller dettes medlemmer bekoster selv nedlægning af interne drænledninger, samt andre nødvendige ledninger til elforsyning til marketenderier og foreningshuse og vand. Al vedligeholdelse og alle udskiftninger af ledningerne, samt alle afgifter i forbindelse med forbruget påhviler Havelodselskabet eller dettes medlemmer. Bestemmelserne i Odense Vandselskab as' regulativ og Dansk ingeniørforenings Norm for Vandinstallationer skal følges. Alle ledninger skal føres som jordkabler. Det er forbudt at opsætte udvendige radio- og fjernsynsantenner i haveområderne. 11 6

7 Havelodselskabets forpligtelser Havelodselskabet eller dettes foreninger er forpligtet til at underrette de enkelte medlemmer om bestemmelserne i nærværende kontrakt og forpligtet til at påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes. Havelodselskabet skal endvidere påse at dettes vedtægter og vedtagelser i øvrigt, ikke er i strid med nærværende kontrakt. Havelodselskabet skal endvidere indestå for, at der i haveområderne er ro og orden, og at de fælles anlæg så som veje, beplantninger, grønne områder og dræn stedse er i en sømmelig stand. Moderniseringsplan 12 Kontrakten omfatter arealer, der hidtil har været anvendt til kolonihaver, og det er en betingelse for lejemålets længde, at Havelodselskabet foranlediger, at der sker sanering - såfremt det ikke allerede er sket - med henblik på en højnelse af haveområdernes standard. Senest to år efter kontraktens indgåelse, skal der fremsendes moderniseringsplan til kommunens godkendelse. Planen skal omfatte indretning af fornødne parkeringspladser, legepladser med mere. Planerne skal være tilpasset de enkelte haveområders størrelser og beliggenhed med videre. Senest fem år efter kommunens godkendelse af de enkelte planer, skal saneringsplanerne være gennemført. Saneringen skal endvidere omfatte, at de bebyggelser, der findes i haveområderne, gennemgås af Havelodselskabet og de enkelte foreninger, og at medlemmerne påbydes at istandsætte, eventuelt ændre bestående bebyggelser, således, at de fremtræder i pæn stand jf. 6. Udgifterne ved saneringen er kommunen uvedkommende. Såfremt gennemførelse af planerne kræver, at enkelte havelodder nedlægges, kan erstatning herfor ikke fordres. Udstykning 13 Såfremt oprettelsen af nærværende kontrakt nødvendiggør udstykning, afholdes udgiften hertil af Havelodselskabet (den pågældende forening). Misligholdelse 14 Misligholdelse af nærværende kontrakt - herunder udeblivelse betaling af leje i mere end to måneder efter forfaldstid - og manglende sanering af arealerne, jf berettiger kommunen til at hæve kontrakten, uden at Havelodselskabet har noget krav på erstatning. Havelodselskabet hæfter for udgifter, der påføres kommunen i anledning af overtrædelse af kontraktens be- 7

8 stemmelser. 15 Lejemålets ophør Ved lejemålets ophør, helt eller delvist, påhviler det kommunen at rydde det lejede for bebyggelser og bevoksninger såfremt det pågældende medlem ikke har foranlediget dette. Eksisterende træer må ikke fjernes. Såfremt Havelodselskabet opsiger lejemålet forinden kontrakten udløber, påhviler rydningen kommunen og Havelodselskabet i fællesskab. Ved lejemålets ophør, uanset under hvilke forhold ophøret sker, skal samletanke, ledninger m.v. i forbindelse hermed, fjernes og bortskaffes i henhold til miljømyndighedens krav, uden udgift for Odense Kommune som udlejer. I tilfælde af ekspropriation gælder de almindelige regler for området. Tinglysning Tinglysning af kontrakten kan ikke finde sted. 16 Stempling Stempling af kontrakten betales af Havelodselskabet. 17 Særlige bestemmelser 18 Bernhardsminde Det er aftalt at Park- og vejafdelingen slår græsset mellem Otterupvej og støjbæltet to gange årligt i forbindelse med den øvrige græsklipning i området. Foreningen udbedrer hullerne i den offentlige sti Otterupvej Munkemaen. Havevanding skal ske sektionsvis efter vedlagte tegning, altså i seks sektioner, hvoraf kun én sektion må vande den pågældende dag. Det overlades haveforeningen selv at udarbejde turnusordning. Biskorup Det afgiftspligtige areal er reduceret med m 2 for endnu ikke anlagte haver. Det levende hegn i vestskellet - mod haveforeningen Martinsminde - vedligeholdes af Park- og vejafdelingen, ligesom det levende hegn i østskellet mod eksisterende plantage - gælder for etape 2 og 3 - vedligeholdes indtil videre af Park- og vejafdelingen. 8

9 Haveforeningen skal tåle de eventuelle gener, der forekommer i forbindelse med Fynsværkets servicearbejder på højspændingsledningerne. Havekolonien påregnes etableret i fire etaper. Vanding må kun finde sted i én etape ad gangen, og det pålægges haveforeningen at udarbejde en turnusordning. Christiansminde Hoveddræn fra boligkomplekset passerer kolonihaven. Haveforeningen udfører vedligeholdelsen, Park- og vejafdelingen leverer som hidtil materialer, samt, ca. en gang hvert femte år spuler drænet. Vanding i haverne med spreder må kun finde sted således:»gamle afdeling«:»nye afdeling«: Lige datoer Ulige datoer Haveforeningen vedligeholder alle drænledninger til udløb i samlebrønde - også selv om brønden ligger uden for havekoloniens område. Alle vandforsyningsledninger, haner, stophaner og målerbrønden, placeret ved indkørslen til havekolonien. Havekolonien vedligeholder desuden hovedvandforsyningsledningen på en strækning uden for området, som vist med blå farve på vedlagte tegning, samt låger og trådhegn omkring udstykningen. Dalum - Hjallese Adgangsvejen fra Fruens Bøge Allé vedligeholdes af haveforeningen, som ligeledes klipper hækken mod vejen på den vestlige side. Guldstjernen Eksisterende garager skal fjernes, når haverne skifter ejer. Haugstedsminde Asfalteret hovedsti med tilhørende græsrabat vedligeholdes af Park- og vejafdelingen. Martins Minde Fra 1995 er det besluttet at reducere det afgiftspligtige areal med de to resterende haver i støjbæltet, således at arealet der medgår til støjbæltet mod Kertemindevej helt er ude af afgiftsberegningen. Park- og vejafdelingen vedligeholder støjbæltet til de to sidste havelejemål er ophørt, hvorefter vedligeholdelsen af støjbæltet overdrages til foreningen i henhold til 7. Munkemaen Det afgiftspligtige areal blev i 1989 reduceret med 11 haver = m 2, for endnu ikke ibrugtagne haver. Vanding i haverne må kun finde sted i henhold til fremsendte plan. Til haveforeningens vedligeholdelse hører endvidere græsrabatterne, som omgiver havekolonien. Roerskov Ved undersøgelser i 1990 udviste jorden endnu tegn på kraftig smitte af kartoffelcystenematoder. Det henstilles derfor at foreningen ved kartoffeldyrkning, anvender nematoderesistente kartoffelsorter. Rosenbækken Park- og vejafdelingen leverer årligt ét læs grus til udbedring af stien Falen - Friluftsbadet. 9

10 Vejafdelingen vedligeholder den nord-sydgående trafiksti gennem havekolonien på begge sider af Falens forlængelse i den nuværende standard. I havekoloniens biodynamiske afdeling ( m 2 ) må gødningsmængden maksimalt andrage 25 kg NPK pr. have/årligt. Der må under ingen omstændigheder bruges sprøjtemidler, anbringes eller bruges maling, træimprægneringsmidler og opløsningsmidler med videre på en sådan måde, at grundvandet kan udsættes for forurening. Solvang Det afgiftspligtige areal er reduceret med m 2 for ikke anlagte haver. Beplantninger, som skal vedligeholdes af haveforeningen, overdrages efter nærmere aftale, når disse er etablerede. Svenstrupengen Vanding i haverne må kun finde sted hver anden dag. således at haver med ulige nr. må vande på ulige datoer og haver med lige nr. må vande på lige datoer. Søndergaards Haver Der henvises til ejendommens blad i tingbogen angående deklaration vedrørende elektrifikation af banestrækningen Nyborg - Odense og ejeren af matr. nr. 14 a, Ejby, Odense Jorders tinglyste færdselsret ad den private fællesvej gennem kolonihaven. Vibelund I fællesskab med Odense Fjerkræ- og Hobbykoloni vedligeholdes adgangsvejen, der er en privat fællesvej. Odense, den 4. juli 2005 Som lejer: Odense Havelodselskab Povl Pedersen Formand Jens P. Jensen Kasserer Carsten B. Olsen Næstformand og sekretær Leif Nielsen Udvalgsmedlem Henning Kaas Udvalgsmedlem Som ejer: Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen Søren Møller Rådmand / Jeremy Dean Souschef 10

LEJEKONTRAKT KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS ÅRHUS KOMMUNE KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS. mellem. v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING

LEJEKONTRAKT KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS ÅRHUS KOMMUNE KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS. mellem. v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING LEJEKONTRAKT mellem ÅRHUS KOMMUNE v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING Og KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS 1 Mellem Århus Kommune, v/ Magistratens 1. afdeling, og Kolonihaveforbundets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Regler og manual for kolonihaveforening i Odense Kommune

Regler og manual for kolonihaveforening i Odense Kommune 1 Regler og manual for kolonihaveforening i Odense Kommune Udarbejdet specifikt til bestyrelsen i Bernhardsminde Indhold Retningslinjer for byggeri, spildevandshåndtering og ophold i kolonihaveforeningen

Læs mere

Bilag 2A. Lejekontrakt (kontrakt Aarhuskredsen) Arbejdsgruppe lejekontrakter

Bilag 2A. Lejekontrakt (kontrakt Aarhuskredsen) Arbejdsgruppe lejekontrakter Bilag 2A August 2017 Lejekontrakt (kontrakt Aarhuskredsen) Arbejdsgruppe lejekontrakter Deltagere: Jesper Nymann: HF Søvang, Lars Spring: HF 1941, Erland: HF Søholm, Bente Gregersen: HF Sølyst, Pia Vogelius:

Læs mere

Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015)

Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015) H O R S E N S K O M M U N E Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015) Horsens Kommune, (i det følgende kaldet Ejer) udlejer herved til Sydøstjyllands Kolonihave Kreds (i det følgende kaldet kredsen) det Horsens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter. LEJEKONTRAKT 1. Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder:

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 2007 Med ændring af 2.06 på generalforsamling 2011 og ændring af 1.06 og 3.03 på genforsamling 2014 1. Bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Haveforening Dele af matr. nr. Areal Bernhardsminde 58 Marienlund

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. 1. Foreningen. 1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Såfremt et medlem ønsker adgang til foreningen, når portene er lukket, kan man ved henvendelse

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

DEKLARATION HAVEFORENINGERNE I GLADSAXE

DEKLARATION HAVEFORENINGERNE I GLADSAXE l Deklarationens formål Nærværende deklaration har til formål, at fastlægge retningslinierne for områdernes benyttelse og bebyggelse inkl. områder, hvor brugsretten er overdraget haveforeningen af anden

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ]

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen Kapitel 3 [KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] Lighed for medlemmerne eller er der forskel? 1 Kan

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer)

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer) Brugsretsaftale Der er indgået aftale mellem Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte (i det følgende kaldet ejer) og 21. marts 2013 Kultur Kultur Administration Tlf. 46 11 56 11 hsk@rudersdal.dk Sagsnr.:

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Lejekontrakt. Esbjerg Kommune (EK) udlejer til Kolonihaveforbundet Esbjerg Kreds (Kf) følgende arealer

Lejekontrakt. Esbjerg Kommune (EK) udlejer til Kolonihaveforbundet Esbjerg Kreds (Kf) følgende arealer Lejekontrakt Esbjerg Kommune (EK) udlejer til Kolonihaveforbundet Esbjerg Kreds (Kf) følgende arealer 1. matr.nr. Bryndumdam, Bryndum 4g (haveforeningen Bryndumdam) 2. matr.nr. Fovrfeld By, Guldager 4ck

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Kontrakt om leje af Egeparken

Kontrakt om leje af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 7 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR: (i det følgende

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere