Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2"

Transkript

1 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3: /osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001, på vegne af Bure Equity AB (Bure), anmeldt aftale om overdragelse af aktier i selskabet Carl Bro as (Carl Bro) til Bure. Samtidig etableres fælles kontrol af koncernen Carl Bro mellem Bure og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) gennem aktionæroverenskomst, jf. konkurrencelovens 12 b, stk De anmeldte aftaler udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Deltagerne har tilsammen en omsætning, der overstiger 3,8 mia. kr. i Danmark, og LD og Carl Bro har hver en omsætning på mere end 300 mio. kr. i Danmark. Fusionen opfylder således konkurrence-lovens 12, stk. 1, nr De markeder, der er berørt af fusionen er markedet for management rådgivning og markedet for rådgivning vedrørende IT. Hver af disse markeder er geografisk afgrænset til minimum at være Danmark. 4. Den anmeldte fusion betyder, at Bure sammen med LD får fælles kontrol over Carl Bro. Da de deltagende virksomheder på de markeder, der er berørt af fusionen, har markedsandele på mindre end 10\%, kan fusionen godkendes. 2. Afgørelse 5. Det meddeles anmelderen 6. at den anmeldte transaktion udgør en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk at Konkurrencestyrelsen kan godkende fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, jf. 12 d, stk Sagsfremstilling 3.1 Sagens baggrund 8. Advokat Gitte Holtsø har den 16. oktober 2001 på vegne af Bure Equity AB (Bure) anmeldt overdragelse af aktier i selskabet Carl Bro as (Carl Bro) til Bure samt etableringen af fælles kontrol af koncernen Carl Bro mellem Bure og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) i aktionæroverenskomst, jf. konkurrencelovens 12 b, stk Aftalerne er indgået den 9. oktober 2001, og er således anmeldt rettidigt, jf. konkurrencelovens 12 b, stk Aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten træder tidligst i kraft den 29. november Styrelsen har den 22. oktober 2001 offentliggjort, at fusionen er anmeldt med anmodning om, at interesserede parter kan afgive bemærkninger til fusionen, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 2. Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger ved fristens udløb. 12. De deltagende virksomheder i fusionen er Bure, LD og Carl Bro. Konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol finder anvendelse på fusioner, hvor omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12 er opfyldt. LD havde i 1999/00 en samlet omsætning i Danmark på godt 11 mia. kr. Carl Bro havde i 1999/00 en omsætning i Danmark på ca. 930 mio. kr. Fusionen opfylder således omsætningskravene i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr Fusionen opfylder ikke tærskelværdierne i Rådets forordning nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser med senere ændringer. Fusionen er dermed ikke af fællesskabsdimension, hvorfor Konkurrencerådet er kompetent til at behandle fusionen, jf. konkurrencelovens 12, stk Fusionens art

2 Oprettelse af selvstændigt fungerende joint venture på et varigt grundlag 14. Bure erhvervede ved aktieoverdragelsesaftale af 9. oktober 2001 ca. 25\% af aktierne i Carl Bro. Aftalen sigter mod at sikre Bure aktiemajoriteten i Carl Bro. Aftalen er derfor betinget af, at Bure ved yderligere aktiekøb opnår mindst 50,1\% af aktierne. 15. Endvidere har Bure, LD og en række minoritetsaktionærer indgået aktionæroverenskomst af 9. oktober 2001, hvorved Carl Bro omdannes til et joint venture. 16. For at etableringen af et joint venture udgør en fusion, skal joint venturet være etableret på varigt grundlag, være genstand for fælles kontrol og udgøre en selvstændig virksomhed, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk Med denne aftale skabes to major shareholders ; Bure og LD. Bure og LD skal nå til enighed om selskabets forretningspolitik på en række essentielle og strategiske områder, herunder om driftsplanen og større investeringer. Minoritetsaktionærerne har ikke mulighed for at blokere for beslutninger. Ligeledes kan Bure og LD ikke individuelt træffe disse beslutninger med støtte fra minoritetsaktionærer Styrelsen vurderer, at Bure og LD ved aktionæroverenskomsten opnår fælles kontrol over Carl Bro. 2 Fælles kontrol foreligger, hvor to moderselskaber skal nå til enighed om joint venture-selskabets (i denne sag Carl Bros) forretningspolitik. Carl Bro skal fortsætte med at udøve samme virksomhed som hidtil og udføre alle de funktioner, der er almindeligvis udføres af virksomheder på de markeder, hvor Carl Bro opererer. Carl Bro fortsætter med egen ledelse, og har tilstrækkelige ressourcer til fortsat at kunne udføre virksomhedens aktiviteter uafhængigt af Bure og LD. Aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten er ikke tidsmæssigt begrænset, ligesom selskabet har tilstrækkelige ressourcer. Carl Bro opfylder således betingelsen om at være etableret på varigt grundlag. 19. De anmeldte aftaler udgør således en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, da der er tale om oprettelse af et joint venture, der på et varigt grundlag varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner Parterne Carl Bro as 20. Carl Bro er en international konsulentvirksomhed, der yder rådgivning indenfor sektorerne byggeri og anlæg, energi, industri og marine, IT og telekommunikation, landbrug, miljø og management. 21. Forretningsområdet miljø, byggeri og anlæg udgør koncernens primære arbejdsopgaver, og koncernen omsætter for 793 mio. kr. inden for dette område. 22. Carl Bro havde i 1999/00 en nettoomsætning på ca. DKK 1,445 mia., heraf udgjorde DKK 929,8 mio. omsætning i Danmark. Omsætningen i EU ekskl. Danmark udgjorde DKK 368,8 mio. Bure Equity AB 23. Bure er en investeringsvirksomhed med hovedkontor i Sverige. Selskabet investerer primært i selskaber indenfor telekommunikation IT, medie og elektronisk viden. 24. Der er ingen aktionærer, der kan udøve bestemmende indflydelse i Bure. Aktiebesiddelserne er fordelt på en lang række minoritetsaktionærer, hvoraf de største er: 6:e AP-Fonden 14,9\%, Orkla ASA 7,3\%, Skandia 5,6\%, Perry Capital Ltd 4,9\% og SEB 4,7\%. Den totale aktiebesiddelse for de 20 største aktionærer udgør 54,5\%. 25. Bure, og de selskaber hvori Bure kan udøve bestemmende indflydelse, havde i 2000 en omsætning på verdensplan på SEK 3,124 mia. (svarende til ca. DKK 2,408 mia.), heraf udgjorde omsætningen i Danmark SEK 247 mio. (svarende til ca. DKK 190 mio.). Lønmodtagernes Dyrtidsfond

3 26. LD forvalter på vegne af 1,4 mio. kontohavere en formue med en markedsværdi på 63,6 mia. kr. Midlerne stammer fra en indbetaling på 7,7 mia. kr., som LD i 1980 modtog fra staten som led i Augustforliget fra 1976, hvor en delvis suspension af dyrtidsreguleringen i overenskomstperioden blev besluttet for at begrænse inflationen. 27. LD forvalter og udbetaler midler i henhold til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det følger af denne lovs 6, stk. 5, at LD anbringelse af midler i en enkelt virksomhed ikke må medføre, at LD alene, eller sammen med datterselskaber, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden. 28. LD havde i 1999/00 en omsætning på den ordinære drift på verdensplan på DKK ekskl. moms, skatter og afgifter, heraf udgjorde DKK omsætning i Danmark. 3.4 Markedsbeskrivelse Produktmarkedet 29. Anmelder har oplyst, at det relevante produktmarked for fusionen må defineres som markedet for teknisk konsulentbistand. 30. Carl Bro beskæftiger sig med rådgivning indenfor sektorerne byggeri og anlæg, energi, industri og marine, IT og telekommunikation, landbrug, miljø og management. 31. Bure har via sine investeringer interesser i selskaber indenfor telekommunikation, IT, medie og elektronisk viden. Selskabet havde således ikke interesser i virksomheder indenfor rådgivning vedrørende byggeri og anlæg, energi, industri og marine, landbrug, og miljø inden investeringen i Carl Bro. 32. LD har som investeringsfond interesser i en række virksomheder. Anmelder har oplyst, at den eneste aktiepost, der er nævneværdig i relation til denne fusion er LD s aktiepost på mindre end 15\% i Scandia Consult, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der opererer i Sverige, Norge og Finland. Anmelder har oplyst, at LD ikke har kontrol over Scandia Consult, jf. pkt. 27. Det geografiske marked 33. Anmelder vurderer, at det geografiske marked er verden. Særligt vedrørende Carl Bro er det oplyst, at koncernen betjener kunder med rådgivning i Europa, Asien og Afrika. Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra Danmark. 34. Anmelder anfører endvidere, at der ikke er noget, som tyder på, at samtlige rådgivningsydelser ikke ville kunne substitueres af ydelser leveret af udenlandske konsulentvirksomheder. 4. Vurdering 35. På baggrund af ovenstående er Konkurrencestyrelsen nået frem til følgende vurdering af den anmeldte fusion: 4.1 Markedsafgrænsning Produktmarkedet 36. Som anført af anmelder, beskæftiger Carl Bro sig med rådgivning indenfor sektorerne byggeri og anlæg, energi, industri og marine, IT og telekommunikation, landbrug, miljø og management. Anmelder definerer det overordnede marked til at være markedet for teknisk konsulentvirksomhed. 37. Det er dog konkurrencestyrelsens vurdering, at konsulentvirksomhed inden for ovennævnte områder ikke kan anses som ét samlet marked. Produkterne inden for de enkelte områder vil således ikke umiddelbart kunne substitueres med hinanden. Det er muligt, at dele af alle områderne kan overlappe hinanden, men ikke i en sådan grad at markedet kan sammenlægges til et. Eksempelvis kan en IT-konsulent ikke umiddelbart drive rådgivningsvirksomhed inden for teknisk udførelse af byggeri, selvom informationsteknologi selvfølgelig kan indrages i stort set alle brancher. 38. Konkurrencestyrelsens vurdering er derfor koncentreret om de delmarkeder inden for teknisk rådgivning, som udføres både af Carl Bro og af selskaber, som LD og Bure har kontrollerende indflydelse i, dvs. til fusionens horisontale virkninger.

4 39. Bure er ikke aktiv indenfor rådgivning vedrørende byggeri og anlæg, energi, industri og marine, landbrug, og miljø. Fusionen vil således ikke betyde, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling på disse produktmarkeder. Disse markeder inddrages derfor ikke i vurderingen. 40. Anmelder har oplyst, at LD ikke har kontrol over virksomheder, der befinder sig på de markeder, hvor Carl Bro har aktiviteter. 41. Styrelsen finder derfor, at de relevante produktmarkeder er markederne for rådgivning indenfor IT og management. 4.2 Dominans vurdering Markedet for rådgivning vedrørende IT 42. På markedet for rådgivning vedrørende IT til det danske marked er det anmelders vurdering, at omsætningen er mellem 2 og 2,5 mia. kr. årligt. 43. Det er ikke muligt at lave en skarp afgrænsning af markedet for IT rådgivning, men styrelsens egen opgørelse af markedet for IT-rådgivning 4 viser, at omsætningstallene mindst ligger på det niveau, som anmelder har anført. 44. Anmelder har oplyst, at Carl Bro s omsætning på dette marked i Danmark er 54 mio. kr., svarende til ca. 2.2 \% af det danske marked. Virksomheden har således en meget beskeden markedsandel, uanset hvilke opgørelsesprincipper, der anvendes til fastsættelse af den samlede markedsomsætning. 45. Bure har kontrol over virksomheden Cygate, der beskæftiger sig med Computersikkerhed, netværk og IT management. Cygate ventes at have en omsætning i Danmark på ca. 28 mio. kr. i 2001, svarende til ca. 1,7 \% af markedet. Samlet har Cygate en omsætning på 730 mio. SEK. 46. Konkurrencestyrelsen finder således, at der ikke er forhold, der tyder på, at deltagerne med fusionen får en dominerende stilling på markedet for rådgivningen vedrørende IT, selv med en snæver afgrænsning af det geografiske marked til Danmark. 47. Ifølge Danmarks Statistik var der 57 virksomheder inden for kategorien levering af programmel og konsulentvirksomhed i forb. med software i Danmark, der omsatte for over 50 mio. kr. i udgangen af Anmelder har angivet Mærsk Data, CSC og IBM som markedets største aktører. 48. Inden for ovenstående kategori af virksomheder har Danmarks Statistik registreret en nettotilgang af virksomheder på 904 virksomheder i 1999, hvilket stammer fra en tilmelding af momsregistrerede virksomheder på 1879 virksomheder og en afmelding af 975 virksomheder. Det samlede antal momsregistrerede virksomheder inden for området var på Dette er en indikator på, at markedet for IT rådgivning er et marked med forholdsvis små adgangsbarrierer og med stor udskiftning. 49. Samlet betyder fusionen, at Bure vil have kontrol, herunder fælles kontrol, over 2 selskaber på det danske marked for rådgivning vedr. IT, svarende til en markedsandel på ca. 3,9 \%. Med en markedsandel af denne størrelse vurderes det, at fusionen ikke vil skabe eller styrke en dominerende stilling på markedet for rådgivning vedrørende IT i Danmark Markedet for management rådgivning 50. Markedet for management rådgivning på det danske marked vurderes af anmelder til at omsætte for mellem 1 og 1,3 mia. kr. årligt. 51. Carl Bro s opgaver inden for dette marked er primært konsulent/oplæring services henledt mod offentlige og internationale institutioner og organisationer. 52. Konkurrencestyrelsen kan tilslutte sig denne markedsafgrænsning, samt anmelders opgørelse af omsætningen på markedet. 53. Carl Bro s omsætning på markedet for management rådgivning angives til ca. 77 mio. kr., svarende til ca. 6 \% af markedet. Virksomheden har derfor ikke en dominerende stilling på dette marked.

5 54. Bure har kontrol over virksomheden Mercury International, der bl.a. beskæftiger sig med sales process management. Mercury International ventes at have en omsætning i Danmark på ca. 36 mio. kr. i 2001, svarende til en markedsandel på ca. 3,6 \%. Samlet har Mercury International en omsætning på 668 mio. SEK. 55. Konkurrencestyrelsen finder således at selv med en snæver afgrænsning af det geografiske marked til Danmark, er der ikke forhold, der tyder på, at deltagerne med fusionen får en dominerende stilling på markedet for management rådgivning. Udgangspunktet for vurderingen af det geografiske marked begrænses derfor til Danmark. 56. Ifølge Danmarks Statistik var der 14 virksomheder inden for kategorien anden virksomhedsrådgivning f. rådgivning vedr. planlægning, kontrol og rationalisering i Danmark, der omsatte for over 50 mio. kr. i udgangen af Anmelder angiver de største virksomheder på det danske marked til at være Ramböll og Cowi. 57. Inden for ovenstående kategori af virksomheder har Danmarks Statistik registreret en nettotilgang af virksomheder på 690 virksomheder i 1999, hvilket stammer fra en tilmelding af momsregistrerede virksomheder på 1541 virksomheder og en afmelding af 851 virksomheder. Det samlede antal momsregistrerede virksomheder inden for området var på Dette er en indikator på, at markedet for management rådgivning ligeledes er et marked med små adgangsbarrierer og med stor udskiftning. 58. Samlet betyder fusionen, at Bure vil have kontrol, herunder fælles kontrol, over 2 selskaber på det danske marked for management rådgivning, svarende til en markedsandel på samlet ca. 9,6 \%. Med en markedsandel af denne størrelse vurderes det, at fusionen ikke vil skabe eller styrke en dominerende stilling på markedet for rådgivning vedrørende management i Danmark. 4.3 Konklusion 59. Da fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling på de relevante markeder, er der grundlag for en godkendelse uden vilkår eller betingelser, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Jf. dog i aftalen, hvorefter mindretalsaktionærer kan blokere for beslutninger om ændring af selskabets formål. 2 Jf. pkt. 19 i Kommissionens meddelelse om fusionsbegrebet efter Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EFT 1998 C 66/5 ff. 3 Se pkt. 12 i Kommissionens meddelelse om begrebet selvstændigt fungerende joint ventures efter Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EFT 1998 C 66/2. 4 Her er Danmarks Statistiks branchekode for Levering af programmel og konsulentvirksomhed i forb. med software anvendt.

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere