Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret"

Transkript

1 Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr , hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm Hansen har den 17. okotober 2000 på vegne af Danica Pension Ejendomsinvest ApS anmeldt nævnte selskabs overtagelse af 2/3 af Fredriksberg Centret I/S med anmodning om, at overtagelsen behandles efter reglerne i konkurrencelovens 12 C, stk Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører finansielt Danica Pension Ejendomsinvest ApS overtagelse af 2/3 af Interessentskabet Frederiksberg Centret I/S fra Bastionen A/S. Den anmeldte virksomhedsovertagelse udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 2, idet der vil ske en ændring i kredsen af de virksomheder, der kontrollerer Frederiksbergcentret I/S. 3. Det følger af interessentskabskontrakten for Frederiksbergcentret I/S, at interessenterne trods forskelle i ejerandele, har fælles kontrol med Frederiksbergcentret I/S, jf. kontraktens pkt De deltagende virksomheder i fusionen er alle interessenter, både eksisterende og nye, der udøver fælles kontrol og joint venture-selskabet selv, jf. 12, stk. 1, nr. 2. Det drejer sig således om Danica Pension Ejendomsinvest ApS, Bastionen A/S, Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse under afvikling og Interessentskabet Frederiksberg Centret I/S. 4. Danica s overtagelse af Frederiksberg Centret er en fusion omfattet af konkurrencelovens 12, jf. stk. 1, nr. 2, jf. 12a, stk. 2, idet de deltagende virksomheders omsætning klart overstiger omsætningsgrænserne for fusionskontrol. 5. Det relevante produktmarked er fastlagt til markedet for udlejning af butikslejemål. Der er herved lagt til grund, at der ikke umiddelbart er grundlag for, at foretage en snævrere markedsafgrænsning til udelukkende at omfatte udlejning af butikslejemål i butikscentre, idet der i et ikke ubetydeligt omfang findes substitutionsmuligheder med tilsvarende kvaliteter som en placering i et butikscenter. 6. Det relevante geografiske marked er afgrænset til Hovedstaden (København, Frederiksberg og Københavns Amt). Der er herved lagt vægt på, at det er dette område, der umiddelbart berøres af virksomhedsovertagelsen. 7. Betragtes Danica s markedsandel efter en overtagelse af Frederiksberg centret i relation til det samlede marked for butikslejemål (m 2 ) i det umiddelbart berørte geografiske område - Hovedstaden - kan denne opgøres til godt 10\%. Indregnes det kommende center i Ørestaden (Fields) bliver markedsandelen godt 8\%. 8. Det kan derfor konstateres, at overtagelsen af Frederiksberg Centret ikke vil give Danica en dominerende stilling på markedet. Det bemærkes samtidig, at selv en væsentlig snævrere afgrænsning af det relevante produktmarked - der kun omfatter udlejning af butikslejemål i butikscentre i Hovedstaden vil give Danica en markedsandel på godt 40\%. Indregnes det kommende center i Ørestaden bliver markedsandelen ca. 34\%. Der vil således heller ikke i dette tilfælde blive tale om, at Danica får en dominerende stilling på markedet med overtagelsen af Frederiksberg Centret. Sagsfremstilling Sagens baggrund 9. Advokat Johannus Egholm Hansen har den 17. okotober 2000 på vegne af Danica Pension Ejendomsinvest ApS anmeldt nævnte selskabs overtagelse af 2/3 af Fredriksberg Centret I/S. Der anmodes samtidig om, at overtagelsen behandles efter reglerne i konkurrencelovens 12 c, stk. 7, der fastslår, at hvis det på baggrund af de oplysninger, der allerede findes i Konkurrencestyrelsen eller som afgives af en virksomhed er åbenbart, at en planlagt fusion kan godkendes uden vilkår eller udstedelse af påbud, kan Konkurrencerådet godkende fusionen, jf. stk. 2 og 3, uden at det samtidig offentliggøres at fusionen er anmeldt eller godkendt. Samtidig med godkendelsen fastsætter Konkurrencerådet et tidspunkt, hvor godkendelsen kan offentliggøres. Fusionens art

2 10. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører finansielt Danica Pension Ejendomsinvest ApS overtagelse af 2/3 af Interessentskabet Frederiksberg Centret I/S fra Bastionen A/S. Det fremgår imidlertid af et udkast til interessentskabskontrakt mellem Danica Pension Ejendomsinvest ApS og Lægernes Pensionskasse/Lægernes Pensionskasse under afvikling, at kontrollen med Frederiksberg Centret I/S deles mellem de to parter, således at alle vigtige afgørelser i Interessentskabet skal træffes i enighed. Der er derfor ikke knyttet en bestemmende indflydelse til Danica Pension Ejendomsinvest ApS finansielle majoritet i Interessentskabet. 11. Den anmeldte virksomhedsovertagelse udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 2, idet der vil ske en ændring i kredsen af de virksomheder, der kontrollerer Frederiksbergcentret I/S. Med den planlagte virksomhedsovertagelse afløser et nyt moderselskab, Danica Pension Ejendomsinvest A/S et andet, Bastionen A/S. Denne situation kan ikke sammenlignes med en simpel erhvervelse af en del af en virksomhed, da det medfører, at kontrollen med hele joint venture-selskabet (Frederiksbergcentret I/S) ændrer karakter, selv når et bestemt antal ejere, udøver fælleskontrol både før og efter virksomhedsovertagelsen Det følger af interessentskabskontrakten for Frederiksbergcentret I/S, at interessenterne trods forskelle i ejerandele, har fælles kontrol med Frederiksbergcentret I/S, jf. kontraktens pkt De deltagende virksomheder i fusionen er alle interessenter, både eksisterende og nye, der udøver fælles kontrol og joint venture-selskabet selv, jf. 12, stk. 1, nr Parterne 13. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører Danica Pension Ejendomsinvest ApS (køber), Bastionen A/S (sælger) og 2/3 af Frederiksberg Centret I/S (målvirksomhed). Herudover er Lægernes Pensionskasse samt Lægernes Pensionskasse under afvikling involveret, idet disse pensionskasser ejer den sidste tredjedel af Frederiksberg Centret I/S. Dette ejerskab berøres ikke af den anmeldte virksomhedsovertagelse. 14. Danica Pension Ejendomsinvest ApS er et selskab i Danica Forsikrings-koncernen. Danica Pension Ejendomsinvest ApS havde i 1999 en omsætning på 183 mio. kr., mens Danica Forsikrings-koncernen i 1999 på koncernbasis havde samlede præmieindtægter på 7,4 mia. kr. Forsikringskoncernen er en del af Danske Bank-koncernen. 15. Bastionen A/S havde i 1998/99 en omsætning (driftsindtægter på selskabets ejendomsportefølje) på 186,451 mio. kr., hvoraf 48,213 vedrørte selskabets danske aktiviteter. Selskabet forretningsgrundlag er ejendomsbesiddelse med fokus på investeringer i udenlandske ejendomme. Det fremgår således af selskabets årsberetning for 1999, at der ikke forventes yderligere investeringer i danske ejendomme. Selskabet ejes iflg. selskabets årsregnskab for af følgende pensionskasser og finansielle virksomheder: Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (16,5\%), Lægernes Pensionskasse (16,5\%), Magistrenes Pensionskasse (16,5\%), Nykredit A/S (16,5\%), Unidanmark A/S (16,5\%), Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (10\%), Merita Real Estate Ltd. (4,5\%) samt KTAS Pensionskasse (3\%). 16. Frederiksberg Centret I/S ejes i dag af Bastionen A/S (2/3) og Lægernes Pensionskasse (2/9) samt Lægernes Pensionskasse under afvikling (1/9). Selskabet havde i 1999 en omsætning (lejebetalinger fra lejemål i centeret) på kr Selskabet har ikke aktiviteter udover at eje og drive Frederiksberg Centeret. 17. Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse under afvikling havde i 1999 samlede indtægter på 6,941 mia. kr. i form af pensionsbidrag og indtægter fra investeringsaktiver. Det bemærkes, at de to pensionskasser behandles samlet idet der ikke materielt er forskel i ejerkreds m.v. Markedet og markedsandele Produktmarkedet 18. I forbindelse med anmeldelsen af virksomhedsovertagelsen har anmelderne defineret det relevante produktmarked som udlejning af butikslejemål samt, i det omfang der findes kontorlejemål i forretningscentrene, også udlejning af disse. Det bemærkes i den forbindelse, at udlejning af kontorlejemål i denne forbindelse har en rent marginal betydning, og denne aktivitet vil derfor ikke blive inddraget i analysen og vurderingen. Det bemærkes endvidere, at Danica udover udlejning af butikslejemål i butikscentre også udlejer butiksarealer uden for butikscentre. Disse aktiviteter er efter det oplyste af ren marginal betydning, og der indgår ikke oplysninger herom i det materiale, der ligger til grund for analysen og vurderingerne i dette notat.

3 19. I forbindelse med afgrænsningen af det relevante produktmarked kunne det overvejes at afgrænse et snævrere produktmarked for udlejning af butikslejemål i forretnings-/butikscentre. Der skal her peges på, at forretnings-/butikscentre i kraft af koncentrationen af forretninger og butikker, særlige markedsføringstiltag m.v. kunne antages at give så væsentlige fordele, at en placering i disse centre har en sådan særlig karakter, at der er tale om et selvstændigt produktmarked. 20. En sådan snæver markedsafgrænsning kan imidlertid næppe opretholdes. Til trods for de særlige fordele et forretnings- /butikscenter måtte frembyde, er der naturlige substitutionsmuligheder med tilsvarende lokaliseringsmæssige fordele fx placering på indkøbsgader i umiddelbar tilknytning til et butikscenter. Men herudover kan eksempelvis placering på gågader, særlige forretningsstrøg og indkøbsgader m.v. som fx Strøget, Strædet, Amagerbrogade og Vesterbrogade i København også være umiddelbare alternativer. Denne betragtning understøttes af, at langt de fleste kædeforretninger, der har lejemål i forretningscentre, typisk også har lejemål beliggende på gågader og andre indkøbsstrøg. 21. Det er imidlertid også klart, at ikke alle alternative placeringer vil kunne siges at være umiddelbare substitutionsmuligheder. En nærmere afgrænsning lader sig dog ikke gennemføre i praksis. Den enkelte forretningsindehavers præferencer med hensyn til placering af en butik er ikke begrænset til spørgsmålet om butikscenter contra de øvrige nævnte muligheder, men er også afhængig af fx hvilken type butik, der er tale om, markedsmæssige forhold omkring huslejeniveauer på forskellige lokaliteter m.v. I sidste instans vil det således være den enkelte butiksindehavers vurdering af kundeunderlag, rentabilitet m.v., der ud fra egne, specifikke forhold afgør spørgsmålet om placering. 22. Det relevante produktmarked kan således mest rimeligt afgrænses til udlejning af butikslejemål. Geografisk marked 23. Det geografiske marked kan umiddelbart afgrænses til Frederiksberg. Imidlertid vil det relevante geografiske marked for Frederiksberg Centret ikke være begrænset til dette område, idet en detailhandler, der ønsker at dække Frederiksberg og opland vil have alternative muligheder. 24. Såfremt vedkommende detailhandler ønsker en butiksplacering i et forretningscenter vil der umiddelbart være alternative placeringsmuligheder i eksempelvis forretningscentrene på Fisketorvet på Kalvebod Brygge og Rødovre Centrum og til dels også Lyngby Storcenter. Hertil kommer centerlignende placeringer i København City som fx Illum. Det skyldes, at de forskellige forretningscentre har overlappende markedsområder, og derfor i større eller mindre grad tiltrækker kunder fra samme geografiske område. 25. Hertil kommer, at der med Øresundsbroens åbning er skabt en situation, hvor der også på detailhandelsområdet må tages hensyn til de muligheder, der ligger i Malmøregionen. Styrelsen er ikke i besiddelse af oplysninger, der kan belyse dette aspekt nærmere. Samtidig ville det også kunne være relevant at inddrage andre, tilstødende områder/ regioner, eksemplvis dele af Frederiksborg amt, Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt. 26. Det relevante geografiske marked må derfor omfatte væsentligt mere end Frederiksberg kommune. Da det ikke i praksis er muligt nøjagtigt at foretage en eksakt afgrænsning af nøjagtig hvilke butikscentre og øvrige placeringsmuligheder, der er de mest nærliggende substitutionsmuligheder, vil der blive taget udgangspunkt i Hovedstadsregionen, som det relevante geografiske område, der umiddelbart berøres af virksomhedsovertagelsen. Markedsandele 27. Det fremgår af ovenstående, at det er problematisk at foretage en helt eksakt produktmæssig og geografisk markedsafgrænsning. I konsekvens heraf er der opgjort markedsandele for Danica under forskellige forudsætninger til belysning af konsekvenserne af en overtagelse af Frederiksberg Centret. Danica s markedsandel i relation til det samlede antal butiklejemål (m 2 ) 28. Med henvisning til diskussionen vedrørende afgrænsning af det relevante produktmarked er der foretaget en opgørelse af Danica s markedsandel i relation til det samlede marked for butikslejemål opgjort i antal m 2. Dette giver Danica en samlet markedsandel i Danmark under 5\%. Indregning af det kommende center i Ørestaden (Fields) har ringe betydning for den totale markedsandel.

4 29. Den tilsvarende opgørelse af Danica s markedsandel i Hovedstaden giver en markedsandel på godt 10\% inkl. Frederiksberg Centret. En opgørelse ekskl. Frederiksberg Centret giver en markedsandel på ca. 9\%. Indregnes tillige det kommende center i Ørestaden bliver markedsandelen godt 8\% (incl. Frederiksberg Centret). Danica s markedsandel på butikscentre i Danmark 30. Til belysning af Danica s stilling på det snævrere produktmarked udlejning af butikslejemål i butikscentre er opgjort markedsandelene på dette marked. Danica ejer i dag helt eller delvist 15 butikscentre (storcentre, d.v.s. centre med et arel over m 2, ud af 66 eksisterende centre (inkl. det nyåbnede på Fisketorvet), svarende til en markedsandel på knap 23\%. En overtagelse af Frederiksberg Centret vil bringe markedsandelen op på ca. 24\%. Tages der endvidere hensyn til det kommende center Fields - i Ørestaden, bliver Danica s markedsandel knap 24\%. 31. Foretages en tilsvarende opgørelse baseret på antal kvadratmeter er Danica s nuværende markedsandel ca. 28\%. Markedsandelen efter en over-tagelse af Frederiksberg Centret vil blive ca. 31\%. Medtages endvidere det kommende center i Ørestaden (Fields) i opgørelsen bliver markedsandelen ca. 28\%. Danica s markedsandel på butikscentre i Hovedstaden (København, Frederiksberg og Københavns Amt) 32. Foretages en opgørelse af Danica s markedsandel for butikscentre på det snævrere geografiske marked Hovedstaden - omfattende København, Frederiksberg og Københavns Amt bliver resultatet en markedsandel på godt 40\% baseret på antal m 2. Indregnes det kommende center i Ørestaden (Fields) bliver markedsandelen ca. 34\%. Vurdering 33. Danica s overtagelse af Frederiksberg Centret er en fusion omfattet af konkurrencelovens 12, jf. stk. 1, nr. 2, jf. 12a, stk. 2. Der lægges her til grund, at Danica og Lægernes Pensionskasse/ Lægernes Pensionskasse under afvikling, vil få fælles kontrol over Frederiksberg Centret I/S, og de deltagende virksomheders omsætning vil dermed klart overstige omsætningsgrænserne for fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12, stk Det relevante produktmarked er afgrænset til markedet for udlejning af butikslejemål. Der er herved lagt til grund, at der ikke umiddelbart er grundlag for, at foretage en snævrere markedsafgrænsning til udelukkende at omfatte udlejning af butikslejemål i butikscentre, idet der i et ikke ubetydeligt omfang findes substitutionsmuligheder med tilsvarende kvaliteter som en placering i et butikscenter. Det er klart, at ikke alle alternative placeringsmuligheder vil være umiddelbare substitutionsmuligheder til en centerplacering, hvorfor en markedsafgrænsning, der omfatter det totale marked for udlejning af butikslejemål, kan synes for bred. Det vurderes dog, at det ikke vil være praktisk muligt, at foretage en konkret afgrænsning af, hvilke alternative placeringer, der må antages at være umiddelbare substitutionsmuligheder. 35. Det relevante geografiske marked er afgrænset til Hovedstaden (København, Frederiksberg og Københavns Amt). 36. Afgrænsningen er udtryk for en mellemløsning idet en meget snæver afgrænsning Frederiksberg kommune ikke underbygges af de faktiske forhold. Omvendt må en væsentlig bredere afgrænsning vurderes at blive for omfattende. Der er derfor lagt vægt på, at det umiddelbart berørte geografiske område er Hovedstaden. 37. Med henblik på at mindske den usikkerhed, der er nævnt ovenfor vedrørende afgrænsning af det relevante produktmarked og det geografiske marked er der tidligere redegjort for konsekvenserne belyst ved markedsandele - af overtagelsen under forskellige forudsætninger om såvel relevant produktmarked som relevant geografisk marked. 38. Betragtes Danica s markedsandel efter en overtagelse af Frederiksberg centret i relation til det samlede marked for butikslejemål (m 2 ) i Hovedstaden - der er fastlagt som det relevante produktmarked - kan denne opgøres til godt 10\%. Indregnes det kommende center i Ørestaden (Fields) bliver markedsandelen godt 8\%. 39. Samlet kan det konstateres, at selv under antagelse af worst case betingelser - med en meget snæver afgræsning af det relevante produktmarked til udlejning af butikslejemål i butikscentre - vil overtagelsen af Frederiksberg Centret ikke give Danica en dominerende stilling på markedet. 40. Det vurderes på denne baggrund, at Danica s overtagelse af Frederiksberg Centret kan godkendes uden vilkår eller betingelser i overensstemmelse med konkurrencelovens 12 c, stk.7.

5 1 Jf. pkt. 43 i Kommissionens meddelelse om begrebet deltagende virksomheder, EF-Tidende 1998 C 66/14. 2 Jf. FT , tillæg A, s. 6816, h. sp.

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere