Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. kommunernes administrative og politiske organisering"

Transkript

1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet Notat vedr. rnes administrative og politiske organisering Som supplement til præsentationen for Strukturudvalget d. 17. august 2012 gives i dette notat en kort introduktion til, hvad der generelt kendetegner den administrative og politiske organisering i det kommunale Danmark. Vægten vil være på de grundmodeller der opereres med i forbindelse med den administrative organisering og hvilke hensyn der prioriteres ved valg af en given organisationsmodel. Der gives derudover et indblik i rnes politiske organisering, herunder hvordan forskellige styreformsmodeller kan fordre forskellige politikerroller. Gennemgangen bygger bl.a. på bogen Den danske konstruktion af Kurt Klaudi Klausen og Henrik Christoffersen (2011). NOTAT Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lars Budolfsen Endelig vil den administrative og politiske organisering blive eksemplificeret gennem en række cases. Dels vil en række r, som skiller sig ud via deres organisationsmodel, blive præsenteret og dels vil der være et overblik over de største byers struktur. Administrativ organisering i rne Ved valg af organisationsmodel vægtes en række hensyn mod hinanden. Nogle af de væsentligste er: - effektivitet - kvalitet i ydelserne - decentralisering af beslutningskompetence og ledelsesmæssigt råderum på det administrative område - borgeren i centrum - sikker drift - udviklingskraft - styrket ressourcestyring - organisatorisk helhed og sammenhæng - politisk visionsskabelse - lokal nærhed i administration - styrket politisk styring - åbenhed i de administrative processer - markedsgørelse Nogle af disse hensyn skal i mere eller mindre grad indeholdes i enhver model, mens andre mål kan være mere modstridende, og skal vægtes mere konkret i forhold til hinanden. De to langt mest udbredte administrative organisationsmodeller i styret er forvaltningsmodellen og virksomhedsmodellen. Disse vil blive præsenteret i det følgende. En ting er imidlertid, hvordan modellerne ser ud i rene udgaver. En anden ting er, hvordan de udfolder sig i virkelighedens verden. I praksis vil modellerne på

2 struktur- og især styringssiden ofte være en blanding mellem disse to grundmodeller, jf. faktaboks p. 3. Forvaltningsmodellen: Forvaltningsmodellen er den traditionelle organisationsform i det danske udvalgsstyre. Det administrative apparat er organiseret i en række fagforvaltninger, der typisk spejler udvalgsstrukturen. Der ses klassiske bureaukratiske træk som fx linjehierarki og specialisering. Kommunaldirektøren udgør sammen med forvaltningscheferne den øverste administrative ledelse og organiserer sig enten som chefgruppe eller som direktion med underliggende chefgruppe. Centralisering og elementer af koncerntankegangen understøttes således også i forvaltningsmodellen. Koncerntænkningen har især vundet indpas i de senere år som en reaktion på fravær af samlet beslutningstagning og handlekraft, manglende fælles identitet og loyalitet, begrænsninger i samarbejde og koordination, ineffektivitet og økonomisk suboptimering. Lederne af de decentrale institutioner refererer på sektorområderne typisk til en chef i den pågældende forvaltning som en del af linjehierarkiet. Forvaltningsmodellen kombineret med koncerntænkning anvendes ofte af r med ønske om at vægte en styrket ressourcestyring, sikker drift og en stærk politisk styring (Klaudi Klausen). Administrative funktioner som IT, økonomi og HR samt borgerbetjening kan enten være organiseret forvaltningsopdelt eller på tværs. Tværgående funktioner har efterhånden til en vis grad vundet indpas i de fleste r. I den forbindelse kan nævnes, at med lovgivningen om etablering af borgerservicecentre blev der oprettet centre med det specifikke formål at levere en service, der går på tværs af de traditionelle forvaltningsopdelinger. Virksomhedsmodellen: I virksomhedsmodellen vægtes decentralisering og ansvarliggørelse, dvs. et ønske om at udlægge styringsmæssigt ansvar fra de centrale ledelsesmæssige funktioner til de decentrale, udførende dele af organisationen. Dette understøttes af et fladt hierarki, dvs. to eller tre ledelseslag. Institutionerne, som ofte betegnes virksomheder, styres via en kontrakt, som klart definerer rammerne. Alternativet til kontraktstyringen er den lidt blødere aftalestyring. Ideen er, at den kontraktlige relation skaber de rette incitamenter på institutions/virksomhedsniveau til at skabe effektivitet og produktivitet. Dvs. bedst mulig udnyttelse af ressourcer og indfrielse af de opstillede mål. I denne model ligger der et stort ansvar for koordination i toppen, og et stort ansvar for udvikling i bunden. I virksomhedsmodellen er der med den autonomi og ofte kontraktdannelse eller aftale, der skabes omkring det decentrale Side 2 af 8

3 råderum, tale om at styrke en vis form for intern konkurrence mellem virksomhederne. Den eksterne konkurrence er også et element i virksomhedsmodellen og kommer i stand ved at n laver udbud og udliciterer til eksterne, der kan give tilbud på kommunale opgaver. Den administrative organisering, der knytter sig til Skanderborgmodellen har været en kommunal frontløber for virksomhedsmodellen, jf. beskrivelse p. 4. Fakta om udbredelsen af de forskellige modeller Følgende overblik over rnes valg af organisationsmodeller er udarbejdet af Christoffersen og Klaudi Klausen: Administrativ model Antal Procent Forvaltningsmodel 17 17,4 Virksomhedsmodel 17 17,4 Netværk/matrix Mix mellem virksomhed- og forvaltningsmodel 29 29,6 Andre blandingsformer 33 33,6 I alt Virksomhedsmodellen indgår i 78% og forvaltningsmodellen i 57% af samtlige rs administrative organisering. Politisk organisering Langt de fleste r organiserer sig efter det almindelige udvalgsstyre og har mellem 4 og 6 stående udvalg. Traditionelt har antallet af forvaltninger modsvaret antallet af udvalg, men med bl.a. virksomhedsmodellens og koncerntankegangens indtog er denne kausalsammenhæng under opløsning. Dette gælder ikke for r med mellemformstyre med delt administrativ ledelse som København, da der er tvungen parallelitet mellem udvalgs- og forvaltningsstrukturen. I rne er der mange eksempler på udvalgenes ressortsammensætning, men typisk har man et Børne- og Ungeudvalg, Kulturudvalg (kan høre sammen med fx børn og unge), Teknik- og Miljøudvalg, 1 Matrixorganisationen betoner en mere uformel, fleksibel, tværgående og løst koblet organisering, hvor medarbejderne indgår i flere mere eller mindre løst koblede tema- og projektgrupper. De enkelte faggrupper ses som mobile enheder, der tilpasses og sammensættes, så de matcher de enkelte opgaver. Netværks/matrixmodellen lægger i den administrative styringslogik op til udvikling og nytænkning. Side 3 af 8

4 Socialudvalg, Ældre- og sundhedsudvalg (kan høre sammen med fx social), Beskæftigelses/Arbejdsmarkedsudvalg. Den umiddelbare forvaltning varetages af de stående udvalg, som har beslutningskompetence over den løbende administration inden for et givent sagområde. Et centralt karakteristika ved udvalgsstyrets politiske organisering er således, at alle folkevalgte både er med til at fastlægge principperne for forvaltningen og tager del i de udførende funktioner på forskellige niveauer i den kommunale organisation. Skanderborgmodellen Den mest skelsættende ændring der er sket i den politiske organisering og de tilhørende politikerroller, vedrører den såkaldte Skanderborgmodel. En model, som er indført i Skanderborg og Faaborg-Midtfyn r. Placering af det umiddelbare forvaltningsansvar Et helt centralt karaktertræk ved Skanderborgmodellen er, at ansvaret for den umiddelbare forvaltning flyttes fra de stående udvalg til kommunalbestyrelsen, der delegerer opgaveansvaret til forvaltningen. Den politiske ansvarsfordeling placerer umiddelbart det samlede økonomiske ansvar for driften hos kommunalbestyrelsen og ikke hos udvalgene for de respektive fagområder. Fagudvalgene styrer gennem formulering af mål og kvalitetsstandarder. Det giver samtidig kommunalbestyrelsen en mere central rolle i forhold til den overordnede styring og strategiske udvikling. Ændrede politikerroller Modellen indebærer, at der sker et skift i politikerens rolle i udvalgsstyret. Traditionelt har politikerens rolle været drifts- og enkeltsagsorienteret med en slags løbende kontrolfunktion i forhold til embedsværket (Klaudi Klausen). Politikerne tildeles med Skanderborgmodellen nye roller, som er mere politikformulerende og bestyrelsesmedlemsagtige, hvor politikerne udøver sit lederskab gennem klare mål og visioner. Idealet er en adskillelse af politik og administration. Politikerne skal så at sige ikke direkte beskæftige sig med, hvordan administrationen fungerer, fordi man giver afkald på det driftsmæssige forvaltningsansvar (Klaudi Klausen). Strategisk, tværgående koordinering mellem udvalg Selvom mange r har indført administrative modeller, der i mere eller mindre grad understøtter virksomhedsmodellen og den tværgående koncerntænkning, er en ændring af den politiske organisering og kultur i mange tilfælde ikke fulgt med. Det er en kendt problemstilling, at det kan være svært at håndtere tværgående opgaver mellem udvalg og forvaltninger, herunder især implementeringsopgaven. Dette gælder fx nye strategier/indsatser som Side 4 af 8

5 går på tværs af fagområderne. Dette er en problemstilling, der også gør sig gældende i Københavns Kommune. En måde at mindske disse udfordringer på kunne være at reducere antallet af udvalg/forvaltninger. En interessant tendens er i denne sammenhæng fremkomsten af tværgående strategiske temaudvalg. Fx har flere r nedsat et temaudvalg for strategi og udvikling. Formålet med et sådan udvalg er uden for den almindelige udvalgsstruktur at drøfte overordnede strategiske emner og temaer, der går på tværs af udvalgene. I de fleste tilfælde har disse karakter af ad hoc udvalg og ikke egentlige stående udvalg med ansvar for den umiddelbare forvaltning. En undtagelse er dog Lyngby Taarbæk. Her har man nedsat et stående udvalg, Udviklings- og strategiudvalget, som har en vigtig strategisk rolle på tværs af forvaltningsområderne, jf. gennemgang af Lyngby Taarbæk nedenfor. En sådan konstruktion kan fx anvendes til at sikre maksimal opmærksomhed på en særlig udviklingsopgave. Kommunale cases: Der er udvalgt en række r, som kan eksemplificere ovenstående modelgennemgang. Det skal bemærkes, at alle eksempler er blandingsformer, der rummer elementer af både forvaltnings- og virksomhedsmodellen. Diagrammer over den politiske og administrative organisering i hver, som de fremgår af rnes hjemmesider, er vedlagt i bilag 1. Gladsaxe (Almindeligt udvalgsstyre med enhedsforvaltning): Gladsaxe er et eksempel på en, der er opbygget efter den traditionelle forvaltningsmodel. Kommunen har relativt mange ledelseslag, der er struktureret efter et forvaltningshierarki med en forvaltningsdirektør i spidsen, der refererer til kommunaldirektøren. Gladsaxe har dog også et velintegreret ledelsessystem med klare koncernmodeltræk og en styringsmodel, der bygger på mål- og rammestyring. Den centrale styring sker gennem direktørkredsens årsplaner og kontrakter/økonomistyring mellem centralforvaltningen og institutionsniveauet. Den politiske betjening af de enkelte udvalg tilvejebringes af de respektive forvaltninger. Rudersdal (Almindeligt udvalgsstyre med enhedsforvaltning): Rudersdal har klare træk fra koncerntankegangen og virksomhedsmodellen. Rudersdal opererer med en meget flad centerstruktur og søger at decentralisere med delegation af kompetence og ansvar til chef-, afdelings-, institutions- og virksomhedslederniveau i videst muligt omfang. Organisationsplanen bygger desuden på helhedsforvaltning med tværgående fokus på udvikling og tilpasning. Der opereres desuden med virksomhedsledere og virksomhedsplaner udgør omdrejningspunktet for mål- og Side 5 af 8

6 rammestyringen ( Organisation og styring i Rudersdal ). Der anvendes dog ikke egentlig kontraktstyring. Den politiske udvalgsbetjening varetages af en samlet direktion, der har et fælles ansvar for ns udvikling. Lyngby Taarbæk (Almindeligt udvalgsstyre med enhedsforvaltning): Lyngby Taarbæk er interessant, fordi n på den administrative bane står overfor at skulle implementere en gennemgribende organisationsændring, hvor 19 afdelinger fordelt på 4 forvaltninger afløses af 11 centre. Målet er at skabe en mere effektiv og helhedsorienteret administration samt én indgang for borgere og virksomheder. Kommunen går, jf. ovenstående gennemgang, fra en traditionel hierarkisk forvaltningsmodel mod mere koncernorientering, fordi der bl.a. ønskes effektivitet, fleksibilitet og helhedstænkning. Kommunen har derudover, som nævnt ovenfor, nedsat et Udviklingsog strategiudvalg, der på tværs af de øvrige stående udvalg har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for planlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning. Udvalget tilvejebringer i samarbejde med ØU og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for udvalgets strategi- og udviklingsopgaver. Skanderborg (Skanderborgmodellen): Skanderborg Kommune eller Skanderborgmodellen er et eksempel på, hvordan virksomhedsmodellen kan implementeres mere eller mindre fuldt ud i en kommunal kontekst. Skanderborg har ændret både den politiske og administrative struktur samt ikke mindst styrings- og kulturdelen. Byrådet er den besluttende myndighed, mens ØU og de stående udvalg er politikformulerende og politikkontrollerende. Det er således udvalgenes rolle at formulere forslag til politikker, kvalitetsstandarder, principper og udviklingsmål til åben drøftelse i byrådet, og løbende følge op på om politik og mål er tidssvarende. Ansvaret for den umiddelbare forvaltning er delegeret fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen for at give plads til den politikformulerende del. Dette har dannet grundlag for en udstrakt grad af decentralisering til institutionsniveauet gennem kontraktstyring under mottoet decentral ledelse central styring (Skanderborg s hjemmeside). Inden strukturreformen, hvor Skanderborg fusionerede med tre mindre r, havde man kun tre udvalg (inkl. ØU) og to ledelsesniveauer (direktions- og institutionsniveau). Som det fremgår af organisationsdiagrammet er der nu centralt placerede aftalestyrede fagsekretariater, som institutionerne refererer til, dvs. der er skudt et ekstra ledelsesniveau ind. En af forklaringerne har været, at det var vanskeligt for direktionen at følge med i, hvad der foregik decentralt, Side 6 af 8

7 og derfor mistede overblikket. Dette gjorde det svært at træffe de rigtige beslutninger og sikre den nødvendige koordination. Guldborgsund (Almindeligt udvalgsstyre med enhedsforvaltning): Guldborgsund er et eksempel på matrix/netværksmodellen. I Guldborgsunds matrixorganisation er der en massiv vægtning af de tværgående opgaver og projekter, som i organisationsdiagrammet ses horisontalt, mens de tre store fagområder, der har karakter af faste tilbagevendende driftsopgaver, organiseres vertikalt. Nogle af de centrale karakteristika ved Guldborgsund er fleksibilitet og udviklings-orientering. Tværgående stabe, som er samlet fordi de har beslægtede kompetencer, er her af afgørende betydning. Beslutningskraft om detaljer, koordination, sagsbehandling og udviklingsarbejde lægges ned i organisationen. I dagligdagens opgaveløsning skal den hierarkiske grundstruktur således kunne overskrides. En af hovedudfordringerne ved denne model er at sikre ansvarliggørelse i forhold til matrixen og at skabe en incitamentsstruktur, der understøtter matrixorganisationen. Kommunens anfører selv, at den administrative organisation ikke forudsætter nogen parallelitet i forhold til det politiske niveau. Esbjerg: Mellemformstyre med enhedsforvaltning Esbjerg Kommune er interessant, fordi den er den eneste, som i dag har mellemformstyre. Styreformen er en almindelig udvalgsstyremodel med enhedsforvaltning, men adskiller sig ved, at udvalgsformændene er valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg for hele den kommunale funktionsperiode og som alle er fødte medlemmer af Økonomiudvalget. Dermed er mindretallet sikret del i udvalgsformandsposterne. Administrativt er Esbjerg opbygget efter en traditionel forvaltningsmodel. Udvalgte store byers organisering Til orientering er i bilag 1 vedlagt organisationsdiagrammer for de største byers organisering: København (Mellemformstyre med delt administrativ ledelse) Aarhus (Magistratsstyre) Odense (Mellemformstyre med delt administrativ ledelse) Aalborg (Mellemformstyre med delt administrativ ledelse) Magistratsstyret adskiller sig fra de andre styreformer ved at de stående udvalg her kun har rådgivende beføjelser. Til gengæld har Magistraten, bestående af borgmesteren og (i Aarhus) 5 rådmænd, ansvar for at forberede byrådets møder og har dermed ansvaret for indstillinger til byrådet. Det er den enkelte rådmand i praksis, magistratsafdeling der har ansvaret for at udføre byrådets beslutninger. Aarhus har ligesom København nedsat et struktur- og styreformsudvalg. Side 7 af 8

8 I Aalborg opereres, på trods af styreformen, med en Magistrat, som er et andet ord for Økonomiudvalget. Visualisering af styringsperspektiv i valg af organisering I nedenstående skema er vist eksempel på, hvordan de beskrevne cases kan indplaceres på to styringsakser: centralisering vs. decentralisering samt innovation vs. kontinuitet. Centralisering Gladsaxe Innovation Lyngby Taarbæk Rudersdal København, Aarhus m.fl. Esbjerg Kontinuitet Guldborgsund Skanderborg Decentralisering Udgangspunktet for placeringen af den enkelte er en vurdering af hvilket styringsperspektiv, som særligt kendetegner den overordnede administrative organisering. Alle r rummer i større eller mindre grad alle fire styringsperspektiver. Placeringen er derfor udtryk for hvilke aspekter der er mest fremtrædende i den valgte organisationsmodel set fra en administrativ synsvinkel. Centralisering vs. decentralisering beskriver hvorvidt den enkelte model er præget af et linjehierarki med flere ledelseslag og en udpræget specialisering (centralisering) eller en flad organisation med få ledelseslag og en høj grad af uddelegering af det styringsmæssige ledelsesansvar (decentralisering). Innovation vs. kontinuitet udtrykker hvorvidt nyudvikling af ns opgaveløsning, herunder fokus på borgernes behov m.v., vægtes højest, eller om der i den valgte organisationsmodel er lagt særlig vægt på at skabe kontinuitet i opgaveløsningen med fokus på fx ensartethed i sagsbehandling, objektivitet og faglighed. Hvor kontinuitet typisk afspejles i en organisationsform opbygget ud fra de kommunale ydelser vil en vægtning af innovation typisk indebære en opbygning baseret på borgernes behov og indgang til n. Side 8 af 8

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Hvad er fremtidens krav til fremtidens planchefer? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

7.2.2012. 2. Forslag til strategisk projektstyring og koordinering i BRK (D) v/ Janne Westerdahl

7.2.2012. 2. Forslag til strategisk projektstyring og koordinering i BRK (D) v/ Janne Westerdahl CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 7.2.2012 Referat, møde nr. 73. Chefgruppens møde den 7.2.2012 kl. 8.30-10.30, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004

Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004 Kommunal ledelse Odense Congress Center 3. maj 2004 Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør Formand for Børne- og kulturchefforeningen Klaus Nørskov Børne- og Undervisningsdirektør Bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Der er taget afsæt i, at anbefalingerne skal have gyldighed uanset hvilket styringsmodel, som kommunerne har valgt.

Der er taget afsæt i, at anbefalingerne skal have gyldighed uanset hvilket styringsmodel, som kommunerne har valgt. Økonomistyring Indledning Som led Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt om styringsmodeller har de deltagende kommuner i efteråret 2008 fordelt sig på fem temagrupper. Temagrupperne blev dannet omkring

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

1. Indledning Assens Byråd har vedtaget Vision 2018 samt strategier for Innovation, Velfærdsteknologi og Aktivt Medborgerskab.

1. Indledning Assens Byråd har vedtaget Vision 2018 samt strategier for Innovation, Velfærdsteknologi og Aktivt Medborgerskab. Notat Assens, den 31. oktober 2013 13/22776 Ny administrativ struktur Disposition: 1. Indledning 2. Byrådets godkendte strategier bør være styrende for organiseringen 3. Beskrivelse af den fremtidige organisering

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Organisation og ledelse 2015

Organisation og ledelse 2015 Organisation og ledelse 2015 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Faxe Kommunes organisationsmodel...4 3.0 Central styring decentral ledelse...6 4.0 Ledelsesniveauer...8 4.1 Direktion (niveau 1-2)...8 4.2 Centerchefer

Læs mere

Organiseringen af kommunernes økonomistyring i en krisetid

Organiseringen af kommunernes økonomistyring i en krisetid Organiseringen af kommunernes økonomistyring i en krisetid Side 1 af 21 Organiseringen af kommunernes økonomistyring i en krisetid Søren Kjær Foged Department of Political Science University of Copenhagen

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 20.3.2012 Referat, møde nr. 76. Chefgruppens møde den 20.3.2012 kl. 8.30-12.30, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Økonomidirektørforeningens årsmøde Nyborg Strand 2011

Økonomidirektørforeningens årsmøde Nyborg Strand 2011 Økonomidirektørforeningens årsmøde Nyborg Strand 2011 Fremtidsperspektiverne for den kommunale økonomistyring er vi virkelig på vej mod et helt nyt ledelses- og styringsparadigme? Kurt Klaudi Klausen,

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

kl & kto Dialogbaseret kontraktstyring Kvalificering af kontraktstyring gennem medarbejderinddragelse

kl & kto Dialogbaseret kontraktstyring Kvalificering af kontraktstyring gennem medarbejderinddragelse kl & kto Dialogbaseret kontraktstyring Kvalificering af kontraktstyring gennem medarbejderinddragelse Dialogbaseret kontraktstyring Kvalificering af kontraktstyring gennem medarbejderinddragelse Dialogbaseret

Læs mere

Særberetning. vedrørende. kommunens syv forvaltninger. Københavns Kommunes generelle økonomistyring

Særberetning. vedrørende. kommunens syv forvaltninger. Københavns Kommunes generelle økonomistyring REVISIONSDIREKTORATET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Særberetning vedrørende kommunens syv forvaltninger om Københavns Kommunes generelle økonomistyring Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 3 II.

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Synops: Oplægget vil falde i 3 dele:

Synops: Oplægget vil falde i 3 dele: Synops: Om ledelse i den kommunale verden", oplæg ved Dorthe Pedersen, på Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde, Hotel Munkebjerg, Vejle, fredag d. 15. november 2002. Oplægget vil falde i 3 dele: 1.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere