Købers skattemæssige stilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købers skattemæssige stilling"

Transkript

1 Købers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende hovedregel for gevinster ved aktiesalg. (Holding)Selskabers avance ved salg af aktier er ofte skattefri. Aktivitetsoverdragelse => sælger er selskabet Skattepligtigt uanset om selskab eller person. Genstanden Aktieoverdragelse Salgsgenstanden er aktierne. Beskatningen reguleres af aktieavancebeskatningsloven (ABL) og ligningslovens (LL) 16B. Aktivitetsoverdragelse Salgsgenstanden er de nærmere aftalte aktiver, aktiviteter og evt. passiver. Beskatningen skal ske aktiv for aktiv, med de for aktivet relevante reguleringer. Visse aktiver kan dog behandles grupperet, f.eks. driftsmidler, fast ejendom, immaterielle rettigheder osv. => Skattemæssigt lettest at handle aktier. Køber har interesse for afskrivningsmuligheder. (Desuden bedre risikohåndtering og evt. finansieringsmuligheder) Sælgers interesse er skattefri avance. Afståelsestidspunkt De skattemæssige konsekvenser indtræder på afståelsestidspunktet => derfor relevant. HR: Anses for afstået det indkomstår, hvori der er indgået bindende aftale retserhvervelsestidspunktet. => Signing aftalt overtagelsesdag overtagelsesdag (Closing) uden betydning. Suspensive betingelser Krav: Reel usikkerhed om betingelsen vil blive opfyldt. => først bindende når betingelser opfyldt først beskatning på dette tidspunkt Resolutive betingelser Ingen reel usikkerhed, blot ventetid. => Beskatning ved aftaleindgåelse. U: Omsætningsaktiver (f.eks. varelager) kan typisk først opgøres på overtagelsestidspunktet. Købs/salgs optioner: At en aftale indeholder både en købsret og en salgsret medfører som hovedregel ikke at det er en bindende overdragelsesaftale (se dog modsat Tfs H). Købers skattemæssige stilling 1

2 Betydningen Aktier beskattes uanset ejertid mindre relevant end tidligere. Forbeholdt udbytte Stadig relevant Køber Retserhvervelsestidspunktet er relevant for afskrivningsmulighederne. Sambeskatning Obligatorisk national sambeskatning Dansk indkomst for alle danske selskaber mv. og indkomst fra alle danske filialer af udenlandske selskaber samt indkomst fra faste ejendomme i Danmark ejet af udenlandske selskaber Koncernforbindelse: Bestemmende indflydelse (typisk mere end 50 %) med i sambeskatning med 100 % Øverste danske selskab er administrationsselskab foretager betaling af skatten Kun fuld fordeling af skatter hvert selskab hæfter for sin egen skat Frivillig international sambeskatning Alle koncernselskabers globalindkomst hvad enten koncernselskaberne er danske eller udenlandske, og hvad enten de er mødre eller døtre. 10 års bindingsperiode, hvorefter genbeskatning til likvidationsværdi. Ved udløbet kan vælges en ny 10 års bindingsperiode. Bindingsperioden kan dog afbrydes, hvis ingen genbeskatningssaldi, hvis saldiene beskattes fuldt ud, det ultimative moderselskab vælger det, eller et selskab over-tages af en anden koncern Genbeskatning ved koncernintern omstrukturering som hovedregel Det ultimative moderselskab vælger international sambeskatning Hvis ultimativt moderselskab ej selskabsskattepligtigt administrationsselskab udpeges (øverste danske selskab) Det ultimative moderselskab og administrationsselskabet hæfter solidarisk for skatten af de udenlandske selskaber, ejendomme og filialer. Administrationsselskabet betaler skatten Koncernforbindelse, SEL 31 Moderselskab udgør sammen med et datterselskab en koncern Et selskab mv. er moderselskab, når Besidder flertal af stemmerettigheder Ret til at udnævne flertal i øverste ledelsesorgan Bestemmende indflydelse iflg. vedtægter/aftale over driftsmæssig/finansiel ledelse i datterselskab Selskabsdeltager og efter aftale råder over flertal af stemmerettigheder eller Besidder kapitalandele og udøver bestemmende indflydelse over driftsmæssig/finansiel ledelse Stemmer og rettigheder, der besiddes af datterselskab medregnes Der bortses fra egne aktier Købers skattemæssige stilling 2

3 Sambeskatningsindkomsten Sambeskatningsindkomsten = Summen af de enkelte selskabers skattepligtige indkomster efter fremførsel af underskud Selskabernes fulde indkomst indgår i sambeskatningsindkomsten uanset ejerandel Forholdsmæssig fordeling af årets positive henholdsvis negative sambeskatningsindkomst på de selskaber, hvorfra indkomsten hidrører Sambeskatning Periode Alle selskaber skal anvende samme skattemæssige indkomstperiode som administrationsselskabet Obligatorisk omlægning af det skattemæssige indkomstår Uanset det vedtægtsmæssige regnskabsår Kun sambeskatning for indkomstperioder, hvor koncernforbindelsen består Opgørelse efter alm. skatteregler på det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører Skattemæssige afskrivninger, dog forholdsmæssigt baseret på en 12 måneders periode Sambeskatning Administrationsselskab National sambeskatning Øverste moderselskab i sambeskatningen er administrationsselskab Søsterselskaber: Administrationsselskab udpeges Administrationsselskabet forestår betaling af årets skat af sambeskatningsindkomsten inkl. restskat, tillæg og renter De administrerede selskaber betaler skat mv. til administrationsselskabet Skattemyndighederne betaler med frigørende virkning overskydende skat og godtgørelse til administrationsselskabet Overskudsgivende selskaber skal betale et beløb til administrationsselskabet svarende til skatteværdien (25 %) af udnyttede underskud hos andre selskaber Administrationsselskabet skal yde tilskud på 25 % af udnyttede underskud til underskudsgivende selskaber Ingen solidarisk hæftelse. Hvert enkelt selskab hæfter som udgangspunkt for sin egen forholdsmæssige andel af skatten mv. Administrationsselskabet overtager hæftelsen, når selskabet modtager betaling fra de administrerede selskaber International sambeskatning Den solidariske hæftelse mellem administrationsselskabet og det ultimative udenlandske moderselskab opretholdes, men kun for så vidt angår skat vedrørende udenlandske enheder Overdragelse af kapitalandele K kan hverken fradrage eller afskrive anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst. Ligeledes har der ikke indtil 1 juli 2004 kunnet anvendes bundne midler (investeringsfonds- eller etableringskontomidler) til anskaffelsen af aktier. Dette er nu muligt som følge af en vedtaget ændring af etableringskontoloven 26 februar HR: Aktier kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen, hvilket indebærer, at anskaffelse må ske for midler, som fuldt ud er beskattet efter personskattelovens regler. Købers skattemæssige stilling 3

4 Modif - VSL 22c: Ved lov nr af 20/ indførtes imidlertid ret til for en K (dvs. personlig køber)af aktier/anparter i egen virksomhed til at opnå fuld skattemæssig værdi af renteudgifter til anskaffelse af aktierne, således at renterne ændres til at give fradrag i personlig indkomst i stedet for i kapitalindkomst jf. VSL 22e. Fradraget opnås ved, at der beregnes en rente, som fradrages i personlig indkomst og medregnes i kapitalindkomst. Minimum købesum er kr (2006), minimum arbejdskraft er 50 arbejdstimer/måned i virksomheden, minimum ejerskab er 25 % af aktiekapitalen. Den forhøjede rentefradragsret løber i max. 10 år. Beregningsprocenten for renten fastsættes af skattemy. Det er ikke et krav, at anskaffelsen i øvrigt er lånefinansieret. Skattefri DS udbytter SEL 13: Det forhold, at selve erhvervelsen af aktier ikke udløser nogen beskatning hos K medfører ikke, at det er uden betydning for K s fremtidige skattemæssige stilling, hvordan et aktiekøb struktureres. Hvis K er et selskab må der tages hensyn til regler om beskatning af aktieudbytter, ved et selskabs eller flere selskabers samtidige køb af aktier i et andet selsk. Efter SEL 13, stk. 1, nr. 2, skal et selskab, der ejer mindst 20 % af aktierne i et andet selskab ikke beskattes af det udbytte MS modtager fra DS. Det kan derfor i situationer, hvor to selskaber, der hver for sig erhverver mindre end 20 % af aktierne i et andet selskab, men som tilsammen erhverver mere end 20 % af aktierne, være skattemæssigt og økonomisk fordelagtigt, om de to køberselskaber i stedet stifter et fælles holdingselskab, som de hver ejer mere end 20 % af, og de siden lader dette selskab erhverve de aktieposter i target, som de hver for sig har til hensigt at erhverve. Herved vil der kunne ske skattefri udlodninger af udbytter fra target til det fælles holdingselskab og derfra videre til hvert af de to selskaber. Aktivitetsoverdragelse Værdiansættelse og fordeling af købesum Betragtes som S s afståelse og K s erhvervelse af de enkelte aktiver. den skattemæssige behandling er mere kompliceret end ved overdragelse efter aktiemodellen. Substansoverdragelser adskiller sig fra aktieoverdragelser, ved, at det ved aktiemodellen er aktionærerne, der er S, mens S ved substansmodellen et målvirksomheden selv. Værdiansættelse og skattemyndighedernes prøvelsesadgang Aktiemodellen: Alene de overdragne kapitalandele er skatterelevante og skal værdiansættes. Substansmodellen: Hvert enkelt aktiv er skatterelevant. => Fordeling af den samlede købesum på de enkelte aktiver, jf. AFL 45, stk.2. Væsentligt da forskellige aktiver beskattes forskelligt. Købesummens fordeling har betydning for afskrivningsretten. Værdiansættelse mht. fordelingen af købesummen på de enkelte aktiver Udgangspunkt: Værdiansættelsen (den samlede købesum) og fordelingen af købesummen skal svare til handelsværdien for de overdragne aktiver. Skattemyndighederne skal lægge den aftalte fordeling til grund, medmindre fordelingen åbenbart ikke svarer til de faktiske værdier. Man sondrer mellem om der er tale om uafhængige parter eller parter med sammenfaldende Købers skattemæssige stilling 4

5 interesser. Uafhængige parter Udgangspunkt: Modif: Aftalen kan ikke anfægtes af skattemyndighederne Parternes modstående interesser formodes at medføre en rimelig fordeling. Ingen skattemæssig symmetri asymmetri Eksempel: De konkrete omstændigheder mellem K og S kan medføre at der ikke består en skattemæssig symmetri, idet parterne ikke i skattemæssig henseende kan anses for at have modstående interesser. f.eks, hvis: 1. Hvis S har haft store skattemæssige underskud i de tidligere år, der kan fremføres, at S reelt er uden interesse i, hvilke skattepligtige fortjenester et salg udløser, med den virkning, at K selv kan fordele købesummen på de overdragne aktiver og derfor vil søge så stor del af købesummen som muligt placeret på de aktiver, hvor de største afskrivningsmuligheder består jf. LL 15, da han får en likviditetsmæssig fordel heraf. 2. Hvis den ene part er bosat i udlandet og derfor ikke er underlagt skattepligt til DK. Hvis udlændingen er underlagt anderledes skatteregler, vil udlændingen kunne overlade det til den anden part at fordele købesummen på de overdragne aktiver med den virkning, at den anden part i videst muligt omfang vil søge at placere købesummen på de aktiver, der medfører de optimale skattemæssige løsninger. Det teoretiske udgangspunkt er at adgang til korrektion kræver: bevis for interessefællesskab dokumentation for afvigelse fra normale kommercielle forhold og dokumentation for at der er årsagsforbindelse I praksis ender det dog ofte med at aftaleaprterne pålægges bevisbyrden for at købesumsfordelingen overholder arms-length -princippet i LL 2. Skattemyndigheder foretager afgørelse: Foretager parterne ikke en korrekt værdiansættelse og en symmetrisk og korrekt fordeling af købesummen har skattemyndighederne korrektionsadgang, jf. AFL 45, stk.3. Interesseforbundne parter Udgangspunkt: Mellem nærtbeslægtede eks. mlm forældre og børn eller ved en persons omdannelse af sin virksomhed til selskab vil værdiansættelsen af de overdragne aktiver og købesummens fordeling på disse i højere grad være undergivet skattemyndighedernes kontrol. Formodning for, at parterne på loyal vis har fastsat værdierne ud fra reelle forretningsmæssige hensyn skattemyndighederne kan derfor alene ændre på den skattemæssige værdiansættelse, herunder fordeling af den samlede købesum, hvis det er åbenbart, at fordelingen af købesummen er fastsat med det sigte at opnå en uberettiget skattemæssig fordel. Der er i disse situationer fastsat særlige regler for værdiansættelse. Udgangspunktet Prisen skal være udtryk for prisen i handel og vandel (armslængdeprincippet). Mht. goodwill, fast ejendom og unoterede aktier har skattemyndighederne udstedt særlige cirkulærer, der er vejledende for værdiansættelsen af disse aktiver. Da cirkulærerne ikke er bindende kan man i stedet sikre sig mod skattemyndighedernes korrektion på Købers skattemæssige stilling 5

6 anden måde: Skattemæssige ricisi Sagkyndig vurdering Indhentelse af bindende svar, jf. Skatteforvaltningslovens 21-25: Problemet hermed er at det tager ca. 3 måneder at få svar, hvilket der sjældent er tid til at vente på i en overdragelsessituation. Man har heller ikke krav på at få et svar. Skatteforbehold, jf. Skatteforvaltningslovens 28: Hvor aftalen gøres betinget af at skattemyndighederne ikke anfægter værdiansættelsen/fordelingen af købesummen. Forbeholdet skal være klart, skriftligt, oplyst til skattemyndighederne og senest aftalt ved aftalens indgåelse. Det skal derudover være aftalt hvad konsekvensen af et afslag er, og tilbagetrædelsen skal være lovlig rent civilretligt. Problemet er at ophævelse af en virksomhedsoverdragelse er meget vanskelig/umulig rent praktisk. Omgørelse, jf. Skatteforvaltningslovens 29: Tilladelse til at ændre allerede foretagne dispositioner (en klar undtagelsesregel, som bruges meget sjældent). Gives tilladelsen stilles parterne som om deres aftale har det oprindeligt tilsigtede privatretlige indhold. For at mindske risikoen, for at skattemyndighederne anfægter værdiansættelserne og fordelingen af købsprisen på de enkelte aktiver eller aktivtyper, kan parterne vælge at lade en eller flere autoriserede vurderingsmænd, eller andre af parterne antagne uafhængige sagkyndige, foretage en selvstændig registrering og vurdering af de overdragne aktiver. Indhentelse af sagkyndige vurderinger udgør dog ikke nogen sikkerhed mod skattemyndighedernes anfægtelse af værdiansættelserne, med mindre skattemyndighederne på forhånd accepterer, at vurderingen skal lægges til grund. Bindende svar jf. Skatteforvaltningslovens Man kan indhente et bindende svar hos told- og skatteforvaltningen vedrørende den skattemæssige virkning af en disposition. Det kræver at begge parter anmoder herom, anmodningen skal være skriftlig og indeholde alle oplysninger af betydning for svaret. Problemet hermed er at det tager cirka 3 måneder at få svar, hvilket der sjældent er tid til at vente på i en overdragelsessituation. Omgørelse jf. Skatteforvaltningslovens 29 En tilladelse til at ændre allerede foretagne dispositioner dvs. der er tale om en efterfølgende mulighed (en klar undtagelsesregel som bruges meget sjældent). Der er ved flere lejligheder taget stilling til, om omgørelse af aktiesalg, hvor der meget hurtig sker tilbagekøb, kan betragtes som et reelt salg i skattemæssig henseende. Praksis synes at efterlade det indtryk, at hvis salg og tilbagekøb, dvs. omgørelse, finder sted samme dag, anses transaktionen for ikke at have fundet sted. Er der derimod gået nogle dage i mellem salget og tilbagekøbet, vil der blive lagt afgørende vægt på, om der i mellemtiden har været en reel risiko for kursudsving. Betingelser for omgørelse: transaktionen skal ikke overvejende være båret af et ønske om at udskyde skatten. transaktionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede konsekvenser. transaktionen skal være oplyst til skattemyndighederne. de privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige. Købers skattemæssige stilling 6

7 alle der vil blive berørt af omgørelsen skal tiltræde anmodningen herom. Skatteforbehold jf. Skatteforvaltningslovens 28 En aftale kan gøres betinget af skattemyndighedernes godkendelse og med adgang for parterne til at træde tilbage eller genforhandle vilkårene inden for de rammer, som skattemy kan godkende. Der er her tale om, at man forbeholder sig ret til at ændre aftalen over for skattemy, hvis visse angivne skatteretlige virkninger ikke holder. Krav for at kunne gøre forbeholdet gældende er klart, skriftlig og oplyst., og de civilretlige konsekvenser skal være overskuelige, og det skal være aftalt senest ved overdragelsesaftalens indgåelse. Ud over de skatte- og formueretlige krav om klarhed, skriftlighed mv, er et skatteforbehold problematisk ved transaktioner, der er så komplekse, som VO ofte er. Tax opinion Derfor kan skatteforbeholdets værdi ofte vise sig at være illusorisk for begge parter. I situationer, hvor det måtte være aftlt, at en K eller S skal kunne træde tilbage fra en allerede indgået VO, såfremt de forhold, der ligger til grund for skatteforbeholdet materialiserer sig, vil der opstå det problem, at det vil være vanskeligt eller umuligt at tilbageføre ydelserne i væsentlig den stand de var i ved overdragelsen jf. KBL 57. Som en ny alternativ måde at afdække skattemæssige risici på, kan nævnes muligheden for at tegne en tax opinion guarantee forsikring. Koster mellem 5-10% af købesum i præmie, kræver indhentelse af responsum fra en skatteretsekspert = dyr løsning Overdragelse af aktiviteter Køb af en virksomheds aktiver udløser ikke nogen beskatning hos K. K s interesser ligger i afskrivningsmulighederne, idet fordelingen af købesummen på de enkelte aktiver fastlægger K s afskrivningsmuligheder. Fordelingen har desuden betydning for beregningen af den reg.afgift, der efter 1/ har skullet erlægges ved reg. i et off. register af overdragelsen. Ved et afskrivningsberettiget aktiv forstås et aktiv hvor hele købesummen ikke fradrages i købsåret. I stedet afskrives købesummen år for år. Køber kan foretage afskrivninger på erhvervede aktiver fra og med det skatteår, hvori levering af et aktiv i køberetlig forstand har fundet sted. Afskrivninger En lang række af de aktiver, som K erhverver, er enten afskrivningsberettigede eller fradragsberettigede. f.eks. varelageret) Ved afskrivning er afskrivningsperioden typisk fastsat ud fra en vurdering af den årrække, hvorover aktivet værdiforringes (levetiden). Der skelnes mellem forskellige typer afskrivninger: Ved lineære afskrivninger forstås ens afskrivninger år for år beregnet med en fast procent af anskaffelsessummen, fastsat ud fra aktivets forventede levetid (eks. afskrivning af immaterielle aktiver).. Ved degressive afskrivninger forstås afskrivninger, som bliver mindre år for år, idet der afskrives på grundlag af den til enhver tid værende saldo (saldoafskrivninger), (eks. afskrivning på driftsmidler). Afskrivninger kan være bundne eller frie. Ved frie afskrivninger forstås, at der frit kan vælges inden for lovens grænser, hvilken afskrivningsprocent der skal anvendes (eks. er det ikke nødvendigt at afskrive driftsmidler med den maximale afskrivningsprocent på 25%). Købers skattemæssige stilling 7

8 Man kan også vælge at udskyde sin afskrivningsret til følgende år. Ved bundne afskrivninger forstås, at afskrivningsprocenterne ikke kan fraviges i det enkelte år, ligesom undladelse af at foretage afskrivning ikke medfører en forlængelse af afskrivningsperioden (afskrivningen bortfalder definitivt) (eks. forsøgs- og forskningsudgifter jf. LL 8 B). Aktiver kan enten afskrives samlet eller hver for sig. HR: Aktiver afskrives hver for sig. U: Driftsmidler og skibe, som afskrives under ét efter saldometoden. Afskrivningsgrundlaget Udgangspunkt kontant-anskaffelsessummen inklusiv afholdte anskaffelsesomkostninger. Fast ejendom Visse bygninger er afskrivningsberettigede iht AFL 14. HR: U: Alene bygningen og ikke grunden kan danne grundlag for afskrivning. Grunden undergår ikke værdiforringelse pga. brug. AFL 14, stk. 1: alle bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt, kan afskrives med mindre de specifikt er nævnt i AFL, som nogen af de bygninger, der ikke kan afskrives. AFL 14, stk. 2 indeholder en negativliste bygninger der ikke kan afskrives bl.a. kontorbygninger, hospitaler, lægeklinikker, tandlægeklinikker, finansielle virksomheders bygninger mv. Hvor meget kan der afskrives AFL 17 HR: U1: Afskrives indtil 4 % årligt af anskaffelsessummen fra og med anskaffelsesåret. Iflg AFL 45 er afskrivningsgrundlaget den kontantomregnede anskaffelsessum. Hvis en bygning har en levetid på under 25 år, kan der benyttes en forhøjet afskrivningssats, som beregnes som 100 divideret med antallet af leveår, hvorefter den fremkomne % tillægges 3 %. Der er tale om ubundne og lineære afskrivninger. Dette gælder både mht. afskrivninger på bygninger og installationer og der kan afskrives fra og med anskaffelsesåret. K ønsker at nedrive afskrivningsberettigede bygninger Udpkt: Modif: Hvis dette er tilfældet ifm en VO, så vil den del af købesummen, der kan henføres til det der ønskes nedrevet, højst kunne sættes til salgsværdien af materialerne efter nedrivningen. S har pdas jf. AFL 22 under visse betingelser ret til i nedrivningsåret at fradrage uudnyttede afskrivninger, forudsat at S ejer ejendommen på nedrivningstidspkt og i øvrigt har ejet den i mindst 5 år. Reglen indebærer, at der kan være skatte- og likviditetsmæssige fordele ved ikke at lade sådanne bygninger være omfattet af en VO. S opnår et fradrag og K slipper for at betale for ejd, men måske alene værdien af den nedskrevne bygning (værdien af materialerne). Købers skattemæssige stilling 8

9 Bestemmelsen er dog ikke helt så aktuel længere, idet S nu har fået adgang til tabsfradrag for uudnyttede afskrivninger ifm salg af afskrivningsberettigede ejendomme jf. AFL 21. Blandende ejendomme både erhvervsmæssig og privat anvendelse Mht. blandede ejendomme gælder jf. AFL 19, stk. 4, at bygningen skal være på min. 300 kvm i etageareal eller 25 % af bygningen skal benyttes til afskrivningsberettiget formål ( 14). Hvis disse betingelser er opfyldt kan der afskrives på den forholdsmæssige anskaffelsessum jf. AFL 19, stk. 1. Installationer i bygninger AFL 15 På installationer i afskrivningsberettigede bygninger Afskrivning som på bygningen indtil 4 % om året jf. AFL 15, stk. 1. Eks på bygningsinstallationer er ventilationsanlæg og elevatorer. Afskrivningsgrundlaget er også her den kontantomregnede anskaffelsessum jf. AFL 45. Installationen kun anvendes delvist erhvervsmæssigt Afskrives forholdsmæssigt jf. AFL 15, stk. 3. Installationer i ikke-afskrivningsberettigede bygninger Afskrives med 4 % årligt og forholdsmæssigt, hvis den kun anvendes delvist erhvervsmæssigt. Der er tale om lineære og ubundne fskrivninger. Grundlaget er anskaffelsessummen Vederlag for erhvervelse af lejemålet mv / leje af erhvervslokaler. Udgifter til køb af erhvervslejemål (afståelse) AFL 40, stk. 2 Anskaffelsessummen afskrives efter AFL 40, stk.2 med indtil 1/7 om året. Afskrivningerne er ubundne og afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum. Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler AFL 39 Ret til at afskrive de kontantomregnede udgifter hertil med indtil 20 % p.a. Er lejeperioden tidsbegrænset Kun afskrivning med en ligeligt fordelt årlig afskrivningsprocent frem til det år, hvori lejemålet ophører også selvom dette måtte være mere end 5 år, dog max 20 % om året. Hvis aftalen er uopsigelig for udlejer i en bestemt periode skal afskrivningen ske lineært over uopsigelighedsperioden. Gælder uopsigeligheden evigt bruges hovedreglen i AFL 17 om afskrivning på indtil 5 % pr. år. Afskrivningerne er ubundne. Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi. Goodwill HR: K kan afskrive tilkøbt goodwill med indtil 1/7 årligt, jf. AFL 40. For goodwill erhvervet 1/ eller senere. Afskrivningerne er ubundne. Afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum. U LL 12B: Købers skattemæssige stilling 9

10 Såfremt goodwill skal berigtiges ved andel i løbende overskud eller lign. K først fradragsret for disse løbende ydelser i det omfang, disse overstiger den kapitaliserede værdi af goodwill på overdragelsestidspktet. Der oprettes således en konto for kapitaliseret goodwill, der først kan fradrages, når og hvis denne konto går i nul. Dette gælder for overdragelser efter 1/ jf. LL 12B. K har stadig adgang til at afskrive på den beregnede goodwill, man kan altså alene fradrage de løbende ydelser, når disse udgør mere end den kapitaliserede goodwill. (negativ saldo) Immaterielle enerettigheder Udgangspunkt: Modif: Immaterielle rettigheder kan afskrives efter AFL 40, stk. 2 med indtil 1/7 om året. Beskyttelsestiden mindre eller resterer et beskyttelsestidsrum på mindre end 7 år, kan der afskrives over den resterende periode. Afskrivningerne er ubundne. Afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum. AFL 41: Udgifter til patentrettigheder og know-how rettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv kan fradrages fuldt ud i det indkomst år, hvori udgifterne er afholdt. Køb af licensret (en brugsret) skal ikke afskrives, men kan fradrages som en driftsomkostning. Driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt HR: AFL 5 afskrives efter saldometoden. Afskrivningerne andrager indtil 25 % af den til enhver tid værende saldo (degressiv afskrivning). Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsessummen. U1: Driftsmidler, hvis levetid ikke antages at overstige 3 år, EDB-software samt driftsmidler med en anskaffelsespris på kr. (2010) eller derunder kan fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst. (straksafskrivning) U2: For selskaber gælder, at ved erhvervelse af driftsmidler mhp udlejning eller driftsmidler, som allerede er udlejet, indgår anskaffelsessummen ikke i saldoværdien i anskaffelsesåret. Året efter anskaffelsesåret kan der derimod afskrives med indtil 50 %. Driftsmidler, med blandet benyttelse AFL 11 Blandede driftsmidler der benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål Afskrives efter tilsvarende regler, dog hvert enkelt driftsmiddel for sig. Konkurrenceklausuler HR: K kan afskrive på vederlag ydet for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når vederlaget er ydet en gang for alle, med 1/7 årligt, jf. AFL 40, stk.3. U: Såfremt vederlaget for klausuler mv. udgør mindre end 5 % af den samlede lønudgift i yderens virksomhed i det pågældende indkomstår, kan udgiften i stedet fuldt ud fradrages i samme indkomstår jf. AFL 40, stk. 3. Hvis der er ydet et samlet vederlag for goodwill og konkurrenceklausul Udgangspunktet Kan ikke skattemæssigt adskilles => ikke særskilt beskatning et vederlag for påtagelsen af konkurrenceklausulen, medmindre goodwill konkret ikke står i rimelig forhold til vederlaget. Købers skattemæssige stilling 10

11 Tinglysnings- og registreringsafgift Moms Fra og med 1/ skal man ikke længere betale stempelafgift ved overdragelse af aktiver (ejerskifte). I stedet skal der betales en afgift ved registrering af overdragelsen af et aktiv i et offentligt register. Hvilke dispositioner udløser afgift jf. 1 Tinglysning af betinget eller endelig ejerskifte af fast ejendom eller andre aktiver Tinglysning af pant, bortset fra retspant Tinglysning af ejendomsforbehold Andre tinglysninger Afgiftsgrundlaget fast ejendom jf. 3 Afgiften beregnes af ejerskiftesummen, dog minimum ejendomsværdien. Ejendomsværdien skal foreligge oplyst ved anmeldelse til TL. Hvis ejendommen ikke er selvstændig vurderet skal dette oplyses ved anmeldelsen. Er der på anmeldelsestidspktet modtaget meddelelse om ændring af ejendomsværdien, kan ændret værdi anvendes. Afgift ved ejerskifte af fast ejendom jf. 4 Registreringsafgiften er for fast ejendom 0,6 % af ejendomsværdien/afgiftsgrundlaget jf. 4. Dette gælder også ved betingede ejerskifter. Alternativt Ved substansoverdragelser, hvori indgår større aktiver, til hvilke adkomsten skal registreres kan afgiften blive stor. Her kan det være en fordel i stedet at gennemføre VO som en spaltning af ejerselskabet eller ved tilførsel af aktiver og passiver til et DS, hvorefter det nye ejerselskab overdrages ved en aktieoverdragelse denne transaktion er jf TL 7 alene underlagt afgift på kr. Substansmodellen: her er det vigtigt, at man sondre mlm om der er tale om overdragelse af løsøre eller VO. HR: Momslovens 4: der skal betales afgift af leverancer af varer og tjenesteydelse her i landet med 25% Undt1: ML 13, stk. 1, nr. 11: transaktioner af værdipapirer (aktieoverdragelse) er fritaget for afgift. Undt2: ML 8, stk.1, 3.pkt: Ikke moms ved overdragelse af aktiver, når det sker som led i en virksomhedsoverdragelse. Betingelser: K skal drive momsregisteret virksomhed, er dette ikke tilfældet skal der ved overdragelsen medregnes moms. Det der overdrages skal reelt udgøre en virksomhed. Heri ligger et krav om, at det der overdrages skal udgøre en økonomisk og funktionel enhed, der kan videreføres af K, og hvor S ophører med at drive samme forretning. (Baggrunden for denne bestemmelse er, at staten ellers ville være udsat for en stor risiko, idet den ville risikere, at dens usikrede momskrav hos S ikke kunne inddrives, samtidig med at K efter erhvervelsen af aktiverne får udbetalt/refunderet moms se s. 228 i VO). Af momslovens 8 følger endvidere, at S har pligt til inden 8 dage efter en VO at indsende indberetning herom til T&S. Rådgiverhonorar: Fradrag for moms ved aktivitetsoverdragelser, men formentlig ikke ved aktieoverdragelser (måske dog fradrag efter LL 8 J). Købers skattemæssige stilling 11

12 Momsreguleringsforpligtelse efter ML 43+44: Regler om fradragsretten for den ved købet af investeringsgoder refunderede moms. Den moms som en virksomhed har fået refunderet ved anskaffelsen af et momsbelagt investeringsgode, skal helt eller delvis tilbagebetales til momsmyndighederne, såfremt investeringsgodet overgår til anden anvendelse der medfører mindre eller slet ingen fradragsret for indgående moms, og ændringen i fradragsprocenten for moms overstiger 10 %. ML 43: Ved overdragelse af aktivet skal den ikke-nedskrevne (løftede) del af momsen som udgangspunkt betales. Det gælder dog ikke ved virksomhedsoverdragelser, hvis køber indtræder i momsreguleringsforpligtelsen. ML 44: Køber skal afgive erklæring om at ville dette, og køber skal have mindst samme fradragsret som sælger. Driftsmidler omfattet af 43 reguleres med 20 % p.a., mens fast ejendom reguleres med 10 % p.a. Reguleringsforpligtelsen bortfalder altså efter 5 år henholdsvis 10 år. Løbende ydelser Earn out LL 12B Generelt Købesummen erlægges i form af en løbende ydelse i en bestemt periode efter at VO er gennemført. Den løbende ydelse vil ofte være fastsat som en andel af en overdraget virksomheds overskud i en aftalt periode. Ofte relateret til den del af målvirksomheden, der består af goodwill og andre immaterielle rettigheder. Værdien af disse kan være så tvivlsom, at det er vanskeligt for K at få købet heraf finansieret ved fremmed finansiering eller at foretage en korrekt værdiansættelse. LL 12B: Med virkning fra 1/ blev de tidligere regler ændret således, at løbende ydelser, der erlægges som helt eller delvist vederlag i gensidigt bebyrdende aftaler om overdragelse af et eller flere aktiver, ikke længere dobbeltbeskattes jf. LL 12B. (Dobbeltbeskatningen undgås ved, at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser indgår ved opgørelsen af afståelsessummen hos S, hhv. købesummen hos K. Dermed vil beløbet indgå ved en evt. avance- eller indkomstbeskatning af S samt i K s fremtidige afskrivningsgrundlag.) Anvendelsesområde Reglerne om beskatning af løbende ydelser finder anvendelse ved overdragelse af alle former for aktiver og er således ikke begrænset til overdragelse af goodwill og andre immaterielle aktiver. Det er i lovbemærkningerne udtrykkeligt anført, at de nye bestemmelser også omfatter løbende ydelser ved overdragelse af aktier og andre værdipapirer. Betingelser Forudsætningerne for at kunne anvende reglerne er: 1. At der er tale om en løbende ydelse i lovens forstand. Krav: Usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse. En enkeltstående regulering af købesummen er ikke nok til at det bliver en løbende ydelse. Købers skattemæssige stilling 12

13 2. Perioden, hvori den løbende ydelse skal betales, løber ud over det år, i hvilket aftalen om den løbende ydelse er indgået, 3. At den ene af parterne er underlagt enten fuld eller begrænset skattepligt til DK. Førsel af konto Konto: Der skal føres en særskilt konto over den løbende ydelses kapitaliserede værdi hos hver af parterne. Saldoen nedskrives derefter hvert år, efterhånden som erlæggelsen af de løbende ydelser finder sted. Modtagelsen af de løbende ydelser beskattes imidlertid ikke længere hos S førend på det tidspkt, hvor den akkumulerede værdi af de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi, der blev opgjort ved selve VO. Opgørelsen Ydelserne overstiger kontoen: Dvs. kontoen er negativ. Fra det tidspunkt, hvor de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi af samme, skal der ske alm. indkomstbeskatning. Tilsvarende vil K ikke får fradrag for de løbende ydelser, førend på det tidspunkt, hvor disse overstiger den kapitaliserede værdi heraf, således som de blev opgjort på aftaletidspunkt. Ydelsen er mindre end kontoen: Dvs. kontoen er positiv. Ophører den løbende ydelse inden saldoen bliver negativ, kan S fradrage et beløb, der svarer til restsaldoen, i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ophører. Omvendt skal K medtage et beløb, der svarer til restsaldoen i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ikke længere skal betales. Henstandsordning For overdragelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder AFL 40, stk. 6 jf. stk. 7 Ordningen medfører at overdrageren ikke skal erlægge skat af evt. avance fra overdragelsen på overdragelsestidspktet, men derimod først efterhånden som de løbende ydelser betales af K. Henstanden er rentefri. Den kan dog ikke strækkes ud over 7 år. Det er et krav at hele det modtagne beløb anvendes som afdrag på gælden og at der er søgt om henstand. Specialregler: LL 12, stk.5: Køber får ikke fradrag for et evt. negativt beløb på kontoen når det gælder køb af ikkeafskrivningsberettigede aktiver, som f.eks. aktier. I stedet ændres aktivets anskaffelsessum. Købers skattemæssige stilling 13

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) LBK nr 1106 af 09/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249619 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LBK

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere