Sælgers skattemæssige stilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sælgers skattemæssige stilling"

Transkript

1 Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende hovedregel for gevinster ved aktiesalg. (Holding)Selskabers avance ved salg af aktier er ofte skattefri. Aktivitetsoverdragelse => sælger er selskabet Skattepligtigt uanset om selskab eller person. Genstanden Aktieoverdragelse Salgsgenstanden er aktierne. Beskatningen reguleres af aktieavancebeskatningsloven (ABL) og ligningslovens (LL) 16B. Aktivitetsoverdragelse Salgsgenstanden er de nærmere aftalte aktiver, aktiviteter og evt. passiver. Beskatningen skal ske aktiv for aktiv, med de for aktivet relevante reguleringer. Visse aktiver kan dog behandles grupperet, f.eks. driftsmidler, fast ejendom, immaterielle rettigheder osv. => Skattemæssigt lettest at handle aktier. Køber har interesse for afskrivningsmuligheder. (Desuden bedre risikohåndtering og evt. finansieringsmuligheder) Sælgers interesse er skattefri avance. Afståelsestidspunkt De skattemæssige konsekvenser indtræder på afståelsestidspunktet => derfor relevant. HR: Anses for afstået det indkomstår, hvori der er indgået bindende aftale retserhvervelsestidspunktet. => Signing aftalt overtagelsesdag overtagelsesdag (Closing) uden betydning. Suspensive betingelser Krav: Reel usikkerhed om betingelsen vil blive opfyldt. => først bindende når betingelser opfyldt først beskatning på dette tidspunkt Resolutive betingelser Ingen reel usikkerhed, blot ventetid. => Beskatning ved aftaleindgåelse. U: Omsætningsaktiver (f.eks. varelager) kan typisk først opgøres på overtagelsestidspunktet. Købs/salgs optioner: At en aftale indeholder både en købsret og en salgsret medfører som hovedregel ikke at det er en bindende overdragelsesaftale (se dog modsat Tfs H). Sælgers skattemæssige stilling 1

2 Betydningen Aktier beskattes uanset ejertid mindre relevant end tidligere. Forbeholdt udbytte Køber Stadig relevant Retserhvervelsestidspunktet er relevant for afskrivningsmulighederne. Aktieoverdragelse Sælgers beskatning ABL Den skattemæssige behandling af avancer ved salg af aktier og anparter er udtømmende reguleret i ABL. Ved aktievancher forstås den fortjeneste eller tab, som realiseres ved salg af aktier, anparter og andre værdipapirer. Forhold, der er af betydning for den skatteskattemæssige opgørelse 1. Næring eller ikke næring Næringsaktier => fortjeneste altid være skattepligtig, uanset ejertid og uanset om børsnoterede. Anlægsaktier => se nedenfor 2. Realisationsprincippet ctr. Lagerprincippet Næringsaktier => Valg mellem realisationsprincippet eller lagerprincippet Andre aktier => anvendelse af realisationsprincippet beskatning ved realisering Realisationsprincippet Udgangspunktet: gennemsnitsmetoden jf. ABL 6. Undt: gælder for personers salg af børsnoterede aktier, der har været ejet i mindre end 3 år, idet HR er, at man her anvender aktiemetoden (og FIFO-reglen) ved opgørelse af avancen jf. ABL Er sælger et selskab eller person Selskab Datterselskabsaktier (ejer>10%) og koncernselskabsaktier (sambeskattet) beskatning Værnsregler mod mellemholdingselskaber Portefølgeaktier beskattes som almindelig selskabsindkomst (25%) Personers gevinster er skattepligtige, jf. ABL Børsnoterede aktier eller unoterede aktier Unoterede: Tab kan fradrages i aktieindkomsten, jf. ABL 13. Negativ aktieindkomste kan fradrages i den skattepligtige slutskat Børsnoterede: Tab kan fradrages i summen af indkomstårets indtægter omfattet af LL 16 B som stammer fra børsnoterede aktier, jf. ABL 14. Overskydende tab kan fremføres til fradrag i ægtefællens indtægter omfattet af LL 16 B, eller fremføres til følgende års indtægter omfattet af LL 16 B. Specialregel: PBL 15A: S kan undgå, at en avance (eller en del heraf) ved virksomhedsophør (uanset om der er tale om aktier eller aktiver) kommer til beskatning. Dette forudsætter efter pensionsbeskatningsloven PBL 15A, at S indbetaler op til Sælgers skattemæssige stilling 2

3 kr. (2010) på en pensionsordning med løbende udbetalinger. Betingelserne er bl.a., at S er min. 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i min. 10 år. Køber: Erhvervelse af aktier => beskatning afskrivningsmuligheder Aktivitetsoverdragelse Værdiansættelse og fordeling af købesum Betragtes som S s afståelse og K s erhvervelse af de enkelte aktiver. den skattemæssige behandling er mere kompliceret end ved overdragelse efter aktiemodellen. Substansoverdragelser adskiller sig fra aktieoverdragelser, ved, at det ved aktiemodellen er aktionærerne, der er S, mens S ved substansmodellen et målvirksomheden selv. Værdiansættelse og skattemyndighedernes prøvelsesadgang Aktiemodellen: Alene de overdragne kapitalandele er skatterelevante og skal værdiansættes. Substansmodellen: Hvert enkelt aktiv er skatterelevant. => Fordeling af den samlede købesum på de enkelte aktiver, jf. AFL 45, stk.2. Væsentligt da forskellige aktiver beskattes forskelligt. Købesummens fordeling har betydning for afskrivningsretten. Værdiansættelse mht. fordelingen af købesummen på de enkelte aktiver Udgangspunkt: Værdiansættelsen (den samlede købesum) og fordelingen af købesummen skal svare til handelsværdien for de overdragne aktiver. Skattemyndighederne skal lægge den aftalte fordeling til grund, medmindre fordelingen åbenbart ikke svarer til de faktiske værdier. Man sondrer mellem om der er tale om uafhængige parter eller parter med sammenfaldende interesser. Uafhængige parter Udgangspunkt: Modif: Aftalen kan ikke anfægtes af skattemyndighederne Parternes modstående interesser formodes at medføre en rimelig fordeling. Ingen skattemæssig symmetri asymmetri Eksempel: De konkrete omstændigheder mellem K og S kan medføre at der ikke består en skattemæssig symmetri, idet parterne ikke i skattemæssig henseende kan anses for at have modstående interesser. f.eks, hvis: 1. Hvis S har haft store skattemæssige underskud i de tidligere år, der kan fremføres, at S reelt er uden interesse i, hvilke skattepligtige fortjenester et salg udløser, med den virkning, at K selv kan fordele købesummen på de overdragne aktiver og derfor vil søge så stor del af købesummen som muligt placeret på de aktiver, hvor de største afskrivningsmuligheder består jf. LL 15, da han får en likviditetsmæssig fordel heraf. Sælgers skattemæssige stilling 3

4 2. Hvis den ene part er bosat i udlandet og derfor ikke er underlagt skattepligt til DK. Hvis udlændingen er underlagt anderledes skatteregler, vil udlændingen kunne overlade det til den anden part at fordele købesummen på de overdragne aktiver med den virkning, at den anden part i videst muligt omfang vil søge at placere købesummen på de aktiver, der medfører de optimale skattemæssige løsninger. Det teoretiske udgangspunkt er at adgang til korrektion kræver: bevis for interessefællesskab dokumentation for afvigelse fra normale kommercielle forhold og dokumentation for at der er årsagsforbindelse I praksis ender det dog ofte med at aftaleaprterne pålægges bevisbyrden for at købesumsfordelingen overholder arms-length -princippet i LL 2. Skattemyndigheder foretager afgørelse: Foretager parterne ikke en korrekt værdiansættelse og en symmetrisk og korrekt fordeling af købesummen har skattemyndighederne korrektionsadgang, jf. AFL 45, stk.3. Interesseforbundne parter Udgangspunkt: Mellem nærtbeslægtede eks. mlm forældre og børn eller ved en persons omdannelse af sin virksomhed til selskab vil værdiansættelsen af de overdragne aktiver og købesummens fordeling på disse i højere grad være undergivet skattemyndighedernes kontrol. Formodning for, at parterne på loyal vis har fastsat værdierne ud fra reelle forretningsmæssige hensyn skattemyndighederne kan derfor alene ændre på den skattemæssige værdiansættelse, herunder fordeling af den samlede købesum, hvis det er åbenbart, at fordelingen af købesummen er fastsat med det sigte at opnå en uberettiget skattemæssig fordel. Der er i disse situationer fastsat særlige regler for værdiansættelse. Udgangspunktet Prisen skal være udtryk for prisen i handel og vandel (armslængdeprincippet). Mht. goodwill, fast ejendom og unoterede aktier har skattemyndighederne udstedt særlige cirkulærer, der er vejledende for værdiansættelsen af disse aktiver. Da cirkulærerne ikke er bindende kan man i stedet sikre sig mod skattemyndighedernes korrektion på anden måde: Indhentelse af bindende svar, jf. Skatteforvaltningslovens 21-25: Problemet hermed er at det tager ca. 3 måneder at få svar, hvilket der sjældent er tid til at vente på i en overdragelsessituation. Man har heller ikke krav på at få et svar. Skatteforbehold, jf. Skatteforvaltningslovens 28: Hvor aftalen gøres betinget af at skattemyndighederne ikke anfægter værdiansættelsen/fordelingen af købesummen. Forbeholdet skal være klart, skriftligt, oplyst til skattemyndighederne og senest aftalt ved aftalens indgåelse. Det skal derudover være aftalt hvad konsekvensen af et afslag er, og tilbagetrædelsen skal være lovlig rent civilretligt. Problemet er at ophævelse af en virksomhedsoverdragelse er meget vanskelig/umulig rent praktisk. Omgørelse, jf. Skatteforvaltningslovens 29: Tilladelse til at ændre allerede foretagne dispositioner (en klar undtagelsesregel, som bruges meget sjældent). Gives tilladelsen stilles parterne som om deres aftale har det oprindeligt tilsigtede privatretlige indhold. Sælgers skattemæssige stilling 4

5 Beskatning af sælger De enkelte aktivtyper Grundlæggende vil beskatningen af S ved afståelse efter substansmodellen enten ske: Som avancebeskatning eller, Afståelsessum anskaffelsessum = avance => beskatning Som beskatning af genvundne afskrivninger eller, Afståelsessum > anskaffelsessum afskrivninger Som en kombination af begge. Selskaber: Som ved aktiesalg vil selskabers indkomst fra salg af aktiver blive beskattet som selskabsindkomst med 25 %. Fast ejendom ejendomsavance Næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom eller ikke-næringsdrivende. Beskatning af næringsdrivende er ikke underlagt EBL, men sker i stedet med udpkt i SL 5. Avancen ved salget, der opgøres som salgspris fratrukket anskaffelsespris (efter fradrag af evt. skattemæssige afskrivninger), vil blive beskattet som personlig indkomst jf. PSL 3, stk. 1. På samme måde vil tab være fradragsberettiget. Hvis ikke-næringsdrivende, hvor lang ejertiden er. EBL: Er der tale om ikke-næringsdrivende personer, vil spm om avancebeskatning være reguleret af EBL jf. 1, stk. 3. Ved Pinsepakken blev reglerne i EBL væsentlig ændret med virkn fra 1/1 1999: En af de væsentlige ændringer, var at der ved opgørelsen af avancen ved salg af erhvervsejendomme, skal ske fradrag i anskaffelsessum med de fradrag (afskrivninger), som ejeren har foretaget iht. AFL og som ikke bliver beskattet som genvundne afskrivninger. Endvidere blev reglerne om ejendommes indgangsværdi ved opgørelsen af avancen lempet således, at S, der engang har valgt at bede om skattemy s opgørelse af indgangsværdien pr. 19. maj 1993, ikke længere er bundet af dette valg, men for ejendommen anskaffet før 19. maj 1993, frit kan vælge mlm de forskellige værdiansættelsesprincipper. Ejertid på under 3 år: Her skal der ske beskatning af hele ejendomsavancen som kapitalindkomst. Avancen opgøres som den kontantomregnede salgspris efter kursen på afståelsestidspkt fratrukket den kontantomregnede anskaffelsespris efter kursen på anskaffelsestidspkt. Avancetab ved salg af ejendommen kan alene fradrages i fortjeneste ved salg af anden fat ejendom i indkomståret. Uudnyttet tabsfradrag kan fremføres til fradrag i skattepl ejendomsavancer og for personers vedkommende desuden overføres til fradrag i ægtefællens skattepligtige ejendomsavancer. Ejertid på mere end 3 år, men mindre end 8 år: Her opgøres avancen ved salg af eje erhvervet før 1/ på samme måde som ved salg efter ejertid på under 3 år, dog således at den skattepl avance reduceres med 5 % for hvert år, ejendommen har været ejet ud over 3 år. Avancen beskattes som kapitalindk. Med tab forholdes tilsvarende. Ejertid på 8 år eller derover: Her opgøres avancen ved afståelse af ejendomme erhvervet før 1/ også som ved salg efter ejertid på under 3 år, dog således at den skattepl avance reduceres med 30 %. De tilbageværende 70 % beskattes som kapitalindk. Sælgers skattemæssige stilling 5

6 Med tab forholdes tilsvarende. For ejendomme erhvervet efter 1/ gives der ikke ejertidsfradrag jf. Pinsepakken. Fast ejendom beskatning af genvunde afskrivninger (vigtigt til eksamen!) Såfremt S har foretaget afskrivninger på fast ejd, der er en del af den overtagne virksomhed, vil det jævnligt ske, at den del af salgssummen, der henføres til den faste ejd, overstiger det beløb, ejendommen skattemæssigt er nedskrevet til. AFL 21: Fortjeneste ved salg af afskrivningsberettigede bygninger udgør forskellen mellem salgspris og bygningens nedskrevne værdi. Fortjeneste ud over de genvundne afskrivninger beskattes efter reglerne i EBL. EBL 5, stk.4: Tab: Anskaffelsessummen nedsættes i afståelsesåret med foretagne afskrivninger, såfremt nævnte afskrivninger ikke genbeskattes efter AFL, jf. EBL 5, stk.4. Der sker beskatning af de ved salget genvundne afskrivninger der tidligere er opnået skattefradrag for, dog aldrig ud over de faktiske afskrivninger. S kan få fradrag, såfremt ejendommen sælges for en pris, der er lavere end den nedskrevne værdi. 90 % genvundne afskrivninger: For personer medregnes genvundne afskrivninger med 90 % ved opg af den skattepl indkomst, ems der for selskaber medregnes 100 %. Afståelse af lejemål avancebeskatning AFL 39/40: Erhvervslejere, der modtager vederlag for afståelse af deres lejemål, skal jf AFL 39, stk. 6 eller 40, stk. 6 jf. stk. 2 beskattes af fortjenesten derved. Avancen opgøres som den kontantomregnede afståelsessum fratrukket udgifterne til ombygning, forbedring og indretning og den kontantomregnende anskaffelsessum fratrukket foretagne afskrivninger på anskaffelsesvederlaget. Tab: er fradragsberettiget efter de samme retningslinier. Afståelse af lejemål genvundne afskrivninger AFL 39/40: Ved afståelse af lejede lokaler indregnes genvundne afskrivninger i den skattepl indkomst jf. AFL 39 fsva afskrivninger foretaget for udgifter til ombygninger, indretninger eller forbedringer og jf. AFL 40 fsva afskrivninger for udgifter til erhvervelse af lejemålet. For personer indgår fortjenesten/de genvundne afskrivninger i den pers. Indkomst. Fortjeneste opgøres som salgspris fratrukket købspris og udgifter til forbedringer mv., med fradrag af foretagne afskrivninger på anskaffelsesprisen mv. Goodwill og andre immaterielle aktiver Afståelse af goodwill beskattes efter AFL 40, stk. 6. Skattepligtig avance/tab opgøres som afståelsessum fratrukket anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Reglerne kan også finde anvendelse ved afståelse af øvrige immaterielle aktiver, dvs know-how, patent, brugsmodeller, ophavrettighder og varemærker. HR henstandsordning: I det omfang vederlag for goodwill eller immaterielle rettigheder erlægges med løbende ydelser efter LL 12 B er der adgang for S til at få rentefri henstand med avanceskattebetalingen indtil betaling af Sælgers skattemæssige stilling 6

7 Specialregler: de løbende ydelser sker. Begæring skal indgives i aftaleåret senest samtidig med indgivelse af selvangivelse jf. AL 40, stk. 7. LL 27 A (Ole opfinder) Hvis afståelse af IPR-rettighed kan beskatningen ske løbende som betalingen modtages, i stedet for at hele beskatningen sker i afståelsesåret. (LL 27 E (Ide-aktier) Beskatning af vederlag i aktier modtaget ved afståelse af et forsknings- og udviklingsarbejde kan fordeles på 10 år.) Driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt Konto: Driftsmidler afskrives samlet på en afskrivningskonto jf. AFL 5. Ved køb tillægges anskaffelsesprisen saldoen, og ved salg fratrækkes salgsprisen. Salget ikke sker som led i virksomhedens ophør AFL 8 Der skal på S afskriv.konto ske fradrag med salgsprisen på de solgte driftsmidler. Så længe der er en positiv restsaldo på kontoen, sker der ikke beskatning hos S. Såfremt der i et år fremkommer en negativ restsaldo, hvilket er udtryk for, at der er afskrevet mere end hvad der er købt af driftsmidler for, => skal der jf. AFL 8 ske indtægtsførsel og dermed beskatning af den negative saldo senest året efter, med mindre saldoen udlignes ved køb af nye driftsmidler. Salget sker som led i virksomhedens ophør AFL 9 S kan jf AFL 9 ikke afskrive på driftsmidlerne i afståelsesåret, idet afskrivningsretten tilkommer K. En positiv restsaldo på kontoen, efter at alle driftsmidler er solgt => der er afskrevet for lidt ift driftsmidlernes værditab. Tabet = uudnyttede afskrivninger kan jf AFL 9 fradrags i S skattepl indk med 90 %. Hvis S fortsat har driftsmidler, vil S først kunne fradrag evt tab/uudnyttede afskrivninger, når de sidste driftsmidler er solgt. En negativ restsaldo på kontoen => medfører at der er afskrevet for meget. 90 % af den negative saldo vil skulle beskattes i ophørsåret som skattepligtig indkomst.jf AFL 9. Driftsmidler med blandet benyttelse Disse afskrives ikke på samlet på kontoen, men enkeltvis. Opgørelsen af avance/tab, sker på samme måde, som ved fast ejd: Salgspris fratrukket anskaffelsessum + udgifter til forbedringer mv, med fradrag af afskrivninger. Avancen/tabet beskattes blot kun med den forholdsmæssige del, der kan henføres til den erhvervsmæssige brug. Straksafskrivninger HR: Salg af aktiver, der er afskrevet fuldt ud ved anskaffelsen (straktsafskrevne) medfører at S beskattes af den fulde salgssum i det år, hvor levering til K finder sted jf AFL 6. U virksomhedsophør: Her finder AFL 9 anvendelse. Sælgers skattemæssige stilling 7

8 Varelager Adskiller sig, da det typisk vil være det eneste omsætningsaktiv, der indgår i en VO. Beskatning af S ved salg heraf ifm med VO sker som avancebeskatning af differencen mlm den kontantomregenede salgspris og den kontantomregnede anskaffelsesum. Avancen beskattes som S personlige indk hhv. selskabsindk. (NB K har fuld fradragsret for anskaffelsessum) Løbende ydelser Earn out LL 12B Generelt Købesummen erlægges i form af en løbende ydelse i en bestemt periode efter at VO er gennemført. Den løbende ydelse vil ofte være fastsat som en andel af en overdraget virksomheds overskud i en aftalt periode. Ofte relateret til den del af målvirksomheden, der består af goodwill og andre immaterielle rettigheder. Værdien af disse kan være så tvivlsom, at det er vanskeligt for K at få købet heraf finansieret ved fremmed finansiering eller at foretage en korrekt værdiansættelse. LL 12B: Med virkning fra 1/ blev de tidligere regler ændret således, at løbende ydelser, der erlægges som helt eller delvist vederlag i gensidigt bebyrdende aftaler om overdragelse af et eller flere aktiver, ikke længere dobbeltbeskattes jf. LL 12B. (Dobbeltbeskatningen undgås ved, at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser indgår ved opgørelsen af afståelsessummen hos S, hhv. købesummen hos K. Dermed vil beløbet indgå ved en evt. avance- eller indkomstbeskatning af S samt i K s fremtidige afskrivningsgrundlag.) Anvendelsesområde Reglerne om beskatning af løbende ydelser finder anvendelse ved overdragelse af alle former for aktiver og er således ikke begrænset til overdragelse af goodwill og andre immaterielle aktiver. Det er i lovbemærkningerne udtrykkeligt anført, at de nye bestemmelser også omfatter løbende ydelser ved overdragelse af aktier og andre værdipapirer. Betingelser Forudsætningerne for at kunne anvende reglerne er: 1. At der er tale om en løbende ydelse i lovens forstand. Krav: Usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse. En enkeltstående regulering af købesummen er ikke nok til at det bliver en løbende ydelse. 2. Perioden, hvori den løbende ydelse skal betales, løber ud over det år, i hvilket aftalen om den løbende ydelse er indgået, 3. At den ene af parterne er underlagt enten fuld eller begrænset skattepligt til DK. Førsel af konto Konto: Der skal føres en særskilt konto over den løbende ydelses kapitaliserede værdi hos hver af parterne. Saldoen nedskrives derefter hvert år, efterhånden som erlæggelsen af de løbende ydelser finder sted. Modtagelsen af de løbende ydelser beskattes imidlertid ikke længere hos S førend på det tidspkt, hvor den akkumulerede værdi af de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi, der blev opgjort ved selve VO. Opgørelsen Ydelserne overstiger kontoen: Sælgers skattemæssige stilling 8

9 Dvs. kontoen er negativ. Fra det tidspunkt, hvor de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi af samme, skal der ske alm. indkomstbeskatning. Tilsvarende vil K ikke får fradrag for de løbende ydelser, førend på det tidspunkt, hvor disse overstiger den kapitaliserede værdi heraf, således som de blev opgjort på aftaletidspunkt. Ydelsen er mindre end kontoen: Dvs. kontoen er positiv. Ophører den løbende ydelse inden saldoen bliver negativ, kan S fradrage et beløb, der svarer til restsaldoen, i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ophører. Omvendt skal K medtage et beløb, der svarer til restsaldoen i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ikke længere skal betales. Moms Henstandsordning For overdragelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder AFL 40, stk. 6 jf. stk. 7 Ordningen medfører at overdrageren ikke skal erlægge skat af evt. avance fra overdragelsen på overdragelsestidspktet, men derimod først efterhånden som de løbende ydelser betales af K. Henstanden er rentefri. Den kan dog ikke strækkes ud over 7 år. Det er et krav at hele det modtagne beløb anvendes som afdrag på gælden og at der er søgt om henstand. Specialregler: LL 12, stk.5: Køber får ikke fradrag for et evt. negativt beløb på kontoen når det gælder køb af ikkeafskrivningsberettigede aktiver, som f.eks. aktier. I stedet ændres aktivets anskaffelsessum. Substansmodellen: her er det vigtigt, at man sondre mlm om der er tale om overdragelse af løsøre eller VO. HR: Momslovens 4: der skal betales afgift af leverancer af varer og tjenesteydelse her i landet med 25% Undt1: ML 13, stk. 1, nr. 11: transaktioner af værdipapirer (aktieoverdragelse) er fritaget for afgift. Undt2: ML 8, stk.1, 3.pkt: Ikke moms ved overdragelse af aktiver, når det sker som led i en virksomhedsoverdragelse. Betingelser: K skal drive momsregisteret virksomhed, er dette ikke tilfældet skal der ved overdragelsen medregnes moms. Det der overdrages skal reelt udgøre en virksomhed. Heri ligger et krav om, at det der overdrages skal udgøre en økonomisk og funktionel enhed, der kan videreføres af K, og hvor S ophører med at drive samme forretning. (Baggrunden for denne bestemmelse er, at staten ellers ville være udsat for en stor risiko, idet den ville risikere, at dens usikrede momskrav hos S ikke kunne inddrives, samtidig med at K efter erhvervelsen af aktiverne får udbetalt/refunderet moms se s. 228 i VO). Af momslovens 8 følger endvidere, at S har pligt til inden 8 dage efter en VO at indsende indberetning herom til T&S. Rådgiverhonorar: Fradrag for moms ved aktivitetsoverdragelser, men formentlig ikke ved aktieoverdragelser (måske dog fradrag efter LL 8 J). Momsreguleringsforpligtelse efter ML 43+44: Sælgers skattemæssige stilling 9

10 Regler om fradragsretten for den ved købet af investeringsgoder refunderede moms. Den moms som en virksomhed har fået refunderet ved anskaffelsen af et momsbelagt investeringsgode, skal helt eller delvis tilbagebetales til momsmyndighederne, såfremt investeringsgodet overgår til anden anvendelse der medfører mindre eller slet ingen fradragsret for indgående moms, og ændringen i fradragsprocenten for moms overstiger 10 %. ML 43: Ved overdragelse af aktivet skal den ikke-nedskrevne (løftede) del af momsen som udgangspunkt betales. Det gælder dog ikke ved virksomhedsoverdragelser, hvis køber indtræder i momsreguleringsforpligtelsen. ML 44: Køber skal afgive erklæring om at ville dette, og køber skal have mindst samme fradragsret som sælger. Driftsmidler omfattet af 43 reguleres med 20 % p.a., mens fast ejendom reguleres med 10 % p.a. Reguleringsforpligtelsen bortfalder altså efter 5 år henholdsvis 10 år. Tinglysnings- og registreringsafgift Fra og med 1/ skal man ikke længere betale stempelafgift ved overdragelse af aktiver (ejerskifte). I stedet skal der betales en afgift ved registrering af overdragelsen af et aktiv i et offentligt register. Hvilke dispositioner udløser afgift jf. 1 Tinglysning af betinget eller endelig ejerskifte af fast ejendom eller andre aktiver Tinglysning af pant, bortset fra retspant Tinglysning af ejendomsforbehold Andre tinglysninger Afgiftsgrundlaget fast ejendom jf. 3 Afgiften beregnes af ejerskiftesummen, dog minimum ejendomsværdien. Ejendomsværdien skal foreligge oplyst ved anmeldelse til TL. Hvis ejendommen ikke er selvstændig vurderet skal dette oplyses ved anmeldelsen. Er der på anmeldelsestidspktet modtaget meddelelse om ændring af ejendomsværdien, kan ændret værdi anvendes. Afgift ved ejerskifte af fast ejendom jf. 4 Registreringsafgiften er for fast ejendom 0,6 % af ejendomsværdien/afgiftsgrundlaget jf. 4. Dette gælder også ved betingede ejerskifter. Alternativt Ved substansoverdragelser, hvori indgår større aktiver, til hvilke adkomsten skal registreres kan afgiften blive stor. Her kan det være en fordel i stedet at gennemføre VO som en spaltning af ejerselskabet eller ved tilførsel af aktiver og passiver til et DS, hvorefter det nye ejerselskab overdrages ved en aktieoverdragelse denne transaktion er jf TL 7 alene underlagt afgift på kr. Sambeskatning Obligatorisk national sambeskatning Dansk indkomst for alle danske selskaber mv. og indkomst fra alle danske filialer af udenlandske selskaber Sælgers skattemæssige stilling 10

11 samt indkomst fra faste ejendomme i Danmark ejet af udenlandske selskaber Koncernforbindelse: Bestemmende indflydelse (typisk mere end 50 %) med i sambeskatning med 100 % Øverste danske selskab er administrationsselskab foretager betaling af skatten Kun fuld fordeling af skatter hvert selskab hæfter for sin egen skat Frivillig international sambeskatning Alle koncernselskabers globalindkomst hvad enten koncernselskaberne er danske eller udenlandske, og hvad enten de er mødre eller døtre. 10 års bindingsperiode, hvorefter genbeskatning til likvidationsværdi. Ved udløbet kan vælges en ny 10 års bindingsperiode. Bindingsperioden kan dog afbrydes, hvis ingen genbeskatningssaldi, hvis saldiene beskattes fuldt ud, det ultimative moderselskab vælger det, eller et selskab over-tages af en anden koncern Genbeskatning ved koncernintern omstrukturering som hovedregel Det ultimative moderselskab vælger international sambeskatning Hvis ultimativt moderselskab ej selskabsskattepligtigt administrationsselskab udpeges (øverste danske selskab) Det ultimative moderselskab og administrationsselskabet hæfter solidarisk for skatten af de udenlandske selskaber, ejendomme og filialer. Administrationsselskabet betaler skatten Koncernforbindelse, SEL 31 Moderselskab udgør sammen med et datterselskab en koncern Et selskab mv. er moderselskab, når Besidder flertal af stemmerettigheder Ret til at udnævne flertal i øverste ledelsesorgan Bestemmende indflydelse iflg. vedtægter/aftale over driftsmæssig/finansiel ledelse i datterselskab Selskabsdeltager og efter aftale råder over flertal af stemmerettigheder eller Besidder kapitalandele og udøver bestemmende indflydelse over driftsmæssig/finansiel ledelse Stemmer og rettigheder, der besiddes af datterselskab medregnes Der bortses fra egne aktier Sambeskatningsindkomsten Sambeskatningsindkomsten = Summen af de enkelte selskabers skattepligtige indkomster efter fremførsel af underskud Selskabernes fulde indkomst indgår i sambeskatningsindkomsten uanset ejerandel Forholdsmæssig fordeling af årets positive henholdsvis negative sambeskatningsindkomst på de selskaber, hvorfra indkomsten hidrører Sambeskatning Periode Alle selskaber skal anvende samme skattemæssige indkomstperiode som administrationsselskabet Obligatorisk omlægning af det skattemæssige indkomstår Uanset det vedtægtsmæssige regnskabsår Kun sambeskatning for indkomstperioder, hvor koncernforbindelsen består Opgørelse efter alm. skatteregler på det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører Sælgers skattemæssige stilling 11

12 Skattemæssige afskrivninger, dog forholdsmæssigt baseret på en 12 måneders periode Sambeskatning Administrationsselskab National sambeskatning Øverste moderselskab i sambeskatningen er administrationsselskab Søsterselskaber: Administrationsselskab udpeges Administrationsselskabet forestår betaling af årets skat af sambeskatningsindkomsten inkl. restskat, tillæg og renter De administrerede selskaber betaler skat mv. til administrationsselskabet Skattemyndighederne betaler med frigørende virkning overskydende skat og godtgørelse til administrationsselskabet Overskudsgivende selskaber skal betale et beløb til administrationsselskabet svarende til skatteværdien (25 %) af udnyttede underskud hos andre selskaber Administrationsselskabet skal yde tilskud på 25 % af udnyttede underskud til underskudsgivende selskaber Ingen solidarisk hæftelse. Hvert enkelt selskab hæfter som udgangspunkt for sin egen forholdsmæssige andel af skatten mv. Administrationsselskabet overtager hæftelsen, når selskabet modtager betaling fra de administrerede selskaber International sambeskatning Den solidariske hæftelse mellem administrationsselskabet og det ultimative udenlandske moderselskab opretholdes, men kun for så vidt angår skat vedrørende udenlandske enheder Sælgers skattemæssige stilling 12

Købers skattemæssige stilling

Købers skattemæssige stilling Købers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere