Sælgers skattemæssige stilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sælgers skattemæssige stilling"

Transkript

1 Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende hovedregel for gevinster ved aktiesalg. (Holding)Selskabers avance ved salg af aktier er ofte skattefri. Aktivitetsoverdragelse => sælger er selskabet Skattepligtigt uanset om selskab eller person. Genstanden Aktieoverdragelse Salgsgenstanden er aktierne. Beskatningen reguleres af aktieavancebeskatningsloven (ABL) og ligningslovens (LL) 16B. Aktivitetsoverdragelse Salgsgenstanden er de nærmere aftalte aktiver, aktiviteter og evt. passiver. Beskatningen skal ske aktiv for aktiv, med de for aktivet relevante reguleringer. Visse aktiver kan dog behandles grupperet, f.eks. driftsmidler, fast ejendom, immaterielle rettigheder osv. => Skattemæssigt lettest at handle aktier. Køber har interesse for afskrivningsmuligheder. (Desuden bedre risikohåndtering og evt. finansieringsmuligheder) Sælgers interesse er skattefri avance. Afståelsestidspunkt De skattemæssige konsekvenser indtræder på afståelsestidspunktet => derfor relevant. HR: Anses for afstået det indkomstår, hvori der er indgået bindende aftale retserhvervelsestidspunktet. => Signing aftalt overtagelsesdag overtagelsesdag (Closing) uden betydning. Suspensive betingelser Krav: Reel usikkerhed om betingelsen vil blive opfyldt. => først bindende når betingelser opfyldt først beskatning på dette tidspunkt Resolutive betingelser Ingen reel usikkerhed, blot ventetid. => Beskatning ved aftaleindgåelse. U: Omsætningsaktiver (f.eks. varelager) kan typisk først opgøres på overtagelsestidspunktet. Købs/salgs optioner: At en aftale indeholder både en købsret og en salgsret medfører som hovedregel ikke at det er en bindende overdragelsesaftale (se dog modsat Tfs H). Sælgers skattemæssige stilling 1

2 Betydningen Aktier beskattes uanset ejertid mindre relevant end tidligere. Forbeholdt udbytte Køber Stadig relevant Retserhvervelsestidspunktet er relevant for afskrivningsmulighederne. Aktieoverdragelse Sælgers beskatning ABL Den skattemæssige behandling af avancer ved salg af aktier og anparter er udtømmende reguleret i ABL. Ved aktievancher forstås den fortjeneste eller tab, som realiseres ved salg af aktier, anparter og andre værdipapirer. Forhold, der er af betydning for den skatteskattemæssige opgørelse 1. Næring eller ikke næring Næringsaktier => fortjeneste altid være skattepligtig, uanset ejertid og uanset om børsnoterede. Anlægsaktier => se nedenfor 2. Realisationsprincippet ctr. Lagerprincippet Næringsaktier => Valg mellem realisationsprincippet eller lagerprincippet Andre aktier => anvendelse af realisationsprincippet beskatning ved realisering Realisationsprincippet Udgangspunktet: gennemsnitsmetoden jf. ABL 6. Undt: gælder for personers salg af børsnoterede aktier, der har været ejet i mindre end 3 år, idet HR er, at man her anvender aktiemetoden (og FIFO-reglen) ved opgørelse af avancen jf. ABL Er sælger et selskab eller person Selskab Datterselskabsaktier (ejer>10%) og koncernselskabsaktier (sambeskattet) beskatning Værnsregler mod mellemholdingselskaber Portefølgeaktier beskattes som almindelig selskabsindkomst (25%) Personers gevinster er skattepligtige, jf. ABL Børsnoterede aktier eller unoterede aktier Unoterede: Tab kan fradrages i aktieindkomsten, jf. ABL 13. Negativ aktieindkomste kan fradrages i den skattepligtige slutskat Børsnoterede: Tab kan fradrages i summen af indkomstårets indtægter omfattet af LL 16 B som stammer fra børsnoterede aktier, jf. ABL 14. Overskydende tab kan fremføres til fradrag i ægtefællens indtægter omfattet af LL 16 B, eller fremføres til følgende års indtægter omfattet af LL 16 B. Specialregel: PBL 15A: S kan undgå, at en avance (eller en del heraf) ved virksomhedsophør (uanset om der er tale om aktier eller aktiver) kommer til beskatning. Dette forudsætter efter pensionsbeskatningsloven PBL 15A, at S indbetaler op til Sælgers skattemæssige stilling 2

3 kr. (2010) på en pensionsordning med løbende udbetalinger. Betingelserne er bl.a., at S er min. 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i min. 10 år. Køber: Erhvervelse af aktier => beskatning afskrivningsmuligheder Aktivitetsoverdragelse Værdiansættelse og fordeling af købesum Betragtes som S s afståelse og K s erhvervelse af de enkelte aktiver. den skattemæssige behandling er mere kompliceret end ved overdragelse efter aktiemodellen. Substansoverdragelser adskiller sig fra aktieoverdragelser, ved, at det ved aktiemodellen er aktionærerne, der er S, mens S ved substansmodellen et målvirksomheden selv. Værdiansættelse og skattemyndighedernes prøvelsesadgang Aktiemodellen: Alene de overdragne kapitalandele er skatterelevante og skal værdiansættes. Substansmodellen: Hvert enkelt aktiv er skatterelevant. => Fordeling af den samlede købesum på de enkelte aktiver, jf. AFL 45, stk.2. Væsentligt da forskellige aktiver beskattes forskelligt. Købesummens fordeling har betydning for afskrivningsretten. Værdiansættelse mht. fordelingen af købesummen på de enkelte aktiver Udgangspunkt: Værdiansættelsen (den samlede købesum) og fordelingen af købesummen skal svare til handelsværdien for de overdragne aktiver. Skattemyndighederne skal lægge den aftalte fordeling til grund, medmindre fordelingen åbenbart ikke svarer til de faktiske værdier. Man sondrer mellem om der er tale om uafhængige parter eller parter med sammenfaldende interesser. Uafhængige parter Udgangspunkt: Modif: Aftalen kan ikke anfægtes af skattemyndighederne Parternes modstående interesser formodes at medføre en rimelig fordeling. Ingen skattemæssig symmetri asymmetri Eksempel: De konkrete omstændigheder mellem K og S kan medføre at der ikke består en skattemæssig symmetri, idet parterne ikke i skattemæssig henseende kan anses for at have modstående interesser. f.eks, hvis: 1. Hvis S har haft store skattemæssige underskud i de tidligere år, der kan fremføres, at S reelt er uden interesse i, hvilke skattepligtige fortjenester et salg udløser, med den virkning, at K selv kan fordele købesummen på de overdragne aktiver og derfor vil søge så stor del af købesummen som muligt placeret på de aktiver, hvor de største afskrivningsmuligheder består jf. LL 15, da han får en likviditetsmæssig fordel heraf. Sælgers skattemæssige stilling 3

4 2. Hvis den ene part er bosat i udlandet og derfor ikke er underlagt skattepligt til DK. Hvis udlændingen er underlagt anderledes skatteregler, vil udlændingen kunne overlade det til den anden part at fordele købesummen på de overdragne aktiver med den virkning, at den anden part i videst muligt omfang vil søge at placere købesummen på de aktiver, der medfører de optimale skattemæssige løsninger. Det teoretiske udgangspunkt er at adgang til korrektion kræver: bevis for interessefællesskab dokumentation for afvigelse fra normale kommercielle forhold og dokumentation for at der er årsagsforbindelse I praksis ender det dog ofte med at aftaleaprterne pålægges bevisbyrden for at købesumsfordelingen overholder arms-length -princippet i LL 2. Skattemyndigheder foretager afgørelse: Foretager parterne ikke en korrekt værdiansættelse og en symmetrisk og korrekt fordeling af købesummen har skattemyndighederne korrektionsadgang, jf. AFL 45, stk.3. Interesseforbundne parter Udgangspunkt: Mellem nærtbeslægtede eks. mlm forældre og børn eller ved en persons omdannelse af sin virksomhed til selskab vil værdiansættelsen af de overdragne aktiver og købesummens fordeling på disse i højere grad være undergivet skattemyndighedernes kontrol. Formodning for, at parterne på loyal vis har fastsat værdierne ud fra reelle forretningsmæssige hensyn skattemyndighederne kan derfor alene ændre på den skattemæssige værdiansættelse, herunder fordeling af den samlede købesum, hvis det er åbenbart, at fordelingen af købesummen er fastsat med det sigte at opnå en uberettiget skattemæssig fordel. Der er i disse situationer fastsat særlige regler for værdiansættelse. Udgangspunktet Prisen skal være udtryk for prisen i handel og vandel (armslængdeprincippet). Mht. goodwill, fast ejendom og unoterede aktier har skattemyndighederne udstedt særlige cirkulærer, der er vejledende for værdiansættelsen af disse aktiver. Da cirkulærerne ikke er bindende kan man i stedet sikre sig mod skattemyndighedernes korrektion på anden måde: Indhentelse af bindende svar, jf. Skatteforvaltningslovens 21-25: Problemet hermed er at det tager ca. 3 måneder at få svar, hvilket der sjældent er tid til at vente på i en overdragelsessituation. Man har heller ikke krav på at få et svar. Skatteforbehold, jf. Skatteforvaltningslovens 28: Hvor aftalen gøres betinget af at skattemyndighederne ikke anfægter værdiansættelsen/fordelingen af købesummen. Forbeholdet skal være klart, skriftligt, oplyst til skattemyndighederne og senest aftalt ved aftalens indgåelse. Det skal derudover være aftalt hvad konsekvensen af et afslag er, og tilbagetrædelsen skal være lovlig rent civilretligt. Problemet er at ophævelse af en virksomhedsoverdragelse er meget vanskelig/umulig rent praktisk. Omgørelse, jf. Skatteforvaltningslovens 29: Tilladelse til at ændre allerede foretagne dispositioner (en klar undtagelsesregel, som bruges meget sjældent). Gives tilladelsen stilles parterne som om deres aftale har det oprindeligt tilsigtede privatretlige indhold. Sælgers skattemæssige stilling 4

5 Beskatning af sælger De enkelte aktivtyper Grundlæggende vil beskatningen af S ved afståelse efter substansmodellen enten ske: Som avancebeskatning eller, Afståelsessum anskaffelsessum = avance => beskatning Som beskatning af genvundne afskrivninger eller, Afståelsessum > anskaffelsessum afskrivninger Som en kombination af begge. Selskaber: Som ved aktiesalg vil selskabers indkomst fra salg af aktiver blive beskattet som selskabsindkomst med 25 %. Fast ejendom ejendomsavance Næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom eller ikke-næringsdrivende. Beskatning af næringsdrivende er ikke underlagt EBL, men sker i stedet med udpkt i SL 5. Avancen ved salget, der opgøres som salgspris fratrukket anskaffelsespris (efter fradrag af evt. skattemæssige afskrivninger), vil blive beskattet som personlig indkomst jf. PSL 3, stk. 1. På samme måde vil tab være fradragsberettiget. Hvis ikke-næringsdrivende, hvor lang ejertiden er. EBL: Er der tale om ikke-næringsdrivende personer, vil spm om avancebeskatning være reguleret af EBL jf. 1, stk. 3. Ved Pinsepakken blev reglerne i EBL væsentlig ændret med virkn fra 1/1 1999: En af de væsentlige ændringer, var at der ved opgørelsen af avancen ved salg af erhvervsejendomme, skal ske fradrag i anskaffelsessum med de fradrag (afskrivninger), som ejeren har foretaget iht. AFL og som ikke bliver beskattet som genvundne afskrivninger. Endvidere blev reglerne om ejendommes indgangsværdi ved opgørelsen af avancen lempet således, at S, der engang har valgt at bede om skattemy s opgørelse af indgangsværdien pr. 19. maj 1993, ikke længere er bundet af dette valg, men for ejendommen anskaffet før 19. maj 1993, frit kan vælge mlm de forskellige værdiansættelsesprincipper. Ejertid på under 3 år: Her skal der ske beskatning af hele ejendomsavancen som kapitalindkomst. Avancen opgøres som den kontantomregnede salgspris efter kursen på afståelsestidspkt fratrukket den kontantomregnede anskaffelsespris efter kursen på anskaffelsestidspkt. Avancetab ved salg af ejendommen kan alene fradrages i fortjeneste ved salg af anden fat ejendom i indkomståret. Uudnyttet tabsfradrag kan fremføres til fradrag i skattepl ejendomsavancer og for personers vedkommende desuden overføres til fradrag i ægtefællens skattepligtige ejendomsavancer. Ejertid på mere end 3 år, men mindre end 8 år: Her opgøres avancen ved salg af eje erhvervet før 1/ på samme måde som ved salg efter ejertid på under 3 år, dog således at den skattepl avance reduceres med 5 % for hvert år, ejendommen har været ejet ud over 3 år. Avancen beskattes som kapitalindk. Med tab forholdes tilsvarende. Ejertid på 8 år eller derover: Her opgøres avancen ved afståelse af ejendomme erhvervet før 1/ også som ved salg efter ejertid på under 3 år, dog således at den skattepl avance reduceres med 30 %. De tilbageværende 70 % beskattes som kapitalindk. Sælgers skattemæssige stilling 5

6 Med tab forholdes tilsvarende. For ejendomme erhvervet efter 1/ gives der ikke ejertidsfradrag jf. Pinsepakken. Fast ejendom beskatning af genvunde afskrivninger (vigtigt til eksamen!) Såfremt S har foretaget afskrivninger på fast ejd, der er en del af den overtagne virksomhed, vil det jævnligt ske, at den del af salgssummen, der henføres til den faste ejd, overstiger det beløb, ejendommen skattemæssigt er nedskrevet til. AFL 21: Fortjeneste ved salg af afskrivningsberettigede bygninger udgør forskellen mellem salgspris og bygningens nedskrevne værdi. Fortjeneste ud over de genvundne afskrivninger beskattes efter reglerne i EBL. EBL 5, stk.4: Tab: Anskaffelsessummen nedsættes i afståelsesåret med foretagne afskrivninger, såfremt nævnte afskrivninger ikke genbeskattes efter AFL, jf. EBL 5, stk.4. Der sker beskatning af de ved salget genvundne afskrivninger der tidligere er opnået skattefradrag for, dog aldrig ud over de faktiske afskrivninger. S kan få fradrag, såfremt ejendommen sælges for en pris, der er lavere end den nedskrevne værdi. 90 % genvundne afskrivninger: For personer medregnes genvundne afskrivninger med 90 % ved opg af den skattepl indkomst, ems der for selskaber medregnes 100 %. Afståelse af lejemål avancebeskatning AFL 39/40: Erhvervslejere, der modtager vederlag for afståelse af deres lejemål, skal jf AFL 39, stk. 6 eller 40, stk. 6 jf. stk. 2 beskattes af fortjenesten derved. Avancen opgøres som den kontantomregnede afståelsessum fratrukket udgifterne til ombygning, forbedring og indretning og den kontantomregnende anskaffelsessum fratrukket foretagne afskrivninger på anskaffelsesvederlaget. Tab: er fradragsberettiget efter de samme retningslinier. Afståelse af lejemål genvundne afskrivninger AFL 39/40: Ved afståelse af lejede lokaler indregnes genvundne afskrivninger i den skattepl indkomst jf. AFL 39 fsva afskrivninger foretaget for udgifter til ombygninger, indretninger eller forbedringer og jf. AFL 40 fsva afskrivninger for udgifter til erhvervelse af lejemålet. For personer indgår fortjenesten/de genvundne afskrivninger i den pers. Indkomst. Fortjeneste opgøres som salgspris fratrukket købspris og udgifter til forbedringer mv., med fradrag af foretagne afskrivninger på anskaffelsesprisen mv. Goodwill og andre immaterielle aktiver Afståelse af goodwill beskattes efter AFL 40, stk. 6. Skattepligtig avance/tab opgøres som afståelsessum fratrukket anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Reglerne kan også finde anvendelse ved afståelse af øvrige immaterielle aktiver, dvs know-how, patent, brugsmodeller, ophavrettighder og varemærker. HR henstandsordning: I det omfang vederlag for goodwill eller immaterielle rettigheder erlægges med løbende ydelser efter LL 12 B er der adgang for S til at få rentefri henstand med avanceskattebetalingen indtil betaling af Sælgers skattemæssige stilling 6

7 Specialregler: de løbende ydelser sker. Begæring skal indgives i aftaleåret senest samtidig med indgivelse af selvangivelse jf. AL 40, stk. 7. LL 27 A (Ole opfinder) Hvis afståelse af IPR-rettighed kan beskatningen ske løbende som betalingen modtages, i stedet for at hele beskatningen sker i afståelsesåret. (LL 27 E (Ide-aktier) Beskatning af vederlag i aktier modtaget ved afståelse af et forsknings- og udviklingsarbejde kan fordeles på 10 år.) Driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt Konto: Driftsmidler afskrives samlet på en afskrivningskonto jf. AFL 5. Ved køb tillægges anskaffelsesprisen saldoen, og ved salg fratrækkes salgsprisen. Salget ikke sker som led i virksomhedens ophør AFL 8 Der skal på S afskriv.konto ske fradrag med salgsprisen på de solgte driftsmidler. Så længe der er en positiv restsaldo på kontoen, sker der ikke beskatning hos S. Såfremt der i et år fremkommer en negativ restsaldo, hvilket er udtryk for, at der er afskrevet mere end hvad der er købt af driftsmidler for, => skal der jf. AFL 8 ske indtægtsførsel og dermed beskatning af den negative saldo senest året efter, med mindre saldoen udlignes ved køb af nye driftsmidler. Salget sker som led i virksomhedens ophør AFL 9 S kan jf AFL 9 ikke afskrive på driftsmidlerne i afståelsesåret, idet afskrivningsretten tilkommer K. En positiv restsaldo på kontoen, efter at alle driftsmidler er solgt => der er afskrevet for lidt ift driftsmidlernes værditab. Tabet = uudnyttede afskrivninger kan jf AFL 9 fradrags i S skattepl indk med 90 %. Hvis S fortsat har driftsmidler, vil S først kunne fradrag evt tab/uudnyttede afskrivninger, når de sidste driftsmidler er solgt. En negativ restsaldo på kontoen => medfører at der er afskrevet for meget. 90 % af den negative saldo vil skulle beskattes i ophørsåret som skattepligtig indkomst.jf AFL 9. Driftsmidler med blandet benyttelse Disse afskrives ikke på samlet på kontoen, men enkeltvis. Opgørelsen af avance/tab, sker på samme måde, som ved fast ejd: Salgspris fratrukket anskaffelsessum + udgifter til forbedringer mv, med fradrag af afskrivninger. Avancen/tabet beskattes blot kun med den forholdsmæssige del, der kan henføres til den erhvervsmæssige brug. Straksafskrivninger HR: Salg af aktiver, der er afskrevet fuldt ud ved anskaffelsen (straktsafskrevne) medfører at S beskattes af den fulde salgssum i det år, hvor levering til K finder sted jf AFL 6. U virksomhedsophør: Her finder AFL 9 anvendelse. Sælgers skattemæssige stilling 7

8 Varelager Adskiller sig, da det typisk vil være det eneste omsætningsaktiv, der indgår i en VO. Beskatning af S ved salg heraf ifm med VO sker som avancebeskatning af differencen mlm den kontantomregenede salgspris og den kontantomregnede anskaffelsesum. Avancen beskattes som S personlige indk hhv. selskabsindk. (NB K har fuld fradragsret for anskaffelsessum) Løbende ydelser Earn out LL 12B Generelt Købesummen erlægges i form af en løbende ydelse i en bestemt periode efter at VO er gennemført. Den løbende ydelse vil ofte være fastsat som en andel af en overdraget virksomheds overskud i en aftalt periode. Ofte relateret til den del af målvirksomheden, der består af goodwill og andre immaterielle rettigheder. Værdien af disse kan være så tvivlsom, at det er vanskeligt for K at få købet heraf finansieret ved fremmed finansiering eller at foretage en korrekt værdiansættelse. LL 12B: Med virkning fra 1/ blev de tidligere regler ændret således, at løbende ydelser, der erlægges som helt eller delvist vederlag i gensidigt bebyrdende aftaler om overdragelse af et eller flere aktiver, ikke længere dobbeltbeskattes jf. LL 12B. (Dobbeltbeskatningen undgås ved, at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser indgår ved opgørelsen af afståelsessummen hos S, hhv. købesummen hos K. Dermed vil beløbet indgå ved en evt. avance- eller indkomstbeskatning af S samt i K s fremtidige afskrivningsgrundlag.) Anvendelsesområde Reglerne om beskatning af løbende ydelser finder anvendelse ved overdragelse af alle former for aktiver og er således ikke begrænset til overdragelse af goodwill og andre immaterielle aktiver. Det er i lovbemærkningerne udtrykkeligt anført, at de nye bestemmelser også omfatter løbende ydelser ved overdragelse af aktier og andre værdipapirer. Betingelser Forudsætningerne for at kunne anvende reglerne er: 1. At der er tale om en løbende ydelse i lovens forstand. Krav: Usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse. En enkeltstående regulering af købesummen er ikke nok til at det bliver en løbende ydelse. 2. Perioden, hvori den løbende ydelse skal betales, løber ud over det år, i hvilket aftalen om den løbende ydelse er indgået, 3. At den ene af parterne er underlagt enten fuld eller begrænset skattepligt til DK. Førsel af konto Konto: Der skal føres en særskilt konto over den løbende ydelses kapitaliserede værdi hos hver af parterne. Saldoen nedskrives derefter hvert år, efterhånden som erlæggelsen af de løbende ydelser finder sted. Modtagelsen af de løbende ydelser beskattes imidlertid ikke længere hos S førend på det tidspkt, hvor den akkumulerede værdi af de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi, der blev opgjort ved selve VO. Opgørelsen Ydelserne overstiger kontoen: Sælgers skattemæssige stilling 8

9 Dvs. kontoen er negativ. Fra det tidspunkt, hvor de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi af samme, skal der ske alm. indkomstbeskatning. Tilsvarende vil K ikke får fradrag for de løbende ydelser, førend på det tidspunkt, hvor disse overstiger den kapitaliserede værdi heraf, således som de blev opgjort på aftaletidspunkt. Ydelsen er mindre end kontoen: Dvs. kontoen er positiv. Ophører den løbende ydelse inden saldoen bliver negativ, kan S fradrage et beløb, der svarer til restsaldoen, i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ophører. Omvendt skal K medtage et beløb, der svarer til restsaldoen i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ikke længere skal betales. Moms Henstandsordning For overdragelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder AFL 40, stk. 6 jf. stk. 7 Ordningen medfører at overdrageren ikke skal erlægge skat af evt. avance fra overdragelsen på overdragelsestidspktet, men derimod først efterhånden som de løbende ydelser betales af K. Henstanden er rentefri. Den kan dog ikke strækkes ud over 7 år. Det er et krav at hele det modtagne beløb anvendes som afdrag på gælden og at der er søgt om henstand. Specialregler: LL 12, stk.5: Køber får ikke fradrag for et evt. negativt beløb på kontoen når det gælder køb af ikkeafskrivningsberettigede aktiver, som f.eks. aktier. I stedet ændres aktivets anskaffelsessum. Substansmodellen: her er det vigtigt, at man sondre mlm om der er tale om overdragelse af løsøre eller VO. HR: Momslovens 4: der skal betales afgift af leverancer af varer og tjenesteydelse her i landet med 25% Undt1: ML 13, stk. 1, nr. 11: transaktioner af værdipapirer (aktieoverdragelse) er fritaget for afgift. Undt2: ML 8, stk.1, 3.pkt: Ikke moms ved overdragelse af aktiver, når det sker som led i en virksomhedsoverdragelse. Betingelser: K skal drive momsregisteret virksomhed, er dette ikke tilfældet skal der ved overdragelsen medregnes moms. Det der overdrages skal reelt udgøre en virksomhed. Heri ligger et krav om, at det der overdrages skal udgøre en økonomisk og funktionel enhed, der kan videreføres af K, og hvor S ophører med at drive samme forretning. (Baggrunden for denne bestemmelse er, at staten ellers ville være udsat for en stor risiko, idet den ville risikere, at dens usikrede momskrav hos S ikke kunne inddrives, samtidig med at K efter erhvervelsen af aktiverne får udbetalt/refunderet moms se s. 228 i VO). Af momslovens 8 følger endvidere, at S har pligt til inden 8 dage efter en VO at indsende indberetning herom til T&S. Rådgiverhonorar: Fradrag for moms ved aktivitetsoverdragelser, men formentlig ikke ved aktieoverdragelser (måske dog fradrag efter LL 8 J). Momsreguleringsforpligtelse efter ML 43+44: Sælgers skattemæssige stilling 9

10 Regler om fradragsretten for den ved købet af investeringsgoder refunderede moms. Den moms som en virksomhed har fået refunderet ved anskaffelsen af et momsbelagt investeringsgode, skal helt eller delvis tilbagebetales til momsmyndighederne, såfremt investeringsgodet overgår til anden anvendelse der medfører mindre eller slet ingen fradragsret for indgående moms, og ændringen i fradragsprocenten for moms overstiger 10 %. ML 43: Ved overdragelse af aktivet skal den ikke-nedskrevne (løftede) del af momsen som udgangspunkt betales. Det gælder dog ikke ved virksomhedsoverdragelser, hvis køber indtræder i momsreguleringsforpligtelsen. ML 44: Køber skal afgive erklæring om at ville dette, og køber skal have mindst samme fradragsret som sælger. Driftsmidler omfattet af 43 reguleres med 20 % p.a., mens fast ejendom reguleres med 10 % p.a. Reguleringsforpligtelsen bortfalder altså efter 5 år henholdsvis 10 år. Tinglysnings- og registreringsafgift Fra og med 1/ skal man ikke længere betale stempelafgift ved overdragelse af aktiver (ejerskifte). I stedet skal der betales en afgift ved registrering af overdragelsen af et aktiv i et offentligt register. Hvilke dispositioner udløser afgift jf. 1 Tinglysning af betinget eller endelig ejerskifte af fast ejendom eller andre aktiver Tinglysning af pant, bortset fra retspant Tinglysning af ejendomsforbehold Andre tinglysninger Afgiftsgrundlaget fast ejendom jf. 3 Afgiften beregnes af ejerskiftesummen, dog minimum ejendomsværdien. Ejendomsværdien skal foreligge oplyst ved anmeldelse til TL. Hvis ejendommen ikke er selvstændig vurderet skal dette oplyses ved anmeldelsen. Er der på anmeldelsestidspktet modtaget meddelelse om ændring af ejendomsværdien, kan ændret værdi anvendes. Afgift ved ejerskifte af fast ejendom jf. 4 Registreringsafgiften er for fast ejendom 0,6 % af ejendomsværdien/afgiftsgrundlaget jf. 4. Dette gælder også ved betingede ejerskifter. Alternativt Ved substansoverdragelser, hvori indgår større aktiver, til hvilke adkomsten skal registreres kan afgiften blive stor. Her kan det være en fordel i stedet at gennemføre VO som en spaltning af ejerselskabet eller ved tilførsel af aktiver og passiver til et DS, hvorefter det nye ejerselskab overdrages ved en aktieoverdragelse denne transaktion er jf TL 7 alene underlagt afgift på kr. Sambeskatning Obligatorisk national sambeskatning Dansk indkomst for alle danske selskaber mv. og indkomst fra alle danske filialer af udenlandske selskaber Sælgers skattemæssige stilling 10

11 samt indkomst fra faste ejendomme i Danmark ejet af udenlandske selskaber Koncernforbindelse: Bestemmende indflydelse (typisk mere end 50 %) med i sambeskatning med 100 % Øverste danske selskab er administrationsselskab foretager betaling af skatten Kun fuld fordeling af skatter hvert selskab hæfter for sin egen skat Frivillig international sambeskatning Alle koncernselskabers globalindkomst hvad enten koncernselskaberne er danske eller udenlandske, og hvad enten de er mødre eller døtre. 10 års bindingsperiode, hvorefter genbeskatning til likvidationsværdi. Ved udløbet kan vælges en ny 10 års bindingsperiode. Bindingsperioden kan dog afbrydes, hvis ingen genbeskatningssaldi, hvis saldiene beskattes fuldt ud, det ultimative moderselskab vælger det, eller et selskab over-tages af en anden koncern Genbeskatning ved koncernintern omstrukturering som hovedregel Det ultimative moderselskab vælger international sambeskatning Hvis ultimativt moderselskab ej selskabsskattepligtigt administrationsselskab udpeges (øverste danske selskab) Det ultimative moderselskab og administrationsselskabet hæfter solidarisk for skatten af de udenlandske selskaber, ejendomme og filialer. Administrationsselskabet betaler skatten Koncernforbindelse, SEL 31 Moderselskab udgør sammen med et datterselskab en koncern Et selskab mv. er moderselskab, når Besidder flertal af stemmerettigheder Ret til at udnævne flertal i øverste ledelsesorgan Bestemmende indflydelse iflg. vedtægter/aftale over driftsmæssig/finansiel ledelse i datterselskab Selskabsdeltager og efter aftale råder over flertal af stemmerettigheder eller Besidder kapitalandele og udøver bestemmende indflydelse over driftsmæssig/finansiel ledelse Stemmer og rettigheder, der besiddes af datterselskab medregnes Der bortses fra egne aktier Sambeskatningsindkomsten Sambeskatningsindkomsten = Summen af de enkelte selskabers skattepligtige indkomster efter fremførsel af underskud Selskabernes fulde indkomst indgår i sambeskatningsindkomsten uanset ejerandel Forholdsmæssig fordeling af årets positive henholdsvis negative sambeskatningsindkomst på de selskaber, hvorfra indkomsten hidrører Sambeskatning Periode Alle selskaber skal anvende samme skattemæssige indkomstperiode som administrationsselskabet Obligatorisk omlægning af det skattemæssige indkomstår Uanset det vedtægtsmæssige regnskabsår Kun sambeskatning for indkomstperioder, hvor koncernforbindelsen består Opgørelse efter alm. skatteregler på det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører Sælgers skattemæssige stilling 11

12 Skattemæssige afskrivninger, dog forholdsmæssigt baseret på en 12 måneders periode Sambeskatning Administrationsselskab National sambeskatning Øverste moderselskab i sambeskatningen er administrationsselskab Søsterselskaber: Administrationsselskab udpeges Administrationsselskabet forestår betaling af årets skat af sambeskatningsindkomsten inkl. restskat, tillæg og renter De administrerede selskaber betaler skat mv. til administrationsselskabet Skattemyndighederne betaler med frigørende virkning overskydende skat og godtgørelse til administrationsselskabet Overskudsgivende selskaber skal betale et beløb til administrationsselskabet svarende til skatteværdien (25 %) af udnyttede underskud hos andre selskaber Administrationsselskabet skal yde tilskud på 25 % af udnyttede underskud til underskudsgivende selskaber Ingen solidarisk hæftelse. Hvert enkelt selskab hæfter som udgangspunkt for sin egen forholdsmæssige andel af skatten mv. Administrationsselskabet overtager hæftelsen, når selskabet modtager betaling fra de administrerede selskaber International sambeskatning Den solidariske hæftelse mellem administrationsselskabet og det ultimative udenlandske moderselskab opretholdes, men kun for så vidt angår skat vedrørende udenlandske enheder Sælgers skattemæssige stilling 12

Købers skattemæssige stilling

Købers skattemæssige stilling Købers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere