Sælgers skattemæssige stilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sælgers skattemæssige stilling"

Transkript

1 Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende hovedregel for gevinster ved aktiesalg. (Holding)Selskabers avance ved salg af aktier er ofte skattefri. Aktivitetsoverdragelse => sælger er selskabet Skattepligtigt uanset om selskab eller person. Genstanden Aktieoverdragelse Salgsgenstanden er aktierne. Beskatningen reguleres af aktieavancebeskatningsloven (ABL) og ligningslovens (LL) 16B. Aktivitetsoverdragelse Salgsgenstanden er de nærmere aftalte aktiver, aktiviteter og evt. passiver. Beskatningen skal ske aktiv for aktiv, med de for aktivet relevante reguleringer. Visse aktiver kan dog behandles grupperet, f.eks. driftsmidler, fast ejendom, immaterielle rettigheder osv. => Skattemæssigt lettest at handle aktier. Køber har interesse for afskrivningsmuligheder. (Desuden bedre risikohåndtering og evt. finansieringsmuligheder) Sælgers interesse er skattefri avance. Afståelsestidspunkt De skattemæssige konsekvenser indtræder på afståelsestidspunktet => derfor relevant. HR: Anses for afstået det indkomstår, hvori der er indgået bindende aftale retserhvervelsestidspunktet. => Signing aftalt overtagelsesdag overtagelsesdag (Closing) uden betydning. Suspensive betingelser Krav: Reel usikkerhed om betingelsen vil blive opfyldt. => først bindende når betingelser opfyldt først beskatning på dette tidspunkt Resolutive betingelser Ingen reel usikkerhed, blot ventetid. => Beskatning ved aftaleindgåelse. U: Omsætningsaktiver (f.eks. varelager) kan typisk først opgøres på overtagelsestidspunktet. Købs/salgs optioner: At en aftale indeholder både en købsret og en salgsret medfører som hovedregel ikke at det er en bindende overdragelsesaftale (se dog modsat Tfs H). Sælgers skattemæssige stilling 1

2 Betydningen Aktier beskattes uanset ejertid mindre relevant end tidligere. Forbeholdt udbytte Køber Stadig relevant Retserhvervelsestidspunktet er relevant for afskrivningsmulighederne. Aktieoverdragelse Sælgers beskatning ABL Den skattemæssige behandling af avancer ved salg af aktier og anparter er udtømmende reguleret i ABL. Ved aktievancher forstås den fortjeneste eller tab, som realiseres ved salg af aktier, anparter og andre værdipapirer. Forhold, der er af betydning for den skatteskattemæssige opgørelse 1. Næring eller ikke næring Næringsaktier => fortjeneste altid være skattepligtig, uanset ejertid og uanset om børsnoterede. Anlægsaktier => se nedenfor 2. Realisationsprincippet ctr. Lagerprincippet Næringsaktier => Valg mellem realisationsprincippet eller lagerprincippet Andre aktier => anvendelse af realisationsprincippet beskatning ved realisering Realisationsprincippet Udgangspunktet: gennemsnitsmetoden jf. ABL 6. Undt: gælder for personers salg af børsnoterede aktier, der har været ejet i mindre end 3 år, idet HR er, at man her anvender aktiemetoden (og FIFO-reglen) ved opgørelse af avancen jf. ABL Er sælger et selskab eller person Selskab Datterselskabsaktier (ejer>10%) og koncernselskabsaktier (sambeskattet) beskatning Værnsregler mod mellemholdingselskaber Portefølgeaktier beskattes som almindelig selskabsindkomst (25%) Personers gevinster er skattepligtige, jf. ABL Børsnoterede aktier eller unoterede aktier Unoterede: Tab kan fradrages i aktieindkomsten, jf. ABL 13. Negativ aktieindkomste kan fradrages i den skattepligtige slutskat Børsnoterede: Tab kan fradrages i summen af indkomstårets indtægter omfattet af LL 16 B som stammer fra børsnoterede aktier, jf. ABL 14. Overskydende tab kan fremføres til fradrag i ægtefællens indtægter omfattet af LL 16 B, eller fremføres til følgende års indtægter omfattet af LL 16 B. Specialregel: PBL 15A: S kan undgå, at en avance (eller en del heraf) ved virksomhedsophør (uanset om der er tale om aktier eller aktiver) kommer til beskatning. Dette forudsætter efter pensionsbeskatningsloven PBL 15A, at S indbetaler op til Sælgers skattemæssige stilling 2

3 kr. (2010) på en pensionsordning med løbende udbetalinger. Betingelserne er bl.a., at S er min. 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i min. 10 år. Køber: Erhvervelse af aktier => beskatning afskrivningsmuligheder Aktivitetsoverdragelse Værdiansættelse og fordeling af købesum Betragtes som S s afståelse og K s erhvervelse af de enkelte aktiver. den skattemæssige behandling er mere kompliceret end ved overdragelse efter aktiemodellen. Substansoverdragelser adskiller sig fra aktieoverdragelser, ved, at det ved aktiemodellen er aktionærerne, der er S, mens S ved substansmodellen et målvirksomheden selv. Værdiansættelse og skattemyndighedernes prøvelsesadgang Aktiemodellen: Alene de overdragne kapitalandele er skatterelevante og skal værdiansættes. Substansmodellen: Hvert enkelt aktiv er skatterelevant. => Fordeling af den samlede købesum på de enkelte aktiver, jf. AFL 45, stk.2. Væsentligt da forskellige aktiver beskattes forskelligt. Købesummens fordeling har betydning for afskrivningsretten. Værdiansættelse mht. fordelingen af købesummen på de enkelte aktiver Udgangspunkt: Værdiansættelsen (den samlede købesum) og fordelingen af købesummen skal svare til handelsværdien for de overdragne aktiver. Skattemyndighederne skal lægge den aftalte fordeling til grund, medmindre fordelingen åbenbart ikke svarer til de faktiske værdier. Man sondrer mellem om der er tale om uafhængige parter eller parter med sammenfaldende interesser. Uafhængige parter Udgangspunkt: Modif: Aftalen kan ikke anfægtes af skattemyndighederne Parternes modstående interesser formodes at medføre en rimelig fordeling. Ingen skattemæssig symmetri asymmetri Eksempel: De konkrete omstændigheder mellem K og S kan medføre at der ikke består en skattemæssig symmetri, idet parterne ikke i skattemæssig henseende kan anses for at have modstående interesser. f.eks, hvis: 1. Hvis S har haft store skattemæssige underskud i de tidligere år, der kan fremføres, at S reelt er uden interesse i, hvilke skattepligtige fortjenester et salg udløser, med den virkning, at K selv kan fordele købesummen på de overdragne aktiver og derfor vil søge så stor del af købesummen som muligt placeret på de aktiver, hvor de største afskrivningsmuligheder består jf. LL 15, da han får en likviditetsmæssig fordel heraf. Sælgers skattemæssige stilling 3

4 2. Hvis den ene part er bosat i udlandet og derfor ikke er underlagt skattepligt til DK. Hvis udlændingen er underlagt anderledes skatteregler, vil udlændingen kunne overlade det til den anden part at fordele købesummen på de overdragne aktiver med den virkning, at den anden part i videst muligt omfang vil søge at placere købesummen på de aktiver, der medfører de optimale skattemæssige løsninger. Det teoretiske udgangspunkt er at adgang til korrektion kræver: bevis for interessefællesskab dokumentation for afvigelse fra normale kommercielle forhold og dokumentation for at der er årsagsforbindelse I praksis ender det dog ofte med at aftaleaprterne pålægges bevisbyrden for at købesumsfordelingen overholder arms-length -princippet i LL 2. Skattemyndigheder foretager afgørelse: Foretager parterne ikke en korrekt værdiansættelse og en symmetrisk og korrekt fordeling af købesummen har skattemyndighederne korrektionsadgang, jf. AFL 45, stk.3. Interesseforbundne parter Udgangspunkt: Mellem nærtbeslægtede eks. mlm forældre og børn eller ved en persons omdannelse af sin virksomhed til selskab vil værdiansættelsen af de overdragne aktiver og købesummens fordeling på disse i højere grad være undergivet skattemyndighedernes kontrol. Formodning for, at parterne på loyal vis har fastsat værdierne ud fra reelle forretningsmæssige hensyn skattemyndighederne kan derfor alene ændre på den skattemæssige værdiansættelse, herunder fordeling af den samlede købesum, hvis det er åbenbart, at fordelingen af købesummen er fastsat med det sigte at opnå en uberettiget skattemæssig fordel. Der er i disse situationer fastsat særlige regler for værdiansættelse. Udgangspunktet Prisen skal være udtryk for prisen i handel og vandel (armslængdeprincippet). Mht. goodwill, fast ejendom og unoterede aktier har skattemyndighederne udstedt særlige cirkulærer, der er vejledende for værdiansættelsen af disse aktiver. Da cirkulærerne ikke er bindende kan man i stedet sikre sig mod skattemyndighedernes korrektion på anden måde: Indhentelse af bindende svar, jf. Skatteforvaltningslovens 21-25: Problemet hermed er at det tager ca. 3 måneder at få svar, hvilket der sjældent er tid til at vente på i en overdragelsessituation. Man har heller ikke krav på at få et svar. Skatteforbehold, jf. Skatteforvaltningslovens 28: Hvor aftalen gøres betinget af at skattemyndighederne ikke anfægter værdiansættelsen/fordelingen af købesummen. Forbeholdet skal være klart, skriftligt, oplyst til skattemyndighederne og senest aftalt ved aftalens indgåelse. Det skal derudover være aftalt hvad konsekvensen af et afslag er, og tilbagetrædelsen skal være lovlig rent civilretligt. Problemet er at ophævelse af en virksomhedsoverdragelse er meget vanskelig/umulig rent praktisk. Omgørelse, jf. Skatteforvaltningslovens 29: Tilladelse til at ændre allerede foretagne dispositioner (en klar undtagelsesregel, som bruges meget sjældent). Gives tilladelsen stilles parterne som om deres aftale har det oprindeligt tilsigtede privatretlige indhold. Sælgers skattemæssige stilling 4

5 Beskatning af sælger De enkelte aktivtyper Grundlæggende vil beskatningen af S ved afståelse efter substansmodellen enten ske: Som avancebeskatning eller, Afståelsessum anskaffelsessum = avance => beskatning Som beskatning af genvundne afskrivninger eller, Afståelsessum > anskaffelsessum afskrivninger Som en kombination af begge. Selskaber: Som ved aktiesalg vil selskabers indkomst fra salg af aktiver blive beskattet som selskabsindkomst med 25 %. Fast ejendom ejendomsavance Næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom eller ikke-næringsdrivende. Beskatning af næringsdrivende er ikke underlagt EBL, men sker i stedet med udpkt i SL 5. Avancen ved salget, der opgøres som salgspris fratrukket anskaffelsespris (efter fradrag af evt. skattemæssige afskrivninger), vil blive beskattet som personlig indkomst jf. PSL 3, stk. 1. På samme måde vil tab være fradragsberettiget. Hvis ikke-næringsdrivende, hvor lang ejertiden er. EBL: Er der tale om ikke-næringsdrivende personer, vil spm om avancebeskatning være reguleret af EBL jf. 1, stk. 3. Ved Pinsepakken blev reglerne i EBL væsentlig ændret med virkn fra 1/1 1999: En af de væsentlige ændringer, var at der ved opgørelsen af avancen ved salg af erhvervsejendomme, skal ske fradrag i anskaffelsessum med de fradrag (afskrivninger), som ejeren har foretaget iht. AFL og som ikke bliver beskattet som genvundne afskrivninger. Endvidere blev reglerne om ejendommes indgangsværdi ved opgørelsen af avancen lempet således, at S, der engang har valgt at bede om skattemy s opgørelse af indgangsværdien pr. 19. maj 1993, ikke længere er bundet af dette valg, men for ejendommen anskaffet før 19. maj 1993, frit kan vælge mlm de forskellige værdiansættelsesprincipper. Ejertid på under 3 år: Her skal der ske beskatning af hele ejendomsavancen som kapitalindkomst. Avancen opgøres som den kontantomregnede salgspris efter kursen på afståelsestidspkt fratrukket den kontantomregnede anskaffelsespris efter kursen på anskaffelsestidspkt. Avancetab ved salg af ejendommen kan alene fradrages i fortjeneste ved salg af anden fat ejendom i indkomståret. Uudnyttet tabsfradrag kan fremføres til fradrag i skattepl ejendomsavancer og for personers vedkommende desuden overføres til fradrag i ægtefællens skattepligtige ejendomsavancer. Ejertid på mere end 3 år, men mindre end 8 år: Her opgøres avancen ved salg af eje erhvervet før 1/ på samme måde som ved salg efter ejertid på under 3 år, dog således at den skattepl avance reduceres med 5 % for hvert år, ejendommen har været ejet ud over 3 år. Avancen beskattes som kapitalindk. Med tab forholdes tilsvarende. Ejertid på 8 år eller derover: Her opgøres avancen ved afståelse af ejendomme erhvervet før 1/ også som ved salg efter ejertid på under 3 år, dog således at den skattepl avance reduceres med 30 %. De tilbageværende 70 % beskattes som kapitalindk. Sælgers skattemæssige stilling 5

6 Med tab forholdes tilsvarende. For ejendomme erhvervet efter 1/ gives der ikke ejertidsfradrag jf. Pinsepakken. Fast ejendom beskatning af genvunde afskrivninger (vigtigt til eksamen!) Såfremt S har foretaget afskrivninger på fast ejd, der er en del af den overtagne virksomhed, vil det jævnligt ske, at den del af salgssummen, der henføres til den faste ejd, overstiger det beløb, ejendommen skattemæssigt er nedskrevet til. AFL 21: Fortjeneste ved salg af afskrivningsberettigede bygninger udgør forskellen mellem salgspris og bygningens nedskrevne værdi. Fortjeneste ud over de genvundne afskrivninger beskattes efter reglerne i EBL. EBL 5, stk.4: Tab: Anskaffelsessummen nedsættes i afståelsesåret med foretagne afskrivninger, såfremt nævnte afskrivninger ikke genbeskattes efter AFL, jf. EBL 5, stk.4. Der sker beskatning af de ved salget genvundne afskrivninger der tidligere er opnået skattefradrag for, dog aldrig ud over de faktiske afskrivninger. S kan få fradrag, såfremt ejendommen sælges for en pris, der er lavere end den nedskrevne værdi. 90 % genvundne afskrivninger: For personer medregnes genvundne afskrivninger med 90 % ved opg af den skattepl indkomst, ems der for selskaber medregnes 100 %. Afståelse af lejemål avancebeskatning AFL 39/40: Erhvervslejere, der modtager vederlag for afståelse af deres lejemål, skal jf AFL 39, stk. 6 eller 40, stk. 6 jf. stk. 2 beskattes af fortjenesten derved. Avancen opgøres som den kontantomregnede afståelsessum fratrukket udgifterne til ombygning, forbedring og indretning og den kontantomregnende anskaffelsessum fratrukket foretagne afskrivninger på anskaffelsesvederlaget. Tab: er fradragsberettiget efter de samme retningslinier. Afståelse af lejemål genvundne afskrivninger AFL 39/40: Ved afståelse af lejede lokaler indregnes genvundne afskrivninger i den skattepl indkomst jf. AFL 39 fsva afskrivninger foretaget for udgifter til ombygninger, indretninger eller forbedringer og jf. AFL 40 fsva afskrivninger for udgifter til erhvervelse af lejemålet. For personer indgår fortjenesten/de genvundne afskrivninger i den pers. Indkomst. Fortjeneste opgøres som salgspris fratrukket købspris og udgifter til forbedringer mv., med fradrag af foretagne afskrivninger på anskaffelsesprisen mv. Goodwill og andre immaterielle aktiver Afståelse af goodwill beskattes efter AFL 40, stk. 6. Skattepligtig avance/tab opgøres som afståelsessum fratrukket anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Reglerne kan også finde anvendelse ved afståelse af øvrige immaterielle aktiver, dvs know-how, patent, brugsmodeller, ophavrettighder og varemærker. HR henstandsordning: I det omfang vederlag for goodwill eller immaterielle rettigheder erlægges med løbende ydelser efter LL 12 B er der adgang for S til at få rentefri henstand med avanceskattebetalingen indtil betaling af Sælgers skattemæssige stilling 6

7 Specialregler: de løbende ydelser sker. Begæring skal indgives i aftaleåret senest samtidig med indgivelse af selvangivelse jf. AL 40, stk. 7. LL 27 A (Ole opfinder) Hvis afståelse af IPR-rettighed kan beskatningen ske løbende som betalingen modtages, i stedet for at hele beskatningen sker i afståelsesåret. (LL 27 E (Ide-aktier) Beskatning af vederlag i aktier modtaget ved afståelse af et forsknings- og udviklingsarbejde kan fordeles på 10 år.) Driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt Konto: Driftsmidler afskrives samlet på en afskrivningskonto jf. AFL 5. Ved køb tillægges anskaffelsesprisen saldoen, og ved salg fratrækkes salgsprisen. Salget ikke sker som led i virksomhedens ophør AFL 8 Der skal på S afskriv.konto ske fradrag med salgsprisen på de solgte driftsmidler. Så længe der er en positiv restsaldo på kontoen, sker der ikke beskatning hos S. Såfremt der i et år fremkommer en negativ restsaldo, hvilket er udtryk for, at der er afskrevet mere end hvad der er købt af driftsmidler for, => skal der jf. AFL 8 ske indtægtsførsel og dermed beskatning af den negative saldo senest året efter, med mindre saldoen udlignes ved køb af nye driftsmidler. Salget sker som led i virksomhedens ophør AFL 9 S kan jf AFL 9 ikke afskrive på driftsmidlerne i afståelsesåret, idet afskrivningsretten tilkommer K. En positiv restsaldo på kontoen, efter at alle driftsmidler er solgt => der er afskrevet for lidt ift driftsmidlernes værditab. Tabet = uudnyttede afskrivninger kan jf AFL 9 fradrags i S skattepl indk med 90 %. Hvis S fortsat har driftsmidler, vil S først kunne fradrag evt tab/uudnyttede afskrivninger, når de sidste driftsmidler er solgt. En negativ restsaldo på kontoen => medfører at der er afskrevet for meget. 90 % af den negative saldo vil skulle beskattes i ophørsåret som skattepligtig indkomst.jf AFL 9. Driftsmidler med blandet benyttelse Disse afskrives ikke på samlet på kontoen, men enkeltvis. Opgørelsen af avance/tab, sker på samme måde, som ved fast ejd: Salgspris fratrukket anskaffelsessum + udgifter til forbedringer mv, med fradrag af afskrivninger. Avancen/tabet beskattes blot kun med den forholdsmæssige del, der kan henføres til den erhvervsmæssige brug. Straksafskrivninger HR: Salg af aktiver, der er afskrevet fuldt ud ved anskaffelsen (straktsafskrevne) medfører at S beskattes af den fulde salgssum i det år, hvor levering til K finder sted jf AFL 6. U virksomhedsophør: Her finder AFL 9 anvendelse. Sælgers skattemæssige stilling 7

8 Varelager Adskiller sig, da det typisk vil være det eneste omsætningsaktiv, der indgår i en VO. Beskatning af S ved salg heraf ifm med VO sker som avancebeskatning af differencen mlm den kontantomregenede salgspris og den kontantomregnede anskaffelsesum. Avancen beskattes som S personlige indk hhv. selskabsindk. (NB K har fuld fradragsret for anskaffelsessum) Løbende ydelser Earn out LL 12B Generelt Købesummen erlægges i form af en løbende ydelse i en bestemt periode efter at VO er gennemført. Den løbende ydelse vil ofte være fastsat som en andel af en overdraget virksomheds overskud i en aftalt periode. Ofte relateret til den del af målvirksomheden, der består af goodwill og andre immaterielle rettigheder. Værdien af disse kan være så tvivlsom, at det er vanskeligt for K at få købet heraf finansieret ved fremmed finansiering eller at foretage en korrekt værdiansættelse. LL 12B: Med virkning fra 1/ blev de tidligere regler ændret således, at løbende ydelser, der erlægges som helt eller delvist vederlag i gensidigt bebyrdende aftaler om overdragelse af et eller flere aktiver, ikke længere dobbeltbeskattes jf. LL 12B. (Dobbeltbeskatningen undgås ved, at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser indgår ved opgørelsen af afståelsessummen hos S, hhv. købesummen hos K. Dermed vil beløbet indgå ved en evt. avance- eller indkomstbeskatning af S samt i K s fremtidige afskrivningsgrundlag.) Anvendelsesområde Reglerne om beskatning af løbende ydelser finder anvendelse ved overdragelse af alle former for aktiver og er således ikke begrænset til overdragelse af goodwill og andre immaterielle aktiver. Det er i lovbemærkningerne udtrykkeligt anført, at de nye bestemmelser også omfatter løbende ydelser ved overdragelse af aktier og andre værdipapirer. Betingelser Forudsætningerne for at kunne anvende reglerne er: 1. At der er tale om en løbende ydelse i lovens forstand. Krav: Usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse. En enkeltstående regulering af købesummen er ikke nok til at det bliver en løbende ydelse. 2. Perioden, hvori den løbende ydelse skal betales, løber ud over det år, i hvilket aftalen om den løbende ydelse er indgået, 3. At den ene af parterne er underlagt enten fuld eller begrænset skattepligt til DK. Førsel af konto Konto: Der skal føres en særskilt konto over den løbende ydelses kapitaliserede værdi hos hver af parterne. Saldoen nedskrives derefter hvert år, efterhånden som erlæggelsen af de løbende ydelser finder sted. Modtagelsen af de løbende ydelser beskattes imidlertid ikke længere hos S førend på det tidspkt, hvor den akkumulerede værdi af de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi, der blev opgjort ved selve VO. Opgørelsen Ydelserne overstiger kontoen: Sælgers skattemæssige stilling 8

9 Dvs. kontoen er negativ. Fra det tidspunkt, hvor de løbende ydelser overstiger den kapitaliserede værdi af samme, skal der ske alm. indkomstbeskatning. Tilsvarende vil K ikke får fradrag for de løbende ydelser, førend på det tidspunkt, hvor disse overstiger den kapitaliserede værdi heraf, således som de blev opgjort på aftaletidspunkt. Ydelsen er mindre end kontoen: Dvs. kontoen er positiv. Ophører den løbende ydelse inden saldoen bliver negativ, kan S fradrage et beløb, der svarer til restsaldoen, i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ophører. Omvendt skal K medtage et beløb, der svarer til restsaldoen i sin indkomst i det år, hvor ydelsen ikke længere skal betales. Moms Henstandsordning For overdragelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder AFL 40, stk. 6 jf. stk. 7 Ordningen medfører at overdrageren ikke skal erlægge skat af evt. avance fra overdragelsen på overdragelsestidspktet, men derimod først efterhånden som de løbende ydelser betales af K. Henstanden er rentefri. Den kan dog ikke strækkes ud over 7 år. Det er et krav at hele det modtagne beløb anvendes som afdrag på gælden og at der er søgt om henstand. Specialregler: LL 12, stk.5: Køber får ikke fradrag for et evt. negativt beløb på kontoen når det gælder køb af ikkeafskrivningsberettigede aktiver, som f.eks. aktier. I stedet ændres aktivets anskaffelsessum. Substansmodellen: her er det vigtigt, at man sondre mlm om der er tale om overdragelse af løsøre eller VO. HR: Momslovens 4: der skal betales afgift af leverancer af varer og tjenesteydelse her i landet med 25% Undt1: ML 13, stk. 1, nr. 11: transaktioner af værdipapirer (aktieoverdragelse) er fritaget for afgift. Undt2: ML 8, stk.1, 3.pkt: Ikke moms ved overdragelse af aktiver, når det sker som led i en virksomhedsoverdragelse. Betingelser: K skal drive momsregisteret virksomhed, er dette ikke tilfældet skal der ved overdragelsen medregnes moms. Det der overdrages skal reelt udgøre en virksomhed. Heri ligger et krav om, at det der overdrages skal udgøre en økonomisk og funktionel enhed, der kan videreføres af K, og hvor S ophører med at drive samme forretning. (Baggrunden for denne bestemmelse er, at staten ellers ville være udsat for en stor risiko, idet den ville risikere, at dens usikrede momskrav hos S ikke kunne inddrives, samtidig med at K efter erhvervelsen af aktiverne får udbetalt/refunderet moms se s. 228 i VO). Af momslovens 8 følger endvidere, at S har pligt til inden 8 dage efter en VO at indsende indberetning herom til T&S. Rådgiverhonorar: Fradrag for moms ved aktivitetsoverdragelser, men formentlig ikke ved aktieoverdragelser (måske dog fradrag efter LL 8 J). Momsreguleringsforpligtelse efter ML 43+44: Sælgers skattemæssige stilling 9

10 Regler om fradragsretten for den ved købet af investeringsgoder refunderede moms. Den moms som en virksomhed har fået refunderet ved anskaffelsen af et momsbelagt investeringsgode, skal helt eller delvis tilbagebetales til momsmyndighederne, såfremt investeringsgodet overgår til anden anvendelse der medfører mindre eller slet ingen fradragsret for indgående moms, og ændringen i fradragsprocenten for moms overstiger 10 %. ML 43: Ved overdragelse af aktivet skal den ikke-nedskrevne (løftede) del af momsen som udgangspunkt betales. Det gælder dog ikke ved virksomhedsoverdragelser, hvis køber indtræder i momsreguleringsforpligtelsen. ML 44: Køber skal afgive erklæring om at ville dette, og køber skal have mindst samme fradragsret som sælger. Driftsmidler omfattet af 43 reguleres med 20 % p.a., mens fast ejendom reguleres med 10 % p.a. Reguleringsforpligtelsen bortfalder altså efter 5 år henholdsvis 10 år. Tinglysnings- og registreringsafgift Fra og med 1/ skal man ikke længere betale stempelafgift ved overdragelse af aktiver (ejerskifte). I stedet skal der betales en afgift ved registrering af overdragelsen af et aktiv i et offentligt register. Hvilke dispositioner udløser afgift jf. 1 Tinglysning af betinget eller endelig ejerskifte af fast ejendom eller andre aktiver Tinglysning af pant, bortset fra retspant Tinglysning af ejendomsforbehold Andre tinglysninger Afgiftsgrundlaget fast ejendom jf. 3 Afgiften beregnes af ejerskiftesummen, dog minimum ejendomsværdien. Ejendomsværdien skal foreligge oplyst ved anmeldelse til TL. Hvis ejendommen ikke er selvstændig vurderet skal dette oplyses ved anmeldelsen. Er der på anmeldelsestidspktet modtaget meddelelse om ændring af ejendomsværdien, kan ændret værdi anvendes. Afgift ved ejerskifte af fast ejendom jf. 4 Registreringsafgiften er for fast ejendom 0,6 % af ejendomsværdien/afgiftsgrundlaget jf. 4. Dette gælder også ved betingede ejerskifter. Alternativt Ved substansoverdragelser, hvori indgår større aktiver, til hvilke adkomsten skal registreres kan afgiften blive stor. Her kan det være en fordel i stedet at gennemføre VO som en spaltning af ejerselskabet eller ved tilførsel af aktiver og passiver til et DS, hvorefter det nye ejerselskab overdrages ved en aktieoverdragelse denne transaktion er jf TL 7 alene underlagt afgift på kr. Sambeskatning Obligatorisk national sambeskatning Dansk indkomst for alle danske selskaber mv. og indkomst fra alle danske filialer af udenlandske selskaber Sælgers skattemæssige stilling 10

11 samt indkomst fra faste ejendomme i Danmark ejet af udenlandske selskaber Koncernforbindelse: Bestemmende indflydelse (typisk mere end 50 %) med i sambeskatning med 100 % Øverste danske selskab er administrationsselskab foretager betaling af skatten Kun fuld fordeling af skatter hvert selskab hæfter for sin egen skat Frivillig international sambeskatning Alle koncernselskabers globalindkomst hvad enten koncernselskaberne er danske eller udenlandske, og hvad enten de er mødre eller døtre. 10 års bindingsperiode, hvorefter genbeskatning til likvidationsværdi. Ved udløbet kan vælges en ny 10 års bindingsperiode. Bindingsperioden kan dog afbrydes, hvis ingen genbeskatningssaldi, hvis saldiene beskattes fuldt ud, det ultimative moderselskab vælger det, eller et selskab over-tages af en anden koncern Genbeskatning ved koncernintern omstrukturering som hovedregel Det ultimative moderselskab vælger international sambeskatning Hvis ultimativt moderselskab ej selskabsskattepligtigt administrationsselskab udpeges (øverste danske selskab) Det ultimative moderselskab og administrationsselskabet hæfter solidarisk for skatten af de udenlandske selskaber, ejendomme og filialer. Administrationsselskabet betaler skatten Koncernforbindelse, SEL 31 Moderselskab udgør sammen med et datterselskab en koncern Et selskab mv. er moderselskab, når Besidder flertal af stemmerettigheder Ret til at udnævne flertal i øverste ledelsesorgan Bestemmende indflydelse iflg. vedtægter/aftale over driftsmæssig/finansiel ledelse i datterselskab Selskabsdeltager og efter aftale råder over flertal af stemmerettigheder eller Besidder kapitalandele og udøver bestemmende indflydelse over driftsmæssig/finansiel ledelse Stemmer og rettigheder, der besiddes af datterselskab medregnes Der bortses fra egne aktier Sambeskatningsindkomsten Sambeskatningsindkomsten = Summen af de enkelte selskabers skattepligtige indkomster efter fremførsel af underskud Selskabernes fulde indkomst indgår i sambeskatningsindkomsten uanset ejerandel Forholdsmæssig fordeling af årets positive henholdsvis negative sambeskatningsindkomst på de selskaber, hvorfra indkomsten hidrører Sambeskatning Periode Alle selskaber skal anvende samme skattemæssige indkomstperiode som administrationsselskabet Obligatorisk omlægning af det skattemæssige indkomstår Uanset det vedtægtsmæssige regnskabsår Kun sambeskatning for indkomstperioder, hvor koncernforbindelsen består Opgørelse efter alm. skatteregler på det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører Sælgers skattemæssige stilling 11

12 Skattemæssige afskrivninger, dog forholdsmæssigt baseret på en 12 måneders periode Sambeskatning Administrationsselskab National sambeskatning Øverste moderselskab i sambeskatningen er administrationsselskab Søsterselskaber: Administrationsselskab udpeges Administrationsselskabet forestår betaling af årets skat af sambeskatningsindkomsten inkl. restskat, tillæg og renter De administrerede selskaber betaler skat mv. til administrationsselskabet Skattemyndighederne betaler med frigørende virkning overskydende skat og godtgørelse til administrationsselskabet Overskudsgivende selskaber skal betale et beløb til administrationsselskabet svarende til skatteværdien (25 %) af udnyttede underskud hos andre selskaber Administrationsselskabet skal yde tilskud på 25 % af udnyttede underskud til underskudsgivende selskaber Ingen solidarisk hæftelse. Hvert enkelt selskab hæfter som udgangspunkt for sin egen forholdsmæssige andel af skatten mv. Administrationsselskabet overtager hæftelsen, når selskabet modtager betaling fra de administrerede selskaber International sambeskatning Den solidariske hæftelse mellem administrationsselskabet og det ultimative udenlandske moderselskab opretholdes, men kun for så vidt angår skat vedrørende udenlandske enheder Sælgers skattemæssige stilling 12

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere