Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps."

Transkript

1 Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for marketing. Det er til gengæld sjældent, at vi oplever så store forandringer, så man med rette kan kalde det et paradigmeskift. Jim Lecinski fra Google sammenfatter på udmærket vis hele udviklingen i det, han kalder Zero Moment Of Truth (ZMOT). Formålet med artiklen er at skitsere nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, som paradigmeskiftet medfører for marketing. Overskrifterne er: Ledelsesmæssige udfordringer i forhold til kommunikationen Kundeviden forudsætter nye kompetencer og værktøjer Produktudviklingen skal effektiviseres Nye krav til målstyringen IT får afgørende betydning for marketing Anvendelse af IT stiller nye krav Sammenfatning Men først en kort opsummering af baggrunden for de kommende års udfordringer. ZMOT-tankegangen i hovedtræk. Essensen i ZMOT-tankegangen er, at kundernes beslutningsproces har ændret sig. Der er opstået en ny fase i beslutningsprocessen, hvor kunderne i hidtil uset omfang ikke kun har adgang til information, men rent faktisk også bruger den aktivt som led i deres købsbeslutning. Og en væsentlig pointe er naturligvis, at størstedelen af informationen ikke er skabt af virksomhederne, men af andre brugere og kunder, der deler deres erfaringer på nettet. På den måde er de fleste markeder ikke alene blevet meget gennemskuelige, men de potentielle kunder danner sig også et indtryk af en virksomhed eller et produkt, uden at virksomheden selv har haft mulighed for at påvirke det i større omfang. Det har naturligvis konsekvenser for virksomhedernes: Kundetilfredshed bliver afgørende, fordi oplevelser deles på nettet. Kravet til produktudviklingen og leveranceprocessen vil derfor også stige, fordi det har afgørende indflydelse på tilfredsheden. Relevant indhold skal kommunikeres konsistent via en lang række platforme på modtagerens præmisser. Kundeviden bliver afgørende, fordi det er forudsætningen for relevant kommunikation og innovation.

2 Side 2. Ønsker du at læse mere om Zero Moment Of Truth og downloade Jim Lecinski s gratis e-bog kan du gøre det her. Det er indlysende, at den ændring som ZMOT illustrerer, i høj grad også medfører nogle ledelsesmæssige udfordringer indenfor marketing. Ledelsesmæssige udfordringer i forhold til kommunikationen. Én af de store udfordringer bliver at sikre sammenhæng og konsistens i virksomhedens samlede kommunikation og branding. Tidligere kunne det gøres ved at sikre sammenhæng i den kommunikation, Marketing selv udviklede og på et overordnet plan koordinerer indholdet med kommunikationsafdelingen, men i fremtiden vil en væsentlig del af kommunikationen ske decentralt i hele virksomheden og ofte foregå real-time. Der er derfor behov for at skabe nogle rammer og retningslinjer og få dem forankret i hele virksomheden, så den enkelte medarbejder forstår, hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet. I mange tilfælde vil det derudover kræve en decentralisering af ansvar og kompetencer, så den enkelte medarbejder kan indgå i en dialog, der skaber værdi for kunden. Der er med andre ord behov for, at Marketing påtager sig en langt større rolle ift. ledelse på tværs af organisationen. Hvis det skal lykkes, forudsætter det først og fremmest, at der er accept af rollen, men også at der er nogle klare og afstemte forventninger til hvordan ansvaret udøves i det daglige i samarbejde med andre dele af organisationen, så unødigt tidsforbrug undgås. Risikoen vil ellers være, at den medarbejder, der har fået uddelegeret en opgave, vil møde stor træghed i andre dele af organisationen, når opgave skal løses. For mange kan det i øvrigt også være en helt konkret udfordring at få de nødvendige ressourcer, som de nye kommunikationsformer kræver. For de nye kommunikationsformer kræver typisk medarbejderressourcer, som det ofte er sværere at få accept for end andre typer omkostninger. Kundeviden forudsætter nye kompetencer og værktøjer. Viden om kunderne har selvfølgelig været vigtig i mange år, så at den fremover bliver endnu vigtigere, er i sig selv ikke så nyt. Men to andre forhold skaber nye udfordringer. Den ene bliver, at mængden af kundedata eksplodere, bl.a. fordi der i en ikke så fjern fremtid vil blive genereret kundedata i alle kontakter med kunden. Og det kommer oven i alle de informationer, vi i forvejen har, fra fx CRM-aktiviteter, websites og transaktioner med kunden. En sand guldgrubbe hvis man har evnen til at bearbejde data. For i modsætning til traditionelle markedsanalyser, hvor resultatet præsenteres i en let

3 Side 3. læselig rapport, kræver de nye kundedata bearbejdning, før de bliver til viden om kunderne. Det kræver både kompetencer og værktøjer, der som hovedregel ikke er tilstede i marketing i dag. En anden udfordring bliver distribution af viden. Tidligere var der relativt få brugere af kundeviden i virksomheden, men det ændres i takt med at et stigende antal kontaktpunkter får betydning for kundens opfattelse af virksomheden og dens leverancer. Det medfører behov for at distribuere kundeviden ud i virksomheden på en effektiv og hurtig måde for hastighed vil ofte være en forudsætning for at der kan reageres hurtigt nok. Dertil kommer, at det ikke er nok blot at distribuere viden marketing skal også anvise, hvordan der kan handles på den, så kundeoplevelsen bliver konsistent på tværs af organisationen. For marketing bliver en vigtig rolle altså at tage et ledelsesmæssigt ansvar for at sikre helhed i kundeprocesserne. Produktudviklingen skal effektiviseres. Produktudviklingen skal intensiveres, for succes vil i fremtiden i langt højere grad end i dag afhænge af, at produktet opfylder kundens reelle behov, fordi det er vejen til kundetilfredshed. Det kræver mere innovation og flere produktvarianter tilpasset specifikke målgrupper. Det medfører en række udfordringer, som ikke er marketings alene, men hvor marketing dog bør have en central rolle. Hvis produktudviklingen skal intensiveres uden at ressourceforbruget eskalere, og udviklingstiden samtidigt skal reduceres, er det et uomtvisteligt krav, at udviklingsforløbet effektiviseres. Man er nødt til at genopfinde den måde, nye produkter udvikles på, så unødigt tids- og ressourcespild undervejs undgås. Det kræver ikke mindst større bevidsthed om de bagvedliggende processer. Et afgørende punkt når udviklingsforløbet genopfindes er at sikre, at viden om kunderne inddrages helt fra start, så reelle kundebehov er styrende for forløbet. Mange udviklingsforløb er mislykkedes, fordi kunde-perspektivet er kommet så sent ind i forløbet, at det reelt kun har været muligt at tilpasse indpakningen og ikke selve produktet. En udfordring og en mulighed bliver det at finde måder, hvorpå bl.a. sociale medier kan anvendes i produktudviklingen til fx at afprøve ideer og få feed back på prototyper. En i øvrigt ofte overset problemstilling er at planlægge udfasningen af eksisterende produkter, så det undgås at den samlet produktportefølje vokser unødigt i omfang. Produktudvikling og portefølje ledelse bør derfor ses som en helhed.

4 Side 4. Nye krav til målstyringen. Fremtiden stiller nye krav til marketings arbejde med performance management. For det første er det oplagt, at nye kontaktpunkter og kommunikationsformer kræver en revurdering af den måde, der måles og følges op på virksomhedens produkt og leveranceproces. Opfølgning på produkt og leveranceproces vil omfatte flere målepunkter og hyppigere målinger. Det sidste for at sikre, at der kan reageres hurtigt. Dertil kommer, at nye kontaktformer i nogle tilfælde vil kræve nye metoder og værktøjer. En systematisk opfølgning på sociale medier vil fx ofte kræve et værktøj udviklet netop til dette formål. En anden væsentlig udfordring er dét, der i mange år har været marketing akilleshæl, nemlig måling og optimering af effekt og ROI. Det er på ingen måde let i dag, selvom indsatsen virkemidlerne overvejende ligger indenfor marketings eget ansvarsområde. Men i fremtiden bliver problemstillingen yderligere kompliceret af, at mange af virkemidlerne ligger spredt i hele organisationen. Det positive er dog, at mængden af data fra kontaktpunkterne vil stige i takt med digitaliseringen af medier og kanaler. Og data er en afgørende forudsætning for at skabe viden og dermed kunne optimere. Faldgruben er, at man kun måler det, der er let at måle og dermed ekskluderer andre indsatser, der både er væsentlige og ressourcekrævende. Det er derfor nødvendigt at have et klart billede af sin marketing model dvs. hvordan er den grundlæggende sammenhæng mellem de midler, man anvender, og de mål man forsøger at nå. Hvad er fx de konkrete mål, der forsøges opnået ved at bruge Facebook - og i hvor høj grad påvirker brugen rent faktisk målet? Når de sammenhænge er kortlagt for alle væsentlige indsatser, kan man strukturere indsamlingen af data, hvilket giver mulighed for at følge effekten af de forskellige midler ift. de opstillede målsætninger. Det giver så igen mulighed for dels at optimere indsatsen ift. de enkelte mål og dels optimere på indsatsen på tværs af midler. IT får afgørende betydning for marketing. De dage, hvor man groft sagt kunne klare sig med Excel og et CMSsystem, er definitivt forbi. For der er én ting, der gælder på tværs af alt det, der er beskrevet ovenfor, og det er, at IT spiller en afgørende rolle. Det gælder ikke mindst områder som: Bearbejdning og distribution af data.

5 Side 5. Fremstilling og håndtering af et stort antal materialer til brug i markedsføringen. Automatisering af en større eller mindre del af kampagneeksekveringen. Planlægning, styring og opfølgning af aktiviteter og budgetter. Behovet skyldes naturligvis, at kompleksiteten stiger der skal eksekveres flere aktiviteter, på flere platforme, på kortere tid og med den rigtige timing. Det betyder så igen, at der skal fremstilles flere materialer, generes mere data og planlægningen kompliceres. Uden rigtig anvendelse af IT vil opgaverne tage for lang tid, være for ressourcekrævende eller slet og ret være umulige. Det positive er så, at mange, der før var forbeholdt de allerstørste virksomheder, nu kan fås for nogle få tusinde kroner om måneden og dermed er blevet tilgængelige for alle. Anvendelse af IT stiller nye krav. Og hvorfor vil større anvendelse af IT så være en udfordring for mange? For det første vil det være nødvendigt med nye kompetencer, som kun få marketingfunktioner råder over i dag. De nuværende medarbejdere skal altså enten opgradere deres IT-kompetencer - alternativt skal der rekrutteres nye medarbejdere uden marketingindsigt. Det sidste kræver en ledelsesmæssigt indsats, da der er tale om to kulturer, der på mange måder er forskellige. De organisatoriske konsekvenser skal også overvejes, da det i mange tilfælde vil give mening at oprette et team med ansvar for marketings IT-projekter og værktøjer. I øvrigt en udvikling der er godt i gang i mange amerikanske virksomheder med etableringen af decideret marketing operations afdelinger, der har ansvar for IT, procesoptimering og business intelligence. Anvendelse af IT vil ofte også kræver langt mere struktur og klart definerede processer, fordi en IT-løsning som udgangspunkt tilpasses nogle specifikke arbejdsgange og formål, da det jo netop er dem, løsningen skal understøtte. Der er naturligvis altid mulighed for at tilpasse en løsning til nye behov, men det tager tid og koster ressourcer. Det er derfor afgørende at ramme så rigtigt som muligt første gang, når der skal investeres i IT. Det er ikke nødvendigvis let, da det både kræver den rigtige specifikation af krav, og at der vælges rigtigt blandt et stort antal leverandører, der hver især har deres styrker og svagheder. At det ikke er let illustreres fx af, at op mod 70% af CRM-implementeringer iflg. nogle analyser ikke har givet det ønsket udbytte.

6 Side 6. Dertil kommer, at et IT-projekt på mange måder adskiller sig fra den type projekter, som marketingfunktionen typisk har erfaring med. Det gælder ikke mindst kravet om at sikre forankring af løsningen og dermed behovet for forandringsledelse. IT-afdelingen skal naturligvis være medspiller og vil i fremtiden være én af marketings vigtigste samarbejdspartnere. Men IT kan ikke løse opgaven alene. Deres kompetence er og skal vel også være de tekniske aspekter og ikke specifik viden om marketing. Der er derfor behov for en katalysator med kendskab til begge verdener en væsentlig opgave for de nye IT-kompetente medarbejdere i marketing. Nu ændrer verden sig jo ikke fra dag til dag, og den øget brug af IT i marketing vil naturligvis også ske gradvist. Men da IT-projekter typisk er både ressource- og tidskrævende, kan der være god grund til at udarbejde en plan for udbredelsen af IT indenfor marketing. På den måde kan det sikres, at områder med det umiddelbart største udbytte understøttes først, og det kan sikres, at den samlet platform, der skabes på sigt, hænger sammen. Sammenfatning. Der nok især to ting, der bør fremhæves. Dels anvendelsen af IT som i løbet af få år vil ændre marketing fundamentalt. Og dels vil nødvendigheden af at skabe sammenhæng i de tværgående kundeprocesser stige stærkt det vil definitivt være slut med at arbejde i hver sin silo. I forhold til det sidste har marketing en naturlig rolle, som dog ikke skal tages for givet på forhånd, for der vil uden tvivl være flere om buddet. Og under alle omstændigheder kræves det en aktiv stillingtagen til de ledelsesmæssige udfordringer, marketing står overfor, hvis rollen som Chief Marketing Officer ikke skal blive reduceret til rollen som Chief Promotion Officer. Alle udfordringerne kommer ikke samtidigt og vil ikke have lige høj prioritet. Første trin bør derfor være at få prioriterede problemstillingerne og fastlagt relevante initiativer, så man har en køreplan for udviklingen af det fundament, marketing skal bygge på.

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige ANSVARLIG PARTNERE CMO

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab Redaktion: Udgiver: Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

7 SOM AT KIGGE UD GENNEM ET BESKIDT VINDUE Skær ind til benet, og fokuser. 4 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst

7 SOM AT KIGGE UD GENNEM ET BESKIDT VINDUE Skær ind til benet, og fokuser. 4 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst 7 SOM AT KIGGE UD GENNEM ET BESKIDT VINDUE Skær ind til benet, og fokuser 4 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst 10 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst 13 SOM AT

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Kompetenceudvikling via design

Kompetenceudvikling via design Evaluering af projektet For os var design et vellykket produkt med et godt udseende. Det var først under forløbet, at vi erfarede, at design også omfatter meget andet Direktør Svend Christensen, Karup

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere