Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune"

Transkript

1 Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune September 2016

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser Udbudsform Afgrænsning af ydelsen Kontraktperiode Opsigelse Formkrav til tilbuddet Sprog Ejendomsret til tilbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Vedståelsesfrist for tilbud Kommunens forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Opfyldelse af grundlæggende kriterier Tildelingskriterier og pointtildeling i scoremodellen Totale omkostninger Service IT-løsning Udelukkelsesgrunde Kontraktudkast Tilbuddets udformning Aktindsigt 12 2 Beslutningsprocedure Beslutningsprocedure Overordnet tidsplan 13 Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse Side 3 Oplysninger om kommunen Kommunens omsætningstal Kommunens indestående / træk på kontoen 14 4 Krav og ønsker til opgaveløsningen Kontosystem Betalings- og kreditkort Rentesatser og renteberegning Trækningsret Omkostninger Rente samt valør på interne overførsler Valørregler Gebyrer og øvrige omkostninger Kontanthåndtering og valutaomveksling Udenlandske betalinger Omkostninger ved ophør af samarbejde Service og kvalitet i øvrigt vedrørende de daglige bankforretninger Kundeansvarlig Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening Kontoudtog Opfølgnings- og rådgivningsmøder NemKonto hos tilbudsgiver Øvrige krav til tilbudsgiver Tilbudsgivers CSR-politik IT-løsning / online bank Servicering i implementeringsfasen Kommunens legater samt tilhørende konti 23 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6: Kontraktudkast (inkluderet i udbudsbetingelserne) Excel tilbudsark Bilag om aktindsigt som tilbudsgiver kan vælge at bruge Et Excel ark der viser Assens Kommunes historiske likviditet Erklæring om arbejdsklausuler Tro- og loveerklæring vedr. udelukkelsesgrunde Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 3 af 28

4 Indledning Assens Kommune, fremover benævnt kommunen, ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte aftale omfatter alle afdelinger og institutioner i kommunen. Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Assens Kommune Rådhus Allé Assens Assens Kommune assisteres i udbudsfasen af: Lundgreen s Capital ApS Hammerensgade 1, 2. sal 1267 København K Telefon Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af dette dokument, der beskriver hele udbuddet inkl. minimumskrav og ønsker til tilbudsgivers ydelser samt bilag 1 med et kontraktudkast, der dækker bankaftalen. Yderligere findes der som selvstændige bilag: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Et Excel tilbudsark Bilaget om aktindsigt som tilbudsgiver kan vælge at bruge Et Excel ark der viser Assens Kommunes historiske likviditet Erklæring om arbejdsklausuler Tro- og loveerklæring vedr. udelukkelsesgrunde Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 4 af 28

5 1 Udbudsbetingelser 1.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres med annoncering på og i henhold til udbudslovens 193 stk.1 nr. 3 i (L nr af 15/12/2015), som vedrører offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse. Udbuddet er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 1.2 Afgrænsning af ydelsen Ydelsen dækker: Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen Adgang til at anvende tilbudsgivers online bank Brug af Visa/Dankort, MasterCards m.v. Forvaltning af legater En kreditfacilitet på kr. 200 mio. 1.3 Kontraktperiode Kommunen ønsker at indgå en 4-årig aftale fra den 1. marts 2017 med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Ønsker kommunen at forlænge aftalen, skal dette meddeles det kontoførende tilbudsgiver 6 måneder før udløb af kontrakten. Kontrakten kan i det tilfælde forlænges med enten 12 eller 24 måneder regnet fra aftalens oprindelige udløbsdato. Bliver kontraktperioden forlænget med 12 måneder, kan den efter ét år forlænges med yderligere 12 måneder. 1.4 Opsigelse Der er en gensidig mulighed for at opsige kontrakten. Opsigelsesperioden for aftalen er løbende måned plus 9 måneder for begge parter. Ændringer i love, regler eller reguleringer, der påvirker tilbudsgivers drift, vil som hovedregel ikke være begrundelse for et kortere opsigelsesvarsel fra tilbudsgivers side. Omkring opsigelse i forbindelse med misligholdelse henvises der desuden til 13 i kontrakten. 1.5 Formkrav til tilbuddet Det forudsættes, at tilbudsgiver inden tilbud afgives, har gjort sig bekendt med udbuddets omfang og forhold. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på baggrund af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Udbudsmateriale, samt eventuelle rettelser hertil, vil blive offentliggjort på samt på Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 5 af 28

6 1.6 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 1.7 Ejendomsret til tilbudsmaterialet De enkelte filer med tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som kommunens ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Indholdet i udbudsmaterialet har Lundgreen s Capital ophavsretten (copyright) til. Bortset fra tilbudsgivers kopi af eget tilbud må materialet af samme årsag ikke kopieres og videregives til 3. part - hverken helt eller delvist. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 1.8 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes til Lundgreen s Capital på s indeholdende spørgsmål bedes i emnefeltet mærket Spørgsmål vedrørende udbud af Assens Kommunes bankforretninger. Alle spørgsmål bedes endvidere starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet spørgsmålet vedrører. Sidste frist for indsendelse af spørgsmål er den 11. oktober Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Det tilstræbes, at svarene offentliggøres så hurtigt som muligt men senest den 18. oktober Det er tilbudsgivers eget ansvar at sørge for at holde sig opdateret med eventuelle supplerende oplysninger, herunder svar på spørgsmål og supplerende spørgsmål. Svarene bliver offentliggjort på samt jævnfør tidsplanen. Stilles der spørgsmål efter spørgefristen forsøges disse besvaret, hvis det er muligt dog skal besvarelsen offentliggøres senest 6 dage inden tilbudsfristen. 1.9 Tilbudsfrist Tilbud skal være Lundgreen s Capital i hænde senest den 1. november 2016 kl Tilbud, der fremkommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud skal fremsendes på til: I overskriften i en bedes følgende anført: Fortroligt Tilbud på bankforretninger / Assens Kommune. Samtlige tilbud vil først blive åbnet efter tidsfristens udløb. Tilbuddet skal indeholde én PDF fil med tilbudsbeskrivelsen plus det udfyldte selvstændige Excel tilbudsark (bilag 2). Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbudsmaterialet bliver ikke returneret til tilbudsgiver. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 6 af 28

7 1.10 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra tilbudsfrist 1.11 Kommunens forbehold Kommunen tager forbehold for ændringer i love, bekendtgørelser og andre myndighedsbeslutninger, som kan ændre vilkårene for den udbudte ydelse Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremstå særskilt i tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet således, at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil medføre, at kommunen har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har kommunen ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har kommunen pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at kommunen er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen Udvælgelseskriterier Såfremt de afgivne oplysninger viser, at tilbudsgiver ikke opfylder kommunens mindstekrav for egnethed som angivet i afsnittet nedenfor, vil kommunen ikke kunne tage tilbuddet i betragtning Opfyldelse af grundlæggende kriterier Følgende grundlæggende kriterier for egnethed skal være opfyldt: Dokumentation for, at tilbudsgiver har Finanstilsynets tilladelse til at drive bankvirksomhed samt at modtage midler til forvaltning. En kopi fra Finanstilsynets internetside, der viser, at tilbudsgiver opfylder dette, er tilstrækkeligt Tilbudsgiver skal have status som SIFI bank. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 7 af 28

8 1.14 Tildelingskriterier og pointtildeling i scoremodellen Valget foretages efter princippet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for kommunen. Dette afsnit beskriver, hvorledes pointene i scoremodellen overordnet bliver tildelt samt, hvorledes pointene tildeles inden for hvert underkriterium. Bedømmelsen opdeles i følgende 3 underkriterier og med følgende vægte: Totale omkostninger Service IT-løsning / online bank 75 pct. 15 pct. 10 pct Totale omkostninger Denne delvurdering baseres på følgende oplysninger: De totale omkostninger, som er angivet i tilbudsarket. Disse er nærmere forklaret under afsnit 3 samt underpunkter. Det bedes oplyst, om de oplyste omkostninger er gældende for hele kontraktperioden og det bedes endvidere oplyst om eventuelle gebyrer er inklusiv eller eksklusiv moms. Tilbudspriserne, bestående af tillæg / fradrag til rentesatserne samt eventuelt et årligt servicegebyr, vil indgå som en samlet tilbudssum, og blive vurderet på baggrund af kommunens forventning til kommunens fremtidige likviditet. Tilbudsgivernes tilbud vil blive sammenlignet med hinanden og de tildelte point vil indgå direkte i sammenstillingen med tildelingerne af point for de øvrige underkriterier. Der er mulighed for at afgive tilbud på to prismodeller, benævnt prismodel 1 og prismodel 2. Pristilbud afgivet for prismodel 1 tildeles automatisk 5 pct. af de samlede point. Den eneste mulighed for at score det maksimale antal point i tilbudsgivningen er ved at give tilbud på prismodel 1. De ekstra point, der tildeles prismodel 1, tillægges efter sammenligningen af de afgivne tilbud, både for prismodel 1 og prismodel 2. Det træk / indestående på kontoen, der danner grundlag for beregningen er forklaret i punkt 3.2. I den årlige omkostningsberegning tillægges der kr ,00 i skifteomkostninger bortset fra hos den eksisterende leverandør samt der fratrækkes kr ,00 i de årlige omkostninger, hvis tilbudsgiver kan opfylde ønsket om kontanthåndtering som beskrevet under punkt De øvrige point for delkriteriet Totale omkostninger tildeles det tilbud som beregnes at have de laveste omkostninger. De øvrige tilbud tildeles point relativt i forhold til tilbuddet med de laveste omkostninger. Beregningen af omkostningerne sammenstilles af 2 komponenter, hvor 1/3 af pointene tildeles på en omkostningsberegning, der laves på grundlag af Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) på tilbudsdagen. Den anden af en omkostningsberegning lavet på grundlag af NIB, der antages at være +1,00 pct. hvilket tildeles 2/3 af pointene. Slutteligt tillægges alle prismodel 1 tilbud de ekstra 5 pct. af de samlede point i scoremodellen. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 8 af 28

9 Service Denne delvurdering baseres på tilbudsgivers besvarelse i forhold til ønskerne angivet under punkterne og 4.9. Til dette delkriterie tildeles der 15 pct. af de samlede point i scoremodellen efter følgende model: Punkt 4.4.4: Det skal nævnes, at hvis tilbuddet indeholder håndtering af kommunens kontanter (sedler og mønter) fratrækkes der kr ,00 i den årlige omkostningsberegning. Dermed opnår tilbudsgiver en bedre score vedr. de samlede omkostninger og der tildeles af den grund ikke yderligere point for dette ønske under service. Håndtering af kontanter defineres som én ugentlig udbringning og afhentning af kontanter til og fra rådhuset i Assens. Punkt 4.5.1: Hvis tilbudsgiver kan garantere ønsket om en svartid på 24 timer tildeles der 10 pct. af de samlede point i scoremodellen. Punkt 4.9: Hvis tilbuddet også indeholder håndteringen af de 8 legater, som beskrevet under ønsket i punktet, så tildeles der 5 pct. af de samlede point i scoremodellen for dette IT-løsning Denne delvurdering baseres på tilbudsgivers besvarelse i forhold til ønskerne angivet under punkt 4.7. Til dette delkriterie tildeles der 10 pct. af de samlede point i scoremodellen efter følgende model: Såfremt tilbudsgiver kan opfylde alle minimumskrav, tildeles tilbudsgiver halvdelen af de 10 pct. af det samlede antal point i scoremodellen (5 pct. af det samlede antal point i scoremodellen). Kan ønskerne kun delvist imødekommes, reduceres pointene forholdsmæssigt. Sidste halvdel af pointene tildeles ud fra en vurdering af, i hvilken grad tilbudsgivers online bank tilbyder funktioner der understøtter en mere rationel arbejdsgang hos kommunen (der tildeles her op til 5 pct. af det samlede antal point i scoremodellen). Tilbudsgiver bedes med ja/nej oplyse, om det er muligt at teste en online løsning i forbindelse med tilbudsevaluering Udelukkelsesgrunde For dette udbud gælder der en række udelukkelsesgrunde, som er oplistet i dette afsnit. I den forbindelse skal tilbudsgiver udfylde tro- og loveerklæringen vedlagt som bilag 6. Inden for de seneste 4 år forud for tilbudsfristen: Dom eller vedtaget bøde for at være en kriminel organisation jævnfør udbudslovens 135, stk. 1, nr. 1 Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 9 af 28

10 Dom eller vedtaget bøde for bestikkelse jævnfør udbudslovens 135, stk. 1, nr. 2 Dom eller vedtaget bøde for svig jævnfør udbudslovens 135, stk. 1, nr. 3 Dom eller vedtaget bøde for at være involveret i terrorhandlinger jævnfør udbudslovens 135, stk. 1, nr. 4 Dom eller vedtaget bøde for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jævnfør udbudslovens 135, stk. 1, nr. 5 Dom eller vedtaget bøde for børnearbejde eller menneskehandel jævnfør udbudslovens 135, stk. 1, nr. 6. Yderligere vil tilbudsgiver blive udelukket, såfremt tilbudsgiver har forfalden gæld på kr eller derover til offentlige myndigheder i Danmark eller i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret. Såfremt tilbudsgiver stiller sikkerhed for betalingen af den del af gælden, der overstiger kr , eller tilbudsgiver har indgået aftale med relevant inddrivelsesmyndighed om en afviklingsordning, og denne er overholdt, så vil kommunen undlade at gøre brug af udelukkelsesgrunden. Tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket, såfremt der foreligger konkurrencefordrejning eller en interessekonflikt, der ikke kan afhjælpes (jævnfør udbudslovens 136). Endelig gælder følgende udelukkelsesgrund: Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke har været dømt ved en dansk domstol for skatteunddragelse, eller medvirken til skatteunddragelse inden for de seneste 4 år (gældende fra tilbudsfristen). Dette gælder for alle de juridiske enheder, der indgår i den koncern som tilbudsgiver tilhører, dog kun de juridiske enheder, hvor tilbudsgivers koncern har (eller har haft) en ejerandel på minimum 50 pct. Er tilbudsgiver omfattet af en udelukkelsesgrund men afgiver tilbud, skal tilbudsgiver beskrive sin pålidelighed i tro- og loveerklæringen vedrørende udelukkelsesgrunde (bilag 6) I forbindelse med udvælgelse af den vindende tilbudsgiver kan kommunen forlange yderligere dokumentation vedrørende oplysningerne afgivet i den udfyldte og medsendte erklæring (bilag 6) Kontraktudkast Bilag 1 er et kontraktudkast, der dækker de daglige bankforretninger. Kontrakten beskriver kommunens og tilbudsgiverens forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten, samt det af kommunen udarbejdede udbudsmateriale med bilag, tilbudsgivers tilbud samt spørgsmål og svar samt evt. rettelser til udbudsmaterialet udgør det samlede kontraktmateriale. I tvivlstilfælde Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 10 af 28

11 mellem kontrakten og udbudsmaterialet, er det kommunens udbudsmateriale inklusive spørgsmål og svar samt evt. rettelser til udbudsmaterialet, der har 1. prioritet. Tilbudsgivers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder kun anvendelse for de områder, som ikke er dækket af det samlede kontraktmateriale Tilbuddets udformning Tilbuddet bør indeholde besvarelse af samtlige punkter, hvor besvarelser er udbedt i nærværende dokument, herunder udfyldelse af alle markerede poster i tilbudsarket (bilag 2). Oplysningerne ønskes fremsendt i samme rækkefølge som anført i udbudsmaterialet. Der bør kun vedlægges dokumentation, hvor det er udtrykkeligt nævnt. Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bør tilbudsdispositionen følges. Således bør alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre ensartethed i opbygningen af besvarelserne. Tilbuddet bør være samlet i ét dokument med fortløbende sidenummerering, samt et indhold der følger tilbudsdispositionen. Dog kan tilbudsgiver vælge at inkludere uddybende information i bilagene. Tilbudsarket med priser bør medsendes som et selvstændigt Excel ark, der ikke er låst (for fuldstændighedens skyld kan tilbudsgiver yderligere inkludere det i PDF-format). Tilbudsdispositionens indhold er følgende: Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Vedståelsesfrist for tilbud skal fremgå (minimumskrav 6 måneder) 2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet bør indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. 3 Udfyldt erklæring vedr. arbejdsklausuler (bilag 5) 4 Oplysninger i henhold til udvælgelseskriterier: Dokumentation for, at tilbudsgiver må drive bankvirksomhed 5 Tildelingskriterier indeholdende besvarelse af de 3 underpunkter: Totale omkostninger Service IT-løsning 6 Udfyldt Excel tilbudsark (1 stk.): Omkostninger Service og kvalitet IT løsning / online bank CSR politik 7 Evt. supplerende materiale der henvises til i forbindelse med besvarelse af tilbudsark. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 11 af 28

12 1.18 Aktindsigt Kommunen er underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder regler om aktindsigt ifølge Offentlighed- og Forvaltningsloven. "Dele af tilbud, der efter konkrete vurderinger, vil kunne undtages fra aktindsigt, findes i Offentlighedslovens 30, stk. 2 og omfatter tekniske indretninger eller fremgangsmåder samt driftseller forretningsforhold og lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for tilbudsgiver at begæringen ikke imødekommes. I tilfælde af, at kommunen modtager en aktindsigtsbegæring og den imødekommes, vil kommunen give aktindsigt i det ønskede indhold med mindre undtagelserne i offentlighedsloven finder anvendelse. Kommunen vil derfor kontakte alle tilbudsgivere med henblik på at få disses begrundede/dokumenterede vurderinger på, hvilke oplysninger i deres respektive tilbud, der efter tilbudsgivernes egne og konkrete vurderinger vil kunne omfattes af undtagelsen ovenfor. Det bemærkes, at kun vægtige grunde kan betinge, at oplysninger vil være omfattet af undtagelsen, og at det er kommunen, der foretager vurdering heraf, hvorfor tilbudsgivers vurdering vil kunne blive tilsidesat, såfremt tilbudsgiver ikke har formået at fremsende tilstrækkelig begrundelse/dokumentation for et undtagelsesanbringende. I et selvstændigt bilag 3 bedes tilbudsgiver oplyse, hvilke dele af det afgivne tilbud, som tilbudsgiver selv mener, bør holdes hemmeligt og derfor undtages for aktindsigt jævnfør offentlighedslovens 30 stk. 2. Det bør begrundes konkret for hvert enkelt dokument, der ønskes undtaget af aktindsigt. Enhver aktindsigtsbegæring vil dog blive underlagt en konkret vurdering af kommunen uanset, hvad der er oplyst i bilag 3. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 12 af 28

13 2 Beslutningsprocedure og overordnet tidsplan 2.1 Beslutningsprocedure Indkomne tilbud behandles af kommunes Økonomiafdeling i samarbejde med Lundgreen s Capital. Aftalen er først indgået, når kommunen og den vindende tilbudsgiver har underskrevet kontrakten. 2.2 Overordnet tidsplan Nedenstående datoer er gældende for udbuddet: Offentliggørelse af udbudsmateriale 22. september 2016 Frist for indsendelse af spørgsmål 11. oktober Frist for besvarelse af spørgsmål 18. oktober Frist for indsendelse af tilbud 1. november 2016 kl Meddelelse om resultat Uge 46 Udløb af stand-still periode Uge 49 Opstart af kontraktperiode Den 1. marts 2017 Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 13 af 28

14 3 Oplysninger om kommunen På kommunens hjemmeside er det muligt at læse mere om Assens Kommune, ligesom tilbudsgiver kan downloade regnskaber og budgetter fra kommunen på hjemmesiden. 3.1 Kommunens omsætningstal Her oplyses kommunens væsentlige omsætningstal fra Opgørelsen viser de udgifter/indtægter, der sker direkte på kommunens konti. Udgifter Mio. kr. Lønninger 740 Leverandørbetalinger Sociale ydelser 424 I alt Indtægter Afregning fra OBS-konto Borgerbetalinger FI og PBS, inkl. forældrebetaling/ejendomsskat 302 I alt Herudover indgår der betaling af fakturaer, brugerbetalinger m.m. som betales direkte til kommunes konto. Kommunen benytter FI kort med kortart 71 som betalingsmedie. I 2015 havde kommunen følgende øvrige omsætningstal: Antal FI indbetalinger (typisk med kortart 71) pr. år: Antal indbetalinger via PBS pr. år: Antal lønbetalinger pr. år: Antal leverandørbetalinger pr. år: Antal betalinger af sociale ydelser pr. år: Kommunens indestående / træk på hovedkontoen Kommunens likviditet (i dette udbudsmateriale forstået som kommunens indestående / træk hos pengeinstituttet). En opgørelse over kommunens daglige indestående / træk gennem det seneste år er vedhængt i et Excelark (bilag 4) og desuden vist som nedenstående grafik. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 14 af 28

15 Saldo på hovedkonto Gennem det seneste år havde kommunen ca. 115 kalenderdage med gennemsnitligt 75 mio. i træk på kassekreditten og 250 kalenderdage med gennemsnitligt 35 mio. i indestående på kommunens konti hos sin nuværende bank. Dette danner grundlag for beregningen af omkostningerne ved de indkomne tilbud. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 15 af 28

16 4 Krav og ønsker til opgaveløsningen Dette afsnit beskriver hvilke minimumskrav som tilbudsgiver skal opfylde og hvilke ydelser som kommunen ønsker opfyldt vedrørende tilbuddets bankforretninger. Et minimumskrav er markeret med betegnelsen minimumskrav. Ønsker til services/ydelser vil bliver vægtet i den samlede vurdering, som beskrevet ovenfor. I forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet bedes tilbudsgiver bruge Excel tilbudsarket der findes som selvstændigt bilag Kontosystem (minimumskrav) Samtlige bankkonti, som kommunen har brug for til den daglige drift, skal være omfattet af aftalen: 1 hovedkonto 32 underkonti, med stigende tendens, til kommunens afdelinger/institutioner under kommunens CVRnummer. Til denne kategori hører også kommunens egne deponeringskonti. Kommunens kontosystem skal sammensættes således, at der findes en hovedkonto samt en række konti til brug for særlige udbetalinger og indbetalinger. Desuden skal det være muligt at oprette en række konti til kommunens institutioner under kommunens CVR-nummer, hvor forrentningen indgår i den senere omtalte renteberegning for kommunens samlede konti. Yderligere konti, som kommunen ønsker at oprette i aftaleperioden, skal ligeledes kunne omfattes af aftalen. Kommunen kan vælge at oprette et mindre antal konti i andre pengeinstitutter, herunder diverse kostkasser, såfremt en af kommunens afdelinger/institutioner ikke ligger i umiddelbar nærhed af den vindende tilbudsgivers filial. Kommunen forbeholder sig ret til at bibeholde konti i lokale pengeinstitutter, med det formål, at kommunens afdelinger/institutioner som ikke ligger i umiddelbar nærhed af den vindende tilbudsgivers filial kan aflevere kontanter Betalings- og kreditkort (minimumskrav) Det forventes, at kommunen har et samlet behov for ca. 55 VISA Dankort / Mastercard eller en tilsvarende løsning. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan udstede de nødvendige betalings- og kreditkort. 4.2 Rentesatser og renteberegning (minimumskrav) Rentesatserne skal tilbydes i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente (NIB). Renteberegning skal ske dagligt på grundlag af nettomellemværendet for de af kommunens konti, som er omfattet af aftalen. Kommunen ønsker specifikt en rentenettingaftale, ikke en cash-pool løsning. Det Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 16 af 28

17 vil være konditionsmæssigt i orden, hvis tilbudsgiver vælge at beskrive sin cash-pool løsning til senere reference, dog vil beskrivelsen ikke indgå i tilbudsevalueringen. Tilbudsgiver skal på anmodning kunne dokumentere sin renteberegning. Rentetilskrivningen sker som hovedregel på hovedkontoen. Tilbudsgiver bedes beskrive løsningen omkring rentenettingaftalen. Renten skal tilskrives hvert kvartal med rentedivisor 365/366. Skulle Nationalbankens indskudsbevisrente udgå som renteinstrument, eller står NIB gennem længere tid i væsentligt misforhold til renten på det korte pengemarked, er parterne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked. De aftalte rentesatser gælder udelukkende for kommunens hovedkonto, kommunens løbende konti samt konti for institutioner, der har oprettet konti under kommunens CVR-nummer, herunder deponeringskonti oprettet under kommunens CVR-nummer. Øvrige konti der eventuelt måtte blive oprettet til særlige formål som f.eks. deponeringskonti, som ikke er under kommunens CVR-nummer, er ikke omfattet af denne aftale om rentesatser, og de skal derfor ikke oplyses i tilbuddet. Dog skal kommunen have mulighed for at oprette konti til særlige formål. 4.3 Trækningsret (minimumskrav) Tilbuddet skal indeholde en trækningsret på hovedkontoen på kr. 200 mio. (tohundrede millioner) med mulighed for forhandling om forhøjelse i specielle situationer. Størstedelen af trækket forventes at være af kortvarig karakter omkring månedsskiftet. 4.4 Omkostninger Dette punkt omhandler den direkte målbare økonomi i tilbudsgivers tilbud. Priserne skal anføres i det selvstændige Excel tilbudsark (bilag 2) under faneblad Omkostninger Rente samt valør på interne overførsler (minimumskrav) Rentesatserne såvel debet- som kreditrente - opgives som tillæg i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Af tilbuddet skal det fremgå om beregningen af debet- og kreditrenten beregnes med udgangspunkt i den aktuelle rentesats. Kommunen kan acceptere, at den til enhver tid gældende NIB rentesats, eller bedre, svarer til forrentningen af kommunens indestående. Tilbudsgiver bedes beskrive hvorledes rentesatsen for kommunens træk på kontoen beregnes Valørregler (minimumskrav) Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers valørregler vedlægges tilbuddet eller beskrives heri Gebyrer og øvrige omkostninger (minimumskrav) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver afgiver pristilbud på en af de to prismodeller. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 17 af 28

18 Prismodel 1: Som den foretrukne løsning ønsker kommunen ikke at belastes med omkostninger til provisioner, gebyrer, porto eller lignende, men ønsker, at alle gebyrer er indregnet i renten. Hvis tilbudsgiver kan bekræfte, at nedenstående liste med gebyrfri ydelser kan leveres, så tildeles dette 5 pct. af de samlede mulige point for delkriteriet Totale omkostninger. Serviceydelser og lignende Gebyr, kr. Dispositions- og overtræksret. 0,00 Rentenetting 0,00 Kontoudtog elektronisk 0,00 Døgnboks 0,00 Nationalbankoverførsler > 5 mio. kr. 0,00 Elektroniske betalingssystemer, abonnement netbank 0,00 Transaktion og forespørgselsgebyr, abonnement netbank 0,00 Alle overførsler til udlandet via netbank inkl. checks indtastet via netbank 0,00 Modtagelse af overførsler og check fra udlandet 0,00 Udstedelse/årligt gebyr af hævekort, dankort eller Visa-Dankort 0,00 Udstedelse/årligt gebyr af MasterCard uden forsikring eller airport lounge 0,00 Oprettelser 0,00 Udgifter vedr. konti 0,00 Omveksling af valuta 0,00 Særlige opgaver som kommunen måtte bede tilbudsgiver om, er kommunen indstillet på at betale for iflg. tilbudsgivers almindelige priser. Prismodel 2: Hvis tilbudsgiver ønsker en honorarindtægt for sine ydelser, så kan der i tilbudsarket angives et årlig fast gebyr, som kommunen betaler for servicen. Servicen skal i givet fald også inkludere eventuelle manuelle udenlandske betalinger og adgang til gamle kontoudtog ud over de i skemaet nævnte serviceydelser. Ved denne honorarmodel gælder det også, at særlige opgaver som kommunen måtte bede tilbudsgiver om, er kommunen indstillet på at betale for iflg. tilbudsgivers almindelige priser Kontanthåndtering og valutaomveksling (et ønske) Det er et ønske, at tilbudsgiver kan tilbyde kontanthåndtering således, at kommunens institutioner kan hente og aflevere kontanter i form af mønter og sedler. Dette kan også tilbydes i form af én ugentlig udbringning / afhentning af kontanter på rådhuset i Assens. Det er ikke et krav, at kommunen kan få adgang til en døgnboks. Kommunen har nogle få gange om året behov for valutaomvekslinger. Af tilbuddet bedes det fremgå, hvilken service tilbudsgiver har på dette område. Det er kommunen bekendt, at pengeinstitutternes checkindløsningspligt ophører ved udgangen af Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 18 af 28

19 4.4.5 Udenlandske betalinger (minimumskrav) Der skal være mulighed for at lave udenlandske betalinger via tilbudsgivers netbank samt pr. ordre. Antallet af udenlandske betalinger som afvikles via tilbudsgivers online bank er 50 pt. pr. år Omkostninger ved ophør af samarbejde (minimumskrav) Tilbudsgiver bedes bekræfte, at i det tilfælde tilbudsgiver skulle blive den fremtidige samarbejdspartner, så beregner tilbudsgiver ikke nogen former for omkostninger over for kommunen, hvis samarbejdet ophører. Omvendt bekræfter kommunen, at tilbudsgiver ikke skal påtage sig kommunens eksterne omkostninger ved et fremtidigt skifte af samarbejdspartner, hvis skiftet skyldes normale årsager som f.eks. udløb af kontraktperioden. 4.5 Kvalitet og service i øvrigt vedrørende de daglige bankforretninger Kravene anført i nedenstående afsnit beskriver alt det, der ikke direkte kan gøres til genstand for en økonomisk betragtning. De beskrevne serviceydelser over for kommunen i dette afsnit forudsættes indeholdt i tilbudsgivers tilbud og leveres således vederlagsfrit i kontraktperioden. Beskrivelse af hvordan krav opfyldes bedes anført i Excel tilbudsarket (bilag 2) under faneblad Service Kundeansvarlig (minimumskrav samt ønske) Tilbudsgiver skal som udgangspunkt udpege én overordnet kundeansvarlig, som er kommunens indgang til tilbudsgiver. Der kan herudover være kundeansvarlige på de enkelte forretningsområder, som kommunen kan kontakte direkte. De kundeansvarlige bør endvidere besidde den nødvendige kompetence inden for det pågældende forretningsområde, således kommunen kan få den efterspurgte service. Tilbudsgiver bedes bekræfte, at kommunen senest får svar 3 bankdage efter, at kommunen har kontaktet tilbudsgiver (dagen for kontakt tæller som første dag) samt, at al kommunikation foregår på dansk. Hvis tilbudsgiver garanterer, at kommunen får svar på sine henvendelser inden for 24 timer tildeles dette 10 pct. af de samlede point i scoremodellen Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening (minimumskrav) Det er et krav at tilbudsgiver informerer/uddanner kommunens personale i optimal anvendelse af program/udstyr til selvbetjening Kontoudtog (minimumskrav) Kommunen har følgende krav til dette punkt: Tilbudsgivers politik vedrørende kontoudtog samt elektronisk opbevaring og tilgang til disse bedes beskrevet i tilbuddet Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 19 af 28

20 Kommunen skal have elektronisk adgang til egne kontoudtog tilbage i tiden, hvor tilbudsgiver bedes angive, hvor lang tid tilbage i tiden, der er elektronisk adgang. Hvis tilbudsgiver ikke kan tilbyde denne mulighed, bedes tilbudsgiver beskrive, hvorledes kommunen kan få adgang til oplysningerne Opfølgnings- og rådgivningsmøder (minimumskrav) Aftalen skal omfatte afholdelse af opfølgnings- og rådgivningsmøder om aktuelle emner, også efter kommunens ønske. Det kan såvel være for politikere som for det administrative personale. På disse møder skal det være muligt at trække på tilbudsgivers specialister på forskellige områder. Det forventes, at eventuelle møder kan afholdes efter behov, hvilket er 1 til 2 gange pr. år NemKonto hos tilbudsgiver (minimumskrav) Intentionerne med NemKonto-ordningen er at begrænse kontantudbetalingen til borgere mest muligt. Dette bevirker, at alle borgere har behov for en konto i et pengeinstitut. Alle borgere har grundlæggende ret til at åbne en konto i et pengeinstitut og det vindende pengeinstitut forpligter sig derfor til at følge Finanstilsynets bekendtgørelse om dette. Tilbudsgiver skal derfor være indforstået med at oprette en Nemkonto til de borgere, der ikke kan oprette en Nemkonto i et andet pengeinstitut, medmindre der er tale om et undtagelsestilfælde jævnfør Finanstilsynets bekendtgørelse. Tilbudsgiver bedes i tilbuddet bekræfte, at man tilbyder oprettelse af Nemkonti under ovenstående forudsætninger og samtidig beskrive arbejdsrutinen ved oprettelse af Nemkonti til nye borgere / flygtninge i Danmark. Eventuelle sædvanlige gebyrer som tilbudsgiver måtte opkræve over for den enkelte borger i forbindelse med Nemkontoen, skal ikke meddeles kommunen, ej heller i denne tilbudsgivning. 4.6 Øvrige krav til tilbudsgiver Tilbudsgivers CSR-politik (minimumskrav) Kommunen stiller krav om, at kommunens samarbejdspartnere og leverandører udviser et samfundsmæssigt ansvar og optræder som et godt eksempel. Tilbuddet skal derfor indeholde et link som henviser direkte til den hjemmeside, der beskriver tilbudsgivers CSR-politik. Alternativt skal den eller de relevante politikker vedlægges tilbuddet. 4.7 IT-løsning / online bank (minimumskrav og ønsker) Kommunen ønsker at blive tilbudt en IT-løsning / online bank, der kan håndtere de forskellige informations- og betalingsstrømme til og fra kommunens systemer og konti, både hvad angår Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 20 af 28

21 automatiske ind - og udbetalingstransaktioner. Tilbudsgiver skal i tilbuddet gøre rede for tilbudsgivers online bank system. Kommunens økonomisystem er KMD Opus. Dette punkt er opdelt i et afsnit med minimumskrav til IT-løsning / online bank samt et afsnit med ønsker til tilbudsgivers IT løsning / online bank. Tilbudsarket (bilag 2) er udformet således, at minimumskravene kan besvares med ja / nej, hvor et minimumskrav besvaret med nej dog har den konsekvens, at tilbuddet risikerer ikke at være konditionsmæssigt korrekt. Under samme faneblad i tilbudsarket bedes tilbudsgiver markere ønskerne med ja / nej - dog er der mulighed for at skrive en kommentar til. Mener tilbudsgiver at kunne tilbyde yderligere funktioner som kommunen kunne have fordel af ved tilbudsgivers IT løsning / online kan dette uddybes i tilbudsmaterialet med en beskrivelse på 1 til 2 sider. Dette vil samtidig indgå i scoreberegningen, hvis kommunen skønner, at de beskrevne funktioner har værdi for kommunen. Minimumskrav til tilbudsgivers IT-løsning / online bank Tilbudsgiver skal beskrive og bekræfte, at tilbudsgivers systemer kan opfylde kommunens minimumskrav: Der kan som minimum udveksles data til Excel. Filer med daglige posteringsoplysninger skal kunne leveres til download eller som service Tilbudsgivers systemer skal kunne anvendes både centralt og decentralt hos kommunen Der skal sikres sammenhæng med det til enhver tid tilknyttede udbetalingssystem. Der må ikke være nogen begrænsning i antallet af samtidige brugere. Kommunens centrale økonomifunktion skal have adgang og alle rettigheder til samtlige af kommunens konti. Kommunens centrale økonomifunktion skal have forespørgselsmuligheder på samtlige konti Ønske til tilbudsgivers IT-løsning / online bank Her er listet en række systemfunktioner som der kan svares ja / nej til og kommenteres på i tilbudsarket (bilag 2). Tilbudsgiver bedes beskrive hvordan tilbudsgivers it-løsning/online bank understøtter en effektiv daglig bankforretning i kommunens centrale økonomifunktion. Tilbudsgiver bedes beskrive om kommunens centrale økonomifunktion selv kan oprette brugere og ændre i rettigheder online i tilbudsgivers brugeradministration. Tilbudsgiver bedes oplyse oppetid for onlinebanken Om FI-kort indbetalinger kan åbnes så kommunen kan se reference og indbetaler. Om kommunen kan søge på indbetalers navn Er konto til konto-overførsler mulige, såvel på egne konti samt til øvrige kontohavere hos tilbudsgiver? Om kommunen via netbank selv kan foretage administration af brugere samt institutionskonti m.m. En beskrivelse af om kommunen selv via online banken kan administrere fuldmagter Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 21 af 28

22 Ved returnering af en betaling til kommunen som kommunen har udført, men som ikke kan udføres, bør en af følgende referencer (kommunens ref. nr. cpr.nr. eller cvr.nr.) fremgå af retursvaret Om tilbagekaldelse af udbetalinger kan foretages via online banken Tilbudsgiver bedes oplyse hvornår kommunen seneste kan tilbagekalde betalinger. Om indbetalinger kan vises enkeltvis og dokumentation om f.eks. indbetaler kan trækkes elektronisk via netbank Mulighed for at udskrive kvittering af overførsler via selvbetjeningsløsningen også ved betalinger foretaget gennem kommunale udbetalingssystemer Renteoplysninger Mulighed for daglige samlede oplysninger på hovedkontoniveau Om passwords og adgangskoder kan genereres elektronisk Informationer til Excel-regneark og databaseprogrammer Online adgang til årsopgørelser Overførsler til udland efter gældende regler Print samt overførsel til Excel af tekst, kontoudtog, grafer, tabeller på egen printer / netværksprinter Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilke muligheder tilbudsgivers onlinebank giver for, at kommunen selv kan oprette konti til borgere der får administreret deres private konto af kommunen. Hvis tilbudsgivers online bank ikke har en funktion, hvor kommunen selv kan oprette konti for borgere under administration ved brug af kommunens eget CVR-nummer, så bedes tilbudsgiver beskrive hvilken løsning der tilbydes. I øjeblikket får 200 borgere administreret deres konti af kommunen, hvor den samlede arbejdsbelastning er hos kommunen. 4.8 Servicering i implementeringsfasen (Minimumskrav) Ved eventuelt skift af bank i forbindelse med dette udbud, skal den vindende tilbudsgiver stille den fornødne ekspertise til rådighed, og afholde de dermed forbundne omlægningsomkostninger, således at skiftet bliver omkostningsfrit for kommunen. Aftalen indebærer, at den vindende tilbudsgiver forestår alle opgaver, som er nødvendige for, at kommunen kan gennemføre daglige bankforretninger fra aftalestart og, at kommunen stiller de nødvendige oplysninger til rådighed, og forestår det praktiske arbejde ved omplacering/overtagelse af opgaven med kommunens pengeforretninger. Kommunen fremsender en oversigt med de nuværende konti og de dertil hørende fuldmagtsforhold. Tilbudsgivers service i implementeringsfasen bør beskrives i tilbudsmaterialet. Herunder hvorledes tilbudsgiver kan være behjælpelig med kommunikationen med Nets f.eks. omkring ændringer af kommunens dankortterminaler plus eventuelle PBS-aftaler. Som en del af tilbuddet skal der som minimum medsendes en overordnet plan for implementeringsfasen. Det bedes herudover af tilbuddet fremgå, hvornår den detaljerede plan senest vil være færdigudarbejdet, hvis tilbudsgiver vinder. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 22 af 28

23 Kommunens interne udgifter afholdes af kommunen. Det gælder også i det tilfælde, at kommunen måtte få omkostninger til tredjepart i forbindelse med ændringer af kommunens egne systemer. Den vindende tilbudsgiver forestår selv alle opgaver, som er nødvendige for, at kommunen kan gennemføre samtlige daglige bankforretninger fra start af aftaleperiode. Det er således en del af den samlede ydelse, at alt vedr. implementering udføres af den vindende tilbudsgiver. Kommunen stiller nødvendige oplysninger til rådighed i forbindelse hermed. Den vindende tilbudsgivers omkostninger ved implementeringen er kommunen uvedkommende. Eventuelle udgifter til Nets, internt i kommunen eller til leverandører af fx økonomisystem, lønsystem, operativsystem og KMD for eventuelle tilretninger vil være for kommunens regning 4.9 Kommunens legater samt tilhørende konti (minimumskrav og ønsker) Dette punkt omhandler kommunens legater og de tilhørende konti samt depoter. Punktet er opdelt i et afsnit med minimumskrav og et afsnit med ønsker til tilbuddet. De samlede omkostninger bedes oplyst i tilbudsarket (bilag 2). Tilbuddet skal indeholde det årlige samlede faste honorar som kommunen skal betale for at få forvaltet legaterne og de tilhørende konti. Omkostningerne til forvaltning af legater indgår i beregningen af de samlede årlige omkostninger på lige fod med omkostningerne til de daglige bankforretninger. Legaterne og de tilhørende konti består af følgende: Minimumskrav til tilbud: 2 legater over kr. 1 mio., hvor der ønskes en komplet forvaltning som inkluderer en forvaltning af midlerne, registrering af kontobevægelser, udarbejdelse af regnskaber samt udarbejdelse af selvangivelser og fremsendelser af regnskaber til bestyrelser. Det er desuden et ønske, at tilbudsgiver kan tilbyde følgende: Desuden er der 8 legater på over kr , hvor det ønskes, at der foretages en kort gennemgang af midlernes placering én gang om året på det møde, der alligevel afholdes mellem den vindende tilbudsgiver og kommunen. Desuden skal der fremsendes en årlig depotudskrift samt et kontoudtog til kommunen til brug for optagelse af legaterne i kommunens regnskab. Kommunen bogfører selv kontobevægelserne og udarbejder selv regnskab og varetager fremsendelsen af årsregnskabet til bestyrelserne. Tilbudsgiver bedes i tilbudsarket angive med ja / nej om dette kan tilbydes. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 23 af 28

24 Bilag 1 - Kontraktudkast Parterne Assens Kommune Rådhus Allé Assens (i det følgende beskrevet som kommunen) og Tilbudsgiver Adresse Postnummer og by (i det følgende beskrevet som kontrakthaver) 1 Indledning Formålet med nærværende kontrakt samt tilhørende (herefter samlet benævnt kontrakten) er at regulere forholdet mellem kommunen og kontrakthaver i forbindelse med kontrakthavers varetagelse af opgaver knyttet til denne kontrakt. Parterne lægger vægt på et gensidigt fortroligt og konstruktivt samarbejde. Eventuelle udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og kontrakthaver søges som udgangspunkt løst gennem en åben og bilateral dialog. 2 Kontraktgrundlag kontrakttype Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med reglerne om offentlige udbud i henhold til udbudslovens 193 stk.1 nr. 3 i (L nr af 15/12/2015), som vedrører offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse. Kontrakten beskriver kommunens og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af kommunen udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af (her indsættes dato når det vindende tilbud er valgt), udgør det samlede kontraktmateriale. I tvivlstilfælde er det kommunens udbudsmateriale, inklusive spørgsmål og svar samt evt. rettelser, der har 1. prioritet. Kontrakthavers almindelige forretningsbetingelser finder, som hovedregel, ikke anvendelse i denne kontrakt men gælder dog for de områder der ikke er omfattet af det samlede udbudsmateriale. 3 Kontraktens omfang Kontrakten omfatter levering af daglige bankforretninger til kommunen jævnfør udbudsmaterialet. I tilfælde af nationale politiske beslutninger og / eller beslutninger hos tilsynsmyndigheder, som får store økonomiske konsekvenser for indeværende kontrakt i aftaleperioden, kan aftalegrundlaget genforhandles. 4 Kontraktperiode og opsigelse Kommunen ønsker at indgå en 4-årig aftale fra den 1. marts 2017 med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Ønsker kommunen at forlænge aftalen, skal dette meddeles den kontoførende tilbudsgiver 6 måneder før udløb af kontrakten. Kontrakten kan i det tilfælde forlænges Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 24 af 28

25 med enten 12 eller 24 måneder regnet fra aftalens oprindelige udløbsdato. Bliver kontraktperioden forlænget med 12 måneder, kan den efter ét år forlænges med yderligere 12 måneder. Der er en gensidig mulighed for at opsige kontrakten. Opsigelsesperioden er løbende måned plus 9 måneder. 5 Priser og vilkår i øvrigt Priser og vilkår fremgår af udbudsmaterialet og kontrakthavers tilbud. Vilkår for beregning og tilskrivning af rente og provision samt validering kan ikke ændres af kontrakthaver uden forudgående aftale med kommunen. Grundlæggende elementer i tilbuddet kan ikke ændres. Såvel supplerende ydelser, som ændringer af eksisterende ydelser, er omfattet af de generelle udbudsbetingelser i kontrakten, medmindre andet særskilt aftales mellem parterne. Kontrakthaver kan ikke opkræve gebyrer, medmindre kontrakthaver særskilt har opgivet det i tilbuddet. 6 Service og kvalitet Kontrakthaver forpligter sig til at leve op til den i tilbuddet beskrevne kvalitet og service i ydelserne rettet mod Kommunen, samt løbende at udvikle dette. 7 IT-anvendelse og kommunikation Kontrakthaver forpligter sig til at leve op til den i tilbuddet beskrevne IT-anvendelse, samt at følge den beskrevne kommunikation mellem parterne. Begge dele udvikles og forbedres løbende. 8 Kontrakthavers adgang til at føre penge tilbage Kontrakthaver kan tilbageføre beløb, der er sat ind på kommunens konti ved åbenbare fejl fra kontrakthavers side, eksempelvis hvis det samme beløb er indsat 2 gange. Tilsvarende gælder, hvis kontrakthaver ifølge aftaler med andre pengeinstitutter er forpligtet til at foretage tilbageførsel. Ved tilbageførsel skal der straks gives meddelelse til kommunen. 9 Kontrakthavers adgang til modregning Kontrakthaver kan ikke foretage modregning i forfaldne eller ikke forfaldne tilgodehavender hos kommunen uden særskilt aftale. 10 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle EU-forordninger, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud, som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse jævnfør Overdragelse af forpligtigelser om serviceydelser Kontrakthavers forpligtelser om serviceydelser i henhold til denne kontrakt kan ikke, uden forudgående skriftlig aftale med kommunen, overlades til udførelse af anden / andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse jævnfør 13. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 25 af 28

26 12 Overdragelse af rettigheder og fordringer Rettigheder og fordringer efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakthaver, ligesom de af kontrakten lydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af kontrakthaver. Dette gælder ikke såfremt kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med kommunen. 13 Misligholdelse Enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser i forhold til kontrakten udgør misligholdelse af kontrakten. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele kommunen dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Kommunen kan fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtelser, inden for den af kommunen fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse jævnfør nedenfor. Såfremt kontrakthaver gentagne gange, med skriftlig klage fra kommunen, ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, anses dette som en væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger kommunen til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der insolvens, rekonstruktion eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af kommunens kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en rekonstruktion eller likvidation. Såfremt kontrakthaver erklæres konkurs har konkursboet ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser. Kurator skal efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse. Såfremt der foreligger en væsentlig misligholdelse fra kommunens side, gælder samme regler for kontrakthavers ophævelse af kontrakten som for kommunen. Dog skal kontrakthaver rette en skriftlig henvendelse til kommunen, og give kommunen en rimelig tid til at ændre på de forhold, der giver anledning til at ville ophæve kontrakten. Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune - side 26 af 28

Udbud af pengeinstitutaftale for Randers Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Randers Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Randers Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning af ydelsen

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Tønder Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Tønder Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Tønder Kommune Januar 2017 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning af ydelsen

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Faaborg-Midtfyn Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Faaborg-Midtfyn Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Faaborg-Midtfyn Kommune Maj 2017 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning for Middelfart Kommune

Udbud af kapitalforvaltning for Middelfart Kommune Udbud af kapitalforvaltning for Middelfart Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 5 Oplysninger om Middelfart Kommune 5

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Opdateret version II fra 17.02.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Helsingør Kommune - Udbud Spørgsmål / Svar

Helsingør Kommune - Udbud Spørgsmål / Svar fsnit 1.3 Opsigelse samt bilag 1 4 Kontraktperiode og opsigelse Jævnfør udbuddets afsnit 1.3 kan begge parter opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 9 måneder, mens der i bilag 1 4 alene står

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning for Nordfyns Kommune. December Aftale B

Udbud af kapitalforvaltning for Nordfyns Kommune. December Aftale B Udbud af kapitalforvaltning for Nordfyns Kommune December 2015 Aftale B Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 5 Oplysninger om Nordfyns Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5.

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5. Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Aftaleperiode... 1 1.3 Opsigelse... 1 1.4 Formkrav og indhold i tilbud... 1 1.5 Andre forhold omkring tilbud... 2 1.6 Beslutningsprocedure

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

Notat. Modtagne tilbud. Udvælgelseskriterier. Minimumskrav. Vurdering (tildelingskriterier) Valg af tilbudsgiver

Notat. Modtagne tilbud. Udvælgelseskriterier. Minimumskrav. Vurdering (tildelingskriterier) Valg af tilbudsgiver Notat Vedrørende: Bankudbud 2017-2020 (rammer for udbud) Sagsnavn: Bankudbud 2017-2020 Sagsnummer: 00.01.00-A00-18-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642 Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006 Dokument nr. 528.642 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 4 1.1 INDLEDNING 4 1.2 AFTALEPERIODE 4 1.3 OPSIGELSE 4 1.4 FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD 4 1.5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning for Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af kapitalforvaltning for Lyngby-Taarbæk Kommune Udbud af kapitalforvaltning for Lyngby-Taarbæk Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsform 4 Udbudsmateriale 5 Oplysninger om Lyngby-Taarbæk Kommune 5 1

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Frivillig Konkurrenceudsættelse. Dragør Kommunes daglige bankforretninger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune

Frivillig Konkurrenceudsættelse. Dragør Kommunes daglige bankforretninger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune Frivillig Konkurrenceudsættelse af Dragør Kommunes daglige bankforretninger Udbudsmateriale Dragør Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner:...3 3. Ordregivende myndighed...3 4. Opgavens

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-udbud af kapitalforvaltning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Maj 2017 Ident / S

EU-udbud af kapitalforvaltning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Maj 2017 Ident / S EU-udbud af kapitalforvaltning for Faaborg-Midtfyn Kommune Maj 2017 Ident. 2017 / S 087-170041 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Oplysninger om Faaborg-Midtfyn Kommune 4 Udbudsmateriale

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud. Finansiering af nybyggeri af 33 plejeboliger i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg

Udbud. Finansiering af nybyggeri af 33 plejeboliger i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg Udbud Finansiering af nybyggeri af 33 plejeboliger i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg 6. december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune EU-udbud 2006/S157-169657 - Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Ordregivende myndighed... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.3 Formål og specifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger Udbudsmateriale Dragør Kommune Dragør Kommune ǀ Borgmestersekretariat, IT og Personale ǀ Marts 2017 1 1. OPGAVENS OMFANG OG YDELSER...3

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser for afgivning af tilbud

Udbudsbetingelser for afgivning af tilbud Udbudsbetingelser for afgivning af tilbud Begrænset EU-udbud TED-nummer: 2016/S 122-219281 Vedrørende rammeaftale for brug af BI-konsulenter hos Rigsadvokaten Den Centrale Anklagemyndighed, Frederiksholms

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere