Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård"

Transkript

1 Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april

2 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge) For at kunne evaluere virkningen af den prioriterede indsats undervejs og ved afslutningen af projektperioden, er det en forudsætning, at skolen ved projektets start har udarbejdet en overordnet programteori. Virkningsevalueringen skal bl.a. se på, om indsatsen har resulteret i de ønskede effekter og om den planlagte indsats er gennemført. Derfor skal skolens overordnede programteori give et fælles billede af de kendetegn (mål), der ønskes gældende for skolens ledelse, vejledere, team og lærere skolens prioriterede indsatsområder beskrivelse af ønskede effekter og resultater Programteorien vil med andre ord tydeliggøre de antagelser og forestillinger, projektet hviler på. Her beskrives også hvordan og hvorfor I tror, den valgte indsats vil føre til de ønskede resultater. Til beskrivelsen af skolens overordnede programteori kan I enten vælge at anvende vedhæftede Skema 1 eller Skabelon 1 Forklarende tekst til skabelon 1: Tilbage i foråret 2008 ansættes til Egegård Skole en ny skoleleder. Det står samtidigt klart fra kommunal side, at man forventer en omlægning af skolen pædagogisk som organisatorisk. Elevtallet har gennem flere år været dalende, afgangsklassernes eksamensgennemsnit væsentligt under landsgennemsnittet og skolen preformer ligeledes meget lavt ved brugerundersøgelser. Efter sommerferien påbegyndes en række processer, initieret af ledelsen med fagligheden i fokus. Indsatsområderne er teamudvikling og inklusion. Vedrørende teamudvikling, som vi ikke forholder os yderligere til i denne skrivelse (om end en synergieffekt er realistisk), har skolen indgået et samarbejde med konsulent Ulla Nedergaard, KLEO, der forløber sig over en periode på to år. I relation til inklusion har det været nødvendigt at se på flere forhold. Vi startede dette efterår en intern dialog om organisation og pædagogisk praksis, hvad vi ville opnå og hvilke veje, der var farbare. Målet var at optimere de ressourcer skolen har til rådighed, så den enkelte elev modtager en individuel målrettet undervisning såvel fag-fagligt, som på det social-emotionelle område. Alla elever skal udfordres i deres nærmeste udviklingszone. Lærere og pædagoger skal styrkes fagligt og have mulighed for supervision samt vidensdeling. Alle timer pædagog, som lærer skal på sigt bruges, hvor det pædagogiske behov eksisterer. Vejledning og ressourcetimer placeres i et samlet center, 2

3 der ydermere også er ansvarlige for at opretholde en kontinuerlig og dynamisk vidensudvikling. Centeret døbes før den første SATS-kursusgang Lærings- og udviklingscenteret. Det er dette projekt vi vælger at arbejde videre med. 3

4 2. Skolens indsatsområder 2.1. Indsatsområde: Lærings-udviklingscenter LUC Kort beskrivelse af udgangspunktet Giv en kort beskrivelse af indsatsområdet og begrundelse for det konkrete fokus på området. Egegård skole vil oprette og implementere et Lærings- og udviklingscenter (LUC) som et selvstyrende team med egen ledelserepræsentant og koordinator. LUC er en sammenlægning af skolebibliotek, it, medie, specialundervisning og vejlederne. Dette gøres for dels at styrke skolens indsats for elever med særlige undervisningsbehov, således at vi arbejder med en tidlig målrettet indsats med hurtig opfølgning på identificering af elevens behov, dels at styrke skolens faglige niveau i de forskellige nærmiljøer ved etablering af en rådgiver og vejledningskultur. LUC får uddelegeret kompetence og økonomiske råderum. LUC vil arbejde for at implementere en værdsættende og anerkendende tilgang til den enkelte elev, og at eleven får positiv og tydelig tilbagemelding på selv det mindste fremskridt. Dette gøres ved at arbejde med ressourceorienterede pædagogiske værktøjer - eks. LP-modellen, klar kommunikation og en øget systemisk praksis i forhold til interessenter. 4

5 2.1.2 Konkrete aktiviteter og deres effekter Lav en model over de forventede aktiviteter og deres effekter. Brug skabelon 2 (vedhæftet). Skolen tilføjer selv de relevante led og effektpilene mellem de enkelte led. Overvej hvordan effekterne bedst beskrives: Kan effekterne bedst beskrives kvalitativt (bløde udsagn) eller kvantitativt (hårde udsagn baseret på tal) eller både-og?. Overvej hvor tæt på børnene, der kan forventes effekter af de planlagte aktiviteter. Fx kan en styrkelse af relationen mellem vejledere og lærerteams måske ikke forventes at give direkte effekter i form af færre børn i specialundervisning. Det kunne til gengæld være tilfældet, hvis indsatsen fokuserer på at styrke lærerens omsætning af inspiration fra teamsamarbejde og vejledning i den pædagogiske praksis Organisering og involvering Beskriv hvem der skal involveres i indsatsen med hvilke opgaver: Hvem er projektleder, hvilke medarbejdere og andre deltager i de konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder? Hvad er ansvarsopgaverne på de enkelte niveauer? LUC.består af: Ledelsesrepræsentant (SE-vejleder, pædagog) Koordinator (vælges af teamet) Team + faglig udvikling: Specialundervisningskoordinator SE- vejledere IT- vejleder Læsevejleder Skolebibliotekarer Naturvejleder DAS-vejleder 5

6 Undervisning: AKT-lærere Pædagoger Specialundervisningslærere (Nogle vejledere og koordinatorer indtager dobbeltrolle og indgår ligeledes i undervisningen) Projektleder: SE- vejleder (lærer) Projektgruppen: Skoleleder, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, SE-vejledere Ressourceplan Beskriv ressourcer/tid, som anvendes til indsatsen Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at beskrive konkrete budgetter. 6

7 2.1.5 Milepælsplan 1. september: Projektgruppen er nedsat 26. januar: Ekstern konsulent Ulla Nedergaard orienteres om påtænkt organisationsændring Medio feb: LUC og ny organisation sendes til høring i SB, MED og på PR 18. marts: Ledelsen udpeger projektleder. Projektleder referer til skolelederen 13. april: 1. Forslag til arbejdspapir omdefinering af AKT undervisning ligger klar. 13. april: Lokaleforslag er færdiggjort og afleveres til ledelsen 14. april: Det fremtidige LUC team indkaldes til første møde vedr. teamets fremtidige arbejde og struktur, Arbejdskalender produceres. 21. april: 1. Forslag til arbejdpapir omdefinering af pædagogtimer ligger klar 27. april: Høring vedr. LUC afsluttes 4. maj 29. maj: Projektleder og ledelsesrepræsentant deltager i skolens teammøder til dialog om forventninger og ønsker til LUC. 19. maj: 1. Udkast til arbejdspapir omdefinering af specialundervisning ligger klar 11. maj 29. Maj: Fagfordeling inkl. Fordeling af timer samt koordinator post (tidspunkt estimeret) Juni: styringsgruppen mødes og plan vedr. AKT-undervisning, specialundervisning samt fordeling af pædagogtimer færdiggøres for skoleåret 2009/ 2010 færdiggøres. 1. august: LUC er en formel realitet. Teamet planlægger den egentlige udviklingsproces samen med projektlederen Medio sep: Alle lærer og pædagoger på kursus i LP modellen Evalueringsplan Projektplanen skal beskrive, hvilke indsatser skolen vil evaluere undervejs i forløbet. Det er obligatorisk at anvende virkningsevaluering som metode, men skolen vælger selv, hvilke indsatser, der skal virkningsevalueres og hvilke værktøjer/metoder, der skal anvendes. Dataindsamling HVAD? Hvilke effekter vil vi indsamle date om? - Hvornår? Hvilke dele af indsatsen vil vi indsamle data om? 7

8 Skolens 3 ønskede tilstande: - Flest mulige elever undervises i nærmiljøet, og det pædagogiske personale samarbejder om mangfoldighed i tilrettelæggelse organisering af undervisningen. - Der er en tidlig målrettet læseindsats og hurtig opfølgning på identificering af elevens behov. - Der er en værdsættende og anerkendende tilgang til den enkelte elev, og eleven får en positiv og tydelig tilbagemelding på selv det mindste fremskridt. Metoder HVORDAN? Hvem skal bidrage med data og hvilke metoder anvendes? Elever, forældre, medarbejder og ledelse. Elektronisk spørgeskema ( Rambøll KL kvalitetsrapport ) Elever, forældre, medarbejdere og ledelse skal alle bidrage med data. Vi benytter elektronisk spørgeskema udarbejdet af Rambøll med udgangspunkt i en allerede eksisterende analyse (statusanalyse 2008), så en før og efter sammenligning vil være mulig. Suppleres med kvalitative interviews for at vurdere effekten i forhold til indsatsen. LUC-teamet foretager interviews med alle interessentgrupper. Analyse og konklusion Hvem inddrages hvordan? Hvem følger op hvordan? Ledelse og LUC. Fælleshandleplan udarbejdes. 8

9 3. Den samlede proces på skolen Beskriv processen, som har resulteret i nærværende projektplan, og hvordan projektet tænkes at hænge sammen med skolens daglige virkelighed. Hvordan vil skolen arbejder med at skabe en overordnet sammenhæng mellem skolens indsatsområder i projektet. Hvordan vil skolen videreudvikle den overordnede programteori i lyset af evalueringerne i de enkelte delprojekter (Ikke beskrevet i dette eksempel) 9

10 Skema 1 Beskrivelse af skolens programteori Skole: Skoles vejledningskultur skal være kendetegnet ved, at: Ledelsen Vejlederne Lærerne / teamet Vi vil arbejde med følgende indsatsområder: Vi forventer følgende effekter / resultater: Indsatsområde 1 (2.1) Indsatsområde 2 (2.2) Indsatsområde 3 (2.3) 10

11 Skabelon 1: Skolens programteori Vejledning: Skolen tilføjer selv de relevante led og effektpilene mellem de enkelte led. For hver led beskrives de ønskede kendetegn (mål). Hvert af skolens indsatsområder markeres på modellen Ønskede effekter Ledelse - Nærhed - Risikovillighed - Handlekraft - Dynamik - Ambitioner Vejleder - Faglighed - Fleksibel - Dynamisk - Opsøgende - tilgængelig - Forstyrrende - Team - Læringsledelse - Selvstyrende - fleksible - Helhedsorienteret - Kommunikerende - Systemisk handlende Lærer/pæd. - Flerfaglighed - Ambitioner - Kærhed- Kommunikerende - Udviklingsorienteret Forældre - Inddragelse - Ansvarliggjort - Engagement - Kommunikation Pædagogisk praksis - Systemteoretisk - Anerkendende - Inkluderende - Innovativ - Dynamisk Hele klassen - Sociale - Rummelige - Fagligt ambitiøse - Engagerede Udsatte børn - Tillid - Tryghed - Kontinuitet - Koncentration Børn i spec.uv. - Selvværd - Selvtillid - Mærkbare resultater - Lyst til at lære 11

12 Skabelon 2: Aktiviteter og effekter Vi forventer følgende effekter / resultater og dem vil vi evaluere på Vi antager, at det medfører: Det vil vi gøre Oprettelse og implementering af LUC At alle medarbejdere undervises i LP modellen af LUC At alle medarbejdere og vejledere er i dialog og samarbejde. Ressourcetænkende Handlende pædagogisk nærpraksis. Dokumentation til evaluering. Vidensdeling og åben dialog Bedre arbejdsmiljø (færre sygedage). Bedre faglige og sociale kompetencer i elevgruppen. Glade børn - positive voksne. Stigende elevtal. Højere gennemsnit. En i LUC intern mere fleksibel udbytte af ressourcer 12

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål LØGSTØR SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej 10 9670 Løgstør Lovgrundlag og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere