Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 26. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 26. marts 2015 kl. 19.30"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 26. marts 2015 kl Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Valg af Kasserer og et bestyrelsesmedlem 5. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 7. Præsentation af budget for Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer 9. Bestyrelsens forslag 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Ole Simonsen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at den var beslutningsdygtig. Der var 102 stemmer til stede samt 17 fuldmagter og alle spørgsmål på dagsordene kunne afgøres med simpelt flertal, dog undtagen et af de indkomne forslag under punkt 10. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Ad 2 Bestyrelsens beretning Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Den er gengivet nedenfor i stikord. Velkommer til Rønneholtparkens generalforsamling. Det er nr. 40 i rækken. Jeg er glad for det store fremmøde. Tilbageblik på 2014 Beplantningsplanen kører fortsat som planlagt, håber I alle nyder resultaterne. I 2014 er der Beplantet Cedervangen Rønneholtparkvej ved busstop. Plantet hæk ved Cedervangen ulige. Ny flise sti Enevangen, Cedervangen. Plantet 3 bede ved Enevangen stamvej. Plantet hæk Ligustervangen + 3 bede Ligustervangen Øst ved cykelsti. Plantet bed ud for Ligustervangen ulige Rønneholtparkvej. Udskiftet beplantning parkering Magnolievangen ulige. Fjernet 32 rodskud på asfaltarealer gangsti indgangs partier blokkene. I forbindelse med dette, har vi fældet en del træer. Renovering af stierne rundt om i parken.

2 Skotrende renovering er påbegyndt og fortsætter de næste 4 år. Ansættelse af forretningsfører, Jesper Holm. Aftale om outsourcing af bogholderi til DFF-EDB. Ny YouSee aftale er indgået om bredbånd og mobil telefoni. Svømmebassin driftsproblemer blev gennemgået, men vi mener nu at problemerne er løst. I 2015 er der igangsat eller planlagt Vi har stynet træer ved cykelsti, Ligustervangen Enevangen Ny støtte mur Enevangen, Cedervangen. Ny belægning og beplantning ved Enevangen, i forbindelse med støttemur. Vi fjerner beplantning omkring tennisbaner, i forbindelse med renovering af samme. Nyt skal plantes, efter renovering. Renovering af baderum afsluttes med nye vinduer. Vangskilte udskiftes med nye. Tennisbanerne renoveres efter indstilling fra temaaften. Formanden bad forretningsføreren orientere om situationen i forbindelse med den fremtidige varmeforsyning og forhandlingerne med Allerød Kommune. Der er løbende forhandlinger med AK, men der er ikke truffet beslutning endnu, og det skyldes at kommunen ikke er så langt med processen, og tidligst venter en endelig beslutning i august Vi afventer, hvad kommunen beslutter. De har leveringspligt til os, men vi er frit stillet i valg af leverandør. Vi benytter fortsat Force Institute som rådgiver i processen. Den endelig beslutning skal træffes på en generalforsamling i grundejerforeningen. Formanden sluttede med at takke medarbejderne og bestyrelsen for årets indsats, og specielt takke Tina Sørensen, som nu har valgt at træde ud af bestyrelsen. Også tak til RAG for deres fine arrangementer. Der var ingen kommentarer til beretningen, og den blev godkendt. Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Lars Bloch gennemgik regnskabet, som var godkendt uden anmærkninger af revisionsselskabet PWC og kritisk revisor. Den løse side i årsrapporten skyldes, at PWC efter trykning af rapporten fremsendte en revideret påtegning, da de havde glemt et afsnit. Vi afviger 640 tkr fra budgettet og det vedrører primært svømmebassin og flere spulebrønde end budgetteret. Regnskab fast del udviser et overskud på 455 tkr som skyldes en besparelse på forsikring efter en udbudsrunde samt besparelser på blokvarmerør. Egenkapitalen er steget med 400 tkr, som kommer fra de poster der er omtalt. Finn Schaadt, L84 i driftsregnskabets 5 årsoversigt er der en stor stigning i udgifterne sammenholdt med prisindekset. Hvad skyldes det? De likvide beholdninger er store og svarer til per parcel. Der er sikkert en forklaring, og den vil jeg gerne have. Lars Bloch svarede, at det bl.a. er tagvedligeholdelse og stigendende udgifter til svømmebassin, der forklarer stigningen. Med hensyn til likviditet, så er grundejerforeningen ikke en sparebøsse, men at der en et reelt investeringsbehov i forbindelse den fremtidige varmeforsyning. Når varmeprojektet er afsluttet, skal et eventuelt resterende overskud tilbage til grundejerne. Susanne Kindt, M49. Kan vi forvente, at kontingentet vil falde, når vi har fået styr på svømmebassinet? Lars Bloch kunne ikke love, at der ikke kan opstå problemer med svømmebassin igen, men der er er jo også andre store udgifter bl.a. skotrenderenoveringen som løber over fire år. Dirigenten konstaterede herefter at der ikke var udtalelser imod regnskabet, og generalforsamlingen godkendte regnskabet med akklamation. Ad 4 Valg af kasserer og Bestyrelsesmedlem (Sekretær)

3 Bestyrelsen foreslog følgende valgt for 2 år: Genvalg af kasserer Lars Bloch Nyvalg af bestyrelsesmedlem Jens Ebbesen, P16 Der var ikke andre kandidater. Jens Ebbesen præsenterede sig selv. Begge blev valgt. Ad 5 Valg af 1. og 2. suppleant Bestyrelse foreslog nyvalg af Tina Lindvig Sørensen som 1. suppleant og Robert Domy som 2. suppleant. De blev begge valgt. Ad 6 Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslog genvalg af Statsaut. Revisor Jesper Falk og Michael Herschend fra PWC, samt valg af Betina Clod Præstholm som kritisk revisor og Per Lund som suppleant for kritisk revisor. Der var spørgsmål fra Susanne Kindt, M49 om familierelation mellem bestyrelsesmedlem Jens Clod Præstholm og kandidat Betina Clod Præstholm. Jens bekræftede relationen, men dirigenten mente ikke, at det var i strid med revisionsskik, når Jens ikke var kasserer. I øvrigt var der ikke andre kandidater til posten som kritisk revisor. Der blev spurgt, om PWC eventuelt var for dyre, og Lars svarede, at på samme måde som med forsikringerne, var det bestyrelsens plan at sende revisionsopgaven i udbud i Revisorerne blev herefter alle valgt. Ad 7 Budget 2015 Budgettet blev fremlagt af Lars Bloch. Budgettet er tilrettelagt med et underskud på 504 tkr. Vi skal ikke i længden have under skud. I år skyldes det genopretning af støttemur, vedligeholdelse af skotrender, asfaltarbejder og renovering af brønde. Forretningsføreren supplerede med at orienter om den nødvendige renovering af støttemuren, der var i fare for at skride sammen. Arbejdet er afsluttet, og det er udført efter, at der var indhentet flere tilbud på det. Budgettets faste del viser et overskud på 153 tkr. Bidraget er nedsat til samme niveau, som det havde i Finn Schaadt, L84 spurgte, hvorfor vores MWh pris ikke er faldet, når nu prisen på olie er faldet. Forretningsføreren forklarede, at vores varmepris er en såkaldt puljepris, som er fastsat i forhandling mellem E.ON og Energistyrelsen, og omfatter gaspris, driftsomkostninger, afskrivninger og vedligeholdelser for de værker, som indgår i puljen. Vi udgør omtrent 10 % af denne pulje, og vi har ikke indflydelse på fastsættelsen af prisen. Prisen er uforandret fra 2014 til Aftalen om puljepris er grundlag for den tilbagebetaling, som vi har modtaget fra E.ON i 2014 og Finn Schaadt, L84 er det en omvendt OW Bunker, hvor vi har låst os på en for høj pris. Forretningsføreren svarede, at prisen er uforandret fra 2014 til 2015, og da vi har en fireårig kontrakt, er der ikke tale om spekulation. Aftaleudløb passer med at vi eventuelt skal indgå en aftale med Allerød Kommune, men vi har også forhandlinger med E.ON om en eventuel nye aftale med dem. Alle forhandlinger gennemføres med støtte fra konsulenter i Force Institute. Budgettet blev taget til efterretning. Ad 8 Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer. Bestyrelsens forslag til kontingentstigning til foreningen på 194,- kr. og uændret indskud på 500,- kr. blev vedtaget. Også forslag til honorar til bestyrelsen blev godkendt med følgende satser: Formand ,18 kr. Kasserer ,72 kr. Næstformand ,35 kr. 2 menige bestyrelsesmedlemmer hver ,91 kr. Ad 9 Forslag fra bestyrelsen

4 Der var ikke fremsat forslag. Ad 10 Indkomne forslag Der var indkommet tre forslag, som gengives nedenfor. Forslag til ændring af tekst i 14, stk. 3 i Deklaration for Rønneholtparken på generalforsamlingen den 26/3/2015 Idet spilopperne indsamler aviser, kontorpapir, pap, glas, flasker og ting til genbrug hver måned, genbrugspladsen ligger tæt på samt at kommunen afhenter storskrald finder jeg det helt unødvendigt at have glas-container og container til småt brandbart på parkeringspladserne i Rønneholtparken. Det spillopperne indsamler giver penge til spejderne og de sportsklubber der deltager og det er således rigtig ærgerligt at se at der er folk der hælder aviser og pap i containerne. Endvidere ligger der jævnligt glasskår ved containeren og der stikker affald ud af. Og ikke mindst hælder der specielt glas og flasker i containeren fra tidlig morgen til meget sen aften. I den forbindelse er søndag morgen kl. 7 eller hverdagsaften kl. 24 ikke hellig, det giver rigtig unødig støj når man ligger og gerne vil sove. Jeg foreslår derfor containerne afskaffes da der er så rigeligt med alternativer. Mvh Susanne Kindt Deklaration for RØNNEHOLTPARKEN 14. Grundejerforening stk. 1. Sælgerne er forpligtet til uden vederlag at tilskøde grundejerforeningen de under området hørende tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej- og torveanlæg, svømmebassin, trivselshus, asfalttennisbaner, fællesantenneanlæg samt det vest for institutionsområdet i landzone beliggende grønne område (jfr.. kortbilaget), og grundejerforeningen er pligtig til at modtage dette på anfordring, ligesom den er pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet een eller flere parceller inden for foreningens område. Fjernvarmeanlægget tilskødes ligeledes grundejerforeningen som i 15 bestemt. stk. 3. Ejeren af en parcel skal være medlem af grundejerforeningen omfattende samtlige parceller, og ejeren er pligtig til at betale kontingent til foreningen, og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, parkeringsanl6g, vej-, sti- og torveanlæg, fællesarealer, svømmehal, trivselshus, fællesantenneanlæg, asfalttennisbaner m.v. dog ikke fælles containerdrift af nogen art idet der henvises til kommunens genbrugsstation, indsamling af genbrug ved Spilopmagerne samt kommunens storskrald-service, materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifterne forbundne med vedligeholdelse, renholdelse og drift af fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig varme-, vand-, kloak- og el-ledninger, herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af vej- og stibelysning, materiel hertil, alt i det omfang, udgiften ikke bæres af offentlige myndigheder, NESA, KTAS eller lignende institutioner, eller udgifter hertil ikke er pålignet eller pålignes den enkelte parcelejer af det offentlige, NESA, KTAS eller lignende institutioner. Forlagsstiller: Susanne Kindt Magnolievangen 49 Dirigenten gennemgik de to eksisterende containerordninger, af hvilke flaskecontainerordningen blev drevet og bekostet af kommunen, og påpegede, at der var tale om et forslag til ændring af deklarationen vil det kræve deltagelse af et kvalificeret flertal, og det ville derfor ikke kunne endeligt vedtages på denne generalforsamling. Det efterfølgende forslag fra Torkild Jensen kunne derimod godt vedtages med simpelt flertal, og en senere generalforsamling kan tilsvarende genindføre en ordning. Da de to forslag har samme formål, tilbagekaldte Susanne sit forslag. De to forslag blev derefter behandlet som et forslag til vedtagelse med simpelt flertal og forslagsstillerne begrunde derefter forslagene.

5 A - Beslutningsforslag til den kommende generalforsamling: I fortsættelse af det værdsatte arbejde med udmøntning af den nye helhedsplan for de grønne områder og for at sikre en seriøs miljømæssig sortering besluttes, at containere for såvel småt brændbart som flasker fjernes fra parkeringspladserne og i det hele taget fra bebyggelsen. Der henvises i stedet til at benytte de generelle løsninger i kommunen, som allerede betales (1.400,- kr. for 2015) af hver enkelt parcel uden reduktion (genbrugsplads og storskrald). Spildopmagerne savner endvidere flaskerne ved deres indsamlinger. Hvis forslaget ikke vedtages samlet for begge typer container (som formuleret ovenfor) ønskes alternative afstemninger om hver type for sig. Motivering: 1. Begge typer containere er en unødvendig skændsel for bebyggelsens udseende. 2. Containerordningerne er en økonomisk belastning, som alt efter temperament kan kaldes unødvendig eller betaling for en bekvemmelighed. Vi modtager ingen direkte eller indirekte kompensation for omkostningerne fra kommunen, der på denne baggrund tilføres mindre affald over de etablerede ordninger. 3. Containerne anvendes i stort omfang af uvedkommende (også erhvervsmæssigt), og der lægges selv af beboerne affald i, der er i modstrid med anvisningerne madaffald, jern og toiletkummer for at nævne nogle eksempler. Derfor er der tale om en foranstaltning, der giver en ringere affaldssortering. 4. Der er ofte affald/flasker anbragt uden for containerne. 5. Omkring flaskecontainerne er der altid glasskår. 6. Vores gårdmænd er nødt til at rydde op efter det, der anbringes / tabes omkring containerne. 7. Den resterende del af kommunen klarer sig udmærket uden sådanne containere, og resterne efter vores forbrug er næppe mere besværligt at skaffe af vejen end at skaffe til huset tomme flasker til indkøbssteder vejer ikke mere, end da de i fyldt tilstand blev bragt til huset osv. 8. Containerne optager plads for parkering skønsmæssigt 3 biler for en blå container og 2 biler for en flaskecontainer. Isoleret set er det ikke alverden, men det vil betyde en stor og tiltrængt forbedring for situationen f.eks. på den plads, jeg kender bedst L.Øst. Imødegåelse af sædvanlige indvendinger mod afskaffelse af ordningerne, hvor der henvises til bekvemmelighed, børnefamilier, husstande uden bil, bevægelseshæmmede osv. : Som nævnt ovenfor er der betydelige ulemper, og en afskaffelse af disse goder vil ikke bringe os i en ringere situation end i resten af kommunen, hvor man åbenlyst klarer sig fint uden. Der er også grund til at minde om grundejerforeningens stående tilbud om leje af trailer for et symbolsk beløb. Foreningen kunne om nødvendigt for at dække efterspørgslen søge at købe nogle af beboernes trailere, der for de flestes vedkommende står ubenyttede i store dele af året. Bestyrelsen opfordres til som supplement til dette forslag at fremlægge et mere specificeret regnskab for containerløsningerne inkl. bøder for forkerte emner og den oprydning mv. som præsteres af egne folk. Regnskabet har en enkelt linje med en årlig omkostning på ca ,- kr. 31. december 2014 Forslagsstiller: Torkild Jensen, Ligustervangen 66 Susanne Kindt begrundede forslaget med, at der mange gode alternativer til ordningen, og at containerne ikke er pæne. Torkild Jensen viste en serie billeder og tekster, der ligeledes tog udgangspunkt i det æstetiske, men også de økonomiske omkostninger (180 tkr årligt), og den manglende miljøvenlighed i den nuværende ordning, hvor der ikke kildesorteres i affaldet. Samtidig skaffer det ekstra parkeringspladser. Der var efterfølgende en livlig debat, som blev afsluttet med en skriftlig afstemning, som omfattede både flaskecontainere og de blå containere.. Her var resultatet, at 74 stemte for at afskaffe ordningen og 45 stemte for at bevare ordningen.

6 Dirigenten gav som indledning til næste punkt en orientering om baggrunden for den nuværende ordning om vedligeholdelse af tagene. Den blev i sin tid vedtaget, fordi tagpappen gik på langs af blokken, så det vil være besværligt, hvis den enkelte husejer skal vedligeholde sit eget tag. Det man tænkte på, da man vedtog ordningen om fælles vedligeholdelse var reelt tagpappen og dens vedligeholdelse. Der var dengang en grundejer, der var modstander af fælles tagvedligeholdelse, og han var ikke villig til at betale for vedligeholdelse på andre blokke end den, han selv boede i. Sagen blev bragt op ved Landsretten, men inden man nåede til en kendelse, blev sagen løst ved et forlig, og ordningen blev indført. Thorkild Jensen gennemgik sit forslag, som var illustreret med en omfattende billeddokumentation. B - Beslutningsforslag til den kommende generalforsamling samlet eller delt: 1. Bestyrelsen opfordres til på hjemmesiden nøjere at beskrive omfang og grænser for den fælles vedligeholdelse af tagene. Endvidere opfordres bestyrelsen til 2. evt. ved revision af beskrivelsen at fastlægge relevante grænser for den fælles vedligeholdelse og påtage sig et ansvar for den nuværende mangelfulde afdækning af murkronen, som har forårsaget en tiltagende algebegroning og nedbrydning af gavlmurværket. og 3. at etablere en tilsvarende løsning vedr. vedligehold af murstensgavle og gavlsiden af betonvangerne som et frit tilbud til endehus-parcellerne. Det frie tilbud til endehus-parcellerne skal altså være fra fællesskabet / grundejerforeningen og på det vilkår, at der aktivt skal takkes ja fra husejeren inden det iværksættes. Tilbuddet står fast over for dem, der takker ja, selv om én eller flere måtte sige nej tak. Motivering: Om grænsen for det fælles vedligehold af tagene: Jeg sætter pris på den ordning, som for mange år siden blev etableret omkring fælles vedligeholdelse af tagene, men jeg mener, at der måske over tid er lagt en uhensigtsmæssig grænse mellem hvad der vedligeholdes inden for ordningen og det, som herefter påhviler den enkelte husejer. Jeg må indrømme, at jeg måske har opfattet grænsesnittene forkert, men støtter mig her til min hukommelse i mangel af en nøje beskrivelse på hjemmesiden, hvor jeg bortset fra en linje i regnskabet ikke har fundet en beskrivelse endsige en omtale af tag-ordningen. Jeg har opfattet, at det fælles vedligehold alene vedrører tagdækningen (det lægmand kalder pappen) inkl. inddækninger om kloakudluftninger og udluftningshætter for bad og toilet. Hertil kommer, at der for nogle år siden i forbindelse med vedligehold blev skiftet afdækninger af murkronen på gavlmurene. Hvis sternen (den øverste sorte og lodrette kant af taget på langsiderne) skal males eller af andre årsager skal skiftes, og/eller stenene under afdækningen af murkronen skal fuges eller på anden måde vedligeholdes, påhviler det derimod grundejeren under det pågældende sted af sternen eller det pågældende endehus at tage initiativ til en udbedring og stå for betalingen herfor. På baggrund af tekniske argumenter er det min opfattelse, at den fælles tagvedligeholdelse bør omfatte det samlede tag inkl. stern med afdækningskapsler og murkroneinddækning regnet fra oversiden af betonelementerne over 1. sal. Det er ikke strengt nødvendigt for tagenes samlede vedligeholdelse, at de vandrette brædder (tagudluftningen) på undersiden af udhængene medtages i det fælles vedligehold, men det vil være praktisk, foruden man sikrer mod råd i tagkonstruktionen ved at forhindre, at nogen måtte finde på at udføre en tæt afdækning. Det sidste er ikke set og sikkert utænkeligt på grund af stedets utilgængelighed, og en udskiftning af disse brædder er næppe nogen sinde nødvendig, da de sidder tørt og godt. Da tagpappen er ført lodret op ad sternen og brændt fast herpå vil det være et indgreb i foreningens garantiforhold til tagdækkeren, hvis grundejeren foranstalter en udskiftning af stern og afdækningskapslerne af denne uden at involvere tagdækkeren i at sørge for at inddækningen ikke bliver utæt. Murkroneinddækningen er som sagt allerede få år tilbage udskiftet under tagfonden, så de er formentlig allerede tænkt ind i tagordningen. Formålet med afdækning af murkronen er at forhindre opfugtning af

7 murværket ved at aflede regnvand på murkronen til tagfladen og i den henseende må de nye inddækninger siges at være en total fiasko. Man kan ved selvsyn konstatere, at alle gavle i varierende grad nu er algebegroede i modsætning til facaderne, der bortset fra hjørnerne mod gavlene står uden denne begroning. Afdækningen af murkronen består af foldede metalplader, der uden fald mod tagfladen (sidefald) ligger med et beskedent og navnlig utæt overlæg, hvilket kan ses af, at der ud for disse utætte samlinger er en mørkere aftegning længere ned på gavlen. Ud over den nævnte begroning vil en opfugtning af murværket med sikkerhed medføre erodering og frostskader, hvilket navnlig går ud over fugerne, som i den nuværende praksis hører under den pågældende gavlbolig. Efter min bedste mening er det urimeligt, at virkningerne af en direkte forkert udført murkroneafdækning pålægges endehus-parcellerne, hvorfor jeg foreslår, at fællesskabet vedtager at tilbyde alle endehus-parcellerne såvel udbedring af skaderne som (via punkt 3 af forslaget) fremtidig vedligeholdelse. Nogle har måske lagt mærke til, at mange gavle har lodrette lyse striber uden alger, hvilket skyldes en utilstrækkelig isolering, så varmetabet medvirker til at holde muren tør og dermed algefri. Afhjælpning af mangelfuld afdækning af murkronerne: 1. Afdækningerne skal være vandtætte og udformes og lægges, så alt vand ledes mod tagfladen og intet ud over mursiden ellers kan man stort set lige så godt lade være. Det regnvand, der naturligt rammer muren, har ikke større omfang, end det kan tørre på tilsvarende måde som på den langsgående facade. Når hjørnerne af gavlene er algebegroet i større grad, skyldes dette, at der ikke er udført en særlig tilpasning over disse hjørner. Jeg kender ikke aftalegrundlaget med tagentreprenøren, men godt håndværk er det i hvert fald ikke! 2. Når afdækningen er fuldstændigt afhjulpet vil jeg tro, at en eller et par omhyggelige behandlinger med Rodalon (udendørsversionen) vil gøre kål på algevæksten på den mest miljøvenlige måde. Man kunne prøve en enkelt gavl og se tiden an et par måneder. 3. Murfugerne gennemgås og udbedres af en seriøs murersvend. Maling af gavlvanger: Gavlvangerne er generelt en skændsel i bebyggelsen i den henseende, at den overvejende del ikke er blevet vedligeholdt (fuger repareret og fladerne seriøst malebehandlet) i bebyggelsens ca. 40 års levetid. Det er ikke en umulig opgave at udføre som Gør-Det-Selv, men det sker helt åbenlyst meget sjældent, fordi det ikke er så lige til at male fra stige i ca. 6 meters højde, hvortil sikkert kommer, at det ikke kan ses inde fra den pågældende bolig. For mit eget vedkommende er jeg på den ene side glad for ikke at have dette vedligehold og på den anden side ærgrer det mig at se dette forfald som en generel forslumning af bebyggelsen. Derfor foreslår jeg, at fællesskabet tilbyder at påtage sig opgaven, hvilket vil medføre, at omkostningen afholdes af alle og at fællesskabets tilbud formentlig modtages med tak af alle med endehus. Der er tydeligvis tale om en beslutning med en betydelig økonomisk konsekvens, men ud af de 549 boliger er der kun tale om 148 gavle, så det bliver kun 27 % af én gavlbehandling til hver. Alt i alt er det forsvindende i forhold fastholdelse af den generelle værdi af vores boliger og som forudsætning for at kunne tiltrække købere, der er interesserede i at bo i et ordentligt kvarter. Væsentligst af alt vil det med sikkerhed være en daglig glæde for os alle og til inspiration for det overkommelige vedligehold af de sider af betonvangerne, som kan ses fra boligerne. Jeg har efterfølgende indsat billeder til illustration af vores daglige udsigt til en skadet gavl. 31. december 2014, Forslagsstiller: Torkild Jensen Ligustervangen 66 Der var meget ros til Torkild for det store arbejde, han havde lagt i forslaget, og der var en del indlæg for og imod. Herunder var der spørgsmål, om ikke dette kun var et problem, der vedrører enderækkehusene, og derfor ikke et problem, som alle skal forholde sig til. Konklusionen blev, at bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med forslagene som følger: 1. Bestyrelsen skal beskrive, hvad der i dag er dækket af den fælles tagvedligeholdelse. 2. Bestyrelsen skal indhente tilbud på algebekæmpelse på fælles bekostning på endegavle, så der på en senere generalforsamling kan tages stilling til forslaget.

8 3. Bestyrelsen skal tilsvarende undersøge udgifterne ved maling af gavlvangerne. Også forslag om at gøre dette for fælles regning skal behandles på en senere generalforsamling. Ad 11 Eventuelt Finn Schaadt, L84 var skeptisk overfor tilbuddet fra YouSee om bredbånd og mobiltelefoni. Forretningsføreren svarede, at man havde valgt at indgå aftalen, som er frivillig, da man vurderer, at der er tale om gode priser. Lars Parker, M17 spurgte om bestyrelsen var bekendt med planerne om at opføre midlertidige boliger til flygtninge i Allerød. Forretningsføreren refererede fra møde i Økonomiudvalget 23. marts 2015 i Allerød Kommune, hvoraf det fremgår, at der skal opføres boliger til et antal flygtninge, og at udvalgets indstilling er en placering på Rønneholt Parkvej er 4. prioritet ud af 5. Bestyrelsen har ikke en holdning til dette spørgsmål, og der fremkom ikke en samlet tilkendegivelse fra forsamlingen.. Allan Nielsen, L59 spurgte om bestyrelsen har muligheder for at pålægge grundejere at vedligeholde deres ejendomme, herunder at male vingerne på altanerne. Dirigenten svarede, at man kun kan henholde sig til kravene om farvevalg i deklarationen. Spørgeren opfordrede alle til at vedligeholde deres ejendomme til det fælles bedste. Dagsordenen var derefter udtømt, og dirigenten overgav ordet til formanden, som takkede dirigenten for indsatsen og deltagerne for en livlig debat under god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet kl Formand Jimmie Slott Madsen Dato Dirigent Ole Simonsen Dato

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere