Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution 4 Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld 6 Overførsler fra 2008 til samlet opgørelse 9 Hørsholm Kommunes bemærkninger til ansøgning om fri proces 15 Ansøgning fra Hørsholm almene Boligselskab, afd. Ahornparken om tilladelse til at effektuere lejeforhøjelse, optagelse af lån og tilladelse til tinglysning af realkreditpantebrev. 17 Tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg (2) 19 Hørsholm Vand ApS - Forslag til vedtægter (TMU) 23 Masterplan for Kokkedal Vest - frigivelse af rådighedsbeløb 26 Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring 28 Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar 34 Godkendelse af OPP rapport 40 Etablering af Sproghus på Stadion Alle Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Usserød skole 48 Rammeaftale 2010 på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet 49 Misbrugsområdet 51 Kvalitetsstandard for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne 53 Beredskabets samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen om brandslukning 55 Bilagsoversigt 57 Fraværende Morten Slotved (C)

2 Bemærkninger til dagsorden Punkt 61 blev taget af dagsordenen, idet sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 23. april Punkt 70 blev taget af dagsordenen, idet sagen blev færdigbehandlet af Økonomiudvalget den 23. april Punkt 76 om Beredskabets samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen om brandslukning blev flyttet fra den lukkede til den åbne dagsorden. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 59 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den Borgmester Uffe Thorndahl (UP) oplyste, at der forud for kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009 ville blive holdt et temamøde om gennemførelse af analyse om eventuel kommunesammenlægning. Endvidere ville der traditionen tro også blive holdt et temamøde forud for kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009 om økonomiaftalen mellem Folketinget og kommunerne. Samme dag ville kommunalbestyrelsen blive orienteret om erfaringerne med LEAN. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Kommunalbestyrelsen Punkt: 60 Acadre sagsnr.: 08/23482 Journalnr.: P20 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Justesen Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution Resume I forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen på møde d besluttede, at Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeprogram/udbudsmateriale for den nye klimadaginstitution, hvilket ikke er normal praksis, har administrationen fået et tidsmæssigt problem i relation til beslutningen. Administrationen foreslå derfor, at Kommunalbetyrelsen "omgør" beslutningen om selv, at ville godkende byggeprogram/udbudsmaterialet og i overensstemmelse med hidtidig praksis, samt af hensyn til tidsplanen, istedet, at delegerer kompetencen til godkendelse af byggeprogram/udbudsmaterialet til de 2 fagudvalg, BSU og TMU. BSU og TMU har så punktet på dagsordenen ultimo maj Forslag Administrationen skal foreslå, at Kommunalbetyrelsen "omgør" beslutningen d om selv, at ville godkende byggeprogram/udbudsmaterialet og i overensstemmelse med hidtidig praksis, samt af hensyn til tidsplanen, istedet, at delegerer kompetencen til godkendelse af byggeprogram/udbudsmaterialet til de 2 fagudvalg, BSU og TMU. Sagsfremstilling I forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen på møde d besluttede at Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeprogram/udbudsmateriale for den nye klimadaginstitution, hvilket ikke er normal praksis, har administrationen fået et tidsmæssigt problem i relation til beslutningen. Beslutningen betyder, at proceduren vil være, at sagen behandles i fagudvalg (BSU og TMU), ØU og KB som vil lægge en forsinkelse ind på 1 måned. Det betyder, at byggeprogram/udbudsmateriale først kan udsendes ultimo juni 2009 i ferieperioden, istedet som planlagt ultimo maj Administrationen har handlet efter, at byggeprogram/udbudsmateriale skulle behandles i TMU og BSU efter normal praksis. I forbindelse med de løbende kvalitetssikringer af projektforløbet bliver Administrationen opmærksom på Kommunalbetyrelsens beslutning. Administrationen skal derfor foreslå, at Kommunalbetyrelsen "omgør" beslutningen om selv, at ville godkende byggeprogram/udbudsmaterialet og i overensstemmelse med hidtidig praksis, samt af hensyn til tidsplanen, istedet, at delegerer kompetencen til godkendelse af byggeprogram/udbudsmaterialet til de 2 fagudvalg, BSU og TMU. BSU og TMU har så punktet på dagsordenen ultimo maj Alternativet er, at Kommunalbetyrelsen fastholder beslutningen og at tidsplanen bliver justeret med 1 måned. Det betyder, at projektet først kan påbegyndes januar 2010 og i brugtages ved årssiftet 2010/2011, da byggeprogram/udbudsmateriale vil blive udsendt i sommerferieperioden, juli Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Sagens tidligere behandling Sagen blev tidligere behandlet i Kommunalbetyrelsen d Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 61 Acadre sagsnr.: 08/8384 Journalnr.: P21 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Charlotte Kjeldsen Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld Resume På baggrund af en konkret ansøgning om fritagelse for grundskyld i henhold til ejendomsskattelovens 8, drøfter Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen retningsliniger for fritagelse. Forslag Det foreslås, ØU og KB træffer beslutning om: Hørsholm Kommune ikke fritager ejendomme i henhold til ejendomsskattelovens 8. Hørsholm Kommune tilbagetrækker tidligere 8 fritagelser i henhold til ejendomsskatteloven. Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet i ØU og KB. Punkt: 99, journalnr P21, dato: Kommunalbestyrelsen rejste spørgsmål om kommunens mulighed for tilbagetrækning af ejendomsskattelovens 8 fritagelser og administrationen har derfor indhentet officiel udtalelse fra Velfærdsministeriet om tilbagetrækninger. Vedlagt som bilag. Velfærdsminsteriet meddeler, at Hørsholm Kommune kan tilbagetrække bevilgede fritagelser under henvisning til, at de vilkår der lå til grundlag for afgørelsen, er ændret. Der er således adgang til, at tilbagetrække en fritagelse med henvisning til Kommunens økonomiske hensyn. Tilbagetrækning skal ske med rimelig varsel og høring af de berørte parter i henhold til Forvaltingslovens 19. Af hensyn til parternes budgetplanlægning foreslår administrationen, at tilbagetrækning af 8 fritagelser sker med virkning fra 1. januar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Der findes to typer for fritagelser. Medens fritagelse efter 7 er obligatorisk, ydes fritagelse efter 8 kun efter bevilling af den enkelte kommunalbestyrelse. Skoler, hospitaler m.v. er obligatorisk fritagne, hvis de ejes af stat og kommune, jf. 7. Ved 8 sigtes til skoler, hospitaler m.v. der er selvejende eller drives af private. Fritagelse forudsætter, at ejendommen ejes af institutionen eller den private selv, og kan derfor ikke bevilges, hvor virksomheden drives i lejede lokaler. Ikke blot børneskoler, men også højskoler for voksne, teknisk skoler, handelsskoler, husholdningsskoler m.v. vil kunne fritages. Også grund, gårdsplads og have til boliger for lærer, elever og skolebetjente på ejendommen kan fritages. Endvidere kan areal til lege- og sportsplads på en skole fritages. Jorder til et landbrug ved en skole falder uden for fritagelsesadgangen, men grund, gårdsplads og have til avlsbygninger vil dog, hvor det drejer sig om en landbrugsskole, være omfattet af fritagelsesadgangen i tilfælde, hvor eleverne præsterer en egentlig arbejdsindsats i driften af landbruget, således at dette i undervisningsøjemed hovedsagelig drives ved elevernes indsats. Bygningerne må da siges at indgå som led i den egentlige skolevirksomhed. Ved institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning sigtes navnlig til statsanerkendte rekonvalescenthjem, opdragelseshjem og institutioner for forebyggende børneforsorg. De til sports- og idrætsanlæg hørende bygninger kan kun fritages for så vidt angår grundværdien for lokaler, der direkte eller indirekte (såsom omklædningsrum) anvendes til idrætslige formål, medens den del af et sports- eller idrætsanlæg, der benyttes til møde- og klublokaler, restaurant el. lign. ikke kan indgå under fritagelsen. Det udelukker ikke fritagelse, at de til anlægget hørende arealer og bygninger udlejes, når de blot anvendes til det angivne formål, hvorimod udleje i mere end uvæsentligt omfang til andre formål udelukker fritagelse. Parkeringsplads på selve ejendommens areal, der udelukkende er til brug for anlæggets publikum, må betragtes som en del af anlægget og altså omfattet fritagelsesadgangen. Hørsholm kommune har i 2009, 4 ejendomme, som er fritaget for grundskyld i henhold til 8: En Spejderklub (Birkeholt) som blev fritaget i skatteåret Rideklub (Gøgevang) som blev fritaget i 1985 samt Rungsted Golfklub der har været fritaget på to matrikler siden 1986 og Udgiften til de bevilgede 8 fritagelser beløber sig i 2009 til kr Hørsholm kommune har desuden 11 ejendomme, der har muligheden for at søge fritagelse efter lovens 8. Det er ejendomme som er betegnet som private eller selvejende foreninger på institutions- og foreningsområdet. Senest er der kommet en ansøgning fra Danske Privathospitaler vedr. ejendommen Rungstedvej 41. Se bilag med liste. Såfremt der opretholdes adgang til, at opnå 8 fritagelser, vil skatten for yderligere 8 fritagne ejendomme beløbe sig til kr Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Bilag - Svar om fritagelse om grundskyld - Oversigt over mulige 8 fritagelser Supplerende oplysninger til ØU Beslutning Økonomiudvalget den Tilbagesendes til administrationen med henblik på undersøgelse af: om reglerne jf. Folkeoplysningsloven om tilskud til foreningers egne lokaler indbefatter foreningernes udgift til ejendomsskyld, de økonomiske konsekvenser for kommunen i forhold til overudligning m.m. Herefter sættes punktet på økonomiudvalgets dagsorden igen. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen udsat med henblik på at undersøge 1) de samlede økonomiske konsekvenser for kommunen ved ikke at fritage ejendomme for grundskyld, 2) hvorvidt og hvordan de omfattede foreninger evt. kunne kompenseres, og 3) hvad det indebar, at Rungstedlundfonden delvist var omfattet af 7, jf. bilag 2. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Taget af dagsordenen, idet sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 23. april Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 62 Acadre sagsnr.: 08/20323 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Overførsler fra 2008 til samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2008 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 52,4 mio. kr., fordelt med 40,6 mio. kr. vedrørende drift og 10,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Anlægsoverførslen kan deles op i 20,8 mio. kr. vedr. almindelige anlægsoverførsler og -10,3 mio. kr. i mindreindtægt vedr. køb og salg af jord og ejendomme. Endelig overføres 1,3 mio. kr. på finansieringsområdet. På driftsoverførslerne er der sket en stigning fra 35,0 mio. kr. fra 07 til 08 til 40,6 mio. kr. fra 08 til 09. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at: tage stilling til indstillingerne fra fagudvalgene indstille overførslerne fra 2008 til 2009 til Kommunalbestyrelsens godkendelse Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2008 opgør administrationen overførslerne fra 2008 til Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 25. maj Regler for overførsler Adgangen til at overføre over- eller underskud mellem årene følger af kommunens bevillingsregler og regler for totalrammestyring. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Ifølge reglerne for totalrammestyring kan en selvbærende enhed automatisk overføre et over- eller underskud på op til 5 % af budgettet på enhedens egen ramme. Overskud ud over 5 % af budgettet kan enheden søge særskilt overførsel af, på baggrund af en nærmere begrundelse for anvendelse af overskuddet. Hvis der er underskud skal det beskrives hvordan det tænkes afviklet. Ud over egen ramme indeholder totalrammestyring også begreberne fælles ramme og udenfor rammen. Budget afsat på fælles ramme er øremærket til tværgående eller projektformål, fx nye politiske mål, og derfor er der ubegrænset overførselsadgang. Omdisponering i løbet af regnskabsåret mellem grupperingerne kan alene foretages af direktionen. Budget afsat udenfor rammen dækker over indtægter/udgifter der er ustyrbare og der er ikke overførselsadgang. Ud over driftsområder der er underlagt totalrammestyring, kan administrationen søge om overførsel vedrørende øvrige driftsområder. Disse overførsler skal være begrundede, og der kan normalt ikke søges overførsel, med mindre der på det samlede politikområde og udvalgsområde er et tilstrækkeligt stort overskud til at dække overførslen. På anlægsprojekter, der er bevilget men ikke gennemført inden for året, er der normalt fuld overførselsadgang, med mindre der træffes politisk beslutning om ikke at gennemføre projektet. Særligt om overførsler fra 2008 til 2009 Som følge af sanktionslovgivningen for regnskab 2008 hvor kommunerne blev målt på overholdelse af det vedtagne budget 2008, blev de selvbærende enheder bedt om at udvise stor forsigtighed i anvendelsen af overførte midler fra 2007 til Kun ved involvering af direktøren på området kunne enheden foretage et kontrolleret forbrug af de overførte midler. Denne foranstaltning har været stærkt medvirkende til, at der i 2008 er genereret yderligere opsparede midler for 5,6 mio.kr. Direktionen har drøftet overførslerne på møder den 24. februar og 10. marts Her er der taget stilling til omfanget af overførslerne set i forhold til det samlede regnskabsresultat. Endvidere er der taget stilling til afvigelser ud over 5 % på egen ramme, projekterne på fælles ramme, samt uden for rammen. I det følgende gennemgås regnskabsresultatet og overførselsønskerne på hvert udvalgsområde kort, hvorefter de samlede overførsler opgøres. Teknik- og Miljøudvalget På TMU s område er der et samlet mindreforbrug på 21,0 mio. kr. i regnskab Heraf søges de 16,7 mio. kr. overført til Overførslerne fordeler sig med 2,3 mio. kr. på drift og 14,4 mio. kr. på anlæg. Af store anlæg hvor der søges om overførsel kan nævnes: Renovering af Hovedgaden, renovering af kloakledninger samt rørbassin langs Ådalsvej. Børne- og Skoleudvalget På BSU s område er der et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i regnskab Der søges overført 19,2 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig med 17,9 mio. kr. på drift og 1,3 mio. kr. på anlæg. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 På driftssiden er de 12,5 mio. kr. overførsler vedr. de enkelte skoler og daginstitutioner. Grunden til at der samlet set søges om større overførsel end restbudgettet er at der er en budgetoverskridelse på konti som ligger uden for rammen. Denne overskridelse ligger især på konti under Børn og unge med særlige behov. Social- og Sundhedsudvalget På SSU s område er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i regnskab Der søges overført 1,7 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig med 1,4 mio. kr. på drift og 0,3 mio. kr. på anlæg. Der søges overført underskud efter 5 % reglen på i alt 3,1 mio. kr. på 3 institutioner, mens 9 andre selvbærende enheder overfører overskud på samlet 2,3 mio. kr. Hertil kommer overførsel af penge fra Velfærdsministeriet på 2,2 mio. kr. således at den samlede driftsoverførsel er positiv og udgør 1,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget På KFU s område er der et samlet mindreforbrug 8,9 mio. kr. i regnskab Der søges overført 8,6 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig med 3,9 mio. kr. på drift og 4,7 mio. kr. på anlæg. De største driftsoverførsler knytter sig til folkeoplysning, pga. tilbageholdenhed som følge af sanktionslovgivningen. De fleste af disse midler er imidlertid disponeret. Endvidere er der tale om betalingsforskydninger mellem årene. Anlægsoverførslerne er udgifter til Masterplan for Idrætsparken, samt projekt vedr. renovering af tennishaller Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget På BEU s område er der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i regnskab Heraf søges de 0,2 mio. kr. overført. Økonomiudvalget På ØU s område er der et samlet mindreforbrug på 21,7 mio. kr. på drift i Heraf søges de 14,8 mio. kr. overført. På anlægssiden er der mindreindtægter på 25,2 mio. kr. som følge af svigtende jordsalg. De 10,3 mio. kr. søges overført til Ved budgetrevision 2 vil der blive søgt om yderligere overførsel til 2010 og På driftssiden er der bl.a. søgt om overførsel til følgende projekter: Fastholdelse og rekruttering, fremtidens arbejdsplads, kompetenceudvikling, intern revision og digitalisering af ejendomsarkiv. Samlet oversigt over overførsler Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 I tabel 1 vises de samlede driftsoverførsler. Ud af et restbudget på 43,7 mio. kr. søges der overførsler fra 08 til 09 på 40,6 mio. kr. hvilket er en stigning på 5,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Driftsoverførsler afrundet hele 100 kr. Udvalg Restbudget Overførsel Overførsel Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget I alt Tabel 2 vises de samlede anlægsoverførsler. Ud af et restbudget (ekskl. Køb og salg af jord og ejendomme) på 21,3 mio. kr. søges der overførsler på 20,8 mio. kr. Hvilket er et fald på 3,3 mio. kr. i forhold til sidste år. Ved køb og salg af jord og ejendomme er der et stort restbudget pga. svigtende salgsindtægter. En del af dette overføres til I forbindelse med Budgetrevision 2 vil der blive søgt om yderligere overførsel til 2010 og Anlægsoverførsler afrundet hele 100 kr Udvalg Restbudget Overførsel Overførsel Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget I alt Økonomiudvalget (køb og salg af jord of ejendommme) I alt I vedlagte bilag 1 og 2 vises en samlet oversigt over de indstillede overførselsønsker fra udvalgene på hhv. drift og anlæg. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift, anlæg mv Drift Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø - skatte finansieret Anlæg Drift Drift Politikområde 12 Miljø - Bruger finansieret Anlæg Drift Politikområde 13 Bygningsvedligeholdelse Anlæg Politikområde 30 Institutioner for børn og unge Drift Drift Politikområde 31 Undervisning Anlæg Politikområde 33 Børn og unges sundhed Drift Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov Politikområde 41 Sundhed ældre Drift Drift Anlæg Politikområde 42 Social og psykiatri Drift Politikområde 60 Kultur Drift Drift Politikområde 61 Folkeoplysning Anlæg Poltikområde 62 Musikskolen og Trommen Drift Drift Politikområde 63 Idrætsparken Anlæg Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Drift Politikområde 79 Erhverv og turisme Drift Politikområde 80 Administration og planlægning Drift Politikområde 81 Køb og salg af ejendomme Anlæg Politikområde 82 Finansiering Finansforskydninger Drift Anlæg I alt Finansforskydninger I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har truffet beslutning om overførslerne fra 2008 til 2009 på følgende møder: Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU indstiller de foreslåede overførsler på drift og anlæg til godkendelse. BSU lægger vægt på, at de selvbærende enheder i 2008 er blevet pålagt tilbageholdenhed af hensyn til overholdelse af servicerammen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU indstiller de foreslåede overførsler på drift og anlæg til godkendelse. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede overførslerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt Bilag - Tabel til overførsler på Økonomiudvalgets område 23/ Bilag til anlægsoverførsler Økonomiudvalget 23/4-09 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Kommunalbestyrelsen Punkt: 63 Acadre sagsnr.: 09/5199 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Hørsholm Kommunes bemærkninger til ansøgning om fri proces Resume Civilstyrelsen har bedt om Hørsholm Kommunes eventuelle bemærkninger til ansøgning om fri proces for et søgsmål mod Hørsholm Kommune vedr. kommunens ejerskab til hovedparten af aktierne i Rungsted Havn A/S. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at udkast til svar udarbejdet af advokat Poul Heidmann fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle godkendes som svar til Civilstyrelsen. Sagsfremstilling Civilstyrelsen har bedt om kommunens bemærkninger til ansøgning om fri proces indgivet den 16. marts 2009 af Axel Juhl-Jørgensen. Svarfristen for kommunen er senere blevet fastsat til 4. maj Det fremgår af ansøgningen om fri proces, at der agtes nedlagt følgende påstand: "stævne Kommunen til at anerkende, at Kommunen ikke er aktionær i Rungsted Havn A/S." Advokat Poul Heidmann fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle har udarbejdet vedlagte udkast til svar. Det fremgår af udkastet, at det er kommunens vurdering, at kommunen er aktionær i Rungsted Havn, hvilket dokumenteres gennem fremlæggelse af diverse breve fra 13. oktober 1921 og 25. januar 1923 mv. Endvidere afviser svaret, at der er en tilstrækkelig principiel interesse og almen offentlig interesse til at bevilge fri proces jf. retsplejelovens & 329. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Svarudkast fra adv. Poul Heidmann Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt, idet dog følgende sætning i bilagets side 9 fjernes: Opretholdelse af disse lejemål i havnen er havnerelaterede. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Punkt: 64 Acadre sagsnr.: 09/5021 Journalnr.: K00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Andreasson Ansøgning fra Hørsholm almene Boligselskab, afd. Ahornparken om tilladelse til at effektuere lejeforhøjelse, optagelse af lån og tilladelse til tinglysning af realkreditpantebrev. Resume Ahornparken, Hørsholm almene Boligselskab har ved ansøgning af 25/ anmodet om Kommunalbestyrelsens tilladelse til lejeforhøjelse i medfør af lov om leje 10, stk. 3 jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger 77, stk. 5 samt tilladelse til optagelse af realkreditlån stort kr ,00 samt tilladelse til tinglysning af pantebrevet, jf. 29, stk. 1 i almenboligloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende lejeforhøjelsen, at der gives tillladelse til optagelse af realkreditlånet samt at der gives tilladelse til tinglysning af pantebrevet. Sagsfremstilling Ahornparken, Hørsholm almene Boligselskab har ved ansøgning af 25/ ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse jf. lov om leje af almene boliger 10, stk. 3 samt bekendtgørelse om drift af almene boliger 77, stk. 5 i forbindelse med udskiftning af vinduerne på bebyggelsens 46 boliger, som er beliggende på adressen, Ahornvej 2-38 og Udskiftningen af vinduerne vil medføre en lejeforhøjelse på 2,39 % eller 123,00 kr. i gennemsnit pr. bolig pr. måned. Udskiftningen af vinduerne er nødvendig p.g.a. utætheder og råd og afdelingsbestyrelsen har den 9/ godkendt udskiftningen. Ahornparken, Hørsholm almene Boligselskab har endvidere ansøgt om godkendelse af låneoptagelse på kr ,00 til vinduesudskiftningen, ligesom ansøger har søgt om tilladelse til tinglysning af realkreditpantebrevet. Da ansøger i sit langtidsbudget har afsat kr ,00 pr.år til vedligeholdelse og udskiftning af vinduer, vil låneoptagelsen alene påvirke afdelingens økonomi med kr ,00 pr. år af den samlede årlige ydelse på det nye lån, som ialt udgør ca. kr ,00, hvilket vil medføre ovennævnte lejestigning. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Punkt: 65 Acadre sagsnr.: 08/14611 Journalnr.: G01 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jacob Gulstad Tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg (2) Resume Udstykning af ny ejendom muliggøres med tildeling af vejret til Cristinavej og Engvej ved vejudlæg efter privatvejslovens 23 stk. 3. Forslag Administrationen foreslår Teknik- og miljøudvalget at anbefale ØU og KB, at ejendommen matr. nr. 12ev Vallerød By, Rungsted tildeles vejret til de private fællesveje Cristinavej og Engvej ved vejudlæg efter privatvejslovens 23 stk. 3, hvorved den planlagte udstykning muliggøres. Sagsfremstilling Sagen blev udsat på sidste møde, fordi ansøger ønskede mulighed for at kommentere yderligere. Baggrund Denne sag tager sin begyndelse i 1992, og endte foreløbigt med at KB d. 30. oktober 2006 godkendte, at samme ejendom tildeles vejret til Cristinavej og Engvej. Dette meddeles vejejerne med brev af d. 23. januar 2007 og offentliggøres den følgende dag i Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet. Afgørelsen påklages d. 19. februar 2007 til Vejdirektoratet af advokatfirma Plesner Svane Grønborg som klager på vegne af Carmen Tuero (vej-ejer Cristinavej). Vejdirektoratet afgør d. 20. februar 2008 at Hørsholm Kommunes afgørelse om tildeling af vejret var ulovlig, idet kommunen ikke havde overholdt procedurereglerne. Samtidigt bad Vejdirektoratet kommunen om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse efter at have gennemført de relevante procedurer. Administrationen blev i marts 2008 bekendt med, at grundejer Knud Tommerups tabte en privatretslig sag i landsretten omkring servitutbestemmelser på hans ejendom. Dette betød, at Knud Tommerup ikke kunne danne en matrikel, hvilket igen betød, at han ikke havde behov for vejadgang til matriklen. Administrationen vurderede på denne baggrund, at sagen om vejadgang ikke skulle genoptages før vi modtog en fornyet ansøgning, som viste at det alligevel var muligt at danne en matrikel. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Denne ansøgning foreligger nu. Sagen genoptages I brev af d. 30. juni 2008 ansøger Knud Tommerup om at hans ejendom tildeles vejret til Cristinavej og Engvej. Hørsholm Kommune meddeler i brev af d. 14. oktober 2008 de berørte vejejere, samt ansøger, at kommunen agter at tildele ejendommen matr. Nr. 12ev Vallerød By, Rungsted vejret til de private fællesveje Cristinavej og Engvej, ved udlæg efter privatvejslovens 23, stk. 3, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udvikling af området i vejmæssig henseende, samt i øvrigt at tilgodese almene offentlige hensyn. Samtidig bedes de berørte vejejere om at indsende eventuelle bemærkninger hertil, inden den endelige afgørelse træffes. Kommunen har modtaget høringssvar af 6. november 2008 fra ejeren af den private fællesvej Cristinavej, Anne Del Carmen Tuero, v. advokat Thomas O. Q. Krüger. Skrivelsens indhold er blevet gennemgået i forbindelse med den endelige beslutning om tildeling af vejadgang. Administrationen finder ikke, at brevet rummer elementer, der kan begrunde en anden afgørelse, end den der er blevet varslet i skrivelse af 14. oktober Høringssvaret fremfører følgende 5 forhold: 1. Grundejeren har på afgørende vis afgivet urigtige oplysninger 2. Frivillig aftale er ikke forsøgt indgået 3. Der er afgivet en begunstigende forvaltningsakt 4. Hensynet til hensigtsmæssig parcelhusstruktur er ikke iagttaget 5. I strid med proportionalitetsprincippet Administrationens vurdering Ad 1 og 2) Administrationen har konstateret, at der dags dato ikke er indgået en frivillig aftale mellem vejejeren og ejeren af matrikel 12ev Vallerød By, Rungsted. De divergerende meldinger om, hvad der eventuelt er blevet forhandlet om for 20 år siden, anses ikke at være relevant i dag. Vejejer Carmen Tueros advokat har i øvrigt ikke dokumenteret, at der dengang faktisk blev indgået en aftale mellem parterne. Endelig skal det - jf. Vejdirektoratets opfattelse - oplyses, at Privatvejsloven ikke indeholder forudsætninger om, at kommunen kun kan foretage vejudlæg efter lovens 23, stk. 3, hvis det ikke er muligt for en udstykker at opnå aftale med ejeren af en vej herom. Ad 3) Vejejer Carmen Tuero modtog i brev af 19. november 2005 meddelelse om, at kommunen ikke på daværende tidspunkt var indstillet på at skabe vejadgang til Cristinavej for ansøger. Såfremt kommunen nu træffer afgørelse om vejudlæg, kan dette af vejejeren opfattes som en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt. Denne blev i så fald trukket tilbage ved kommunens brev af 14. oktober 2008, med begrundelserne: at vejejer intet umiddelbart tab lider og ingen gener har af, at der foretages vejudlæg, ligesom vejejer ikke har foretaget handlinger i tiden mellem 2005 og frem til nuværende tidspunkt ud fra en forventning om, at der ikke skete vejudlæg på et senere tidspunkt. Tværtimod er der en grundejer mere til at afholde de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Hensyn til almene offentlige forhold, herunder en hensigtsmæssig parcelhusstruktur med fornuftig trafikafvikling. Kommunen vurderer at afgørelsen udgør et meget beskedent indgreb for vejejer. Ad 4) Der er ikke formkrav til udstykning af nye ejendomme i hverken byplanvedtægten eller udstykningsloven. Ad 5) Administrationen afviser, at anvendelse af Vejlovens 23, stk. 3. i det givne tilfælde skulle være i strid med proportionalitetsprincippet. Det er konstateret, at vejejer og matrikelejer ikke er nået til enighed om vejadgang, ligesom det er vurderet, at det vil være Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 hensigtsmæssigt med vejadgang til den nævnte matrikel ad Cristinavej, med henblik på udvikling af parcelhusstrukturen i området. Administrationens begrundelser for tildeling af vejret Området, der udstykkes, er omfattet af kommunes byplanvedtægt nr. 3, der åbner mulighed for udstykning til en vis grundstørrelse. Området, der ønskes udstykket, overholder byplanvedtægtens krav hertil. Administrationen har ved vurderingen af sagen taget hensyn til at opnå den bedste løsning for området som helhed. Administrationen har vurderet, at den mest hensigtsmæssige trafikafvikling i området sker ved at give den ny parcel vejadgang via Cristinavej. En væsentlig faktor for administrationens vurdering har også været, at den samlede udstykningsplan giver den bedste løsning for parcelstrukturen i området. Det er desuden Administrationens opfattelse, at et indgreb efter Privatvejslovens 23 stk. 3 er minimalt overfor vejejeren, da der er tale om tildeling af vejret til en eksisterende vej, der har været anlagt i mere end 30 år. Desuden vurderes indgrebet at medføre en meget lille ekstra belastning af vejen. Carmen Tueros advokat har meddelt, at kommunen kan forvente en stævning såfremt en afgørelse i denne sag går dem imod. Økonomi/personale Kommunikation Når afgørelsen foreligger vil denne blive meddelt per brev til de berørte vejejere, samt ansøger. Afgørelsen vil blive ledsaget af den nødvendige klagevejledning. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet som del af udstykningssagen Projekt for 5 boliger vejadgang fra Cristinavej, sagsnummer: : TMU, den 4. maj 2005, pkt. 40 TMU, den 10. august 2005, pkt 66 ØU, den 18. august 2005 TMU, den 7. september 2005, pkt 73 TMU, den 2. november 2005, pkt. 95 UDSAT TMU, den 30. november 2005 lukket pkt. UDSAT TMU, den 22. december 2005 pkt. 110 ØU, den 19. januar 2006 UDSAT ØU, den 23. januar 2006 KB, den 30. januar 2006 TMU, den 27. september 2006 ØU, den 12. oktober 2006 KB, den 30. oktober 2006 Sagen som den foreligger her, var sat til behandling på TMU d. 21. januar 2009, men blev udsat efter anmodning fra ansøger, da denne ønskede tid til at kommentere de indkommende bemærkninger fra ejeren af Cristinavej. Advokaten for ejeren af Cristinavej meddelte efterfølgende et ønske om at kommentere dagsordenspunktet som det så ud i januar. Begge sæt kommentarer er vedlagt og indgået i udarbejdelsen af nærværende dagsordenpunkt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 21

22 Bilag - Bilag Standsningsret - kommunestyrelsesloven 23 Noter til bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Ansøgning fra grundejer Brev fra ejeren af Cristinavej Svarbrev til Cristinavejs ejer Agter-brev til vejejere Cristinavej og Engvej Indkomne bemærkninger (svar på agter-brev) Ansøgers kommentarer til de indkomne bemærkninger Cristinavej ejerens kommentarer til TMUdagsordenspunktet, som det forelå før punktet blev udsat til d. 25. februar 2009 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget besluttede med 2-1 (Anders Borgen) ikke at meddele vejret til Christinavej og Engvej. Jesper Sperling undlod at stemme. Jesper Sperling ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den Behandlingen af dagsordenspunktet blev udsat på administrationens undersøgelse af, hvorvidt Jesper Sperling ( V ) ved sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 25/ kan begære sagen forelagt for Kommunalbestyrelsen, når han ikke har deltaget i beslutningen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Dagsordenspunktet udgår. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen sendte sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget for nærmere undersøgelse af betydningen af en servitut fra 1938, der skulle foreskrive, at der kan opføres én bolig i én etage på arealet. Sagen fremlægges på ny til behandling i kommunalbestyrelsen i maj Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 22

23 Kommunalbestyrelsen Punkt: 66 Acadre sagsnr.: 07/1300 Journalnr.: A01 Sagsforløb: TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Jännes Larsen Hørsholm Vand ApS - Forslag til vedtægter (TMU) Resume Fortsat behandling af vedtægter for selskabet efter møder i ØU den 14. august, 4. december og 18. december Forslag Administrationen anbefaler TMU og ØU at indstille til KB, at vedlagte vedtægter for selskabet godkendes bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at ekspedere stiftelsessagen således som ØU godkendte på sit møde den 14. august 2008 og at stiftelsen sker i efteråret 2009, og at bestyrelsesmedlemmer honoreres med kr. årligt, formanden dog med kr. Sagsfremstilling Vedtægterne for Hørsholm Vand ApS har været behandlet tidligere på møder i Økonomiudvalget den 14. august, 4. og 18. december På mødet den 18. december 2008, pkt. 249, blev vedtægterne godkendt med undtagelse af forhold vedr. ejerskab forhold vedr. udlodning og forhold vedr. konstituering. Som bilag til dette dagordenspunkt er medsendt såvel ØU-dagsordnen fra 18. december 2008 med beslutning samt forslag til ændringer i vedtægterne i overensstemmelse med ØU tilkendegivelser. Vedr. forhold om ejerskab. Ændringerne tager sigte på, at vedtægterne ikke sprogligt åbner op for overdragelse af anparter i selskabet. Alle steder er anpartshaver nu anført i ental. Samtidig er foreslået sletning af pkt. 2.4 om anpartsovergang og ændring i pkt. 3.2 samt ophævelse af det hidtidige pkt. 3.5 b) om optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. Vedr. forhold om udlodning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 23

24 I pkt. 3.5 udgår pkt. c) om udlodning. I pkt. 6.2 udgår indskuddet om normal forrentning og pkt. 6.3 udgår. Vedr. forhold om konstituering. På baggrund af beslutning i ØU om at KB skal udpege bestyrelsesformanden og om at de eksterne bestyrelsesmedlemmer skal være forbrugere i Hørsholm Vand ApS er foreslået ændringer i pkt. 4.2 og at pkt udgår. Som følge af beslutningen om i forbindelse med budgetvedtagelsen at udskyde selskabsdannelsen og de gentagne behandlinger i ØU af dagsordenspunktet om vedtægter m.m. mangler fortsat den formelle beslutning i KB vedr. de i administrationens forslag nævnte forhold om bemyndigelse til stiftelsen og honoreringen af bestyrelsen. Begge disse forhold er formelt besluttet i ØU. Sagens tidligere behandling ØU-pkt. 141 den 14. august 2008 ØU-pkt. 249 den 18. december 2008 Bilag - ØU pkt. 249 fra 18. deceember Punkt_1454_Hørsholm Vand ApS - Vedtægter Billede.pdf - Hørsholm Vand ApS - nyt udkast til vedtægter - Vedtægter - udkast 7 (mark-up).doc Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt med følgende tilføjelse til punkt 3.6: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller anpartshavere. Beslutning Økonomiudvalget den For stemte 4: Kjeld Holm (V), Michael Medom Hansen (V), Isabella Meyer (C) og Jens Frederiksen (C). Imod stemte 3: Peter Antonsen (T), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (R). Forslaget blev herefter godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Vedtægter: Henrik Klitgaard (R) fremsatte følgende ændringsforslag; Anparterne er ikke omsættelige Selskabet skal være forbrugsejet såvel i den nuværende selskabsform som i en eventuel fremtidig selskabskonstruktion. Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er gældende for selskabet i overensstemmelse med den politiske aftale, der blev indgået den 1. februar 2007 om en mere effektiv vandsektor. Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægterne med ovennævnte ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 24

25 Bemyndigelse: Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at ekspedere stiftelsessagen, og at dette sker i efteråret Honorering: Forslaget om honorering af bestyrelsesmedlemmerne med kr. årligt og formanden med kr. blev sendt til afstemning. For stemte 15: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Thorkild Gruelund (C), Anders Borgen (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Michael Medom Hansen (V), Anne Ehrenreich (V), Jesper Sperling (V), Ove Petersen (V), Birger Bøgeblad (V), Hanne Lommer (A), Susanne Rohde (A) og Henrik Klitgaard (R). Imod stemte 3: Peter Antonsen (T), Anne-Grethe Nissen (T) og Lars Høgh Hansen (T). Forslaget blev herefter godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 25

26 Kommunalbestyrelsen Punkt: 67 Acadre sagsnr.: 09/5508 Journalnr.: P20 Sagsforløb: TMU/ØU/KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Katrine Langer Masterplan for Kokkedal Vest - frigivelse af rådighedsbeløb Resume Administrationen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til bygherrerådgiver i forbindelse med implementeringen af Masterplanen for udbygning af Idrætsparken, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Forslag Administrationen foreslår TMU at anbefale ØU og KB at frigive 1 mio. kr. i 2009 til rådgiverhonorar i forbindelse med implementeringen af Masterplan for Kokkedal Vest mv. Sagsfremstilling På mødet vil administrationen nærmere redegøre for sagen. Godkendelse af Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest bliver behandlet i andet dagsordenpunkt på dette møde. Den videre implementering af planen forudsætter igangsætning af rådgivere. Allerede nu er der et behov for nærmere at få skitseret og fastlagt f.eks. infrastrukturen i forbindelse med plejecenteret, afgrænsning af lokalområder osv. Administrationen vurderer derfor, at der skal indhentes tilbud på bygherrerådgiverydelser og aktiviteter, som er nødvendige for at implementere Masterplanen. Administrationen søger derfor om frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i Bygherrerådgiverens opgaver vil bl.a. blive en revision af Masterplanen på baggrund af de indkomne høringssvar og en nærmere skitsering af vejanlæg, udarbejdelse af udbud med henblik på salg af området og overordnet projektkoordinering og styring i forbindelse med implementeringen af Masterplanen. Bygherrerådgivning i forbindelse med udbygning af Idrætsparken er ikke medregnet, da opgaven varetages i Kultur- og Fritidsudvalget. Rådgivning i forbindelse med detailprojektering, tilsyn m.v. af konkrete anlægsprojekter er ikke medregnet, men udgifter til hvert konkret anlægsprojekt vil blive søgt frigivet i forbindelse med opstart på de enkelte projekter. Udarbejdelse af lokalplaner varetages så vidt muligt af medarbejdere i Teknik og Miljø. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 26

27 Økonomi/personale På anlægsprogrammet er afsat 40 mio. kr. i 4-årsperioden til infrastruktur og udbygning af Kokkedal Vest mv. fordelt som: 2009: kr 2010: kr 2011: kr 2012: kr Administrationen foreslår frigivet et rådighedsbelløb på 1 mio. kr. i Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: Beløb I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 Infrastruktur - Kokkedal Vest Politikområde: anlæg I alt anlæg Bilag Overordnet tids- og aktivitetsplan rev pdf Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 27

28 Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming Nielsen Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Resume Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Nordvest har været i offentlig høring i perioden fra 16. januar til den 13. februar Der er i alt indkommet 61 høringssvar som nu forelægges med henblik på stillingtagen til masterplanens endelige godkendelse. Den del af masterplanen der vedrører Hørsholm Idrætspark behandles i Kultur og Fritidsudvalget samme dag som Teknik og Miljøudvalget tager stilling til planens forslag til udbygning i Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Forslag Administrationen foreslår, at Teknik og Miljøudvalget overfor ØU anbefaler masterplanen til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen med følgende ændringer: Den skitserede nye overkørsel øst for enden af Slotsbakken mod Lågegyde sløjfes, således at der kun er vejadgang via en overkørsel til Slotsbakken. Herudover indstilles, at kommunen gennemfører følgende opgaver i forbindelse med masterplanens realisering: 1. Der udarbejdes en trafikanalyse af trafikken på Slotsbakken, for at vurdere hvilke trafikale og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser projektet vil få. Det skal i analysen også vurderes om Slotsbakkens nuværende udformning er tilstrækkelig ved en udbygning eller om Slotsbakkens profil bør ændres, f.eks. ved anlæg af fortov. 2. Der arbejdes videre med en udvidelse og trafiksanering af Lågegyde i samarbejde med Fredensborg Kommune. 3. Forhandler med fredningsmyndigheder og Danmarks Naturfredningsforening om magelæg af fredede arealer med ikke fredede arealer for at tilgodese landskabelige hensyn i planlægningen. Med disse ændringer og forslag anbefaler udvalget, at Masterplanen godkendes som grundlag for udvikling af områderne Kokkedal Nordvest og Kokkedal Vest. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 28

29 Sagsfremstilling Den 5. januar 2009 afholdt kommunalbestyrelsen et temamøde om masterplanen. Foruden orientering om planens indhold blev planens offentliggørelse, borgermøde og høringsperiode drøftet. Forud for mødet blev masterplanen udleveret til kommunalbestyrelsen. Den 12. januar 2009 indbød kommunens politiske styregruppe for udvikling af Hørsholm Idrætspark til borgermøde i Trommen, hvor kommunen orienterede om planen. Høringssvarene generelt Der er i alt modtaget 61 høringssvar, heraf fem foreninger - med i alt 145 spørgsmål og forslag. 45 af høringssvarene kommer fra beboere i Slotsbakkens rækkehuse. Følgende høringssvar der vedrører Idrætsparken behandles af Kultur og Fritidsudvalget: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10a. De øvrige høringssvar behandles af Teknik og Miljøudvalget. Planlægning De indkomne høringssvar vedrørende planlægning drejer sig om: ønsker ikke at Kokkedal Nordvest og Kokkedal Vest byudvikles. Områderne bør enten friholdes for bebyggelse eller bebygges med en lavere udnyttelse og færre etager, ønsker ikke at der sker ændringer i de fredede arealer, tvivler på at de begrænsede indtægter giver grundlag for at renovere idrætsparken og flere sår tvivl om økonomien som følge af krisen. Generelt handler høringssvarene inden for planlægning om, at beboerne er bekymrede for at en ny bebyggelse vil fratage dem områder som de nu benytter rekreativt eller bare nyde udsigten over. Flere påpeger dog at man gerne ser at dele af Kokkedal Vest udvikles til pleje- og ældreboliger som planlagt. I høringssvar der vedrører de fredede arealer i Kokkedal området, er der flere der giver udtryk for at byudviklingsområderne er omfattet af fredning, hvilket ikke er tilfældet. I dag ligger de fredede arealer tilfældigt spredt og uhensigtsmæssigt - også i forhold til det landskabshensyn som skal varetages i planlægningen. Administrationen anbefaler, 1. De indkomne høringssvar om byudvikling af områderne ikke giver anledning til at ændre på masterplanens hoveddisponering. Flere af de spørgsmål som er nævnt i høringssvarene vil blive belyst i forbindelse med den kommende lokalplanlægning. 2. Kommunen gennemfører forhandlinger med fredningsmyndigheder og Danmarks Naturfredningsforening om magelæg af fredede arealer med ikke fredede arealer for at tilgodese landskabelige hensyn i planlægningen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 29

30 Trafik De indkomne høringssvar vedr. trafik, drejer sig i det væsentligste om: ønske om ikke at etablere en overkørsel til Lågegyde i Slotsbakkens øst ende, ønske om selvstændig vejadgang til bebyggelsen i Kokkedal NV for at fritage Slotsbakken for denne ekstra trafik, ønske om ændret placering af rundkørslen ved Lågegyde/Kokkedal Allé, trafiksikkerhed og fremkommelighed på Lågegyde og broen over kystbanen. Overkørsel til Lågegyde i Slotsbakkens øst ende og vejadgang til bebyggelsen i Kokkedal NV Det er administrationens anbefaling at efterkomme ønsket om ikke at etablere en overkørsel til Lågegyde i Slotsbakkens øst ende. Kommunens overordnede politik er at begrænse antal overkørsler til trafikveje med gennemkørende trafik, bl.a. p.g.a. trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Desuden er oversigtsforholdene på Lågegyde ikke særlig gode p.g.a. de mange sving og terrænforskelle, hvilket også taler imod etablering af en ny overkørsel. Administrationen anbefaler med samme begrundelse, at det fastholdes at den nye bebyggelse i Kokkedal Nordvest skal have vejadgang via Slotsbakken. Administrationen anbefaler, at der for Slotsbakken, der skal bære en del ny trafik, udarbejdes en trafikanalyse for at vurdere hvilke trafikale og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser projektet vil få. Det skal i analysen også vurderes om Slotsbakkens nuværende udformning er tilstrækkelig ved en udbygning eller om Slotsbakkens profil bør ændres, f.eks. ved anlæg af fortov. Placering af rundkørsel Vedr. den foreslåede rundkørsel, anbefaler administrationen, at det i det videre forløb undersøges om dennes placering er optimal, eller om den evt. skal etableres sydligere eller vestligere end det foreslåede. Placeringen af en ny bro over kystbanen skal i denne sammenhæng også undersøges, da broens og rundkørslens placering trafikteknisk er afhængig af hinanden. Udvidelse og trafiksanering af Lågegyde I masterplanen er anlægs- og byggeudgifter til infrastruktur vurderet til 48,9 mio., hvori udgifter til en udvidelse af Lågegyde ikke er indeholdt. Kun en forlægning af den nord- og sydgående del af Lågegyde er indeholdt. For perioden er der i budgettet afsat 40 mio. kr. til udbygning af infrastruktur - heri er ikke indeholdt en udvidelse af Lågegyde. Lågegyde har med den nuværende trafik behov for en udvidelse og trafiksanering, hvilket der i en del år har været dialog med Fredensborg kommune om, da det er aftalt, at udgifterne til en sådan udvidelse skal deles de to kommuner i mellem. Masterplanens omfattende udbygning taget i betragtning, er det administrationens opfattelse, at en udvidelse og trafiksanering af Lågegyde bør søges realiseret i begyndelsen af byggefasen i samarbejde med Fredensborg Kommune. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 30

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/1 2012 3 Indstilling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere